Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening"

Transkript

1 Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Marts 2014 Med tillæg af 1. marts 2005 Vedtægter 1 Oprindelse og formål Foreningen, som er et andelsselskab under navn af Tjenestemændenes Byggeforening, er stiftet året 1915 af tjenestemænd i statens og Københavns kommunes tjeneste med det formål, at skaffe standsfæller og lignende gode sunde boliger i et andelshus mod betaling af en rimelig boligafgift. 2 Foreningens ejendomforeningen har opført og er ejer af ejendommen matr. Nr. 1284, 1306 og 1308 i Valby. 3 HjemstedForeningens hjemsted er København. 4 Medlemmer Andelshaverne er foreningens medlemmer. Intet medlem kan tegne mere end én andel. Medlemmerne er pligtige til selv at bebo deres lejlighed (jvnf. Dog 9), og lejligheden må ikke anvendes til andet end beboelse. Overtrædelse medfører fortabelse af medlemsret. 5 AndelsbevisAndelsbeviser udstedes af bestyrelsen. Værdien af andelsbeviset er rentefrit og uopsigeligt fra medlemmets side.bortkomne andelsbeviser Bortkomne andelsbeviser erstattes med nye, som påtegnes genpart.ved overdragelse af en andel påtegnes det eksisterende andelsbevis fra forrige andelshaver. Andelsbeviset kan ikke sælges eller pantsættes. Medlemmernes andel i ejendommenmedlemmerne er lodtagene i foreningens ejendom i forhold til andelsbevisets pålydende. 6 Økonomiske forpligtelsermedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser udover det beløb, der svarer til boligandelen i henhold til foreningens regnskab. 7 Overdragelse af en andeloverdragelse af en andel skal meddeles bestyrelsen skriftligt med oplysninger om, hvem overtageren er, og for at være gyldig have bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens svar skal foreligge senest 14 dage efter, at skrivelsen er modtaget. Salg gennem bestyrelsenen ledig andel, som ønskes solgt gennem bestyrelsen, skal først tilbydes andelsbeboerne. Derefter benyttes en prioriteret venteliste. For at være aktiv søgende på ventelisten skal der indbetales et beløb som gælder for et år på ventelisten. Generalforsamlingen fastsætter beløbet. Hvis overdragelsen ikke kan godkendesnægter bestyrelsen at godkende en andels overdragelse, kan andelshaveren forlange sagen forelagt en ordinær evt. ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måneds forløb.

2 Ny andelshavers forpligtigelserden nye andelshaver indgår i enhver henseende i den tidligere andelshavers forpligtelser og rettigheder. Ved indmeldelse i foreningen betales et gebyr, der fastsættes af generalforsamlingen. PrisfastsættelseVærdien af andelen skal udregnes på baggrund af andelsbevisets pålydende, ejendommens værdi ifølge sidste almindelige vurdering. Vurderingen skal foretages af en sagkyndig, der udpeges af bestyrelsen, og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Vurderingen betales af det fraflyttende medlem. I tilfælde af at lejligheden ikke er lovliggjort, og køber accepterer at foretage lovliggørelsen, skal dette bringes i orden inden 3 måneder efter overtagelsen. Fremgangsmåden Forud for andelens overdragelse skal køberen have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget. Desuden skal køberen have en opstilling over hvordan salgsprisen er beregnet med en specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og eventuelt inventar. Bestyrelsen skal ved prisudregningen altid rette sig efter den til enhver tid gældende lov om andelsboligforeninger. 8 Overdragelse ved dødsfaldafgår et medlem ved døden, indtræder ægtefælle, børn eller børnebørn som andelshaver, eller i øvrigt den, som afdøde ved testamente, eller skriftlig med vidner undertegnet erklæring, har indsat til at overtage andelen. Dersom der ikke findes enke, enkemand eller børn og heller ikke foreligger testamente eller skriftlig erklæring fra afdøde, eller arvingerne ikke selv ønsker at overtage andelen, kan foreningens bestyrelse overdrage andelen til en ny andelshaver (jvnf. 7), som indbetaler et beløb, der svarer til lejlighedens værdi. Det indkomne beløb skal udbetales til afdødes bo. 9 Midlertidig fraflytning af lejlighedbliver et medlem som følge af fraflytning fra København, i henhold til Lejelovens 70, kan han beholde sin medlems- ret i indtil 24 måneder. FremlejeMedlemmet har ret til selv at bestemme til hvem og hvor længe lejligheden skal udlejes dog ikke over 12 måneder.bestyrelsen udfærdiger kontrakt til lejemålet og andelshaveren skal indbetale boligafgiften til boligforeningen. Andelsforeningen kan ikke drages til ansvar for skader og mangler. Forpligtelser hvis fremleje ikke kan finde stedsåfremt lejligheden ikke kan udlejes, hæfter medlemmet for sine forpligtelser overfor foreningen. Vedligeholdelse ved fremlejebestyrelsen er ikke ansvarlig for lejlighedens vedligeholdelse.bestyrelsen kan opsige en lejer, såfremt den modtager en efter dens skøn berettiget klage over lejeren, eller såfremt bestyrelsen skønner, at lejeren forvolder skade på ejendommen. 10 Boligafgiftens fastsættelse og indbetalingboligafgiften fastsættes af generalforsamlingen under hensyn til foreningens øjeblikkelige behov. Alle ekstraordinære udgifter, der ikke kan afholdes over vedligeholdelseskontoen, bevilges særskilt af generalforsamlingen. Boligafgiften reguleres hvert år pr. 1. maj. Boligafgiften skal betales månedlig forud til foreningens girokonto indenfor det tidsrum, der er fastsat, og som står på giroindbetalingskortet eller på den medfølgende skrivelse, der oplyser om fordelingen: boligafgift, antenne og á conto varme. RestancetillægEr boligafgiften ikke betalt inden forfaldsdag, skal der betales 5% tillæg af det til enhver tid skyldige beløb. Fortabelse af medlemsret ved restance Bestyrelsen kan ekskluderet et medlem og bringe hans brugsret til ophør, såfremt et medlem er i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter at skriftlig påkrav med oplysning om, at eksklusionen vil finde sted, såfremt restancen ikke bliver berigtiget, er kommet frem til medlemmet. Sidder medlemmet det pågældende påkrav overhørigt, kan bestyrelsen ved ordinært eller ekstraordinært bestyrelsesmøde ekskludere medlemmet. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere over andelslejligheden efter reglerne i 7.

3 Sygdom og arbejdsløshedunder særlige omstændigheder f.eks. under sygdom og arbejdsløshed kan andelshaveren skriftligt ansøge bestyrelsen, som kan se bort fra forannævnte bestemmelser, men bestyrelsen kan dog ikke tillade, at et medlems restancer overstiger 6 måneder. Boligafgiftens procentvise fordelingnedsættelse eller forhøjelse af boligafgiften skal foretages procentvis for samtlige medlemmer under et i forhold til den vedtagne boligafgift.generalforsamlingen kan dog i forbindelse med udgifter, der ikke relaterer til lejlighedens størrelse, vedtage en anden fordeling. 11 VedligeholdelseEthvert medlem vedligeholder den ham overdragne lejlighed med kælder og pulterkammer, medens ejendommens øvrige vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder hovedforsyningslinier til varmt og koldt vand til stophanerne på køkkentrappen, gas og el samt faldstammer og dørtelefoner. Desuden vedligeholdes koldtvandsforsyningen til toilettet. Foreningen vedligeholder ligeledes centralvarmeanlæg inkl. radiatorer, som andelshaveren ikke må ændre uden tilladelse. Vedligeholdelsesarbejder og udbedring af skader skal forlods godkendes af formanden. Undtaget herfra er akut opståede skader. ErstatningspligtSkader, som forvoldes af medlemmer eller deres pårørende, erstattes af medlemmet. ForhaverneForhaverne skal holdes i sømmelig stand af de pågældende medlemmer i stuelejlighederne. Vedligeholdelse af hækkene påhviler dog foreningen. I forhaverne må der ikke bygges lysthuse og plantede træer og buske må ikke overstige 1½ meter. Misligholdelse af lejlighederbestyrelsen har ret til at foretage eftersyn af lejligheder m.m., og fordre skade og forfald udbedret. Skulle et medlem i så henseende sidde bestyrelsens henstilling overhørig, vil forholdet være at forelægge en generalforsamling til afgørelse. 12 GeneralforsamlingenGeneralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er altid beslutningsdygtig. Ordinære generalforsamling afholdes med 3 ugers varsel hvert år i marts måned. Sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen. Eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes inden 14 dage, når mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det. AfstemningsreglerVed alle afstemninger er stemmeflerhed afgørende. Til ændringer af vedtægterne kræves dog 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Stemmeret kan udøves ved ægtefælle eller samlever der dog skal være notere i foreningens protokol. Endvidere kan stemmeret udøves ved udstedelse af fuldmagt til et andet medlem af foreningen. I tilfælde af stemmelighed træffer formanden endelig afgørelse. Afstemningen foretages ved håndsoprækning; dog skal skriftlig afstemning finde sted, når nogen forlanger det. Ved valg af tillidsmænd vil de forestående kandidater være at betragte som valgt, når ingen modkandidat er opstillet. I alle tilfælde, hvor to eller flere er opstillet til den samme post, skal skriftlig afstemning finde sted. Hvad der kan behandles på en ordinær generalforsamlingpå den ordinære generalforsamling behandles:a. Det forløbne års virksomhed. 1 Regnskabet. 2 Eventuelle forslag, herunder større vedligeholdelsesarbejder. 3 Valg af bestyrelse og 1 Suppleant. Udsendelse af dagsordendagsorden til generalforsamling tilsendes hvert medlem senest 8 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamlingpå en ekstraordinær generalforsamling kan kun forhandles, hvad der har givet anledning til indkaldelsen. Forhandlingen på generalforsamlingen skal protokolleres. 13 Foreningens bestyrelse og forretningsordenforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig formand, kasserer, sekretær samt 2 repræsentanter. Formand vælges for 2 år af generalforsamlingen i de lige år. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, 2 medlemmer hvert år. Yderligere vælges 2 suppleanter hvert år for en 1-årig periode.

4 Bestyrelsen vælger indenfor sin midte en kasserer og en sekretær. Daglig ledelseforeningens daglige ledelse påhviler formanden, som fører tilsyn med bygningen, gårds og trappers renholdelse samt fælleshavens og forhavernes vedligeholdelse. Et bestyrelsesmedlem er berettiget til, uden særlig bemyndigelse, at lade foretage ethvert reparationsarbejde, som kræver øjeblikkelig indskriden. Andre reparationer skal vedtages af bestyrelsen. Ved større arbejder skal tilbud indkaldes. Forandringer ved bygninger og anlægegentlige forandringer ved bygning og anlæg må ikke foretages uden generalforsamlingens bemyndigelse. ProtokolBestyrelsens beslutninger sker ved afstemning og protokolleres. Referat fra bestyrelsesmøder opslås hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse på foreningens opslagstavle ved vaskeriet. Referater fra generalforsamlinger skal godkendes af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde før udsendelse. 14 RegnskabsårForeningens regnskabsår er kalenderåret. Retningslinier for regnskabets affattelseadministratoren fører regnskabet, som skal være affattet således, at det for medlemmerne i det mindste klart fremgår: 1. Hvad der er oppebåret i boligafgift. 2. A conto varme. 3. TV indtægter. 4. Andre indtægter. 5. Hvad der er medgået til: a) Forrentning og amortisation af de i ejendommen stående kapitaler. b) Varmeudgifter. c) Skatter og afgifter. d) 1. Bestyrelsens honorar 2. Øvrige administrationsudgifter e) Vedligeholdelse. f) Gårdmand g) Renholdelse af trapper. h) Ejendommens el-forbrug. i) TV afgifter. j) Vejbidrag. k) Forsikringer. 6 Anlægsaktiviter (forbedringer), som indeholder aktiver i den udstrækning de ikke indgår i den almindelige ejendomsvurdering. Afskrives ved forhøjelse af ejendomsvurderingen eller efter almindelige afskrivningsregler. 7 Foreningens status ved regnskabsårets slutning, derunder særlig angivelse af de i ejendommen indestående prioriteters restbeløb. Revision Revisionen skal være afsluttet senest 15. februar. Udsendelse af regnskabeten trykt regnskabsekstrakt med ovennævnte poster, samt budget for det kommende år, tilstilles medlemmerne samtidig med udsendelse af dagsordenen.såvel hovedregnskabet som ekstrakten skal have revisorernes påtegning. 15 RevisorerRegnskabet revideres af et på generalforsamlingen valgt revisorfirma. 16 AdministrationGeneralforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til en hver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

5 Honorar til bestyrelsebestyrelsens honorar vedtages på generalforsamlingen.ekstrahonorering af bestyrelsen kan kun forekomme i forbindelse med projekter af en størrelsesorden, der kræver vedtagelse på en generalforsamling, eller ved arbejder, der er af samme størrelsesorden, men lovpligtige eller akutte. Størrelsen af ekstrahonoreringen skal vedtages på generalforsamlingen og fremgå som et særskilt punkt på regnskabet. 17 FirmategningForeningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.på foreningens bankkonto kan kun hæves af 2 i forening, nemlig kassereren i forbindelse med formand eller næstformand, hvis navne meddeles banken. 18 Skade på ejendommen ved ind- og udflytningved ind- og udflytning hæfter vedkommende for den skade, som under flytningen må være påført ejendommen. 19 HusordenMedlemmer er pligtige til at iagttage god husorden. HusdyrDer må ikke holdes hund og dyr med støjende adfærd, eller dyr som påvirker det ydre miljø. KlagerIndkommer skriftlig klage over et medlem eller dennes pårørende som husfælle, og sidder et medlem bestyrelsens tilrettevisning overhørig, kan denne indstille medlemmet til eksklusion af foreningen på en generalforsamling; dog kræves der at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for eksklusion.afviklingen sker som nævnt i Skorsten og aftrækskanalerejendommens eksisterende skorsten må ikke anvendes, hverken som skorsten eller som aftrækskanal. Emhætter må ikke tilsluttes aftrækskanaler i køkkenet. 21 VaskelofterDe tidligere vaskelofter udlejes af bestyrelsen. Beløbet reguleres hvert år ved generalforsamlingen efter samme retningslinier som boligafgiften i h.t. vedtægternes 10, og opkræves forud sammen med boligafgiften for januar. Hvis flere medlemmer, i den opgang hvor vaskeloftet er beliggende, ønsker at leje det, skal bestyrelsen udleje det til det medlem, der har den største anciennitet i foreningen. Hvis ingen i opgangen skulle ønske at leje vaskeloftet, tilbydes det til et medlem fra en af de øvrige opgange efter samme retningslinier som ovenfor. Rummet må ikke benyttes til noget, der kan være til ulempe for de øvrige beboere i opgangen. Hvis et medlem fraflytter foreningen overdrages vaskeloftet ikke automatisk til den nye andelshaver, men udlejes på ny af bestyrelsen efter ovenstående retningslinier. Betalt leje vil ikke blive tilbagebetalt, hvis medlemmet fraflytter foreningen i løbet af året. 22 Foreningens opløsningforeningen kan kun opløses efter forslag på en generalforsamling og ved urafstemning, når mindst 3/4 af samtlige andelshavere stemmer herfor. Et eventuelt overskud udloddes efter reglerne i Arrest og eksekutionandelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i eventuelle tilgodehavender efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt til nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. 24 SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER Lejligheder i andelsboligforeningen kan sammenlægges. Stk. 2

6 Alle sammenlægninger skal forelægges kommunen, med henblik på godkendelse af sammenlægningens karakter samt ændringer i bygningens konstruktion med videre. Ansøgning om sammenlægning skal sendes til kommune inden 3 måneder fra overtagelse af den andel, der skal ske sammenlægning med. Stk. 3 En andelshaver kan i tidsrummet fra overtagelsen af en andel, med henblik på sammenlægning, til myndighedernes afgørelse om sammenlægning, eje to andele, uanset reglerne i 4. Gives der ikke tilladelse skal lejligheden atter afhændes. Stk. 4 Sammenlægning kan efter ovenstående foretages. Betingelserne i kommunens tilladelse skal efterkommes, ligesom andelshaveren selv afholder alle udgifter i forbindelse med sammenlægningen. Stk. 5 Ved sammenlægning af lejligheder, skal bestyrelsen konsulteres vedrørende arbejder, der medfører ændringer af bygningens udseende og karakter på fællesarealer. Det skal generelt tilstræbes at foretage så få ændringer udadtil som muligt. Ordensregler Cykler, knallerter og barnevogne må ikke henstilles på trappeopgange, kældergange eller gennemgange, men henvises til de opsatte cykelstativer eller barnevognsskur. Der må ikke henstilles noget i kældergange, på hovedtrapper eller køkkentrapper. Dersom nogen åbner vinduer på trapperne, skal vedkommende lukke dem om aftenen. Kælder-, lofts-, gennemgangsdøre samt port skal altid holdes lukkede. I uvejr skal vinduerne på tørrelofterne straks lukkes. Tørring af tøj og udhængning af genstande fra vinduerne eller trapper er forbudt. Fodboldspil i gården er strengt forbudt. Leg på trapper, i kældre og på loftsgange samt foran indgange er forbudt. Færdsel i anlægget må ske under behørig hensyntagen til beplantningen. Medlemmerne må påse, at børnene ikke afbrækker grene, blomster eller graver i anlægget. Private ting, såsom borde, stole og legeredskaber, der benyttes under ophold i gård og anlæg, skal fjernes straks efter brugen. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til mere permanent opstilling af ting til fælles afbenyttelse. Om aftenen skal børnenes legetøj fjernes fra gården. Cykling i gården samt i passagerne er strengt forbudt. Opkørsel samt parkering af biler og motorcykler i passager, på flisearealer samt i gården er forbudt. Medlemmerne må ikke holde duer og katte til ejendommen under nogen form for fodring. Al unødvendig støj, fra maskiner ect., der kan være til gene for de omkringboende, bør foregå i hverdagene mellem kl Lørdag, søndag og helligdage mellem kl Disse dage bør man vise hensyn. Cykler og lignende må ikke stilles op ad ejendommens facader. Vaskeri Benyttelse af vaskeri- og strygerumvaskeriet er opdelt i et vaskerum og et strygerum, hvilket betyder, at de kan bruges uafhængigt af hinanden. Har et medlem f.eks. vaskerummet kl , kan vedkommende disponere over strygerummet kl Se i øvrigt nedenstående liste over de daglige vasketure. Vaskerum Tur 1 (undtagen søn og helligdage) Kl Kl Tur 2 Kl Kl

7 Tur 3 Kl Kl Tur 4 Kl Kl Tur 5 Kl Kl Tur 6 Kl Kl Tur 7 Kl Kl For at få en glidende afvikling af vasketurene, er det nødvendigt, at tiderne nøje overholdes.hvis nogen overskrider vasketiden, er de, der derefter har vasketur berettiget til at stoppe og tømme maskinerne.har et medlem ikke påbegyndt sin vasketur efter ½ time, kan andre benytte vasketiden. Til hver andel hører en hængelås med nøgle forsynet med andelsnummer. Ved indsætning af låsen i vasketurstavlen, der er opsat i kældergangen ud for vaskeriet, kan en ønsket vasketur reserveres. For at undgå misforståelser skal låsen blive siddende til vasketuren er slut. Ved eventuelle uoverensstemmelser om retten til en vasketur, er hængelåsens placering afgørende. Husorden for vaskeriet 1 Adgang til og benyttelse af vaskeriet er kun tilladt medlemmerne. Det er således ikke tilladt venner, bekendte eller familie (herunder også voksne børn, som er flyttet hjemmefra) at få vasket tøj eller benytte maskinerne. 2 Misbrug eller misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav. 3 Eventuelt maskinstop på én eller flere maskiner berettiger ikke til, at man udvider vasketuren udover de 2 timer, man har til disposition i vaskerummet. 4 Kun den specialsæbe, der udleveres i poletautomaten, må benyttes. Maskinerne er tilsluttet blødtvandsanlæg og vil blive ødelagt ved skumning, forårsaget af brug af andre vaskemidler. Diverse skyllemidler kan anvendes. 5 Nettet i vinduerne må ikke tildækkes. 6 Al behandling af tøj sker på eget ansvar. 7 Efter sidste vasketur, som slutter kl , må strygerullen kun anvendes til kl HUSK AT SLUKKE LYSET. 8 Dørene til vaskeriet og strygestuen skal holdes låsede. 9 Lokaler og maskiner skal rengøres efter afbenyttelsen. Husk nettet i tørretumbleren. 10 Tobaksrygning i vaskeriet er ikke tilladt.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere