Aktstykke nr. 2 Folketinget Bilag Afgjort den 3. oktober Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 2 Folketinget Bilag Afgjort den 3. oktober Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget om at det moderniseringsprogram, som blev igangsat ved Akt 28 af 19. november 2009, og som er forsinket med op til 2 år, videreføres. Forsinkelsen betyder, at programmets effektiviseringsgevinster forventes realiseret op til 2 år senere end forudsat i det oprindelige aktstykke, samt at de sidste afskrivninger på programmets investeringer forventes at ske i 2023 mod tidligere forventet i Som konsekvens af forsinkelsen og den heraf følgende ændrede bevillingsprofil anmodes om tilslutning til, at nettobevillingen under Erhvervsstyrelsen opskrives med 18,3 mio. kr. i finansåret, da forsinkelsen har medført et mindreforbrug af den bevilling, der er givet i perioden ved Akt 28 af 19. november Den uforbrugte bevilling er reserveret til programgennemførelsen. Merudgifterne i finansåret afholdes mod en tilsvarende reduktion af den reserverede bevilling. Endelig anmodes om tilslutning til, at forudsætningen i Akt 28 af 19. november 2009 om en samlet investering på 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl) ændres i overensstemmelse med estimatet i den nye business case, hvor den samlede investering udgør 152,5 mio. kr. inklusiv risikopulje. Da vedligeholdelsesudgifterne i den nye business case samtidig er væsentlig mindre end estimeret i Akt 28 af 19. november 2009, er der ikke tale om en forøgelse af de totale omkostninger i programperioden. b. Finansudvalget tiltrådte ved Akt 28 af 19. november 2009, at den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse, der fra 1. januar 2012 er blevet en del af Erhvervsstyrelsen, gennemfører en omfattende modernisering af styrelsens kerneforretningsområder. Formålet er at samle styrelsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem, hvor samtlige indberetninger kan foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af brugerne selv. Moderniseringen skal gøre det lettere for brugerne at foretage indberetninger til styrelsen og medføre en effektivisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Herudover vil moderniseringen have stor betydning for andre myndigheder, der anvender data fra Erhvervsstyrelsen. BP000650

2 2 Status på programgennemførelsen I november 2009 igangsattes de første af de oprindeligt planlagte 28 projekter i moderniseringsprogrammet. I henhold til planen for programgennemførelsen forventedes gevinstrealiseringen opnået medio Den oprindelige tidsplan for moderniseringsprogrammet er optaget som bilag 1 til nærværende aktstykke. Det har imidlertid vist sig, at der vil være en forsinkelse på op til 2 år i forhold til tidsplanen. Som følge heraf blev der i maj 2011 gennemført et ekstern review af moderniseringsprogrammet i samarbejde med bl.a. Finansministeriet ved den daværende Økonomistyrelse. Årsagen til den opståede forsinkelse skyldes primært: Uforudsete nye opgaver, bl.a. modernisering af selskabslovgivningen, udvikling af registret for udenlandske tjenesteydere og indførelse af gebyrer for selskabsregistrering, i den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse betød, at styrelsen måtte anvende ressourcer, som ellers var allokeret til moderniseringsprogrammet, på at udføre ikke-programrelaterede opgaver. Forretningskritiske nedbrud af eksisterende IT-systemer gjorde det nødvendigt for styrelsen at trække ressourcer væk fra moderniseringsprogrammet af hensyn til akut at sikre varetagelsen af styrelsens kerneopgaver. Reviewet viste et behov for at tilpasse moderniseringsprogrammet og anbefalede en række forbedringspunkter. På den baggrund er der foretaget en revitalisering af moderniseringsprogrammet med fokus på hvilke projekter, der skal gennemføres for at opnå de forudsatte gevinster i henhold til Akt 28 af 19. november I den oprindelige projektportefølje var der fokus på de forskellige sagsområder, og der var derfor planlagt et projekt for hvert sagsområde. I forbindelse med revitaliseringen blev det vurderet, at denne tilgang ikke var hensigtsmæssig, da et af formålene med moderniseringsprogrammet er at tænke på tværs af sagsområder og eksisterende registre. På den baggrund blev fokus for moderniseringsprogrammets projekter ændret til de grundprodukter, det enkelte projekt skal levere. Hvor der før revitaliseringen var planlagt i alt 28 projekter i moderniseringsprogrammet, er der efter revitaliseringen planlagt i alt 16 projekter. Heraf er 3 eksisterende projekter videreført fra den oprindelige programplan, mens 10 projekter er identificeret i forbindelse med selve revitaliseringen. Efterfølgende er der planlagt yderligere 3 projekter, som har betydning for realiseringen af gevinsterne. En oversigt over moderniseringsprogrammets projektportefølje efter revitaliseringen er optaget som bilag 2 til nærværende aktstykke. Tidsplanen for målinger af gevinstrealiseringen som følge af projektporteføljen i det revitaliserede moderniseringsprogram er optaget som bilag 3 til nærværende aktstykke. Reduktionen i projektporteføljen betyder ikke, at indholdet og omfanget af moderniseringsprogrammet er blevet mindre, men alene at projekterne er blevet sammensat på en anden måde. Reduktionen i projektporteføljen er således ikke ensbetydende med en reduktion i de forventede samlede udgifter til analyse, anskaffelse og udvikling samt realisering i forbindelse med programmets gennemførelse, idet mange af de nye projekter forventes at få et betydeligt større ressourcemæssigt omfang end mange af de oprindelige projekter. Foruden ændringen i projektporteføljen er styringen af moderniseringsprogrammet blevet ændret i forbindelse med revitaliseringen, bl.a. er programstyringen blevet skærpet ud fra såvel forbedringspunkterne anbefalet i det eksterne review som styrelsens praktiske erfaringer fra den hidtidige programgennemførelse. Der er primo april 2013 gennemført 7 af de efter revitaliseringen planlagte 16 projekter. Formålet med de gennemførte projekter har været at beskrive den eksisterende registreringsforretning og tilhørende IT-løsninger, at uddybe visionen for fremtidens forretning, at dokumentere eksisterende regi-

3 3 stre og lovhjemler, at udarbejde et paradigme for brugervenlighed, at udarbejde fremtidens forretningsprocesser og servicestrategi, at udarbejde en kontrolstrategi, at udarbejde et paradigme for håndtering af dokumenter i forhold til de nye IT-løsninger, samt at udvide eksisterende IT-løsninger til modtagelse af regnskaber. Moderniseringsprogrammet følger p.t. den nye tidsplan, der blev fastlagt ved revitaliseringen i maj Fremdriften vurderes at være tilfredsstillende, og de planlagte projekter forventes fortsat at være afsluttede ved udgangen af Tidsplanen for det revitaliserede moderniseringsprogram er fastlagt for at indhente så stor en del af forsinkelsen i programgennemførslen som muligt. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at indhente yderligere af den resterende forsinkelse. En af grundene er, at etableringen af den ny Erhvervsstyrelse og de organisationstilpasninger, som etableringen nødvendigvis medfører, ikke gør det muligt at indhente mere tid i programmet. Gevinster og bevillingsmæssige konsekvenser De bevillingsmæssige konsekvenser af moderniseringsprogrammet er baseret på, at der realiseres en række gevinster ved programmets gennemførelse. Ved gevinst forstås den målbare forbedring, som forventes at ske på baggrund af en vellykket implementering af programmets leverancer. Der er udarbejdet en plan for realisering af de økonomiske gevinster, og der er igangsat en række projekter for at sikre realiseringen af de øvrige gevinster, fx færre henvendelser, flere straksafgørelser, bedre oppetider og forbedret service. Gevinsterne, der er uændrede i forhold til det oprindelige moderniseringsprogram, vil blive realiseret gradvist i forbindelse med implementeringen af programmets leverancer. Realiseringen af gevinsterne skal ske på baggrund af leverancer fra flere projekter, som derfor er grupperet i klynger. Gevinstrealiseringen påbegyndes med den første klynge af leverancer fra projekterne i januar 2013 og afsluttes med leverancerne fra de projekter, der afsluttes i december Ny business case Forsinkelsen i programgennemførelsen betyder, at de sidste afskrivninger på programmets investeringer nu forventes at finde sted i 2023 mod tidligere forventet i Da udgifter og gevinster skal indregnes i business casen, så længe der afskrives på programmets investeringer, er moderniseringsprogrammets nye business case, og dermed også bevillingsprofilen, forlænget med to år. Den nye business case viser, at moderniseringsprogrammet fortsat vil være rentabelt for såvel styrelsen som for staten, idet den nye business case er positiv, jf. tabel 1. Den nye business case anses for at være på niveau med den oprindelige business case, hvilket bl.a. understøttes af, at de totale omkostninger i programperioden anslås at blive mindre end oprindeligt forventet, jf. tabel 2, samt at de blivende effektiviseringer ikke er beskåret. Den nye business case for det revitaliserede moderniseringsprogram fremgår af tabel 1. Tabel 1: Ny business case mio. kr. Total Omkostningsbaserede projektudgifter 244,6 1,4 7,4 12,6 18,5 36,9 35,7 35,6 Bruttogevinst 407,7 0,0 0,0 0,9 9,1 17,7 26,6 27,6 Nettoeffekt 163,0-1,4-7,4-11,7-9,3-19,2-9,1-8,0 mio. kr Omkostningsbaserede projektudgifter 17,0 15,4 14,8 14,2 13,5 10,1 6,8 5,0

4 4 Bruttogevinst 38,7 39,3 40,0 40,6 41,3 42,0 42,0 42,0 Nettoeffekt 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0 Negativt fortegn ved nettoeffekten indikerer merudgifter, mens positivt fortegn ved nettoeffekten indikerer mindreudgifter. Beløbene i viser afholdte udgifter og realiserede besparelser. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Da den nye business case er udarbejdet undervejs i programgennemførelsen, afspejler den både den hidtidige programgennemførsel til og med 2012 og den igangværende og kommende programgennemførelse til og med Det betyder, at den nye business case omfatter dels de allerede afholdte programomkostninger på i alt 39,8 mio. kr. og de allerede realiserede besparelser på i alt 10 mio. kr., heraf lønsumsbesparelser på 8,2 mio. kr., i perioden ; dels de forventede programomkostninger og besparelser i den resterende del af programperioden Tabel 2: Nyt og oprindeligt estimat af totale omkostninger i programperioden Projektlødrift Projekt- Mio. kr. Nyt estimat 47,4 73,9 122,1 140,4 176,3 53,3 613,3 Opr. estimat 44,2 46,3 69,3 381,4 98,9 38,5 678,6 Ændring 3,1 27,6 52,8-240,9 77,4 14,7-65,3 Begge estimater dækker perioden I det nye estimat af afskrivnings- og renteomkostninger til nye systemer indgår aktiverbare lønudgifter (anlægsløn) som følge af de ændrede bevillingsmæssige regler. I opgørelsen af ændringen fra det oprindelige estimat til det nye estimat indikerer positivt fortegn meromkostninger, mens negativt fortegn indikerer mindreomkostninger. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Afskrivninger samt renter nye systemer IT-drift og vedligehold nye systemer IT-drift og vedligehold gl. systemer Af- og nedskrivninger samt renter gl. systemer Totale omkostninger Tabel 2 viser det oprindelige og det nye estimat af de totale omkostninger i programperioden til projektgennemførsel, af- og nedskrivninger, renter samt drift og vedligehold af nye og gamle it-systemer. De totale omkostninger i programperioden estimeres i den nye business case til samlet set til at blive 65,3 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet, jf. tabel 2. De anslåede mindreomkostninger for hele programperioden betragtes som en reserve, der vil indgå i moderniseringsprogrammet i tilfælde af, at de udarbejdede estimater af især de fremtidige it-drift og vedligeholdelsesomkostninger ikke er holdbare. De anslåede totale mindreomkostninger skyldes, at omkostningerne til it-drift og vedligehold af nye systemer i den nye business case estimeres til at blive 240,9 mio. kr. mindre i programperioden ( ). Det lavere estimat afspejler de praktiske erfaringer med systemudvikling og driftsudbud, der er opnået hidtil i programmet, samt at revitaliseringen i teknisk henseende har medført en mindre systemkompleksitet og mere udstrakt genbrug af funktionalitet og komponenter m.v. i udviklingen af de forskellige it-systemer. Registreringsløsninger er nu samlet i én it-arkitektonisk ramme, hvor der før var tale om flere separate registerløsninger. Endvidere afspejler estimatet, at den lagvise udvikling af registreringsløsningerne, betyder, at et nyt it-system ikke medfører»fulde«nye driftsomkostninger men kun»marginale«nye driftsomkostninger. Endelig afspejler estimatet, at der beregningsteknisk i den nye business case er foretaget en opdeling af den samlede økonomiske usikkerhed på de forskellige udgiftskategorier og udarbejdet en mere direkte sammenhæng mellem investeringsudgifter og it-drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

5 5 Omkostningerne til projektgennemførsel og -udvikling (dvs. projektløn, projektdrift, afskrivninger samt renter) estimeres i den nye business case dog til at blive 83,5 mio. kr. højere end oprindeligt forventet. De øgede omkostninger skyldes, at der i det nye estimat er indregnet en risikopulje som følge af den usikkerhed, der er knyttet til estimeringen af de fremtidige udgifter til projektgennemførsel og investeringer. Endvidere skyldes de øgede projektlønomkostninger, at lønomkostningen pr. intern time har vist at være højere end oprindeligt forudsat, idet det samlede timeskøn er stort set uændret. Endelig skyldes de øgede projektdriftsomkostninger, at udgifterne til ej aktiverbar konsulentbistand på baggrund af hidtidige erfaringer vurderes at blive højere end oprindeligt forventet. I Akt 28 af 19. november 2009 forventedes den samlede investering at beløbe sig til 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl), hvilket omfattede både aktiverbare og ej aktiverbare udgifter. De aktiverbare udgifter blev estimeret til 50,9 mio. kr. og de ej aktiverbare udgifter til 43,1 mio. kr. i den oprindelige business case. I den nye business case estimeres de tilnærmelsesvist tilsvarende udgifter til den samlede investering at beløbe sig til i alt 152,5 mio. kr. inklusive risikopulje, hvoraf de aktiverbare udgifter udgør 78,6 mio. kr. og de ej aktiverbare udgifter 73,9 mio. kr. (alle beløb i 2013-pl). I forhold til tabel 2 udgøres de 152,5 mio. kr. af de under»projektdrift«anførte omkostninger på 73,9 mio. kr. samt af de under»afskrivninger samt renter, nye systemer«anførte omkostninger på 122,1 mio. kr. fratrukket anlægslønudgifter og renteudgifter på i alt 43,5 mio. kr. Som følge af de øgede aktiverbare udgifter, estimeres renteomkostningerne i den nye business case at blive højere end oprindeligt forventet. På trods af forbehold for sammenligning som følge af de ændrede bevillingsmæssige regler og beregningsmetoder, viser estimaterne af de totale omkostninger og de heri indregnede permanente besparelser, at de to business cases grundlæggende er på samme niveau, og at der fortsat er en positiv business case ved at gennemføre moderniseringsprogrammet. Ombudgettering af videreførsler til ordinær bevilling Som følge af forsinkelsen i programgennemførelsen er der anvendt mindre af bevillingen givet ved Akt 28 af 19. november 2009 end oprindeligt forventet. Den uforbrugte bevilling er derfor reserveret til programgennemførelsen i de kommende år. Forsinkelsen i programgennemførelsen medfører, at der skal afholdes merudgifter til programrelaterede aktiviteter i perioden , hvor der oprindeligt var forudsat mindreudgifter. Disse merudgifter forventes at udgøre i alt 73,5 mio. kr., hvoraf 44,4 mio. kr. finansieres ved konvertering til ny bevilling af Erhvervsstyrelsens videreførsler af reserveret bevilling til moderniseringsprogrammet og overført overskud, jf. tabel 3. Den resterende merudgift i perioden på 29,1 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug og deraf følgende bevillingsreduktion i perioden på i alt 35,8 mio. kr., jf. tabel 5. Ombudgetteringen for 2013 vil ske på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013, mens ombudgetteringen for 2014 og 2015 vil ske på ændringsforslag til finanslov for Det forventes, at hele den reserverede bevilling til moderniseringsprogrammet herved vil være forbrugt ultimo Herudover forventes der på baggrund af den nye business case anvendt 8,0 mio. kr. i perioden af Erhvervsstyrelsens overførte overskud. Tabel 3 viser ombudgetteringen af videreførsler til ordinær bevilling, hvortil der med nærværende aktstykke søges om tilslutning. Tabel 3: Ombudgettering af videreførsler til ordinær bevilling mio. kr I alt

6 6 Opskrivning nettobevilling i alt 18,3 11,9 14,3 44,4 - heraf løn 9,7 1,4 3,2 14,2 - heraf drift 8,6 10,5 11,1 30,2 Nedskrivning videreførselsbeholdning -18,3-11,9-14,3-44,4 i alt Heraf reserveret bevilling - heraf løn -6, ,2 - heraf drift -8,6-10,5-11,1-30,2 Heraf overført overskud - heraf løn -3,5-1,4-3,2-8,0 - heraf drift I alt udgifter Ombudgetteringen svarer til de forventede omkostninger til programgennemførsel i perioden som opgjort i den nye business case tillagt omkostninger som følge af behov for omdisponering af personaleressourcer til understøttelse af programgennemførelsen. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. I alt ombudgetteres 44,4 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens videreførselsbeholdning til styrelsens nettobevilling i Ombudgetteringen vil være udgiftsneutral, da opskrivningen af Erhvervsstyrelsens nettobevilling modsvares fuldt ud af nedskrivning af styrelsens videreførselsbeholdning. Ny bevillingsprofil Nettoeffekten opgjort i den nye business case, jf. tabel 1, angiver den nye bevillingsprofil for det revitaliserede moderniseringsprogram. Den nye business case viser, at de samlede effektiviseringsgevinster anslås at være 163,0 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end de i Akt 28 af 19. november 2009 oprindeligt anslåede effektiviseringsgevinster på 165,9 mio. kr. (alle beløb i 2013-pl). Forskellen skyldes ændrede beregningstekniske forudsætninger, jf. ovenfor. Den nye business case indebærer, at de ved Akt 28 af 19. november 2009 oprindeligt forudsatte bevillingsskræntninger i 2014 og 2015 forskydes til 2016 og realiseres i dette år sammen med den oprindeligt forudsatte bevillingsskræntning i Endvidere fremrykkes de oprindeligt forudsatte bevillingsskræntninger i til 2016 og realiseres i dette år sammen med de førnævnte bevillingsskræntninger. Endelig indebærer den nye business case en yderligere bevillingsskræntning i 2016, således at den samlede bevillingsskræntning udgør i alt 29,7 mio. kr. i Tabel 4 viser den nye bevillingsprofil for det revitaliserede moderniseringsprogram i den samlede programperiode , hvortil der med nærværende aktstykke søges om tilslutning. Tabel 4: Ny bevillingsprofil mio. kr. Total Løn 127,5-0,7-5,4-7,7-0,2-0,2 1,4 3,2 Drift 35,5-0,6-2,1-4,0-9,1-19,0-10,5-11,1 I alt 163,0-1,4-7,4-11,7-9,3-19,2-9,1-8,0 Skræntning -1,4-6,1-4,2 2,3-9,9 10,2 1,1 mio. kr Løn 16,7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 Drift 4,9 6,8 8,0 9,3 10,5 14,7 18,0 19,8

7 7 I alt 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0 Skræntning 29,7 2,2 1,3 1,3 1,3 4,2 3,3 1,8 Skræntning angiver ændring i årets bevilling i forhold til det foregående år. Negativt fortegn indikerer merbevilling/bevillingstilførsel, mens positivt fortegn indikerer mindrebevilling/bevillingsreduktion. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Den nye bevillingsprofil vil have bedre sammenhæng med programgennemførelsen og opgavevaretagelsen i den konsolideringsperiode, der vurderes at være nødvendig i styrelsen efter realiseringen af de oprindeligt forudsatte lønsumsbesparelser i af hensyn til at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen over for eksterne brugere. Tabel 5 viser de forudsatte bevillingsreduktioner og ombudgettering af videreførsler i i forhold til den bevillingsprofil, hvortil der blev givet tilslutning med Akt 28 af 19. november Tabel 5: Bevillingsreduktioner sfa. ny business case mio. kr. Total Ny bevillingsprofil 163,0-1,4-7,4-11,7-9,3-19,2-9,1-8,0 Bevillingsprofil Akt 28 af 19/11 165,9-12,8-36,0-11,5-4,3-1,0 18,1 20, I alt ændring i bevillingsprofil -2,9 11,4 28,6-0,2-5,0-18,3-27,2-28,1 I alt ombudgettering af videreførsler 44, ,3 11,9 14,3 mio. kr Ny bevillingsprofil 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0 Bevillingsprofil Akt 28 af 19/11 20,6 22,3 23,5 26,2 25,7 25,0 25,0 25, I alt ændring i bevillingsprofil 1,1 1,6 1,7 0,3 2,0 6,9 10,2 12,0 I alt ombudgettering af videreførsler Den oprindelige bevillingsprofil er forlænget med to år i forhold til Akt 28 af 19/ af hensyn til sammenligneligheden med den nye bevillingsprofil. Negativt fortegn indikerer merbevilling/bevillingstilførsel, mens positivt fortegn indikerer mindrebevilling/bevillingsreduktion. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Den nye bevillingsprofil medfører merudgifter i finansåret. Forslaget kan i 2013 konteringsmæssigt specificeres således: Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 18. Lønninger 9,7 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,6 mio. kr Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 74. Fri egenkapital -3,5 mio. kr. 75. Reserveret bevilling -14,8 mio. kr.

8 8 Merudgifterne i på i alt 55,3 mio. kr. vil blive søgt indarbejdet på ændringsforslag til finanslov for 2014, mens det forventede mindreforbrug i perioden vil blive søgt indarbejdet som en bevillingsreduktion på kommende finanslove. Risikovurdering og -håndtering Den oprindelige form for risikovurdering er opretholdt for det revitaliserede moderniseringsprogram af hensyn til sammenligneligheden med risikovurderingen i Akt 28 af 19. november Tabel 6 viser risikovurderingen af det revitaliserede moderniseringsprogram. Tabel 6: Risikovurdering Risikoniveau Risiko Organisatoriske forhold x Teknisk løsning x Leverandør x Interessenter x Samlet vurdering x Det revitaliserede moderniseringsprogram vurderes at have en uændret samlet risikoprofil på 3 i forhold til risikoprofilen på Akt 28 af 19. november Risikoniveauet er således fortsat middel. Den samlede risikovurdering er baseret på den risikovurdering, der oprindeligt blev lavet af moderniseringsprogrammet, samt implementeringen af de forbedringspunkter, som blev anbefalet i det eksterne review af programmet. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henvisning til bestemmelsen i Budgetvejledningens om forelæggelse af væsentlige ændringer, der opstår undervejs i et IT-projekts gennemførelsesfase. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, det moderniseringsprogram, som blev igangsat ved Akt 28 af 19. november 2009, videreføres med en ændret bevillingsprofil som følge af en forsinkelse på op til 2 år. Derudover anmodes om tilslutning til, at nettobevillingen under Erhvervsstyrelsen opskrives med 18,3 mio. kr. i finansåret som følge af forsinkelsen, idet uforbrugt bevilling, som er reserveret til programgennemførelsen, på bevillingsafregningen for 2013 nedskrives med 18,3 mio. kr. Endelig anmodes om tilslutning til, at forudsætningen i Akt 28 af 19. november 2009 om en samlet investering på 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl) ændres i overensstemmelse med estimatet i den nye business case, som er udarbejdet for moderniseringsprogrammet, og hvor den samlede investering udgør 152,5 mio. kr. inklusive risikopulje. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 opføres følgende: Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 18,3 mio. kr.

9 9 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 11. september 2013 HENRIK SASS LARSEN / Jacob Ejlers Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den

10 10 Oprindelig tidsplan for moderniseringsprogrammet Bilag 1

11 11 Projekter i moderniseringsprogrammet efter revitalisering Bilag 2 Projekttitel Termin Projekter/delprojekter gennemført efter revitalisering Start dato Slut dato 14.3 Begreb, regler og processer Kontrolstrategi Enhedsregistrering Kernen Enhedsregistrering Enkeltmand mv Historiske data datavask Videre udvikling af Regnskab Opdatering af kontrolstrategi Opgradering af ESDH Branchekode.dk Igangværende projekter/delprojekter Start dato Slut dato 19 CVR Enhedsregistrering Ændre og Ophør Enhedsregistrering Selskaber Frivillige foreninger Rolleregister Frakendelser og Konkurskarantæne Betalingsmodul Historiske data Prodsys til VR Kompetenceudvikling Kommende projekter/delprojekter Start dato Slut dato 30.4 Start, Ændre og Ophør af Fødevarevirksomhed Opret, ændre P-enhed Opret, ændre Revisionsvirksomheder Hvidvask Liberale erhverv Datadistribution Hændelsesmotor Implementering af Servicestrategi Oversigten viser de projekter og eventuelle underliggende delprojekter, som moderniseringsprogrammets aktiviteter i praksis er organiseret og udført efter. Programstyringen sker derfor efter disse projekter/delprojekter. Som eksempel kan nævnes projektet»enhedsregistrering«, der omfatter udvikling af det grundlæggende registreringssystem, men som er underopdelt i bl.a. delprojekterne»kernen«,»enkeltmandsvirksomhed«,»selskaber«,»p-enheder«,»frivillige foreninger«og»revisionsvirksomheder«. Underopdelingen skyldes, at registreringssystemet i praksis består af flere dele, der hver især tilpasses de specifikke registreringsforhold, der er knyttet til de forskellige registreringspligtige enheder.

12 12 Tidsplan for måling og opfølgning på det revitaliserede moderniseringsprogram Bilag 3 Figuren viser den forventede tidsmæssige udstrækning for målinger af gevinstrealiseringen som følge af de enkelte klyngers leverancer, hvor målingerne udvides gradvist i takt med klyngerne afslutning. Klyngerne omfatter følgende aktiviteter: Klynge 1: Start, ændre, og ophør af enkeltmandsvirksomhed, Rolleregister del 1, Historisk data, Dokumenthåndtering i fagsystemerne, CVR Klynge 2: Start, ændre og ophør af selskaber, Ejerregister, Rolleregister del 2, Hændelsesmotor, Betalingsmodul Klynge 3: Hvidvask, Fødevarevirksomhed, Datadistribution, Kompetenceudvikling Klynge 4: Organisering, P-enhed og Revisorvirksomhed Klynge 5: Samlet opfølgning

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Emner 1) Kort om Erhvervsstyrelsen (ERST) og Moderniseringsprogrammet (MP) 2) De første resultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere