Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)"

Transkript

1 Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: Formularens ID: 494 Sendt til: Sendt: : MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. Når blanketten er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af blanketten. Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din blanket, skal du klikke på i menubaren øverst til højre. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Indtast museumsnummer og akronym Museumsnummer ÆMÆ CVR-nummer Museumsakronym Udfyld oplysninger om museet/institutionen og evt. afdeling samt navn på kontaktperson Museum-/institutionsnavn iflg. vedtægterne Ærø Museum Institutionens journalnr. nmlkji nmlkj Dansk adresse Udenlandsk adresse Museets adresse 1: Søndergade 16 Postnummer By 5970 Ærøskøbing MUSEETS FORMÅL Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Ærø Museum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i navnlig Ærøs kulturhistorie. Samlingerne skal gøres tilgængelige for offentligheden og stilles til rådighed for forskningen, ligesom forskningens resultater, såvel egen forskning som anden forskning baseret på samlingerne i museerne, skal publiceres. Museets ansvars- og virkeområde er Ærø Kommune og dækker inden for kommunens grænser kulturhistorisk

2 indsamling og undersøgelses- og forskningsvirksomhed inden for nyere tid samt formidling af arkæologiske fund i samarbejde med Øhavsmuseet, som har det arkæologisk ansvar. Ærø Museums fokusområder er købstadshistorie, inklusiv den hertil relaterede handel og søfart, samt Ærø som en del af hertugdømmet Slesvig igennem flere århundreder med beliggenheden i spændingsfeltet mellem hertugdømme og kongerige. I forbindelse med en omstrukturering i 2001 lejede Ærø Museum sig - for et symbolsk beløb - ind i hovedbygningen på herregården Søbygaard med det formål at varetage udstillingsaktiviteter og drive museumsvirksomhed i bygningen. Siden dengang har museet overtaget flere bygninger, efterhånden som de er blevet færdigrestaurerede af Den Selvejende Institution Søbygaard. I dag er man tæt på en færdiggørelse af bygningsmassen. I den forbindelse er der blevet udarbejdet et notat omkring den fremtidige struktur for Søbygaard. Notatet er blevet godkendt af interessenterne Den Selvejende Institution Søbygaard, Ærø Kommune, Søbygaards Venner og Ærø Museum og siger, at Søbygaard skal drives og udvikles som et spændende museum, oplevelsescenter og mødested for Ærøs lokalbefolkning og gæster. Ærø Museum skal forestå den daglige ledelse og udarbejde planer for den fremtidige anvendelse af bygninger og udenomsarealer. Vision: Ærø Museum skal handle og optræde som det professionelle museum, vi er. Museet skal bevare og passe på kulturarven og undersøge og formidle ærøboernes liv og virke i fortid og nutid. Museet skal være et kulturelt samlingspunkt på mange niveauer. Vi har det klare mål, at vi fortsat skal udvikle os, gøre nye tiltag, være opdateret og engageret. Vi vil være en væsentlig del af det lille, nære samfunds kulturelle og sociale liv museets rolle og betydning skal være meget synlig og være præget af originalitet - både for ærøboer og øens mange gæster. Vi skal ramme bredt med kvalitet i højsædet. Museet skal være opsøgende med hensyn til faglige samarbejdspartnere. Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Vi vil leve op til museets formål og opgaver. Et af formålene er at gøre Søbygaard til et spændende museum, oplevelsescenter og mødested, hvilket er den kommende planperiodes store udfordring. Det kulturelle samlingspunkt på mange niveauer skal fortsat udbygges, bl.a. ved hjælp af kulturformidler og naturvejleder, samt musik- og kunstkyndige konsulenter. Alle fire museumsafdelinger skal være mødesteder, hvor folk har lyst til at komme på grund af vedkommende og kvalitetsbevidste udstillinger og arrangementer. Både det traditionelle skal dyrkes, men også nye udfordringer skal tages op, da erfaringen fortæller os, at anderledes museums- og formidlingsmæssige oplevelser giver nye kundegrupper. Museets ansvarsområde er en lille ø i en stor verden, og fortsat formidling af ærøboernes historie skal styrkes og være med til at øge selvforståelsen i en

3 globaliseret verden. Det skal ske ved samarbejde med andre fagfolk og vidensinstitutioner, både på lokalt, regionalt og internationalt niveau. INDSAMLING Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4-sider) Ærø Museums samlingsmæssige fokus er Ærøs kulturhistorie i nyere tid. Samlingen er hovedsagligt bygget op omkring museets fire afdelinger. Hovedvægten i Ærø Museums samlinger ligger på købstads- og landbokultur fra 1700-tallet og fremefter. Geografisk set er hele den tidligere Ærøskøbing kommune jævnt repræsenteret, dog med særlig vægt på købstadskulturen. Tidsmæssigt findes der samlinger fra hele den nævnte periode, dog kun enkelte genstande fra nutiden. Men ét enkelt emne kan ikke belyses i hele tidsperspektivet. Samlingen er spredt og bærer præg af, at indsamlingsvirksomheden ikke har været målrettet. Samlingerne dækker områder som redskaber, køkken- og bryggersinventar, væv og tekstilredskaber, legetøj, almuestue med bondemøbler, søfartsrum med skibsportrætter og -modeller, apotek. Ærø Museum har en repræsentativ dragtsamling, der belyser ældre dragtbrug i by og på land. Ligeledes har museet interiører, som fungerer som samlingsrum ved særlige publikumsarrangementer. Museet råder over en betragtelig lokaltopografisk malerisamling, som er under stadig udbygning. Ærø Museum har til huse i den fredede, tidligere landfogedbolig og har som sådan en riddersal, som i de senere år har været anvendt til særudstillinger, primært af lokale kulturhistoriske emner. I forbindelse med det maleriske gårdanlæg er der anlagt en museumshave, som er en rekonstruktion af en købstadshave fra 1920erne. Desuden råder Ærø Museum over en anselig samling arkivalier, bøger af ældre dato samt en billedsamling. Hammerichs Hus er en afsluttet samling af omkring 3000 hollandske fliser, fajancer, glas, gamle kort, malerier, husgeråd, kobbertøj, møbler og andet inventar. Samlingen er indrettet i et af de fredede huse i Ærøskøbing og er skabt af billedhugger Gunnar Hammerich, som samlede sine antikviteter fra især det ærøske/sydfynske og det sønderjyske/slesvigske område. Enkelte buster fra Hammerichs store efterladte samling af gipsafstøbninger har desuden - midlertidigt - fået en plads i huset. Flaske-Peters Samling, skabt af hovmester Peter Jacobsen, har haft til huse i byens gamle fattiggård siden Samlingen består i dag af 500 flaskeskibe, modelskibe og cigarkasser med små indbyggede skibe i. Dertil kommer diverse andre mindre samlinger, blandt andet en på 38 flaskeskibe, uddeponeret af Orlogsmuseet, og en samling på omkring 100 flaskeskibe, lavet af nu afdøde Arne Pedersen, Børkop. I en sidebygning har i dag AV! for et sygehus, Ærø Sygehus Museum, til huse. I hovedbygningen på Søbygaard findes en mindre, permanent udstilling om stedets historie. Den fortæller om hertugerne på Søbygaard og om de to efterfølgende slægter, Fabricius og Knudsen.

4 Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side) Grundet manglende magasinplads og manglende tidssvarende klimastyrede anlæg er indsamlingspolitikken yderst restriktiv med undtagelse af malerier, arkivalier og fotos, der rummer relativ meget information på minimal plads. Ærø Museum forsøger så vidt det er muligt at lade indsamlingen være forsknings- og/eller formidlingsbaseret. Der har tidligere været en relativ stor passiv indsamling. Denne praksis er ændret. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Indsamling sker i nært samarbejde med de øvrige kulturhistoriske museer i Det sydfynske Øhav, så samlingerne i fremtiden kommer til at supplere hinanden. Derudover har Øhavsmuseet det arkæologiske ansvar for Ærø Kommune, hvorfor alle arkæologiske fund mv. videresendes til dette museum. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) Indsamlingen vil foreløbig stadig være yderst restriktiv, grundet de fysiske forhold. En evt. indsamling vil primært være aktiv med mindre særlige forhold taler herfor. Det vil sige, at indsamlingen sigtes imod at understøtte især forsknings- og formidlingsdelen. For de næste fire år vil det primært være den demografiske undersøgelse og Grønlands-undersøgelsen, der må ligge til grund for en evt. indsamling. Denne bør dog begrænses til det absolut nødvendige. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Indsamlingen på Ærø Museum ses som et redskab i forsknings- og formidlingsmæssig henseende. Det vil sige at indsamlingen bør styres af museets visioner, herunder dets forsknings- og formidlingsområder med mindre særlige forhold gør sig gældende. KONSERVERING OG BEVARING Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider) Da Ærø Museum ikke selv har konserveringsfagligt personel ansat, hviler vores vurdering af samlingernes tilstand i høj grad på skøn foretaget i samarbejde med Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet, som museet har indgået en partnerskabsaftale med. Ærø Museums samlinger opbevares under meget forskelligartede forhold som et resultat af museets egen historie, hvor antallet af afdelinger er vokset støt gennem tiden. Nogle genstande befinder sig under fine forhold, mens andre er placeret mindre

5 hensigtsmæssigt rent konserveringsmæssigt. Et skøn i forbindelse med en gennemgang af samlingens konserveringstilstand i 2009, så således ud - af genstande var: 77 % formidlingsegnet 20 % stabiliseret 2 % behandlingskrævende 1 % svært skadet De to sidste linjer dækker primært over genstande, som ligger på et enkelt magasinloft nemlig vestloftet på Ærø Museum som ikke er egnet til dette brug. Magasinet bør sløjfes eller til nød kun bruges til opbevaring af porcelæn eller lignende hårdføre genstande. Et andet problembarn for Ærø Museum er Hammerichs Hus, som er et fredet bindingsværkhus uden isolering. De udstillede genstande på dette sted følges nøje i samarbejde med Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet, der har konserveret en del papirmateriale, der også omfattede en del breve fra Flaske-Peters Samling. Herudover har Ærø Museum fået foretaget to andre omfattende og interessante konserveringsarbejder. Museet blev ved en tilfældighed gjort opmærksom på nogle særligt gamle portrætfotos, som ved nærmere eftersyn ikke var fotografier, men henholdsvis daguerreotypier og ambrotypier fra 1800-tallets midte. Disse ikke-fotos blev restaureret af specialister og har nu fået en særlig opbevaringskasse til formålet. (Bør ikke åbnes unødigt). Derudover fik Ærø Museum foræret fire spændende malerier af nogle fyrstebørn, som viste sig at være fra den augustenborgske slægt engang i 1700-tallet. Museet fik tildelt midler fra ENB-puljen til restaureringen, der også mundede ud i en velbesøgt særudstilling, som viste de forskellige konserveringsproblematikker samt historien om den augustenborgske slægt. Sollys har været særlig hård på museets afdelinger gennem tiden. Således er eksempelvis en skibsmodel af ben, nærmest blevet tofarvet pga. lysets blegevirkning. Museet har gjort en aktiv indsats for at imødekomme denne solare trussel, og har derfor i samarbejde med Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet sat UV-filtre op i samtlige museumsafdelinger. Også en mængde pyntelige gardiner er blevet syet, så Ærø Museums genstande nu for det meste ses i strålingsbegrænsende skygge. Ærø Museum har ved en magasingennemgang også behandlet en stor mængde genstande af træ med ormebekæmpelsesmiddel, så de små træspisende væseners appetit skulle være begrænset til et minimum. Desværre er orme fra tid til anden et tilbageværende problem på grund af især bygningsmassens beskaffenhed med en stor mængde ikke-isolerede, fredede huse. Inden genstande lægges på magasin, fryse- og ormebehandles de derfor. To større genstande trænger til en mere gennemgribende restaurering. Det drejer sig om et spil til kølhaling af skibe og et sandhus. Begge genstande er sjældne og begge genstande står i det fri nemlig i Ærø Museums have. Spillet skal have store dele træ udskiftet, mens tagkonstruktionen på sandhuset skal løftes 30 centimeter i den ene side. Begge arbejder vil Ærø Museum kunne løfte selv, da vi

6 ved årsskiftet ansætter en faguddannet snedker/tømrer. Da den påkrævede restaurering nærmest er akut, bør dette være blandt de første opgaver for vor nye håndværker. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4- sider) Ærø Museums akilleshæl er helt klart de nuværende magasinforhold, der ikke er tilfredsstillende og tidssvarende. En hurtig opgørelse over magasiner viser, at museet råder over ikke mindre end ni af slagsen. Oftest er der tale om loftsrum i de gamle fredede huse. Disse er typisk ikke opvarmet og kun sporadisk eller slet ikke isoleret, selvom de alle dog er forsynet med nyere tag og undertag. Kun to magasiner er i rimelig stand, nemlig to større rum under øens rådhus. Desværre er disse for længst fyldt op til bristepunktet, som det også er tilfældet for resten af museets magasiner. Der er dog enkelte kvadratmetre tilbage på Hammerichs Hus loft og baghuset på Flaske-Peters Samling, men adgangsforholdende gør det nærmest umuligt at benytte disse på en hensigtsmæssig måde. Sidstnævnte vil i øvrigt indebære en betydelig arbejdsrisiko, hvorfor dette bør frarådes. Generelt set består adgangsvejen til magasinerne ad smalle trappeopgange, trappestiger og lignende. Der er ikke fuld ståhøjde alle steder især ikke i skunke der også benyttes til magasiner. Gulvene er meget ujævne, da rør, stolper og niveauforskelle er almindelige de fleste steder. Trods de ikke særligt hensigtsmæssige magasinforhold er der dog godt styr på selve genstandene, der stort set alle er registreret elektronisk og løbende bliver efterset med henblik på eventuel konservering. Når dette er sagt, bør det ene magasinloft på Ærø Museum (det såkaldte vestloft) tages op til fornyet overvejelse, da genstande af træ og jern bliver nedbrudt. Træet bliver jævnligt angrebet af orm og genstande af jern - det være sig skibslanterner, blankvåben eller udtjente musketter fra borgervæbningen - angrebet af rust. Ærø Museum har en stor bygningsmasse med fire afdelinger samt en administrationsbygning. Heraf er den ene en restaureret herregård med tre længer og en hovedbygning. Tilstanden for bygningerne er rimelig. Dog kræver hovedbygningen på Søbygaard at blive gennemgået af en murer, da der er faldet en del puds ned. Alle bygningerne på nær en enkelt har fået nyt tag indenfor de sidste år, og der er løbende blevet kalket og malet vinduer, døre mm. Desværre er der opstået et akut problem på Flaske- Peters Samling, hvis forhus er den eneste bygning med gammelt tag, som også viser sig at være noget utæt. Utæthederne har i sommerens løb udviklet sig til at svække tagkonstruktionen antageligt med råd så den ene ydervæg er skredet ud med ca. 3 centimeter. Ærø Museum har fået en bygningssagkyndig til at efterse skaden, og alt tyder på, at et nyt tag er påkrævet samt en del udskiftninger af selve de bærende dele. Dette skal helst gøres inden sommeren Skaden følges dog nøje, ligesom udskridningens forløb måles med jævne mellemrum. Det kan komme på tale at skulle opsætte støttende pæle for at stabilisere den udskridende væg. De udstillede genstande på Flaske-Peters Samling lider dog ikke

7 nogen overlast, da skaden alene har med taget at gøre, og utæthederne ikke har fundet vej til selve udstillingen. Generelt set er de største problemer for samlingen såvel som magasinerne de meget svingende temperaturer og luftfugtigheder, som det er vanskeligt at løse, den fredede bygningsmasse taget i betragtning. Der er også variationer mellem afdelingerne. De udstillede genstande på Flaske-Peters Samling og Ærø Museum i Brogade er generelt i god stand, mens genstande på Hammerichs Hus har det noget sværere. Ærø Museums arkiv har fået en midlertidig opbevaring på et kontor på Flaske-Peters Samling. Det har det opbevaringsmæssigt fint, men en anden og bedre placering vil være ønskværdig, da arkivet ikke er særligt tilgængeligt for publikum. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) Ærø Museum benytter sig af Konserveringsværkstedet ved Øhavsmuseet, som museet har indgået en partnerskabsaftale med. Derudover indhenter museet forskellige tilbud, hvis der er konserveringsopgaver, som Konserveringsværkstedet ved Øhavet ikke kan klare. Der er ikke truffet andre aftaler i forbindelse med konservering og bevaring. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) Ærø Museums strategi vedrørende konservering og bevaring vil være tosidet. På den ene side arbejdes der med at søge nye, generelle løsninger for forbedrede magasinforhold, herunder et evt. fællesmagasin med andre museer. Sidstnævnte er dog vanskeliggjort af de geografiske forhold, hvorfor en ærøsk løsning i en eller anden form vil være at foretrække. Et nyt magasin er dog en meget kostbar investering, som museets nuværende økonomi næppe selv ville kunne bære. Derfor er der til et sådant brug for ret store eksterne investeringer, hvilket igen afføder en vis usikkerhed både med hensyn til realisering og eventuelle tidsplaner. På den anden side arbejdes der også med at forbedre de nuværende forhold med de midler og forudsætninger, Ærø Museum nu engang har til rådighed. Påkrævet er en gennemgang af det såkaldte vestloft på Ærø Museum i Brogade, hvis effekter har det svært. En evt. annullering af dette loft som magasin vil nok være det mest gangbare, men i så fald vil presset på de øvrige, fyldte magasiner blot stige endnu mere på kort sigt. Alligevel har Ærø Museum et par muligheder. Man kan vælge at gennemgå magasinerne med kassation for øje, og man kan vælge at finde mere magasinplads i allerede eksisterende byggeri, eller man kan naturligvis gøre begge dele. Med ibrugtagningen af Dommergården som administrationsbygning er der opstået mulighed for at indrette den relativt store loftsetage som endnu et magasinrum. Det kan indrettes dertil som en midlertidig løsning, indtil en mere varig magasinløsning er fundet. Adgangsvejen er dog ikke optimal, da alle genstande skal bæres op ad en trappe. Til gengæld er loftshøjden god og gulvet kan

8 gøres plant. Med ibrugtagningen af dette loft som et midlertidigt magasin vil også museets arkiv være mere tilgængeligt for publikum. En tidsplan vil derfor se sådan ud: 2011 Der afsøges muligheder og økonomi for en ny, langtidsholdbar magasinløsning eventuelt i fælleskab med andre museer på Ærø eller på Fyn/Langeland Sideløbende igangsættes indretningen af loftsetagen på Dommergården som et nødvendigt, akut og midlertidigt magasin, der sikres med en så god klimaløsning som muligt Vestloftet på Ærø Museum sløjfes som magasin for genstande. Disse flyttes efter gennemgang og evt. kassation til Dommergården. Ligeledes vil museets arkiv også kunne flyttes sammen med andre mindre magasiner, såsom loftet på Hammerichs Hus mm Der arbejdes på at få en evt. ny permanent magasinløsning sat i værk, økonomisk, politisk og praktisk. Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Ærø Museums store udfordring er at skaffe de nødvendige magasinforhold, der kan give den ærøske kulturarv rimelige forhold, så den derved kan være et aktivt arbejdsredskab for museets virke. Som situationen er lige nu, er det mere end vanskeligt at lægge faste strategier for indsamling, konservering og bevaring, der er andet og mere end blot restriktive indsamlingspolitikker og redningsaktioner af ad hoc-mæssig karaktér. Det betyder ikke, at Ærø Museum ikke prioriterer en sådan planlægning, men blot at forholdende er vanskelige, og at evt. fremtidsholdbare løsninger vil være temmelige kostbare. REGISTRERING Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Ærø Museum registrerer genstande efter gældende vejledninger, udarbejdet af KUAS. Der registreres i Regin og indberettes dermed automatisk til Museernes Samlinger. Samtlige ansvarshavende registratorer skal som minimum have fulgt de autoriserede registreringskurser på grundniveau og gerne mere i ODM og KUAS-regi. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4- side) Handlingsplanen er fulgt og Ærø Museums elektroniske registrering af samlingen er nu på omkring 98 %. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) Da Ærø Museums samling stort set er elektronisk registreret, har vi ikke større mankoer og derfor heller ikke særlige indsatsområder p.t. I forbindelse med en udstilling og et forskningsprojekt om

9 Ærøskøbing Sygehus (se evt. forrige 4-års plan), er der af sundhedsfagligt personel lavet en meget udførlig og komplet registrering af en række udstillede genstande fra dette sygehus (ca. 450), som planlægges at blive indført i Regin i løbet af de næste fire år. FORSKNING Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4-sider) Ærø Museums ansvarsområde er temmelig bredt om end ikke geografisk så tids- og emnemæssigt. Dette forhold afspejler sig i forskningen, som ligeledes vil være funderet bredt og ofte med en stor emnemæssig variation. Ærø Museum har dog to fokusområder nemlig købstadshistorie, inklusive den relaterede søfart og handel, samt Ærø som en del af hertugdømmet Slesvig med beliggenhed i spændingsfeltet mellem hertugdømme og kongerige, der på samme vis afspejles i forskningen. Mange forskningsprojekter vil være mindre, men museet deltager også gerne i større undersøgelser i samarbejde med andre museer og institutioner. Derudover formidler Ærø Museum også forskellige mindre, men seriøse undersøgelser lavet af enkeltpersoner ofte med en lokal tilknytning. Ærø Museum prioriterer anvendt forskning, der kan formidles. Derfor vil forskning og formidling som oftest være tæt forbundne størrelser. Det være sig i form af publikationer, internetmateriale, udstillinger og foredrag. I den seneste planperiode deltog Ærø Museum i en del forskellige projekter, der krævede forskning af den ene eller anden art indenfor emner som industrikultur, søfart, øboliv, sundhedsvæsen, bygningskultur og fritidsliv. Hovedvægten blev som regel lagt i den 19. og 20. århundrede. Museet udgav i perioden 6 bøger samt 21 artikler, der krævede større eller mindre undersøgelser. Således kunne man for eksempel allerede i 2007-udgaven af museets årbog læse Jørgen Elsøe-Jensens aktuelle og banebrydende tese om hjulploven som dynamo for byudvikling i Europa i hans artikel om Ærøskøbings byplan. To større fremstillinger blev lavet i samarbejde med eksterne forfattere nemlig en biografi om hertug Hans den Yngre samt et værk om Ærøskøbings ældste eksisterende hus, Philip Kocks Hus. 37 særudstillinger blev det til i perioden , hvoraf de fleste krævede undersøgelser af forskellig kaliber. Nogle særudstillinger var et afledt resultat af forskningsbevillinger bevilget af Kulturarvsstyrelsen som eksempelvis udstillingen AV for et sygehus!, der var en forlængelse af publikationen "Det lille sygehus' rolle og betydning for et mindre samfund", mens andre var baseret på et samarbejde med andre institutioner, som vandreudstillingen Øboliv, der blev kreeret af de sydfynske museer i fællesskab. Ærø Museum har også deltaget i flere større registreringsarbejder af den materielle kulturarv. Blandt andet har museet i samarbejde med kommunen udfærdiget en større SAFE-registrering af bygningerne

10 på de ærøske havne i det af KUAS støttede Kulturarvskommuneprojekt om de sydfynske havne. Også et meget lokalt forankret registreringsprojekt er det blevet til med en gennemgang af de for Ærø så specielle sandhuse. Ærø Museum har desuden deltaget i Industrikulturens År med en udstilling, en bog "Rise Bryggeri - fra mælk til malt" og en artikel om den mindre industri, som blandt andet blev bragt i tidsskriftet Danske Museer. Ærø Museum har i den overståede planperiode dermed været godt dækket ind rent forskningsmæssigt både med hensyn til variation, ansvarsområde og fokusområder. I forbindelse med færdiggørelsen af herregården Søbygaard, sigtes mod at opstille en ny permanent udstilling under arbejdstitlen Oplev Ærø, der sætter fokus på en række forskellige problemstillinger og fakta for og om Ærø generelt, herunder især den noget for Ærø så specielle tilknytning til hertugdømmerne indtil I forbindelse hermed ønsker Ærø Museum at klæde sig godt på med hensyn til viden om demografiske forhold om Ærø gennem tiden, herunder emigrationen til Amerika og den senere affolkning gennem det 20. århundrede. Især sidstnævnte er stadig aktuel og spændende. Ærø huser en af de ældste befolkningssammensætninger i Danmark og dermed også i Europa. Ærø er så at sige en spydspids på den udvikling, som vil ramme Danmark senere hen med flere ældre og færre unge. Dette forhold spiller unægtelig en rolle for det sociale liv, de førte politikker, prioriteringer og så videre. Dertil kommer naturligvis problemstillinger som er mere specifikke for øen. Hvilke motiver har ligget til grund for folks fravalg af øen som bosted og hvilke parametre har været medvirkende til at Ærø er blevet valgt fra? Og omvendt: hvilke motiver driver tilflyttere, som vælger at slå sig ned på Ærø. De ændrede demografiske Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) Som det fremgår af satsningsområderne har Ærø Museum søgt forskningsmæssigt samarbejde i videst muligt omfang. Således vil samtlige forskningsarbejder finde sted i samarbejde med eksterne partnere. Den demografiske undersøgelse påregnes lavet i samarbejde med Syddansk Universitet, og Grønlandsundersøgelsen laves i samarbejde med grønlandske museer. Glasfiberundersøgelsen laves i samarbejde med Martstal Søfartsmuseum og Svendborg Museum. Derudover har Ærø Museum i nogle år været med i et konglomerat af danske, svenske, hollandske og tyske museer med en kystmæssig tilknytning der med jævne mellemrum udgiver mindre publikationer og udstillinger af forskellig kaliber. Idet daglige arbejde kan Ærø Museum desuden trække på vore kære naboer i det sydfynske og Museum Sønderjylland. 100-året i 2012 for Sven Havsteen Mikkelsen fejres i samarbejde med Johannes Larsen Museet, Oluf Høst Museet, Museet for Religiøs Kunst og Schæffergården. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4- årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider)

11 forhold og folks motiver står dog ikke alene. Meget tyder på, at også erhvervslivets sammensætning har undergået en kraftig forvandling gennem de sidste 50 år. Derfor vil det også være relevant at belyse hvilke sammensætninger erhvervslivets tre grene (primære, sekundære og tertiære) har haft i forhold til hinanden? Hvad med beskæftigelsesgraden? Med mange ældre og få unge må balancen have rykket sig mærkbart i samme periode. I hvor høj grad spiller de traditionelle erhverv (søfart og landbrug) en bærende rolle i forhold til nye erhvervsgrene som eksempelvis turisme og alternativ energi? Er der tale om en balanceændring, der samtidig udfordrer de traditionelle levevilkår og samfundsopfattelser og i så fald i hvilke retninger? Ærø er som udkantsområde desuden tilgodeset af diverse statsstøttede subsidier. I hvor høj grad er øens økonomi afhængig af disse størrelser? Er der tale om en tiltagende eller en vigende tendens i denne udvikling, og findes der endelig en entydig sammenhæng mellem befolkningssammensætning og direkte og indirekte statsstøtte gennem de sidste 50 år? De demografiske undersøgelser planlægges udført i samarbejde med Institut for Historie, Kultur- og Samfundsbeskrivelse på Syddansk Universitet. Som et særskilt studie, der hænger sammen med ovenstående problemstillinger, ønsker Ærø Museum desuden at sætte fokus på et særligt område, der har haft betydning for mange ærøboer. Befolkningen på Ærø har som et ø-samfund altid været stillet overfor særlige udfordringer, hvor især kravet til mobilitet har været helt afgørende for mange. I modsætning til den gængse opfattelse af et ø- samfund som en fastfrossen størrelse, har ærøboer altid været på farten af den ene eller den anden årsag. I 1700 og 1800-tallet voksede den velbeskrevne ærøske handelsflåde hastigt med skibsrum langt større end øens eget behov, fordi øboerne var yderst fleksible og konkurrencedygtige og havde mod på at opsøge fjerne, oversøiske destinationer. I slutningen af 1800-tallet havde befolkningens størrelse nået et bristepunkt. Der blev langt flere munde at mætte, end de fremherskende lokale erhverv, landbrug og søfart, kunne klare. Svaret blev en af de største emigrationsrater i Danmark. Ærøboerne drog en masse til Amerika for at forfølge nye drømme. Ikke uden grund findes der derfor påfaldende mange amerikanske stednavne på gårde og huse, som levn efter de øboer, der havde gjort det godt og kunne vende hjem med penge på kistebunden. Man drog ud, tjente penge og kom tilbage igen. Denne problemstilling er dog ikke kun et relikt fra en svunden tid, men er stadig aktuel. En stor del af øens befolkning har på et eller andet tidspunkt i deres karriere prøvet kræfter med netop fjerne destinationer. Enten periodevis eller mere permanent. Søfartserhvervet spiller naturligvis stadig en rolle sammen med boreplatforme og montagevirksomhed, men især et sted synes at udgøre noget helt særligt for mange ærøboer: Grønland. I de sidste år har Grønland spillet en rolle for flere, end man umiddelbart skulle tro. De lokale revisorfirmaer laver stadig rigtigt mange grønlandske selvangivelser, og en løs rundspørge afslører et grønlandsk tilhørsforhold for mange. Det være sig læger, skibstømrere, snedkere,

12 montagepersonel, malere, kunstnere, ja, selv rektorer har haft deres tid på Grønland. Forholdet til Grønland er dog mere end blot et sted, hvor der kan tjenes penge. For nogle har der måske været tale om en decideret dannelsesrejse, for andre om tradition og for andre igen en karrieremulighed, der kunne åbne nye døre. Forholdet til Grønland går dog begge veje. Flere har set Ærø som en blød landing i Danmark, hvis man har været på Grønland i mange år, som for eksempel personel fra Thule-basen eller grønlændere, som ønsker ophold i Danmark i kortere eller længere perioder. Ærø Museum ønsker derfor at sætte fokus på forholdet til Grønland i samarbejde med grønlandske museer. Ærø Museum vil i de fire kommende år forskningsmæssigt også berøre tre mindre problemstillinger. Museet er involveret i et forskningsprojekt med sydfynske museer om den omfattende bådebyggerindustri der primært levede af at fremstille glasfiberstøbte typebåde i 1960erne, 70erne og 80erne. Ærø Museum laver tillige en mindre undersøgelse om kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkelsens tidlige år som et led i et større projekt i samarbejde med Johannes Larsen Museet, Oluf Høst Museet, Museet for Religiøs Kunst og Schæffergården. Derudover vil Ærø Museum også udbygge kendskabet til den gamle bydel i Ærøskøbing, der vel tilhører en af Nordeuropas mest velbevarede af slagsen. Til dette påregner museet at kunne lave en mindre undersøgelse om de specielle hustyper med karnapper der blev opført i byen mellem ca Sidstnævnte undersøgelse vil finde sted i samarbejde med bygningsarkitekter og andre med fagspecifik viden. Det planlægges også at færdiggøre en påbegyndt fremstilling om Ærøskøbings søfartshistorie i løbet af næste planperiode. Ærøskøbings søfartshistorie færdiggøres Undersøgelsen om glasfiberbåde søsættes i løbet af Den demografiske undersøgelse påbegyndes i løbet af Undersøgelsen om Sven Havsteen-Mikkelsen foregår i Grønlandsundersøgelsen vil foregå i Hustypeundersøgelsen vil finde sted i Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Ærø Museums forskningsstrategi for den næste planperiode lever til fulde op til museets overordnede vision og fokusområder. Især vil kravet til kvalitet blive noget opjusteret i forhold til tidligere med lidt færre men større projekter. Museet har fundet gode samarbejdspartnere, der kan være med til at løfte opgaverne og give dem et ekstra fagligt løft. Der lægges i denne planperiode vægt på Ærøs forhold til omverdenen, og forskningsmæssigt lægger Ærø Museum sig tæt op ad formidlingsdelen, da museet prioriterer kvalitetsbevidst formidling. De to større forskningsopgaver er dog lagt an på at kunne løses uden indsamling af betydning, da museets magasiner desværre er fyldte, og heller de mindre opgaver vil afstedkomme indsamling med mindre særlige forhold taler herfor.

13 FORMIDLING Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet (max 2 A4-sider) Ærø Museums permanente udstillinger omfatter nyere tids kulturhistorie med traditionelle genstandsområder som interiører, væv og andre redskaber, tekstiler, fajancer og køkkentøj, børneliv og legetøj, bondemøbler og søfartsrum. En tiltrængt istandsættelse af udstillingslokalerne er påbegyndt, og ved nyopstilling er fokus blevet rettet mod købstadens historie. En model i størrelsesforhold 1:750 formidler Ærøskøbing by og havn anno Bag Ærø Museums husfacade gemmer sig en gårdhave med et sandhus, en hørovn samt et gammelt das fra 1890 erne. I forlængelse af gården er en museumshave, som er en rekonstruktion af en byhave fra 1920 erne. Særudstillingslokalet har igennem de seneste år dannet baggrund for formidling af diverse kulturhistoriske emner som f.eks. en udstilling om fastelavnsris, om Strandhuse og Badeliv på Ærø og om Ærø Apotek, som fyldte 200 år. Opfordring til udstillingen kom fra den lokale apoteker og blev til i tæt samarbejde med apoteksvæsenet generelt. I Industriåret 2007 blev der formidlet om ærøske virksomheder. Udstillingen åbnede på Historiens Dag den 3. juni. Åbningen blev markeret med et improviseret skibsværft i museets gård, hvor børnene med vejledning og hjælp kunne bygge deres eget lille træskib til udsætning i søen i byens anlæg. På dagen var der særligt fokus på det tidligere hvidtølsbryggeri i Rise i forbindelse med udgivelse af bogen Rise Bryggeri fra mælk til malt. Bogen illustrerer den omskiftelighed og omstillingsparathed, som industrialiseringens udvikling krævede. I 2008 fejrede Ærøskøbing Kirke sit 250 års jubilæum. Museet hyldede kirken med en særudstilling Byens Spir, som viste malerier, der havde byens kirkespir som fikspunkt. Kunstnerne var Pietro Krohn, Carl Rasmussen, Ludvig Købke, Peter Tom- Petersen, Johan Kock, Jacob Jørgensen, Sophus Paulsen, Elisabeth Neckelmann og Rasmus Karlin. I tilknytning til udstillingen blev der udarbejdet et lille katalog, som fortalte om kunstnernes uddannelse og baggrund. Fire fyrstebørn fra den augustenborgske hertugslægt var i centrum ved en udstilling som bestod af de fire til museet forærede 1700-tals malerier, som blev udstillet efter en af Kulturarvsstyrelsen støttet restaurering og konservering af malerierne. Netop konservatorens arbejde kom i fokus ved at konservator Henrietta Havsteen-Mikkelsen, som havde forestået det omfattende arbejde, ved åbningen fortalte om den proces, malerierne havde været igennem. Viftens kulturhistorie var tema for en lejet udstilling, hvor Ærø Museums egen lille viftesamling naturligvis indgik. I anledning af Ærø Museums 100 års jubilæum i 2010 blev der lavet jubilæumsudstillinger, som formidlede byhistorie anno I museets udstillingslokale blev vist gamle fotos, som blev sammenholdt med et nutidigt af samme motiv. Sidstnævnte i samarbejde med

14 Ærø Fotoklub. Udstillingen er udkommet i bogform. Desuden var femten skilte placeret rundt omkring i byrummet med et gammelt foto, og det nye motiv kunne man så med egne øjne iagttage ned ad gaden. På Ærø Museum er der hvert år juleudstillinger med forskellige temaer, f. eks. Julegåsen. Foruden et gåsespil på 3.60 m x 5.00 m med hjemmelavede gåsebrikker og store terninger til fri afbenyttelse for de besøgende kunne man på udstillingen læse om gåsens rolle og betydning igennem tiderne på Ærø. Af gamle traditioner lever forklædning med maske til helligtrekonger og fastelavn stadig i bedste velgående på Ærø. Traditionen kan føres 150 år tilbage og er kommet til øen fra Als. Dette dannede baggrund for Ærø Internationale Maskefestivals store satsning i 2009, som museet bakkede op. Blandt andet ved flere udstillinger med masker. Den ene handlede om masker, som var blevet hjembragt til øen af søfarende, udstationerede eller andre rejsende ærøboer i den store verden. En anden, Ærø Børns Masker, var blevet til, ved at maskekunstner Susan Albertsen havde holdt workshop med børnene i øens syv børnehuse. Den tredje maskeudstilling, som museet var involveret i, handlede om traditionens udførelse i dag og igennem de mange år, der er gået siden traditionens start. Et par af ovennævnte maskeudstillinger foregik på Søbygaard. Også historien om de ærøske biografer har været formidlet her samt en mere nutidig udstilling om 3 x Havsteen-Mikkelsen med fokus på nordisk kunstner Sven Havsteen-Mikkelsen, hans søn arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen og tre af dennes børn, som alle er kunstnere. Familien har tætte relationer til Ærø. En maleriudstilling Sophus Paulsen og Ærø formidlede på bedste vis med dyre-, blomster- og landskabsmotiver samt portrætter den gamle Ærøkunstners store spændvidde. I tilknytning til udstillingen blev udarbejdet et lille katalog med tilskud fra Kulturregion Fyn. Ærø Fotoklub stod bag en udstilling med ærøske portrætter og landskabsmotiver. På Søbygaard har der desuden i årene siden sidste planperiodes start været en del udstillinger med kunstnerisk indhold, som falder udenfor museets direkte dækningsområde, men som i høj grad appellerer til mange brugere. I alt har museet i årene lavet 37 særudstillinger. Hammerichs Hus er en afsluttet samling af antikviteter, skabt af billedhugger Gunnar Hammerich i et af byens velbevarede 1700/1800-tals huse. Flaske-Peters Samling, som har til huse i byens tidligere fattiggård, er ligeledes at betragte som en helhed, nu med i alt 500 flaskeskibe og modelskibe, lavet af Flaske-Peter alias Peter Jacobsen. Næsten halvdelen kom til for et par år siden i forbindelse med tilbagekøb af den såkaldte Amerika-samling, som Flaske-Peter solgte i Vi er p.t. i gang med opsætning af samlingen. AV! for et sygehus, Ærø Sygehusmuseum, har til huse på Flaske-Peters Samling. Udstillingen blev til for et par år siden ved et samarbejde med tidligere og nuværende sygeplejersker og læger på Ærø Sygehus. Søbygaards hovedbygning rummer en mindre, permanent

15 udstilling om stedets historie, om hertugerne og de to efterfølgende slægter på gården, Fabricius og Knudsen. Denne udstilling skal nyopstilles i kommende planperiode. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Ærø Museum lægger stor vægt på samarbejde med forskellige aktører på alle niveauer. Lokale: Ved Historiens Dag, med temaet Leg som i gamle dage, samarbejdede museet med Ærø Folkehøjskoles lærere og elever. Med Ærø Turist- og Erhvervskontor har museet et tæt samarbejde. Ofte har vi guide funktionen på større (f. eks. offentligt annoncerede arrangementer) og mindre grupper (f. eks. TV- og pressemedier). Sammen med Ærøskøbing Byhistoriske Forening har museet i flere år lavet arrangementer på Bygningskulturens Dag, hvortil kommer at vi generelt har et tæt samarbejde omkring bygningssager. Øens skoler og børnehuse er flittige brugere af museets forskellige tilbud. Ærø Lejrskolelaug - brochurer, hjemmeside m.m. Ærø Bibliotek - samarbejde omkring arrangementer (Edit 24)og udstillinger (Sophus Paulsen og Ærø). Kulturladen - Sommerbørn på Ærø, 20 eftermiddage med fortællinger, historier og sanglege for børn og deres voksne samt dukketeaterforestillinger. Foreningen Ærø Museum foredrag, arrangementer. Søbygaards Venner - litterære aftener, klassisk koncertrække, middelaldermarked o.a. Kunsthøjskolen på Ærø - udstilling. Ærø Fotoklub - udstillinger. Samarbejde med ærøske pileflettere, kunsthåndværkere og kunstnere ved markedsdage, udstillinger og arrangementer. Ærø Natur- og Energiskole guideture. Sygeplejersker og læger sygehusudstilling Nationale: Ærø Museum arrangerede en foredragsrække om renæssancen i samarbejde med Folkeuniversitetet. Sammen med øvrige fynske museer deltagelse i Bogmessen i Forum. Øhavets Dag sammen med øvrige museer og organisationer rundt om Øhavet. Tæt samarbejde med Naturturisme I/S omkring Øhavsstien, udstillinger, Kys Frøen aktivitetscenter m.m. Kulturregion Fyn - Ud med kunsten, katalog om Sophus Paulsen og Ærø. De sydfynske museer - projekt Øboliv med udstilling. En del udstillinger med kunstnere fra Sjælland, Jylland og især fra Fyn. Internationale: Ærø Internationale Maskefestival med maskegrupper fra hele verden, f. eks. USA, Canada, Mongoliet. Samarbejde med Carsten Bregenhøj, mag. art., Finland, om foredragsrække Maske og forklædning i dansk skik og brug. Samarbejde med Eksjö, Ærøs venskabsby, om en

16 kunstudstilling med 14 svenske kunstnere. Alexander Jokisch, tysk kunstner, i Søbygaards kælder med malerier på fliser efter hollandsk model. Titel: Kongelig oplevelse Ærø oplevelse Selvoplevelse. Paul M. Lange, Californien, om Flaske-Peters Samlings Amerikasamlings vej rundt i Amerika i årene Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Fra årsskiftet 2011 overtager Ærø Museum den fulde drift af Søbygaard. Helt centralt i den kommende planperiode vil være opbygning af en ny udstilling på denne herregård, der efter planen vil stå færdigrestaureret i sommeren Arbejdstitlen er Oplev Ærø, som temamæssigt vil sætte fokus på øens særegne historie, kultur og natur. Selve udstillingskonceptet er endnu kun på tegnebordsstadiet, men det er planen, at udstillingen åbner inden sommeren Til brug for udstillingen skal benyttes en lang række data om Ærø og dets befolkning, som blandt andet skal tilvejebringes via forskningsprojekter i samarbejde med Syddansk Universitet. Ærø Museum har desuden foreløbig dannet partnerskab med Naturturisme I/S, som er en partnerskabskonstellation mellem de sydfynske kommuner om at styrke oplevelser indenfor natur og kultur. I den forbindelse vil der på Søbygaard blive ansat en decideret naturvejleder i samarbejde med Ærø Natur- og Energiskole. Søbygaard bliver også base for museets projektansatte kulturformidler (EU-Midler), som blandt andet skal styrke museets skoletjeneste og andre målrettede tilbud til lignende institutioner. Inden Oplev Ærø kommer op at køre, vil der i åbningsåret af det færdige slotsanlæg blive en større udstilling af Per Arnoldi, der løber i sæsonen 2011 samt forskellige vekslende udstillinger. Sideløbende hermed videreudvikles Kys Frøen, der er et aktivitetstilbud til skoler, familier og andre kulturog naturelskere, som vil gå på opdagelse på egen hånd med vejledninger samt forskellige effekter, der kan lånes på Søbygaard, såsom gps, mikroskober, lytteapparater og lignende. Søbygaard vil endnu engang danne ramme for den klassiske koncertrække på Ærø, der plejer at tiltrække nogle af Nordeuropas bedste musikere, som opfører koncerterne i juli og august. Koncerterne foregår i et samarbejde med den lokale støtteforening Søbygaards Venner. Ærø Museum planlægger også i samarbejde med grønlandske museer at udføre et projekt om de mange ærøboer, som har haft ophold i Grønland gennem tiden. Det er meningen, at projektet skal munde ud i en større Grønlandsudstilling, der viser de forskellige aspekter af denne problemstilling. En evt. publikation og noget undervisningsmateriale kan muligvis også komme på tale. Udstillingen skal løbe af stabelen i Efter hjemkøbet af den såkaldte Amerika-Samling har museet netop overstået første etape af opsætningen af denne samling i de permanente udstillinger på Flaske- Peters Samling. Det er planen at de to resterende etaper færdiggøres i løbet af vinteren/foråret 2011, så udstillingen bliver vidst i sin helhed allerede i næste sæson.

17 To projekter sætter fokus på Ærøskøbings historie, nemlig dels en publikation om Ærøskøbings Søfartshistorie (2011) samt en undersøgelse af en speciel Ærøskøbingsk hustype, der løber af stabelen i Resultatet af denne undersøgelse vil ligeledes være at finde som publikation samt en evt. udstilling og muligvis også noget internetbaseret materiale. Derudover har Ærø Museum naturligvis altid gang i mindre museale projekter som blandt andet omfatter de traditionsrige juleudstillinger, årbøger, mindre særudstillinger samt publikationer af forskellig art. Museet ynder desuden at formidle forskellige konserveringsprojekter ligesom det også er planen, at der skal mere fokus på museets samlinger eksempelvis gennem museets hjemmeside, der kan henvise til disse gennem værktøjer stillet til rådighed af KUAS. Hvordan forholder museets formidlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver (max ½ A4-sider) Formidlingsstrategien indgår i en symbiose med ovennævnte. Museets vision med fokusområderne søges dermed opretholdt især med hensyn til forskning og formidling, der som regel vil være to sider af samme sag. Ingen forskning uden formidling! For de tre øvrige områder nemlig registrering, indsamling og konservering indgår de som et uundværligt arbejdsredskab, der dog formidlingsmæssigt også regelmæssigt træder frem i forbindelse med mindre projekter. Især har konserveringsfaglige problematikker bred interesse, når større arbejder finder sted som eksempelvis restaurering af malerier, konservering af daguerreotypier eller afdækning af kalkmalerier o. lign. Indsamlingen vil dog pga. manglende magasinforhold være yderst begrænset og bør være meget målrettet med mindre særlige forhold taler derfor.

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB.

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. Beretning 2001 Der er sket meget det sidste år. Vi har fået en ny organisationsstruktur for Gasmuseet og en venne/støtteforening

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vision: "Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst". Udtrykket "bevæge" dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji.

Vision: Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst. Udtrykket bevæge dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117206 Formularens ID: 494 Sendt til: ahp@fuglsangkunstmuseum.dk Sendt: 16-12-2010 15:18 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus AARHUS ST RY - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus Forrygende fortælling I Aarhus Story er det byens historie, det handler om. Den kronologiske udvikling fra byen opstod i Vikingetiden over middelalderens

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere