Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009"

Transkript

1 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale redningsberedskabers afhjælpende beredskab. Deltagelse i den årlige vedligeholdelsesuddannelse Indsats er obligatorisk for alt personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab. Dette gælder både for ansatte og frivillige, og det gælder såvel brandmænd, holdledere og indsatsledere. Alt indsatspersonale, som virker indenfor fagområde Indsats, skal således hvert år gennemgå mindst 24 timers vedligeholdelsesuddannelse (12 lektioner af 2 timer), som fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Det enkelte kommunale redningsberedskab skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre sin vedligeholdelsesuddannelse med udgangspunkt i nærværende bestemmelsers vejledende målbeskrivelser. Redningsberedskabet skal dog tilpasse aktiviteterne efter lokale forhold og behov, således at vedligeholdelsesuddannelsen bliver til størst mulig gavn for henholdsvis brandmænd, holdledere og indsatsledere i det enkelte beredskab. Redningsberedskabet kan vælge at differentiere uddannelsesforløbet for det manuelle niveau, holdleder- og indsatslederniveauet. Det vil sige, at der kan vælges forskellige øvelser til de forskellige niveauer, ligesom der under gennemførelsen af de enkelte lektioner kan sættes fokus på forskellige elementer i øvelsen afhængig af hvilke personalegrupper, som deltager. I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: o vælge lektioner/øvelser, der bedst dækker kommunens samlede kompetencebehov, o vælge lektioner/øvelser, der bedst dækker den enkelte ansattes individuelle behov for kompetenceudvikling, o vælge en hensigtsmæssig vekslen mellem teoretiske lektioner og praktiske øvelser, o inddrage identificerede risikoelementer i kommunen og herunder træne samarbejdet med lokale risikobetonede virksomheder, o inddrage kommunens beredskabsplaner og herunder træne samarbejdet med relevante forvaltninger i kommunen, o træne samarbejdet med andre dele af redningsberedskabet herunder både nabokommuner (niveau 1), støttepunktsberedskaber (niveau 2) og Beredskabsstyrelsens centre (niveau 2 og 3) samt o træne samarbejdet med andre relevante myndigheder. 1

2 Vedligeholdelsesuddannelsen er overordnet struktureret i tre dele Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 er overordnet struktureret således, at den består af tre dele. I denne opdeling er der taget højde for de nye særlige uddannelsesbehov, som implementeringen af det nye det landsdækkende radiokommunikationsnet SINE medfører. I 2009 indgår der således et SINE-modul med henblik på at de kommuner, som i 2009 gennemfører en brugeruddannelse i SINE, har mulighed for at udnytte 4 timer af de i alt 24 obligatoriske timer til dette formål. Del 1 Træning og opgradering af Indsats- og HAT-uddannelserne Lektion 1 til 4 er træning af emner fra Indsatsuddannelsen. Lektion 5 og 6 er opgradering (og træning) i Håndtering af tilskadekomne. Lektion 1 Brandmandens pladser ved en B/C-udlægning med udvendig ophaling, en skumudlægning og en B/C-udlægning med 2. og 3. rør 2 Brandmandens opgaver ved frigørelse af fastklemte 3 Akutte uheld med farlige stoffer 4 Røgdykkerøvelse 5 Ilt- og sugeudstyr (Lektion 3 i Håndtering af tilskadekomne) 6 Bårebetjening og bårers anvendelse (Lektion 9 i Håndtering af tilskadekomne) Del 2 SINE modul De kommuner, som har indført SINE, kan benytte sig af vedligeholdelsesuddannelsens særlige 4 timers SINE-modul. Lektion SINE-modul Betjening af kommunikationsmateriel, SINE-terminaler (Terminalbruger-uddannelsen) Dette modul har en varighed af 4 timer i alt. 2

3 Del 2 alternativ De kommuner, som ikke har indført SINE, skal køre lektion 7 og 8. I hver af disse lektioner kan der vælges imellem 3 forskellige øvelser A, B eller C. Lektion 7 A. Indsatsøvelse med særlig fokus brandbekæmpelsen ved brande, som involverer et eller flere eksempler på særlige farer B. Silobrand C. Brandmandens opgaver ved frigørelse af fastklemte 8 A. Sikring ved arbejde i højder B. Vandforsyning fra åbent vandsted C. Redning ved anvendelse af håndbårne stiger I lektion 7 og 8 skal der mindst gennemføres en af de 3 foreslåede øvelser A, B eller C. Del 3 Lokale forhold Lektion 9, 10, 11 og 12 tilrettelægges lokalt og lægger op til inddragelse af lokale elementer fra kommunens risikobaserede dimensionering, eksempelvis lokaliteter eller scenarier af særlig betydning eller stor kompleksitet. Lektion 9 Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse, som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens risikobaserede dimensionering 10 Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse, som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens risikobaserede dimensionering 11 Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse, som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens risikobaserede dimensionering 12 Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse, som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens risikobaserede dimensionering Alle lektioner/øvelser planlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelser. Bortset fra det særlige SINE-modul skal hver lektion have en varighed af mindst 2 timer og lektionerne skal gennemføres jævnt fordelt over hele året. Beredskabsstyrelsen ønsker god fornøjelse med vedligeholdelsesuddannelsen i

4 Lektion 1 Brandmandens pladser ved en B/C-udlægning med udvendig ophaling, en skumudlægning og en B/C-udlægning med 2. og 3. rør Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: udlægge B- og C-slangen på kommandoen: "Fra sprøjten B- og C-slangen ud" og foretage ophaling af slanger i etage, udlægge B- og C-slangen med 1., 2., og 3. rør på kommandoen: Fra sprøjten B/Cslangen ud, udskifte en slange og forlænger af angrebet og udlægge skumslangen på kommandoen: "Fra sprøjten skumslangen ud". 1 eren, 2 eren, 3 eren og 4 erens materiel og opgaver ved en B/C-udlægning. 1 eren, 2 eren, 3 eren og 4 erens materiel og opgaver ved en skumudlægning. Skumrørets og skumtilblanderens virkemåde. Sikkerhed. 4

5 Lektion 2 Brandmandens opgaver ved frigørelse af fastklemte Øvelsen tænkes udført på et eller flere køretøjer med en eller flere tilskadekomne, som er trafikskadede. Øvelsen kan eventuelt inddrage sundhedspersonalets opgaver. Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til holdlederen. Holdlederen skal i samarbejde med sikkerhedsmanden og evt. sundhedspersonale foretage sin situationsbedømmelse. Der skal særligt fokuseres på stabilisering af køretøjet samt andre farer i forbindelse med frigørelsesarbejdet. Holdlederen giver en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: udfri de tilstedeværende tilskadekomne. Situationsbedømmelse. Materiel-, mandskab og skrotdepot. Stabilisering af køretøjet. Kontrollerede frigørelse. Håndtering af tilskadekomne. Sikkerhed. 5

6 Lektion 3 Akutte uheld med farlige stoffer Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse. På baggrund af denne og evt. opslag i kemikalieindsatskortene beslutter indsatslederen sig for indsatsen overfor dette stof. Indsatslederen giver en befaling til holdlederen. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen og i samarbejde med andre: iklæde sig kemikalieindsatsdragt, redde evt. tilskadekomne, standse udstrømningen og opsamle det farlige stof, hindre evt. afdampning, betjene kommunes miljømateriel til denne form for uheld og oprette et rensepunkt samt gennemføre rensning af kemikalie røgdykkerne. Forholdene omkring kemikalieindsatsdragten herunder også hvorfor indsatstiden i den forkortes. Oprettelsen af et rensepunkt. Grænserne direkte kontakt, indre og ydre afspærring. Sikkerhed. Begrænsning af spredningen. Renseproceduren for kemikalierøgdykkerne. 6

7 Lektion 4 Røgdykkerøvelse Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til holdlederen. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: klargøre materiel til indsats og gennemføre de opgaver, som han pålægges af holdlederen. Afspærring. Sikkerhed. Slangeudlægninger. Eventuelle særlige farer. Pakning og klargøring af materiel. 7

8 Lektion 5 Ilt- og sugeudstyr Lektion 5 gennemføres jævnfør Lektion 3 i Håndtering af tilskadekomne. Brandmanden skal - med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne - kunne anvende ilt- og sugeudstyr herunder samle og klargøre ilt- og sugeudstyr, give ilttilskud samt suge i forbindelse med håndtering af tilskadekomne. Behovet for sugning og/eller ilttilskud. Klargøring og samling af sugeudstyret til sugning af svælg. Anvendelse af suget til fjernelse af sekreter fra mund og svælg, før der gives kunstigt åndedræt. Placering af sugespids i forbindelse med sugning. Klargøring af iltudstyret til brug for den præhospitale lægestøtte. Påsætning af maske og Rubens- eller ventilationspose. Indstilling flowmeteret i forhold til den tilskadekomnes tilstand samt ilttilskud gennem maske, lommemaske og/eller kateter. Sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af ilt- og sugeudstyr. Principperne for iltbehandling og sugning. 8

9 Lektion 6 Bårebetjening og bårers anvendelse Lektion 6 gennemføres jævnfør Lektion 9 i Håndtering af tilskadekomne. Brandmanden skal med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand kunne optage og lejre tilskadekomne på båre samt være i stand til at skærme den tilskadekomne mod klimaet gennem indpakning og kunne omflytte den tilskadekomne mellem forskellige lejer. Endvidere skal brandmanden være orienteret om de båretyper, der anvendes af ambulancetjenesten og den præhospitale lægestøtte, samt hvordan de anvendes. Hensyntagen til den tilskadekomnes skader, tilstand og den ydede førstehjælp. Udviklingen i den tilskadekomnes skader. Samarbejde med kollegaer, ambulancemandskab og/eller den præhospitale lægestøtte. Optagelse af den tilskadekomne på båre. Indpakning af den tilskadekomne i tæpper eller lignende. Lejringsmetoder for den tilskadekomne. Justering af den tilskadekomnes placering på båren. 9

10 Lektion 7 A Indsatsøvelse med særlig fokus brandbekæmpelsen ved brande, som involverer et eller flere eksempler på særlige farer De særlige farer kan eksempelvis være trykflasker, elektricitet, radioaktivitet og bygningers konstruktive forhold og holdbarhed under brand. Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse med fokus på de særlige farer, der eksisterer på dette brandsted. Indsatslederen giver en befaling til holdlederen. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: klargøre materiel til indsats og reagerer overfor de særlige farer, som er til stede på brandstedet. Fremkørsel til skadested. Afspærring. Sikkerhed. Kommunikation. Trykflasker, højspændingselektricitet, radioaktivitet og sammenstyrtningsfare. Slangeudlægninger. Pakning og klargøring af materiel. 10

11 Lektion 7 B Silobrand Indsatslederen skal foretage sig en situationsbedømmelse med fokus på de særlige aspekter, som gør sig gældende ved en silobrand. Indsatslederen giver en befaling til holdlederen. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: klargøre materiel til indsats og gennemføre de opgaver, som han pålægges af holdlederen. Afspærring. Sikkerhed. Faldsikring. Slangeudlægninger. Tryktabsberegninger. Pakning og klargøring af materiel. 11

12 Lektion 7 C Brandmandens opgaver ved frigørelse af fastklemte Øvelsen tænkes udført på et eller flere køretøjer med en eller flere tilskadekomne, som er trafikskadede og placerede på en sådan måde, at indsatsen besværliggøres eksempelvis ved at bilen ligger på taget eller på siden eller ved at bilen er større end en normal personbil. Øvelsen kan eventuelt inddrage sundhedspersonalets opgaver. Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til holdlederen. Holdlederen skal i samarbejde med sikkerhedsmanden og evt. sundhedspersonale foretage sin situationsbedømmelse. Der skal særligt fokuseres på stabilisering af køretøjet samt andre farer i forbindelse med frigørelsesarbejdet. Holdlederen giver en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: udfri de tilstedeværende tilskadekomne. Situationsbedømmelse. Materiel-, mandskab og skrotdepot. Stabilisering af køretøjet. Kontrollerede frigørelse. Håndtering af tilskadekomne. Sikkerhed. 12

13 Lektion 8 A Sikring ved arbejde i højder Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til holdlederen. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter befaling fra holdlederen: foretage brugerkontrol af faldsikringsudstyret før anvendelse, iklæde sig udstyret og anvende faldsikringsudstyret under løsning af praktiske opgaver. Brandmanden skal have forståelse for: vigtigheden af ankerpunktets placering i forhold til egen sikkerhed, falddæmperens virkefunktion, reblåsens virkefunktion og faldfaktorer. Klargøring. Sikkerhed. Udstyrets formål. Gennemgang og tilpasning af faldsikringsudstyr. Brugerkontrol. Ankerpunkt. Praktisk øvelse med eksempelvis afdækning af et tag. 13

14 Lektion 8 B Vandforsyning fra åbent vandsted Ved lektionen skal deltagerne have påhængsbæresprøjte, tankvogn og automobilsprøjte til rådighed. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter ordre fra holdlederen og i samarbejde med andre: udlægge sugeslanger i forbindelse med ansugning af vand fra åbent vandsted, anbringe sugekurv, sugeline, ventilline og skamfilingspude, etablere fødeslange mellem brandhane og tankvogn samt mellem tankvogn og automobilsprøjte og etablere lukket seriepumpning. Klargøre sugeslanger. Sugehovedets placering i vandet ved ansugning. Udlægning af fødeslange. Ansugningssystemer. Ansugningsteori. Brug af pumpe- og motorinstrumenter. Seriepumpning. Fejlfinding. 14

15 Lektion 8 C Redning ved anvendelse af håndbårne stiger Indsatslederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til holdlederen. Holdlederen skal foretage sin situationsbedømmelse og give en befaling til mandskabet. Brandmanden skal efter ordre fra holdlederen og i samarbejde med andre: opstille de forskellige stigetyper, som kommunen råder over og foretage personredning ved hjælp af håndbårne stiger. Skyde-/hejsestige. Sammensættelige stiger. Anvendelsesmulighederne for håndbårne stiger. Sikkerhed. Adgangs- arbejds- og redningsstige. Opstilling af de forskellige stigetyper redningsberedskabet råder over. Rod- og topsikring af stigen. 15

16 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12 Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse Alle lektionerne/øvelserne planlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse. De lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser giver den enkelte kommune og redningsberedskab mulighed for at sætte fokus på særlige lokale forhold i kommunen. Disse lektioner/øvelser giver således rig mulighed for at: o vælge lektioner/øvelser, der bedst dækker kommunens samlede kompetencebehov, o vælge lektioner/øvelser, der bedst dækker den enkelte ansattes individuelle behov for kompetenceudvikling, o vælge en hensigtsmæssig vekslen mellem teoretiske lektioner og praktiske øvelser, o inddrage identificerede risikomomenter i kommunen og herunder træne samarbejdet med lokale risikobetonede virksomheder, o inddrage kommunens beredskabsplaner og herunder træne samarbejdet med relevante forvaltninger i kommunen, o træne samarbejdet med andre dele af redningsberedskabet herunder både nabokommuner (niveau 1), støttepunktsberedskaber (niveau 2) og Beredskabsstyrelsens centre (niveau 2 og 3) samt o træne samarbejdet med andre relevante myndigheder. 16

17 SINE-modul Betjening af kommunikationsmateriel, SINE-terminaler (Terminalbruger-uddannelsen) Der lægges i lektionen vægt på de praktiske færdigheder. Hvis der ikke skal undervises i lokalt kommunikationsmateriel, kan undervisningstiden bruges til praktik. Enkelte funktioner på SINE-terminalen kræver særlige brugerrettigheder, hvorfor det ikke er alle deltagere, der skal have undervisning i disse funktioner. Ved lektionen skal deltagerne have de fornødne kommunikationsmidler og tilbehør til rådighed. Indsatslederen, holdlederen og brandmanden skal: kunne gennemgå modulets mål, formål og forløb, kunne orientere om SINE s overordnede struktur og anvendelsesmuligheder, herunder talegrupper, direkte kommunikation fra terminal til terminal (DMO, Direct Mode), brug af terminal via netværk (TMO, Trunk Mode), Gateway og repeaterfunktion samt brug af SINE ved større hændelser, have forståelse for kommunikationssikkerhed, herunder låsning af bortkomne terminaler, have kendskab til redningsberedskabets radioprocedurer, kunne anvende SINE-håndterminal og mobil-terminal, herunder brugereftersyn, modtagelse af tale-opkald, afsendelse af tale-opkald, modtagelse af tekstbesked (SDS), afsendelse af tekstbesked (SDS), statusmeldinger, individuel opkald, nødkald, daglige funktioner og betjening samt simpel fejlfinding, kunne anvende SINE-terminaler ved opkald til offentlig telefonnet*, kunne anvende mobiltelefon, alarmmodtager (Pager) og andet lokalt kommunikationsmateriel ved eget beredskab, kunne anvende talegrupper ved eget beredskab (egen VPN) og tværgående talegrupper (tværgående VPN/skadestedssæt), kunne anvende Til-, Fra- melding, kunne anvende alias (kaldesignal) ved eget beredskab, kunne anvende ekspeditionsordene: alarmsignal, melding, forespørgsel, signal, klar til signal, her er, skift, slut, gentag, jeg gentager, rettelse, jeg staver, modtaget, vent, slut og kunne anvende det fonetiske alfabet og talord. 17

18 Klargøring af SINE-terminalen til brug ved at tænde den, justere lydstyrken på volumenknappen, indstille terminalen på valgte talegruppe og kontrollere batteristand. Etablering af kontakt på SINE terminalen i TMO, DMO samt ved individuel opkald. Etablering af kontakt på SINE-terminal til almindelig offentlig telefon.* Aktivering nødkald på SINE-terminal. Anvendelse af Tænk-Tast-Tøv-Tal. Ladning af ovennævnte kommunikationsmidler. Af- og påmontering af batteri på håndholdte terminaler. Talegrupper ved eget beredskab. Tekstbesked på SINE-terminal. Kontakt mellem lokale kommunikationsmidler. Tekst- og statusmeddelelse. Aflæsning af opkald på pager.** Opkald til vagtcentral/kontrolrum. Flytning til anden talegruppe samt skifte talegruppe på SINE-terminal. * Kun relevant for brugere, der har denne mulighed. ** Afhængig af lokalt materiel. Henvisninger Vejledning om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet SINE. Økonomistyrelsen Brugsvejledninger til lokale indkøbt kommunikationsmateriel. 18

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010

Bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksomhed. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2010 Bestemmelser fr de kmmunale redningsberedskabers Uddannelsesvirksmhed Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Obligatrisk vedligehldelsesuddannelse Indsats 2010 Den årlige bligatriske vedligehldelsesuddannelse

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 0 Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 Bilag 1 Retningslinier for Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af Grund- og Funktionsuddannelse

Læs mere

Indsats. Slangeudlægning

Indsats. Slangeudlægning Indsats Slangeudlægning Beredskabsstyrelsen 2006 Indsats Forfattere: Copyright 2005 Forsidefoto: Opsætning & Tryk: Udgivet af: Slangeudlægning John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen,

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB

Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB i redningsberedskabet 2. del, afsnit 51, side 1 Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB Formål Formålet med uddannelsen er at give den frivillige en sådan viden og sådanne

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab og Sikkerhed, er intern og ekstern uddannelse samlet under

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats Indsats Funktionsuddannelse Indsats Funktionsuddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Version 01. oktober 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen på manuelt niveau - Indsats Side 1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Eksamen gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til eksamen af

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2016

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2016 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 16 den første af sin art i det nye beredskab. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab & Sikkerhed,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KOMMUNERNES PRAKSIS FOR AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG DOKUMENTERE DEN OBLIGATORISKE VEDLIGEHOLDELSESUDDANNELSE.

UNDERSØGELSE AF KOMMUNERNES PRAKSIS FOR AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG DOKUMENTERE DEN OBLIGATORISKE VEDLIGEHOLDELSESUDDANNELSE. UNDERSØGELSE AF KOMMUNERNES PRAKSIS FOR AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG DOKUMENTERE DEN OBLIGATORISKE VEDLIGEHOLDELSESUDDANNELSE Rapport Indhold: 1. Resumé 3 2. Indledning 4 3. Baggrund 4 4. Rapportens empiriske

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL, MÅL OG ØVELSESMARKERING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 DELMÅL... 3 2.4 ØVELSESMARKERING... 3 2.5 RESSOURCER... 4 3. KRONOLOGISK BESKRIVELSE AF ØVELSEN...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Læreplaner - Grunduddannelse. Version 1.1 - jan. 2012

Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Læreplaner - Grunduddannelse. Version 1.1 - jan. 2012 Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps Læreplaner - Grunduddannelse Version 1.1 - jan. 2012 Grunduddannelse for brandkadetelever i Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps Målgruppe

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Autosprøjte 2 Minimumskrav. Overordnede krav:

Autosprøjte 2 Minimumskrav. Overordnede krav: Autosprøjte 2 Minimumskrav Bilag 4.2. Autosprøjte 2 Overordnede krav: Maks. 20 år Motorstørrelse: 220 HK Fastmonteret pumpe min. 1600 l/m ved 8 bar Vandtank: 2300 liter 75 liter syntetisk skumvæske 2 stk.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

565000_armatur.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 1:17 PM. Indsats. Armaturer / Strålerør

565000_armatur.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 1:17 PM. Indsats. Armaturer / Strålerør 565000_armatur.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 1:17 PM Indsats Armaturer / Strålerør Beredskabsstyrelsen 2006 565000_armatur.fm Page 2 Monday, December 3, 2007 1:17 PM Indsats Forfattere: Faglige konsulenter:

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Signaluddannelse, LPU 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Kursus skal give kursisten viden, færdigheder og holdningersåledes, at kursisten

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Indsats. Grunduddannelse Indsats

Indsats. Grunduddannelse Indsats Indsats Grunduddannelse Indsats Grunduddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

REFERAT B r a n d k a p t a j n s f o r u m

REFERAT B r a n d k a p t a j n s f o r u m REFERAT B r a n d k a p t a j n s f o r u m Mødedato: Mandag den 25. februar 2013 Mødested: Hoptrup Frivillige Brandværn Hoptrup Hovedgade 33 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune.

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune. Byrådssekretariatet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. september 2011 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Udbudsmateriale for vagtcentralydelser under beredskabsområdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Indsats. Redningsarbejdet under brand Transportable stiger Springpuder Redningsarbejde ved skader af stort omfang

Indsats. Redningsarbejdet under brand Transportable stiger Springpuder Redningsarbejde ved skader af stort omfang 544437_rednUbrand.fm Page 1 Tuesday, December 4, 2007 10:15 AM Indsats Redningsarbejdet under brand Springpuder Redningsarbejde ved skader af stort omfang Beredskabsstyrelsen 2006 544437_rednUbrand.fm

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere