Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)"

Transkript

1 Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: Formularens ID: 494 Sendt til: Sendt: : MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. Når blanketten er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af blanketten. Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din blanket, skal du klikke på i menubaren øverst til højre. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Indtast museumsnummer og akronym Museumsnummer ÆMÆ CVR-nummer Museumsakronym Udfyld oplysninger om museet/institutionen og evt. afdeling samt navn på kontaktperson Museum-/institutionsnavn iflg. vedtægterne Ærø Museum Institutionens journalnr. nmlkji nmlkj Dansk adresse Udenlandsk adresse Museets adresse 1: Søndergade 16 Postnummer By 5970 Ærøskøbing MUSEETS FORMÅL Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Ærø Museum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i navnlig Ærøs kulturhistorie. Samlingerne skal gøres tilgængelige for offentligheden og stilles til rådighed for forskningen, ligesom forskningens resultater, såvel egen forskning som anden forskning baseret på samlingerne i museerne, skal publiceres. Museets ansvars- og virkeområde er Ærø Kommune og dækker inden for kommunens grænser kulturhistorisk

2 indsamling og undersøgelses- og forskningsvirksomhed inden for nyere tid samt formidling af arkæologiske fund i samarbejde med Øhavsmuseet, som har det arkæologisk ansvar. Ærø Museums fokusområder er købstadshistorie, inklusiv den hertil relaterede handel og søfart, samt Ærø som en del af hertugdømmet Slesvig igennem flere århundreder med beliggenheden i spændingsfeltet mellem hertugdømme og kongerige. I forbindelse med en omstrukturering i 2001 lejede Ærø Museum sig - for et symbolsk beløb - ind i hovedbygningen på herregården Søbygaard med det formål at varetage udstillingsaktiviteter og drive museumsvirksomhed i bygningen. Siden dengang har museet overtaget flere bygninger, efterhånden som de er blevet færdigrestaurerede af Den Selvejende Institution Søbygaard. I dag er man tæt på en færdiggørelse af bygningsmassen. I den forbindelse er der blevet udarbejdet et notat omkring den fremtidige struktur for Søbygaard. Notatet er blevet godkendt af interessenterne Den Selvejende Institution Søbygaard, Ærø Kommune, Søbygaards Venner og Ærø Museum og siger, at Søbygaard skal drives og udvikles som et spændende museum, oplevelsescenter og mødested for Ærøs lokalbefolkning og gæster. Ærø Museum skal forestå den daglige ledelse og udarbejde planer for den fremtidige anvendelse af bygninger og udenomsarealer. Vision: Ærø Museum skal handle og optræde som det professionelle museum, vi er. Museet skal bevare og passe på kulturarven og undersøge og formidle ærøboernes liv og virke i fortid og nutid. Museet skal være et kulturelt samlingspunkt på mange niveauer. Vi har det klare mål, at vi fortsat skal udvikle os, gøre nye tiltag, være opdateret og engageret. Vi vil være en væsentlig del af det lille, nære samfunds kulturelle og sociale liv museets rolle og betydning skal være meget synlig og være præget af originalitet - både for ærøboer og øens mange gæster. Vi skal ramme bredt med kvalitet i højsædet. Museet skal være opsøgende med hensyn til faglige samarbejdspartnere. Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Vi vil leve op til museets formål og opgaver. Et af formålene er at gøre Søbygaard til et spændende museum, oplevelsescenter og mødested, hvilket er den kommende planperiodes store udfordring. Det kulturelle samlingspunkt på mange niveauer skal fortsat udbygges, bl.a. ved hjælp af kulturformidler og naturvejleder, samt musik- og kunstkyndige konsulenter. Alle fire museumsafdelinger skal være mødesteder, hvor folk har lyst til at komme på grund af vedkommende og kvalitetsbevidste udstillinger og arrangementer. Både det traditionelle skal dyrkes, men også nye udfordringer skal tages op, da erfaringen fortæller os, at anderledes museums- og formidlingsmæssige oplevelser giver nye kundegrupper. Museets ansvarsområde er en lille ø i en stor verden, og fortsat formidling af ærøboernes historie skal styrkes og være med til at øge selvforståelsen i en

3 globaliseret verden. Det skal ske ved samarbejde med andre fagfolk og vidensinstitutioner, både på lokalt, regionalt og internationalt niveau. INDSAMLING Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4-sider) Ærø Museums samlingsmæssige fokus er Ærøs kulturhistorie i nyere tid. Samlingen er hovedsagligt bygget op omkring museets fire afdelinger. Hovedvægten i Ærø Museums samlinger ligger på købstads- og landbokultur fra 1700-tallet og fremefter. Geografisk set er hele den tidligere Ærøskøbing kommune jævnt repræsenteret, dog med særlig vægt på købstadskulturen. Tidsmæssigt findes der samlinger fra hele den nævnte periode, dog kun enkelte genstande fra nutiden. Men ét enkelt emne kan ikke belyses i hele tidsperspektivet. Samlingen er spredt og bærer præg af, at indsamlingsvirksomheden ikke har været målrettet. Samlingerne dækker områder som redskaber, køkken- og bryggersinventar, væv og tekstilredskaber, legetøj, almuestue med bondemøbler, søfartsrum med skibsportrætter og -modeller, apotek. Ærø Museum har en repræsentativ dragtsamling, der belyser ældre dragtbrug i by og på land. Ligeledes har museet interiører, som fungerer som samlingsrum ved særlige publikumsarrangementer. Museet råder over en betragtelig lokaltopografisk malerisamling, som er under stadig udbygning. Ærø Museum har til huse i den fredede, tidligere landfogedbolig og har som sådan en riddersal, som i de senere år har været anvendt til særudstillinger, primært af lokale kulturhistoriske emner. I forbindelse med det maleriske gårdanlæg er der anlagt en museumshave, som er en rekonstruktion af en købstadshave fra 1920erne. Desuden råder Ærø Museum over en anselig samling arkivalier, bøger af ældre dato samt en billedsamling. Hammerichs Hus er en afsluttet samling af omkring 3000 hollandske fliser, fajancer, glas, gamle kort, malerier, husgeråd, kobbertøj, møbler og andet inventar. Samlingen er indrettet i et af de fredede huse i Ærøskøbing og er skabt af billedhugger Gunnar Hammerich, som samlede sine antikviteter fra især det ærøske/sydfynske og det sønderjyske/slesvigske område. Enkelte buster fra Hammerichs store efterladte samling af gipsafstøbninger har desuden - midlertidigt - fået en plads i huset. Flaske-Peters Samling, skabt af hovmester Peter Jacobsen, har haft til huse i byens gamle fattiggård siden Samlingen består i dag af 500 flaskeskibe, modelskibe og cigarkasser med små indbyggede skibe i. Dertil kommer diverse andre mindre samlinger, blandt andet en på 38 flaskeskibe, uddeponeret af Orlogsmuseet, og en samling på omkring 100 flaskeskibe, lavet af nu afdøde Arne Pedersen, Børkop. I en sidebygning har i dag AV! for et sygehus, Ærø Sygehus Museum, til huse. I hovedbygningen på Søbygaard findes en mindre, permanent udstilling om stedets historie. Den fortæller om hertugerne på Søbygaard og om de to efterfølgende slægter, Fabricius og Knudsen.

4 Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side) Grundet manglende magasinplads og manglende tidssvarende klimastyrede anlæg er indsamlingspolitikken yderst restriktiv med undtagelse af malerier, arkivalier og fotos, der rummer relativ meget information på minimal plads. Ærø Museum forsøger så vidt det er muligt at lade indsamlingen være forsknings- og/eller formidlingsbaseret. Der har tidligere været en relativ stor passiv indsamling. Denne praksis er ændret. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Indsamling sker i nært samarbejde med de øvrige kulturhistoriske museer i Det sydfynske Øhav, så samlingerne i fremtiden kommer til at supplere hinanden. Derudover har Øhavsmuseet det arkæologiske ansvar for Ærø Kommune, hvorfor alle arkæologiske fund mv. videresendes til dette museum. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) Indsamlingen vil foreløbig stadig være yderst restriktiv, grundet de fysiske forhold. En evt. indsamling vil primært være aktiv med mindre særlige forhold taler herfor. Det vil sige, at indsamlingen sigtes imod at understøtte især forsknings- og formidlingsdelen. For de næste fire år vil det primært være den demografiske undersøgelse og Grønlands-undersøgelsen, der må ligge til grund for en evt. indsamling. Denne bør dog begrænses til det absolut nødvendige. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Indsamlingen på Ærø Museum ses som et redskab i forsknings- og formidlingsmæssig henseende. Det vil sige at indsamlingen bør styres af museets visioner, herunder dets forsknings- og formidlingsområder med mindre særlige forhold gør sig gældende. KONSERVERING OG BEVARING Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider) Da Ærø Museum ikke selv har konserveringsfagligt personel ansat, hviler vores vurdering af samlingernes tilstand i høj grad på skøn foretaget i samarbejde med Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet, som museet har indgået en partnerskabsaftale med. Ærø Museums samlinger opbevares under meget forskelligartede forhold som et resultat af museets egen historie, hvor antallet af afdelinger er vokset støt gennem tiden. Nogle genstande befinder sig under fine forhold, mens andre er placeret mindre

5 hensigtsmæssigt rent konserveringsmæssigt. Et skøn i forbindelse med en gennemgang af samlingens konserveringstilstand i 2009, så således ud - af genstande var: 77 % formidlingsegnet 20 % stabiliseret 2 % behandlingskrævende 1 % svært skadet De to sidste linjer dækker primært over genstande, som ligger på et enkelt magasinloft nemlig vestloftet på Ærø Museum som ikke er egnet til dette brug. Magasinet bør sløjfes eller til nød kun bruges til opbevaring af porcelæn eller lignende hårdføre genstande. Et andet problembarn for Ærø Museum er Hammerichs Hus, som er et fredet bindingsværkhus uden isolering. De udstillede genstande på dette sted følges nøje i samarbejde med Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet, der har konserveret en del papirmateriale, der også omfattede en del breve fra Flaske-Peters Samling. Herudover har Ærø Museum fået foretaget to andre omfattende og interessante konserveringsarbejder. Museet blev ved en tilfældighed gjort opmærksom på nogle særligt gamle portrætfotos, som ved nærmere eftersyn ikke var fotografier, men henholdsvis daguerreotypier og ambrotypier fra 1800-tallets midte. Disse ikke-fotos blev restaureret af specialister og har nu fået en særlig opbevaringskasse til formålet. (Bør ikke åbnes unødigt). Derudover fik Ærø Museum foræret fire spændende malerier af nogle fyrstebørn, som viste sig at være fra den augustenborgske slægt engang i 1700-tallet. Museet fik tildelt midler fra ENB-puljen til restaureringen, der også mundede ud i en velbesøgt særudstilling, som viste de forskellige konserveringsproblematikker samt historien om den augustenborgske slægt. Sollys har været særlig hård på museets afdelinger gennem tiden. Således er eksempelvis en skibsmodel af ben, nærmest blevet tofarvet pga. lysets blegevirkning. Museet har gjort en aktiv indsats for at imødekomme denne solare trussel, og har derfor i samarbejde med Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet sat UV-filtre op i samtlige museumsafdelinger. Også en mængde pyntelige gardiner er blevet syet, så Ærø Museums genstande nu for det meste ses i strålingsbegrænsende skygge. Ærø Museum har ved en magasingennemgang også behandlet en stor mængde genstande af træ med ormebekæmpelsesmiddel, så de små træspisende væseners appetit skulle være begrænset til et minimum. Desværre er orme fra tid til anden et tilbageværende problem på grund af især bygningsmassens beskaffenhed med en stor mængde ikke-isolerede, fredede huse. Inden genstande lægges på magasin, fryse- og ormebehandles de derfor. To større genstande trænger til en mere gennemgribende restaurering. Det drejer sig om et spil til kølhaling af skibe og et sandhus. Begge genstande er sjældne og begge genstande står i det fri nemlig i Ærø Museums have. Spillet skal have store dele træ udskiftet, mens tagkonstruktionen på sandhuset skal løftes 30 centimeter i den ene side. Begge arbejder vil Ærø Museum kunne løfte selv, da vi

6 ved årsskiftet ansætter en faguddannet snedker/tømrer. Da den påkrævede restaurering nærmest er akut, bør dette være blandt de første opgaver for vor nye håndværker. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4- sider) Ærø Museums akilleshæl er helt klart de nuværende magasinforhold, der ikke er tilfredsstillende og tidssvarende. En hurtig opgørelse over magasiner viser, at museet råder over ikke mindre end ni af slagsen. Oftest er der tale om loftsrum i de gamle fredede huse. Disse er typisk ikke opvarmet og kun sporadisk eller slet ikke isoleret, selvom de alle dog er forsynet med nyere tag og undertag. Kun to magasiner er i rimelig stand, nemlig to større rum under øens rådhus. Desværre er disse for længst fyldt op til bristepunktet, som det også er tilfældet for resten af museets magasiner. Der er dog enkelte kvadratmetre tilbage på Hammerichs Hus loft og baghuset på Flaske-Peters Samling, men adgangsforholdende gør det nærmest umuligt at benytte disse på en hensigtsmæssig måde. Sidstnævnte vil i øvrigt indebære en betydelig arbejdsrisiko, hvorfor dette bør frarådes. Generelt set består adgangsvejen til magasinerne ad smalle trappeopgange, trappestiger og lignende. Der er ikke fuld ståhøjde alle steder især ikke i skunke der også benyttes til magasiner. Gulvene er meget ujævne, da rør, stolper og niveauforskelle er almindelige de fleste steder. Trods de ikke særligt hensigtsmæssige magasinforhold er der dog godt styr på selve genstandene, der stort set alle er registreret elektronisk og løbende bliver efterset med henblik på eventuel konservering. Når dette er sagt, bør det ene magasinloft på Ærø Museum (det såkaldte vestloft) tages op til fornyet overvejelse, da genstande af træ og jern bliver nedbrudt. Træet bliver jævnligt angrebet af orm og genstande af jern - det være sig skibslanterner, blankvåben eller udtjente musketter fra borgervæbningen - angrebet af rust. Ærø Museum har en stor bygningsmasse med fire afdelinger samt en administrationsbygning. Heraf er den ene en restaureret herregård med tre længer og en hovedbygning. Tilstanden for bygningerne er rimelig. Dog kræver hovedbygningen på Søbygaard at blive gennemgået af en murer, da der er faldet en del puds ned. Alle bygningerne på nær en enkelt har fået nyt tag indenfor de sidste år, og der er løbende blevet kalket og malet vinduer, døre mm. Desværre er der opstået et akut problem på Flaske- Peters Samling, hvis forhus er den eneste bygning med gammelt tag, som også viser sig at være noget utæt. Utæthederne har i sommerens løb udviklet sig til at svække tagkonstruktionen antageligt med råd så den ene ydervæg er skredet ud med ca. 3 centimeter. Ærø Museum har fået en bygningssagkyndig til at efterse skaden, og alt tyder på, at et nyt tag er påkrævet samt en del udskiftninger af selve de bærende dele. Dette skal helst gøres inden sommeren Skaden følges dog nøje, ligesom udskridningens forløb måles med jævne mellemrum. Det kan komme på tale at skulle opsætte støttende pæle for at stabilisere den udskridende væg. De udstillede genstande på Flaske-Peters Samling lider dog ikke

7 nogen overlast, da skaden alene har med taget at gøre, og utæthederne ikke har fundet vej til selve udstillingen. Generelt set er de største problemer for samlingen såvel som magasinerne de meget svingende temperaturer og luftfugtigheder, som det er vanskeligt at løse, den fredede bygningsmasse taget i betragtning. Der er også variationer mellem afdelingerne. De udstillede genstande på Flaske-Peters Samling og Ærø Museum i Brogade er generelt i god stand, mens genstande på Hammerichs Hus har det noget sværere. Ærø Museums arkiv har fået en midlertidig opbevaring på et kontor på Flaske-Peters Samling. Det har det opbevaringsmæssigt fint, men en anden og bedre placering vil være ønskværdig, da arkivet ikke er særligt tilgængeligt for publikum. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) Ærø Museum benytter sig af Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet, som museet har indgået en partnerskabsaftale med. Derudover indhenter museet forskellige tilbud, hvis der er konserveringsopgaver, som Konserveringsværkstedet ved Øhavet ikke kan klare. Der er ikke truffet andre aftaler i forbindelse med konservering og bevaring. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) Ærø Museums strategi vedrørende konservering og bevaring vil være tosidet. På den ene side arbejdes der med at søge nye, generelle løsninger for forbedrede magasinforhold, herunder et evt. fællesmagasin med andre museer. Sidstnævnte er dog vanskeliggjort af de geografiske forhold, hvorfor en ærøsk løsning i en eller anden form vil være at foretrække. Et nyt magasin er dog en meget kostbar investering, som museets nuværende økonomi næppe selv ville kunne bære. Derfor er der til et sådant brug for ret store eksterne investeringer, hvilket igen afføder en vis usikkerhed både med hensyn til realisering og eventuelle tidsplaner. På den anden side arbejdes der også med at forbedre de nuværende forhold med de midler og forudsætninger, Ærø Museum nu engang har til rådighed. Påkrævet er en gennemgang af det såkaldte vestloft på Ærø Museum i Brogade, hvis effekter har det svært. En evt. annullering af dette loft som magasin vil nok være det mest gangbare, men i så fald vil presset på de øvrige, fyldte magasiner blot stige endnu mere på kort sigt. Alligevel har Ærø Museum et par muligheder. Man kan vælge at gennemgå magasinerne med kassation for øje, og man kan vælge at finde mere magasinplads i allerede eksisterende byggeri, eller man kan naturligvis gøre begge dele. Med ibrugtagningen af Dommergården som administrationsbygning er der opstået mulighed for at indrette den relativt store loftsetage som endnu et magasinrum. Det kan indrettes dertil som en midlertidig løsning, indtil en mere varig magasinløsning er fundet. Adgangsvejen er dog ikke optimal, da alle genstande skal bæres op ad en trappe. Til gengæld er loftshøjden god og gulvet kan

8 gøres plant. Med ibrugtagningen af dette loft som et midlertidigt magasin vil også museets arkiv være mere tilgængeligt for publikum. En tidsplan vil derfor se sådan ud: 2011 Der afsøges muligheder og økonomi for en ny, langtidsholdbar magasinløsning eventuelt i fælleskab med andre museer på Ærø eller på Fyn/Langeland Sideløbende igangsættes indretningen af loftsetagen på Dommergården som et nødvendigt, akut og midlertidigt magasin, der sikres med en så god klimaløsning som muligt Vestloftet på Ærø Museum sløjfes som magasin for genstande. Disse flyttes efter gennemgang og evt. kassation til Dommergården. Ligeledes vil museets arkiv også kunne flyttes sammen med andre mindre magasiner, såsom loftet på Hammerichs Hus mm Der arbejdes på at få en evt. ny permanent magasinløsning sat i værk, økonomisk, politisk og praktisk. Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Ærø Museums store udfordring er at skaffe de nødvendige magasinforhold, der kan give den ærøske kulturarv rimelige forhold, så den derved kan være et aktivt arbejdsredskab for museets virke. Som situationen er lige nu, er det mere end vanskeligt at lægge faste strategier for indsamling, konservering og bevaring, der er andet og mere end blot restriktive indsamlingspolitikker og redningsaktioner af ad hoc-mæssig karaktér. Det betyder ikke, at Ærø Museum ikke prioriterer en sådan planlægning, men blot at forholdende er vanskelige, og at evt. fremtidsholdbare løsninger vil være temmelige kostbare. REGISTRERING Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Ærø Museum registrerer genstande efter gældende vejledninger, udarbejdet af KUAS. Der registreres i Regin og indberettes dermed automatisk til Museernes Samlinger. Samtlige ansvarshavende registratorer skal som minimum have fulgt de autoriserede registreringskurser på grundniveau og gerne mere i ODM og KUAS-regi. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4- side) Handlingsplanen er fulgt og Ærø Museums elektroniske registrering af samlingen er nu på omkring 98 %. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) Da Ærø Museums samling stort set er elektronisk registreret, har vi ikke større mankoer og derfor heller ikke særlige indsatsområder p.t. I forbindelse med en udstilling og et forskningsprojekt om

9 Ærøskøbing Sygehus (se evt. forrige 4-års plan), er der af sundhedsfagligt personel lavet en meget udførlig og komplet registrering af en række udstillede genstande fra dette sygehus (ca. 450), som planlægges at blive indført i Regin i løbet af de næste fire år. FORSKNING Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4-sider) Ærø Museums ansvarsområde er temmelig bredt om end ikke geografisk så tids- og emnemæssigt. Dette forhold afspejler sig i forskningen, som ligeledes vil være funderet bredt og ofte med en stor emnemæssig variation. Ærø Museum har dog to fokusområder nemlig købstadshistorie, inklusive den relaterede søfart og handel, samt Ærø som en del af hertugdømmet Slesvig med beliggenhed i spændingsfeltet mellem hertugdømme og kongerige, der på samme vis afspejles i forskningen. Mange forskningsprojekter vil være mindre, men museet deltager også gerne i større undersøgelser i samarbejde med andre museer og institutioner. Derudover formidler Ærø Museum også forskellige mindre, men seriøse undersøgelser lavet af enkeltpersoner ofte med en lokal tilknytning. Ærø Museum prioriterer anvendt forskning, der kan formidles. Derfor vil forskning og formidling som oftest være tæt forbundne størrelser. Det være sig i form af publikationer, internetmateriale, udstillinger og foredrag. I den seneste planperiode deltog Ærø Museum i en del forskellige projekter, der krævede forskning af den ene eller anden art indenfor emner som industrikultur, søfart, øboliv, sundhedsvæsen, bygningskultur og fritidsliv. Hovedvægten blev som regel lagt i den 19. og 20. århundrede. Museet udgav i perioden 6 bøger samt 21 artikler, der krævede større eller mindre undersøgelser. Således kunne man for eksempel allerede i 2007-udgaven af museets årbog læse Jørgen Elsøe-Jensens aktuelle og banebrydende tese om hjulploven som dynamo for byudvikling i Europa i hans artikel om Ærøskøbings byplan. To større fremstillinger blev lavet i samarbejde med eksterne forfattere nemlig en biografi om hertug Hans den Yngre samt et værk om Ærøskøbings ældste eksisterende hus, Philip Kocks Hus. 37 særudstillinger blev det til i perioden , hvoraf de fleste krævede undersøgelser af forskellig kaliber. Nogle særudstillinger var et afledt resultat af forskningsbevillinger bevilget af Kulturarvsstyrelsen som eksempelvis udstillingen AV for et sygehus!, der var en forlængelse af publikationen "Det lille sygehus' rolle og betydning for et mindre samfund", mens andre var baseret på et samarbejde med andre institutioner, som vandreudstillingen Øboliv, der blev kreeret af de sydfynske museer i fællesskab. Ærø Museum har også deltaget i flere større registreringsarbejder af den materielle kulturarv. Blandt andet har museet i samarbejde med kommunen udfærdiget en større SAFE-registrering af bygningerne

10 på de ærøske havne i det af KUAS støttede Kulturarvskommuneprojekt om de sydfynske havne. Også et meget lokalt forankret registreringsprojekt er det blevet til med en gennemgang af de for Ærø så specielle sandhuse. Ærø Museum har desuden deltaget i Industrikulturens År med en udstilling, en bog "Rise Bryggeri - fra mælk til malt" og en artikel om den mindre industri, som blandt andet blev bragt i tidsskriftet Danske Museer. Ærø Museum har i den overståede planperiode dermed været godt dækket ind rent forskningsmæssigt både med hensyn til variation, ansvarsområde og fokusområder. I forbindelse med færdiggørelsen af herregården Søbygaard, sigtes mod at opstille en ny permanent udstilling under arbejdstitlen Oplev Ærø, der sætter fokus på en række forskellige problemstillinger og fakta for og om Ærø generelt, herunder især den noget for Ærø så specielle tilknytning til hertugdømmerne indtil I forbindelse hermed ønsker Ærø Museum at klæde sig godt på med hensyn til viden om demografiske forhold om Ærø gennem tiden, herunder emigrationen til Amerika og den senere affolkning gennem det 20. århundrede. Især sidstnævnte er stadig aktuel og spændende. Ærø huser en af de ældste befolkningssammensætninger i Danmark og dermed også i Europa. Ærø er så at sige en spydspids på den udvikling, som vil ramme Danmark senere hen med flere ældre og færre unge. Dette forhold spiller unægtelig en rolle for det sociale liv, de førte politikker, prioriteringer og så videre. Dertil kommer naturligvis problemstillinger som er mere specifikke for øen. Hvilke motiver har ligget til grund for folks fravalg af øen som bosted og hvilke parametre har været medvirkende til at Ærø er blevet valgt fra? Og omvendt: hvilke motiver driver tilflyttere, som vælger at slå sig ned på Ærø. De ændrede demografiske Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) Som det fremgår af satsningsområderne har Ærø Museum søgt forskningsmæssigt samarbejde i videst muligt omfang. Således vil samtlige forskningsarbejder finde sted i samarbejde med eksterne partnere. Den demografiske undersøgelse påregnes lavet i samarbejde med Syddansk Universitet, og Grønlandsundersøgelsen laves i samarbejde med grønlandske museer. Glasfiberundersøgelsen laves i samarbejde med Martstal Søfartsmuseum og Svendborg Museum. Derudover har Ærø Museum i nogle år været med i et konglomerat af danske, svenske, hollandske og tyske museer med en kystmæssig tilknytning der med jævne mellemrum udgiver mindre publikationer og udstillinger af forskellig kaliber. Idet daglige arbejde kan Ærø Museum desuden trække på vore kære naboer i det sydfynske og Museum Sønderjylland. 100-året i 2012 for Sven Havsteen Mikkelsen fejres i samarbejde med Johannes Larsen Museet, Oluf Høst Museet, Museet for Religiøs Kunst og Schæffergården. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4- årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider)

11 forhold og folks motiver står dog ikke alene. Meget tyder på, at også erhvervslivets sammensætning har undergået en kraftig forvandling gennem de sidste 50 år. Derfor vil det også være relevant at belyse hvilke sammensætninger erhvervslivets tre grene (primære, sekundære og tertiære) har haft i forhold til hinanden? Hvad med beskæftigelsesgraden? Med mange ældre og få unge må balancen have rykket sig mærkbart i samme periode. I hvor høj grad spiller de traditionelle erhverv (søfart og landbrug) en bærende rolle i forhold til nye erhvervsgrene som eksempelvis turisme og alternativ energi? Er der tale om en balanceændring, der samtidig udfordrer de traditionelle levevilkår og samfundsopfattelser og i så fald i hvilke retninger? Ærø er som udkantsområde desuden tilgodeset af diverse statsstøttede subsidier. I hvor høj grad er øens økonomi afhængig af disse størrelser? Er der tale om en tiltagende eller en vigende tendens i denne udvikling, og findes der endelig en entydig sammenhæng mellem befolkningssammensætning og direkte og indirekte statsstøtte gennem de sidste 50 år? De demografiske undersøgelser planlægges udført i samarbejde med Institut for Historie, Kultur- og Samfundsbeskrivelse på Syddansk Universitet. Som et særskilt studie, der hænger sammen med ovenstående problemstillinger, ønsker Ærø Museum desuden at sætte fokus på et særligt område, der har haft betydning for mange ærøboer. Befolkningen på Ærø har som et ø-samfund altid været stillet overfor særlige udfordringer, hvor især kravet til mobilitet har været helt afgørende for mange. I modsætning til den gængse opfattelse af et ø- samfund som en fastfrossen størrelse, har ærøboer altid været på farten af den ene eller den anden årsag. I 1700 og 1800-tallet voksede den velbeskrevne ærøske handelsflåde hastigt med skibsrum langt større end øens eget behov, fordi øboerne var yderst fleksible og konkurrencedygtige og havde mod på at opsøge fjerne, oversøiske destinationer. I slutningen af 1800-tallet havde befolkningens størrelse nået et bristepunkt. Der blev langt flere munde at mætte, end de fremherskende lokale erhverv, landbrug og søfart, kunne klare. Svaret blev en af de største emigrationsrater i Danmark. Ærøboerne drog en masse til Amerika for at forfølge nye drømme. Ikke uden grund findes der derfor påfaldende mange amerikanske stednavne på gårde og huse, som levn efter de øboer, der havde gjort det godt og kunne vende hjem med penge på kistebunden. Man drog ud, tjente penge og kom tilbage igen. Denne problemstilling er dog ikke kun et relikt fra en svunden tid, men er stadig aktuel. En stor del af øens befolkning har på et eller andet tidspunkt i deres karriere prøvet kræfter med netop fjerne destinationer. Enten periodevis eller mere permanent. Søfartserhvervet spiller naturligvis stadig en rolle sammen med boreplatforme og montagevirksomhed, men især et sted synes at udgøre noget helt særligt for mange ærøboer: Grønland. I de sidste år har Grønland spillet en rolle for flere, end man umiddelbart skulle tro. De lokale revisorfirmaer laver stadig rigtigt mange grønlandske selvangivelser, og en løs rundspørge afslører et grønlandsk tilhørsforhold for mange. Det være sig læger, skibstømrere, snedkere,

12 montagepersonel, malere, kunstnere, ja, selv rektorer har haft deres tid på Grønland. Forholdet til Grønland er dog mere end blot et sted, hvor der kan tjenes penge. For nogle har der måske været tale om en decideret dannelsesrejse, for andre om tradition og for andre igen en karrieremulighed, der kunne åbne nye døre. Forholdet til Grønland går dog begge veje. Flere har set Ærø som en blød landing i Danmark, hvis man har været på Grønland i mange år, som for eksempel personel fra Thule-basen eller grønlændere, som ønsker ophold i Danmark i kortere eller længere perioder. Ærø Museum ønsker derfor at sætte fokus på forholdet til Grønland i samarbejde med grønlandske museer. Ærø Museum vil i de fire kommende år forskningsmæssigt også berøre tre mindre problemstillinger. Museet er involveret i et forskningsprojekt med sydfynske museer om den omfattende bådebyggerindustri der primært levede af at fremstille glasfiberstøbte typebåde i 1960erne, 70erne og 80erne. Ærø Museum laver tillige en mindre undersøgelse om kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkelsens tidlige år som et led i et større projekt i samarbejde med Johannes Larsen Museet, Oluf Høst Museet, Museet for Religiøs Kunst og Schæffergården. Derudover vil Ærø Museum også udbygge kendskabet til den gamle bydel i Ærøskøbing, der vel tilhører en af Nordeuropas mest velbevarede af slagsen. Til dette påregner museet at kunne lave en mindre undersøgelse om de specielle hustyper med karnapper der blev opført i byen mellem ca Sidstnævnte undersøgelse vil finde sted i samarbejde med bygningsarkitekter og andre med fagspecifik viden. Det planlægges også at færdiggøre en påbegyndt fremstilling om Ærøskøbings søfartshistorie i løbet af næste planperiode. Ærøskøbings søfartshistorie færdiggøres Undersøgelsen om glasfiberbåde søsættes i løbet af Den demografiske undersøgelse påbegyndes i løbet af Undersøgelsen om Sven Havsteen-Mikkelsen foregår i Grønlandsundersøgelsen vil foregå i Hustypeundersøgelsen vil finde sted i Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Ærø Museums forskningsstrategi for den næste planperiode lever til fulde op til museets overordnede vision og fokusområder. Især vil kravet til kvalitet blive noget opjusteret i forhold til tidligere med lidt færre men større projekter. Museet har fundet gode samarbejdspartnere, der kan være med til at løfte opgaverne og give dem et ekstra fagligt løft. Der lægges i denne planperiode vægt på Ærøs forhold til omverdenen, og forskningsmæssigt lægger Ærø Museum sig tæt op ad formidlingsdelen, da museet prioriterer kvalitetsbevidst formidling. De to større forskningsopgaver er dog lagt an på at kunne løses uden indsamling af betydning, da museets magasiner desværre er fyldte, og heller de mindre opgaver vil afstedkomme indsamling med mindre særlige forhold taler herfor.

13 FORMIDLING Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet (max 2 A4-sider) Ærø Museums permanente udstillinger omfatter nyere tids kulturhistorie med traditionelle genstandsområder som interiører, væv og andre redskaber, tekstiler, fajancer og køkkentøj, børneliv og legetøj, bondemøbler og søfartsrum. En tiltrængt istandsættelse af udstillingslokalerne er påbegyndt, og ved nyopstilling er fokus blevet rettet mod købstadens historie. En model i størrelsesforhold 1:750 formidler Ærøskøbing by og havn anno Bag Ærø Museums husfacade gemmer sig en gårdhave med et sandhus, en hørovn samt et gammelt das fra 1890 erne. I forlængelse af gården er en museumshave, som er en rekonstruktion af en byhave fra 1920 erne. Særudstillingslokalet har igennem de seneste år dannet baggrund for formidling af diverse kulturhistoriske emner som f.eks. en udstilling om fastelavnsris, om Strandhuse og Badeliv på Ærø og om Ærø Apotek, som fyldte 200 år. Opfordring til udstillingen kom fra den lokale apoteker og blev til i tæt samarbejde med apoteksvæsenet generelt. I Industriåret 2007 blev der formidlet om ærøske virksomheder. Udstillingen åbnede på Historiens Dag den 3. juni. Åbningen blev markeret med et improviseret skibsværft i museets gård, hvor børnene med vejledning og hjælp kunne bygge deres eget lille træskib til udsætning i søen i byens anlæg. På dagen var der særligt fokus på det tidligere hvidtølsbryggeri i Rise i forbindelse med udgivelse af bogen Rise Bryggeri fra mælk til malt. Bogen illustrerer den omskiftelighed og omstillingsparathed, som industrialiseringens udvikling krævede. I 2008 fejrede Ærøskøbing Kirke sit 250 års jubilæum. Museet hyldede kirken med en særudstilling Byens Spir, som viste malerier, der havde byens kirkespir som fikspunkt. Kunstnerne var Pietro Krohn, Carl Rasmussen, Ludvig Købke, Peter Tom- Petersen, Johan Kock, Jacob Jørgensen, Sophus Paulsen, Elisabeth Neckelmann og Rasmus Karlin. I tilknytning til udstillingen blev der udarbejdet et lille katalog, som fortalte om kunstnernes uddannelse og baggrund. Fire fyrstebørn fra den augustenborgske hertugslægt var i centrum ved en udstilling som bestod af de fire til museet forærede 1700-tals malerier, som blev udstillet efter en af Kulturarvsstyrelsen støttet restaurering og konservering af malerierne. Netop konservatorens arbejde kom i fokus ved at konservator Henrietta Havsteen-Mikkelsen, som havde forestået det omfattende arbejde, ved åbningen fortalte om den proces, malerierne havde været igennem. Viftens kulturhistorie var tema for en lejet udstilling, hvor Ærø Museums egen lille viftesamling naturligvis indgik. I anledning af Ærø Museums 100 års jubilæum i 2010 blev der lavet jubilæumsudstillinger, som formidlede byhistorie anno I museets udstillingslokale blev vist gamle fotos, som blev sammenholdt med et nutidigt af samme motiv. Sidstnævnte i samarbejde med

14 Ærø Fotoklub. Udstillingen er udkommet i bogform. Desuden var femten skilte placeret rundt omkring i byrummet med et gammelt foto, og det nye motiv kunne man så med egne øjne iagttage ned ad gaden. På Ærø Museum er der hvert år juleudstillinger med forskellige temaer, f. eks. Julegåsen. Foruden et gåsespil på 3.60 m x 5.00 m med hjemmelavede gåsebrikker og store terninger til fri afbenyttelse for de besøgende kunne man på udstillingen læse om gåsens rolle og betydning igennem tiderne på Ærø. Af gamle traditioner lever forklædning med maske til helligtrekonger og fastelavn stadig i bedste velgående på Ærø. Traditionen kan føres 150 år tilbage og er kommet til øen fra Als. Dette dannede baggrund for Ærø Internationale Maskefestivals store satsning i 2009, som museet bakkede op. Blandt andet ved flere udstillinger med masker. Den ene handlede om masker, som var blevet hjembragt til øen af søfarende, udstationerede eller andre rejsende ærøboer i den store verden. En anden, Ærø Børns Masker, var blevet til, ved at maskekunstner Susan Albertsen havde holdt workshop med børnene i øens syv børnehuse. Den tredje maskeudstilling, som museet var involveret i, handlede om traditionens udførelse i dag og igennem de mange år, der er gået siden traditionens start. Et par af ovennævnte maskeudstillinger foregik på Søbygaard. Også historien om de ærøske biografer har været formidlet her samt en mere nutidig udstilling om 3 x Havsteen-Mikkelsen med fokus på nordisk kunstner Sven Havsteen-Mikkelsen, hans søn arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og tre af dennes børn, som alle er kunstnere. Familien har tætte relationer til Ærø. En maleriudstilling Sophus Paulsen og Ærø formidlede på bedste vis med dyre-, blomster- og landskabsmotiver samt portrætter den gamle Ærøkunstners store spændvidde. I tilknytning til udstillingen blev udarbejdet et lille katalog med tilskud fra Kulturregion Fyn. Ærø Fotoklub stod bag en udstilling med ærøske portrætter og landskabsmotiver. På Søbygaard har der desuden i årene siden sidste planperiodes start været en del udstillinger med kunstnerisk indhold, som falder udenfor museets direkte dækningsområde, men som i høj grad appellerer til mange brugere. I alt har museet i årene lavet 37 særudstillinger. Hammerichs Hus er en afsluttet samling af antikviteter, skabt af billedhugger Gunnar Hammerich i et af byens velbevarede 1700/1800-tals huse. Flaske-Peters Samling, som har til huse i byens tidligere fattiggård, er ligeledes at betragte som en helhed, nu med i alt 500 flaskeskibe og modelskibe, lavet af Flaske-Peter alias Peter Jacobsen. Næsten halvdelen kom til for et par år siden i forbindelse med tilbagekøb af den såkaldte Amerika-samling, som Flaske-Peter solgte i Vi er p.t. i gang med opsætning af samlingen. AV! for et sygehus, Ærø Sygehusmuseum, har til huse på Flaske-Peters Samling. Udstillingen blev til for et par år siden ved et samarbejde med tidligere og nuværende sygeplejersker og læger på Ærø Sygehus. Søbygaards hovedbygning rummer en mindre, permanent

15 udstilling om stedets historie, om hertugerne og de to efterfølgende slægter på gården, Fabricius og Knudsen. Denne udstilling skal nyopstilles i kommende planperiode. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Ærø Museum lægger stor vægt på samarbejde med forskellige aktører på alle niveauer. Lokale: Ved Historiens Dag, med temaet Leg som i gamle dage, samarbejdede museet med Ærø Folkehøjskoles lærere og elever. Med Ærø Turist- og Erhvervskontor har museet et tæt samarbejde. Ofte har vi guide funktionen på større (f. eks. offentligt annoncerede arrangementer) og mindre grupper (f. eks. TV- og pressemedier). Sammen med Ærøskøbing Byhistoriske Forening har museet i flere år lavet arrangementer på Bygningskulturens Dag, hvortil kommer at vi generelt har et tæt samarbejde omkring bygningssager. Øens skoler og børnehuse er flittige brugere af museets forskellige tilbud. Ærø Lejrskolelaug - brochurer, hjemmeside m.m. Ærø Bibliotek - samarbejde omkring arrangementer (Edit 24)og udstillinger (Sophus Paulsen og Ærø). Kulturladen - Sommerbørn på Ærø, 20 eftermiddage med fortællinger, historier og sanglege for børn og deres voksne samt dukketeaterforestillinger. Foreningen Ærø Museum foredrag, arrangementer. Søbygaards Venner - litterære aftener, klassisk koncertrække, middelaldermarked o.a. Kunsthøjskolen på Ærø - udstilling. Ærø Fotoklub - udstillinger. Samarbejde med ærøske pileflettere, kunsthåndværkere og kunstnere ved markedsdage, udstillinger og arrangementer. Ærø Natur- og Energiskole guideture. Sygeplejersker og læger sygehusudstilling Nationale: Ærø Museum arrangerede en foredragsrække om renæssancen i samarbejde med Folkeuniversitetet. Sammen med øvrige fynske museer deltagelse i Bogmessen i Forum. Øhavets Dag sammen med øvrige museer og organisationer rundt om Øhavet. Tæt samarbejde med Naturturisme I/S omkring Øhavsstien, udstillinger, Kys Frøen aktivitetscenter m.m. Kulturregion Fyn - Ud med kunsten, katalog om Sophus Paulsen og Ærø. De sydfynske museer - projekt Øboliv med udstilling. En del udstillinger med kunstnere fra Sjælland, Jylland og især fra Fyn. Internationale: Ærø Internationale Maskefestival med maskegrupper fra hele verden, f. eks. USA, Canada, Mongoliet. Samarbejde med Carsten Bregenhøj, mag. art., Finland, om foredragsrække Maske og forklædning i dansk skik og brug. Samarbejde med Eksjö, Ærøs venskabsby, om en

16 kunstudstilling med 14 svenske kunstnere. Alexander Jokisch, tysk kunstner, i Søbygaards kælder med malerier på fliser efter hollandsk model. Titel: Kongelig oplevelse Ærø oplevelse Selvoplevelse. Paul M. Lange, Californien, om Flaske-Peters Samlings Amerikasamlings vej rundt i Amerika i årene Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Fra årsskiftet 2011 overtager Ærø Museum den fulde drift af Søbygaard. Helt centralt i den kommende planperiode vil være opbygning af en ny udstilling på denne herregård, der efter planen vil stå færdigrestaureret i sommeren Arbejdstitlen er Oplev Ærø, som temamæssigt vil sætte fokus på øens særegne historie, kultur og natur. Selve udstillingskonceptet er endnu kun på tegnebordsstadiet, men det er planen, at udstillingen åbner inden sommeren Til brug for udstillingen skal benyttes en lang række data om Ærø og dets befolkning, som blandt andet skal tilvejebringes via forskningsprojekter i samarbejde med Syddansk Universitet. Ærø Museum har desuden foreløbig dannet partnerskab med Naturturisme I/S, som er en partnerskabskonstellation mellem de sydfynske kommuner om at styrke oplevelser indenfor natur og kultur. I den forbindelse vil der på Søbygaard blive ansat en decideret naturvejleder i samarbejde med Ærø Natur- og Energiskole. Søbygaard bliver også base for museets projektansatte kulturformidler (EU-Midler), som blandt andet skal styrke museets skoletjeneste og andre målrettede tilbud til lignende institutioner. Inden Oplev Ærø kommer op at køre, vil der i åbningsåret af det færdige slotsanlæg blive en større udstilling af Per Arnoldi, der løber i sæsonen 2011 samt forskellige vekslende udstillinger. Sideløbende hermed videreudvikles Kys Frøen, der er et aktivitetstilbud til skoler, familier og andre kulturog naturelskere, som vil gå på opdagelse på egen hånd med vejledninger samt forskellige effekter, der kan lånes på Søbygaard, såsom gps, mikroskober, lytteapparater og lignende. Søbygaard vil endnu engang danne ramme for den klassiske koncertrække på Ærø, der plejer at tiltrække nogle af Nordeuropas bedste musikere, som opfører koncerterne i juli og august. Koncerterne foregår i et samarbejde med den lokale støtteforening Søbygaards Venner. Ærø Museum planlægger også i samarbejde med grønlandske museer at udføre et projekt om de mange ærøboer, som har haft ophold i Grønland gennem tiden. Det er meningen, at projektet skal munde ud i en større Grønlandsudstilling, der viser de forskellige aspekter af denne problemstilling. En evt. publikation og noget undervisningsmateriale kan muligvis også komme på tale. Udstillingen skal løbe af stabelen i Efter hjemkøbet af den såkaldte Amerika-Samling har museet netop overstået første etape af opsætningen af denne samling i de permanente udstillinger på Flaske- Peters Samling. Det er planen at de to resterende etaper færdiggøres i løbet af vinteren/foråret 2011, så udstillingen bliver vidst i sin helhed allerede i næste sæson.

17 To projekter sætter fokus på Ærøskøbings historie, nemlig dels en publikation om Ærøskøbings Søfartshistorie (2011) samt en undersøgelse af en speciel Ærøskøbingsk hustype, der løber af stabelen i Resultatet af denne undersøgelse vil ligeledes være at finde som publikation samt en evt. udstilling og muligvis også noget internetbaseret materiale. Derudover har Ærø Museum naturligvis altid gang i mindre museale projekter som blandt andet omfatter de traditionsrige juleudstillinger, årbøger, mindre særudstillinger samt publikationer af forskellig art. Museet ynder desuden at formidle forskellige konserveringsprojekter ligesom det også er planen, at der skal mere fokus på museets samlinger eksempelvis gennem museets hjemmeside, der kan henvise til disse gennem værktøjer stillet til rådighed af KUAS. Hvordan forholder museets formidlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver (max ½ A4-sider) Formidlingsstrategien indgår i en symbiose med ovennævnte. Museets vision med fokusområderne søges dermed opretholdt især med hensyn til forskning og formidling, der som regel vil være to sider af samme sag. Ingen forskning uden formidling! For de tre øvrige områder nemlig registrering, indsamling og konservering indgår de som et uundværligt arbejdsredskab, der dog formidlingsmæssigt også regelmæssigt træder frem i forbindelse med mindre projekter. Især har konserveringsfaglige problematikker bred interesse, når større arbejder finder sted som eksempelvis restaurering af malerier, konservering af daguerreotypier eller afdækning af kalkmalerier o. lign. Indsamlingen vil dog pga. manglende magasinforhold være yderst begrænset og bør være meget målrettet med mindre særlige forhold taler derfor.

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere