Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening"

Transkript

1 Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Marts 2014 Med tillæg af 1. marts 2005 Vedtægter 1 Oprindelse og formål Foreningen, som er et andelsselskab under navn af Tjenestemændenes Byggeforening, er stiftet året 1915 af tjenestemænd i statens og Københavns kommunes tjeneste med det formål, at skaffe standsfæller og lignende gode sunde boliger i et andelshus mod betaling af en rimelig boligafgift. 2 Foreningens ejendomforeningen har opført og er ejer af ejendommen matr. Nr. 1284, 1306 og 1308 i Valby. 3 HjemstedForeningens hjemsted er København. 4 Medlemmer Andelshaverne er foreningens medlemmer. Intet medlem kan tegne mere end én andel. Medlemmerne er pligtige til selv at bebo deres lejlighed (jvnf. Dog 9), og lejligheden må ikke anvendes til andet end beboelse. Overtrædelse medfører fortabelse af medlemsret. 5 AndelsbevisAndelsbeviser udstedes af bestyrelsen. Værdien af andelsbeviset er rentefrit og uopsigeligt fra medlemmets side.bortkomne andelsbeviser Bortkomne andelsbeviser erstattes med nye, som påtegnes genpart.ved overdragelse af en andel påtegnes det eksisterende andelsbevis fra forrige andelshaver. Andelsbeviset kan ikke sælges eller pantsættes. Medlemmernes andel i ejendommenmedlemmerne er lodtagene i foreningens ejendom i forhold til andelsbevisets pålydende. 6 Økonomiske forpligtelsermedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser udover det beløb, der svarer til boligandelen i henhold til foreningens regnskab. 7 Overdragelse af en andeloverdragelse af en andel skal meddeles bestyrelsen skriftligt med oplysninger om, hvem overtageren er, og for at være gyldig have bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens svar skal foreligge senest 14 dage efter, at skrivelsen er modtaget. Salg gennem bestyrelsenen ledig andel, som ønskes solgt gennem bestyrelsen, skal først tilbydes andelsbeboerne. Derefter benyttes en prioriteret venteliste. For at være aktiv søgende på ventelisten skal der indbetales et beløb som gælder for et år på ventelisten. Generalforsamlingen fastsætter beløbet. Hvis overdragelsen ikke kan godkendesnægter bestyrelsen at godkende en andels overdragelse, kan andelshaveren forlange sagen forelagt en ordinær evt. ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måneds forløb.

2 Ny andelshavers forpligtigelserden nye andelshaver indgår i enhver henseende i den tidligere andelshavers forpligtelser og rettigheder. Ved indmeldelse i foreningen betales et gebyr, der fastsættes af generalforsamlingen. PrisfastsættelseVærdien af andelen skal udregnes på baggrund af andelsbevisets pålydende, ejendommens værdi ifølge sidste almindelige vurdering. Vurderingen skal foretages af en sagkyndig, der udpeges af bestyrelsen, og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Vurderingen betales af det fraflyttende medlem. I tilfælde af at lejligheden ikke er lovliggjort, og køber accepterer at foretage lovliggørelsen, skal dette bringes i orden inden 3 måneder efter overtagelsen. Fremgangsmåden Forud for andelens overdragelse skal køberen have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget. Desuden skal køberen have en opstilling over hvordan salgsprisen er beregnet med en specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og eventuelt inventar. Bestyrelsen skal ved prisudregningen altid rette sig efter den til enhver tid gældende lov om andelsboligforeninger. 8 Overdragelse ved dødsfaldafgår et medlem ved døden, indtræder ægtefælle, børn eller børnebørn som andelshaver, eller i øvrigt den, som afdøde ved testamente, eller skriftlig med vidner undertegnet erklæring, har indsat til at overtage andelen. Dersom der ikke findes enke, enkemand eller børn og heller ikke foreligger testamente eller skriftlig erklæring fra afdøde, eller arvingerne ikke selv ønsker at overtage andelen, kan foreningens bestyrelse overdrage andelen til en ny andelshaver (jvnf. 7), som indbetaler et beløb, der svarer til lejlighedens værdi. Det indkomne beløb skal udbetales til afdødes bo. 9 Midlertidig fraflytning af lejlighedbliver et medlem som følge af fraflytning fra København, i henhold til Lejelovens 70, kan han beholde sin medlems- ret i indtil 24 måneder. FremlejeMedlemmet har ret til selv at bestemme til hvem og hvor længe lejligheden skal udlejes dog ikke over 12 måneder.bestyrelsen udfærdiger kontrakt til lejemålet og andelshaveren skal indbetale boligafgiften til boligforeningen. Andelsforeningen kan ikke drages til ansvar for skader og mangler. Forpligtelser hvis fremleje ikke kan finde stedsåfremt lejligheden ikke kan udlejes, hæfter medlemmet for sine forpligtelser overfor foreningen. Vedligeholdelse ved fremlejebestyrelsen er ikke ansvarlig for lejlighedens vedligeholdelse.bestyrelsen kan opsige en lejer, såfremt den modtager en efter dens skøn berettiget klage over lejeren, eller såfremt bestyrelsen skønner, at lejeren forvolder skade på ejendommen. 10 Boligafgiftens fastsættelse og indbetalingboligafgiften fastsættes af generalforsamlingen under hensyn til foreningens øjeblikkelige behov. Alle ekstraordinære udgifter, der ikke kan afholdes over vedligeholdelseskontoen, bevilges særskilt af generalforsamlingen. Boligafgiften reguleres hvert år pr. 1. maj. Boligafgiften skal betales månedlig forud til foreningens girokonto indenfor det tidsrum, der er fastsat, og som står på giroindbetalingskortet eller på den medfølgende skrivelse, der oplyser om fordelingen: boligafgift, antenne og á conto varme. RestancetillægEr boligafgiften ikke betalt inden forfaldsdag, skal der betales 5% tillæg af det til enhver tid skyldige beløb. Fortabelse af medlemsret ved restance Bestyrelsen kan ekskluderet et medlem og bringe hans brugsret til ophør, såfremt et medlem er i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter at skriftlig påkrav med oplysning om, at eksklusionen vil finde sted, såfremt restancen ikke bliver berigtiget, er kommet frem til medlemmet. Sidder medlemmet det pågældende påkrav overhørigt, kan bestyrelsen ved ordinært eller ekstraordinært bestyrelsesmøde ekskludere medlemmet. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere over andelslejligheden efter reglerne i 7.

3 Sygdom og arbejdsløshedunder særlige omstændigheder f.eks. under sygdom og arbejdsløshed kan andelshaveren skriftligt ansøge bestyrelsen, som kan se bort fra forannævnte bestemmelser, men bestyrelsen kan dog ikke tillade, at et medlems restancer overstiger 6 måneder. Boligafgiftens procentvise fordelingnedsættelse eller forhøjelse af boligafgiften skal foretages procentvis for samtlige medlemmer under et i forhold til den vedtagne boligafgift.generalforsamlingen kan dog i forbindelse med udgifter, der ikke relaterer til lejlighedens størrelse, vedtage en anden fordeling. 11 VedligeholdelseEthvert medlem vedligeholder den ham overdragne lejlighed med kælder og pulterkammer, medens ejendommens øvrige vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder hovedforsyningslinier til varmt og koldt vand til stophanerne på køkkentrappen, gas og el samt faldstammer og dørtelefoner. Desuden vedligeholdes koldtvandsforsyningen til toilettet. Foreningen vedligeholder ligeledes centralvarmeanlæg inkl. radiatorer, som andelshaveren ikke må ændre uden tilladelse. Vedligeholdelsesarbejder og udbedring af skader skal forlods godkendes af formanden. Undtaget herfra er akut opståede skader. ErstatningspligtSkader, som forvoldes af medlemmer eller deres pårørende, erstattes af medlemmet. ForhaverneForhaverne skal holdes i sømmelig stand af de pågældende medlemmer i stuelejlighederne. Vedligeholdelse af hækkene påhviler dog foreningen. I forhaverne må der ikke bygges lysthuse og plantede træer og buske må ikke overstige 1½ meter. Misligholdelse af lejlighederbestyrelsen har ret til at foretage eftersyn af lejligheder m.m., og fordre skade og forfald udbedret. Skulle et medlem i så henseende sidde bestyrelsens henstilling overhørig, vil forholdet være at forelægge en generalforsamling til afgørelse. 12 GeneralforsamlingenGeneralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er altid beslutningsdygtig. Ordinære generalforsamling afholdes med 3 ugers varsel hvert år i marts måned. Sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen. Eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes inden 14 dage, når mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det. AfstemningsreglerVed alle afstemninger er stemmeflerhed afgørende. Til ændringer af vedtægterne kræves dog 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Stemmeret kan udøves ved ægtefælle eller samlever der dog skal være notere i foreningens protokol. Endvidere kan stemmeret udøves ved udstedelse af fuldmagt til et andet medlem af foreningen. I tilfælde af stemmelighed træffer formanden endelig afgørelse. Afstemningen foretages ved håndsoprækning; dog skal skriftlig afstemning finde sted, når nogen forlanger det. Ved valg af tillidsmænd vil de forestående kandidater være at betragte som valgt, når ingen modkandidat er opstillet. I alle tilfælde, hvor to eller flere er opstillet til den samme post, skal skriftlig afstemning finde sted. Hvad der kan behandles på en ordinær generalforsamlingpå den ordinære generalforsamling behandles:a. Det forløbne års virksomhed. 1 Regnskabet. 2 Eventuelle forslag, herunder større vedligeholdelsesarbejder. 3 Valg af bestyrelse og 1 Suppleant. Udsendelse af dagsordendagsorden til generalforsamling tilsendes hvert medlem senest 8 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamlingpå en ekstraordinær generalforsamling kan kun forhandles, hvad der har givet anledning til indkaldelsen. Forhandlingen på generalforsamlingen skal protokolleres. 13 Foreningens bestyrelse og forretningsordenforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig formand, kasserer, sekretær samt 2 repræsentanter. Formand vælges for 2 år af generalforsamlingen i de lige år. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, 2 medlemmer hvert år. Yderligere vælges 2 suppleanter hvert år for en 1-årig periode.

4 Bestyrelsen vælger indenfor sin midte en kasserer og en sekretær. Daglig ledelseforeningens daglige ledelse påhviler formanden, som fører tilsyn med bygningen, gårds og trappers renholdelse samt fælleshavens og forhavernes vedligeholdelse. Et bestyrelsesmedlem er berettiget til, uden særlig bemyndigelse, at lade foretage ethvert reparationsarbejde, som kræver øjeblikkelig indskriden. Andre reparationer skal vedtages af bestyrelsen. Ved større arbejder skal tilbud indkaldes. Forandringer ved bygninger og anlægegentlige forandringer ved bygning og anlæg må ikke foretages uden generalforsamlingens bemyndigelse. ProtokolBestyrelsens beslutninger sker ved afstemning og protokolleres. Referat fra bestyrelsesmøder opslås hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse på foreningens opslagstavle ved vaskeriet. Referater fra generalforsamlinger skal godkendes af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde før udsendelse. 14 RegnskabsårForeningens regnskabsår er kalenderåret. Retningslinier for regnskabets affattelseadministratoren fører regnskabet, som skal være affattet således, at det for medlemmerne i det mindste klart fremgår: 1. Hvad der er oppebåret i boligafgift. 2. A conto varme. 3. TV indtægter. 4. Andre indtægter. 5. Hvad der er medgået til: a) Forrentning og amortisation af de i ejendommen stående kapitaler. b) Varmeudgifter. c) Skatter og afgifter. d) 1. Bestyrelsens honorar 2. Øvrige administrationsudgifter e) Vedligeholdelse. f) Gårdmand g) Renholdelse af trapper. h) Ejendommens el-forbrug. i) TV afgifter. j) Vejbidrag. k) Forsikringer. 6 Anlægsaktiviter (forbedringer), som indeholder aktiver i den udstrækning de ikke indgår i den almindelige ejendomsvurdering. Afskrives ved forhøjelse af ejendomsvurderingen eller efter almindelige afskrivningsregler. 7 Foreningens status ved regnskabsårets slutning, derunder særlig angivelse af de i ejendommen indestående prioriteters restbeløb. Revision Revisionen skal være afsluttet senest 15. februar. Udsendelse af regnskabeten trykt regnskabsekstrakt med ovennævnte poster, samt budget for det kommende år, tilstilles medlemmerne samtidig med udsendelse af dagsordenen.såvel hovedregnskabet som ekstrakten skal have revisorernes påtegning. 15 RevisorerRegnskabet revideres af et på generalforsamlingen valgt revisorfirma. 16 AdministrationGeneralforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til en hver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

5 Honorar til bestyrelsebestyrelsens honorar vedtages på generalforsamlingen.ekstrahonorering af bestyrelsen kan kun forekomme i forbindelse med projekter af en størrelsesorden, der kræver vedtagelse på en generalforsamling, eller ved arbejder, der er af samme størrelsesorden, men lovpligtige eller akutte. Størrelsen af ekstrahonoreringen skal vedtages på generalforsamlingen og fremgå som et særskilt punkt på regnskabet. 17 FirmategningForeningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.på foreningens bankkonto kan kun hæves af 2 i forening, nemlig kassereren i forbindelse med formand eller næstformand, hvis navne meddeles banken. 18 Skade på ejendommen ved ind- og udflytningved ind- og udflytning hæfter vedkommende for den skade, som under flytningen må være påført ejendommen. 19 HusordenMedlemmer er pligtige til at iagttage god husorden. HusdyrDer må ikke holdes hund og dyr med støjende adfærd, eller dyr som påvirker det ydre miljø. KlagerIndkommer skriftlig klage over et medlem eller dennes pårørende som husfælle, og sidder et medlem bestyrelsens tilrettevisning overhørig, kan denne indstille medlemmet til eksklusion af foreningen på en generalforsamling; dog kræves der at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for eksklusion.afviklingen sker som nævnt i Skorsten og aftrækskanalerejendommens eksisterende skorsten må ikke anvendes, hverken som skorsten eller som aftrækskanal. Emhætter må ikke tilsluttes aftrækskanaler i køkkenet. 21 VaskelofterDe tidligere vaskelofter udlejes af bestyrelsen. Beløbet reguleres hvert år ved generalforsamlingen efter samme retningslinier som boligafgiften i h.t. vedtægternes 10, og opkræves forud sammen med boligafgiften for januar. Hvis flere medlemmer, i den opgang hvor vaskeloftet er beliggende, ønsker at leje det, skal bestyrelsen udleje det til det medlem, der har den største anciennitet i foreningen. Hvis ingen i opgangen skulle ønske at leje vaskeloftet, tilbydes det til et medlem fra en af de øvrige opgange efter samme retningslinier som ovenfor. Rummet må ikke benyttes til noget, der kan være til ulempe for de øvrige beboere i opgangen. Hvis et medlem fraflytter foreningen overdrages vaskeloftet ikke automatisk til den nye andelshaver, men udlejes på ny af bestyrelsen efter ovenstående retningslinier. Betalt leje vil ikke blive tilbagebetalt, hvis medlemmet fraflytter foreningen i løbet af året. 22 Foreningens opløsningforeningen kan kun opløses efter forslag på en generalforsamling og ved urafstemning, når mindst 3/4 af samtlige andelshavere stemmer herfor. Et eventuelt overskud udloddes efter reglerne i Arrest og eksekutionandelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i eventuelle tilgodehavender efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt til nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. 24 SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER Lejligheder i andelsboligforeningen kan sammenlægges. Stk. 2

6 Alle sammenlægninger skal forelægges kommunen, med henblik på godkendelse af sammenlægningens karakter samt ændringer i bygningens konstruktion med videre. Ansøgning om sammenlægning skal sendes til kommune inden 3 måneder fra overtagelse af den andel, der skal ske sammenlægning med. Stk. 3 En andelshaver kan i tidsrummet fra overtagelsen af en andel, med henblik på sammenlægning, til myndighedernes afgørelse om sammenlægning, eje to andele, uanset reglerne i 4. Gives der ikke tilladelse skal lejligheden atter afhændes. Stk. 4 Sammenlægning kan efter ovenstående foretages. Betingelserne i kommunens tilladelse skal efterkommes, ligesom andelshaveren selv afholder alle udgifter i forbindelse med sammenlægningen. Stk. 5 Ved sammenlægning af lejligheder, skal bestyrelsen konsulteres vedrørende arbejder, der medfører ændringer af bygningens udseende og karakter på fællesarealer. Det skal generelt tilstræbes at foretage så få ændringer udadtil som muligt. Ordensregler Cykler, knallerter og barnevogne må ikke henstilles på trappeopgange, kældergange eller gennemgange, men henvises til de opsatte cykelstativer eller barnevognsskur. Der må ikke henstilles noget i kældergange, på hovedtrapper eller køkkentrapper. Dersom nogen åbner vinduer på trapperne, skal vedkommende lukke dem om aftenen. Kælder-, lofts-, gennemgangsdøre samt port skal altid holdes lukkede. I uvejr skal vinduerne på tørrelofterne straks lukkes. Tørring af tøj og udhængning af genstande fra vinduerne eller trapper er forbudt. Fodboldspil i gården er strengt forbudt. Leg på trapper, i kældre og på loftsgange samt foran indgange er forbudt. Færdsel i anlægget må ske under behørig hensyntagen til beplantningen. Medlemmerne må påse, at børnene ikke afbrækker grene, blomster eller graver i anlægget. Private ting, såsom borde, stole og legeredskaber, der benyttes under ophold i gård og anlæg, skal fjernes straks efter brugen. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til mere permanent opstilling af ting til fælles afbenyttelse. Om aftenen skal børnenes legetøj fjernes fra gården. Cykling i gården samt i passagerne er strengt forbudt. Opkørsel samt parkering af biler og motorcykler i passager, på flisearealer samt i gården er forbudt. Medlemmerne må ikke holde duer og katte til ejendommen under nogen form for fodring. Al unødvendig støj, fra maskiner ect., der kan være til gene for de omkringboende, bør foregå i hverdagene mellem kl Lørdag, søndag og helligdage mellem kl Disse dage bør man vise hensyn. Cykler og lignende må ikke stilles op ad ejendommens facader. Vaskeri Benyttelse af vaskeri- og strygerumvaskeriet er opdelt i et vaskerum og et strygerum, hvilket betyder, at de kan bruges uafhængigt af hinanden. Har et medlem f.eks. vaskerummet kl , kan vedkommende disponere over strygerummet kl Se i øvrigt nedenstående liste over de daglige vasketure. Vaskerum Tur 1 (undtagen søn og helligdage) Kl Kl Tur 2 Kl Kl

7 Tur 3 Kl Kl Tur 4 Kl Kl Tur 5 Kl Kl Tur 6 Kl Kl Tur 7 Kl Kl For at få en glidende afvikling af vasketurene, er det nødvendigt, at tiderne nøje overholdes.hvis nogen overskrider vasketiden, er de, der derefter har vasketur berettiget til at stoppe og tømme maskinerne.har et medlem ikke påbegyndt sin vasketur efter ½ time, kan andre benytte vasketiden. Til hver andel hører en hængelås med nøgle forsynet med andelsnummer. Ved indsætning af låsen i vasketurstavlen, der er opsat i kældergangen ud for vaskeriet, kan en ønsket vasketur reserveres. For at undgå misforståelser skal låsen blive siddende til vasketuren er slut. Ved eventuelle uoverensstemmelser om retten til en vasketur, er hængelåsens placering afgørende. Husorden for vaskeriet 1 Adgang til og benyttelse af vaskeriet er kun tilladt medlemmerne. Det er således ikke tilladt venner, bekendte eller familie (herunder også voksne børn, som er flyttet hjemmefra) at få vasket tøj eller benytte maskinerne. 2 Misbrug eller misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav. 3 Eventuelt maskinstop på én eller flere maskiner berettiger ikke til, at man udvider vasketuren udover de 2 timer, man har til disposition i vaskerummet. 4 Kun den specialsæbe, der udleveres i poletautomaten, må benyttes. Maskinerne er tilsluttet blødtvandsanlæg og vil blive ødelagt ved skumning, forårsaget af brug af andre vaskemidler. Diverse skyllemidler kan anvendes. 5 Nettet i vinduerne må ikke tildækkes. 6 Al behandling af tøj sker på eget ansvar. 7 Efter sidste vasketur, som slutter kl , må strygerullen kun anvendes til kl HUSK AT SLUKKE LYSET. 8 Dørene til vaskeriet og strygestuen skal holdes låsede. 9 Lokaler og maskiner skal rengøres efter afbenyttelsen. Husk nettet i tørretumbleren. 10 Tobaksrygning i vaskeriet er ikke tilladt.

Vedtægter og ordensregler for. Tjenestemændenes Byggeforening

Vedtægter og ordensregler for. Tjenestemændenes Byggeforening Vedtægter og ordensregler for Tjenestemændenes Byggeforening Marts 2015 Med tillæg af 1. marts 2005 Samt tillæg 2 af 17. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 4 1 Oprindelse og formål... 4 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden VEDTÆGTER FOR A/B Skibelunden 1984 1 1.1 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SKIBELUNDEN. Dens hjemsted er Københavns kommune. Dens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004

Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 - - - - - Bilag vedlagt disse vedtægter: Bilag 1. Hensigt for aftapning af tønde nr. 01 Arran Malt fad

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere