Beboerforeningen Sædding Strandvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Sædding Strandvej"

Transkript

1 Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og foreslog at begynde generalforsamlingen, med at synge Jens Rosendals forårssang. "Du kom med alt det, der var dig." Referent: Aage Bruun med bistand fra Ove Lolk. Der var fremmødt stemmeberettigede fra24 husstande, der var 6 fuldmagter og 8 garager var repræsenteret. Der var 7 indkomne forslag. 1. Vals af dirigent: Sven Erik Christensen blev foreslået, og var også villig til at modtage valg. Men glorde opmærksom på, at hvis han blev dirigent, ville han praktisere de hidtidige regler om afstemning, så hver husstand kun har 6n stemme. Herefter foreslog Lone Nielsen, at Sven Erik Christensens forslag om præcisering af vedtægternes $3 stk. 3 blev behandlet før valg af dirigent. Forslaget var en ændring af vedtægterne, så $3 stk. 3 får følgende ordlyd: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, idet hver ejerlejlighed / andelshaver ( husstand ) har ån stemme. Formanden redegjorde kort, for grunden til at garage ejerne havde to stemmer, dn som boligejer / andelshaver og 6n som garage ejer. Det skyldes en ny tolkning af vedtregterne. Sven Erik Christensen begrundede sit forslag til vedtægtsændring med, at der flere steder i foreningens vedtægter, er brugt begreber som, ejerlejligheds ejer, ejerboliger, husstand m.v. i flæng i forskellige sammenhæng. Så det var for ikke at forvirre begreberne, for at forebygge misforståelser, og for at undgå evt. kommende retssaget, at han mente det var vigtigt med denne præcisering. Forslaget blev sat til afstemning. Det blev vedtaget - med 23stemmer for og 0 stemmer imod. Herefter modtog Sven Erik Christensen valget som dirigent. 2. Formandens berebring: Året 2009 har været begivenhedsrigt for foreningen. Der har som altid været et godt samarbejde i bestyrelsen. Desværre valgte Hanne Jensen i juli 2009 at udtræde af bestyrelsen, Aage Bruun, der var suppleant, trådte ind i stedet. En væsentlig ting er afslutningen på retssagen i Viborg d.25. maj, som faldt ud til foreningens fordel. Det er nu en afsluttet sag og vi skal se fremad. Som følge heraf har vi arbejdet med, at fr Anette Sørensen til at sørge for reetablering af tagvinduet i 4A. Anette Sørensen har nu ffiet en dead-line, så det forventes klaret inden længe.

2 Kong vinter har for første gang i mange år rigtig vist tænder. Vi har måttet tilkalde hjælp, til rydning af den store parkeringsplads, fem gange. Til sidst løb vitør for både sand og salt, det var ikke til at skaffe. Generelt har man været god til at rydde foran egen dør, og gangarealerne har også været pænt ryddet. En enkelt har ytret ønske om prof. hjælp til snerydning, det er jo blot et spørgsmåi, om vi vil betale for det. Stormene har til gengæld ikke været så voldsomme i år, kun et enkelt væltet plankeværk venter på at frosten går afjorden, så det kan blive ordnet. Vedligeholdelsesmæssigt har vi fået udskiftet de små vinduer mod vest, samt vindskedeme i første og det meste af anden række. I forbindelse med de små vinduer, har der været en del utilfredshed fra nogle beboere, der mente at vinduerne burde have været med venstre vendt ophæng pga. møblering osv. Bestyrelsen har som en naturlig ting, brugt de allerede nyisatte vinduer som model, hvilket også blev påtalt på sidste generalforsamling. Vi kan jo ikke sætte vinduer i alt efter som folk har deres møbler stående. Else Jensen fik ikke vinduet sat i, så det står til opbevaring, til en evt. ny indflytter skal have det monteret. Ligeledes var nogle utilfredse med at tømrer Carlsen ikke havde meddelt på forhand, hvomår han kom. Men da han gerne selv ville tilrettelægge arbejdet, var aftalen at han selv kontaktede beboerne, efterhånden som de stod for tur, og var der ingen hjemme, ville han bare tage den næste, og så vende tilbage senere. Idet store og hele er de fleste tilfredse med vindueme. Vindskederne havde vi valgt, selv at male to gange inden opsætningen, for at spare penge, der var flere der gav en hånd med. Tak for det. Tømrer Carlsen malede dem så sidste gang efter opsætningen. Da beplantningen ud mod Strandvejen blev klippet ned, kunne man tydeligt se at nogle at plankeværkerne trængte til udskiftning, de beboere der havde brug for dette var hurtige til at melde ud for at få hjælp, det fik de og nu ser det pænt ud igen. I forbindelse med den sidste storm var der fem beboere der fik vand ind ved terrassedørene til altanen på første sal. Det blev nødtørftigi rep. men besfyrelsen besluttede at starte med udskiftning af skydedørene, da det allerede var drøftet, hvornår en udskiftning skulle påbegyndes. Skydedørene er, akkurat som tidligere nedenunder, meget utætte. Poul Henning Kristensen har sammen med tømrer Carlsen holdt møde med ejerne, omkring typen af døre og de er nået til enighed. Der blev indhentet de relevante tilbud, de lå faktisk på linie så Tømrer Carlsen blev valgt til opgaven. De fem der fik vand ind bliver osså de første til at fi dørene skiftet.

3 Det var meningen de sidste vindskeder skulle have været udskiftet i år, men pga. skydedørene, har vi valgt kun atlærdiggøre den række der er påbegyndt, resten må så vente til næste år. Beboerne i 6A - 6E kom i august, med et ønske om at udskifte hækken ved parkeringspladsen med rødbøg,og samtidig fi klippet den inderste bøgehæk nedo", eisat penge afiil opgravning af den gamle hæk, samt nedklipning af hækken ind mod haverne- Der skal så efter at jorden er renset plantes tødbøg. Hostrup maskinstation vil ved samme lejlighed, {eme de små hække mellem parkeringeme som et forsøg på i første omgang at udvide parkeringspladserne ad den vej, og derpå male båsene op. Det ei ioranlediget af et forslag, i august, fra en beboer om helt at omlægge parkeringspladsen, da bilerne i dag er bredere end da pladsen blev lavet, men det forslag ville blive alt for kostbart. Så er der vores vedtægter, de spøger stadig. De var sendt til tinglysning, så kom der digitat tinglysning, hvilket i den grad har forsinket det. En ekstra forsinkelse kom der, da Bodil Eskildsen henvendte sig til advokat Poul Menild og påpegede at vedtægteme, der var vedtaget på generalforsamlingen, ikke var rigtige, idet hun mente de skulle tolkes så garage ejerne også har en stemme, dvs. de beboere der har en garage har to stemmer pr. husstand. Dorthe Herold og Lone Nielsen var så til møde med adv. Merrild, der efter granskning af vedtægterne gav Bodil Eskildsen ret, fordi der i vedtægtemes $3 stk.3 star at: hver ejerlejligheds ejer / andelshaver har ån stemme. Det måtte vi jo så tage til efterretning, trods det at det har stået i vedtægterne siden 1989, hvor garagerne blev opført. De tidligere bestyrelser, har åbenbart heller ikke tolket, vedtægterne på den måde. Der er således ikke sket en ændring af vedtægteme, men tale om et fortolkningsspørgsmåi. Adv. Poul Merrild valgte derfor i samråd med os, at sende vedtægterne til tinglysning, og det venter vi stadig på. Bestyrelsen fik i oktober et brev fra Andelsboligforeningens bestyrelse ang. manglende indberetning til BBR i forbindelse med udvidelser af 1. sal i andelsboligerne, gennem de sidste 20 år, udover de tilladte 6,4 kvadratmeter. Det drejer sig om en deklaration fra januar 1987 der omfatter hele byggeriet, hvorfor det var i Beboerforeningens regi at søge om dispensation fia deklarationen. Vi søgte derfor Bygningsmyndighedeme i Esbjerg Kommune om dispensation fra deklarationen. Dispensationen blev sendt i høring. Der var indsigelse mod dispensationen fra ejeme af byggegrunden ved Lars Noer, fordi de ville have samme bebyggelsesprocent som Beboerforeningen. Indsigelsen blev dog afuist fra bygningsmyndighedeme og tilladelsen til dispensationen givet. Vi kunne vælge mellem dispensation og aflysning, der vil koste 1400kr. Bestyrelsen har valgt at aflyse deklarationen, for ikke at skulle ud i samme problem igen. Vi ved jo ikke hvad der vil blive bygget på Lars Noers grund. Så er vi 6n gang for alle ude over det problem.

4 Aflysningen kunne de ikke hjælpe os med på kommunen, men vi skulle derimod have kontakt til Landinspektørerne. Vi kunne have valgl selv at gøre det, men det er en temmelig besværlig proces. så vi valgte at lade Landinspektøreme gøre det. Andelsboligforeningen har meddelt at de ikke ønsker at betale for det, hvilket er helt OK, da det ligger i Beboerforeningens regi, og vi har valgt at betale for det. Derefter skal opmålingen så meddeles BBR. Som det sidste i dette år har forsyningen netop meddelt at de kommer og sætter digital måler op i varmerurnmet d. 31. mats 2010 Til sidst vil jeg, som formand, gerne rette en tak til alle dem, der har givet en hand med i det forløbne år. Tak for det. Kommentarer til beretningen: Bodil Eskildsen: Ønskede tilbudene på de fem skydedøre fremlagt. Lone Nielsen: Bestyrelsen er valgt til at varetage opgaverne, og gør det løbende. Else Jensen: Spurgte om der var undersøgt for råd og svamp, i forbindelse med de nævnte vandskader i ejer boligerne. Lone Nielsen: Det er der ikke. Knud Nielsen: Mente det var dyrt at undersøge for råd og svamp, før arbejdet påbegyndes. Else Jensen: Mente at aflysningen af deklarationen var en væsentlig ændring. Aage Bruun: Vi har nu fået syndsforladelse for de ulovlige udvidelser der er foretaget. Max Wolthers: Efter henvendelse fra Andelsboligforeningen ang. BBR, blev der straks reageret fra Beboerforeningens side, og dispensationen indhentet. Kunne ikke helt forstå de tre ars begrænsning. Ole Bachmann: Dispensation fra planloven gælder altid i tre år. Jens Bundgaard: Var lidt i tvivl om de nævnte 6,4 kvadratmeter. Eigil Mathiesen: Dispensationen gælder ikke ejerboliger. Knud Nielsen: Ejerboliger kan udvides med pulterum. Bodil Eskildsen: Ifølge aktindsigt ved kommunen, kan ejerboliger ikke udvides. Beretningen blev sat til afstemning. Det blev vedtaget - med 24 stemmer for og 0 stemmer imod. 2a Vedlieeholdelse: Formanden redegiorde for sagen. Ester Thomsen: Spurgte hvorfor der var valglrødbøg til hækken ved P pladsen. Lone Nielsen: For at imødekomme beboernes ønske. Det blev taget til efterretning - uden afstemning. 3. Kassererens beretring: Som kasserer gennemgik Dorthe Herold årsrapporten og redegiorde for de enkelte poster. Kommentarer til årsrapporten : Else Jensen: Spurgte om hvor penge retur fra advokaten var posteret. Bodil Eskildsen: Hensættelser skal være øremærkede til bestemte formål Dorthe Herold: Det er lidt indviklet at forklare, da der er afregninger med advokaten, der stadig ikke er afklaret fuldt ud.

5 Dorthe Herold: Mente, at det maske snart var tid til at få et revisorfirma til at tage sig af regnskabet' da kompleksiteten bliver større og mange ting indgår, kravene bliver større år for år og er efterhånden nået dertil, hvor det synes umuligt at tilfredsstille nogle fi beboeres krav. Årsrapporten sat til afstemning. Den blev vedtaget - med 24 stemmer for og 0 stemmer imod' Herefter gennemgik Dorthe Herold budgettet for 2010 Største påst er veåligehold med en post på kr. * her er de fem nye skydepartier selvfølgelig en væsentlig del af beløbet. Budgettet sat til afstemning. Det blev vedtaget - med 24 stemmer for og 0 stemmer imod' 4. Indkomne forslae: Forslag nr.1 indsendt af Sven Erik Christensen er allerede behandlet og vedtaget. Forslag nr.2 indsendt af Bodil Eskildsen og omfatter ændring af vedtægternes $5 stk. 6 og7 - så der kommer til at stå: 6) Stemmeret kan udøves af et medlem eller dennes/samlever/ægtefælle/registreret partner eller anden myndig person af husstonden. Stemmeretten kan vedfuldmagt gives til en anden, myndig person. Ingen kan somfuldmægtig på generalfursamlingen repræsentere mere end åt medlem. 7) Ved personvalgforetages skriftlig afstemning. Der vælges ån person ad gangen. Andre affstemninger foregår skrifitigt,.såfremt blot dn stemmeberettiget deltager lqæver det. Dette blev begrundet, ifølge skrivelse medsendt sanunen med forslagene, hvorfor alle har fået det udleveret, og dermed selv kan sammenholde begrundelserne med forslagene. Kommentarer til forslagene: Bodil Eskildsen: Er ked af at skulle høre højlydte støn, fra det andet bord, hver gang jeg ffir ordet. Ove Lolk: Er imod at andre end beboere kan møde. Charlotte Nørgaard: Loven siger at andre kan møde for 6n. Else Jensen: Hvad gør vi hvis nogen møder op med en ledsager udefra- Bodil Eskildsen: Vi har da vedtægter. Forslagene sat til afstemning. $5 stk 6 Forkastet med - 7 stemmer for og 19 stemmer imod- 7 stemmer for og 19 stemmer imod- $5 stk. 7 Forkastet med - Forslag nr.3 indsendt af Bodil Eskildsen og omfatter forslag til ændring af vedtægternes $12, som omhandler fordelingstal- Og måden hvorpå fordelingstallene er oplyst i regnskabet, og lyder som følger: Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget, fordeles på medlemmerne i forhotd til fordelingstal. For ejere 41,2394,.fo, andelshavere 57,88%o samt for garage eierne 4,89%

6 Begrundelsen står på selve forslaget, som alle har ffiet. Man kan derfor selv sammenligne. Kommentarer til forslaget: Sven Erik Christensen: Man kunne evt. skrive tallene ved siden af hinanden f.eks. 57,88 %: 584 andele. Dorthe Herold: Svært at se hvad det skulle være godt for. Jens Bundgaard: Lad det være som det er. Forslaget sat til afstemning. Forkastet med - 9 stemmer for og 17 stemmer imod. Forslag nr. 4 indsendt af Else Jensen der foreslår en anden regnskabsopstilling, som vist på selve det indsendte forslag. Det skulle være for at lette overskueligheden. Forslaget sat til afstemning. Forkastet med - 10 stemmer for og 16 stemmer imod. Forslag nr. 5-6 og7 alle indsendt af Bodil Eskildsen og trukket tilbage. 5. Valg til bestyrelsen: Lone Nielsen og Poul Henning Kristensen var på valg, og ønskede ikke genvalg. Christian Sørensen var blevet spurgt, om han ikke kunne tænke sig at tage en tørn i bestyrelsen. Han var ikke uvillig til at gøre et stykke arbejde i bestyrelsen, men ønskede ikke at medvirke under de forhold som bestyrelsen har at arbejde under, specielt den evige kritik, fra nogle ffi beboere, og forsøg påat gøre det så besværligt som muligt, at udføre arbejdet. Christian Sørensen havde i den forbindelse skrevet et brev, som Lone Nielsen havde fået lov til at læse op på generalforsamlingen, da han ikke selv kunne være til stede. Lone Nielsen læste brevet op, og indholdet blev belønnet med kraftig applaus, fra de fleste af de tilstedeværende. Men tilbage til valgene, mange forskellige personer blev foreslået, men ingen havde lyst. Der blev så bebudet en kort pause, lige før pausen blev Ejgil Mathiesen foreslået og han protesterede ikke. Efter pausen gik det riglig stærkt, med at ffi de sidste valgt. Det var jo det hele øvelsen gik ud på, så det var dejlie. Det blev som fblger: Nyvalgt til bestyrelsen for to år: Jens Bundgaard og Ejgll Mathiesen Nyvalgt til bestyrelsen for 6t år: Bodil Eskildsen 6. Valg af personlig suppleant for kasserer: Lona Spaanheden ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes: Lone Nielsen 7. Vals af to suopleanter til bestwelsen: Charlotte Nørgaard - genvalgt. Aage Bruun ønskede ikke genvalg, i stedet val$es: Else Jensen

7 8. Valg af revisor: Christian Sørensen - genvalgt. 9. Vale af revisorsuppleant: Else Jensen valgt til bestyrelsessuppleant i stedet valgtes: Lona Spaanheden 10. Eventuelt: Ole Bachmann sagde, at han har boet her i 14 år og altid vaeret glad for det, men i de senere år var glæden blegnet noget. Der er meget negativ omtale, ude i byen af vores bebyggelse, der er også meget uro, fordi der sidder nogen, der agerer skyggebestyrelse, og det er uacceptabelt. I stedet burde alle jo forene kræfterne, og trække i samme retning. Det vil nok give det bedste resultat. Bodil Eskildsen ville vide, om vi var blevet hørt om nabogrundens bebyggelse, da det jo kunne komme til at tage udsigt fra nogle beboere. Lone Nielsen takkede for godt samarbejde i bestyrelsen, i de mange år hun var formand. Herefter takkede hun forsamlingen, hun modtog også en lille gave for "Lang og tro tjeneste." Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen var slut. Esbjerg den24. marts 2010 Sven Erik Christensen Dirisent Lone Nielsen Formand

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere