Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat, Side: 1

2 3 Årsregnskab Oversigt over revisionsmæssige bemærkninger Sag: Årsregnskab 2010 Menighedsråd (689) Revisionsprotokollater til årsregnskab 2010 for menighedsrådene. Revisor er inviteret til PU-mødet i dag den Årsregnskab Oversigt over revisionsmæssige bemærkninger Revisor gennemgik revisionsprotokollaterne, og der var følgende bemærkninger: Bevtoft kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Bjerning kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Fjelstrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet PU anmoder kassereren om at søge hjælp hos revisor for at få bragt tingene i orden. Fjelstrup-Aller præstegårdskasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage Fole kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage hensyn til revisors bemærkninger, specielt bemærkes afsnittet om moms. Gl Haderslev kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt. Gram kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage hensyn til revisors bemærkninger. Haderslev Domsogns kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage Halk-Grarup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Hammelev kirkekase: Årsregnskab 2010 blev Hjerndrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Hoptrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev hensyn til revisors bemærkninger, specielt lægges mærke til afsnittet om moms. Højrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Jegerup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Maugstrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Referat, Side: 2

3 Moltrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Moltrup-Bjerning præstegårdskasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage Nustrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Oksenvad kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev hensyn til revisors bemærkninger, specielt lægges vægt på afsnittet om moms. Sdr. Starup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Der var ingen bemærkninger i øvrigt til den forvaltningsmæssige revision. Skrydstrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Sommersted kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Sommersted/Oksenvad præstegårdskasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage hensyn til revisors bemærkninger. Vedsted kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Vilstrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt. Vojens kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt. Vonsbæk kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Øby-Årø kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Aastrup kirkekasse: Årsregnskab 2010 blev Referat, Side: 3

4 Aastrup-Vonsbæk præstegårdskasse: Årsregnskab 2010 blev godkendt, idet menighedsrådet forventes at tage Generelt vedr. momsbehandling oplyste Alice Junker fra revisorfirmaet, at hun omkring dette emne deltager i kasserernes erfa-økonomimøde den Provstiudvalget bakker op om disse udvekslingsmøder vedr. økonomi. Endvidere oplyste hun, at der i forbindelse med kasseeftersyn, åbningsbalance vil blive udfærdiget revisionsbemærkninger, jf. ny regnskabsinstruks Revisor orientererde om, at en kirkekasse, der har fået bevilget et lån af 5% midlerne, og som efterfølgende ikke kan tilbagebetale lånet i løbet af 12 mdr., anses som værende en almindelig kreditor. Det betyder, at der skal en laves aftale omkring tilbagebetalingen. Man kan ikke få eftergivet et 5% lån. Revisor mener, det er muligt at forlænge lånet udover de 12 mdr. 4 Revisionsprotokollat årsregnskab PUK-kassen Sag: PUK- kassen (48) Revisionsprotokollatet til årsregnskab 2010 for PUK-kassen blev underskrevet af provstiudvalget på sit møde den Revisionsprotokollat årsregnskab PUKkassen 5 Godkendt budget 2012 Ha. Kom. Sag: Budget 2012 (715) Provsten gjorde opmærksom på, at det tilstræbes, at PUK-kassen ikke har over kr. stående i det enkelte pengeinstitut. Hvortil Alice Junker fra pwc replicerede, at en mulighede også er at købe obligationer. De tæller ikke med i de kr. Formanden takkede de to revisorer for gennemgangen, og efter dagsordenens pkt. 4 forlod Kevin Jönsson og Alice Junker fra pwc provstiudvalgsmødet. Provstiudvalget tog brevet fra Haderslev kommune til efterretning. Godkendt budget 2012 Ha. Kom. 6 Bistand til årsafslutning 2011 Sag: Årsafslutning 2011 (830) Bistand til årsafslutning 2011 Iht. cirkulære af , 12 må provstirevisor kun med provstiudvalgets godkendelse udføre anden assistance for de MR, hvis regnskab provstirevisor reviderer. Derfor skal MR, hvis man ønsker provstirevisors assistance som rådgiver i forb med årsafslutningen 2011, sende en ansøgning til PU. Menighedsrådet skal selv afholde udgiften hertil. Så om nødvendigt kan menighedsrådet ansøge om dette. Referat, Side: 4

5 7 Notat om forvaltning af salgsprovenuer - til behandling på provstiudvalgsmøde Sag: Embedskapitaler forvaltning af salgsprovenuer (829) Notat om forvaltning af salgsprovenuer - til behandling på provstiudvalgsmøde Provstiudvalget drøftede notatet, og der var enighed om, at der forud for salg af jord og/eller fast ejendom altid skal foreligge en redegørelse fra menighedsrådet indeholdene følgende punkter: - Hvad påtænker MR at anvende salgsprovenuet til. - Hvilke økonomiske konsekvenser har et salg for kirkekassens driftsbudget. - Hvis et salg belaster driftsbudgettet - hvilke forslag har MR så til afbøde de negative konsekvenser. - Af sikkerhedsmæssige grunde skal salgsprovenuet altid indbetales til stiftet. Herved undgås problematikken med max. indestående på kr. på den enkelte bankkonto. Salgsprovenuet kan efterfølgende søges frigivet til et af PU godkendt projekt. Af godkendelsespapirerne skal det fremgå, at beløbet anvendes til et bestemt projekt. 8 Forslag med overslagspriser til ombygning af graverbolig Sag: Ombygning af graverbolig (814) - Vilstrup Sogn Sagsbehandlingen blev taget til efterretning. Forslag med overslagspriser til ombygning af graverbolig Svar fra stiftet ang. ombygning af graverbolig Indhentning af 2 overslagspriser vedr. ombygning af graverbolig Mailkorrespondance vedr. overslag fra håndværkere Overslagspriser vedr. ombygning af graverbolig til sognehus i Vilstrup Referat, Side: 5

6 9 Vilstrup kirke - varmeanlæg (mødeindkaldelse) Sag: Varmeanlæg (586) - Vilstrup Sogn Vilstrup kirke - varmeanlæg (mødeindkaldelse) Stiftet anmoder PU om deltagelse i et møde vedr. varmeanlæg i og renovering i Vilstrup Kirke Kim Eriksen og Ulla Toft refererede fra mødet den med Vilstrup MR. Det havde været et positivt og idérigt møde, hvor man var åbne overfor gode råd. Referaet blev taget til orientering, og provstiudvalget afventer spændt menighedsrådets ansøgning. Svar MR vedr. møde ang. varmeanlæg i og renovering i Vilstrup Kirke 10 Notat vedr. deklaration - Vilstrup præstegård Sag: Vilstrup præstegård - salg (711) - Vilstrup Sogn Provstiudvalget er enig med menighedsrådet i at undlade at tinglyse deklarationen og afvente lokalplanen. Notat vedr. deklaration - Vilstrup præstegård Haderslev kommune kan ikke umiddelbart godkende deklarationen. 11 Gram MR ansøger om frigivelse af salgsprovenu fra salg af præstegårdsjord Sag: Ombygning af præstegård (762) - Gram Sogn PU anbefaler frigivelse af provenu på kr af salgssummen fra salget af præstegårdsjord overfor stiftet. Gram MR ansøger om frigivelse af salgsprovenu fra salg af præstegårdsjord Svar til Gram MR vedr. tilbygning til Gram Præstegård - frigivelse af beløb indsat i stiftet 12 Tillæg til forpagtningskontrakt, Hammelev Sag: Forpagtningskontrakt (250) - Hammelev Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt, Hammelev Tillæg til forpagtningskontrakten returneres til Hammelev MR. Årsagen hertil er, at forpagtningsafgiften skal betales helårligt forud, eller der skal stilles bankgaranti, jf. gældende regler. Referat, Side: 6

7 13 Renovering af køkken, bad og trapper Sag: Nustrup Præstegård (821) - Nustrup Sogn Provstiudvalget har modtaget materialet, og det sendes til udtalelse hos præstegårdskonsulenten. Besluttet på PU-mødet den Provstiudvalget afventer menighedsrådets svar, inden projektet kan godkendes endeligt. Renovering af køkken, bad og trapper Nustrup MR amoder om provstiudvalgets accept af at måtte gå videre med projektet. Udtalelse fra arkitekt. Nustrup præstegård - udtalelse fra bygningskonsulent 14 Renovering af kirkegårdsdige ved Oksenvad kirke Sag: Reparation af kirkegårdsdiget (561) - Oksenvad Sogn Kim Eriksen gav en orientering. Der arbejdes videre med sagen. Renovering af kirkegårdsdige ved Oksenvad kirke 2 tilbud på renovering af kirkediget er modtaget. MR anmoder provstiudvalget om stillingtagen hertil. Svar fra stiftet vedr. renovering af diger 15 Ansøgning om mulighed for økonomiske midler Sag: Domkirkepladsen nr. 5 og nr. 3. (540) - Haderslev Vor Frue Domsogn Sagsbehandlingen tages til efterretning. Ansøgning om mulighed for økonomiske midler MR ansøger om et kortfristet likviditetslån på kr. eller om en udbetaling på kr. fra opsparede salgsprovenuer, der står i stiftskapitaler. Haderslev domsogn - kortfristet likviditetslån 16 Etapeopdeling af nyt sognehus i Hoptrup Sag: Nyt sognehus (575) - Hoptrup Sogn Provstiudvalget vil genoptage sagen mhp. at få en rammegodkendelse af hele projektet, således at der efterfølgende kan ske en etapeopdeling af dette. Etapeopdeling af nyt sognehus i Hoptrup MR anmoder om genoptagelse af sagen iht. det tidl. fremsendte reviderede forslag. Referat, Side: 7

8 17 Svar fra revisor vedr. eftergivelse af 5% lån Sag: Likviditetsproblem (596) - Bevtoft Sogn Provstiudvalget besluttede, at lånene fortsætter yderligere et år. Derefter skal der gives ligningsmidler i Svar fra revisor vedr. eftergivelse af 5% lån Ansøgning til provstiudvalget a) Eftergivelse af 5 % lån på hhv kr. og kr. inkl. påløbne renter. b) Til styrkelse af kassebeholdning på kr. 18 Bevtoft kirke - istandsættelse - mødereferat Sag: Renovering Bevtoft kirke (380) - Bevtoft Sogn Til orientering. Bevtoft kirke - istandsættelse - mødereferat Referat fra møde om tagrenovering Besvarelse fra Haderslev stift vedr. spørgsmål om jura m.m. Nationalmuseet anmodes om konservatorbesøg vedr. revne i altertavle 19 Svar fra stiftet vedr. ombygning af præstegård til sognehus i Skrydstrup Sag: Sognegård (599) - Skrydstrup Sogn Skydstrup menighedsråd anmoder om et møde med provstiudvalget. Svar fra stiftet vedr. ombygning af præstegård til sognehus i Skrydstrup Provstiudvalget er enige om, at Skrydstrup MR kan deltage i næste PU-møde under et punkt, hvor de vil kunne orientere om deres synspunkter. Ønsker ét eller flere provstiudvalgsmedlemmer på den baggrund sagen genoptaget til forhandling, vil dette kunne ske på et kommende PU-møde. 20 Ansøgning fra Maugstrup MR om 5% midler. Sag: 5% midler - Maugstrup MR (832) - Maugstrup Sogn Provstiudvalget bevilgede pengene, idet man måtte konstatere, at menighedsrådet ikke ville kunne klare at finansiere beløbene ud af den daglige drift. Ansøgning fra Maugstrup MR om 5% midler. Maustrup MR ansøger om 5% midler til dækning af manglende forpagtningsindtægt i 2011 på kr kr. og i 2012 på kr Bilag til ansøgning om 5% midler - manglende forpagtningsindtægt Referat, Side: 8

9 21 Mødeindkaldelse - Vedsted kirkes omgivelser - ny multibygning Sag: Ny multibygning (754) - Vedsted Sogn Ulla Toft og Arne Rudbeck refererede fra mødet d Sagen blev taget til efterretning. Mødeindkaldelse - Vedsted kirkes omgivelser - ny multibygning Ny multihal - konsulentrunde i oktober 22 Kvartalsrapport Bevtoft kirkekasse Sag: Kvartalsrapporter 2011 (826) Til orientering. Kvartalsrapport Bevtoft kirkekasse Kvartalsrapport Skrydstrup Kirkekasse Kvartalsrapport Vedsted kirkekasse Anmodning om udtræden af provstiudvalget Sag: Udtræden af provstiudvalg (828) Anmodning om udtræden af provstiudvalget Rasmus Hejsels anmodning blev taget til efterretning med beklagelse. Bent K. Andersen vil blive indkaldt til næste provstiudvalgsmøde den , da han er 1. suppleant. 24 Eventuelt Kim Eriksen orienterede om jordsagen mellem Gl. Haderslev menighedsråd, Haderslev kommune og golfklub. Der afholdes et møde den kommende mandag, hvor Kim Eriksen og Helge C. Jacobsen deltager. Provstisekretæren mindede om tilmelding til fællesmødet den og provstidagen den Referat, Side: 9

10 Orientering 25 Mødelister - konsulentrunde 25. og 26. oktober 2011 Sag: Konsulentrunder (4) - Haderslev Stift Mødelister - konsulentrunde 25. og 26. oktober Haderslev Kommune - Lokalplanforslag sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej, Kelstrup Strand - ingen bem. Sag: Kommune- og lokalplaner (8) - Haderslev Stift Haderslev Kommune - Lokalplanforslag sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej, Kelstrup Strand - ingen bem. 27 Endelig fastsættelse af boligbidrag - Vedsted præstegård Sag: Ny præstegård. (57) - Vedsted Sogn Endelig fastsættelse af boligbidrag - Vedsted præstegård 28 Gl. Haderslev - lånedokument Sag: Gl. Haderslev sognehus - Storegade 93 (211) - Gammel Haderslev Sogn Gl. Haderslev - lånedokument 29 Lønstatistik pr og vejledning sendt ud til de enkelte menighedsråd Sag: Lønforhandlinger for kirkefunktionærer (616) - Haderslev Stift Lønstatistik pr og vejledning sendt ud til de enkelte menighedsråd Udsendt af stiftet til menighedsrådene til efterårets lønforhandlinger i Referat, Side: 10

11 Orientering 30 Hoptrup - lånedokument Sag: Renovering af Hoptrup præstegård (629) - Hoptrup Sogn Hoptrup - lånedokument 31 Lånebevilling fra Haderslev stift Sag: Præstegården i Maugstrup (691) - Maugstrup Sogn Lånebevilling fra Haderslev stift 32 Parkerings- og oplagringsplads - svar fra stiftet Sag: Hjerndrup kirkegård - ny materialeplads (717) - Hjerndrup Sogn Parkerings- og oplagringsplads - svar fra stiftet 33 Reminder møde med stiftsråd og provstiudvalg Sag: Stiftsrådet og PU (775) - Haderslev Stift Reminder møde med stiftsråd og provstiudvalg 34 Præstegårdssalg og lånet til ombygningen af præstegården m.m. Sag: Salg af præstegård (805) - Oksenvad Sogn Præstegårdssalg og lånet til ombygningen af præstegården m.m. 35 Tegningsberettigede ved køb og salg af fast ejendom Sag: Tegningsberettigede i Haderslev Domprovsti (822) Tegningsberettigede ved køb og salg af fast ejendom Formand og domprovst i forening. Referat, Side: 11

12 Orientering 36 Brug af Hammelev Sognehus Sag: Hammelev Sognehus (823) - Hammelev Sogn Brug af Hammelev Sognehus Procedure for udlejning. 37 Mail vedr. anmeldelse af tyveri af metal (kobber) fra kirker og kirkegårde i Sydøstjyllands Politikreds Sag: Sydøstjyllands Politikreds (831) - Haderslev Stift Mail vedr. anmeldelse af tyveri af metal (kobber) fra kirker og kirkegårde i Sydøstjyllands Politikreds Referat, Side: 12

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud.

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. 41 Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. Pkt. 1 Faster MR.: Ansøgning vedr. etablering af forsatsruder. Bilag foreligger på mødet Esdh 682 PU anbefaler forudsat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere