Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening"

Transkript

1 Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Marts 2014 Med tillæg af 1. marts 2005 Vedtægter 1 Oprindelse og formål Foreningen, som er et andelsselskab under navn af Tjenestemændenes Byggeforening, er stiftet året 1915 af tjenestemænd i statens og Københavns kommunes tjeneste med det formål, at skaffe standsfæller og lignende gode sunde boliger i et andelshus mod betaling af en rimelig boligafgift. 2 Foreningens ejendomforeningen har opført og er ejer af ejendommen matr. Nr. 1284, 1306 og 1308 i Valby. 3 HjemstedForeningens hjemsted er København. 4 Medlemmer Andelshaverne er foreningens medlemmer. Intet medlem kan tegne mere end én andel. Medlemmerne er pligtige til selv at bebo deres lejlighed (jvnf. Dog 9), og lejligheden må ikke anvendes til andet end beboelse. Overtrædelse medfører fortabelse af medlemsret. 5 AndelsbevisAndelsbeviser udstedes af bestyrelsen. Værdien af andelsbeviset er rentefrit og uopsigeligt fra medlemmets side.bortkomne andelsbeviser Bortkomne andelsbeviser erstattes med nye, som påtegnes genpart.ved overdragelse af en andel påtegnes det eksisterende andelsbevis fra forrige andelshaver. Andelsbeviset kan ikke sælges eller pantsættes. Medlemmernes andel i ejendommenmedlemmerne er lodtagene i foreningens ejendom i forhold til andelsbevisets pålydende. 6 Økonomiske forpligtelsermedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser udover det beløb, der svarer til boligandelen i henhold til foreningens regnskab. 7 Overdragelse af en andeloverdragelse af en andel skal meddeles bestyrelsen skriftligt med oplysninger om, hvem overtageren er, og for at være gyldig have bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens svar skal foreligge senest 14 dage efter, at skrivelsen er modtaget. Salg gennem bestyrelsenen ledig andel, som ønskes solgt gennem bestyrelsen, skal først tilbydes andelsbeboerne. Derefter benyttes en prioriteret venteliste. For at være aktiv søgende på ventelisten skal der indbetales et beløb som gælder for et år på ventelisten. Generalforsamlingen fastsætter beløbet. Hvis overdragelsen ikke kan godkendesnægter bestyrelsen at godkende en andels overdragelse, kan andelshaveren forlange sagen forelagt en ordinær evt. ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måneds forløb.

2 Ny andelshavers forpligtigelserden nye andelshaver indgår i enhver henseende i den tidligere andelshavers forpligtelser og rettigheder. Ved indmeldelse i foreningen betales et gebyr, der fastsættes af generalforsamlingen. PrisfastsættelseVærdien af andelen skal udregnes på baggrund af andelsbevisets pålydende, ejendommens værdi ifølge sidste almindelige vurdering. Vurderingen skal foretages af en sagkyndig, der udpeges af bestyrelsen, og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Vurderingen betales af det fraflyttende medlem. I tilfælde af at lejligheden ikke er lovliggjort, og køber accepterer at foretage lovliggørelsen, skal dette bringes i orden inden 3 måneder efter overtagelsen. Fremgangsmåden Forud for andelens overdragelse skal køberen have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget. Desuden skal køberen have en opstilling over hvordan salgsprisen er beregnet med en specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og eventuelt inventar. Bestyrelsen skal ved prisudregningen altid rette sig efter den til enhver tid gældende lov om andelsboligforeninger. 8 Overdragelse ved dødsfaldafgår et medlem ved døden, indtræder ægtefælle, børn eller børnebørn som andelshaver, eller i øvrigt den, som afdøde ved testamente, eller skriftlig med vidner undertegnet erklæring, har indsat til at overtage andelen. Dersom der ikke findes enke, enkemand eller børn og heller ikke foreligger testamente eller skriftlig erklæring fra afdøde, eller arvingerne ikke selv ønsker at overtage andelen, kan foreningens bestyrelse overdrage andelen til en ny andelshaver (jvnf. 7), som indbetaler et beløb, der svarer til lejlighedens værdi. Det indkomne beløb skal udbetales til afdødes bo. 9 Midlertidig fraflytning af lejlighedbliver et medlem som følge af fraflytning fra København, i henhold til Lejelovens 70, kan han beholde sin medlems- ret i indtil 24 måneder. FremlejeMedlemmet har ret til selv at bestemme til hvem og hvor længe lejligheden skal udlejes dog ikke over 12 måneder.bestyrelsen udfærdiger kontrakt til lejemålet og andelshaveren skal indbetale boligafgiften til boligforeningen. Andelsforeningen kan ikke drages til ansvar for skader og mangler. Forpligtelser hvis fremleje ikke kan finde stedsåfremt lejligheden ikke kan udlejes, hæfter medlemmet for sine forpligtelser overfor foreningen. Vedligeholdelse ved fremlejebestyrelsen er ikke ansvarlig for lejlighedens vedligeholdelse.bestyrelsen kan opsige en lejer, såfremt den modtager en efter dens skøn berettiget klage over lejeren, eller såfremt bestyrelsen skønner, at lejeren forvolder skade på ejendommen. 10 Boligafgiftens fastsættelse og indbetalingboligafgiften fastsættes af generalforsamlingen under hensyn til foreningens øjeblikkelige behov. Alle ekstraordinære udgifter, der ikke kan afholdes over vedligeholdelseskontoen, bevilges særskilt af generalforsamlingen. Boligafgiften reguleres hvert år pr. 1. maj. Boligafgiften skal betales månedlig forud til foreningens girokonto indenfor det tidsrum, der er fastsat, og som står på giroindbetalingskortet eller på den medfølgende skrivelse, der oplyser om fordelingen: boligafgift, antenne og á conto varme. RestancetillægEr boligafgiften ikke betalt inden forfaldsdag, skal der betales 5% tillæg af det til enhver tid skyldige beløb. Fortabelse af medlemsret ved restance Bestyrelsen kan ekskluderet et medlem og bringe hans brugsret til ophør, såfremt et medlem er i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter at skriftlig påkrav med oplysning om, at eksklusionen vil finde sted, såfremt restancen ikke bliver berigtiget, er kommet frem til medlemmet. Sidder medlemmet det pågældende påkrav overhørigt, kan bestyrelsen ved ordinært eller ekstraordinært bestyrelsesmøde ekskludere medlemmet. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere over andelslejligheden efter reglerne i 7.

3 Sygdom og arbejdsløshedunder særlige omstændigheder f.eks. under sygdom og arbejdsløshed kan andelshaveren skriftligt ansøge bestyrelsen, som kan se bort fra forannævnte bestemmelser, men bestyrelsen kan dog ikke tillade, at et medlems restancer overstiger 6 måneder. Boligafgiftens procentvise fordelingnedsættelse eller forhøjelse af boligafgiften skal foretages procentvis for samtlige medlemmer under et i forhold til den vedtagne boligafgift.generalforsamlingen kan dog i forbindelse med udgifter, der ikke relaterer til lejlighedens størrelse, vedtage en anden fordeling. 11 VedligeholdelseEthvert medlem vedligeholder den ham overdragne lejlighed med kælder og pulterkammer, medens ejendommens øvrige vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder hovedforsyningslinier til varmt og koldt vand til stophanerne på køkkentrappen, gas og el samt faldstammer og dørtelefoner. Desuden vedligeholdes koldtvandsforsyningen til toilettet. Foreningen vedligeholder ligeledes centralvarmeanlæg inkl. radiatorer, som andelshaveren ikke må ændre uden tilladelse. Vedligeholdelsesarbejder og udbedring af skader skal forlods godkendes af formanden. Undtaget herfra er akut opståede skader. ErstatningspligtSkader, som forvoldes af medlemmer eller deres pårørende, erstattes af medlemmet. ForhaverneForhaverne skal holdes i sømmelig stand af de pågældende medlemmer i stuelejlighederne. Vedligeholdelse af hækkene påhviler dog foreningen. I forhaverne må der ikke bygges lysthuse og plantede træer og buske må ikke overstige 1½ meter. Misligholdelse af lejlighederbestyrelsen har ret til at foretage eftersyn af lejligheder m.m., og fordre skade og forfald udbedret. Skulle et medlem i så henseende sidde bestyrelsens henstilling overhørig, vil forholdet være at forelægge en generalforsamling til afgørelse. 12 GeneralforsamlingenGeneralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er altid beslutningsdygtig. Ordinære generalforsamling afholdes med 3 ugers varsel hvert år i marts måned. Sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, meddeles medlemmerne samtidig med indvarslingen. Eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes inden 14 dage, når mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det. AfstemningsreglerVed alle afstemninger er stemmeflerhed afgørende. Til ændringer af vedtægterne kræves dog 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Stemmeret kan udøves ved ægtefælle eller samlever der dog skal være notere i foreningens protokol. Endvidere kan stemmeret udøves ved udstedelse af fuldmagt til et andet medlem af foreningen. I tilfælde af stemmelighed træffer formanden endelig afgørelse. Afstemningen foretages ved håndsoprækning; dog skal skriftlig afstemning finde sted, når nogen forlanger det. Ved valg af tillidsmænd vil de forestående kandidater være at betragte som valgt, når ingen modkandidat er opstillet. I alle tilfælde, hvor to eller flere er opstillet til den samme post, skal skriftlig afstemning finde sted. Hvad der kan behandles på en ordinær generalforsamlingpå den ordinære generalforsamling behandles:a. Det forløbne års virksomhed. 1 Regnskabet. 2 Eventuelle forslag, herunder større vedligeholdelsesarbejder. 3 Valg af bestyrelse og 1 Suppleant. Udsendelse af dagsordendagsorden til generalforsamling tilsendes hvert medlem senest 8 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamlingpå en ekstraordinær generalforsamling kan kun forhandles, hvad der har givet anledning til indkaldelsen. Forhandlingen på generalforsamlingen skal protokolleres. 13 Foreningens bestyrelse og forretningsordenforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig formand, kasserer, sekretær samt 2 repræsentanter. Formand vælges for 2 år af generalforsamlingen i de lige år. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, 2 medlemmer hvert år. Yderligere vælges 2 suppleanter hvert år for en 1-årig periode.

4 Bestyrelsen vælger indenfor sin midte en kasserer og en sekretær. Daglig ledelseforeningens daglige ledelse påhviler formanden, som fører tilsyn med bygningen, gårds og trappers renholdelse samt fælleshavens og forhavernes vedligeholdelse. Et bestyrelsesmedlem er berettiget til, uden særlig bemyndigelse, at lade foretage ethvert reparationsarbejde, som kræver øjeblikkelig indskriden. Andre reparationer skal vedtages af bestyrelsen. Ved større arbejder skal tilbud indkaldes. Forandringer ved bygninger og anlægegentlige forandringer ved bygning og anlæg må ikke foretages uden generalforsamlingens bemyndigelse. ProtokolBestyrelsens beslutninger sker ved afstemning og protokolleres. Referat fra bestyrelsesmøder opslås hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse på foreningens opslagstavle ved vaskeriet. Referater fra generalforsamlinger skal godkendes af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde før udsendelse. 14 RegnskabsårForeningens regnskabsår er kalenderåret. Retningslinier for regnskabets affattelseadministratoren fører regnskabet, som skal være affattet således, at det for medlemmerne i det mindste klart fremgår: 1. Hvad der er oppebåret i boligafgift. 2. A conto varme. 3. TV indtægter. 4. Andre indtægter. 5. Hvad der er medgået til: a) Forrentning og amortisation af de i ejendommen stående kapitaler. b) Varmeudgifter. c) Skatter og afgifter. d) 1. Bestyrelsens honorar 2. Øvrige administrationsudgifter e) Vedligeholdelse. f) Gårdmand g) Renholdelse af trapper. h) Ejendommens el-forbrug. i) TV afgifter. j) Vejbidrag. k) Forsikringer. 6 Anlægsaktiviter (forbedringer), som indeholder aktiver i den udstrækning de ikke indgår i den almindelige ejendomsvurdering. Afskrives ved forhøjelse af ejendomsvurderingen eller efter almindelige afskrivningsregler. 7 Foreningens status ved regnskabsårets slutning, derunder særlig angivelse af de i ejendommen indestående prioriteters restbeløb. Revision Revisionen skal være afsluttet senest 15. februar. Udsendelse af regnskabeten trykt regnskabsekstrakt med ovennævnte poster, samt budget for det kommende år, tilstilles medlemmerne samtidig med udsendelse af dagsordenen.såvel hovedregnskabet som ekstrakten skal have revisorernes påtegning. 15 RevisorerRegnskabet revideres af et på generalforsamlingen valgt revisorfirma. 16 AdministrationGeneralforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til en hver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

5 Honorar til bestyrelsebestyrelsens honorar vedtages på generalforsamlingen.ekstrahonorering af bestyrelsen kan kun forekomme i forbindelse med projekter af en størrelsesorden, der kræver vedtagelse på en generalforsamling, eller ved arbejder, der er af samme størrelsesorden, men lovpligtige eller akutte. Størrelsen af ekstrahonoreringen skal vedtages på generalforsamlingen og fremgå som et særskilt punkt på regnskabet. 17 FirmategningForeningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.på foreningens bankkonto kan kun hæves af 2 i forening, nemlig kassereren i forbindelse med formand eller næstformand, hvis navne meddeles banken. 18 Skade på ejendommen ved ind- og udflytningved ind- og udflytning hæfter vedkommende for den skade, som under flytningen må være påført ejendommen. 19 HusordenMedlemmer er pligtige til at iagttage god husorden. HusdyrDer må ikke holdes hund og dyr med støjende adfærd, eller dyr som påvirker det ydre miljø. KlagerIndkommer skriftlig klage over et medlem eller dennes pårørende som husfælle, og sidder et medlem bestyrelsens tilrettevisning overhørig, kan denne indstille medlemmet til eksklusion af foreningen på en generalforsamling; dog kræves der at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for eksklusion.afviklingen sker som nævnt i Skorsten og aftrækskanalerejendommens eksisterende skorsten må ikke anvendes, hverken som skorsten eller som aftrækskanal. Emhætter må ikke tilsluttes aftrækskanaler i køkkenet. 21 VaskelofterDe tidligere vaskelofter udlejes af bestyrelsen. Beløbet reguleres hvert år ved generalforsamlingen efter samme retningslinier som boligafgiften i h.t. vedtægternes 10, og opkræves forud sammen med boligafgiften for januar. Hvis flere medlemmer, i den opgang hvor vaskeloftet er beliggende, ønsker at leje det, skal bestyrelsen udleje det til det medlem, der har den største anciennitet i foreningen. Hvis ingen i opgangen skulle ønske at leje vaskeloftet, tilbydes det til et medlem fra en af de øvrige opgange efter samme retningslinier som ovenfor. Rummet må ikke benyttes til noget, der kan være til ulempe for de øvrige beboere i opgangen. Hvis et medlem fraflytter foreningen overdrages vaskeloftet ikke automatisk til den nye andelshaver, men udlejes på ny af bestyrelsen efter ovenstående retningslinier. Betalt leje vil ikke blive tilbagebetalt, hvis medlemmet fraflytter foreningen i løbet af året. 22 Foreningens opløsningforeningen kan kun opløses efter forslag på en generalforsamling og ved urafstemning, når mindst 3/4 af samtlige andelshavere stemmer herfor. Et eventuelt overskud udloddes efter reglerne i Arrest og eksekutionandelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i eventuelle tilgodehavender efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt til nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. 24 SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER Lejligheder i andelsboligforeningen kan sammenlægges. Stk. 2

6 Alle sammenlægninger skal forelægges kommunen, med henblik på godkendelse af sammenlægningens karakter samt ændringer i bygningens konstruktion med videre. Ansøgning om sammenlægning skal sendes til kommune inden 3 måneder fra overtagelse af den andel, der skal ske sammenlægning med. Stk. 3 En andelshaver kan i tidsrummet fra overtagelsen af en andel, med henblik på sammenlægning, til myndighedernes afgørelse om sammenlægning, eje to andele, uanset reglerne i 4. Gives der ikke tilladelse skal lejligheden atter afhændes. Stk. 4 Sammenlægning kan efter ovenstående foretages. Betingelserne i kommunens tilladelse skal efterkommes, ligesom andelshaveren selv afholder alle udgifter i forbindelse med sammenlægningen. Stk. 5 Ved sammenlægning af lejligheder, skal bestyrelsen konsulteres vedrørende arbejder, der medfører ændringer af bygningens udseende og karakter på fællesarealer. Det skal generelt tilstræbes at foretage så få ændringer udadtil som muligt. Ordensregler Cykler, knallerter og barnevogne må ikke henstilles på trappeopgange, kældergange eller gennemgange, men henvises til de opsatte cykelstativer eller barnevognsskur. Der må ikke henstilles noget i kældergange, på hovedtrapper eller køkkentrapper. Dersom nogen åbner vinduer på trapperne, skal vedkommende lukke dem om aftenen. Kælder-, lofts-, gennemgangsdøre samt port skal altid holdes lukkede. I uvejr skal vinduerne på tørrelofterne straks lukkes. Tørring af tøj og udhængning af genstande fra vinduerne eller trapper er forbudt. Fodboldspil i gården er strengt forbudt. Leg på trapper, i kældre og på loftsgange samt foran indgange er forbudt. Færdsel i anlægget må ske under behørig hensyntagen til beplantningen. Medlemmerne må påse, at børnene ikke afbrækker grene, blomster eller graver i anlægget. Private ting, såsom borde, stole og legeredskaber, der benyttes under ophold i gård og anlæg, skal fjernes straks efter brugen. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til mere permanent opstilling af ting til fælles afbenyttelse. Om aftenen skal børnenes legetøj fjernes fra gården. Cykling i gården samt i passagerne er strengt forbudt. Opkørsel samt parkering af biler og motorcykler i passager, på flisearealer samt i gården er forbudt. Medlemmerne må ikke holde duer og katte til ejendommen under nogen form for fodring. Al unødvendig støj, fra maskiner ect., der kan være til gene for de omkringboende, bør foregå i hverdagene mellem kl Lørdag, søndag og helligdage mellem kl Disse dage bør man vise hensyn. Cykler og lignende må ikke stilles op ad ejendommens facader. Vaskeri Benyttelse af vaskeri- og strygerumvaskeriet er opdelt i et vaskerum og et strygerum, hvilket betyder, at de kan bruges uafhængigt af hinanden. Har et medlem f.eks. vaskerummet kl , kan vedkommende disponere over strygerummet kl Se i øvrigt nedenstående liste over de daglige vasketure. Vaskerum Tur 1 (undtagen søn og helligdage) Kl Kl Tur 2 Kl Kl

7 Tur 3 Kl Kl Tur 4 Kl Kl Tur 5 Kl Kl Tur 6 Kl Kl Tur 7 Kl Kl For at få en glidende afvikling af vasketurene, er det nødvendigt, at tiderne nøje overholdes.hvis nogen overskrider vasketiden, er de, der derefter har vasketur berettiget til at stoppe og tømme maskinerne.har et medlem ikke påbegyndt sin vasketur efter ½ time, kan andre benytte vasketiden. Til hver andel hører en hængelås med nøgle forsynet med andelsnummer. Ved indsætning af låsen i vasketurstavlen, der er opsat i kældergangen ud for vaskeriet, kan en ønsket vasketur reserveres. For at undgå misforståelser skal låsen blive siddende til vasketuren er slut. Ved eventuelle uoverensstemmelser om retten til en vasketur, er hængelåsens placering afgørende. Husorden for vaskeriet 1 Adgang til og benyttelse af vaskeriet er kun tilladt medlemmerne. Det er således ikke tilladt venner, bekendte eller familie (herunder også voksne børn, som er flyttet hjemmefra) at få vasket tøj eller benytte maskinerne. 2 Misbrug eller misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav. 3 Eventuelt maskinstop på én eller flere maskiner berettiger ikke til, at man udvider vasketuren udover de 2 timer, man har til disposition i vaskerummet. 4 Kun den specialsæbe, der udleveres i poletautomaten, må benyttes. Maskinerne er tilsluttet blødtvandsanlæg og vil blive ødelagt ved skumning, forårsaget af brug af andre vaskemidler. Diverse skyllemidler kan anvendes. 5 Nettet i vinduerne må ikke tildækkes. 6 Al behandling af tøj sker på eget ansvar. 7 Efter sidste vasketur, som slutter kl , må strygerullen kun anvendes til kl HUSK AT SLUKKE LYSET. 8 Dørene til vaskeriet og strygestuen skal holdes låsede. 9 Lokaler og maskiner skal rengøres efter afbenyttelsen. Husk nettet i tørretumbleren. 10 Tobaksrygning i vaskeriet er ikke tilladt.

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven. Dens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGTER FOR AB S Y V E N 1 1. NAVN/HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Syven Dens hjemsted er Københavns Kommune. 2. FORMÅL: Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere