REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven"

Transkript

1 iba REFERAT af ordinaar generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven Tirsdag den 25. oktober 2011 ki afholdtes i beboerhuset Birkeskoven 2, 2600 Glostrup, ordinaer generalforsamling i Andelsboligforeningen Hvissingehaven. Andelshavere fra 19 ud af 21 boliger var reprassenteret personligt og ved fuldmagt. Desuden deltog Jorgen Frederiksen og Margit Vejdiksen fra DiBa Ejendomsadministration. Dagsordenen var som f0lger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning (er vedlagt). 3. Forelaeggelse af arsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsrapporten. 4. Forelaeggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel aendring af boligafgiften. 5. Forslag. 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 5.e. Bestyrelsen foreslar valg af ny administrator, se vedhasftede forslag. Bestyrelsen foreslar valg af ny revisor, se vedhasftede forslag. Bestyrelsen foreslar aendring i husorden, se vedhasftede forslag. Bestyrelsen foreslar opforsel af redskabsskur, se vedhasftede forslag. Estimeret pris kr ,00 foreslas betalt af foreningens opsparede midler. Bestyrelsen foreslar at der opfores en stenbelagt terrasse, se vedhasftede forslag. Estimeret pris kr ,00 foreslas betalt af foreningens opsparede midler. - 5.e.e. Bestyrelsen forslar at der i forlasngelse af terrassen opfores et legeredskab, se vedhaeftede forslag. Estimeret pris kr ,00 foreslas betalt af foreningens opsparede midler. 1

2 5.f. Bestyrelsen foreslar, at 8, stk. 2 litra b i foreningens vedtaegter aendres, se vedhasftede forslag. 5. g. Bestyrelsen foreslar at der vaelges et nyt festudvalg, se vedhasftede forslag. 6. Valg. 6.a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 ar. Vibs Lange og Camilla Bistrup er pa valg. 6. b. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 ar. Carsten Jensen er pa valg. 7. Eventuelt. Formand Klavs Bressendorff Madsen bod velkommen og foreslog Jorgen Frederiksen som dirigent. Ad 1. Valq af diriqent. Jorgen Frederiksen valgtes til dirigent. Margit Vejdiksen valgtes som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Bestvrelsens beretninq. Klavs Bressendorff Madsen knyttede et par kommentarer til bestyrelsens beretning, som var fremsendt sammen med indkaldelsen og er vedhasftet nasrvasrende referat. Alle andelshavere har modtaget en skrivelse fra bestyrelsen om den fremtidige vinterrydning som bliver foretaget af et firma, og at p-plads ved nr. 10 i den forbindelse ikke ma benyttes, nar der falder sne. Det bliver i stedet p-pladsen ved skraldehuset der benyttes ved snerydning og ikke p-plads ved nr. 10. Der er tidligere udleveret 2 x 2 p-tilladelser til alle andele, men der ma kun vasre 2 p- tilladelser pr. andel, sa de ovrige p-tilladelser skal smides ud. Alle andelshaverne opfodres endnu en gang til at huske pa at opgive udbetalingen fra A/B Hvissingehaven pa selvangivelsen for 2011, da udbetalingen betragtes som en udlodning og denne skal beskattes. Beretningen blev taget til efterretning. 2

3 Ad 3. Forelaeggelse af Srsrapport og eventuel revisionsberetninq samt qodkendelse af a>srapporten. Jorgen Frederiksen gennemgik arsregnskabet for 2010/2011, der udviser et likviditetsoverskud pa kr Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 4. Forelaeggelse af drift- og likviditetsbudqet til godkendelse og beslutninq om eventuel aendring af boligafgiften. Jorgen Frederiksen gennemgik budgettet for 2011/2012 der viser uasndret boligafgift. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad 5. Forslag Ad 5.a. Bestyrelsen foreslar valg af ny administrator. Det blev enstemmigt vedtaget at vaslge Advokatfirmaet Carl H. Petersen, H.C. Andersens Boulevard 37, 4., 1553 Kobenhavn V., som ny administrator fra 1. januar Ad 5.b. Bestyrelsen foresla> valg af nv revisor. Det blev enstemmigt vedtaget at vaelge Revisorfirma Chr. Mortensen, Adelgade 15, 1304 Kobenhavn K., som ny revisor. Ad. 5.c. Bestyrelsen foreslar aendring i husorden. Det blev enstemmigt vedtaget at asndre afsnittet om "Sne/Saltning" i husordenen til: "Andelshaverne rydder selv sne fra hoveddoren til hovedstien. Andelshaverne udforer ogsa snerydning og saltning af indgangs- og fasllessti pa begge sider af indgang, efter at firma har ryddet. Andelshaverne pa 1. sal sorger selv for at rydde afsats og trappe. Snerydning og saltning skal vasre udfort i henhold til politivedtaegterne." Ny husorden er vedlagt nasrvaerende referat. Andelshaverne skal selv sorge for glatforebekaempelse i vinterperioden, da firmaet, der skal foretage snerydning, ikke sorger for glatforebekaempelse. Bestyrelsen indkober salt til brug herfor. Ad 5.d. Bestyrelsen foreslar opforsel af redskabsskur, se vedhaeftede forslag. Estimeret pris kr ,00 foreslais betalt af foreningens opsparede midler. Det blev enstemmigt vedtaget at der opfores et redskabsskur/hus til en estimeret pris af kr ,00. 3

4 Ad 5.e. Bestyrelsen foreslar at der opfores en stenbelaqt terrasse. se vedhaaftede forslag. Estimeret pris kr foreslais betalt af foreningens opsparede midler. Det blev enstemmigt vedtaget at opfore en stenbelagt terrasse til en estimeret pris af kr ,00. Ad 5.e.e. Bestyrelsen forslar at der i forlaenqelse af terrassen opfores et leoeredskab. se vedhaeftede forslag. Estimeret pris kr foreslas betalt af foreningens opsparede midler. Det blev enstemmigt vedtaget at der skal etableres en legeplads pa foreningens grund. Der afholdes senere et beboermode vedrorende udformningen af legepladsen, herun der beliggenheden og hvilke legeredskaber der skal opsaettes. aen- Ad 5.f. Bestyrelsen foreslar at 5 8, stk. 2 litra b i foreningens vedtaagter dres. Forslaget blev nedstemt med 9 stemmer imod og 10 stemmer for. Ad 5.g. Bestyrelsen foreslsr at der vaalges et nvt festudvalg. Folgende andelshavere blev valgt til festudvalget: - Lasse Hansen - Carsten Jensen - Vibs Ea Lange - Michael Mentz - Rikke Bonnichsen Ad 6. Valg for 2 a>. Vibs Lange og Camilla Bi- Ad 6.a. Valg af 2 bestvrelsesmedlemmer strup er pa valg. Vibs Ea Lange, Camilla Bistrup, Henrik Christiansen og Lasse Hansen stillede op til valg som bestyrelsesmedlemmer. Efter skriftligt afstemning blev Vibs Ea Lange og Camilla Bistrup valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 ar. Ad 6.b. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 Sr. Carsten Jensen er pj valg Henrik Christiansen, Carsten Jensen og Lasse Hansen stillede op til valg som bestyrelsessuppleanter. Efter skriftligt afstemning blev Henrik Christiansen og Carsten Jensen valgt som bestyrelsessuppleanter for 1 ar. 4

5 Bestyrelsen ser herefter saledes ud: Klavs Bressendorff Madsen, formand Steen Koefoed Henry Andersen Vibs Ea Lange Camilla Bistrup Carsten Jensen, best.suppleant Henrik Christiansen, best.suppleant valgt for 2 ar i feb (pa valg I 2012) valgt for 2 ar i feb (pa valg i 2012) valgt for 2 ar i feb (pa valg i 2012) valgt for 2 ar i okt (pi valg i 2013) valgt for 2 ar i okt (pa valg i 2013) valgt for 1 Ir i okt (pa valg i 2012) valgt for 1 ar i okt (pa valg i 2012) Ad 7. Eventuelt Henrik Christiansen spurgte til om lamperne foran hovedd0rene ikke burde males. Klavs Bressendorff Madsen oplyste, at bestyrelsen har haft talt om det. Klavs Bressendofff Madsen takkede for andelshavernes tilslutning og deltagelse i de "Gronne plage". Naaste "Gr0nne dag" bliver l0rdag den 5. november 2011 kl i Da der ikke var yderligere under eventuelt haevede dirigenten generalforsamlingen. Som dirigent: Henry Andersen

6 Glostrup, den 26. September Bestyrelsens beretning for aret Generalforsamling februar 2011 Den 24. februar 2011 afholdt AB Hvissingehaven langt om laenge den ordinaere generalforsamling der skulle have vaeret senest oktober Det sene afholdelse skyldtes, at man ikke kunne blive faerdig med at opg0re konkursboetfra DANTON A/S og vi kunne fa pantebreve overdraget og refusionsopg0relsen blive faerdig. Den nyvalgte bestyrelse trak hurtig i arbejdst0jet og pa f0rste bestyrelsesm0de konstituerede vi os, dette kan laeses pa Hvissingehavens hjemmeside. Klavs overtog webmasterjobbet efter Henrik og har efterhanden faet lidt gang i denne. Sa er der noget du S0ger eller oplysninger du mangier, kik da ind pa hjemmesiden hvissingehaven.dk Ny Administrator og Revisor Efter mange opfordringer og overvejelser, har bestyrelsen besluttet at AB Hvissingehaven nu gerne vil ud af DANTONS skygge, derfor foresla bestyrelsen skift af Administrator og Revisor, dette senere under forslag. Gronne dage Pa generaiforsamlingen blev det vedtaget, at der skulle vaere ca. 3 arbejdsdage (l0r- el. s0ndage)hvor der skulle g0res faellesarbejde pa de gr0nne omrader. F0rste gr0ndag var i starten af april, her fjernede vi haekplanter pa begge sider af parkeringspladserne. De haekplanter der var i vaekst, genplantede vi henholdsvis ud mod Fraligsvej og ud mod cykel-/gangstien mod nord og plantede Efeu pa begge sider af st0jvaeggen. Vibs og Ena S0rgede for, at der var Sandwich og drikkevarer. Naeste gr0ndag var sidst i juni, her behandlede vi depotskure og afskaermning ved affaldscontainerne. Der blev ogsa etableret galvaniseret stalr0rshegn pa siderne af parkeringspladserne og indk0rslerne. Her trakterede Vibs og Camilla med grillp0lser og drikkevarer. (Mogens havde stillet en kasse 0l til farvel.) Sidste gr0ndag er fastlagt til f0rst i november, her skal vi have beplantet langs 0stre Lindeskov med blomstrende buske, der vil forsk0nne vores arealer og s0rge for (nar buskene er blevet store) at holde fremmede hunde vaek og vores b0rn i sikkerhed for racerbiler pa Stamvejen. Hvad Vibs og co. her vil diske op med, ved jeg ikke pa nuvaerende. Vi haber at der ogsa til denne i ar sidste gr0ndag vil m0de mange op, alle haender kan bruges. AB Hvissingehaven, 0stre Lindeskov 18A, 2600 Glostrup. - Mail:

7 Bestyrelsen skal herfra sige mange tak for den store tilslutning til de gr0nne dage og her konstaterer at faellesskabet stadig lever i foreningen. Solgte og ledige leiligheder Efter den ordinaere generalforsamling er der solgt: 2 lejlighederfra konkursboet, nr. 18,1. + nr. 6 1 solgt igen, 12,1. Bestyrelsen siger hermed igen velkommen i Andelsboligforeningen til de nyindflyttede. Vi har sa kun 2 store lejligheder tilbage, mange har vaeret og kigge og vasret interesserede, men ikke beslutte sig. Haber pa snarlig salg af disse. Skattesagen Pa sidste generalforsamling efter megen diskussion, om vi skulle have bel0bet udbetalt, eller lade det sta og sa lade DIBAtraekke husleje hver maned til bel0bet var brugt, besluttede et flertal at vi skulle have udbetalt den for meget indbetalte husleje, vi fik godt nok fra advokat Torben Thomassen og J0rgen Frederiksen information om, at hvis vi fik det udbetalt, ville det blive at betragte som udlodning og hermed skattepligtig, 28% af bel0bet. Bestyrelsen besluttede da, at bede SKAT om et skriftlig bindende svar, dette blev negativt, JA vi skulle betale skat. Bestyrelsen sendte sa en anke til Landsskatteretten, her fik vi samme rungende svar, JA vi skal betale skat. Bestyrelsen skal herefter meddele alle der har faet udbetalt for meget betalt husleje, skal huske at opgive det til SKAT for skattear Hvis ikke i opgiver det, falder der en bode oveni, de vil helt sikkert kikke efter pa skattebilletten. Arrangementer Sidste weekend i august maned afholdtes Sommerfest, naesten alle medlemmer deltog ved denne fest, der var rejst stort telt pa parkeringspladsen og selv om det styrtregnede blev festen afholdt. Carsten s0rgede for den grillstegte pattegris og festudvalget s0rgede for kartoffelsalat og andre salater, der var ogsa grillp0lser og br0d til b0rnene. Naeste sommer har bestyrelsen besluttet, at laegge sommerfesten pa andensidste weekend i august, sa haber vi at alle kan deltage. Sidste arrangement i ar, vil vaere taanding af juletraeet, der i ar er blevet plantet pa plaenen og vil vokse sig stort i de kommende ar. Denne begivenhed vil forega, 1. s0ndag i Advent i, her vil der blive serveret varm Gl0gg, kakao og> bleskiver. (Tidspunkt, kik pa hjemmesiden.) AB Hvissingehaven, 0stre Lindeskov 18A, 2600 Glostrup. - Mail:

8 Vedligeholdelse af bygninger og faellesarealer Efter den meget regnfulde sommer konstaterede bestyrelsen at der blev liggende meget regnvand pa plaenerne ved midterhusraekken, der var faktisk hele s0er og magerne var ved at invaderer vandlandet. Bestyrelsen har herefter fiet etableret draenr0r og afl0bsbr0nd til nedfaldsstammen ved nr. 18. Ser ud til at vaere ok. Der er bestilt VVS til at udbedre mangier og darlig svejsning pa tagrender og til at indsaette membraner, der s0rger for at nar huset arbejder vil der ikke ske noget ved sammenf0jningerne. Der vil ogsa blive repareret svejsninger pa depotskurerne. Pa nuvaerende tidspunkt skulle VVS'eren gerne have afsluttet opgaven. N3r vinteren er slut, vil bestyrelsen begynde at se pa altanerne og her finde ud af, hvad der skal repareres og hvordan der skal laves regnafl0b. Bestyrelsen vil hermed slutte deres beretning og 0nske alle andelshavere en rigtigt godt og konstruktivt ar tit nseste generalforsamling. Sp0rgsmal besvares pa generalforsamlingen Sekretasr, Camilla Bistrup Bestyrelsesmedl., Henry Andersen Bestyrelsesmedl., Steen Kofoed AB Hvissingehaven, 0stre Lindeskov 18A, 2600 Glostrup. - Mail:

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere