LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november Landsmøde. 2. november 2014, kl Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT"

Transkript

1 Landsmøde 2. november 2014, kl Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Til stede: I alt var der 37 registrerede medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. Forperson Søren Laursen bød velkommen og forestod valg af dirigent. Søren Baatrup blev valgt og overtog herefter dirigentposten. Stephen Wessels blev valgt som referent. Som stemmetællere blev valgt Tone Frederiksen og Rasmus Pedersbæk. Dirigenten kunne konstatere, at landsmødet afholdes korrekt i henhold til Vedtægternes 4 stk. 2 og 3, inklusiv frist for indgivelse af forslag til behandling og afholdelse i år øst for Storbælt. Med undtagelse af en mindre overskridelse blev fristen overholdt for den endelige indkaldelse af landsmødet bilagt de nødvendige dokumenter, som angivet i Vedtægternes 4 stk. 4. På dette grundlag fandt dirigenten, at mødet kunne betragtes som lovligt. For at afgøre om mødets eventuelle stemmeafgivninger ville være gyldige, i henhold til Vedtægternes 6, havde generalsekretær Henrik Hynkemejer kontrolleret, at samtlige tilstedeværende var fuldgyldige medlemmer af foreningen. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes 4 stk. 2. Landsledelsens forslag til mødets forretningsorden blev godkendt uden diskussion. 2. Beretning. Søren Laursen fremlagde landsledelsens beretning for Den skriftlige beretning findes på denne URL: Af særlige aktiviteter i det forløbne år kan nævnes følgende: det ekstraordinære landsmøde 25. januar 2014, som især afstedkom arbejde med foreningens organisatoriske udvikling, med fokus på større projektorientering og bedre infrastruktur; Side 1

2 Folketingets vedtagelse af den nye lov om juridisk kønsskifte, som rummer det fri valg, ikke mindst som resultat af påvirkning fra LGBT Danmark; overrækkelse af Årets Laks til statsministeren Helle Thorning-Schmidt for indførelsen af et LGBT-afsnit i regeringsgrundlaget og den meget tilfredsstillende gennemførelse af disse tiltag; skuffelse over Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om behandling af transkønnede; voksende projektaktivitet i Global South og gennemførelse af det første af flere projekter for LGBT-personer i Tanzania; jubilæumsudstilling på Københavns Rådhus for 25-året for registreret partnerskab; oprettelse af internet-sitet lgbt.dk/its-not-a-game i anledning af afholdelse af vinter-ol i Sochi og om politiske og retlige instrumenter mod russisk homofobi; en målrettet kampagne med LGBT-spørgsmål til kandidater op til EU- Parlamentsvalget, sammen med ILGA-Europe; start af det nye projekt Transit, som giver unge mulighed for at samtale om LGBTspørgsmål; udadvendt kommunikation især i skikkelse af Facebook-indslag, som har været særdeles velbesøgte; ny version af ordbogen; under Pride, sjove aktiviteter med mange deltagere; kunstmalere i gruppen Regnbue-Paletten, med fernisering d. 27. nov., i Warehouse 9; konferencen i går d. 1. nov., forud for dette landsmøde, som ny og vellykket måde at formidle vores aktiviteter og ekspertise på; og arbejdet i landsledelsen, hvor nogle medlemmer har forladt den pga. arbejdspres og nogle har forladt den pga. dårlig stemning, hvilket påkalder forbedringer. Søren Laursen forklarede, at beretningen i år er noget pænere i layout end tidligere, fordi vi skal have et dokument om LGBT Danmark at vise frem som "markedsføring", når vi fx ansøger om nye projektmidler. Under diskussionen af beretningen efterlyste Hans-Henrik Hansen en omtale af, at Københavns Kommune havde afsat penge til undersøgelse af forholdene for LGBT-personer i kommunen, men opgaven var gået til Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet) og LGBT Danmark blev ikke tilfredsstillende konsulteret. Malene Andreasen udtrykte ønske om, at sundhedsudvalget bakkede op om arbejdet med transpersoner. Hun fortalte om en mor, hvis barn var trans og begik selvmord. Efterfølgende henvendte moren sig til staten for at få rådgivning, men fik det svar, at staten ingen information havde, der kunne hjælpe hende. Ved henvendelse til LGBT Danmark fik hun rådgivning. Landledelsens beretning blev herefter godkendt uden afstemning. Side 2

3 3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab. Mette Lund præsenterede regnskabet for Følgende poster kunne noteres: LGBT Ungdoms tilskud til lokaler hjælper hele organisation. For LGBT Danmark betyder kontingenter meget, hvorimod kontorudgifter er store med nødvendige poster. LGBT Danmark på landsplan havde et underskud i 2013 på ca. kr , mens LGBT Ungdom har gjort det rigtig godt med et overskud. Til sammen giver det hele organisationen et overskud i 2013 på kr Regnskabet for 2013 blev godkendt uden afstemning. Regnskabet for det 1. halve år af 2014 ser særdeles positivt ud for hele foreningen, der havde et overskud på i alt kr Dvs., LGBT Danmark havde et overskud på kr og LGBT Ungdom, et overskud på kr Indkomne forslag. Der var indkommet 4 forslag. Alle forslag er forklaret i detaljer i indkaldelsen til Landsmødet: Således blev de 4 forslag behandlet til landsmødet: A. Forslag til vedtægtsændringer med det formål at tilpasse landsledelsen til den projektorganisation, vi arbejder henimod. Dirigenten mindede forsamlingen om, at indholdet af dette forslag hvis vedtaget ville gælde umiddelbart og til dette møde, jf. "Forslag til Forretningsorden for Landsmødet 2. november 2014", og dagordens pkt. 7. Forslaget er stillet af landsledelsen. Forslaget ville betyde, at den økonomiansvarlige ikke længere vælges først og særskilt ved landsmødet, men konstitueres på det første møde i den nye samling af landsledelsen og vælges af sin midte. Forslaget betyder desuden, at foreningens forperson får tegningsret, således det er de landsmødevalgte poster, der har tegningsret, idet foreningen tegnes af en af disse sammen med et andet landsledelsesmedlem. Derimod bliver den økonomiansvarlige bindeleddet mellem foreningens projekter og landsledelsen. På forespørgsel fra salen fortalte Henrik Hykemejer, at det ikke skulle gøre landsledelsen mere sårbar, at antal medlemmer af landsledelsen, der vælges først og særskilt af landsmødet, nedsættes fra 3 til 2. Disse 2 poster er så ligestillede, at hvis én skulle forlade posten, kunne den anden let varetage den tomme post, indtil en erstatning blev valgt, jf. det foreslåede nye 8 stk. 6. Herefter blev forslaget vedtaget uden afstemning. B. Forslag om ændring af vedtægter vedrørende foreningens personale Forslaget er stillet af landsledelsen, og baggrunden blev forklaret af Henrik Hynkemejer. Formålet med den foreslåede ændring er at lette arbejdspresset for landsledelsen, således at den Side 3

4 der fungerer som personalechef for foreningens personale ikke nødvendigvis er generalsekretæren eller den økonomiansvarlige. Ansvaret som personalechef skulle fordeles på 2 personer i landsledelsen, hvoraf den ene skulle være medlem af forretningsudvalget. Dette forslag blev vedtaget uden diskussion eller afstemning. C. Forslag om ændring af vedtægter vedrørende foreningens opløsning Dette forslag er stillet af landsledelsen. Nødvendigheden af denne ændring af vedtægterne er opstået efter, at LGBT Danmark er blevet godkendt efter ligningslovens 8A. Det vil sige, at landsforeningen er fritaget for moms og arveafgift, og at bidrag til foreningen er skattefradragsberettigede for bidragsyderen. I stedet for, at foreningens midler i tilfælde af foreningens opløsning tilfalder "en humanitær organisation", foreslås følgende for vedtægternes 27 stk. 2: Ved opløsning af landsforeningen tilfalder likviditetsprovenuet eller overskuddet en anden organisation, som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Hans Henrik Hansen spurgte om, det ikke var nødvendigt med mere præcis specificering af, hvilken slags organisation måtte modtage foreningens midler. Henrik Hynkemejer forsikrede, at de der opløser foreningen bestemmer, hvilken organisation kan overtage midlerne. Richardt Heers fortalte, at denne formulering var ordret skrevet af efter SKATs betingelser for 8Agodkendelsen. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. D. Resolutionsforslag om igangsættelsen af bred diskussion om eventuel inklusion af feminisme i foreningens principper Resolutionsforslaget er stillet af Rikke Voergård-Olesen, Kirstine Ø. Andersen og Martin Spangsbro-Pedersen. Baggrunden for forslaget er, at feminismens mål rummes af målene for LGBT Danmark: dvs., at feminismen arbejder for at ende undertrykkelse, diskrimination og udnyttelse af mennesker på baggrund af deres køn, kønsidentitet, etnicitet, sociale klasse, seksuelle orientering og/eller andre grunde, som bruges til at holde mennesker tilbage. Christoffer Jakshøj betonede, at LGBT Ungdom støttede dette resolutionsforslag. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 5. Fremtidigt arbejde. Henrik Hynkemejer fremlagde landsledelsens forslag til særlige områder for foreningens virke den kommende periode. Dette forslag gennemgås i detalje her: Struktur: Med hensyn til foreningens struktur sigter man mod: Side 4

5 forbedret infrastruktur og forretningsprocesser, da foreningens arbejde i høj grad er baseret på frivilligt arbejde og en flad struktur. Derfor vil man fx søge at centralisere den digitale dokumentlagring, så dokumenter ikke udelukkende ligger ude på folks egne computere; forbedret definition og allokering af arbejdsopgaver, især i lyset af den forventede større projekttilgang. Kommunikation: Søren Laursen præsenterede landledelsens planer for bedre kommunikation og udnyttelse af vores samlede viden: Bedre udnyttelse af hjemmeside, facebook og intra-/ekstranet, hvilket ville gøre vores samlede viden mere synlig Landsmødekonference. Gårsdagens konference var en succes og landsledelsen vil gerne holde flere. Tænketank. Se kommentarer herunder Økonomi: Henrik Hynkemejer forklarede, at man også gerne vil omlægge foreningens fundraisingindsats, bl.a. for at finansiere de nye projekter. Diskussion om fremtidigt arbejde Tænketanken er forklaret med flere detaljer i indkaldelsen til landsmødet. Formålet med LGBT-Tænketanken er: Tænketanken skal arbejde på at udfordre rammesætningen for den offentlige debat omkring lgbt-området, herunder med at påvirke og skabe den offentlige debat. Tænketankens arbejde skal være forandringsskabende, samfundskritisk, engagerende, relevant, kritisk og debatskabende. I almindelighed skal tænketanken var et uformelt "mødested", hvor ideer kan fødes og prøveballoner sendes afsted. Steffen Jensen spurgte, hvorfor der ikke skal holdes "fysiske møder af nogen art". Søren Laursen forklarede, at man bare ikke ville lægge op til tung mødeaktivitet. Ellers var møder OK. Lars Henriksen ville vide, hvorfor man ikke ville invitere eksterne personer ind i tænketanken. Søren Laursen pointerede, at vi internt i LGBT Danmark allerede har mange vidende kræfter, og vi helst først skulle lære at bruge hinanden og evt. opfinde nye måder at bruge hinanden på. Vivi Jelstrup spurgte om, tænketanken gør Politisk Forum overflødigt. Ifølge Søren er Politisk Forum et internt værktøj, mens tænketanken skal mere være en udadvendt aktivitet. I det fremtidige arbejde mente Christoffer Jakshøj, at det var vigtigt, at landsledelsen sørgede for at rette op på de ting, der gjorde at folk forlod landsledelsen. Peter Andersen efterlyste en formulering i det fremtidige arbejde af en proces/måde at kommunikere med andre, lignende organisationer på. Landledelsens forslag til fremtidigt arbejde blev vedtaget uden afstemning. 6. Godkendelse at landsforeningens budget. Det foreslåede budget for 2015 findes på side af indkaldelsen til landsmødet: Side 5

6 Mette Lund præsenterede budgettet og fremhævede følgende: Vedr. indtægter: Det er nu sværere at modtage 18-midler af København Kommune end tidligere år. Derfor er denne indtægt sat ned i forhold til Tidligere udgjorde disse midler ca. kr pr år. Til gengæld er indtægterne fra donationer sat op i forhold til I øjeblikket mangler der kun 20 donationer á kr. 200 for at opfylde kravene i ligningslovens 8a om, at antallet af gavegivere i EU/EØS årligt skal overstige 100. Hvis de overstiger 100, opretholder LGBT Danmark skattefradragsretten for gavegiveren og foreningens fritagelse for moms og arveafgift. Mette nævnte, at kravet om de 100 gavegivere kan opfyldes, selvom der det ene år er færre end 100, så længe der det næste år er tilsvarende flere end 100. Vedr. udgifter: Lønninger til personale er sat op i budgettet for at muliggøre mere bindende assistance end hvis vi udelukkende havde frivillig assistance. Udgiften til regnskabsassistance er dog sat ned, da den person der tager sig af dette arbejde selv er forankret i foreningen og derfor yder stærk assistance. Vedr. resultat: Der regnes med et underskud på små kr i selve budgettet. Men dette er acceptabelt, da vi endnu ikke véd, hvor meget vi får igen som moms-refusion. I løbet af diskussionen om budgettet foreslog Hans Henrik Hansen, at en del af udgiftsposten "Inventar, vedligeholdelse og rengøring" anvendes på at "shine for-kontoret op" en smule, da dette er det første vores gæster møder. Mødedeltagerne drøftede strategier for at sikre, at vi opretholder fradragsretten for vores gavegivere, dvs. med mindst 100 gaver pr. år. Skelen mellem gavedonation og medlemskontingent skal være klar; en sammenblanding er ulovlig. Ligeledes kan midler, som indkommer via "kampagnemedlemskaber" ikke opfattes som gavedonationer. Richardt Heers og Vivi Jelstrup mindede os dog om, at støttemedlemskaber godt må opfattes som donationer. Henrik Hynkemejer forklarede, at vores "kampagnemedlemskaber" er ment som måde at tillade interesserede at blive tilknyttede LGBT Danmark billigere end ved standardmedlemskab for at få dem ind i folden. Denne måde at tiltrække evt. interesserede på tænkes anvendt, når vi er i kontakt med en større skare, som fx under Pride eller 25 År for Registreret Partnerskab. Metoden har dog endnu aldrig været anvendt. Budgettet for 2015 blev vedtaget uden afstemning. 7. Valg til landsledelsen. Henrik Hynkemejer forklarede omfanget af arbejdet som medlem af landsledelsen. Herefter konstaterede dirigenten, at der skulle vælges 7 medlemmer til landsledelsen. Som følge af vedtægternes 8 stk. 1 og 5 vil de 5 personer med flest stemmer blive valgt for 2 år, Side 6

7 og de øvrige 2 for 1 år. I henhold til vedtægternes 8 stk. 2 skulle hvert medlem vælges af mindst 20% af de afgivne stemmer. Herefter fik hver kandidat 1 min. til at begrunde sin opstilling til landsledelsen. Endelig blev der stemt hemmeligt ved hjælp af stemmesedler, og valgets resultat er som følger: Navn Antal stemmer Valgt til antal år Ask Ulrich Petersen 32 2 Hans Henrik Hansen 31 2 Kenneth Engberg 29 2 Linda Thor Pedersen 27 2 Peter Lundsberg 26 2 Frederik Valdorf Hansen 23 1 Michael Kjeldsen 22 1 Under valghandlingen blev der afgivet 37 gyldige stemmer, hvilket betyder, at alle kandidater opfylder kravet om mindst 20% af de afgivne stemmer. Antal stemmer for hver kandidat blev kontrolleret af dirigenten og af referenten. Således består LGBT Danmarks landsledelse nu af: Søren Laursen, forperson Henrik Hynkemejer, generalsekretær Ask Ulrich Petersen Hans-Henrik Hansen Kenneth Engberg Linda Thor Pedersen Peter Lundsberg Frederik Valdorf Hansen Michael Kjeldsen 8. Valg af revisor. Revisorfirmaet Bille og Buch Andersen A/S blev genvalgt. 9. Eventuelt. Lars Henriksen udtrykte stor tak på vegne af Copenhagen Pride for det gode samarbejde og til alle, der havde givet en hånd og som deltog. Søren Laursen takkede Richardt Heers for hans store indsats med bla 25-års jubilæet for det registrerede partnerskab, ligesom han takkede de afgående medlemmer af landsledelsen for deres bidrag i løbet af året. Side 7

8 Herefter udstrakte Søren Baatrup som dirigent en tak til forsamlingen for orden og effektivitet under dette landsmøde, som således blev lukket kl Referent Stephen Wessels Side 8

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Landsmødereferat 2014

Landsmødereferat 2014 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere