Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED"

Transkript

1 Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret V ED skolein spektør A age Sørensen

2 Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret V ED skolein spektør A age Sørensen

3 Skagen skolekom m ission: P r o v st W a a g e B e c k, f o r m an d. B a n k d i r e k t ø r V. H. C h r i s t i a n s e n, n æst f o r m an d. A r b ej d sm an d J e n s A n d e r s e n. F i sk esk i p p er C a r l B e r g. M ask i n ar b ej d er H o l g e r L a u r i t z e n. Skagen byrå d s skoleudvalg: B l i k k en sl ag er m est er J a c o b P. S ø r e n s e n, f o r m an d. A r k i t ek t C a r l A. A l b r e c h t s e n. V i c esk o l ei n sp ek t ø r V. L y k k e g a a r d N i e l s e n L ærerrådets form and: O v er l ær er J. C h r i s t i a n s e n. S k o l e i n s p e k t ø r A a g e S ø r e n s e n t r æ f f e s p å s k o l e n s k o n t o r p å 1. s a l i t i l b y g n i n g e n t i l b o r g e r s k o l e n, h v e r s k o l e d a g k l. 1 3, ( P å l ø r d a g e m e d w eek - en d k l. 11,30-12,15). T el f Skagen kommunale skolevæsen: 1. G r u n d sk o l en, d er h a r 5 k l assetr i n. 2. M el l em sk o l en s to af d el i n g er : a. E k s a m e n s f r i m e l l e m s k o l e m e d 3 k l a s s e t r i n. b. E k s a m e n s m e l l e m s k o l e n m e d 4 k l a s s e t r i n. 3. B eal k l assen.

4 Klassernes elevantal pr. 31 marts 1952 samt forsømmelser i skoleåret A n t a l F o r s ø m m e l s e r p å g r u n d af : e l e v e r drenge piger I al t syg<i. lovlig ulovlig i alt. A n t al f o r s ø m m e l s e r p r. e l e v 1 a ,7 1 b ,7 1 c ,4 l d ,4 1 e ,4 1 f ,4 l g ,5 2 a ,1 2 b ,9 2 c ,5 2 d ,4 2 e ,3 S 2 f ,0 1 2 g ,8 S 3 a ,2 3 b ,9 O 3 c ,1 3 d ,4 3 e ,8 4 a ,7 4 b ,4 4 c ,9 4 d ,1 4 e ,3 o a ,5 5 b ,5 5 c ,3 5 d ,4 - a> 6 a ,6 o 6 b ,8 g - S 6 c ,6 E 7 a ,5 S = 7 b ,3 m 1 8a ,9 w E 8 b ,1 I a ,7» o I b ,3 S I l a ,4 I I I I b ,7 «i J I I I a ,9 w ^ I I I b ,4 E I V ,2 R e a l k l a s s e n I a l t

5 5 Oversigt over forsømmelser: F o r s ø m m e l s e r p å g r u n d a f : sy g d o m l o v l i g u l o v l i g i a l t G e n n e m s n i t «p r. el ev ,7 1:1 0.G ,1 1,4 0, ,4 0,8 18,0 F o r u d e n s y g d o m r e g n e s s o m l o v l i g g r u n d t i l f o r s ø m m e l s e f o r e k o m s t a f v i s s e s m i t s o m m e s y g d o m m e i h j e m m e t, n e m l i g d i f t e r i t i s, s k a r l a g e n s f e b e r o g b ø r n e l a m m e l s e, ( m e n b ø r n e n e m å g å i sk o l e, se l v o m d e r i h j e m m e t e r t i l f æ l d e af m æ s l i n g e r, r ø d e h u n d e, s k o l d k o p p e r, f å r e s y g e, k i g h o st e ). E n d v i d e r e e r d å r l i g t v e j r o g u f r e n m i e l i g v e j e ( sn e) l o v l i g e g r u n d e, s å f r e m t b a r n e t h a r e t s t y k k e v ej t i l sk o l e : H v i s e n E l e v ø n s k e s f r i t a g e t f o r s k o l e g a n g p å g r u n d a f n ø d v e n d i g l æ n g e r e r e j s e, m o d e r e n s s y g d o m e l l e r l i g n., m å d e r i f o r v e j e n r e t t e s h e n v e n d e l s e d e r o m t i l s k o l e n ; t i l k l a s s e l æ r e r e n, h v i s d e t d r e j e r si g o m en e n k e l t d ag, t i l s k o l e i n s p e k t ø r e n, h v i s d e r v i l b l i v e t a l e o m i l e r e d a g e. D e n f o r b a r n e t s u n d e r v i s n i n g a n s v a r l i g e e r p l i g t i g t i l s k r i f t l i g ( se d d e l m e d b a r n e t i sk o l e ) e l l e r p e r s o l i g a t g i v e s k o l e n m e d d e l e l s e o m g r u n d e n t i l e n h v e r f o r s ø m m e l s e, h v o r t i l d e r i k k e i f o r v e j e n e r i n d h e n t e t t i l l a d e l s e. Udskrivning, indskrivning, optagelse i eksamensskolen. 31. m a r t s 1952 u d sk r ev es af S k ag en sk o l e: F r a r e a l k l a s s e n el ev er F r a I V ek s. k l a s s e el ev er F r a I I I ek s.f ri k l asse ( 8 ) el ev er F r a I I ek s.f ri k l asse ( 7 ) el ev er F r a l av er e k l a s s e r... 4 el ev er I al t 93 el ev er I n o v e m b er i n d sk r ev es ti l d e n v e 1. k l asser 96 d r en g e og 93 pi ger, i al t 189 el ev er, d er f o r d el tes i 6 k l asser. S k o l en s el ev an t al b l ev sål ed es v ed d el n y e år s b eg y n d el se f o r øg et m ed 96 til 1297 p r. 1. ap r i l K l asser n es an t al f o r øg ed es m ed 2 til 45, i d et d er i d et n y e sk o l eår er een I V m l., een 5. o g to 3. k l asser m er e en d i f j or, og een 6. sa m t een 1. k l asse m i n d r e. T i l o p t ag el sesp r ø v en til ek sam en ssk o l en m el d te si g 107 el ev er. E f t er 2 f o r p r ø v er og d en eg en tl i g e o p t ag el sesp r ø v e o p to g es 63 el ev er ti l 2 I m el l em sk o l ek l asser.

6 6 Skagen skoles lærerpersonale pr. 31. marts N a v n o g e m b e d e A l d e r D i m i t. T i l S k a g e n F a s t a n s a t h e r A n c i e n n i t e t S k o l e i n s p e k t ø r A ag e S ø r e n s e n... 1/ / / 4-46 Y i c e i n s p e k t ø r V. L y k k e g a a r d N i e l s e n 25/ / / / 4-43 A. M y g i n d S ø r e n s e n : / / / 1-50 O v e r l æ r e r J. C h r i s t i a n s e n... 10/ / / / 4-43 I.. H e s s e l h o l t / / / 4-43 f r k : K. C h r i s t e n s e n... 1/ / / / 4-43 f r k : l d a N i e l s e n... 25/ / / / 4-45 A : V : M o l t z e n... 24/ / / / 1-47 K r. R a s m u s s e n... 22/ / / / 4-47 H o l g e r C h r. V e s t e r g a a r d / / / 4-48 F a s t l æ r e r F r. L e e r P e d e r s e n... 2/ / / / 2-44 A. V. M e l d g a a r d... 29/ / / 1-45 K n u d O v e r g a a r d / E r i k N i e l s e n... 6/ / / / 9-40 A r n e H j e l m N i e l s e n... 11/ / / / 2-42 G e o r g B o r r e g a a r d... 19/ / / 6-51 M o g e n s D u e l u n d N i e l s e n / / / 1-52 A s p i r a n t K n u d K r i s t e n s e n... 18/ / J ø r g e n R a s m u s s e n... 15/ / 8-51 T i m e l æ r e r N i e l s P o u l s e n... 6/ ,1-51 F a s t l æ r e r i n d e f r k. L v d i a J e n s e n... 15/ / / / 7-42 f r k : K l a r a H a n s e n.. 28/ / / f r u E l s e P e d e r s e n / / / f r u A a se H j. N i e l s e n 19/ / / / 5-48 f r k. L i se A l b e r t s e n. : 11/ / / 2-51 f r u M a r i e K r i s t e n s e n 2/ / / / 8-51 f r k. K. M. C l a u s e n :. 7/ / 9-45 T i m e l æ r e r i n d e f r u M : H e s s e l h o l t : : : 30/ / L ed i g e l æ r er st i l l i n g er 3 1 / 3 = 5 1 : 6 l ær er em b., 1 ti m el ær er en! b. L ed i g e l ær er i n d est i l l i n g er 3 1 / 3 =5 1 : 3 l ær er i n d eem b., 1 ti m el. em b.

7 7 Forandringer i årets løb. L æ r er m an g el en h a r v ær et m eg et f øl el i g i d et år, d er er g ået. V ed sk o l eår et s b eg y n d el se v ar 5 n y o p r et t ed e e m b ed er e n d n u u b esatt e, og i år et s l øb h a r 5 l æ r er k r æf t er f ået an sæt t el se v ed a n d r e sk o l er : F r k. A n n a G j er si g og h r. R ø se h m a n n N i el sen v ed R an d er s sk o l ev æsen, o g t i m el ær er P o u l A n d r eassen v ed O k sb ø l f ra V s 51, h r. og f r u Jo h s. P ed er sen v ed H asser i s sk o l ev æsen f r a 1/ E f t er so m m er f er i en m ø d t e to n y e l æ r er k r æ f t er p å sk o l en : S o m f ast a n sa t l ær er i n d e f rk. K ar en M ar g r et h e C l au sen, d er k o m h e r ti l f r a H o l steb r o, og so m a sp i r a n t Jø r g en R asm u ssen, A ar h u s, d er f ra 1/ ll af t j en er si n v ær n ep l i g t. S k ø n t d e øv r i g e l ed i g e em b ed er g en t ag n e g an g e h a r v ær et opsl aaet, er d et i k k e l y k k ed es at f aa n o g en af d em b esat. F ø l g en d e h a r v ær et p å k u r su s: F r u H j el m N i el sen f r a l /? fil af sl u t t en d e u d d an n el se so m sk o l ek ø k k en l ær er i n d e, A, H j el m N i el sen p å sl ø j d l ær er sk o l e ( sl ø j d l ær er ek sam en ) 1/7 23/ 9. S o m v i k a r er h ar f øl g en d e v i k ar i er et : L ær er i n d er n e f r u K. C h r i st i an sen og f r u E. M y g i n d S ø r en sen, p en s. ov l. f rk. A ne M øl l er, l ær er Je n s O l esen, B r o v st ; sem i n ar i eel ev er n e h r. o g f r u K I u w er, R an u m, f rk. K i r st en B j er re M ad sen, H ad er sl ev, I b N i el sen og E r i k S eh øn n i n g, B l åg år d ; st u d en t er n e M ad s H essel h o l t, R o al d B o Jen sen, B r i ta W aag e B ech, I n g a M i c h el sen, V i v i a P ed er sen, H an n e Jen sen o g I n g a C h r i st i an sen, al l e S k ag en, E l l en D ah l, K j el l er u p, o g L' 11a Søl v sten, B r øn d er sl ev, sam t p a st o r R am sk o v P ed er sen o g f r u p o st assi st en t S v en d sen, S k ag en. E n d v i d e r e h a r d et f aste p er so n al e b esør g et eet em b ed e so m o v er t i m er. V ed d et n y e sk o l ear s b eg y n d el se o p r et t ed es 3 n y e em b ed er. D et f aste p er so n al e h a r p åt ag et si g at b esør g e 2 em b ed er so m o v er t i m er, o g en m an d l i g og en k v i n d el i g v i k a r m ed g r u n d i g u d d an n el se i g y m n ast i k b esø r g er 2 e m b ed er m ed u d e l u k k en d e g y m n ast i k t i m er, o g 2 a n d r e e m b ed er er f o r d el t m el l em p en s. ov l. f rk. A n e M øl l er o g p en s. l ær er ( i. M y r u p o g d e to o v en n æv n t e l ær er f r u er, og d a f em em b ed er i so m m er en s l øb v i l b l i v e b esat m ed k v al i f i c er ed e k r æf t er (1 l ær er p r. V s g 4 n y d i m i t t er ed e ef ter f eri en), ser d et ud, so m o m si t u at i o n en v i l l y sn e n o get.

8 8 Af skolens dagbog. 23. a p r i l : K o n c er t f o r sk o l en s el ev er af x \al b o r g o rk ester f o r- en i n g s sk o l eo r k est er. 5. m aj m i n d ed es sk o l en D a n m a r k s b ef r i el se ef ter t v sk er n es k ap i t u l at i o n. 28. m aj : I n st r u k t i o n sk u r su s i sk r i v n i n g v ed h r. v i c ei n sp ek t ø r H esd o rf, B r ø n d er sl ev. 14. j u n i v a r h el e sk o l en p å u d f l u g t : 1, o g 2. k l asser n e ti l M øl l eh u set, F r h v n., 3., 4. o g 5. ti l S æb v g år d s sk o v, og m el l em sk o l en s to af d el i n g er sam t r eal k l assen til A al b o rg. 18. j u n i : F o d b o l d k a m p m el l em l ær er e og el ev er ti l f o r d el f o r N o r g est u r en a u g u st v a r 63 E l ev er f r a I I I. f. m. og I V. e. m. p å t u r ti l N o r g e: L a r v i k - T el em a r k e n - R j u k an - K o n g sb er g. D en m eg et v el l y k k ed e sk o l er ej se l ed ed es af v i c ei n sp ek t ø r M y g i n d S ør en sen, o v l. K r. R a sm u sse n o g l ær er A. V. M el d g ård, al l e tre m ed f r u er au g u st v a r I I. f. m. k l asser n e ( 7.) i K ø b en h av n u n d er l ed el se af ov l. H essel h o l t, h r. F r. L eer - Ped er sen og f rk. L i se Al- A l b er tsen. S k o l en er f o r en i n g en f o r p r o v i n sb ø r n s f er i eo p h o l d i K ø b e n h a v n st o r t a k sk y l d i g f o r d en u f o r g l em m el i g e o p l ev el se, so m d en årl i g e sk o l er ej se til K ø b en h av n er f o r v o r e sto r e d r en g e o g p i g er. 5. o k t o b er f o r ev i ste h r. R ei c h stei n L ar sen r ej sef i l m en» E u r o p a p å t v ær s«f o r sk o l en s el ev er. 24. N o v em b er af h o l d t es sk o l ef est i d r en g en es g y m n est i k sal f or d e æl d st e k l asser. E l ev er f ra I I I. e. m. o p f ø r t e» A p r i l sn ar r en e«, og d er v ar f o r sk el l i g a n d en o p t r æ d en m ed san g o g m u si k. C a f o r æl d r e d el to g i f e st e n ; p r o g r a m m e t f o r f esten g en to g es to af t en er i d en f ø l g en d e u ge so m o f f en tl i g f o resti l l i n g, d er g av et k l æk k el i g t o v e r sk u d ti l f o rd el f o r N o rg esrej sen, i d et d er v ar s t u v en d e f u l d t h u s ca b egg e g an g e. 22. d ec em b er : Ju l e a f sl u t n i n g i k i r k en v ed p r o v st W aag e B ec k. 22. j a n u a r f o r ev i ste Jen s B j er r e si n rej sel i l m : H i m al av a - V er d en s tag f o r sk o l en s el ev er. 13. m a r t s b l ev el ev er, d er sk u l l e u d sk r i v es f ra sk o l en, sam t l ær er p er so n al et u n d er sø g t i R øn t g en v o g n en. 31. m a r t s: A f sl u t n i n g sf est i g y m n ast i k sal en m ed u d d el i n g af af gangs- og ek sam en sb ev i ser. B o r g m est er A. M. N i el sen s H idsp r æ m i e r ti l d el t es K i r st en F ed d er H en r i k sen, 8 b o g M o n a A xelsen, 8 a; b a n k e n s f l i d sp r æm i er f i k L i l l i an B erg, real k l., o g Y el v a H an sen, 8 a; sp ar ek assen s R u t h Jen sen, 8 b, o g P r eb en M øl l er P ed er sen, real k l.

9 9 Skagen skoles bygninger. E f t er u d v i d el sen o m f a t t e r sk o l en s B y g n i n g er 32 k l assel o k al er, 2 h ån d g er n i n g sl o k al er, 3 g y m n ast i k sal e, d er af 2 m ed h ad. særl o- k al er ti l sl øj d, h u sg er n i n g, f y si k, n at u r h i st o r i e, san g o g teg n i n g sam t et b ø r n eb l i o t ek m. l æsestu e, i al t 44 l o k al er ti l u n d e r v i s n i n g sb r u g ; d esu d en 2 k o n t o r er, l ær er v ær el se o g et m i n d r e r u m til o p b ev ar i n g af v æg k o r t, k l assesæt, b i l l ed m at er i al e m. m :. n y e to i l etter ti l el ev er og l ær er p er so n al e, et st o r t og m o d er n e i n d rettet r u m ti l c en t r al v ar m ean l æg g et, og en d el i g tj en est eb o l i g er f o r sk o l ei n sp ek t ø r en og sk o l eb et j en t en. Skolegangsorden. D en d ag l i g e u n d er v i sn i n g st i d er k l. 8 l i 30 o g k l , o m l ø r d ag en u n d er v i st es i so m m er h a l v å r e t k l D e t sam l ed e an t al sk o l ed ag e i v a r Skolebetjent. J. C h r. P ed er sen a n sa t v ed S k ag en sk o l e 1. ap r i l Skolesparekassen v ed o v er l ær er L. H essel h o l t. S al d o pr: 1: ap r i l I n d sk u d f r a 1. ap r i l 1951 til 31. m ar t s 1952 T i l sk r ev n e r en t er i r e g n s k a b s å r e t... : Icr. 7 6:6 3 9,9 8 : k r: ,4 2. k r : ,2 6 k r: ,6 6 U d r ag 1. ap r i l 1951 ti l 31. m ar t s 1952 S al d o pr. 31. m a r t s : k r, ,71. k r ,9 5 Børnebiblioteket l ed es a f o v er l ær er f r k. L y d i a Jen sen o g hr. A, V. M el d g aar d. A n t a l l å n e r e F a g l i t t e r a t u r S k ø n l i t t e r a t u r U d en l. l i t t e r a t u r B i n d B i n d B i n d l a l t b i n d I C a b esøg p å sk o l el æsest u en.

10 Timeplaner. D e h er g i v n e p l an er o v er f ag og ti m etal f o r d e f o r sk el l i g e k l assetr i n er et f o rsl ag, so m er u d ar b ej d et af l æ r er r åd et o g sk o l e k o m m i ssi o n en og m ed b y r åd et s a p p r o b a t i o n sen d t ti l st ad f æst el se af u n d er v i sn i n g sm i n i st er i et. A. G r u n d s k o l e n. B. E k s a m e n s f r i m e l l e m s k o l e F a g : 5. I f. m: H f. m. III f. m. R e l i g i o n D a n s k ( 8) ( 7) S k r i v n i n g d.2 - p.l R e g n i n g H i s t o r i e... V s ( 2) ( 1 ) G e o g r a f i... V s ( 2) ( 1 ) N a t u r h i s t o r i e ( 1 ) ( 1 ) F y s i k E m n e u n d e r v i s n i n g A n s k u e l s e... i S a n g i B o g f o r i n g T e g n i n g... 1 i S l ø j d o g h å n d g e r n i n g E n g e l s k... 4 G y m n a s t i k H u s g e r n i n g T f I a l t t i m e r CM S åf r em t et t i l st r æk k el i g t st o r t an t al d r en g e m å t t e ø n sk e det, k an d er i sted et f o r b o g f ør i n g g i v es u n d e r v i sn i n g i h u sg er n i n g f o r d r en g e ( d ette er ti l f æl d et i i n d ev ær en d e sk o l eår). I h j æl p ek l assen ( - k l assern e) u n d er v i ses ef t er d en ti m e- og f ag p l an, d er g æl d er f o r d et al d er st r i n, st ø r st e p ar t en af k l asser n es el ev er t i l h ør er. M en såv el u n d er v i sn i n g sf o r m so m em n e r l em p es ef ter el ev er n es s t a n d p u n k t o g m o d tag el i g h ed : I d e p r ak t i sk e f ag

11 11 sk al hj. k l.s el ev er så v i d t m u l i g t h av e sa m m e an t al t i m e r so m d er es j æ v n al d r en e k am m er at er. C. E k s a m e n s s k o l e n. F ag I e. m. 11 e. m. 111 e. m. IV e. m. R eal k l. R e l i g i o n D a n s k... ( E n g e l s k T y s k H i s t o r i e G e o g r a f i N a t u r h i s t o r i e F y s i k R e g n i n g, m a t e m a t i k 5 -J S k r i v n i n g... d.2 - p.l T e g n i n g L a t i n... ( 4) F r a n s k... 4 H å n d g e r n i n g G y m n a s t i k S l ø j d H u s g e r n i n g S a n g J a l t t i m e r F r a n s k i r eal k l assen er et v al g f r i t f ag. E l ev er, d er ef ter a f tal e m el l em f o r æl d r en e o g sk o l en er f r i t ag et f o r d ette fag, b e sk æf ti g es i ( le p åg æl d en d e t i m er i k l assen m ed u d ar b ej d el sen af ty sk e og en g el sk e sti l e sam t sk ri f tl i g e o p g av er i r eg n i n g og m at em at i k. L at i n l æsen d e el ev er i I V f r i t ag es f o r 1 ti m e reg n i n g, 1 ti m e en g el sk sa m t 1 ti m e sl øj d og 1 t i m e t eg n i n g ( d ren g e) el l er 2 t i m er h ån d g e r n i n g ( pi ger).

12 12 Skolelægens beretning. I ( let f o r l ø b n e å r er sk o l el æg ear b ej d et, d er er f o r tsat ef l er d e g i v n e l i ni er, f o r l øb et gl at, og g l æd el i g v i s er an t al l et af b ør n, d er p a g r u n d af f r av ær h a r m å t t e t u n d er sø g es u d e af sa m m e n h a m g m ed d en øv r i g e k l asse, f al d et g an sk e b ety d el i g t. D ett e h a r l ettet m i t ar b ej d e i h øj g rad. H el b r ed st i l st an d en h a r v ær et god, st ø r r e ep i d em i er h a r v i i k k e l i af t. E l ev er n e i af g an g sk l asser n e bl ev, i n d en d e f o r l o d sk o l en, tub er k u l i n p r ø v ed e, og d e n eg at i v e v ac c i n er ed e. A f d e øv r i g e el ev er b l ev st ø r st ep ar t en af d e e n d n u u v ac ei n er ed e t u b e r k u l i n n eg at i v e c al m et t ev ac c i n er et, saal ed es a t d er n u k u n er f å t u b e r k u l i n n eg a ti v e b ør n. D e, d er er ti l b ag e, v i l i d et k o m m e n d e å r b l i v e efterp r ø v ed e o g t i l b u d t v ac c i n at i o n. Jeg v i l h er g er n e e n d n u en g an g i n d sk æ r p e b et y d n i n g en af c al m at t ev ac c i n at i o n en. D en er g an sk e u f arl i g, o g v el k an d e i m an g e ti l f æl d e o p st aaed e v æd sk en d e sår g en er e en d el i n o g en ti d, m en d ette b et y d er d o g i n t et i m o d d en m eg et sto r e si k k er h ed, d er o p n a a s m o d at b l i v e sm i t t et m ed t u b er k u l o se. Jeg b ed er d e r f o r f o ræl d re, d er i m aat t e b l i v e an m o d e d e o m at gi v e ti l l ad el se til, at d er es b ø r n b l i v er c al m et t ev ac c i n er ed e, at gi v e d en n e ti tl ad el se. F u n d e n e v ed u n d er sø g el ser n e h a r l i g get p å l i n i e m ed d e t i d l i g ere år. K u n i en k el t e ti l f æl d e er h en v i sn i n g ti l eg en l æge f o r f u n d n e f ej l i k k e b l ev et f ul gt. B ø r n en es er n ær i n g st i l st an d h a r g en n em g åen d e v ær et t i l f r ed s sti l l en d e, d er er d o g f u n d et en d el b åd e o v er v æg ti g e og u n d e r v æg ti g e. L ev er t r an sy n es i k k e m er e et v ær e» p å m o d e«. D et er al t f o r f å b ør n, d er f år d ette v i g ti g e v i t am i n t i l sk u d r eg el m æssi g t i v i n t er m ån ed er n e. D e b ø r h av e d et al l esam m en. D e m an g e p l atf ød d er, so m b l ev f u n d et v ed d e f ør ste år s u n d ersøg el ser, er m eg et m i n d r e f r em t r æd en d e n u. G r u n d en h erti l er si k k er t f o r æl d r en es v o k sen d e f o r ståel se af b et y d n i n g en af h e n si g t sm æssi g t f o d tøj t r æsk o er stad i g g o dt! D er l i n d es ret m an g e b ø r n m ed n ed sat sy n sev n e. K o r r ek t i o n h o s eg en l æge el l er øj en l æg e h a r f r aset en k el t e ti l f æl d e f u n d et sted. N ed sat h ør el se er f u n d et i f å ti l f æl d e. H er m å d o g b e m æ r k es, at d en an v e n d t e p r ø v e er grov, o g l i n er e f u n k t i o n sf o r st y r r el ser p åv i ses i k k e.

13 13 D er er en d el n er v ø se b ør n. H er er g r u n d ti l at g ør e f o r æl d r en e o p m æ r k so m m e på, at n å r b ø r n i k k e k an l i gge t ø r r e o m n atten, er g r u n d en o f te n er v øsi tet. F i n g er su t t en, n eg l eb i d n i n g og g r i m esc er en er l i gel ed es i d e l l este ti l f æl d e et u d t r y k f o r e n sj æ lel i g u l i g ev æg t h o s b a r n e t og k an o f te h el b r ed es, n å r m a n søg er i n d ti l d e d y b er e l i g g en d e år sag er. F o r sto r e m an d l er, p o l y p p er, m ed t i l h ø r en d e k r o n i sk sn u e, g en tag n e h al sb et æn d el ser, ø r eb et æn d el se o. s. v. f an d t es i en del ti l f æl d e. B eh an d l i n g, h v i l k et so m regel v i l si ge f j er n el se af d et o v erl l ød i g e, ti l r åd es. D er er u n d er sø g t f o r f ar v eb l i n d h ed i k l asser n e f ra I e. m. ti l I f. m. o g o p ef ter. F l er e ti l f æl d e af r ø d - g r ø n b l i n d h ed er f u n d et. E t f o r h o l d, d er m å tag es i b et r ag t n i n g v ed v al g af l i v ssti l l i n g. H y g i ej n en l i ar v ær et god, d er er i k k e v ed u n d er sø g el ser n e f u n d et l u s el l er f nat. K u n i en k el t e j o u r n a l e r er d er g j o r t b e m æ r k n i n g o m, at b ar n et er m ø d t sn av set. F o r æ l d r en e sy n es at h av e b ev ar et i n t er essen f o r u n d er søg el sen, i d et f o r æl d r ef r em m ø d et i d e m i n d st e k l asser h a r v ær et n æst en 100 pc t. I d e æl d r e k l asser er f o r æl d r en e so m reg el k u n k o m m et, h v i s d er h a r v ær et n o g et sp ec i el t h o s d er es b a r n at tal e m ed sk o l el æg en o m. K n u d Jen sen.

14 Skagen skoletandpleje. O v e r s i g t o v e r v i r k s o m h e d e n i å r e t f r a d e n I. a p r i l t i l d e n 3 1. m a r t s A n tal b ø r n D e f o r sk el l i g e b eh an d l i n g er s an t al S y st em at i sk b eh an d l i n g Indm eldte til behan dl i ng Fundne fri for K ari es Af a n d e n grund i k k e b e h a n d l e d e B eh an dl ed e Fy l dni ng B l i v e n d e t æ n d e r i z = 7. S c I jr E x trak ti on 5 >S I fe i i! I I R ensni ng R odb ehandl i ng I nj ek ti on u 1 O -S s? o S r i 7 3 c 5 < M "3 1: års b eh and l i n g _ F o r t sa t b e h a n d l i n g af h o r n, d e r i ti d l i g er e* f tr h a r v æ r e t u n d e r sy st. b eh f) T i l sam m en V i g go D y h r e H el g a D y h r e t a n d l æ g e r, S k ag en. 1. ars b ehandl i ng 11( ( G r u n d e t b o r t r e j s e ) J. K ay M i i n st er t a n d l æ g e, - Sk agen

15 15 O versigt over Skagen kommunes udgifter fil def kommunale skolevæsen i regnskabsåret samt overslag for regnskabsårene og : L æ r e r l ø n n i n g e r, h e r u n d e r u d g i f t t i l v i k a r e r ,9 4 R e g n sk a b o v e r s l a g o v e r s l a g F r ag år : T i l sk u d f r a st a t en o g f r a d en f æ l l e sk o m m u n a l e u d l i g n i n g s f o n d , , B i d r a g t i l s k o l e f o n d e n , L ø n t i l s k o l e b e t j e n t e n , D e f ast e e j e n d o m m e : a. V e d l i g e h o l d e l s e a f b y g n i n g e r o g h a v e ,8 9 b. F o r r e n t n i n g ,4 7 c. A f s k r i v n i n g ,3 8 d. L ej e a f l o k a l e u d e n f o r sk o l e b y g n i n g e n , F r a g å r i n d t æ g t e r ] , U d g i f t e r t i l s k o l e l æ g e o r d n i n g e n ,5 8 - i- t i l s k u d f r a s t a t e n... 2, , S k o l e t a n d p l e j e , I n v e n t a r o g m a t er i el : a. V e d l i g e h o l d e l s e ,6 8 b. F o r r e n t n i n g ,5 2 c. A f s k r i v n i n g , B r æn d sel, b e l y sn i n g o g v a n d f o r s y n i n g , U n d e r v i sn i n g sm i d l e r, k o n t o r h o l d sam t ren * g ø r i n g s m i d l e r , B e f o r d r i n g a f sk o l e b ø r n f r a H ø j e n ,9 5 - s- t i l s k u d f r a s k o l e f o n d e n , , , T i l s k u d t i l l ærer * o g b ø r n eb o g sam = s a m l i n g e r , 0 0 ' F o r s i k r i n g s u d g i f t e r , D i v er se u d g i f t e r... 5 :1 5 0, ; :7 5 7, : F r a g å r i n d t æ g t e r , , Ko m m une n s u d g ift pr. eiev har for re gns kabs åre t væ re t kr. 372,45. Fradrage s tils kud fra de n fæ lle s ko m m una le u d lig n in g s fo n d, kr ,00, s amt udgifte r til forre ntning og a fs kr ivning, kr. 74:751,79, b liv e r ud g ifte n pr. e lev kr. 244,68.

16 16 M ellemskoleeksamen februar-marfs 1952 K n u d S t o c k l u n d B e r g... mg -7-13,00 B en t B r u u n... mg 14,05 L ei f C h r i s t e n t e n... mg-1-14,29 Steen F a g e= L ar sn n mg + 14,48 A h l m a n n G a a r d b o... mg 14,22 Jø r g en G i e n sb j e r g... mg 14,07 H an s= ] ø r g en H j o r t h... mg 14,08 K ar l H e n r i k L a r s e n... mg 13,76 O v e L a u r s e n... mg 13,70 A r l i L u n d h o l m... mg 13,74 H e n n i n g O t t e s e n... g 12,41 E d i G o d sk P e t e r se n... m g -f 13,05 F i n n T r o l l e... mg-.- 14,34 T o r b en W e e sg a a r d... mg-s- 13,62 E r i k Ju u l W i n t h e r... mg 13,82 G r et h e A n d e r s e n... mg-s- 13,26 R u t h A n d e r s e n... g + 12,61 K i r st en W aag e B e c k... mg + 14,22 T ov e B ø d k e r... g + 12,95 A n n e* M ar i e C h r i st e n se n... mg 13,84 S o l v ei g R ø n t v ed C h r i st e n se n... mg 13,75 R u t h H e ssel h o l t C h r i s t i a n s e n... mg 14,05 I n g e F ag e= L ar sen... ug-*- 14,60 B i r g t t e G i e n s b j e r g... g + 12,85 B en t h e W i n t h er H a n s e n... m g -5-13,42 M o n a H a n s e n... m g T 14,20 K ar en L i se I v e r s e n m g -7-13,03 G r et h e B i n d sl ev J e n s e n... m g - f- 13,1 6 L i l l i an L a r s e n... g + 12,75 I n a N i e l s e n... U g "7" 14,71 I r en e R i i s P e d e r s e n... g 12,35 L i l l i S a x b e r g... mg- f- 13,43 R i t a S t ø t t... m g 13,54 R u t h T h o m s e n... m g - r 13,45 So l v ei g T h o m se n... m g 1 3,9 9 Realeksamen februar-marts 1952 K el d D i g e t... m g ^ - 13,45 C h r i st i a n G a i h e d e... m g 13,81 C a r l E r i k J e n s e n... mg- 7-13,13 O l e K n u d e J e n s e n... m g + 14,17 K el d A ag e L a r s e n... rng 13,88 K u r t O t t e s e n... g + 12,82 P r eb en M ø l l er P e t e r s e n... 14,31 C h r i st i a n T h e r p... mg ,00 Jø r g e n F r a n k V e s t e r g å r d... m g 14,05 L i l l i an B e r g... mg- r- 13,65 E l l en B r e y e n... m g 13,71 K i r st en C h r i st e n se n... m g 14,07 H a n n e B r u u n H a n s e n... m g - f 13,20 I n g e B r u u n J e n s e n... m g + 14,27 I n g a V i n g aar d Je n se n... g 1 2,20 T o v e Jør g en sen... m g + 14,31 B i r g i t M ar i e K r i s t e n s e n... m g t 13,54 B i r th e M ø l l e r... m g + 13,60 I n g e K o n g er sl ev P e d e r se n... m g 13,81 I n g e r T ø n n ese n... m g ~ 13,02 S k ag en, i j u n i 1952 A a g e S ø r e n s e n

17

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato Diktat 1 Jeg har været i et land med mange b e e. Jeg har nemlig været i r e. Vi mødte en dreng som havde meget t l. Han for op og ned ad s å n e r. Nærmest som en hest der er løbet l ø. Men til si kom

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Bilag E: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2

Bilag E: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 2 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur E1a: Kunne bruge IT Helt enig 13 57% Enig 8 35% Ved ikke 1 4%

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering:

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering: AH D9 D9 fri fri D1 DØGN JC D1 D9 D1 D9 fri fri D1 D1 D1 Ferie fri fri KF D1 D1 D1 D1 D1 fri fri Ferie Ferie Ferie Ferie 730 fri fri AH fri Kursus Kursus D1 fri fri D1 D1 fri fri fri JC D1 D1 D1 fri fri

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbeti: 8 år Antal vognløb / busser: 30 Primære linjer/ruter: Esbjerg bybusser: 1,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 9 B 6 9 6 68 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT Va,1fam. Konan: 1.645.000 Ejudgfp.md.: 1.923 Udbeang: 85.000 B./N.es.ejudg.: 8.072/6.383 Bogm 2 : 132 Sue/Væ.: 1/3 Byggeå: 1976 Gundm 2 : 1.132 Gaage: 28 Capo: 50 Eng: C Sag: 243AA112814 Kona: JensMadsen

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 6Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2016 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere