ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Kulturelt Kvarterløft i Kulturregion Storstrøm; herunder modelforsøg med Mobil Kulturskole og BgK Projektperiode (start- og slutdato): 1. august august 2013 Projektets samlede budget: kroner årligt Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: årligt / støtteprocent: 46 % 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Astrid Winsløw Hammer, leder af BgK Storstrøm / Vordingborg Kommune Adresse: Kuskevej 1B, lokale D5, 4760 Vordingborg Tlf.: e-post: Kontaktperson: Astrid Winsløw Hammer e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: Vordingborg Kommune / Bestyrelsen for BgK Storstrøm Nem-kontonummer: reg konto Evt. revisor: Eksternt Revisorfirma KPMG Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) 1

2 3. Projektets formål Ansøgning om tilskud til det tre-årige regionale udviklingsprojekt Kulturelt Kvarterløft i Kulturregion Storstrøm; herunder forsøg med Mobil Kulturskole og BgK Tre-i-én Formål Vordingborg Kommune skal være modelby for et forsøg med et såkaldt kulturelt kvarterløft, der siden hen skal udbredes og forankres i de øvrige kommuner i Kulturregion Storstrøm. Et kulturelt kvarterløft i Vordingborg Kommune skal sætte de eksisterende kreative kompetencer og ressourcer i lokalområdet i spil med hinanden. Et særligt mål er at mobilisere kulturen og synliggøre den og bringe den ud til folk, hvor de bor og dertil at skabe / styrke et selvgenererende fagligt, kulturelt og socialt netværk, hvor målgrupperne selv iværksætter projekter. Kunst og kultur skal bringes ud i det offentlige rum for at synliggøres. Derved skabes også byfornyelse og kvarterløft i udkantsområder af regionen selv i landzonerne!: Kulturelt Kvarterløft vil være en løsningsmodel for tre problematikker, der netop kendetegner et provinsområde som Vordingborg Kommune: En geografi der giver logistiske udfordringer. Alt er spredt. Der findes intet naturligt kulturelt center i området. Kulturen er ikke synlig. De kulturelle aktører opererer hver for sig og er ikke synlige for hinanden. Der sker generelt en affolkning og dermed dræning af faglige kompetencer og ressourcer i udkantsområder af Danmark som eksempelvis Sydsjælland; jf. den såkaldte rådne banan - problematik. Mål Uddannelse Kultur K.K. vil sigte efter at afprøve og eksperimentere med nye læringsformer ved at etablere en mobil kulturskole. K.K. vil skabe et regionalt uddannelsestilbud hvor kreative unge kan udvikle deres billedkunstneriske talent i provinsen - der hvor de er bosat. Ved kunstnerisk udfoldelse vil K.K. udvikle børn og unges kreative kompetencer, der kan anvendes bredt i uddannelsessystemet, og dermed fremme evnen til indlæring og udvikling generelt. K.K. vil stimulere det lokale og regionale kulturliv ved at inddrage kunstnere og institutioner og skabe kulturelle begivenheder. Kulturformidlingen gøres mobil og dermed synlig og tilgængelig. Socialt område K.K. vil iværksætte kreative aktiviteter der kan være stimulerende og igangsættende for unge, der har svært ved at finde deres plads i det etablerede uddannelsessystem. K.K. vil samtidig generere et ungdomsmiljø: Et tilholdssted og et kulturelt ståsted for de unge. Et fristed og værested som modspil til skolen og de styrede rammer. 2

3 Vision Kulturelt Kvarterløft i Kulturregion Storstrøm er tænkt ud fra en strategi, populært kaldet Søren Ryge-modellen: At så et frø og få til det at spire. Det vil sige et projekt, der langsomt vokser ud af de initiativer der foretages på græsrodsplan og giver blivende gevinster i kraft af en langsigtet strukturel udvikling på området. Det er ideen om en rhizom struktur, der gødes for at vokse, frem for fyrtårnsmodellen med ideen om at skabe en stor enkeltstående begivenhed. Dette er et eksperiment, der skal udforske decentrale tilgange til kulturformidling på en ikke-institutionel facon. 4. Projektets målgrupper Unge og børn i skolealderen. Vækstlag og talenter som er vigtige led i hele fødekæden for billedkunsten. Professionelle kunstnere og kulturelle aktører, som vil være medskabere af projektet og dermed også interessenter. Kulturelt interesserede. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Se bilag 1 med model Delelementer af projektet: Kulturbussen kører ud til der hvor man bor og leverer kunst og kulturelle oplevelser lige til døren. Kulturbussen bringer samtidig mennesker hen hvor kunsten og de kulturelle begivenheder foregår. Den Mobile Kulturskole kan til enhver tid transporteres ud til sin målgruppe og transformeres til forskellige formål for hvert specifikke sted. Det være sig workshops, foredrag, filmforevisninger, udstillinger, debatmøder etc. Den mobile kulturskole kan være samlingssted for unge. BgK Storstrøm tilbyder kunstundervisning og formidling af kunst set i talentudviklingsperspektiv: BgK Storstrøm er en 3-årig kunstuddannelse og forskole til kunstakademiet og andre videregående kreative uddannelser. Formålet med BGK er primært at tilbyde talentfulde unge mellem 15 og 25 år en mulighed for at videreudvikle deres talent inden for billedkunstområdet på et højere niveau og dertil hjælpe dem på vej til videregående uddannelser, sekundært at højne og opgradere kunstformidlingen og stimulere det kulturelle liv i såvel det lokale som det regionale område. BgK Storstrøm er et tværkommunalt projekt, der sigter mod at afprøve nye samarbejdsformer og samspil 3

4 med andre institutioner og som bidrager til at udvikle de kunstfaglige kvalitetskrav på alment niveau og overbygningsniveau i hele kulturregionen. Den Fælles Idébank udvikles af professionelle kunstnere i samarbejde med vækstlaget dels med det formål at planlægge forskellige kulturelle begivenheder og tiltag, dels at skabe et interessefællesskab, samarbejdsrelationer og et fagligt netværk. Tidsplan Da hele projektet i høj grad er baseret på etablering af et netværk og samarbejde mellem kunstnere og kulturelle aktører i området om fælles ideer og initiativer, er projektets indhold ikke fastlagt på forhånd. Modelforsøgets aktivitetsprogram udvikles og afvikles løbende i takt med at ideerne udvikles og samarbejdsrelationerne opstår Modelforsøg iværksættes i Vordingborg Kommune: August - september: Der nedsættes en tænketank som platform, der skal generere indhold til en idébank til hele det faglige netværk og til modelforsøget. Projektet formidles til interessenter, der inviteres til samarbejde. Der planlægges et udstillings- og aktivitetsprogram for hele projektåret. Eksempelvis kan der i programmet indtænkes workshops og artist talks med kunstnerne bag værker til kunstfestivalen Tumult. BgK har skolestart i slutningen af august. September december: Huskunstnerprojektet Vejen er Målet afvikles. Vordingborg Gymnasiums elever får tilbud om at deltage i et udsmykningsprojekt til gymnasiet hvor de lærer alt om projektudvikling. Her medtænkes alle aspekter i udførelsen fra idé til færdigt resultat. Januar maj: Huskunstnerprojektet Flirt med kunsten seks dates med samtidskunsten afvikles. 6 tematiske workshops tilbydes elever fra 10. Klasse Centret og 9. klasser fra Iselingeskolen; Afrundede forløb som belyser forskellige indfaldsvinkler til at beskæftige sig med samtidskunst. Andre udstillingsaktiviteter og events udvikles og afvikles året igennem sideløbende med huskunstnerforløbene. Maj: BgK afslutter skoleår med en årlig elevudstilling. Juni: Evalueringsrapport udarbejdes for modelforsøget. Der udarbejdes en handleplan for projektets 2. og 3. år Modelforsøget overføres til hele kulturregionen: Erfaringerne fra modelforsøget analyseres og anvendes til køreplan for udbredelse af projektet i Kulturregionens øvrige kommuner: Der etableres samarbejder mellem kulturelle aktører på tværs af kommunerne. BgK laver satellitprojekter og samarbejdsprojekter med billedskoler på tværs af kommunerne. Nye huskunstnerprojekter udvikles i samarbejde med uddannelsessteder og kulturinstitutioner i hele kulturregionen på basis af de erfaringer der er gjort i modelforsøget Projektet integreres og forankres: Der oprettes afdelinger for BgK i to andre af kulturregionens kommuner med decentrale aktiviteter, inspireret af BGK Midt-vest. De lokale tiltag i hele kulturregionen forankres. 4

5 6. Projektets forventede resultater (succeskriterier) Nytteværdi Uddannelsesmæssigt Talentudvikling for unge i Kulturregion Storstrøm Amatørbaserede og professionelle kulturelle aktiviteter samt nyskabende projekter Elevers optagelse på videregående uddannelser inden for billedkunst, film, arkitektur, design mm. Afklarende uddannelsesforløb for unge der ønsker at uddanne sig kreativt Kreativ og innovativ kompetenceudvikling generelt Kulturelt Kvalificering af det kulturelle vækstlag, der løfter det kunstfaglige niveau regionalt Arbejdsmuligheder for de professionelle kunstnere Eksponering og formidling af kunst i Kulturregion Storstrøm Børn og unge møder professionel kunst Socialt Social integration Unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet, stimuleres igennem kreative aktiviteter og afklares i relation til egne kompetencer. Succeskriterier Opblomstring og konsolidering af eksisterende initiativer Interessefællesskaber på kryds og tværs i hele regionen uafhængigt af områdets geografi og kommunegrænser. 7. Projektets samarbejdsrelationer Huskunstnerordningen: Huskunstnerprojekterne er først og fremmest formidling af samtidskunst: Unge bliver via deres møde med den professionelle kunstner præsenteret for samtidskunsten på en ny og alternativ måde til det billedkunstfag, der ellers tilbydes i folkeskolen og i gymnasiet. Såvel de kunstneriske processer som de færdige resultater udstilles for skolens øvrige elever. Ved at synliggøre billedkunsten på skolerne skabes interesse for feltet. Målert er at give inspiration til kreativ og kunstnerisk tænkning i et bredt felt af ungdomsuddannelserne; at kunsten får berøring med uddannelsernes øvrige fag. Dermed kan projektforløbet tænkes ind i en bredere uddannelsesmæssig sammenhæng. Processerne er derfor det afgørende og ikke det færdige resultat. BgK-foreningen: I arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre kurserne er en række BGK-skoler gået sammen om at stifte den landsdækkende BGK-FORENINGEN. Foreningen har som hovedmål at skabe en ensartet BGK-model med et sikkert økonomisk fundament på den lange bane jf. en fremtidig lovgivning på området. I sit arbejde for at nå dette mål har foreningen allerede opnået to vigtige delmål: 5

6 Et samarbejde med de videregående kreative uddannelser om at sikre at uddannelsen er målbar og at det faglige niveau er højt og matcher de optagelseskrav, der vil være på de videregående uddannelserne. En fælles studieordning, der formaliserer de billedkunstneriske grundkurser. Billedskolerne: Billedskolerne og BgK samarbejder om projekter og opbygger sammen en fødekæde for billedkunsten. Øvrige samarbejdsrelationer: Vordingborg Kommune tænkes anvendt som samarbejdspartner og modelkommune for projektet. Projektets delelementer vil foregå i samarbejde med øvrige kulturelle aktører, grupper og institutioner: Sommerkunsthal i SUK - Stege Sukkerfabrik, Midertidigt Museum, Provinskunsten, Galleri 44 Møn, Galleri Big Wheel Studio, Vordingborg Billedskole, Vordingborg Musikskole, folkeskoler, Vordingborg Gymnasium, Handelsskolen, VUC, Læreruddannelsen, teatret Cantabile 2, det kunstproducerende spillested STARS, kunstnergrupper, gruppen Action Speaks Louder Than Words + andre ungdomsgrupper, biografer, biblioteker, medborgerhuse, forsamlingshuse, ungdomsskoler, kulturhuse, offentlige kommunale rum etc. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør På den lange bane danner BGK-foreningens samarbejde om fælles retningslinier for BGK grundlaget for en forhandling om at få BGK på finansloven. MGK bør danne præcedens for BGK, hvormed en årelang udvikling kan afkortes væsentligt. BGK kan sikres en fremtid ved at tillempe sig MGKs struktur og gå på to ben. BgK vil derfor fortsat satse på både at være en uddannelse og en kulturskabende institution. På denne måde vil en fremtidig forhandling om at komme på finansloven høre hjemme i Kulturministeriet på linie med MGK. Ved at samorganisere billedskoler og BgK til et regionalt samarbejde om en velfungerende fødekæde for billedkunst, opbygges på længere sigt en struktur, der sidestiller billedkunstområdet med musik og teater. Billedskolerne vil på denne måde stå profileret, styrket og forankret. Modelforsøget ophører, men erfaringerne fra projektet omsættes til nye og varige løsninger, der kan styrke og opgradere hele kulturlivet i Kulturregion Storstrøm. 9. Budget Der søges om et treårigt tilskud. Hovedposterne i skemaet nedenfor viser projektåret og er retningsangivende for alle tre projektår. Se detaljeret budget i BILAG 2. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort: Se bilag med detaljeret budget UDGIFTER BUDGET FINANSIERING FRA REGION SJÆLLAND ANDEN FINANSIERING Projektledelse Mobil Kulturskole Kulturbus transport Udstillinger og events Undervisning Materialer og faciliteter Markedsføring og PR

7 Leje af projektrum Samlede udgifter INDTÆGTER FINANSIERING Statens Kunstråd: Projekt Kulturelt Kvarterløft Statens Kunstråds Huskunstnerordning Kommunal støtte Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Deltagerbetaling for BgK Samlede indtægter Projektets synlighed Indadtil: Samarbejdspartnerne synliggøres for hinanden i projektforløbet hvilket giver mulighed for nye netværk og samarbejdsrelationer. Udadtil: I projektets natur er lokal synlighed essentiel, hvorfor der vil være en aktiv brug af lokale medier, dels for at tiltrække flest mulige deltagere, dels for at gøre offentligheden bekendt med de afholdte arrangementer. Der udarbejdes en pressestrategi, som også skal sikre synlighed for projektets helhed i hele regionen. 11. Projektets forankring Kvarterløftsperspektivet at styrke eksisterende initiativer vil bidrage til at sikre blivende aktiviteter efter projektets ophør. Projektet er derudover forankret igennem en meget stor berøringsflade med lokale samarbejdspartnere. Viden og erfaring vil derfor spredes i dette netværk, til gavn for alle involverede. Der vil foregå et løbende udviklingsarbejde med disse aktører igennem møder og fællesarrangementer. 12. Evaluering af projektet Der foretages del-evalueringer 1 gang årligt. Planen for 2. og 3. projektår bygger på 1. års modelforsøg. Evalueringen foregår sammen med de involverede parter. Vedhæftede bilag: Bilag 1: Organiseringsmodel Bilag 2: Budget Bilag 3: Kulturaftale stk. 3.4 Bilag 4: Dokumentation for samarbejde med Vordingborg Gymnasium Bilag 5: Vedtægter for BgK Storstrøm Bilag 6: Vedtægter for BGK-foreningen Bilag 7: Studieplan for BGK-skolerne 7

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere