Emne: Status for forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Status for forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. december 2009 Sag nr. 11 Emne: Status for forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom 1 bilag

2 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet NOTAT Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Til: Regionsrådet Dato: 21. december 2009 Orientering om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til regionens ansøgning vedr. forløbsprogrammer for kronisk syge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med brev af 15. december 2009 taget stilling til Region Hovedstadens ansøgning af 1. oktober 2009 vedr. tilskud fra puljerne til en forstærket indsats over for kronisk sygdom. Af puljen vedr. forløbsprogrammer har regionen fået tilsagn om tilskud i perioden til de ansøgte projekter jf. nedenstående oversigt, i alt 85,6 mio. kr. Projekt nr. Titel Beløb mio. kr. 1 Implementerings- og samarbejdsprojekter på regionens 27,0 11 hospitaler 2 Regional koordinerende funktion 5,7 3 Kompetenceudvikling Fælles skolebænk 7,0 4 Facilitatorkorps til implementering af 14,4 forløbsprogrammer i almen praksis 5 Demonstrationsprojekt om it-understøttelse af 10,0 forløbsprogrammer 6 Styrket indsats af implementering af elektronisk 8,0 kommunikation ved sektorovergange 7 Videreudvikling af den fælles kommunale/regionale 0,5 portal for Sundheds- og forebyggelsestilbud under Sundhed.dk 8 Udbredelse af ICPC kodning i almen praksis 0,6 9 Afprøvning af model til sikring af efterbehandling for 1,6 hjerte-kar-patienter 10 Udvikling af forløbskoordinator 1,8 18 Optimering af tværsektoriel sammenhængende 3,7 patientforløb for mennesker med KOL 11 Kommunal praksiskoordinator 1,5 [Ref. nr.]

3 16 Evaluerings- og analysemodel for forløbsprogrammer 3,4 og patientuddannelse 17 Estimering af behovet for sundhedsfaglige ydelser til 0,4 mennesker med kroniske sygdomme KOL case I alt 85,6 Af puljen vedr. patientundervisning og egenbehandling havde regionen søgt om støtte til projekter for 35,2 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Projekt nr. Titel Beløb mio. kr. 12 Sygdomsspecifikke patientuddannelser 12,2 13a og 13b Telemedicin - Udbredelse af AK behandling (13 a) - Analyse- og demonstrationsprojekt (13 b) 3,4 4,9 14 Patientportal 1,3 15 Sunddialog 9,0 16 Evaluerings- og analysemodel for forløbsprogrammer 1,6 og patientuddannelse 2 Regional koordinerende funktion 2,8 I alt 35,2 Ministeriet har givet tilsagn om støtte på i alt 26,2 mio. kr., idet ministeriet ikke umiddelbart har kunnet støtte projekt 15 Sunddialog. Sunddialog er et internetbaseret, interaktivt samtaleværktøj til personalet i almen praksis beregnet til praksispersonalets dialog med patienter med henblik på livsstilsændringer. Samtaleværktøjet strukturerer, dokumenterer og målretter ydelsen aftalt forebyggelseskonsultation (0106) i almen praksis. For at kunne udnytte værktøjet kræves en uddannelse af praksispersonalet i brugen af værktøjet og den tilhørende samtaleteknik og pædagogik. Ministeriet anfører, at Digital Sundhed på baggrund af de foreliggende oplysninger har udtrykt væsentlig betænkelighed ved dets gennemførelse. Ministeriet har imidlertid anmodet Sundhedsstyrelsen om hurtigst muligt at indkalde regionen til et møde med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Digital Sundhed og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på en drøftelse af mulighederne for projektets gennemførelse eller eventuel alternativ anvendelse af midlerne. [Emne/vedrørende] Side 2 den 21. december 2009

4 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. december 2009 Sag nr. 12 Emne: Status 2009 for Region Hovedstadens Ernæringspolitik 1 bilag

5 Til: Regionsrådet Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web Sagsnr CVR/SE-nr: Dato: 21. december 2009 Omfanget af regionens indkøb af økologiske fødevarer Forretningsudvalget har på sit møde den 15. december 2009 bedt om en redegørelse af omfanget af regionens indkøb af økologiske fødevarer. Baggrund Region Hovedstadens Kost- og Ernæringspolitik anfører under punkt 3.4/Mad af høj kulinarisk kvalitet og et godt måltid, at der anvendes råvarer af god kvalitet. Den stigende efterspørgsel i befolkningen efter økologiske produkter tilgodeses, hvor det er praktisk og økonomisk muligt. Region Hovedstadens bæredygtighedsstrategi (Agenda 21) fokuserer på at begrænse forbruget af energi, vand, kemikalier og mængden af affald, men indeholder ikke specifikke mål vedrørende økologiske fødevarer. Region Hovedstadens indkøbspolitik tilsiger, at miljøaspektet skal indtænkes i relevant omfang og skal være økonomisk realiserbart. Omfang Omfanget af regionens indkøb af økologiske fødevarer er meget lavt og begrænser sig til ca. 20 varenumre ud af i alt ca varenumre. Produkterne forefindes primært inden for mejeriområdet. Omsætningen af økologiske varer ligger p.t. på knap 0,5 mio. kr. pr. år ud af den samlede fødevareomsætning på ca. 130 mio. kr. Indkøbsafdelingen har fulgt udviklingen inden for området og foretog i august 2008 en sammenligning mellem 57 udvalgte produkter inden for seks store produktkategorier: Mejeriprodukter, inkl. smør og ost, kartofler, ris og pasta, frisk og forarbejdet frugt og grønt, æg og pålæg, kød og fjerkræ samt brød. Prissammenligningen viste, at økologiske produkter i gennemsnit var 49 % dyrere, hvilket vil svare til en merudgift på ca. 64 mio. kr. pr. år for hele regionen. Merprisen lå mellem 20 % og 119 %, lavest på kartofler og mælk, højest på æg og pålæg.

6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. december 2009 Sag nr. 14 Emne: Årlig fastsættelse af lægedækningen 2010 Bilag 3 (notat om tilgængeligheden for handicappede i almen lægepraksis)

7 Til: Regionsrådet Koncern Praksis Direktør Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok D, stuen Telefon Direkte Fax Journal nr.: xx Dato: 22. december 2009 Tilgængelighed for handicappede i almen lægepraksis Reglerne om adgangs- og indretningsforhold i almen lægepraksis er fastlagt i landsoverenskomst om almen lægegerning , stk. 1: Alle læger skal tilstræbe, at deres konsultationslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Endvidere skal alle læger, hvor det er muligt, tilstræbe at der er adgang til handicapparkering i nærheden af praksis. Stk. 2. Lægen skal på sin praksisdeklaration give oplysning om parkeringsforhold, udvendige og indvendige adgangsforhold samt toiletfaciliteter, så bevægelseshæmmede har mulighed for at vælge en læge, hvor adgangsforhold og indretning passer til patientens behov. Stk 3. Ved nybygning og væsentlig ombygning af praksis er det et krav, at der i overensstemmelse med byggelovgivningens regler etableres niveaufri adgang og indrettes handicaptoilet. Ved tildeling af 0-praksis eller tilladelse til flytning af praksis kan samarbejdsudvalget således stille krav om, at praksis etableres i lokaler med niveaufri adgang, og at der etableres handicaptoilet. Det samme gælder, ved udvidelse af praksis, hvis udvidelsen kræver væsentlig ombygning af praksislokalerne. I praksis er det vanskeligt at håndhæve kravene, fordi det i mange områder er meget svært at finde egnede lokaler, og fordi der er mangel på praktiserende læger. Ved tildeling af 0-praksis skal de lokalemæssige krav f.eks. afvejes i forhold til ansøgernes kvalifikationer, en egnet beliggenhed for patienterne og muligheden for overhovedet at få kapaciteten besat. Ved flytning eller ombygning af praksis kan en strikt håndhævelse af kravene medføre, at projektet opgives, selv om det i øvrigt ville medføre væsentlige forbedringer for patienterne. I Samarbejdsudvalgets vurdering af disse sager, er handicapegnethed altid et væsentligt kriterium, som dog afvejes i forhold til andre hensyn. Det kan tilføjes, at RLTN i forhandlingerne af landsoverenskomsten, som p.t. er i bero, har stillet krav om, at lægekapaciteter skal kunne bides til en bestemt adresse. Dette vil gøre det mere realistisk for kommuner og regioner at investere i egnede praksislokaler.

8 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. december 2009 Sag nr. 18 Emne: Københavns Kommunes planforslag til en ny krydstogtterminal og udvidelse af Københavns Nordhavn - indsigelse fra Gentofte Kommune Bilag 10 (supplerende notat om Københavns Kommunes planforslag)

9 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Dato: 21. december 2009 Supplerende notat om Københavns Kommunes planforslag til udvidelse af Københavns Nordhavn og en ny krydstogtterminal set i relation til containerterminalen i Københavns Havn og dens relation til den regionale udviklingsplan. Forslag til et kommuneplantillæg og lokalplan (maj 2009) Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet på foranledning af ansøgning fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S med det formål at danne grundlag for opfyldning af et vandareal i forbindelse med Nordhavn. På en del af dette samt eksisterende areal muliggøres etableringen af en ny krydstogtterminal. Det er med Lov om Cityringen aftalt, at der skal ske en byudvikling af Nordhavn. Første etape forventes i løbet af få år at blive igangsat i Århusgade-kvarteret. Af støjmæssige hensyn er det imidlertid nødvendigt at flytte de krydstogtanløb, der ligger natten over langs Orient- og Kronløbsbassinet, da disse om natten overskrider grænseværdierne for støjfølsom anvendelse, herunder boligbyggeri. Kommuneplantillægget og lokalplanen er en del af det samlede plangrundlag, der er nødvendigt, for at de to projekter vedrørende udvidelse af Nordhavn og en ny krydstogtterminal kan realiseres. Miljøministeren har godkendt landplandirektiv om krydstogterminalens placering. De aktuelle planforslag tager således slet ikke stilling til en eventuel flytning af containerterminalen, og der er ikke inden for planforslagenes konkrete arealer udpeget en ny placering til en containerterminal. En eventuel flytning af containerterminalen vil derfor kræve en ny og selvstændig planproces, herunder et nyt landsplandirektiv, hvis den nye placering er i hovedstadsområdet og et nyt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt en ny lokalplan.

10 Oversigtskort over området hvor Nordhavnsudvidelsen ønskes etableret Særligt om Københavns Havn og containerterminalens placering Københavns Havn anslås i dag at stå for ca. 1/3 af varetransporten til Hovedstadsregionen eller en samlet godsmængde på ca containere og over 5 mio. ton andet gods. Hvis den tilsvarende mængde skulle transporteres på det danske vejnet ville det betyde større klimabelastning, forurening og trængselsproblemer. Københavns Havn fungerer primært som importhavn for København og omegn, fordi procent af alle containere, der ankommer til Københavns Havn har slutdestination i København og det øvrige hovedstadsområde. Københavns Havn er i dag reelt den eneste havn på Sjælland med containeromsætning og denne omsætning udgør ca. 19 procent af den samlede containeromsætning i danske havne. Side 2

11 Spørgsmålet om containerterminalens nuværende placering har været til diskussion i en årrække. Det fremgår blandt andet af Fingerplan 2007, at udviklingsprojektet for Nordhavn drøftes løbende med Miljøministeriet, Transportministeriet, By & Havn og Københavns Havn. I den forbindelse overvejes det, hvilken arealmæssig placering erhvervshavnen fremover skal have i Nordhavn, set i relation til byudviklingspotentialet i Nordhavn. Den nuværende placering af containerterminalen bevirker, at der ved udviklingen skal tages højde for støjen fra havneaktiviteterne. Af den grund overvejes en flytning af containerterminalen samt etablering af en ny krydstogtterminal ved opfyldte arealer ved Nordhavns nordøstkyst. I Fingerplanens redegørelse er der således taget højde for containerterminalens mulige flytning af hensyn til planerne om byudvikling i Indre Nordhavn og udviklingsprojektet for Nordhavnen. Den 2. december 2005 blev der indgået en principaftale mellem Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om etablering af en Metro Cityring og en Nordhavnsvej til at sikre en tilstrækkelig og moderne vejtilslutning mellem Nordhavnen og Helsingørmotorvejen samt den samlede finansiering heraf. Af aftalen fremgår det, at for at sikre finansieringsgrundlaget skal Københavns Kommune tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for udvikling af etagemeter til bolig og erhverv i den indre del af Nordhavn og efterfølgende yderligere etagemeter ligeledes i den indre del af Nordhavn. Transportministeriet, Københavns Kommune og By og Havn har i marts 2009 udgivet rapporten Screening af placeringsmuligheder for containerterminal, hvor der blandt andet er analyseret fire forskellige alternativer for den fremtidige havnedrift inden for arealer ejet af By og Havn: Alternativ 1: containerdriften flyttes fra den nuværende lokalisering på Levantkaj til den nye opfyldning mod nord. Dette forventes at kunne ske i 2018, hvorefter den forbliver på denne lokalisering, indtil byudviklingen kommer ud i nærheden af terminalen i Alternativ 2: containervirksomheden afvikles på den nuværende lokalisering frem til 2018, hvorefter containervirksomheden i København ophører. Alternativ 3: containerdriften gives indtil videre mulighed for at forblive på sin nuværende placering. Dette alternativ er reelt set kun en udskydelse af en nedlæggelse af containervirksomheden, idet den inden for en overskuelig årrække vil blive omringet af byudviklingen. Alternativ 4: containervirksomheden flyttes til en opfyldning ved Prøvestenen. Konklusionen er den, at det mest hensigtsmæssige alternativ for By og Havn er fortsat containervirksomhed på en ny lokalitet i Nordhavnen, mens de dårligste alternativer er Side 3

12 en lukning af driften, enten gennem afvikling på kort sigt, eller ved at lade virksomheden forblive på nuværende lokalitet og så alligevel at skulle lukke virksomheden, når byudviklingen kommer ind i de næste faser. I øvrigt belyser rapporten en række andre placeringsmuligheder inden for og uden for regionen (i øvrige Danmark og i Skåne), men som ikke opfylder alle de opstillede krav til at en ny havnelokalitet. Der er således på nuværende tidspunkt slet ikke taget stilling til flytning af containerterminalen, men det fremgår af rapporten at en eventuel flytning til en anden placering indenfor eller udenfor regionen, herunder uden for By og Havns regi, kan blive aktuel i 2018, idet støjbelastningen fra terminalvirksomheden ikke vil være forenelig med lokalplanens udlæg af byomdannelsesområder i Indre Nordhavn til støjfølsom arealanvendelse, herunder boliger m.m. Den regionale udviklingsplan Den regionale udviklingsplan berører spørgsmålet om den fremtidige byudvikling i Nordhavn samt ommøblering af havnens erhvervsaktiviteter, herunder anlæg af en ny krydstogtsterminal nord for det nye byudviklingsområde, en mulig flytning af containerterminalen og de trafikale forhold, der er forbundet med havneaktiviteterne. Hovedstadsregionens havne er et naturligt og vigtigt bindeled i samspillet mellem søtransport og andre transportformer, især vej og bane. Der stilles derfor særlige krav til havnene for at kunne foretage effektive omlastninger fra skib. Havnenes sammenhæng med den omkringliggende infrastruktur er vigtig, da det har betydning, hvor nemt og hurtigt det er at komme til og fra havneområdet. I den regionale udviklingsplan stilles der forslag om at forbedre trafikforholdene omkring gods- og varetransporter til og fra Nordhavn bl.a. ved at optimere vejforbindelsen mellem Nordhavnen og Lyngbyvej og ved at etablere et tilslutningsanlæg i Lyngby ved Vintappersøen. Etableringen af Nordhavnsvej er en del af principaftalen mellem Regeringen og Københavns og Frederiksberg kommuner og et tilslutningsanlæg i Lyngby ved Vintappersøen er med i transportforliget En grøn transportpolitik - og de er således begge helt i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. På sigt er der dog brug for en bredere vurdering og stillingtagen til en fremtidig placering af en modtagehavn med tilhørende omladningssted for containertrafik, som er sammentænkt med både togforbindelser, lufttransport fra Kastrup, større vejanlæg og Øresundsbroen. Her arbejdes der i øjeblikket med flere mulige løsninger. En af løsningsmulighederne kunne være en placering i den ydre del af Nordhavn. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til en ny placering af containerterminalen, og under alle omstændigheder vil flytningen formentlig først blive aktuel i Administrationen finder derfor ikke, at de aktuelle overvejelser om en eventuel flytning af containerterminalen til en anden placering i Ydre Nordhavn eller et andet sted i Side 4

13 regionen strider imod beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan. Tværtimod vil en eventuel flytning i 2018 muliggøre en mere hensigtsmæssig byudvikling af Nordhavn og udnyttelsen af det byudviklingspotentiale der ligger i hele havneområdet samt sikre havnens fortsatte udvikling som containerhavn - til gavn for ikke bare København, men i høj grad for regionen som helhed, herunder regionens økonomiske udviklings- og vækstmuligheder i fremtiden. Side 5

14 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. december 2009 Sag nr. 28 Emne: Serviceeftersyn vedrørende tilgængeligheden for handicappede på regionens virksomheder og institutioner Bilag 2 (supplerende notat om inddragelse af handicaporganisationerne)

15 Direkte Til: Regionsrådet, bilag til sag nummer 28, serviceeftersyn vedrørende tilgængeligheden for handicappede på regionens virksomheder. Dato: 21. december 2009 Notat om inddragelse af handicaporganisationerne. I forbindelse med udførelsen af serviceeftersynet for tilgængeligheden på Region Hovedstadens hospitaler og institutioner, har der været afholdt møder med såvel regionens virksomheder som handicapinstitutionerne. Der er blevet orienteret om formålet med serviceeftersynet samt hvilket niveau eftersynet ville blive gennemført på. Den 2. november blev der på Regionsgården afholdt møde med Danske Handicaporganisationer (DH), der er en paraplyorganisation for en række af de væsentligste handicaporganisationer og derfor repræsenterer de væsentligste handicapbrugere af regionens hospitaler og institutioner. På mødet deltog Jesper Fønss, Konsulent for tilgængelighed, hjælpemidler og befordring samt EU-koordinator samt Jeppe Sørensen, der er sundhedspolitisk konsulent i DH. Endvidere deltog Public Arkitekter, tilgængelighedskonsulent Rie Ollendorf samt Anne Marie Jakobsen, Koncernøkonomi, Bygherreafdelingen. Såvel regionens virksomheder som handicaporganisationerne, havde forud for møderne, fået tilsendt de spørgeskemaer, der skulle danne baggrund for serviceeftersynet. Spørgeskemaerne er udarbejdet af Koncernøkonomi, Bygherreafdelingen med konsulentbistand fra Public Arkitekter A/S og deres tilgængelighedskonsulent. Public Arkitekter har ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne været i dialog med Statens Byggeforskningsinstitut vedr. regler og praksis. DH var meget positive for regionens initiativ. På mødet blev spørgeskemaerne, der ligger til grund for serviceeftersynet gennemgået og kommenteret. Generelt fandt DH materialet fint til en screening, men var også af den opfattelse, at der med stor sandsynlighed ville være behov for at gå mere i dybden med en grundigere undersøgelse. DH s konkrete kommentarer blev indarbejdet i spørgeskemaet.

16 Det blev understreget, at regionen udelukkende ønskede at gennemføre en screening af, hvorvidt regionen i store træk opfylder behovene og kravene for tilgængeligheden for selvtransporterende handicappede patienter og pårørende. Det blev gjort klart, at screeningen vil danne baggrund for regionens vurdering af, hvorvidt der er behov for at udbedre forholdene og i hvilket omfang. Og at Region Hovedstaden vil, hvis screeningen viser, at der er et generelt behov for forbedringer på virksomhederne, gennemføre en mere dybdegående undersøgelse og målrette den de steder, hvor der er størst behov. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en handlingsplan for regionen og for de enkelte virksomheder. Samtidig vil regionen og virksomhederne, så hurtigt som muligt, tage initiativ til at gennemføre de umiddelbare forbedringer der umiddelbart kan gennemføres. Side 2

Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009. Sag nr. 19

Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009. Sag nr. 19 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 19 Emne: Københavns Kommunes planforslag til en ny krydstogtterminal og udvidelse af Københavns Nordhavn - indsigelse fra Gentofte

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Forslag. til. (Flytning af containerterminal i Københavns Havn)

Forslag. til. (Flytning af containerterminal i Københavns Havn) Forslag til Udkast af 19. januar 2011 Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (Flytning af containerterminal i Københavns Havn) I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

2010/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til. (Flytning af containerterminal i Københavns Havn)

2010/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til. (Flytning af containerterminal i Københavns Havn) 2010/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet, j.nr. 2010-4752 Fremsat den 2. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn

Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn Oktober 2011 Udgivelsesdato : 19. oktober 2011 Projekt : 23.0140.07 Version : 1e Udarbejdet : Gunnild Vølund Kontrolleret

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Cirkulære om Landsplandirektiv om Krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn

Cirkulære om Landsplandirektiv om Krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn Landsplandirektiv om Krydstogtterminal Udgivet af Miljøministeriet Redaktion og grafisk tilrettelæggelse By- og Landskabsstyrelsen, Byer Haraldsgade 53 2100 København Ø Udgivet januar 2010 Forsidefoto:

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

AFTALE OM REKONSTRUKTION OG VIDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOGI

AFTALE OM REKONSTRUKTION OG VIDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOGI "~ ' :i' j, ' By- og Boligministeriet Departementet AFTALE OM REKONSTRUKTON OG VDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOG -', Mellem By- og Boligministeriet, Miljø-og Energiministeriet og Arhus kommune er

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. marts Sag nr. 21. Emne: Status for den siddende patientbefordring. 2 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. marts Sag nr. 21. Emne: Status for den siddende patientbefordring. 2 bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 11. marts 2008 Sag nr. 21 Emne: Status for den siddende patientbefordring 2 bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Aftaleenheden Kongens Vænge 2 DK

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Omlægningen berører i alt omkring 340 familier i Gentofte Kommune, hvoraf de 180 berørte familier modtager hjælp til aflastning.

Omlægningen berører i alt omkring 340 familier i Gentofte Kommune, hvoraf de 180 berørte familier modtager hjælp til aflastning. Referat fra møde i Handicaprådet mandag den 21. oktober 2013 Tilstede: Hans Rasmussen, DH - Gentofte Jacob Monies, DH - Gentofte Karen-Margrethe Nyholm, kommunallæge Elisabet Sinding, DH - Gentofte Jan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN Baggrund Helhedsplan for bynære havnearealer Dispositionsplan Nordhavnen Trafikale udfordringer BAGGRUND Omdannelse af en aktiv havn Godsomsætning: 11 mio. tons/år Stor containerhavn:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Emne: Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen

Emne: Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen REGION HOVEDSTADEN Regionsrrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 18 Emne: Henvendelse fra Nina Berrig (C) om samarbejde omkring et borgerrettet blad, Helse, som er afvist af administrationen Supplerende

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Screening af placeringsmuligheder for containerterminal

Screening af placeringsmuligheder for containerterminal Arbejdsgruppen vedr undersøgelse af fremtidige placeringer af havnedrift i København Screening af placeringsmuligheder for containerterminal Rapport April 2009 Udgivet af: Transportministeriet, Københavns

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne Økonomiudvalget havde den 25. august 2015 møde med kommunens Handicapråd.

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Notat. Miljø og Teknik. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2012/0002507 Dato: 09-01-2013. Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2013-2024

Notat. Miljø og Teknik. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2012/0002507 Dato: 09-01-2013. Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2013-2024 Miljø og Teknik Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2012/0002507 Dato: 09-01-2013 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Jørgen Krog Notatet redegør for administrationens skøn

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere