Erstatning en antologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatning en antologi"

Transkript

1 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 1 SESS: 56 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/00 titel Erstatning en antologi

2 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 2 SESS: 53 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/00 titel

3 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 3 SESS: 53 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/00 titel Erstatning en antologi Sten Bønsing Nina von Hielmcrone Lars Bo Langsted Karsten Naundrup Olesen Trine Schultz Nikolaj Vinther Erik Werlauff

4 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 4 SESS: 57 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/00 titel Sten Bønsing, Nina von Hielmcrone, Lars Bo Langsted, Karsten Naundrup Olesen, Trine Schultz, Nikolaj Vinther & Erik Werlauff Erstatning en antologi 1. udgave/1. oplag Forlaget Thomson A/S, København 2006 ISBN-10: ISBN-13: Omslag: Torben Lundsted, København Sats: BookPartner Media, København Tryk: P.J. Schmidt Grafisk, Vojens Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

5 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 1 SESS: 33 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/01 indhold Indhold Introduktion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7 Forventning skuffelse erstatning IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Det offentliges ansvar artiklens temaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Stiftelse og skuffelse af berettiget forventning IIIIIIIIIIIIIIIIII Situationer, der kan udløse erstatning IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Erstatningsansvar ved skuffede forventninger IIIIIIIIIIIIIIIIII Generelt om ansvarsgrundlaget for det offentlige IIIIIIIIIIII Generelt om betydning af berettiget forventningiiiiiiiiiiiii Hvor retsvildfarelse fører til tab IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ansvarsgrundlag ved retsvildfarelse IIIIIIIIIIIIIIIIII Påvirkningen fra berettiget forventning IIIIIIIIIIIIIII Hvor sagsbehandlingsfejl fører til tab IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sammenfatning IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 32 Rådgiveransvar i offentligt socialt arbejde IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IndledningIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VejledningspligtenIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Forvaltningslovens 7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vejledningspligten i sociallovgivningen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Følger af vejledningsfejliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ansvarsgrundlaget IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Professionsnormen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Erstatning og reparation. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Perspektivering og afslutning IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 54 Når skadevolderen tjener på sit retsbrud om begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge EU-stridige afgifter mv.iiiiiiiii Grundspørgsmål: Kan skadevolderen tjene på sit retsbrud? IIIIIII Ambi en som eksempel IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ansvarsgrundlaget IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Komplementaritet mellem direkte virkning og erstatningsansvar III Factortame og Brasserie du pêcheur som centrale eksempler IIIIII 62 6.»Kvalificeret«overtrædelse af fællesskabsretten IIIIIIIIIIIIIIIII Særligt om tilbagesøgning af afgifter mv.: Ækvivalens og effektivitetiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hans Just-dommen: Ækvivalenskravet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 65 5

6 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 2 SESS: 33 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/01 indhold Indhold 9. Senere praksis om bevisbyrde og bevisstyrke ad tab, overvæltning mv. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ambi-sagerne igen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Uddybning af overvæltningskriteriet (Comateb mv.) IIIIIIIIIIII Kritisk vurdering behov for fællesskabsretlig regulering IIIIIII 76 Skatterådgiverens erstatningsansvar IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IndledningIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ansvarsstandarden i forbindelse med skatterådgivning IIIIIIIIIII Notatet og kundeaftalens betydning IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Udfyldning af professionsansvaretiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Skatteudnyttelsesarrangementer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Betydningen af klientens medvirken til skadesforholdet IIIIIIIIII Hvornår er der lidt et tab ved skatterådgivning?iiiiiiiiiiiiiiii Afsluttende bemærkninger IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 101 God skiks betydning for erstatningsansvaret IIIIIIIIIIIIIIIIII Indledning Culpa og god skik IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Generelt om anvendelsen af begrebet god skik IIIIIIIIIIIIIIIII Lovgivning IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Praksis IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Brancheregler IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hvorfor god skik? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII God skik som ansvarsstandardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dækker god skik hele ansvarsgrundlaget? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hvem bestemmer indholdet af god skik? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII God skik jus eller faktum? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Konklusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 115 Bevisvurdering i sager om professionelt ansvar med særligt henblik på advokat- og revisorbrancheniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IndledningIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Genstanden for bevisførelse IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Den korrekte forståelse af en retsregel, der er indgået i rådgivningen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Indholdet af kravet i et erhvervs god skik-regler IIIIIIIIIIII Bevisbyrden IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Udgangspunktet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mulige undtagelseriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Beviskravet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Afrunding IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 132 6

7 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 1 SESS: 129 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Introduktion Over alt i samfundslivet kan det ske, at en fysisk eller juridisk person berettiget eller uberettiget mener at have lidt et tab forårsaget af andre personers handlinger eller undladelser. Sker dette, opstår spørgsmålet om kompensation for tabet, og erstatning bliver hermed potentielt nærværende i mange af livets forhold. Da juraen er en del af samfundslivet, bliver erstatning også et emne, der findes i stort set alle juridiske discipliner. Inden for juraen foretages ofte en opdeling i forskellige områder, med den overordnede sondring mellem privatret og offentlig ret som eksempel. Opdelingerne har reelle, men også ofte fremstillingstekniske grunde. Regler om erstatning passer kun delvist ind i sådanne sondringer, fordi erstatning som emne i høj grad går på tværs af sondringerne. Rådgivningssituationen kan her tjene som eksempel; antag at et revisorfirma rådgiver en advokat, der efterfølgende rådgiver sin klient til at foretage en bestemt dispositon på en bestemt måde, eksempelvis virksomhedsomdannelse ved hjælp af reglerne om skattefri (-neutral) virksomhedsomdannelse. Hvad hvis, i den situation, revisors rådgivning var forkert? Klienten kan rette krav mod advokaten, der på sin side kan rette krav mod revisorfirmaet. I begge tilfælde vil der formentlig være tale om erstatning i kontraktforhold. Men kan klienten rette krav mod revisorfirmaet? I givet fald vil det i udgangspunktet være uden for kontrakt, selv om det heller ikke kan udelukkes, at kontraktreglerne kan danne grundlag for et krav i form af springende regres. Spørgsmålet om erstatning for den samme situation kan med andre ord aktualisere to traditionelt adskilte områder, kontrakt og delikt. Yderligere er det sådan, at rådgivning ikke kun finder sted i privat regi. Også offentlige instanser yder rådgivning. Erstatningsansvar i den forbindelse er også et spørgsmål om rådgiveransvar, men nu forankret i den offentlige ret. Rådgivningssituationen illustrerer, at man ikke kan forvente, at spørgsmål om erstatning på ét område uden videre kan besvares alene ved hjælp af regler knyttet til dette område; erstatningsansvar for den offentlige rådgiver kan eksempelvis tænkes påvirket af, hvad der gælder for rådgivning i det private kontraktforhold. 7

8 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 2 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Introduktion Artiklerne i denne antologi behandler alle erstatningsretlige spørgsmål, men fra hvert deres udgangspunkt. Artiklerne kan læses som enkeltstående, hvorved man som læser får indblik i problemstillinger, der særligt kan påkalde sig interesse på det pågældende område. Men som følge af den påvirkning forskellige retsområders erstatningsregler kan have på hinanden, kan artiklerne også læses i sammenhæng, og give inspiration til at se andre perspektiver i de enkelte områder. Artiklernes forfattere er alle ansatte ved Aalborg Universitet, hvor de forsker og underviser inden for forskellige juridiske områder. Eneste undtagelse er Karsten Naundrup Olesen, som nu er ansat ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Studiesekretær Malene Rytter Jørgensen har ydet værdifuld bistand, blandt andet ved at gennemarbejde alle artiklerne for at sikre ensartet layout. Forfatterne er taknemlige for denne indsats. Karsten Naundrup Olesen analyserer i artiklen»forventning skuffelse erstatning«, hvilken betydning det har for offentlige myndigheders erstatningsansvar, at skadelidte har haft en berettiget forventning, der er blevet skuffet som følge af myndighedsudøvelse. I analysen sondres mellem to kategorier. Først behandles tilfælde, hvor det er retsvildfarelse, der er anledning til tab, og dernæst tilfælde hvor tab er en følge af sagsbehandlingsfejl. I begge kategorier synes eksistensen af en berettiget forventning at få betydning for erstatningsspørgsmålet. Mest markant er dette i forbindelse med retsvildfarelse, hvor forventningen leder til en skærpelse af ansvarsgrundlaget i retning af objektivt ansvar. I artiklen»rådgiveransvar i offentligt socialt arbejde«behandler Nina von Hielmcrone og Trine Schultz vejlednings- og rådgivningspligten på det socialretlige område. Analysen indledes med en undersøgelse af vejledningspligtens indhold, sådan som dette foreligger på baggrund af forvaltningslovens 7 og de socialretlige love samt fortolkningsbidrag fra praksis. Det antages her, at vejledningspligten på det sociale område er skærpet i forhold til det almindelige udgangspunkt for offentlige instanser. Efter analysen af vejledningspligtens indhold behandles følgerne af vejledningsfejl, herunder såvel grundlaget for ansvar som ansvarsfølgerne. I forbindelse med sidstnævnte fremhæves sondringen mellem erstatning og reparation. I den afsluttende perspektivering diskuteres, hvilke konsekvenser øget digitalisering af forvaltningen vil få for spørgsmålet om vejledning på det sociale område. Forfatterne finder 8

9 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 3 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Introduktion her, at digitalisering sigter mod omkostningseffektivisering og bedre service for den ressourcestærke del af befolkningen, mens ressourcesvage personer lades i stikken. Artiklen»Når skadevolder tjener på sit retsbrud om nogle begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge erlagte fællesskabsstridige afgifter mv.«er skrevet af Erik Werlauff. Forfatteren tager afsæt i forlydender fra EU-rådsmøder om, at nogle store medlemsstater, herunder Tyskland, vil have undersøgt, om fællesskabsretten i fremtiden eventuelt kan indrettes sådan, at domme fra EF-domstolen, der kender en national skat eller afgift fællesskabsstridig, som udgangspunkt alene kan få fremadrettet virkning, således at muligheden for tilbagesøgning herved begrænses. Forfatterens holdning til dette er, at det vil være ganske udmærket at få undersøgt muligheden for opnåelse af fællesskabsforskrifter på tilbagesøgningsområdet, men at sådanne regler i givet fald bør indrettes på en sådan måde, at respekten for, og håndhævelsen af, fællesskabsretten derved styrkes, ikke at den svækkes. Artiklen beskæftiger sig med nogle retsområder, hvor fællesskabsretten efter forfatterens opfattelse har for ringe gennemslagskraft, idet det»på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin«er overladt til national ret at definere tilbagesøgningsmulighederne, når blot ækvivalens- og effektivitetsprincippet herved iagttages. Nikolaj Vinther undersøger i artiklen»skatterådgiverens erstatningsansvar«specifikt revisorers og advokaters erstatningsansvar for rådgivning eller manglende rådgivning vedrørende skatteretlige emner. Ansvarsgrundlaget i form af professionsansvar søges nærmere beskrevet, dels ved at påpege hvilke muligheder og begrænsninger rådgivningsaftalen tilbyder, dels ved at fremhæve nødvendigheden af at fokusere på den skatteretlige situation rådgiverens opgave drejer sig om. Endvidere behandles også spørgsmålet om, hvilken betydning klientens egne forhold medvirken har for rådgivers erstatningsansvar. Endelig inddrages også det for erstatningspligten afgørende spørgsmål om klientens tab. I den forbindelse fremhæves bl.a. klientens tabsbegrænsningspligt som havende en særlig betydning for erstatning i anledning af mangelfuld skatterådgivning. I artiklen»god skiks betydning for erstatningsansvaret«tager Sten Bønsing udgangspunkt i, at den centrale culparegel er upræcis, hvorfor det ved konkret anvendelse er nødvendigt med udfyldende elementer, der kan bidrage til at fastlægge reglens indhold. I artiklen undersøges 9

10 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 4 SESS: 132 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Introduktion det herefter, om»god skik«på et område kan være et sådant udfyldende element. I analysen trækkes på sondringen mellem ansvarsgrundlagets subjektive og objektive dele, og responsa vedrørende god skik findes som oftest at knytte sig til den objektive del spørgsmålet om en adfærd er retsstridig. Endvidere belyses det, hvem der bestemmer, hvad der er god skik på et givent område, og det diskuteres om god skik skal regnes som jus eller faktum. I relation til sidstnævnte finder forfatteren, at oplysninger om god skik har træk fra såvel jus som faktum. Forfatteren præciserer forholdet således, at selve fastlæggelsen af det juridiske indhold af en god skik-regel er jus, mens oplysninger om en»almindelig adfærd«og»brancheopfattelser«af, hvad god skik er, er faktum. Antologiens sidste artikel har titlen»bevisvurdering i sager om professionelt ansvar med særligt henblik på advokat- og revisorbranchen«. Under denne overskrift skriver Lars Bo Langsted om genstanden for bevisførelsen, når erhvervsudøvere mødes med erstatningskrav, og om bevisbyrde og beviskrav i disse situationer. I omtalen af genstanden for bevisførelsen fremhæves sondringen mellem jus og faktum i erstatningsspørgsmålet, og misforståelse af relevante retsregler samt indholdet i erhvervenes god skik-regler fremhæves som to situationer, hvor der kan opstå tvivl om rubriceringen. Også ved erstatningskrav mod professionelle er udgangspunktet, at sagsøger har bevisbyrden for, at de erstatningsretlige betingelser er opfyldt, men forfatteren gennemgår en række mulige undtagelser til dette udgangspunkt. I afsnittet om beviskravet i erstatningssager mod professionelle omtales særskilt de problemer, der kan være forbundet med at beskrive omfanget og karakteren af den opgave, rådgiver skulle udføre; traditionelle suppleringsbidrag som standarder, kutymer og eventuel skriftlig aftale nævnes i den forbindelse som elementer, der kan anvendes til fastlæggelse af indholdet af rådgivers ydelse. Endelig omtales også beviskravet i relation til culpaspørgsmålet, og betingelserne om tab og årsagssammenhæng. 10

11 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 5 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Forventning skuffelse erstatning Af lektor, ph.d. Karsten Naundrup Olesen 1. Det offentliges ansvar artiklens tema Området for offentlige instansers myndighedsudøvelse er stort, og følgerne af aktiviteterne inden for feltet er forskellige. Karakteristisk er det dog, at når offentlige instanser udøver myndighed, påvirker det landets borgere, hvorved i denne artikel menes såvel fysiske som juridiske personer. I nogle tilfælde har myndighedsudøvelse en form, der betyder, at den påvirker en bred, og ofte ubestemt, kreds af borgere. Dette er eksempelvis tilfældet, når en myndighed udsteder en bekendtgørelse. I andre tilfælde er myndighedsudøvelsen rettet mod én eller få identificerede borgere, sådan som det er tilfældet, når et amt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1, giver en virksomhed påbud om at begrænse udledning af miljøfarlige stoffer til naturen. Den direkte påvirkningskraft er her mindre i udbredelse, men med mindst samme styrke som ved myndighedsudøvelse af mere generel karakter. Selv hvor myndighedsudøvelsen er rettet mod en enkelt borger, kan myndighedsudøvelsen dog også påvirke andre personer end adressaten. Dette er eksempelvis tilfældet for naboerne til den bygherre, der opnår kommunens dispensation fra vedtagne byggelinier. Henset til den påvirkning det offentliges myndighedsudøvelse har i forhold til borgerne, synes det naturligt, at offentlige instanser kan ifalde erstatningsansvar for deres handlinger på dette felt, og det er da i dag også almindeligt antaget, at der består et sådant erstatningsansvar for det offentlige Mens det i dag kan anføres, at offentlige instanser naturligvis kan ifalde erstatningsansvar, har antagelsen været anderledes i tidligere tider, jf. kongelig resolution af 12. november 1828, i henhold til hvilken kongen ikke kunne anerkendes erstatningsansvar for skader forvoldt af embedsmænd. For en kort omtale af dette historiske perspektiv se 11

12 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 6 SESS: 129 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Karsten Naundrup Olesen Uanset formen af myndighedsudøvelsen kan den resultere i, at en eller flere borgere bliver skuffet i deres forventninger til tingenes tilstand på et område. Det kan være, hvor vognmanden har tilladelse til at drive forretning fra sin private bopæl, og myndighedsudøvelsen fratager ham denne ret, eller hvor husejerne mister deres fjordudsigt som følge af, at kommunen giver naboen dispensation fra en deklaration, der bestemmer, at der kun må bygges huse med flade tage. Denne artikel behandler spørgsmålet om, hvilken betydning det har for det offentliges erstatningsansvar i forbindelse med myndighedsudøvelse, at borgeren, der påstår sig tilkendt erstatning, har haft en berettiget forventning, der er blevet skuffet som følge af myndighedsudøvelsen. 2. Stiftelse og skuffelse af berettiget forventning I mange tilfælde er det sådan, at begivenheder, en person kommer ud for i tilværelsen, skaber nogle forestillinger eller forventninger hos den pågældende. Når man køber en bil, forventer man normalt, at den kan køre, og lader man sig indlægge på et hospital, forventer man vel at blive undersøgt eller behandlet. I nogle tilfælde er forventningerne urealistiske, som hvis en skatteyder forventer, at myndighederne endeligt har taget stilling til hans skatteansættelse, fordi de har accepteret hans ændringer i forskudsopgørelsen. I andre tilfælde må forventningerne siges at have god forankring i virkeligheden, som hvor en skatteyder modtager en bindende forhåndsbesked vedrørende de skattemæssige konsekvenser af en given transaktion. I situationer som den sidstnævnte opstår der, hvad der i denne artikel benævnes som, en berettiget forventning. En berettiget forventning kan have rod i mange konkrete begivenhedsforløb. I nogle tilfælde vil forventningen opstå som følge af en Poul Andersen i bet. 214/1959, s. 55 f. Det offentliges erstatningsansvar behandles i litteraturen hos Poul Andersen: Offentligretligt erstatningsansvar. Poul Andersen er også forfatter til den»oversigt vedrørende dansk ret«, der findes i bet. 214/1959 om statens og kommunernes erstatningsansvar. Emnet behandles også hos Henning Skovgaard: Offentlige myndigheders erstatningsansvar og senest af Orla Friis Jensen i Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret alm. emner, 4. udg., kap. 9 og af Bernhard Gomard i U2004B.383. Mere kortfattet er emnet behandlet hos Bent Christensen:Forvaltningsret prøvelse, 2. udg., s. 164 ff. og i Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udg., s. 862 ff. 12

13 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 7 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Forventning skuffelse erstatning myndighedsudøvelse, sådan som det eksempelvis er tilfældet, når en borger tildeles førtidspension i henhold til reglerne i lov om social pension, kap. 3. I andre tilfælde er det andre omstændigheder end en myndighedsafgørelse, der skaber forventningen. Eksempelvis får køberne af byggegrunde en berettiget forvening om, at de kommer til at bo i et kvarter uden erhvervsvirksomheder, hvis det udtrykkeligt fremgår af en tingslyst deklaration på hele udstykningen, at erhvervsdrift ikke er tilladt fra udstykningen. Med artiklens formål in mente er det imidlertid ikke skabelsen af den berettigede forventning, der er i centrum. I stedet fokuserer artiklen på de forhold, der leder til, at borgeren bliver skuffet i sine forventninger. Skuffelse af en berettiget forventning kan opstå i den situation hvor den myndighedsudøvelse helt typisk i form af en forvaltningsakt der har skabt forventningen, som følge af oprindelige mangler ikke kan opretholdes. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor en tilladelse savner hjemmel og efterfølgende derfor erklæres ugyldig og annulleres. En berettiget forventning kan ligeledes skuffes af en myndighedsudøvelse, der er uden sammenhæng med det forhold, der har skabt forventningen. Dette er eksempelvis tilfældet, hvor en påtaleberettiget kommune overskrider sine beføjelser og giver dispensation fra en tinglyst deklaration på en udstykning, og derved bliver årsag til, at naboen til dispensationens adressat mister sin udsigt over skov og strand. Endvidere kan en berettiget forventning også skuffes, hvor udviklingen i tiden efter forventningens opståen skaber behov og mulighed for myndighedsudøvelse, der blandt andet får som konsekvens, at retstilstanden, som forventningen bygger på, ændres. Et eksempel på dette finder man, hvor en lovlig tilladelse tilbagekaldes ved en ny forvaltningsakt. Sidstnævnte situation adskiller sig fra de to førstnævnte, og behandles ikke i artiklen, jf. nærmere i afsnit 3. Der er nogle forskelle mellem de to førstnævnte situationer ovenfor. Eksempelvis vil der i nogle tilfælde være tale om én myndighedsudøvelse, der både skaber og skuffer forventning, mens det i andre tilfælde vil være én myndighedsudøvelse, der skaber, og én anden der leder til skuffelse af forventning. I begge situationer vil det imidlertid være myndighedsudøvelse, der leder til skuffelse af en berettiget forventning. Og det er netop denne aktivitet hos myndigheden, der er i centrum her, hvor det skal undersøges, om myndigheden kan ifalde erstatningsansvar for sin aktivitet. 13

14 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 8 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Karsten Naundrup Olesen Det fremgår ovenfor, at erstatning er relevant i en række forskellige sammenhænge knyttet til myndighedsudøvelse. Inden det nærmere undersøges, i hvilket omfang det offentlige kan blive erstatningsansvarlig for myndighedsudøvelse, er det derfor på sin plads med nogle bemærkninger om, hvilken placering erstatnigskravet har i forhold til forskellige offentligretlige figurer. Sådanne bemærkninger følger i afsnit 3, hvorefter den nærmere undersøgelse af det offentliges erstatningsansvar følger i afsnit Situationer, der kan udløse erstatning Hvis en offentlig instans producerer en afgørelse, der senere kendes ugyldig, eksempelvis fordi den er udtryk for magtfordrejning, synes det naturligt, at den borger, som er blevet ramt af afgørelsen, kompenseres gennem tilkendelse af et erstatningsbeløb, i det omfang afgørelsen har forvoldt borgeren tab. Der er således en nærliggende sammenhæng mellem en afgørelses ugyldighed og erstatning, en sammenhæng der også afsløres i domspraksis, hvor de to spørgsmål ofte optræder i sammenhæng. 2 Men ugyldighed og erstatning er ikke siamesiske tvillinger de kan optræde alene, og den ene er ikke afhængig af den anden. Således medfører ugyldighed ikke altid erstatning. Dette følger allerede af, at erstatning er betinget af, at der kan påvises et økonomisk tab, 3 et krav der langt fra altid er opfyldt ved den ugyldige afgørelse. Endvidere er det en betingelse for tilkendelse af erstatning, at der foreligger påregnelighed, og at der er en årsagssammenhæng mellem tabet og myndighedsudøvelsen. 4 Heller ikke disse krav vil altid være opfyldt, selv om en afgørelse underkendes, jf. eksempelvis de tilfælde hvor en afgørelse er ugyldig som følge af væsentlige formelle mangler, men hvor en afgørelse, truffet under behørig iagttagelse af de formelle sagsbehandlingsregler, ville lede til samme resultat for borgeren. 5 Endelig kan 2. Se eksempelvis U H, U /2H og U V. Flere eksempler findes blandt de domme, der nævnes i afsnit Orla Friis Jensen i U1979B.21 (s. 21) og Bent Christensen: Forvaltningsret prøvelse, s Bent Christensen: Forvaltningsret prøvelse, s. 166, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udg., s. 862 og Orla Friis Jensen i Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret alm. emner, 4. udg., s For en uddybende behandling af kausalitetskravet, se Orla Friis Jensen i U1979B

15 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 9 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Forventning skuffelse erstatning det også nævnes, at der i domspraksis findes eksempler på, at en afgørelse underkendes, men at erstatning afvises under henvisning til, at årsagen til underkendelsen skal findes i en undskyldelig retsvildfarelse. 6 Dette emne behandles yderligere i afsnit 4.3. Ligesom ugyldighed ikke nødvendigvis udløser erstatning, fordrer erstatning heller ikke, at der foreligger en ugyldig afgørelse. Således kan erstatning til en berørt nabo ikke udelukkes, hvor en byggetilladelse nok er ulovlig, men trods dette opnår materiel retskraft, eksempelvis som følge af hensynet til adressaten. 7 At det ikke er en betingelse for erstatning, at der foreligger en ugyldig afgørelse, illustreres også af, at erstatning kan komme på tale, hvor der sker en lovlig tilbagekaldelse af en afgørelse. Erstatning kan i disse tilfælde være hjemlet i lov, 8 men også uden udtrykkelig lovhjemmel må erstatning være en mulighed, idet begrænsninger i form af krav om bevillingsmæssig hjemmel, og forbud mod støtte af enkelte borgere, dog skal iagttages. 9 Det, der erstattes i disse tilfælde, vil primært være de tab, adressaten har haft ved at indrette sig i tillid til den tilbagekaldte afgørelse, altså erstatning for en berettiget forventning. I det perspektiv har erstatning ved lovlig tilbagekaldelse forbindelse med den situation, der behandles i denne artikel. Der er dog den forskel mellem de to situationer, at erstatning i forbindelse med lovlig tilbagekaldelse ikke udløses af myndighedens, i retlig sammenhæng, dadelværdige handlinger, mens dette er tilfældet, når erstatning overvejes i forbindelse med ulovlige afgørelser. Som følge af denne forskel lades spørgsmålet om erstatning i forbindelse med lovlig tilbagekaldelse ude af betragtning i undersøgelsen nedenfor. Det skal dog ikke herved udelukkes, at undersøgelsen kan have betydning for det relevante spørgsmål, om hvorvidt lovlig tilbagekaldelse medfører erstatningspligt. 10 Selv om erstatning og ugyldighed er to redskaber, der er uafhængige 6. Se eksempelvis U H og U Ø. 7. Se nærmere om denne problemstilling hos Orla Friis Jensen i U1980B Se således vandforsyningslovens 32, stk Om erstatning i forbindelse med tilbagekaldelse af afgørelser, særligt om hvorvidt erstatning påvirker adgangen til at foretage tilbagekaldelse, se Claus Haagen Jensen i Ellen Margrethe Basse m.fl.: Forvaltningsret alm. emner, 2. udg., kap. 8 og Karsten Revsbech i 4. udgaven af samme værk, kap Erstatning kan naturligvis også komme på tale, hvor der foretages en ulovlig tilbagekaldelse af en uangribelig, oprindelig afgørelse. Den situation falder inden for de tilfælde, der er nævnt ovenfor, og er derfor omfattet af undersøgelsen i denne artikel. 15

16 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 10 SESS: 128 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Karsten Naundrup Olesen af hinanden, er der mange eksempler på domme, hvor de optræder i sammenhæng. I nogle af disse domme skyldes ugyldigheden en fejlagtig opfattelse af fakta eller andre sagsbehandlingsfejl, mens det i andre domme er forkert anvendelse af jus, der er årsagen til afgørelsens ugyldighed. I den følgende analyse inddrages domme fra begge kategorier, idet hver kategori dog behandles i separate afsnit. Opdelingen foretages, fordi det ikke på forhånd er klart, om ansvarsgrundlaget er det samme i begge kategorier, og hvis det ikke er tilfældet, vil det være vanskeligt at foretage sammenligninger på tværs mellem de to kategorier og drage fælles konklusioner om betydningen af berettigede forventninger. Opdelingen ændrer dog ikke på, at det overordnede mål for analysen er at belyse, hvilken betydning en berettiget forventning har for det offentliges erstatningsansvar. 4. Erstatningsansvar ved skuffede forventninger 4.1 Generelt om ansvarsgrundlaget for det offentlige Som anført i afsnit 1, er det i dag almindeligt antaget, at det offentlige kan ifalde erstatningsansvar på grundlag af forvaltningen af myndighedsbeføjelserne. Som i alle andre tilfælde af erstatningsansvar er det, også i forbindelse med erstatning for skader forvoldt ved myndighedsudøvelse, et helt centralt emne at fastlægge ansvarsgrundlaget. Udgangspunktet er her, at det offentlige bliver erstatningsansvarlig for den culpøse, skadevoldende handling, såfremt der kan konstateres et økonomisk tab samt påregnelighed og årsagsforbindelse mellem myndighedsudøvelsen og skaden. 11 Myndighedsudøvelse forekommer i en lang række sammenhænge, der har fælles træk, men hvor der også er store forskelle på afgørende punkter. Et enkelt, men klart, eksempel på dette er, at myndighedsudøvelse i nogle tilfælde udmønter sig i begunstigelse af borgeren, mens den i andre tilfælde virker bebyrdende. Henset til de væsentligt forskellige hensyn, der kan gøre sig gældende i forbindelse med myndig- 11. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: Forvaltningsret, 2. udg., s. 862 og Orla Fris Jensen i Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret alm. emner, 4. udg., s Se også Henning Skovgaard: Offentlige myndigheders erstatningsansvar, hvor indholdet i culpastandarden tages op til kritisk behandling. 16

17 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 11 SESS: 131 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Forventning skuffelse erstatning hedsudøvelse, synes det naturligt, om culpaansvaret for den skadevoldende myndighedsudøvelse ikke skal være absolut, men modificeres eller fraviges i forskellige sammenhænge. I relation til spørgsmålet om fravigelse af culpagrundlaget skal det bemærkes, at lovforslaget i betænkning 214/1959 om statens og kommunernes erstatningsansvar netop havde som udgangspunkt, at det offentliges ansvar skulle afgøres på baggrund af culpastandarden, jf. lovforslagets 1. Lovforslaget åbnede dog også for muligheden for erstatningsansvar på et skærpet (objektivt) grundlag, jf. forslagets 2, og i henhold til bemærkningerne til bestemmelsen havde man i den forbindelse blandt andet for øje, at der i visse tilfælde burde kunne pålægges det offentlige et ansvar for undskyldelig retsvildfarelse, 12 uden at objektivt ansvar dog skulle udelukkes i andre sammenhænge også. 13 Det objektive ansvar ville have været undtagelsen, og udvalget bag lovforslaget anfører i den forbindelse, at der nok fandtes en række lovbestemmelser, som pålagde stat og kommune et objektivt ansvar, men at der syntes at være»... en vis tilbøjelighed til at opfatte de gældende bestemmelser om objektivt ansvar som udtømmende snarere end som udtryk for en almindelig grundsætning«. 14 Betænkningens lovforslag blev imidlertid ikke vedtaget. Afvigelser fra culpaudgangspunktet i retning af ansvar på et objektivt grundlag er dog, både før og efter betænkningen, statueret i enkelte domme Generelt om betydning af berettiget forventning I forvaltningsretlig sammenhæng slår eksistensen af berettiget forventning igennem i forbindelse med såvel læren om mulighed for tilbagekaldelse af gyldige afgørelser, som ved afgørelse af om en ulovlig afgørelse skal erklæres ugyldig. I begge situationer taler hensynet til adressatens berettigede forventning for at opretholde den retstilstand, som var gældende efter den oprindelige afgørelse. Beskyttelsen af en berettiget forventning er ikke enestående for den danske forvaltningsret. Anvendelsen af begrebet i dansk ret sker efter inspiration fra tysk ret, hvor Vertrauensschutz er anerkendt. Når en 12. Bet. 214/1959, s Bet. 214/1959, s. 29 smh. med s Bet. 214/1959, s Se U V, U /2H og U H, samt neden for i afsnit

18 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 12 SESS: 129 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Karsten Naundrup Olesen berettiget forventning, inden for visse rammer indrømmes beskyttelse i forbindelse med tilbagekaldelse og ugyldighedslæren, skyldes det den grundlæggende opfattelse, at der er et hensyn at tage til den borger, der er blevet bibragt en opfattelse af tingenes tilstand, og måske ligefrem har indrettet sig i overensstemmelse hermed. Denne begrundelse for at tillægge berettiget forventning betydning synes ikke kun at være gangbar i forbindelse med vurdring af mulighederne for tilbagekaldelse og ugyldighed. Argumentationen må følge den berettigede forventning, uanset i hvilke sammenhænge den dukker op, og det er derfor nærliggende at antage, at eksistensen af en berettiget forventning også vil have betydning for spørgsmålet om ansvarsgrundlag i de tilfælde, hvor forventningen skuffes som følge af myndighedsudøvelse. 16 Om en sådan påvirkning findes, undersøges i det følgende. 4.3 Hvor retsvildfarelse fører til tab Ansvarsgrundlag ved retsvildfarelse Lader man det almindelige udgangspunkt den culpøse handling udgøre grundlaget for erstatningsansvar i situationer, hvor erstatningskravet bunder i, at en afgørelse er behæftet med en retlig mangel, vil der være tilfælde, hvor der ikke vil kunne rettes erstatningskrav mod myndighederne. Noget sådant vil forekomme i de tilfælde, hvor der foreligger en undskyldelig retsvildfarelse, da en sådan definitorisk falder uden for culpanormen. Konsekvensen af dette vil blive, at borgeren, der også vil befinde sig i undskyldelig uvidenhed om indholdet i den aktuelle lovgivning, kommer til at bære byrden for den undskyldelige uvidenhed hos begge parter. Der synes ikke at være nogen indlysende grund til, at dette må være den rigtige løsning. Der synes endda at være vægtige argumenter for det modsatte resultat. Således er det den offentlige instans, der har de bedste ressourcer til at skaffe klarhed over indholdet i jus. Dels er der ofte medarbejdere med juridisk indsigt ansat hos de offentlige instanser, dels er der alt andet lige flere økono- 16. Hos Henning Skovgaard: Offentlige myndigheders erstatningsansvar, s. 247 ff., inddrages forventningsposition som ét af fem bedømmelsesmomenter for fastlæggelse af ansvarsgrundlaget i forbindelse med en integreret ansvarsstandard. Forventningsposition synes dog at være mere omfattende end begrebet berettiget forventning, sådan som dette er anvendt i denne artikel, jf. omtalen af forventningsposition i værket, s. 247 f. og s. 252 ff. 18

19 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 13 SESS: 129 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Forventning skuffelse erstatning miske ressourcer hos det offentlige til at købe juridisk bistand, hvor dette ikke findes inden for egne rækker. 17 Endvidere kan det vel forekomme lettere for en offentlig instans at henvende sig til en anden offentlig instans for at få klarhed over en vanskeligt forståelig bestemmelse. Yderligere gør det offentliges relative økonomiske styrke det også nærliggende at placere byrden for misforståelsen af jus hos netop denne part altså lade de bredeste skuldre bære den tungeste byrde. Særligt sidstnævnte synes at blive forstærket i tilfælde, hvor der foreligger en berettiget forventning hos borgeren. I relation til ovenstående er 2 i lovforslaget fra betænkning 214/ 1959 og bemærkningerne til dette, jf. herom i afsnit 4.1, naturligvis interessante, idet man her ville indføre lovhjemmel for i visse tilfælde blandt andet ved retsvildfarelser at pålægge det offentlige erstatningsansvar på objektivt grundlag. Fra betænkning 214/1959 skal det også bemærkes, at udvalget bag betænkningen særligt om adminstrativ frihedsberøvelse anfører, at dette er et så alvorligt indgreb over for borgeren, at objektivt ansvar kunne være på sin plads. 18 Myndighedsudøvelsens intensitet i relation til borgeren vejer altså her for at gennemføre ansvar på objektivt grundlag. Lovforslaget indeholdt imidlertid ikke en bestemmelse om objektivt ansvar særskilt for frihedsberøvelse. Udvalget begrundede dette med, at der i så fald også skulle være»... ret vid adgang til at nægte erstatning...«, og dette, kombineret med at frihedsberøvelse tjener forskellige formål, fik udvalget til at afstå fra at udforme en bestemmelse om emnet. 19 Selv om generne ved at blive adressat for en afgørelse, der skuffer ens berettigede forveninger, givet langt fra i alle tilfælde kan måle sig med generne ved at blive underkastet administrativ friheds- 17. Synspunktet om det offentliges ressourcemæssige styrke fastholdes, selv om det anerkendes, at heller ikke det offentlige har ubegrænsede midler. I flere sager se U H, U /2H og U H er det offentlige blevet frikendt for erstatningsansvar i forbindelse med udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed, idet domstolene har taget hensyn til det offentliges begrænsede ressourcer, og har anerkendt at det offentlige har den endelige kompetence til at disponere over disse. Denne argumentation anerkendes fuldt ud, for så vidt angår faktisk forvaltningsvirksomhed. Er der tale om myndighedsudøvelse, må det dog fastholdes, at det offentlige principielt må have de ressourcer, der er nødvendige for at sikre retmæssig forvaltning. Rimelige modifikationer kan dog forekomme, jf. eksempelvis U Ø. 18. Bet. 214/1959, s Bet. 214/1959, s. 11 f. 19

20 JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 14 SESS: 129 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47: Karsten Naundrup Olesen berøvelse, må afgørelser, der leder til skuffede forventninger, dog anses for mere intense end afgørelser, der ikke berører berettigede forventninger. Intensitetsbetragtningen vedrørende administrativ frihedsberøvelse kan derfor i en vis udstrækning anvendes ved afgørelser, der skuffer berettigede forventninger. Det må videre bemærkes, at de anførte forbehold i forhold til at gennemføre objektivt ansvar ved administrativ frihedsberøvelse ikke synes at gøre sig gældende i forbindelse med afgørelser, der berører berettigede forventninger. I forbindelse med overvejelserne omkring ansvar for uberettiget frihedsberøvelse anførte udvalget bag betænkningen også, at»i en række tilfælde varetages helt eller delvist de frihedsberøvedes egen interesse, og det synes da ikke urimeligt, at disse, når intet kan lægges myndighederne til last, må bære risikoen«. 20 Uden at kommentere det rimelige i denne konkrete byrdefordeling i det citerede skal det bemærkes, at i tilfælde, hvor der foreligger en berettiget forventning, kan den skadevoldende myndighedsudøvelse næppe i mange tilfælde siges at være helt eller delvist i borgerens egen interesse. Dette argument mod ansvar på objektivt grundlag må derfor falde bort, hvor der foreligger berettiget forventning. Såvel de anførte argumenter mod at lade borgeren bære ansvaret for det offentliges undskyldelige retsvildfarelser, som kommentarerne på baggrund af betænkning 214/1959 vejer til fordel for et objektivt ansvarsgrundlag for det offentlige i tilfælde af retsvildfarelser. Vender man blikket mod domspraksis, er billedet af ansvarsgrundlaget imidlertid ikke tydeligt, jf. omtalen i det følgende. I dommen gengivet i U H 21 havde Holme-Tranbjerg Kommune (senere lagt sammen med Århus Kommue, der var sagsøgte) givet sagsøger, olieselskabet BP, tilladelse til at opføre en benzinstation i et boligområde. Tilladelsen blev ved en sag anlagt af beboere i boligområdet kendt ugyldig som følge af manglende hjemmel. Efter dette anlagde BP sag mod Århus Kommune med påstand om erstatning for tab lidt som følge af, at de erhvervede grunde ikke kunne anvendes til benzinstation og derfor blev afhændet til en pris lavere end anskaffelsesprisen. Landsretten fandt, at kommunen var erstatningsansvarlig, idet kommunen ved meddelelsen af tilladelsen»klart er gået uden for sin 20. Bet. 214/1959, s Kommenteret af Mogens Munch i U1984B

Aalborg Universitet. Publication date: 2006. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2006. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Erstatning - en antologi Bønsing, Sten; Hielmcrone, Nina Elisabeth Von; Langsted, Lars Bo; Olesen, Karsten Naundrup; Schultz, Trine; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik Publication date:

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo Offentlige myndigheders erstatningsansvar Advokat Benedicte Galbo Det offentliges virke som arbejdsgiver bygherre ejer af fast ejendom/offentlige anlæg/tog bilejer ekspropriationsmyndighed sygehusejer

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Århus den 14. december 2013 Oversigt Condicto indebiti Genoptagelse af skatteansættelse HR: Tilbagebetaling U: ugrundet berigelse ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen. Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo

Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen. Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo Side 2 22.06.2010 Bilka-sagerne 1. U 2004.1849H 2. Højesterets dom af 18. maj 2010 3. Lovliggørelsessagen

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning.

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning. Til: Emmelev A/S Energistyrelsen Fremsendes pr- e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER 21. april 2016 Sagsnr. 525-190808 Sekr. Helle Højer Tel. 7221 1723, mail hho@70151000.dk Frederikshavnsvej 215 Postboks 120 DK-9800 Hjørring Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger:

Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger: Rettevejledning til AO 1: Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger: 1: Opfylder kommunens partshøring den 31. januar 2011 kravene til en partshøring? 2: Kommunens skrivelse

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Rettevejledning til AO om Lilleskolen

Rettevejledning til AO om Lilleskolen Rettevejledning til AO om Lilleskolen 1. Formelle mangler ved kommunens afgørelse 1.1. Myndighedsinhabilitet Storborg Kommune er både ansøger og kompetent myndighed efter byggeloven. Der foreligger derfor

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr - 1 Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere