Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012"

Transkript

1 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten samt andelskrone, som bestyrelsen indstiller til kr ,00 og som skal være gældende uændret til næste ordinære generalforsamling. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af boligafgiften på 4 % med virkning fra 1. marts % til dækning af inflation og 1% til dækning af øgede udgifter til vedligehold af ejendommen. 5. Forslag, herunder: a. Da det er praktisk uhensigtsmæssigt at skulle ændre vedtægterne, hver gang et areal ændres fx p.g.a. et altan-køb, stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægtens 6.1 til følgende ordlyd: Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres areal, som hvert år er angivet i årsrapporten. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi. b. Da de gældende vedtægter blev udarbejdet, kom en nødvendig paragraf fra de tidligere vedtægter ikke med. Derfor stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægtens 13.5 til følgende ordlyd: Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelle pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand fastsættes af den af foreningen sædvanligt benyttede vurderingsmand. Udgiften hertil deles mellem køber og sælger. Nuværende 13.5 bliver til c. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter: Claus Toft Friis (formand) er på valg og ønsker genvalg. Troels Haugbølle er på valg og ønsker genvalg. Martin Axelsen er på valg og ønsker IKKE genvalg pga. rejseaktivitet i Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Da Lisbeth Koch er fraflyttet ejendommen, skal der vælges et bestyrelsesmedlem for den resterende periode på 1 år. Da Mie Trier Holck er udtrådt af bestyrelsen, skal der vælges et bestyrelsesmedlem for den resterende periode på 1 år. Anders Fjordbak-Trier er ikke på valg. Alex Arrey er ikke på valg. Valg af mindst 2 suppleanter. 7. Valg af administrator og revisor.

2 Bestyrelsen indstiller at foreningen skifter administrator senest med virkning fra 1. maj Foreningen kan opnå en betragtelig økonomisk besparelse herved. Bestyrelsen foreslår at vi vælger DATEA som ny administrator. Bestyrelsen indstiller at revisorfirmaet Gyrn-Lops-Brandt bliver genvalgt som revisor. 8. Eventuelt. Referat. Formand Claus Toft Friis bød forsamlingen velkommen og gik straks over til dagsordenen. Ad 1 Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Pernille Olsen, og Anders Fjordbak-Trier blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og beslutningsdygtig i henhold til vedtægtens 25, idet der ud af 59 andelshavere var repræsenteret 40, heraf 12 ved fuldmagt. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal hvilket betyder, at mindst 27 skal stemme for et punkt, hvis det skal vedtages. Ad 2 Bestyrelsens beretning Beretningen var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Formand Claus Toft Friis uddyber enkelte punkter heriblandt besparelsen på faste udgifter, hvor der er fundet kroner årligt. Hvis vi vælger at omlægge et par af vores lån, vil vi kunne spare yderligere ca kroner. Det blev desuden diskuteret, hvordan det kan være, at så få andelshavere har valgt at købe deres altan. Dette har 6 valgt at gøre. Der var ikke flere spørgsmål til beretningen, som de fremmødte accepterede. Ad 3 Årsrapport m.v. Alex Arrey gennemgik årsrapporten 2010/2011. Årets resultat med fradrag af prioritetsfradrag og hensættelser blev et overskud på kr ,- som blev overført til egenkapitalen, der herefter androg kr ,-. Under gennemgangen blev det diskuteret, om det ville kunne betale sig at måle vandet for hver enkelt beboer for herigennem at opnå en besparelse. Claus Toft Friis sagde, at det var blevet undersøgt, og at det var en dyr fornøjelse og derfor kun gøres, hvis vandrørene udskiftes samtidigt. Bestyrelsen har desuden undersøgt, hvor foreningen ligger ift. andre lignende beboelsesejendomme. Her konstaterede bestyrelsen, at foreningen i gennemsnit bruger mindre end gennemsnittet i området.

3 Alex Arrey gennemgik beregning af andelskronen og oplyste, at bestyrelsen anbefalede en uændret andelskrone på kr pr. m 2, hvilket ville medføre en reservation på kr ,-. Årsrapporten blev godkendt med 35 stemmer for og ingen imod. Dermed blev en andelskrone på ,- pr. m 2 vedtaget, og den skal være gældende uændret til næste ordinære generalforsamling. Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse. Bestyrelsen foreslår en boligafgiftsstigning på i alt 4% til dækning af prisstigninger på de løbende udgifter samt til dækning af større vedligeholdelsesopgaver. Alex Arrey gennemgik det af revisor i samarbejde med bestyrelsen udarbejdede budget 2011/2012. Han begrundede bestyrelsens ønske om en boligafgiftsforhøjelse til dækning af prisstigninger på de løbende udgifter på 3% og til dækning af større vedligeholdelsesopgaver på 1%, begge pr. 1. marts Jf. 20-årsplanen stemmer indtægter og udgifter ikke overens, hvilket er årsagen til, at bestyrelsen ønsker at hæve afgiften med de ekstra 1% i hvert af de kommende ca. 3-4 år. Der blev spurgt til, om maling af vinduer kunne udskydes. Claus Toft Friis forklarede, at tidspunkterne er fundet i samtale med håndværkere. Der blev desuden spurgt til, om det overhovedet kan betale sig at male dem om man i stedet skulle udskifte dem helt. Claus Toft Friis sagde, at en tidligere bestyrelse har undersøgt dette for otte år siden. Her blev det konstateret, at der var mindst 50 år tilbage i vinduerne. En anden beboer sagde, at der opleves træk og utætheder ved vinduerne. Det foreslås, at bestyrelsen undersøger mulighederne at gøre vinduerne mere tætte, hvilket bestyrelsen sagde, at den ville kigge på i året, der kommer. 35 af de fremmødte stemte for, mens en stemte imod, Dermed blev budgettet godkendt med forhøjelse af boligafgiften på 4% pr. 1. marts Ad 5 Forslag 5 a. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægten, da det er praktisk uhensigtsmæssigt at skulle ændre vedtægterne, hver gang et areal ændres fx p.g.a. et altan-køb. Derfor foreslås vedtægtens 6.1 ændret. 40 stemte for, og ingen stemte imod. Forslaget blev dermed vedtaget. 5 b. Da de gældende vedtægter blev udarbejdet, kom en nødvendig paragraf fra de tidligere vedtægter ikke med. Derfor stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægtens stemte for, og ingen stemte imod. Forslaget blev dermed vedtaget.

4 5 c. Der var ingen indkomne forslag. Ad 6 Valg af bestyrelse og suppleanter Claus Toft Friis oplyste, at det af dagsordenen fremgik, hvem der var på valg og villige til genvalg. Desuden valgte Tine Thusgaard, Lone Gudiksen Møller og Bo Gunzenhauser at stille op som bestyrelsesmedlem. Martin Axelsen og Mie Volstrup valgte at stille op som suppleant Bestyrelsen fik herefter følgende sammensætning: Claus Toft Friis, formand (2 år) Ourøgade 24, 3.sal Troels Haugbølle (2 år) Ourøgade 24, stuen Tine Thusgaard (2 år) Sankt Kjelds Gade 19, 1.th. Lone Gudiksen Møller (1 år) Ourøgade 24, 1.tv. Bo Gunzenhauser (1 år) Australiensvej 37 1.tv. Alex Arrey (1 år) Sankt Kjelds Gade 21, 3.sal Anders Fjordbak-Trier (1 år) Ourøgade 24, 4.sal Som suppleanter valgtes: Martin Axelsen Mie Volstrup Ourøgade 22, 5, th. Sankt Kjelds Gade 19, st.th. Ad 7 Valg af administrator og revisor 36 stemte for at beholde vores revisor, mens fire stemte blankt. Dermed blev revisionsfirmaet Gyrn, Lops, Brandt genvalgt. Alex Arrey fortalte om processen, hvor bestyrelsen har ledt efter ny administrator. Bestyrelsen har haft kontakt til fire forskellige administrationsvirksomheder. DATEA er valgt, fordi bestyrelsen mener, vi vil få mere for pengene ift. CEJ og formentlig med en bedre service. Derudover vil skiftet give en årlig besparelse på kroner. 35 stemte for at skifte administrator til DATEA, mens fem stemte blankt. Dermed blev DATEA valgt som administrator i stedet for CEJ. En repræsentant fra DATEA fortalte herefter om virksomheden, og hvordan den vil arbejde med at administrere foreningen. Heriblandt at vi vil få tilknyttet to faste kontaktpersoner. En repræsentant fra DATEA vil desuden deltage i bestyrelsens første møde til februar. Alle beboere vil modtage et velkomstbrev med praktiske informationer fra DATEA, inden vi skifter administrator formelt. Vi overgår først formelt til DATEA 1. april eller 1. maj.

5 Ad 8 Eventuelt Anders FJordbak-Trier fortalte kort om arbejdet med den nye legeplads. Den nuværende lever ikke op til de nye regler, og i løbet af foråret vil der blive nedsat en gruppe, som skal styre arbejdet med at lave en ny legeplads. I denne gruppe er både andelshavere og bestyrelsesmedlemmer, og alle er velkomne til at deltage. Best5rrelsen godkender det endelige forslag inden igangsætning.. Anne (37 st.) spørger, om der kunne være opbakning og økonomisk støtte til en fastelavnsfest. I år er det fastelavn 19. februar, og der var bred opbakning til ideen. Anne sender budget til bestyrelsen for godkendelse. Hans Henrik Schou (17, 1.) siger, at han har svært ved at få solgt sin anden lejlighed (37, S.tv.) og anmoder andre andelshavere om alh.øre sin omgangskreds. Da der ikke forelå yderligere punkter til drøftelse, hævede dirigenten generalforsamlingen. Som dirigent: Som referent: 7^^\ Pernille Olsen \\ ' FJordbak-Trier Tine Thusgaard Alex Arrey Bo Gunzenhauser 16. januar 2Ol2/aft

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere