Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen"

Transkript

1 Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

2 Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse Tilsagn til - tekniske forundersøgelser - undersøgelse af projektets konsekvenser - undersøgelse af lodsejernes tilslutning - Evt. detailprojekt Formål: At forundersøge gennemførligheden vandløbsrestaureringen Titel 2

3 Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning II: Realisering Tilsagn til - Realisering af projekt - Evt. detailprojekt Formål: At gennemføre vandløbsrestaureringen Titel 3

4 Ansøgningsperioder 13. april maj august september 2015 Ansøgninger modtages ikke udenfor ansøgningsperioderne. Titel 4

5 Hvem og hvad gives der tilskud til Ansøger kan være den projektansvarlige kommune. Tilskuddet udgør op til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter. Projekter der opfylder Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

6 Ansøgning om tilsagn Skal indsendes elektroniks gennem Fødevareministeriets Tast Selv-service. Husk medarbejder signatur læs guide på hjemmesiden Projektet skal indtegnes i IMK Titel 6

7 Krav om to tilbud To tilbud til dokumentation af den rimelige pris dvs. hvad der svarer til markedsprisen for udgifter over kr. Du kan kun opnå tilskud til det billigste tilbud. Men du må gerne vælge det dyre tilbud. På tidspunktet for ansøgning om tilsagn skal tilbuddene anvendes til at fastsætte et godkendt budget for projektet. På udbetalingstidspunktet kan alene faktiske udgifter, som fremgår af fakturaer fra leverandør, indgå ved beregning af tilskuddet. Det er vigtigt, at vi kan identificere beløbene fra tilbuddene i budgettet i ansøgningen. Titel 7

8 Tilskudsberettigede projektudgifter Forundersøgelser Løn til tilsagnshavers personale. Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Udgifter til konsulentbistand. Udgifter til information og møder. 15 % overhead til lønudgift

9 Tilskudsberettigede projektudgifter realisering Undersøgelser Den fysiske gennemførelse af vandløbsrestaurering Konsulentbistand Anlægsarbejde Løn til tilsagnshavers personale Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Information og møder 15 % overhead til lønudgift

10 Løn Lønkategori Maksimal timesats (kr.) Almindeligt ledelsesarbejde inden for administration 548 Arbejde, der forudsætter viden på højt niveau inden for pågældende område, naturvidenskab og ingeniørvirksomhed 378 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (teknisk arbejde) Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Arbejde inden for landbrug, skovbrug og 261 fiskeri, ekskl. Medhjælp Titel 10

11 Medarbejder aftale Timeregnskab Lønsedler Dokumentation af løn Titel 11

12 Detailprojekt Du kan vælge om detailprojektet skal være indeholdt enten i forundersøgelsen eller gennemførelsesprojektet. Detailprojektering i forbindelse med forundersøgelsen: Det er et krav, at du foretager en vurdering af hvorvidt et evt. gennemførelsesprojekt vil kunne etableres. Skal gøres efter forundersøgelsesdelen og inden detailprojektet Det skal være skriftlig og indgå i den forundersøgelsesrapport. Titel 12

13 Vælger du at lade detailprojektet indgå i forundersøgelsen kan du med fordel opdele forundersøgelsen i to faser: Fase 1: Skitseprojektering med budget for realiseringsudgifter. Hvis skitseprojekteringen viser så kan I fortsætte med fase 2. Eller fald stopper arbejdet med skitseprojektet, og der søges tilskud hjem til den del alene. Fase 2: Detailprojektering og udbud med entreprenør. Herefter søges tilskud hjem til hele tilsagnsbeløbet. Dette kan med fordel afspejles i dit udbudsmateriale og din kontrakt med rådgiver. Titel 13

14 Detailprojekt i gennemførelsen Der kan kun ydes tilskud til detailprojekt, hvis der ikke allerede er meddelt tilsagn til det i forundersøgelsen Ligger detailprojektet i gennemførelsen, er den kun er støtteberettiget, hvis projektet gennemføres i sin helhed. Titel 14

15 Ikke tilskudsberettigede projektudgifter Udgifter, som du har afholdt, inden vi har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Udgifter, som du har betalt uden for projektperioden. Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer. Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel. Udgifter til leje og leasing af udstyr (gælder både for tilsagnshaver og for konsulenter i projektet). Udgifter til reparation af udstyr. Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger. Almindelige driftsudgifter og anden drift. Regnskabs- og revisorvirksomhed, herunder forberedelse og fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendig for varetagelsen af disse opgaver. Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab.

16 Udgifter i form af naturalydelser. Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed. Finansierings-, revisions-, advokat og pengeinstitutomkostninger. Renter af gæld. Moms, medmindre momsen endeligt bæres af dig. Udgifter, som du eller ejer eller forpagter af arealet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte i medfør af anden lovgivning Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. Udgifter til forskning og teknologiskudvikling. Køb på afbetaling med eller uden ejendomsforbehold. Simple genanskaffelsesinvesteringer (ved investeringsprojekter). Udgifter til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver. Udgifter til løsøre. Udgifter til indretninger der tiltrækker fisk. Titel Udgifter til direkte udsætning af levende akvatiske organismer. 16

17 Betingelser for tilskud forundersøgelser Projektet afsluttes inden projektets slutdato højest 1 år efter projektets start. Tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning mv. rettidig Dokumentation for overholdelse af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler holdes tilgængelige i mindst 5 år fra slutudbetalingen. Du afgiver nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Du har særskilt regnskabsystem eller regnskabskoder Du overholder udbudsreglerne

18 Betingelser for tilskud - anlæg Nødvendige tilladelser opnås inden udbetaling Projektet afsluttes inden projektets slutdato, senest 3 år efter projektets start. Tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning mv. rettidig Projektet opretholdes i mindst 5 år fra slutudbetaling Dokumentation for overholdelse af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler holdes tilgængelige i mindst 5 år fra slutudbetalingen. Du afgiver nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Du har særskilt regnskabsystem eller regnskabskoder Du overholder udbudsreglerne Tilsagnshaver sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet.

19 Evaluering af effekter I tilsagnet kan vi fastsætte nærmere betingelser om, at du skal medvirke ved evaluering af projektet efter projektets afslutning. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, i overensstemmelse med artikel 111 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) 861/2006, (EF) nr. Titel 19

20 Jf. EU forordningen: Udbudsregler Den administrative kontrol af støtteansøgninger skal især omfatte kontrol af at den operation, som der ansøges om støtte til, er i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser og EU-bestemmelser, om offentlige indkøb Offentlige myndighed er Bygge- og anlæg Tjenesteydel ser (konsulenter) Over 300 tkr. Over 500 tkr. Over tkr. (kommunal) Over 3 mio. kr. Over tkr. To tilbud - - Licitation EU udbud - Annoncering EU udbud Kun vejledende. Kontakt Konkurrencestyrelsen for spørgsmål DOKUMENTATION SKAL INDSENDES 20

21 VIGTIGT Skal hele eller dele af projektet i udbud, og er det ikke gjort efter forskrifterne vil det altid have en økonomisk konsekvens ved udbetalingen. Det er EU, der foreskriver, at vi skal kontrollere at opgaven er konkurrenceudsat. Titel 21

22 Titel 22

23 Skiltning Forpligtelse til information Der skal opsættes skilt hvis de samlede projektomkostninger på mere end kr. mens projektet gennemføres. Et permanent informationsskilt skal opsættes senest 6 måneder, efter projektet er gennemført. Hjemmeside Har I en hjemmeside skal der informeres om projektet om medfinansieringen. Læs mere i vejledningen

24 Projektændringer Skal ske inden 2 måneder før projektets slutdato Ændring af projekt, herunder projektgrænse Ændring af slutdato I særlige tilfælde ud over hhv. 1 og 3 år Skal indsendes senest 10 dagen inden projektslutsdato Ændring af budgetposter Ændring af tilsagnshaver ALDRIG med tilbagevirkende kraft!

25 Søges i Tast Selv-service Udbetaling Frist 3 mdr. efter tilsagnets slutdato Overensstemmelse mellem det der søges udbetalt og tilsagnet ansøgningen er også en del af tilsagnet Alt skal dokumenteres, inkl. løn mv. Indsend udtalelse fra Naturstyrelsen 10 % s reglen gælder også her Titel 25

26 Bortfald af tilskud Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse Tilsagnshaver ikke samarbejder ved kontrollen (Lov om Havog Fiskerifondens 9, stk. 2) Tilsagnshaver ikke opfylder sin oplysningspligt Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet Betingelserne for tilskud ikke opfyldes.

27 Oversigt over frister Ansøgningsperioder Indsendelse af ansøgninger skal foregå inden for disse fire perioder: april maj august september 2015 Projektlængde Forundersøgelser Realiseringsprojekt Anmodning om ændring Forlængelser Udbetalingsanmodning Max. 1 år Max. 3 år 2 mdr. før projekts afslutning 10 dage 3 mdr. efter projektets afslutning Titel 27

28

29 Kontakt - NaturErhvervstyrelsen Generelle spørgsmål om tilskud: Mette Fuglsang tlf og Louise Ilum Sørensen tlf Sagsspecifikt - Tilsagn Anne Møballe , Titel 29

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013

Retningslinjer. for. strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 6. JULI 2007 I. INDLEDNING...4 Internationalt samarbejde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse...5 II. GENERELLE PRINCIPPER...6

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere