Green Globe International I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Green Globe International I/S"

Transkript

1 Green Globe International I/S BILAG marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til det udredningsarbejde, der i medfør af bevilling fra Energistyrelsen er iværksat i forbindelse med planlægningen af den kommende havvindmøllepark ved Samsø. Notatet skal ses i forlængelse af det juridiske og skattemæssige udredningsarbejde, der allerede har fundet sted og hvis konklusioner forudsættes kendte. Formålet er at konkretisere det videre arbejde med hensyn til havvindmølleparkens endelige ejerskab i lyset af, at Samsø Havvind A/S nu er etableret. Der fremsættes en række anbefalinger for det videre arbejde. Dette arbejdes praktiske gennemførelse vil i et vist omfang ligge ud over den periode, der er omfattet af Energistyrelsens bevilling. Notatet er udarbejdet efter konsultationer med revisionsfirmaet Deloitte & Touche, Silkeborg, der er enig i fremstillingen og de fremsatte anbefalinger vedrørende ejerskabsproblemstillingen. 2. Samsø Havvind A/S*s rolle og opgaver Med etableringen af Samsø Havvind A/S er der skabt klarhed over den overordnede ramme for grundprincippet for havvindmølleparkens ejerskab, drift samt administration. Samsø Havvind A/S står som bygherre for projektet og kontrollerer dermed betingelserne for det endelige ejerskab af parken. Selskabet kan endvidere påtage sig den kommende rolle som drifts- og administrationsselskab for parken på vegne af de Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 1 af 10

2 kommende ejere. Dette kunne også omfatte ejerskab af transmissionsledningen til land, som så anvendes af de enkelte mølleejere mod betaling. En sådan situation er ikke forudsat i de hidtil gennemførte beregninger. I indeværende fase skal den pakke defineres, som kommende ejere køber. Pakken defineres suverænt af Samsø Havvind A/S som bygherre under hensyntagen til de overordnede målsætninger om bredde og folkelighed i ejerskabet. Der skal indgå en række hensyn, når den såkaldte pakke skal defineres. På den ene side skal Samsø Havvind A/S gøre sig sin fremtidige rolle klar i detaljer, således at forholdet til fremtidige ejere hviler på et klart og entydigt aftalegrundlag. På den anden side skal Samsø Havvind A/S være i stand til at tilbyde en pakke, der søger at optimere hensynet til den enkelte investors karakteristika. 2.1 Aftalegrundlaget Havvindmølleparken er karakteriseret ved, at den fremstår som et samlet produktionsanlæg, men at den kan splittes op i klart adskilte enkeltelementer, dvs. de enkelte møller. Begge dele er vigtigt for håndteringen af såvel parkens administration og drift som for organiseringen af det endelige ejerskab. Hvad angår administration og drift af parken er der næppe andre realistiske muligheder end en samlet løsning, hvor Samsø Havvind A/S påtager sig rollen som såvel driftssom administrationsselskab mod betaling fra ejerkredsen. Driften af parken kan også omfatte ejerskab af transmissionsledningen til land. Hvad angår opsplitning i enkeltelementer, altså de enkelte møller, skal der nedenfor ses nærmere på hæftelsesforhold i relation til ejerskabsmodeller. Den pakkeløsning, som Samsø Havvind A/S kan tilbyde kommende ejere, bygger på det princip, at selskabet udgør det kommende drifts- og administrationsselskab. Dette må anses for et væsentligt indtægtsgrundlag for selskabet. Et hovedelement i de forskellige aftalegrundlag mellem Samsø Havvind A/S og ejerne er herefter, hvorledes disse funktioner varetages. Med hensyn til driften skal der etableres en driftsstrategi, der så rationelt som muligt sikrer en forsvarlig drift. Mølleleverandøren indgår inden for garantiperioden i drift og vedligeholdelse. En vigtig kommunikationen i denne periode vil finde sted mellem driftsselskabet og mølleleverandøren. Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 2 af 10

3 Med hensyn til administrationen af parken skal der ske en praktisk varetagelse af rutinemæssige opgaver, herunder overførsel af overskud til ejerne. Det vil være naturligt, at Samsø Havvind A/S mod betaling også varetager administrative opgaver for større sammenslutninger af småsparere, jfr. nedenfor. Af mere principiel betydning er fastlæggelsen af en udligningsordning mellem ejerne, idet de enkelte møller ikke yder samme produktion hen over året. Det kan skyldes forhold som driftstop og skyggetab. Det kan også skyldes det forhold, at Samsø Havvind A/S ønsker at udtage én eller flere møller til demonstrationsformål. Det er af afgørende betydning, at principperne for en udligningsordning er kendte og veldefinerede før den endelige ejerkreds sammensættes. 3. Hensynet til investor Når Samsø Havvind A/S skal sammensætte den endelige ejerkreds kan der identificeres 4 hovedelementer, der skal tages hensyn til: Ejeres hæftelsesforhold i forbindelse med (med)ejerskab Skatteforhold ved investering i vindenergi En model, der sikrer parkens finansiering En overskuelig administrativ model for parkens drift og vedligeholdelse 3.1 Hæftelsesforhold Det skal på dette sted alene kort præciseres, at bortset fra et kommunalt ejerskab er 4 virksomhedsformer relevante at diskutere i forbindelse med det fremtidige ejerskab. Dette er henholdsvis A/S, ApS, l/s og K/S virksomhedsformerne. Det vil fremgå af sammenfatningen og konklusionen, at flere virksomhedsformer må forventes at skulle bringes i anvendelse parallelt i forbindelse med det endelige ejerskab. Hertil kommer, at privatpersoner kan tænkes at indgå i ejerkredsen uden om en virksomhedskonstruktion. For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at mere utraditionelle løsninger (for vindenergiprojekter) som f.eks. andelsselskaber eller investeringsforeninger i teorien kan bringes i anvendelse. Skattemæssige og andre hensyn gør imidlertid disse modeller uinteressante for det konkrete projekt. Erfaringen fra andre store vindmølleprojekter viser ikke overraskende, at enhver investor uanset størrelse interesserer sig stærkt for hæftelsesforholdet i ejerskabskonstruktionen. For Samsø Havvindmøllepark (og for andre vindmølleprojekter) gør sig det specielle Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 3 af 10

4 forhold gældende, at en (med)ejer kan øremærke sin investering til en specifik mølle i det samlede anlæg. Alene herved kan hæftelsesproblemstillingen afgrænses fra det totale anlæg minus fællesfaciliteter til den del af anlægget, som man måtte være medejer af. 3 af de 4 ovenfor nævnte selskabsformer har begrænset hæftelse. Således indebærer alene l/s-formen solidarisk hæftelse. A/S samt ApS-formeme er velkendte og velegnet til at varetage større investorers interesser. For småsparere vil l/s og K/S - løsningen være mere interessant, også under hensyntagen til de specielle gunstige skatteregler for mindre investeringer i vindprojekter, jfr. tidligere omtalte skattenotat. I et K/S kan der i vedtægterne træffes bestemmelser om indskud der svarer til bestemmelserne i standardvedtægterne for vindmøllelaug i l/s-form. Forskellen mellem et l/s og et K/S er, at de, der deltager som kommanditister i et K/S alene hæfter for selskabets gæld med deres kapitalindskud (under den forudsætning, at der foretages et kapitalindskud, der er lig med det samlede maksimale indskud i K/S'et), mens interessenterne i et l/s hæfter solidarisk. I et K/S skal der være en komplementar, som hæfter personligt for K/S's gæld. En model kan herefter være at lade et A/S eller et ApS være komplementar, og at lade aktierne i selskabet eje af kommanditisterne i fællesskab. Modellen har den fordel, at man herved får elimineret den solidariske hæftelse. Til gengæld er modellen mere administrativt og organisatorisk besværlig og omstændelig. Hertil kommer, at derfor medejerskab i Samsø Havvindmøllepark på småinvestorvilkår ikke vil forekomme en reel hæftelse i den forstand, at den eller de øremærkede møller ikke vil være belånt ved projektstart. Det skyldes, at betalingen ved andelstegningen sker ved kontante indskud svarende til antallet af købte andele. Den reelle risiko er herefter andelshaverens egen investering, idet der ikke er en gæld at hæfte for. 3.2 Skatteforhold I tidligere notat er der mere detaljeret redegjort for de særlige regler, der gælder for beskatning af afkast fra investering i vindmøller. Det er disse regler, der (også) gør det påkrævet at organisere ejerskabet af Samsø Havvindsmøllepark under særlig hensyntagen til småsparere. Småspareres interesser kan varetages ved at oprette et l/s eller et K/S som delejer af parken. Det nævnte notat redegør også for den problemstilling der ligger i at blive anpartsramt. Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 4 af 10

5 Henset til de særlige karakteristika, der gør sig gældende for Samsø Hawindmøllepark, herunder oprettelse af et fælles drifts- og administrationsselskab samt etableringen af en udligningsordning mellem parkens ejere, må det anses for usandsynligt, at en mølleejer i Samsø Havvindmøllepark, der ejer møllerne personligt eller som deltager i et l/s eller et K/S, vil kunne undgå at blive anpartsramt. Alene udligningsordningen vurderes at gøre investor anpartsramt. Dette indbærer i givet fald, at den pågældende alene vil kunne afskrive sin investering ned til 0, dvs. ikke under niveauet for det pågældende års afkast fra investeringen i havvindmølleparken. Et selskab i form af A/S eller ApS, der erhverver sig møller i Samsø Havvindmøllepark, vil blive beskattet efter de almindelige skatteregler for selskaber. 3.3 Finansiering Let adgang til finansiering forudsætter for det første, at der er tale om en økonomisk sund investering. For det andet vil långiveren normalt interessere sig for overskueligheden i den organisationsmodel, der er valgt. Hvad angår Samsø havvindmøllepark som investeringsobjekt viser de gennemførte beregninger, at der er tale om et projekt med en fornuftig forrentning og rimelig tilbagebetalingstid. Det ændrer ikke på, at der i sidste ende er tale om en investering med et element af en risiko. Risikoen ved vindenergiprojekter må også siges generelt at være øget i og med den nye elreform, der lægger rammerne for et mere liberalt elmarked med delvis markedsbestemte afregningspriser. Alt i alt må en långiver i det aktuelle tilfælde dog formodes at hæfte sig mere ved gennemskueligheden i den valgte organisationsmodel - herunder sikkerhedsstillelse og hæftelsesformer - end ved den overordnede projektøkonomi. På denne baggrund anses det for hensigtsmæssigt at etablere så enkel og gennemskuelig en form for det endelige ejerskab som muligt, herunder at anvende kendte og afprøvede ejerformer. Der er principielt intet til hinder for, at en investor kan stille sikkerhed for sin investering i projektet som sådant. Dette er for vindmølleprojektet enkelt, fordi investoren ejer en ideel andel af projektet (én eller flere møller) der kan indgå som sikkerhed. I tilfælde af misligholdelse vil långiveren herefter kunne overtage den ideelle andel uden at gribe ind i ejerstrukturen i øvrigt. Erfaringer fra f.eks. Middelgrundsprojektet viser, at småsparere i en l/s-konstruktion om ønsket har relativ let adgang til at belåne vindmølleandele. Dette sker typisk ved, at en bank får transport i det opnåede afkast i lånets løbetid. Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 5 af 10

6 3.4 Parkens drift og administration Der er ovenfor redegjort for en model, hvor Samsø Havvind A/S som bygherre påtager sig den centrale rolle for parkens fremtidige drift og administration. En sådan model understreger et stærkt lokalt engagement i havmølleparken, og der er tale om aktiviteter, der kan udgøre en fast indtægt for selskabet. Fremgangsmåden vil også sikre lokal beskæftigelse samt vidensopbygning. Samsø Havvind A/S kan som tidligere nævnt beslutte sig for at eje og drive transmissionsledningen til land mod betaling. Dette kan være et styringsinstrument med hensyn til parkens fremtidige ejerskabsrelationer samt en del af indtægtsgrundlaget for selskabet. 4. En realistisk samlet konstruktion De ovenfor anførte betragtninger fører sammenfattende til en konstruktion for den fremtidige organisering og det fremtidige ejerskab af havmølleparken, hvor Samsø Havvind A/S står for parkens samlede drift og administration på alle ejeres vegne på velspecificerede vilkår. Det egentlige ejerskab opdeles i flere blokke med udgangspunkt i de enkelte møller og med udgangspunkt i investorernes forskelligartede interesser og karakteristika. Samsø Havvind A/S ønsker i første række at udtømme mulighederne for et lokalt ejerskab af parken under den forudsætning, at ejerskabet forbliver bredt og folkeligt. Alle samsinger skal derfor tilbydes vindmølleandele. For småspareren kan det ske i et vindmøllelaug i en l/s-konstruktion. Samsø Havvind A/S kan indgå i administrationen af lauget. Et mindre antal lokale, private investorer, der i princippet alene kan købe én eller flere møller, har også vist interesse for projektet. Sådanne investorer kan vælge at organisere sig i ét eller flere selskaber, eller de kan eje (typisk) én mølle som privatperson uden selskabskonstruktion. Samsø Kommune har også tilkendegivet sin interesse for medejerskab. Rådspurgte advokater og revisorer anbefaler, at en eventuel væsentlig investering (mere end én mølle) i havvindmølleparken forelægges Indenrigsministeriet. En uformel sondering i Energistyrelsen bekræfter det hensigtsmæssige i en sådan fremgangsmåde. Det vil endelig være naturligt, at Samsø havvind A/S er medejer af hawindmølleparken. Det kunne typisk ske ved at investere det beløb, der i økonomiberegningerne er afsat til selskabet i form af projektudviklingshonorar. Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 6 af 10

7 Skematisk tegner der sig herefter følgende potentielle organisationsmodel: Samsø Havvind A/S Parkens overordnede administration og drift Eventuelt ejerskab af transmisionsledning samt investor i parken i f I/S Vindmøllelaug for småsparere ^ r A/S Store investorer herunder Samsø Havvind A/S \r Store private investorer som evt. ikke ønskerat deltage i A/S V Samsø Kommune Den skematiske opsætning er et eksempel på ejertyper. Det anses for realistisk, at der i det mindste skal oprettes et l/s til småinvestorer og et A/S til større investorer. 5. Den forestående arbejdsopgave Opgaven er overordnet at varetage formidling af andele og aktier i Samsø Havvindmøllepark, således at der findes andelshavere og investorer til det samlede havvindmølleprojekt. Den samlede investering udgør mellem mill kr. afhængig af det endelige møllevalg. Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 7 af 10

8 Formidlingsindsatsen skal finde sted under hensyntagen til følgende aspekter: Igangsætning af fase 3: Specifikt skal der formidles andele og inddrages investorer, således at der er baggrund for efter forventelig myndighedgodkendelse (september-oktober 2001) at iværksætte videre udgiftskrævende aktiviteter for fase 3 med hensyn til den fortsatte projektering, forberedelse af udbud mv., frem til bestilling af vindmøller. Dette indebærer, at der er indgået aftale med relevante parter om finansiering af fase 3 senest i juni Samlet udgift til fase 3 er anslået til ca. 8 mill kr. Køb af vindmøller: Der skal formidles andele og inddrages investorer, således at det på baggrund af gennemførelse af udbudsrunde er muligt at kontrahere bestilling af vindmøller hos vindmølleproducent (november-december 2001) samt at kontrahere med hensyn til fundaments- og eltilslutningsentreprise. 5.1 Formidlingsindsatsens omfang Formidlingsindsatsen retter sig imod følgende temaer: Udpegning af relevante potentielle investorer. Information, herunder udarbejdelse af informationsmateriale, deltagelse i fornødne informationsmøder og etablering af svartjeneste. Registrering af investorer (andelshavere). Indgåelse af aftale mellem investorer og Samsø Havvind A/S vedrørende investering i havvindmølleparken, herunder udformning af aftaledokumenter mellem investorer og Samsø Havvind A/S 5.2 Formidlingsindsats i forhold til udpegede investorer Andelshavere: Udarbejdelse af informationsmateriale, Informationsmøder, svartjeneste, registrering af investorer Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 8 af 10

9 *» I Store investorer: Fremlæggelse af prospekt samt indgåelse af aftale, herunder sikring af tilbagekøbsklausul ved eventuelt videresalg. Samsø Kommune: Forelæggelse af ønske om væsentligt ejerskab i havvindmølleparken for Indenrigsministeriet. Fremlæggelse af prospekt samt indgåelse af aftale, herunder sikring af tilbagekøbsklausul ved eventuelt videresalg. 5.3 Eventuel inddragelse af udefra kommende investorer Såfremt der ikke primo juni 2001, dvs. 5 måneder før møllernes kontrahering, tegner sig et klart billede af havvindmølleparkens samlede ejerkreds, bør der tages skridt til at åbne for udefra kommende investorer. Forud for en sådan eventuel åbning bør drøftes de principper, der skal ligge til grund for medejerskab af havvindmølleparken. Bredde og folkelighed bør stadig være nøglebegreber for ejerskabet. Hertil kommer, at der hensigtsmæssigt kan udformes løsninger, således at udefra kommende medejere bidrager økonomisk til det samlede VE-Ø-projekt via deltagelse i havvindmølleparken. 6. Sammenfatning og anbefalinger Med etableringen af Samsø Havvind A/S kan arbejdet med den endelige organisering afdrift, administration samt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark nu bringes videre. Det anbefales, at Samsø Havvind A/S påtager sig den vigtige rolle som drifts- og administrationsselskab for havvindmølleparken. Opgaven udgør et vigtigt forretningsområde, det sikrer en fælles styring af parken, og det understreger parkens lokale forankring. Det bør overvejes at vurdere konsekvenserne af ejerskabet af transmissionledningen til land. Samsø Havvind A/S udarbejder forud for inddragelse af kommende investorer et præcist og entydigt aftalegrundlag, herunder regler for en udligningsaftale vedrørende salg af strøm fra de enkelte møller. Ejerskabet af havvindmølleparken opdeles i flere enheder, således at de enkelte investorers særlige interesser kan varetages. Som udgangspunkt vil der være behov for minimum 2 enheder, d.v.s. en enhed for småsparere i en l/s-konstruktion, og en enhed Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 9 af 10

10 for større investorer i en A/S-konstruktion. Disse enheder kan suppleres med ejerskab af privatpersoner samt evt. en særlig enhed for kommunalt ejerskab. De enkelte møller øremærkes til de forskellige ejergrupper under hensyntagen til hæftelsesforholdet. Henset til havvindmølleparkens særlige karakteristika samt den foreslåede fælles drift og administration ind. en udligningsordning i forbindelse med de enkelte møllers indtjening er det vurderingen, at investorer i havvindmølleparken bortset fra A/S eller ApS vil blive anpartsramt. Dette har konsekvenser for regler vedrørende afskrivning i forbindelse med skatteberegningen. Det anbefales, at arbejdet med at forberede inddragelse af investorer straks iværksættes, herunder specificering af aftalegrundlag samt udarbejdelse af informationsmateriale. Det forudsættes, at en tilbundsgående undersøgelse vedrørende muligheden for rent lokalt ejerskab afsluttes primo juni 2001, d.v.s. 5 måneder før møllernes kontrahering. Såfremt der ikke primo juni 2001 er skabt klarhed over parkens endelige ejerskab, anbefales det at inddrage investorer udefra. Det anbefales at fastholde en bred og folkelig profil i ejerkredsen under hensyntagen til projektets særlige karakter. Endelig anbefales det, i tilfælde af en åbning af ejerkredsen uden for Samsø, at udvikle en model hvorefter udefra kommende investorer kan bidrage økonomisk til Samsø VE- Ø-projektet via medejerskab i havvindmølleparken. Green Globe l/s, Samsø Havvind, ejerskab, marts 2001, side 10 af 10

11 Green Globe International I/S BJJ/16. december 2000 BILAG 3 Skattemæssig behandling af vindmøller Notat fra revisorfirmaet Deloitte & Touche Revisorfirmaet Deloitte & Touche har udarbejdet vedlagte notat omhandlende den skattemæssige behandling af vindmøller. Notatet gennemgår de eksisterende regler inden for området, og det understreges, at indhold og konklusioner er af generel karakter. Det anbefales derfor, at investorer i hvert enkelt tilfælde overvejer behovet for assistance for en vurdering af personlige forhold. Den skattemæssige behandling af investering i vindmøller i havvindmølleparken på Samsø adskiller sig ikke fra andre projekter af samme art, d.v.s. at de generelle regler vedrørende beskatning af overskud fra driften er gældende. Notatet gennemgår skattereglerne for to hovedgrupper, 1) personer og 2) selskaber og aktionærer. 1. Personer Når det drejer sig om personer, der investerer i vindmøller, kan der i praksis blive tale om to måder at opgøre den skattemæssige indkomst på, henholdsvis den såkaldt skematiske regel (a) eller den såkaldte anpartsregel (b). a. Skematisk regel. Årets el-salg gøres op og fordeles ligeligt mellem de enkelte ejere. Af det beløb af el-salget, der overstiger 3000 kr. skal man på selvangivelsen medregne 60% til den personlige indkomst. Eksempel: Elsalg 5000 kr. - Bundfradrag 3000 kr. CZ) 2000 kr. x 60% CZ) 1200 kr. Disse 1200 kr. skal medregnes til den personlige indkomst, dog uden at der betales arbej dmarkedsbidrag. Green Globe I/S, D&T skattenotat, cover, side 1

12 Denne regel blev oprindelig indført for at skabe lokal opbakning til samt lokalt ejerskab i vindmølleprojekter, ofte etableret som lokale laug. Ejerandelene i sådanne laug er typisk opdelt i andele å 1000 kwh. Den skematiske regel er mest fordelagtig for personer, der ejer under 7 andele å 1000 kwh. Har man først valgt den skematiske regel er man bundet af den - også ved køb af nye anparter. b. Anpartsregien. For Samsø Havvindmøllepark vil gælde følgende: Mølleparken vil have mere end 10 ejere Der etableres et fælles administrationsselskab Der etableres fælles aftaler med leverandører, jordejere og forsyningsværker der etableres fælles måling for alle møller På denne baggrund bliver projektet og dets investorer anpartsramt. Det betyder, at der skal laves et regnskab for mølledriften efter de almindelige regler om indtægter, fradrag for driftsudgifter samt afskrivninger. Der gælder det specielle ved afskrivningen for et anpartsramt projekt, at en sådan afskrivning er begrænset. Der må således ikke opstå et skattemæssigt negativt resultat på grund af afskrivningen. Resultatet indgår i kapitalindkomsten og beskattes hermed på samme måde som renter for investor. At Samsø Havvindmøllepark omfattes af anpartsreglerne betyder herefter, at store investorer alene vil kunne udnytte afskrivningsregler i begrænset omfang. Dette ændrer ikke på, at små investorer typisk vil udnytte det under pkt. a nævnte bundfradrag på kr Selskabers og aktionærers ejerskab i vindmøller. Såfremt et selskab køber en aktiepost i Samsø Havvindmøllepark, skal selskabet anvende de almindeligt gældende skatteregler. Ved anvendelse af de erhvervsmæssige regler beregnes et resultat af investeringen i vindmøllerne. Dette resultat kan både være positivt og negativt og indgår i selskabets samlede regnskab. Et eventuelt skattemæssigt overskud beskattes med 32% selskabsskat. Hvis der udloddes udbytte til aktionærerne i Samsø Havvindmøllepark, beskattes et sådant udbytte med 25% af de første kr. og 40% af resten. Green Globe I/S, D&T skauenotat, cover, side 2

13 Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges, at notatet er af generel karakter og vi anbefaler, at investor i hvert enkelt tilfælde søger assistance for en vurdering af investors personlige forhold. Indledning Hawindmølleparken på Samsø forventes etableret med investorer, som har forskellige årsager til at investere i en hawindmøllepark, ekskl. miljøbevidsthed, lokal interesse, investering etc. Et element, ved vurdering af hvilken konstruktion investor ønsker for deltagelsen i hawindmølleparken, kan begrundes i skattemæssige forhold. For at give investor et overblik over de forskellige skattemæssige muligheder er der i tilknytning til dette notat udarbejdet et beslutningsdiagram og en oversigt over marginale skatteprocenter. Beslutningsdiagrammet, oversigten over marginale skatteprocenter og nærværende notat bør læses i en sammenhæng. De skattemæssige regler for selskaber og aktionærer beskrives sidst i notatet. I. Personer - mulige skattemæssige regler For en ny investor, der ikke tidligere har haft vindmøller, kan den skattepligtige indkomst opgøres ved anvendelse af følgende regelsæt: 1. Skematisk regel 2. Anpartsregel Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Hvilket regelsæt, som er mest fordelagtigt, afhænger af antallet af andele samt øvrige indtægts- og formueforhold. Valget skal derfor altid baseres på konkrete overvejelser.

14 Deloitte & Touche 2-1. Skematisk Regel (Ligningslovens 8 P) Personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan vælge at opgøre det skattemæssige resultat, som 60% af den del af el-salget, der overstiger kr. (bundfradrag). De 40% af elsalget, som holdes ude for den skattepligtige indkomst, anses for et fradrag, der dækker de udgifter, som er forbundet med driften af vindmøllen. Det er således ikke muligt at foretage fradrag, herudover eksempelvis til driftsudgifter, afskrivninger med mere. Nedenfor er vist et eksempel på opgørelse af den skattepligtige indkomst efter den skematiske regel: kr. El-salg Bundfradrag (3.000) Grundlag Nedslag på 40% (800) Personlig indkomst Beløbet medregnes til den personlige indkomst, men uden arbejdsmarkedsbidrag. Indkomsten fra driften af vindmøllen, i eksemplet kr., beskattes således med indtil ca. 60%. 2. Anpartsregel (Ligningslovens 29) Med henblik på at imødegå anpartsprojekter, som alene baserer sig på en udnyttelse af skattelovgivningen, blev der for en række år siden indført særlige beskatningsregler for virksomheder med flere end 10 passive ejere eller virksomheder, hvor en administrator administrerer for mere end 10 passive ejere. Sidstnævnte indebærer, at anpartsreglerne vil gælde i de tilfælde, hvor der er en fælles administrationsaftale med en administrator, der indgås fælles aftaler med leverandører, jordejere og forsyningsværker, der er fælles hæftelse, der er fælles måling for alle møller eller en intern udligningsordning mellem møllerne. Det skal bemærkes, at ved opgørelse af antallet af ejere ses bort fra de vindmølleejere, der anvender den skematiske regel.

15 Deloitte & Touche 3 I praksis er konsekvensen af reglerne, at alle vindmølleprojekter er omfattet. Anvendelse af anpartsreglerne indebærer, at der skal opgøres et nettoresultat før renter for mølledriften efter almindelige regler om fradrag for driftsudgifter og afskrivninger. Det skattemæssige resultat af mølledriften kan ikke gøres negativt ved hjælp af afskrivninger, hvorfor der i praksis er en begræsning af disse. Det opgjorte resultat indgår i kapitalindkomsten, hvilket indebærer, at det bliver beskattet på samme måde som renteindtægter. Renteudgifter for lån optaget til finansiering af møllerne kan fradrages særskilt. Beskatningen af nettoindkomsten og renteudgifter afhænger af om personen (inkl. evt. ægtefælle) netto har positiv eller negativ kapitalindkomst, jf. nedenfor: Beskatning, negativ kapitalindkomst, netto Beskatning, positiv kapitalindkomst, netto 33% indtil 60% Skematisk sammenfatning Renter Bruttoindtægter Driftsudgifter Arbejdsmarkedsbidrag Fradrag for underskud Skematisk regel personlig indkomst* ikke relevant kapitalindkomst* * nej ikke relevant Anpartsregel kapitalindkomst kapitalindkomst kapitalindkomst nej nej** *) grundlaget for opgørelse af den skattepligtige indkomst foretages i bruttoindkomsten **)dog altid fradrag for renteudgifter ***)anvendes virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen - personlig indkomst

16 Deloitte & Touche 4 * KONKLUSION I praksis vil valget stå mellem de skematiske regler eller anpartsreglerne. Tommelfingerreglen er, at den skematiske regel med de gældende og forventede afregningspriser vil være fordelagtig for personer, der køber under 7 andele a 1000 kwh, grundet bundfradraget på kr. Disse investorer er herefter bundet af den skematiske regel, hvilket medfører, at metoden ikke kan ændres. For personer, der køber flere anparter, bør valg af beskatning træffes i samråd med revisor og anden rådgiver ud fra investors individuelle indkomst forhold. Investorer, der anvender den skematiske regel i forvejen, kan ikke ændre princip. II. Indirekte ejerskab af vindmøller via et selskab Selskabet skal opgøre en nettoindkomst af driften af vindmøller ved anvendelse af de erhvervsmæssige regler. Nettoindkomsten opgøres ved at modregne udgifterne til drift og vedligeholdelse, afskrivninger med mere. Nettoindkomsten kan både være positiv og negativ. Af det skattemæssige overskud beregnes der skat med p.t. 32% selskabsskat. Der er ingen påvirkning til aktionærens "skattepligtige indkomst", førend der udloddes udbytte eller aktionæren sælger sine aktier. Udbytte Udbytte, der udloddes til aktionærerne, beskattes som aktieindkomst. Beskatning af aktieindkomst udgør af de første kr. (2000-satser) 25%, og udbytte herudover beskattes med 40%. Vi beder Dem notere, at i Statsministerens redegørelse ved Folketingets åbning den er der forslag om at forhøje satserne med 3% til 28% og 43%, samt at nedsætte selskabsskatten til 30%.

17 Deloitte & Touche 5 Den samlede beskatning (dvs. selskabsskat og udbytteskat) kan herefter opgøres til nedenstående procentsatser: Udbytte (2000-satser) Nuværende Forslag O/ kr. 49,0% 49,6% u/ kr. 59,2% 60,1% Salg af aktier Sælger investor aktierne opgøres en avance eller tab med udgangspunkt i forskellen mellem anskaffelsessummen og salgssummen for aktierne. Har aktierne været ejet i under 3 år beskattes avancen som kapitalindkomst, og der er ikke fradrag for tabet. Tabet kan dog modregnes i andre gevinster på aktier ejet i under 3 år. Har aktierne været ejet i mere end 3 år indgår gevinst og tab i aktieindkomsten (se under udbytte). Skematisk kan dette sammenfattes således: Aktier ejet u/3 år Aktier ejet o/3 år Fortjeneste kapitalindkomst - indtil 60% aktieindkomst - 25/40% Tab ej fradrag, modregning i andre gevinster på aktier ejet i under 3 år. aktieindkomst - 25/40% Renteudgifter til et eventuel køb af aktier kan altid fradrages i kapitalindkomsten. Silkeborg, den 12. december 2000 Ole E. Mortensen statsautoriseret revisor miha T:\AFD4304\302548\302548no0O04.doc

18 Deloitte & Touche SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER Start ejet via selskab personligt ejet / personlig hæftelse - også begrænset (personer, som ikke tidligere har ejet vindmoller) i t omfattet af anpartsreglerne? v nej ja \f erhvervsmæssige regler afsnit 3 > f 1 skematisk regel afsnit 1 f \l anpartsregier afsnit 2 miha T:\AFD4304\302548\30254Bxx0003.doc

19 Foreløbig overordnet tidsplan, Samsø Havvindmøllepark, fase 3 BILAG 4 April 2001 Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 2002 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober WM-redegørelse myndighedsgodkendelse Udsendelse af rapport Offentlighedsfase Sagsbehandling Sagsbehandling Sagsbehandling Sagsbehandling Tilladelse Licitation og forhandling Interessetilkendegivelse EF- Tidende Udarbejde licitationsmateriale Behandle interessetilkendegivelser Udsende licitationsmateriale Forhandling Forhandling Forhandling Kontrakt Den praktiske realisering Myndighedsforhold Teknisk-øk. løsninger Bund-og geo. Styring Myndighedsforhold Teknisk-øk. løsninger Bund-og geo. Styring Myndighedsforhold Teknisk-øk. løsninger Bund-og geo. Styring Myndighedsforhold Teknisk-øk. løsninger Bund-og geo. Styring Myndighedsforhold Bund-og geo. Styring Myndighedsforhold Bund-og geo. Styring Geotekniske boringer Geotekniske boringer Tilsyn Tilsyn Produktion af fundamenter Tilsyn Afretning, havbund Produktion af fundamenter Tilsyn Afretning, havbund Produktion af fundamenter Tilsyn Afretning, havbund Produktion af fundamenter Tilsyn Produktion af fundamenter Tilsyn Fundering Tilsyn Rejsning af møller Nettilslutning Tilsyn Rejsning af møller Nettilslutning Salg af projekt Organisation og jura Information og salg Organisation og jura Lokalt ejerskab identificeret Evt. involvering af udefra kommende investorer Evt. involvering af udefra kommende investorer Evt. involvering af udefra kommende investorer Evt. involvering af udefra kommende investorer

20 Deloitte & Touche 1 MARGINALE SKATTEPROCENTER 2001 (VEJLEDENDE) Noter 1/2 2 1 Af personlig indkomst, såfremt kapitalindkomst er 0 kr.: (efter hensyntagen til skatteloftet) Af kapitalindkomst: 1. Hvis negativ (fradragsværdi) 2. Hvis positiv og sammen med personlig indkomst over kr. Ligningsmæssige fradrag (fradragsværdi) Aktieindkomst op til kr. Aktieindkomst derover Total belastning af indkomst i selskab (32% selskabsskat + aktieskat) 25% aktieskat 40% aktieskat 2001 % 9,0 45,0 50,5 63,3 33,4 59,7 39,6 25,0 40,0 49,0 59,2 Noter 1. Hos ægtepar ses både kr. grænsen og kr. grænsen under ét, altså i alt henholdsvis kr. og kr. pr, ægtepar. Skat af kapitalindkomst beregnes hos den af ægtefællerne, der har den højeste personlige indkomst. 2. Der gælder særlige overgangsordninger ved "store" beløb for negativ kapitalindkomst og for ligningsmæssige fradrag. miha T:\AFD4304\302548\302548xx0004.doc

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Notat vedrørende forhåndstegning, Samsø Havvindmøllepark

Notat vedrørende forhåndstegning, Samsø Havvindmøllepark 1 BJJ/26. januar 2000 Notat vedrørende forhåndstegning, Samsø Havvindmøllepark 1. Introduktion I det følgende er det hensigten at beskrive fordelene ved at igangsætte en forhåndstegning af andele i den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S 25. marts 2001 Havvindmøllepark ved Samsø Notat vedrørende projektets realisering efter WM-undersøgelse 1. Notatets formål Nærværende notat er udarbejdet som et bidrag til

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 24. april 2014. Aarhus Kommune. Medejerskab af havvindmøller

Udtalelse. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 24. april 2014. Aarhus Kommune. Medejerskab af havvindmøller Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 24. april 2014 Medejerskab af havvindmøller Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Konklusion SF s byrådsgruppe har foreslået, at Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere