Dansk Faldskærms Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærms Union"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen og Nikolaj Larsen 1. Godkendelse af sidste mødereferater Referaterne fra følgende bestyrelsesmøder, der allerede er godkendt pr. mail, blev underskrevet , (SKYPE-møde), Da referaterne har været godkendt pr. mail, er de allerede offentliggjort på hjemmesiden. 2. Gennemgang af status på aftalte aktioner a) Nyt DFU.DK Ansv. Peter S. Peter gav en kort status på det nye DFU.DK, og hvor langt han er i processen. Det er nu muligt, at logge ind på medlemsdelen på det nye DFU.DK. Peter S. indkalder Flemming og Nikolaj til et møde omkring det næste step for at aftale, hvad der skal ske herfra. Nikolaj opsiger sitecore-aftalen hurtigst muligt, så ikke DFU skal betale for endnu et år. b) - Forsikring Ansv. Nikolaj/Peter K. Peter havde inden mødet fremsendt en forespørgsel til bestyrelsen omkring en samarbejds- og honoreringsaftale og fuldmagt til De Frie Forsikringsmæglere. Peter K. deltog ikke i drøftelse og beslutning om dette spørgsmål. De 5 andre bestyrelsesmedlemmer var enige om at lade de Frie Forsikringsmæglere varetage DFU s forsikringsforhold i henhold til en étårig aftale på de vilkår, der fremgik af Peter K s mail. De Frie Forsikringsmæglere sender aftale og fuldmagt til DFU s administration, så disse kan underskrives og returneres til Peter Krogh, som derpå vil arbejde videre med at indhente forsikringstilbud på en rejse- og ulykkesforsikring, der kan tilbydes DFU s medlemmer. c) - Drejebog for DM/DFU Open og andre storflystævner Ansv. Helle Drejebogen er færdig og vil nu blive publiceret. Der vil senere blive tilføjet en madberegner, hvilket der vil blive arbejdet videre på henover foråret. Drejebogen består af en PowerPoint præsentation, som overordnet skitserer ideerne bag drejebogen, samt et Excel-skema, hvor alle opgaver er inkluderet og inddelt i forhold til tid. Aktionspunktet er hermed afsluttet, og materialet vil blive tilsendt arrangørerne af henholdsvis DFU Open og DM i Disse klubber opfordres til at evaluere materialet efterfølgende. d) - DFU skal igen tilbyde 1.hjælpskursus Ansv. Nikolaj Nikolaj oplyste, at der ikke har været nogen respons på opfordringen til klubberne om at finde egne medlemmer med den fornødne undervisningskompetence til at forestå kurser. Bestyrelsen vil på det kommende repræsentantskabsmøde igen opfordre klubberne til at prøve at finde undervisere. 3. beslutninger til referat Godkendelse af afholdelsen af DFU Open og DM. Bestyrelsen har godkendt, at DFU Open afholdes af Faldskærmsklubben (FDK) i perioden maj 2014 med fortræning i dagene op til denne weekend, og at DM afholdes af Varde

2 Faldskærmsklub (VAF) på Stauning lufthavn i uge 29. Invitationerne og yderligere informationer op til disse konkurrencer vil blive publiceret på DFU.DK. Ansøgning til Lokalunionsfonden vedrørende støtte til et freefly-hold i 2014 Bestyrelsen har godkendt at bevilge kr. fra Lokalunionsfonden i 2014 til støtte til et FreeFly hold. Bestyrelsen har lagt vægt på, at holdet synes meget fokuseret på at få freefly i DK generelt på rette spor og blandt andet har valgt at fokusere på det at springe sammen som hold og derved bakke op omkring konkurrenceelementet i freefly. Dette er et velkomment initiativ, som bestyrelsen gerne vil støtte. 4. Information fra administrationen Helle: Status på fordelingsnøgleaktiviteterne blev gennemgået og 2013 endte med følgende, tallet i parentes er målet fra DIF-konsulentaftale: Idrætslejr(25): 24 er blevet gennemført, Klubudviklingsaftaler(8): 5 aftaler er blevet indgået med klubberne, Klubbesøg(15): 16 klubbesøg er blevet gennemført i 2013, Partnerskabsaftaler(15): 7 aftaler er blevet indgået med offentlige institutioner Helle lovede at fremsende den officielle tekst om DIF fordelingsnøgle, som vil blive gennemgået ved næste møde. Der er i forhold til budgetinputtene for 2014 indgivet ønsker om følgende fordelingsnøgleaktiviteter: idrætslejre, 8 klubudviklingsaftaler, 15 foreningsbesøg og 10 partnerskabsaftaler DFU Udvalgsseminar Seminaret blev afholdt på hotel Storebælt d. 25. januar deltog fra udvalgene. Alle udvalg var repræsenteret. Hotel Storebælt har en rigtig god lokation, og både lokaler og forplejning var fint. Programmet for dagen var følgende: Udvalgsarbejde i DFU, generel info fra administrationen, DFU s hjemmeside/interaktiv markedsføring samt e-kommunikation, DIF-fordelingsnøgle, intro- og fastholdelsesflyer samt møder i de forskellige udvalg. Administration fik flere gode input, som der arbejdes videre med i Miljø- og klubudviklingsseminar Der planlægges miljø- og klubudviklingsseminar i 2014 den september med fokus på miljø og klubsamarbejde, hvor der vil være mulighed for at arbejde videre om aftenen og dagen efter. Helle arbejder videre med et oplæg, hvor dagene deles op, så det er muligt at vælge at deltage den ene dag eller begge dage med overnatning. Grønt forbund DFU s administration har indsendt ansøgning om godkendelse som grønt forbund også for 2014 og deltager samtidigt i konkurrencen vedrørende synliggørelse af grønt forbund Derudover er DFU blevet udpeget til at deltage i en arbejdsgruppe under Friluftsrådet om det politiske indsatsområde Organisationsudvikling. Helle vil repræsentere DFU. Der er afsat 3-4 arbejdsdage i 2014 i denne arbejdsgruppe. Nikolaj: Medlemstal DFU s medlemstal er pr. 31. december 2013 steget ca. 4,8% fra 3149 medlemmer i 2012 til 3299 medlemmer i Dette er en yderst positiv tendens.

3 Antal C-certifikater I 2013 er der udstedt 59 C-certifikater, og der er 33 C-certifikatspringere, der er udmeldt. Der er i gennemsnit gået 320 dage fra indmeldelsesdato til certifikaterhvervelse. Der er en overvægt af AFFuddannede blandt de nye certifikatspringere. Opgaver og udfordringer i 2014 Der vil i 2014 være fokus på disse opgaver: Forsikringstilbud til DFU s medlemmer Matchfixingspolitik/kodeks DIF har givet pålæg om at implementere et adfærdskodeks senest 3. maj 2014 Frivilligstrategi implementere en strategi inden udgangen af 2014 DIF har givet pålæg om at implementere en strategi inden udgangen af 2014 Medlemsregistrering Introduktion af en løsning for klubberne til lettelse af medlemsregistrering og med mulighed for kontrol af medlemskab Forbedring af DFU s nyhedbrev Nyhedsbrevet skal være mere mere interaktivt og læsevenligt Indscanne de gamle numre af Springeren og publicere disse på DFU.DK Indgå i et tættere samarbejde med de skandinaviske forbund Årshjul Administrationen har tænkt sig årligt at publicere en oversigt over DFU aktiviteterne på DFU.DK, så klubber og udvalg let kan danne sig et overblik over datoer for DFU-arrangementer. Møde med DFU s kontaktperson i DIF s bestyrelse Nikolaj kontakter DIF efter repræsentantskabsmødet med henblik på at aftale et møde mellem DFU s bestyrelse og det DIF-bestyrelsesmedlem, der er kontaktperson for DFU. Punktet registreres som aktionspunkt. 5. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmers faste deltagelse i udvalg med mere. Flemming: Flemming deltog som formand i formandsmøde i forbindelse med Sportsgalla 2013 i Herning. Mødet handlede meget om frivillighed. Der var flere spændende indlæg, hvoraf det ene handlede om ledelse af primadonnatyper. Flemming er blevet formand for den arbejdsgruppe, der er nedsat med henblik på at fastlægge den ønskede personprofil og stillingsindholdet for DFI s næstformand med henblik på valg af ny næstformand, når Preben Staun fratræder. Der har været holdt to møder, og det er en spændende proces. Flemming: Videreuddannelse af Helle Eriksen Nikolaj havde tidligere i januar sendt en mail til bestyrelsen omkring proceskonsulentuddannelsen, der udbydes af DIF. Helle vil gerne tilmelde sig denne uddannelse, hvilket Nikolaj anbefaler. Udgiften vil imidlertid overstige det beløb, der i budgettet er afsat til efteruddannelse af medarbejdere. Katrine deltog ikke i drøftelse og beslutning om dette spørgsmål. De andre 5 bestyrelsesmedlemmer godkendte, at Helle tilmelder sig uddannelsen. En eventuel merudgift i forhold til budgettet tages fra dispositionskontoen. Peter S.: Sportsudvalget: - 3. årige SU budgetter Peter Str. redegjorde for de tanker, der lå bag forslaget om at forsøge at fastsætte 3-årige budgetter for SU. Bestyrelsen var positiv over for idéen under forudsætning af, at principper og mål er fyldestgørende defineret i SU.

4 - PU: Elitebruttotruppen for præs. til godkendelse Der er modtaget en mail fra PU om udpegning af springere til bruttotruppen for præs. Elite. Det vil senere blive meddelt, hvilke springere der indstilles til bestyrelsens godkendelse som landshold. Bruttotruppen er godkendt af SU og offentliggjort på hjemmesiden. Peter St.. IPC-møde Peter Str. deltog som suppleant sammen med DFU s repræsentant, Niels-Christian Levin Hansen. Mødet foregik i Wien og forløb efter Peters opfattelse rigtig fint uden større dramatik. Fuldstændigt referat følger fra Niels-Christian; men Peter oplyste, at Niels-Christian blev genvalgt til IPC s bestyrelse ( bureau ), og Peter selv fortsætter som medlem af FS-udvalget under IPC. Vindtunnel blev godkendt som en officiel FAI-konkurrence. Wingsuit er stadig ingen officiel disciplin med konkurrencer; men der blev godkendt nogle rekordmuligheder. Derudover er proceduren omkring FAI-licenser lavet om, så der nu skal søges gennem et edbsystem. Peter nævnte derudover, at han havde lejlighed til flere givtige drøftelser med det britiske forbunds repræsentanter om elitepolitik, herunder om kontrakter og finansiering. Katrine DFU s sagsbehandler i Trafikstyrelsen, Henrik Michelsen, er desværre overgået til andet sagsområde, hvilket er særdeles beklageligt, da DFU har haft et fint samarbejde med Henrik Michelsen. Der er unionsmøde i Trafikstyrelsen den 10. april 2014, hvor teknisk sekretær bør deltage specielt med henblik på at hilse på den nye sagsbehandler og etablere et godt samarbejdsforhold. Katrine havde indkaldt til ISU-møde i forbindelse med udvalgsseminaret d. 25. januar IU s formand måtte desværre med kort varsel melde fra på grund af begravelse; men MU s formand og Katrine besluttede alligevel af hensyn til de mange udestående spørgsmål at gennemføre et møde med Thomas Thorndahl som repræsentant for IU. Det var et godt og konstruktivt møde. Katrine havde senere på dagen en længere snak med Thomas Thorndahl om IU s arbejdsform og opgaver i anledning af forskellige konkrete sager her på det seneste. Jacques På bestyrelsesmøde i KDA har blandt andet været en diskussion om, hvem der kan deltage i en dansk rekord i anledning af en konkret sag fra DSvU. DFU s regler er i den forbindelse ganske klart defineret i SB nr. 22. Foranlediget af Jacques information og Peter Str. s oplysning om de nygodkendte rekorder i wingsuit blev Nikolaj anmodet om at kontakte KDA s generalsekretær og få en oversigt over, hvilke rekordmuligheder der er registreret for så vidt angår faldskærm. 6. DFU repræsentantskabsmøde 2014 Bestyrelsen gennemgik repræsentantskabsmødeprocessen og de praktiske ting, der er forbundet med mødet d. 15. marts 2014 i Horsens. Valg til bestyrelsen: Formand (Flemming Olsson modtager genvalg), Teknisk sekretær (Katrine Eriksen vil senere give besked mht., om hun ønsker genvalg), 2 bestyrelsesmedlemmer (Jacques Jonsman og Peter Krogh modtager genvalg) 2 suppleanter (Bestyrelsen vil inden repræsentantskabsmødet kontakte egnede springere og høre, om de er interesserede.) Valg til Ordensudvalget: Dorte Larsen, CJ, er på valg. (Ina vil på bestyrelsens vegne høre Dorte Larsen, om hun ønsker genvalg)

5 Suppleant (Der var enighed om at foreslå Johnny Nielsen, SFH. Flemming hører Johnny, om han ønsker at stille op ) Valg til kritiske revisorer: De nuværende revisorer, Johnny Nielsen og Hans Otto Larsen - Olav vil gerne fortsætte, hvilket bestyrelsen støtter. Nikolaj kontakter de tidligere suppleanter for at høre, om de ønsker genvalg. Valg af dirigent: Bestyrelsen var enig om at foreslå Kim Friisgaard, formand for FDK. Flemming hører Kim, om han vil påtage sig opgaven. Uddeling af sports- og fortjenstpokalerne. Der var enighed om at tildele Louise Kristensen sportsopkalen for hendes resultater inden for free fly, herunder deltagelse i verdensrekorder. Der var enighed om at tildele Sus Overgaard fortjenstpokalen for hendes mangeårige virke som DFU s suveræne stævneleder ved utallige DM er og andre konkurrencer og storflystævner. Der var desuden enighed om, hvis tiden tillader det, i forbindelse med repræsentanskabsmødet at lægge op til en debat omkring visioner og målsætninger med mere. Flemming udarbejder et oplæg. 7. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg Årsregnskabet for 2013, forklaringer til enkelte konti samt kritisk revisionsrapport var fremsendt inden mødet. Ina og Nikolaj har afholdt møde med DFU s kritiske revisorer d. 15. januar 2014, hvor årsregnskabet og enkelte bilag blev gennemgået, hvilket efterfølgende er resulteret i en rapport, som vil blive vedlagt det samlede materiale til repræsentantskabsmødet. DFU s regnskab er nu afleveret til revisorfirmaet KPMG, som herefter vil foretage den egentlige regnskabsmæssige revision. Regnskabet for 2013 blev gennemgået på mødet. Samlet set kommer DFU ud af 2013 med et overskud på ca kr. Bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på kr. Overskuddet er primært generet af højere indtægter end budgetteret samt manglende eller aflyste aktiviteter i løbet af AFF-instruktøruddannelsen og/eller i udlandet Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra AFF-examinerne ved Thomas Lauritzen vedrørende fremtidige afholdelser af AFF-instruktøruddannelsen i udlandet. Henvendelsen gav anledning til en længere diskussion om det mere overordnede omkring AFFuddannelse, herunder behovet for instruktører og det meget bekymrende i den tilsyneladende ringe tilgang af AFF-instruktører. Det er stadig bestyrelsens holdning, at der skal tilbydes mulighed for at gå til eksamen afholdt her i landet; men at det samtidig skal stå examinerne frit for at tilbyde interesserede en udlandstur, der udover selve eksamen også inkluderer forberedelse/kursus. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at der bør foretages en nøjere undersøgelse af, hvordan antallet af AFF-instruktører kan øges, herunder en gennemgang af forberedelse/uddannelse og eksamensform. Der var enighed om, at teknisk sekretær foranstalter en sådan undersøgelse sammen med IU og examinerne. Vedrørende det konkret rejste spørgsmål om anvendelse af det beløb, der som en del af IU s budget er afsat vedrørende AFF-instruktører, var der enighed om, at det for 2014 overlades til examinerne med IU s godkendelse at fordele beløbet hensigtsmæssigt, idet det dog, jf. ovenfor, er en forudsætning, at der tilbydes eksamen gennemført i Danmark.

6

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faldskærms Bestemmelser

Faldskærms Bestemmelser Faldskærms Bestemmelser Dansk Faldskærms Union MArts 2014 DFU Indholdsfortegnelse 5. udg. APR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FB-ÆNDRINGER DFU s VEDTÆGTER BL 9-1 INDHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRATIVE

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere