Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, John Koldby Nielsen, Hanne Stilling, Jeppe Rosengaard Poulsen, Berit Henriksen Endvidere deltog revisorfirma PWC: Thomas Kjær og Per Larsen Afbud: Referent: Susanne Johansen. Susan Børresen 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse af referatet på sidste møde I henhold til forretningsordenen 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Beslutning: Godkendt 3. Økonomi Gennemgang og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol ved PWC (JKN) Per Larsen præsenterede sig selv, da han overtager fra revisor der går på pension til sommer. PWC gennemgik årsrapporten fra 2012 som var blevet omdelt, revisor nævnte at overskuddet blev på kr.,, at det var flot med årselever og at likviditetsgraden var på 111. Herefter gennemgang af revisionsprotokollatet til årsrapporten Der er intet under særlige forhold. Protokollen viser en ren revisionspåtegning. Ros fra revisor. Derefter blev regnskabet godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Omlægning af realkreditlån: F1 til F5 lån, sikre renten i en længere periode (JKN) Bilag John anbefaler omlægge fra F1 lån til F5 lån, hvilket koster ca kr., om året, men det vil sikre den lave rente i en længere periode. Evt. anvendelse af dele af overskydende likviditet til indfrielse af fastforrentet realkreditlån (JKN) John har indhentet forskellige tilbud fra flere pengeinstitutter, hvor der ikke er den store forskel eller rente at komme efter.

2 John foreslår herefter at skolen indfrier lån for 2 millioner, og indsætter 2. millioner. i fast binding ½ år i Danske Bank med en rente på 0,75 %.Tilbud afventes fra Danske Bank. Enighed om Johns forslag, hvis vi kan delindfri til kurs 100. John undersøger til næste møde. Gennemgang og godkendelse af endelige budgetmodel og dermed budget 2013 (JKN) Bilag følger snarest Vi har en forventning om at arbejdet med at afslutte lejemålet på Skovalleen stiger med kr., Køkkenet skal blandt andet laves tilbage til et brugbart køkken, da den sociale virksomhed har taget alt med som de har betalt for hvilket der er en debat om mellem ejer, os og den sociale-virksomhed. Det er muligt, skolen får brug for ekstern hjælp, da ingen af os kender til fortilfælde og der kan i den forbindelse blive tale om yderligere omkostninger. Timebudget vil komme til næste møde for 2,3 og 4.kvartal og en opgørelse af faktisk timeforbrug i 1. kvartal. Herefter ønsker formanden et møde i forretningsudvalget, for at se om det er den model vi skal bruge i fremtiden, således at vi får nogle ærlige budgetopfølgninger. Det glæder formanden, da han har efterlyst dette nogle gange, således at vi undgår den store pukkel af overtimer der tidligere først er opdaget ved årets afslutning. Formanden ønsker at vi ser på omkostningsarterne konto (Revisor) som han mener er alt for høj ( ) og vil gerne have det nedsat til Jeppe og John har talt med revisionen om det og det viser sig, at en regning der vedrørte 2011 også er fremsendt og betalt i 2012, så der kommer en kreditnota. Så der forventes ingen ekstra omkostninger. John har ændret til hvilket Flemming er enig i. Der ligger formentlig en budgetreserve i forsikringsdelen. I Lønbudget ligger der en buffer på , hvilket Formanden ikke mener skolen skal have og øger hermed det budgetteret overskud med (John har rettet) og så kikker vi på ny budget model næste gang. Indberetning af årsrapport mv.: Bemyndigelse til Jeppe P. til at signere elektronisk indberetning, bilag (brev fra MBU af ) John beder om bemyndigelse fremfor Jeppe, da det skal indsendes i morgen og der er Jeppe i København. Beslutning: Omlægning af lån fra F1 til F5. Konto nedsættes til Buffer i lønbudgettet på fjernes. John får bemyndigelse til at signere elektronisk indberetning.

3 4. Orientering ved direktøren Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m. Lokalaftale kort gennemgang (JP) Lokalaftalen er efterhånden nogle måneder gammel, men Jeppe oplyser, at ledelsen har valgt ikke at gå hårdt ind i nogle forhandlinger lokalaftalens holdbarhed er formentlig begrænset. Der er indarbejdet en større fleksibilitet ved dobbelt lærer, således at man kan få timerne til at strække længere. Der er flyttet uddannelses relevante møder hen i forberedelsestiden. Der er ikke rørt ved forberedelsesfaktoren og der er fundet timer til at undervisere kan gå ud i praktikken i to dage, hvilket er blevet positivt modtaget. Status på OK13 (JP) Skolen er gået i gang med at lave en nødplan hvis der kommer lockout. Blandt andet med foredrag og opgaver i åbent forum. Jeppe udtrykker stor bekymring for dem der skal til eksamen og dem der skal starte i begyndelsen af april. De kurser vi kan gennemføre, de bliver gennemført. Der bliver arbejdet hårdt på at give eleverne et godt tilbud, men det er også vigtigt for Jeppe at påpege, at vi ikke laver lockout ramt arbejde. Det bliver også en spændende tid når lockouten er overstået, med en ny aftale og implementering af den. Der er ca. 10 personer der ikke er omfattet af lockouten så der er ca. 40 der er lockoutet Der bliver ikke bedt om nøgler men lockout ramt personale skal lægge deres mobiler i skuffen på baggrund af multimedie skatten. Der er et rigtigt godt samarbejde med TR. Skolen prøver at gøre det hele så udramatisk som muligt. Samarbejde med Metropol EPD (JP) Hverken UCSJ eller erhvervsakademiet har den uddannelse i udbud skolen har brug for, derfor blev det Metropol EPD. Der arbejdes dog på, evt.at tilknytte lokale undervisere. Årsværks udvikling (JP) Jeppe oplyser, at skolen er faldet med et årsværk siden han blev ansat fra 68 til Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formanden har ikke noget der er SOSU relevant men fortalte om et foredrag han havde været til med Antorini, i forbindelse med hans arbejde i anden bestyrelse. Foredraget handlede bl.a., om synlighed i folkeskolens mellemtrin. Hanne oplyste, at skolen har fået et tilbud om at være med i noget omkring synlighed og at skolen meget gerne vil indgå i dette arbejde.

4 Jeppe oplyste, at Guldborgsund kommune har besluttet, at der skal bygges en ny stor folkeskole i Nykøbing F. Lederforeningen har skiftet navn til danske SOSU skoler, som også er blevet synligt politisk. 6. Personaleforhold Her orienterer direktøren mundtligt eller skriftligt om evt. ansættelser og afskedigelser siden sidste bestyrelsesmøde. Ansættelse af psykolog & bibliotekar Psykolog der er ansat er nu op på ca. 60 cpr. Nr., hvilket er for meget for en, så der er lavet opslag så vi kan få ansat en til. Indtil det sker, er der kontakt til en psykolog der kan aflaste. Der er ansat en vikar bibliotekar, men stillingen er opslået da vi gerne vil have lidt bredere udvalg. Anne-Grete Andersen stopper med udgangen af maj, hun går på pension. Der vil blive afholdt en reception i den forbindelse 7. Uddannelserne Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 4. Implementeringen af ny uddannelsesordning (HS) Ny uddannelsesordning er stadig under beskrivelse og implementering. Grupperne er i gang med at beskrive de sidste detaljer omkring fag. Det er et stort stykke arbejde, men der bliver arbejdet godt med det. Der er nogle udfordringer blandt andet omkring barsel som vi har en del af. De kan mangle nogle fag hvis de er ansat under den gamle ordning og kommer tilbage til den nye. Der bliver arbejdet meget på at alle får det nye uddannelsesbevis. Evt. gennemgang fra sidste møde, Kvartalsrapport(HS), bilag Den er skrevet som de øvrige. Vedrørende fravær og frafald i uddannelsen arbejdes der meget på det. En anden SOSU skole har stor glæde af at trække kommunen tættere til sig. Hos os arbejdes der på at få etableret en workshop med kommunaldirektør, borgmester og andre politikkere, og spørge dem om hvorfor der er så kort en snor. Medarbejder repræsentant spørger om man kan undersøge om hvor mange elever der er blevet opsagt, hvilket Hanne og Jeppe undersøger. Formanden spørger til hvorfor det går så godt med PAU. Hanne oplyser, at det kunne handle om at de sætter mere pris på at have fået en uddannelsesplads, i og med der er mange der ansøger. Dem der går på PAU er også mere modne har ofte en anden uddannelse bag sig.

5 Handleplan for øget gennemførsel 2013 (HS) Hanne oplyser, at fristen er blevet forlænget. Hvilket vi har været glade for så vi har kunnet få eleverne med indover sammen med det som de ansatte har lavet Eleverne og Hanne blev enige om at lægge det ud på Fronter for at bede om input, hvilket kun en gruppe elever benyttede sig af Evaluering af handlingsplan 2012 (HS) Bilag Hanne omdelte bilag Skolen har arvet nogle gamle tal, som går igen også på andre skoler, hvilket er påpeget, så måltallene holder ikke helt stik. Evalueringen i 2012 fremgår hvad vi ville og hvad vi gerne ville opnå. Der bliver også arbejdet medmulighed for at lave en 37 timers skole, således at man har fri når man har fri. Dette er ikke helt på plads endnu.. Det praktikpladssøgende arbejde skal vi kun i mindre grad svare på. Formanden mente det var et stort stykke arbejde, da det jo er en selvfølge, at man gerne vil have øget gennemførelse. Ovennævnte er taget til efterretning og formanden roste det store stykke arbejde. 8. Institutionen Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 5. Strategi 2013 fokus, samt hovedpunkter til resultatlønskontrakt 2013 Kontrakten blev drøftet og input modtaget. Formandskabet er blevet bemyndiget til, at færdiggøre den. Opsigelse af aftale om indkøbsfællesskab Der er to indkøbsfællesskaber. Ingen af dem bliver brugt. Enighed om at det bliver opsagt til årets udgang. Bestyrelsen efter (bilag, udkast til vedtægter) Det nye er at Nykøbing F., sygehus får udpeget en. Der udtrykkes ønske om at der ikke står eventuelt fra lokalområdet men at det er en fra lokalområdet. Debat om det er kompetence eller geografi der skal vægtes. Formanden tager debatten til efterretning, men UCSJ skal høres om de er enige da det er dem der skal udpege personen Der blev udtrykt ønske om at slanke bestyrelsen. Skal funktionsperioden ændres til max 2 perioder således at man højest kan sidde 12 år Der spørges til overlapning, hvilket ikke kan lade sig gøre. Bemyndigelse af formandskab ift. resultatlønskontrakt 2013 (bilag udkast til kontrakt) Bemyndigelse givet. Bemyndigelse til direktør til at indgå resultatlønskontrakter for andre ledere Bemyndigelse givet.

6 Beslutning Indkøbsfællesskab opsiges til årets udgang. Punkt E ændres til så vidt muligt i lokalområdet, hvis UCSJ er enige. Jeppe skriver og spørger. Punkt F ændres til kan udpege op til to ved selvsupplering. Funktionsperioden ændres til max to perioder. 9. Andet Her kan andre punkter sættes på dagsordenen, f.eks. punkter vedr. mål og strategi, kvalitetssikring og lignende 10. Eventuelt Susan må ikke sidde her jfr. Forretningsordnen, så Jeppe beder om at det rettes Enighed om at det bliver rettet. Jeppe orientere om, at SU inkludere arbejdsmiljøudvalget, så begge udvalg samles under ét. OBS datoer for resten af året: Den 20/6. kl. 15. Den 25/9. kl. 15

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 13.30 I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl. 1700 - er kredsen vært ved et måltid

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere