Aktstykke nr. 2 Folketinget Bilag Afgjort den 3. oktober Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 2 Folketinget Bilag Afgjort den 3. oktober Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget om at det moderniseringsprogram, som blev igangsat ved Akt 28 af 19. november 2009, og som er forsinket med op til 2 år, videreføres. Forsinkelsen betyder, at programmets effektiviseringsgevinster forventes realiseret op til 2 år senere end forudsat i det oprindelige aktstykke, samt at de sidste afskrivninger på programmets investeringer forventes at ske i 2023 mod tidligere forventet i Som konsekvens af forsinkelsen og den heraf følgende ændrede bevillingsprofil anmodes om tilslutning til, at nettobevillingen under Erhvervsstyrelsen opskrives med 18,3 mio. kr. i finansåret, da forsinkelsen har medført et mindreforbrug af den bevilling, der er givet i perioden ved Akt 28 af 19. november Den uforbrugte bevilling er reserveret til programgennemførelsen. Merudgifterne i finansåret afholdes mod en tilsvarende reduktion af den reserverede bevilling. Endelig anmodes om tilslutning til, at forudsætningen i Akt 28 af 19. november 2009 om en samlet investering på 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl) ændres i overensstemmelse med estimatet i den nye business case, hvor den samlede investering udgør 152,5 mio. kr. inklusiv risikopulje. Da vedligeholdelsesudgifterne i den nye business case samtidig er væsentlig mindre end estimeret i Akt 28 af 19. november 2009, er der ikke tale om en forøgelse af de totale omkostninger i programperioden. b. Finansudvalget tiltrådte ved Akt 28 af 19. november 2009, at den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse, der fra 1. januar 2012 er blevet en del af Erhvervsstyrelsen, gennemfører en omfattende modernisering af styrelsens kerneforretningsområder. Formålet er at samle styrelsens registreringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem, hvor samtlige indberetninger kan foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af brugerne selv. Moderniseringen skal gøre det lettere for brugerne at foretage indberetninger til styrelsen og medføre en effektivisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Herudover vil moderniseringen have stor betydning for andre myndigheder, der anvender data fra Erhvervsstyrelsen. BP000650

2 2 Status på programgennemførelsen I november 2009 igangsattes de første af de oprindeligt planlagte 28 projekter i moderniseringsprogrammet. I henhold til planen for programgennemførelsen forventedes gevinstrealiseringen opnået medio Den oprindelige tidsplan for moderniseringsprogrammet er optaget som bilag 1 til nærværende aktstykke. Det har imidlertid vist sig, at der vil være en forsinkelse på op til 2 år i forhold til tidsplanen. Som følge heraf blev der i maj 2011 gennemført et ekstern review af moderniseringsprogrammet i samarbejde med bl.a. Finansministeriet ved den daværende Økonomistyrelse. Årsagen til den opståede forsinkelse skyldes primært: Uforudsete nye opgaver, bl.a. modernisering af selskabslovgivningen, udvikling af registret for udenlandske tjenesteydere og indførelse af gebyrer for selskabsregistrering, i den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse betød, at styrelsen måtte anvende ressourcer, som ellers var allokeret til moderniseringsprogrammet, på at udføre ikke-programrelaterede opgaver. Forretningskritiske nedbrud af eksisterende IT-systemer gjorde det nødvendigt for styrelsen at trække ressourcer væk fra moderniseringsprogrammet af hensyn til akut at sikre varetagelsen af styrelsens kerneopgaver. Reviewet viste et behov for at tilpasse moderniseringsprogrammet og anbefalede en række forbedringspunkter. På den baggrund er der foretaget en revitalisering af moderniseringsprogrammet med fokus på hvilke projekter, der skal gennemføres for at opnå de forudsatte gevinster i henhold til Akt 28 af 19. november I den oprindelige projektportefølje var der fokus på de forskellige sagsområder, og der var derfor planlagt et projekt for hvert sagsområde. I forbindelse med revitaliseringen blev det vurderet, at denne tilgang ikke var hensigtsmæssig, da et af formålene med moderniseringsprogrammet er at tænke på tværs af sagsområder og eksisterende registre. På den baggrund blev fokus for moderniseringsprogrammets projekter ændret til de grundprodukter, det enkelte projekt skal levere. Hvor der før revitaliseringen var planlagt i alt 28 projekter i moderniseringsprogrammet, er der efter revitaliseringen planlagt i alt 16 projekter. Heraf er 3 eksisterende projekter videreført fra den oprindelige programplan, mens 10 projekter er identificeret i forbindelse med selve revitaliseringen. Efterfølgende er der planlagt yderligere 3 projekter, som har betydning for realiseringen af gevinsterne. En oversigt over moderniseringsprogrammets projektportefølje efter revitaliseringen er optaget som bilag 2 til nærværende aktstykke. Tidsplanen for målinger af gevinstrealiseringen som følge af projektporteføljen i det revitaliserede moderniseringsprogram er optaget som bilag 3 til nærværende aktstykke. Reduktionen i projektporteføljen betyder ikke, at indholdet og omfanget af moderniseringsprogrammet er blevet mindre, men alene at projekterne er blevet sammensat på en anden måde. Reduktionen i projektporteføljen er således ikke ensbetydende med en reduktion i de forventede samlede udgifter til analyse, anskaffelse og udvikling samt realisering i forbindelse med programmets gennemførelse, idet mange af de nye projekter forventes at få et betydeligt større ressourcemæssigt omfang end mange af de oprindelige projekter. Foruden ændringen i projektporteføljen er styringen af moderniseringsprogrammet blevet ændret i forbindelse med revitaliseringen, bl.a. er programstyringen blevet skærpet ud fra såvel forbedringspunkterne anbefalet i det eksterne review som styrelsens praktiske erfaringer fra den hidtidige programgennemførelse. Der er primo april 2013 gennemført 7 af de efter revitaliseringen planlagte 16 projekter. Formålet med de gennemførte projekter har været at beskrive den eksisterende registreringsforretning og tilhørende IT-løsninger, at uddybe visionen for fremtidens forretning, at dokumentere eksisterende regi-

3 3 stre og lovhjemler, at udarbejde et paradigme for brugervenlighed, at udarbejde fremtidens forretningsprocesser og servicestrategi, at udarbejde en kontrolstrategi, at udarbejde et paradigme for håndtering af dokumenter i forhold til de nye IT-løsninger, samt at udvide eksisterende IT-løsninger til modtagelse af regnskaber. Moderniseringsprogrammet følger p.t. den nye tidsplan, der blev fastlagt ved revitaliseringen i maj Fremdriften vurderes at være tilfredsstillende, og de planlagte projekter forventes fortsat at være afsluttede ved udgangen af Tidsplanen for det revitaliserede moderniseringsprogram er fastlagt for at indhente så stor en del af forsinkelsen i programgennemførslen som muligt. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at indhente yderligere af den resterende forsinkelse. En af grundene er, at etableringen af den ny Erhvervsstyrelse og de organisationstilpasninger, som etableringen nødvendigvis medfører, ikke gør det muligt at indhente mere tid i programmet. Gevinster og bevillingsmæssige konsekvenser De bevillingsmæssige konsekvenser af moderniseringsprogrammet er baseret på, at der realiseres en række gevinster ved programmets gennemførelse. Ved gevinst forstås den målbare forbedring, som forventes at ske på baggrund af en vellykket implementering af programmets leverancer. Der er udarbejdet en plan for realisering af de økonomiske gevinster, og der er igangsat en række projekter for at sikre realiseringen af de øvrige gevinster, fx færre henvendelser, flere straksafgørelser, bedre oppetider og forbedret service. Gevinsterne, der er uændrede i forhold til det oprindelige moderniseringsprogram, vil blive realiseret gradvist i forbindelse med implementeringen af programmets leverancer. Realiseringen af gevinsterne skal ske på baggrund af leverancer fra flere projekter, som derfor er grupperet i klynger. Gevinstrealiseringen påbegyndes med den første klynge af leverancer fra projekterne i januar 2013 og afsluttes med leverancerne fra de projekter, der afsluttes i december Ny business case Forsinkelsen i programgennemførelsen betyder, at de sidste afskrivninger på programmets investeringer nu forventes at finde sted i 2023 mod tidligere forventet i Da udgifter og gevinster skal indregnes i business casen, så længe der afskrives på programmets investeringer, er moderniseringsprogrammets nye business case, og dermed også bevillingsprofilen, forlænget med to år. Den nye business case viser, at moderniseringsprogrammet fortsat vil være rentabelt for såvel styrelsen som for staten, idet den nye business case er positiv, jf. tabel 1. Den nye business case anses for at være på niveau med den oprindelige business case, hvilket bl.a. understøttes af, at de totale omkostninger i programperioden anslås at blive mindre end oprindeligt forventet, jf. tabel 2, samt at de blivende effektiviseringer ikke er beskåret. Den nye business case for det revitaliserede moderniseringsprogram fremgår af tabel 1. Tabel 1: Ny business case mio. kr. Total Omkostningsbaserede projektudgifter 244,6 1,4 7,4 12,6 18,5 36,9 35,7 35,6 Bruttogevinst 407,7 0,0 0,0 0,9 9,1 17,7 26,6 27,6 Nettoeffekt 163,0-1,4-7,4-11,7-9,3-19,2-9,1-8,0 mio. kr Omkostningsbaserede projektudgifter 17,0 15,4 14,8 14,2 13,5 10,1 6,8 5,0

4 4 Bruttogevinst 38,7 39,3 40,0 40,6 41,3 42,0 42,0 42,0 Nettoeffekt 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0 Negativt fortegn ved nettoeffekten indikerer merudgifter, mens positivt fortegn ved nettoeffekten indikerer mindreudgifter. Beløbene i viser afholdte udgifter og realiserede besparelser. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Da den nye business case er udarbejdet undervejs i programgennemførelsen, afspejler den både den hidtidige programgennemførsel til og med 2012 og den igangværende og kommende programgennemførelse til og med Det betyder, at den nye business case omfatter dels de allerede afholdte programomkostninger på i alt 39,8 mio. kr. og de allerede realiserede besparelser på i alt 10 mio. kr., heraf lønsumsbesparelser på 8,2 mio. kr., i perioden ; dels de forventede programomkostninger og besparelser i den resterende del af programperioden Tabel 2: Nyt og oprindeligt estimat af totale omkostninger i programperioden Projektlødrift Projekt- Mio. kr. Nyt estimat 47,4 73,9 122,1 140,4 176,3 53,3 613,3 Opr. estimat 44,2 46,3 69,3 381,4 98,9 38,5 678,6 Ændring 3,1 27,6 52,8-240,9 77,4 14,7-65,3 Begge estimater dækker perioden I det nye estimat af afskrivnings- og renteomkostninger til nye systemer indgår aktiverbare lønudgifter (anlægsløn) som følge af de ændrede bevillingsmæssige regler. I opgørelsen af ændringen fra det oprindelige estimat til det nye estimat indikerer positivt fortegn meromkostninger, mens negativt fortegn indikerer mindreomkostninger. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Afskrivninger samt renter nye systemer IT-drift og vedligehold nye systemer IT-drift og vedligehold gl. systemer Af- og nedskrivninger samt renter gl. systemer Totale omkostninger Tabel 2 viser det oprindelige og det nye estimat af de totale omkostninger i programperioden til projektgennemførsel, af- og nedskrivninger, renter samt drift og vedligehold af nye og gamle it-systemer. De totale omkostninger i programperioden estimeres i den nye business case til samlet set til at blive 65,3 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet, jf. tabel 2. De anslåede mindreomkostninger for hele programperioden betragtes som en reserve, der vil indgå i moderniseringsprogrammet i tilfælde af, at de udarbejdede estimater af især de fremtidige it-drift og vedligeholdelsesomkostninger ikke er holdbare. De anslåede totale mindreomkostninger skyldes, at omkostningerne til it-drift og vedligehold af nye systemer i den nye business case estimeres til at blive 240,9 mio. kr. mindre i programperioden ( ). Det lavere estimat afspejler de praktiske erfaringer med systemudvikling og driftsudbud, der er opnået hidtil i programmet, samt at revitaliseringen i teknisk henseende har medført en mindre systemkompleksitet og mere udstrakt genbrug af funktionalitet og komponenter m.v. i udviklingen af de forskellige it-systemer. Registreringsløsninger er nu samlet i én it-arkitektonisk ramme, hvor der før var tale om flere separate registerløsninger. Endvidere afspejler estimatet, at den lagvise udvikling af registreringsløsningerne, betyder, at et nyt it-system ikke medfører»fulde«nye driftsomkostninger men kun»marginale«nye driftsomkostninger. Endelig afspejler estimatet, at der beregningsteknisk i den nye business case er foretaget en opdeling af den samlede økonomiske usikkerhed på de forskellige udgiftskategorier og udarbejdet en mere direkte sammenhæng mellem investeringsudgifter og it-drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

5 5 Omkostningerne til projektgennemførsel og -udvikling (dvs. projektløn, projektdrift, afskrivninger samt renter) estimeres i den nye business case dog til at blive 83,5 mio. kr. højere end oprindeligt forventet. De øgede omkostninger skyldes, at der i det nye estimat er indregnet en risikopulje som følge af den usikkerhed, der er knyttet til estimeringen af de fremtidige udgifter til projektgennemførsel og investeringer. Endvidere skyldes de øgede projektlønomkostninger, at lønomkostningen pr. intern time har vist at være højere end oprindeligt forudsat, idet det samlede timeskøn er stort set uændret. Endelig skyldes de øgede projektdriftsomkostninger, at udgifterne til ej aktiverbar konsulentbistand på baggrund af hidtidige erfaringer vurderes at blive højere end oprindeligt forventet. I Akt 28 af 19. november 2009 forventedes den samlede investering at beløbe sig til 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl), hvilket omfattede både aktiverbare og ej aktiverbare udgifter. De aktiverbare udgifter blev estimeret til 50,9 mio. kr. og de ej aktiverbare udgifter til 43,1 mio. kr. i den oprindelige business case. I den nye business case estimeres de tilnærmelsesvist tilsvarende udgifter til den samlede investering at beløbe sig til i alt 152,5 mio. kr. inklusive risikopulje, hvoraf de aktiverbare udgifter udgør 78,6 mio. kr. og de ej aktiverbare udgifter 73,9 mio. kr. (alle beløb i 2013-pl). I forhold til tabel 2 udgøres de 152,5 mio. kr. af de under»projektdrift«anførte omkostninger på 73,9 mio. kr. samt af de under»afskrivninger samt renter, nye systemer«anførte omkostninger på 122,1 mio. kr. fratrukket anlægslønudgifter og renteudgifter på i alt 43,5 mio. kr. Som følge af de øgede aktiverbare udgifter, estimeres renteomkostningerne i den nye business case at blive højere end oprindeligt forventet. På trods af forbehold for sammenligning som følge af de ændrede bevillingsmæssige regler og beregningsmetoder, viser estimaterne af de totale omkostninger og de heri indregnede permanente besparelser, at de to business cases grundlæggende er på samme niveau, og at der fortsat er en positiv business case ved at gennemføre moderniseringsprogrammet. Ombudgettering af videreførsler til ordinær bevilling Som følge af forsinkelsen i programgennemførelsen er der anvendt mindre af bevillingen givet ved Akt 28 af 19. november 2009 end oprindeligt forventet. Den uforbrugte bevilling er derfor reserveret til programgennemførelsen i de kommende år. Forsinkelsen i programgennemførelsen medfører, at der skal afholdes merudgifter til programrelaterede aktiviteter i perioden , hvor der oprindeligt var forudsat mindreudgifter. Disse merudgifter forventes at udgøre i alt 73,5 mio. kr., hvoraf 44,4 mio. kr. finansieres ved konvertering til ny bevilling af Erhvervsstyrelsens videreførsler af reserveret bevilling til moderniseringsprogrammet og overført overskud, jf. tabel 3. Den resterende merudgift i perioden på 29,1 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug og deraf følgende bevillingsreduktion i perioden på i alt 35,8 mio. kr., jf. tabel 5. Ombudgetteringen for 2013 vil ske på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013, mens ombudgetteringen for 2014 og 2015 vil ske på ændringsforslag til finanslov for Det forventes, at hele den reserverede bevilling til moderniseringsprogrammet herved vil være forbrugt ultimo Herudover forventes der på baggrund af den nye business case anvendt 8,0 mio. kr. i perioden af Erhvervsstyrelsens overførte overskud. Tabel 3 viser ombudgetteringen af videreførsler til ordinær bevilling, hvortil der med nærværende aktstykke søges om tilslutning. Tabel 3: Ombudgettering af videreførsler til ordinær bevilling mio. kr I alt

6 6 Opskrivning nettobevilling i alt 18,3 11,9 14,3 44,4 - heraf løn 9,7 1,4 3,2 14,2 - heraf drift 8,6 10,5 11,1 30,2 Nedskrivning videreførselsbeholdning -18,3-11,9-14,3-44,4 i alt Heraf reserveret bevilling - heraf løn -6, ,2 - heraf drift -8,6-10,5-11,1-30,2 Heraf overført overskud - heraf løn -3,5-1,4-3,2-8,0 - heraf drift I alt udgifter Ombudgetteringen svarer til de forventede omkostninger til programgennemførsel i perioden som opgjort i den nye business case tillagt omkostninger som følge af behov for omdisponering af personaleressourcer til understøttelse af programgennemførelsen. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. I alt ombudgetteres 44,4 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens videreførselsbeholdning til styrelsens nettobevilling i Ombudgetteringen vil være udgiftsneutral, da opskrivningen af Erhvervsstyrelsens nettobevilling modsvares fuldt ud af nedskrivning af styrelsens videreførselsbeholdning. Ny bevillingsprofil Nettoeffekten opgjort i den nye business case, jf. tabel 1, angiver den nye bevillingsprofil for det revitaliserede moderniseringsprogram. Den nye business case viser, at de samlede effektiviseringsgevinster anslås at være 163,0 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end de i Akt 28 af 19. november 2009 oprindeligt anslåede effektiviseringsgevinster på 165,9 mio. kr. (alle beløb i 2013-pl). Forskellen skyldes ændrede beregningstekniske forudsætninger, jf. ovenfor. Den nye business case indebærer, at de ved Akt 28 af 19. november 2009 oprindeligt forudsatte bevillingsskræntninger i 2014 og 2015 forskydes til 2016 og realiseres i dette år sammen med den oprindeligt forudsatte bevillingsskræntning i Endvidere fremrykkes de oprindeligt forudsatte bevillingsskræntninger i til 2016 og realiseres i dette år sammen med de førnævnte bevillingsskræntninger. Endelig indebærer den nye business case en yderligere bevillingsskræntning i 2016, således at den samlede bevillingsskræntning udgør i alt 29,7 mio. kr. i Tabel 4 viser den nye bevillingsprofil for det revitaliserede moderniseringsprogram i den samlede programperiode , hvortil der med nærværende aktstykke søges om tilslutning. Tabel 4: Ny bevillingsprofil mio. kr. Total Løn 127,5-0,7-5,4-7,7-0,2-0,2 1,4 3,2 Drift 35,5-0,6-2,1-4,0-9,1-19,0-10,5-11,1 I alt 163,0-1,4-7,4-11,7-9,3-19,2-9,1-8,0 Skræntning -1,4-6,1-4,2 2,3-9,9 10,2 1,1 mio. kr Løn 16,7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 Drift 4,9 6,8 8,0 9,3 10,5 14,7 18,0 19,8

7 7 I alt 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0 Skræntning 29,7 2,2 1,3 1,3 1,3 4,2 3,3 1,8 Skræntning angiver ændring i årets bevilling i forhold til det foregående år. Negativt fortegn indikerer merbevilling/bevillingstilførsel, mens positivt fortegn indikerer mindrebevilling/bevillingsreduktion. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Den nye bevillingsprofil vil have bedre sammenhæng med programgennemførelsen og opgavevaretagelsen i den konsolideringsperiode, der vurderes at være nødvendig i styrelsen efter realiseringen af de oprindeligt forudsatte lønsumsbesparelser i af hensyn til at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen over for eksterne brugere. Tabel 5 viser de forudsatte bevillingsreduktioner og ombudgettering af videreførsler i i forhold til den bevillingsprofil, hvortil der blev givet tilslutning med Akt 28 af 19. november Tabel 5: Bevillingsreduktioner sfa. ny business case mio. kr. Total Ny bevillingsprofil 163,0-1,4-7,4-11,7-9,3-19,2-9,1-8,0 Bevillingsprofil Akt 28 af 19/11 165,9-12,8-36,0-11,5-4,3-1,0 18,1 20, I alt ændring i bevillingsprofil -2,9 11,4 28,6-0,2-5,0-18,3-27,2-28,1 I alt ombudgettering af videreførsler 44, ,3 11,9 14,3 mio. kr Ny bevillingsprofil 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0 Bevillingsprofil Akt 28 af 19/11 20,6 22,3 23,5 26,2 25,7 25,0 25,0 25, I alt ændring i bevillingsprofil 1,1 1,6 1,7 0,3 2,0 6,9 10,2 12,0 I alt ombudgettering af videreførsler Den oprindelige bevillingsprofil er forlænget med to år i forhold til Akt 28 af 19/ af hensyn til sammenligneligheden med den nye bevillingsprofil. Negativt fortegn indikerer merbevilling/bevillingstilførsel, mens positivt fortegn indikerer mindrebevilling/bevillingsreduktion. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl. Den nye bevillingsprofil medfører merudgifter i finansåret. Forslaget kan i 2013 konteringsmæssigt specificeres således: Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 18. Lønninger 9,7 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,6 mio. kr Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 74. Fri egenkapital -3,5 mio. kr. 75. Reserveret bevilling -14,8 mio. kr.

8 8 Merudgifterne i på i alt 55,3 mio. kr. vil blive søgt indarbejdet på ændringsforslag til finanslov for 2014, mens det forventede mindreforbrug i perioden vil blive søgt indarbejdet som en bevillingsreduktion på kommende finanslove. Risikovurdering og -håndtering Den oprindelige form for risikovurdering er opretholdt for det revitaliserede moderniseringsprogram af hensyn til sammenligneligheden med risikovurderingen i Akt 28 af 19. november Tabel 6 viser risikovurderingen af det revitaliserede moderniseringsprogram. Tabel 6: Risikovurdering Risikoniveau Risiko Organisatoriske forhold x Teknisk løsning x Leverandør x Interessenter x Samlet vurdering x Det revitaliserede moderniseringsprogram vurderes at have en uændret samlet risikoprofil på 3 i forhold til risikoprofilen på Akt 28 af 19. november Risikoniveauet er således fortsat middel. Den samlede risikovurdering er baseret på den risikovurdering, der oprindeligt blev lavet af moderniseringsprogrammet, samt implementeringen af de forbedringspunkter, som blev anbefalet i det eksterne review af programmet. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henvisning til bestemmelsen i Budgetvejledningens om forelæggelse af væsentlige ændringer, der opstår undervejs i et IT-projekts gennemførelsesfase. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, det moderniseringsprogram, som blev igangsat ved Akt 28 af 19. november 2009, videreføres med en ændret bevillingsprofil som følge af en forsinkelse på op til 2 år. Derudover anmodes om tilslutning til, at nettobevillingen under Erhvervsstyrelsen opskrives med 18,3 mio. kr. i finansåret som følge af forsinkelsen, idet uforbrugt bevilling, som er reserveret til programgennemførelsen, på bevillingsafregningen for 2013 nedskrives med 18,3 mio. kr. Endelig anmodes om tilslutning til, at forudsætningen i Akt 28 af 19. november 2009 om en samlet investering på 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl) ændres i overensstemmelse med estimatet i den nye business case, som er udarbejdet for moderniseringsprogrammet, og hvor den samlede investering udgør 152,5 mio. kr. inklusive risikopulje. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 opføres følgende: Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 18,3 mio. kr.

9 9 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 11. september 2013 HENRIK SASS LARSEN / Jacob Ejlers Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den

10 10 Oprindelig tidsplan for moderniseringsprogrammet Bilag 1

11 11 Projekter i moderniseringsprogrammet efter revitalisering Bilag 2 Projekttitel Termin Projekter/delprojekter gennemført efter revitalisering Start dato Slut dato 14.3 Begreb, regler og processer Kontrolstrategi Enhedsregistrering Kernen Enhedsregistrering Enkeltmand mv Historiske data datavask Videre udvikling af Regnskab Opdatering af kontrolstrategi Opgradering af ESDH Branchekode.dk Igangværende projekter/delprojekter Start dato Slut dato 19 CVR Enhedsregistrering Ændre og Ophør Enhedsregistrering Selskaber Frivillige foreninger Rolleregister Frakendelser og Konkurskarantæne Betalingsmodul Historiske data Prodsys til VR Kompetenceudvikling Kommende projekter/delprojekter Start dato Slut dato 30.4 Start, Ændre og Ophør af Fødevarevirksomhed Opret, ændre P-enhed Opret, ændre Revisionsvirksomheder Hvidvask Liberale erhverv Datadistribution Hændelsesmotor Implementering af Servicestrategi Oversigten viser de projekter og eventuelle underliggende delprojekter, som moderniseringsprogrammets aktiviteter i praksis er organiseret og udført efter. Programstyringen sker derfor efter disse projekter/delprojekter. Som eksempel kan nævnes projektet»enhedsregistrering«, der omfatter udvikling af det grundlæggende registreringssystem, men som er underopdelt i bl.a. delprojekterne»kernen«,»enkeltmandsvirksomhed«,»selskaber«,»p-enheder«,»frivillige foreninger«og»revisionsvirksomheder«. Underopdelingen skyldes, at registreringssystemet i praksis består af flere dele, der hver især tilpasses de specifikke registreringsforhold, der er knyttet til de forskellige registreringspligtige enheder.

12 12 Tidsplan for måling og opfølgning på det revitaliserede moderniseringsprogram Bilag 3 Figuren viser den forventede tidsmæssige udstrækning for målinger af gevinstrealiseringen som følge af de enkelte klyngers leverancer, hvor målingerne udvides gradvist i takt med klyngerne afslutning. Klyngerne omfatter følgende aktiviteter: Klynge 1: Start, ændre, og ophør af enkeltmandsvirksomhed, Rolleregister del 1, Historisk data, Dokumenthåndtering i fagsystemerne, CVR Klynge 2: Start, ændre og ophør af selskaber, Ejerregister, Rolleregister del 2, Hændelsesmotor, Betalingsmodul Klynge 3: Hvidvask, Fødevarevirksomhed, Datadistribution, Kompetenceudvikling Klynge 4: Organisering, P-enhed og Revisorvirksomhed Klynge 5: Samlet opfølgning

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Afgjort den 18. september 2014

Afgjort den 18. september 2014 Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem Aktstykke nr. 66 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 16. december 2010 Justitsministeriet. København, den 30. november 2010. 66 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012

Afgjort den 7. juni 2012 Aktstykke nr. 167 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke O af 29. maj 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 25. september 2015.

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 15 Offentligt Aktstykke nr. 15 Folketinget 2017-18 15 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 17. oktober 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet orienterer hermed Finansudvalget

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Business case, Ledelsesresumé

Business case, Ledelsesresumé PROJEKTNUMMER: 20123566 SENEST OPDATERET: 13.05.2013 Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning

Læs mere

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2015-16 Afgjort den 22. august 2013 Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august 2013. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 90 Skatteministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen

Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering. v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Selvbetjening og genbrug driver succesfuld digitalisering v/ Betina Hagerup Direktør i Erhvervsstyrelsen Emner 1) Kort om Erhvervsstyrelsen (ERST) og Moderniseringsprogrammet (MP) 2) De første resultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Afgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015.

Afgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. Aktstykke nr. 162 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 17. september 2015 162 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. 56 a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2015-16 Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 95 Skatteministeriet.

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016.

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2015-16 Afgjort den 26. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. 98 Skatteministeriet.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Konkurrenceudsættelsesprogrammet

Konkurrenceudsættelsesprogrammet Konkurrenceudsættelsesprogrammet Dagsorden Tidsplan Status Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK Kommunernes IT-driftsomkostninger

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere