Hus nformation Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus nformation Nr. 2-2008"

Transkript

1 Hus nformation Nr Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1

2 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give en hånd 2 Hjemmeside i Belarus 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Min Lao Familie 7 Hvad gør EU i Rusland? 10 DEH fortsætter i Belarus 14 Bagsmækken 16 Redaktion af dette nummer: Henning Sletved, Lise From og Henrik Haubro HusInformation Nr. 2/2008 Det Europæiske Hus europeanhouse.org Det nytter at give en hånd... Selvom Det Europæiske Hus er en lille forening, hvis du sammenligner med de store hjælpeorganisationer, kan og gør vi alligevel en forskel. En forskel, der er afgørende for de mennesker, som ellers ikke ville få støtte og muligheder for at gøre noget selv. For at lære noget, der sætter dem i stand til at leve en selvstændig tilværelse og tage del i deres egne lokalsamfund. Det Europæiske Hus kan netop ved sin størrelse være med til at finde og deltage i løsninger og projekter, som er afstemt med vore lokale samarbejdspartnere. Og ikke bare være projekter, der skal følge mere eller mindre standardiserede projektmodeller, som handler mere om nødhjælp end udviklingssamarbejde. At dette så ind i mellem betyder, at vi er lidt forud for tidens trend og meninger på bjerget, må vi så tage med. For eksempel mener vi, at det er vigtigt at samarbejde med folk i lande som Hviderusland på deres forudsætninger - og at en af måderne til at fremme demokrati går gennem udvikling af social kapital, eller sagt på en anden måde: lokalgruppers evne og styrke til at skabe egne løsninger på sociale og kulturelle problematikker - gennem samarbejde med f.eks. os i Danmark. Det kunne være indsatser for handicappede, gamle, unge udsatte eller andre. Men foreningen kan ikke gøre meget uden nogen er med til at støtte og give os en hånd med - som medlem, med gaver eller.

3 Hjemmesiden Af Lene Petersen I Europa Delegationen havde man erfaret, at kun få i Hviderusland kendte til EU s støttemuligheder og havde samarbejde med EU- partnere, som med mere erfaring kunne støtte de lokale hviderussiske organisationer. Hjemmesiden findes på russisk/ hviderussisk og engelsk. Vil du holde dig løbende orienteret om Hviderusland eller ønsker I at lade jer præsentere som potentiel samarbejdspartner, klik ind på hjemmesiden eller /og tilmeld dig på denne, og kik gerne dagligt på For at etablere kontakt med myndigheder og organisationer udenfor Hviderusland blev der etableret en såkaldt kommunikationsog netværks platform, en hjemmeside (website). Denne hjemmeside har en bestyrelse, der er ansvarlig for hjemmesidekonsortiet. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Hviderussiske NGOer og Det Europæiske Hus. Hver måned har hjemmesiden et nyt relevant emne, som er i tråd med de 12 tiltag som EU vil støtte, hvis landets regime vil gennemføre mere demokratiske reformer på forskellige media og menneskerettighedskrænkende områder. Hjemmesiden har løbende interviews med folk, som på forskellig vis forsøger at støtte landet og dets udvikling. Det Europæiske Hus ønsker at gøre noget mere i Hviderusland og har bl.a. aftalt et samarbejde med LOF. Dette nye spændende samarbejde kan du læse mere om i et senere nummer af bladet. 3

4 FRA VEDTÆGTERNE Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 8. Debat om foreningens virke. 9. Eventuelt. Referat fra DEH Den ordinære generalforsamling blev afholdt i foreningens kontor: Ved Glyptoteket 6, kld., 1575 København V., den 28. april 2008 kl Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Som dirigent blev valgt Flemming Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med min. 3 ugers varsel. 2. Formandens beretning: Projektet i Hviderusland ophørte pr. 31/ Se HusInformation 1/2008 og Lene Petersens artikel i HusInformation nr. 4/2007. DEH er i gang med et EU projekt: eurobelarus.info. 4

5 generalforsamlingen den 28. april 2008 kl Læs Lene Petersens artikel i dette nummer af HUSInformation. Som omtalt i HusInformation nr. 1/2008 er foreningen udvalgt som en af de meget få organisationer til at være leder af et EUpartnerskabs-projekt i Rusland, hvor vi sammen med en russisk og to engelske partnere skal være med til at udvikle måder til at forebygge udbændthed især blandt kvindelige socialarbejdere. Læs Lise Froms artikel i dette nummer af HUS Information. Bestyrelsen har over en længere periode drøftet forskellige strategier med henblik på at synliggøre foreningens arbejde gennem at etablere en foreningsplatform, som kan bidrage til at skabe en ramme for aktiviteterne. Foreningens økonomi tillader imidlertid ikke umiddelbart sådanne aktiviteter, og det blev derfor på et bestyrelsesmøde i 2007 godkendt at gennemføre et projekt med at skabe et indtægtsgrundlag for etablering af en fysisk ramme for foreningen ved hjælp af indtægtsdækket virksomhed. Pr. 1. juli etablerede foreningen sig i nye lokaler på adressen Ved Glyptoteket 6, kld, 1575 København V. Medlemmer og samarbejdspartnere var inviteret til housewarming den 24. august. Projekt Vita blev igangsat for at skabe en indtægtsdækket virksomhed til udgifterne for foreningens ramme. Det er bl.a. temadage og konferencer som social kapital, som er omtalt i bladet. Marianne Nielsen har varetaget sekretariatsfunktionen for BID (Brugerlærerne i Danmark) Læs mere i Marianne Nielsens artikel i HusInformation nr. 3/2007. På bestyrelsesmødet i oktober 2007 gav Henrik Haubro udtryk for ønsket om at ophøre som formand. Der blev i den anledning nedsat et arbejdsudvalg, der skulle komme med forslag til ny kandidat, men der foreligger på nuværende tidspunkt intet nyt herom. Og Henrik har fungeret videre som formand indtil videre. Beretningen taget til efterretning. 5

6 6 Mere referat fra generalforsamlingen Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. Regnskabet var ikke færdigt, da Pia Ørntoft, der varetager bogføring og revision for DEH, blev involveret i en alvorlig trafikulykke i februar. Derfor har vi ikke nået til at færdiggøre foreningens regnskab for Foreningens tidligere revisor Ebbe Ravn har tilbudt at være behjælpelig. Det reviderede regnskab forventes klart i maj-juni måned. Regnskabet bliver lagt ud på Såfremt der ikke kommet indsigelser til regnskabet inden 15. juli 2008 betragtes det som godkendt. I modsat fald indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt herefter. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. Beslutning: Budget som i 2007, men tilpasset resultatet af regnskabet Lægges også ud på hjemmesiden og betragtes som godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden 15. juli Det hidtidige kontingent fastholdes. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. 6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. Anna Serafin har vanskelighed med at deltage i møderne i Danmark (fra Polen). Flemming Rasmussen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. De øvrige medlemmer genvalgtes. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. Intern revisor Marianne Nielsen genvalgt. Revisorfirma genvalgt. 8. Debat om foreningens virke. Der var åben drøftelse om arbejdet, herunder idéer til formidling, målgrupper osv. 9. Eventuelt. Intet under eventuelt. Dirigenten, Flemming Rasmussen takkede for god ro og orden. Referent: Lise From

7 Min Lao Familie Af Hans Henrik Christensen Gennem de senere år har jeg rejst rundt i Indokina. Thailand, Cambodia, Laos og Vietnam. Jeg har herved fået en stor forkærlighed til Laos. Landet ligger kilet ind mellem Thailand og Vietnam mod vest og øst og Kina i nord, Cambodia i syd. Oprindeligt bestod det af flere små kongedømmer. I mange år frem til efter anden verdenskrig var det en fransk koloni, en del af fransk Indokina. I 60erne da Vietnamkrigen rasede blev Laos ligeledes bekriget af Amerika. I området ved Phonsavan på lerkrukkesletten i det nordlige Laos tømte de amerikanske fly deres bombelast, som de ikke havde nået at smide i Vietnam, før de vendte tilbage til de- res base. Det var en krig vi ikke hørte så meget til herhjemme. I januar i år kunne landet fejre 40 år som selvstændig nation. Indtil 1992 efter Berlin-murens fald var det et lukket land, så kun i de sidste 16 år har landet været åbent for besøgende. På mit første besøg i Laos stødte jeg på en ung forældreløs Laot, Khamhoung. Han ville utrolig gerne tale med en person, der kunne engelsk, fordi han gerne ville forbedre sin egen kunnen i sproget. Vi talte om mulighederne for at lære mere engelsk f.eks. ved at gå på kursus. I første omgang gjorde jeg ikke mere ved det, men da jeg kom hjem fortrød jeg, at jeg ikke havde givet ham et tilbud om at betale for et engelskkursus, vi taler her om 130 us. dollar. Vi havde dog udvekslet e- mailadresser, så jeg kunne hurtigt få mit tilbud af sted. Det blev til virkelighed og den glæde og taknemmelighed der herefter fulgte i vores mailkorrespondance var det hele værd. Senere kom jeg på genvisit i Luang Prabang i den nordlige bjergrige del af Laos. 7

8 8 Nu var eksamen i engelsk bestået med diplom. Så vi drøftede hvilke muligheder, der kunne være for at komme videre med uddannelsen. Han kunne godt tænke sig at komme på school of finance (handelsskole). Det lød for mig som en rimelig og jordnær idé. Så det blev besluttet. I mellemtiden var flere af hans kammerater dukket op, de kunne også tænke sig at lære mere, især engelsk sprog, fordi Luang Prabang er meget besøgt af turister og hvad deraf følger. Som ungdomsskoleinspektør emeritus er mine økonomiske midler begrænsede. Men jeg tror på at uddannelse er en nøgle til et bedre liv i fremtiden. Så jeg måtte finde på noget. Det blev til, at vi fandt et hus, som kunne lejes for de næste tre år, hvor der var plads til tre studerende 1,5 km fra det nye universitet. Det gjorde vi så. Herefter fandt jeg en sponsor til en ny studerende Njong, så han kan gå på universitetet og studere engelsk. Afgiften for at gå på universitet ligger på 1,3 millioner Lao Kip ca. 800 kr. Så nu bor de 3 studerende husfrit og med studierne betalt. En hjælp til selvhjælp. De må arbejde lidt samtidig med at de studerer, men det lader sig gøre. Der er mange som Khamhoung, Njong og Bounlat, der kan se ideen i at lære mere, for at kunne skabe en tryggere tilværelse, hvilket har fået mine tanker til at gå i retning af et skoleprojekt, med projektorienteret undervisning, en ungdomsskole. På mine tilbagevendende besøg i Luang Prabang har jeg engageret mig i at finde lokale interessenter til et skoleprojekt, det er allerede sket. De skaber kontakt til myndigheder og fører den dialog, som er nødvendig i Laos. Jeg forsøger så at samarbejde med nogle europæiske NGO er om at rejse midler til projektet. Det er det langsigtede mål. Du kan deltage direkte På samme tid har jeg til her og nu hjælp etableret mig selv som projektmager i. mr Hans Uniting and connecting people. Education a key to a better life. Jeg interviewer og finder støtteværdige unge mennesker i Laos og forbinder dem med danske familier, der har mod og lyst på at hjælpe nogle unge mennesker til et bedre liv. En direkte hjælp uden omkostningskrævende mellemled. Familien får en . adresse på den

9 studerende og den studerende får en dansk families adresse. Så kommunikere de selv sammen og aftaler, hvad de vil give støtte til mv. Jeg står til rådighed med mine erfaringer ligesom jeg kan oplyse om bedste og billigste måde at sende penge på. Hvor længe og hvor meget man vil støtte med, afgør man selv, det må bero på den kontakt man får med den studerende. Forvent ikke det perfekte engelsk, men nogle spændende fortællinger fra Laos kan man næppe undgå at få. Du kan kontakte mig på telefon eller , som findes på under bestyrelsen. Hvis du mailer angiv støtte til Laos som overskrift, hvis du ikke vil risikere at blive frasorteret som spam. DU KAN STØTTE ARBEJDET I LAOS GENNEM DET EUROPÆISKE HUS: SEND EN PENGEGAVE MRK. LAOS 9

10 Hvad gør EU i Rusland? Åbningskonference af EU s partnerskabsprogram 2007 i Rusland den 25. april Af Lise From I forbindelse med åbningen af EU s partnerskabsprogram 2007 i Rusland inviterede EUdelegationen til en konference for de implicerede organisationer. Der var 49 repræsentanter for de i alt 19 projekter og 12 repræsentanter fra EU-kommissionen, ligesom den russiske presse deltog. Formålet med den officielle åbningskonference var at orientere om programmets formål og procedurer mht. at gennemføre og iværksætte udveksling af informationer mellem de forskellige projekter og EU-kommissionen. 10 Lise From og Tony Widmer udveksler erfaringer på åbningskonferencen i Moskva. Tony er repræsentant for de to engelske organisationer i vort projekt, den britiske socialrådgiverforening og NGO en Russian-European Trust

11 EU s begrundelse for interessen i at støtte den civile samfundsudvikling i Rusland er, at et aktivt samfund med deltagelse af borgerne, danner grundlaget for et demokratisk samfund. Et samfund der sætter sine borgere i stand til at tage aktivt del i den offentlige debat og organisere sig på en måde, så borgerne har mulighed for at give udtryk for deres interesser. Det er det frivillige (NGO er) organisationer som fx Det Europæiske Hus giver mulighed for. EU har den opfattelse, at denne 3. sektor, klart adskilt fra offentlige myndigheder, er grundlaget for demokratisk udvikling i Rusland. Rusland har gennem århundreder været underkastet et totalitært styre, hvor alle beslutninger blev truffet af regenten (Fyrster, Zarer, Statsledere, Præsidenter), dvs. et stærkt centraliseret styre. Først i forbindelse med kommunistpartiets og Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af 1991 begyndte nye tider i Rusland. I Danmark værdsætter vi retten til at give udtryk for vores politiske holdninger og interesser, hvilket de mange danske foreninger er et udtryk for. I Rusland er det fortsat problematisk at give udtryk for sine politiske holdninger og interesser, hvis de ikke er i overensstemmelse med regeringens, hvilket man stort set dagligt kan læse om i aviserne. På åbningskonferencen blev der bl.a. spurgt om den russiske regering var positiv overfor EU s partnerskabsprogram, der som det fremgår af ovennævnte, har til formål at bidrage til opbygning af partnerskaber og lokale initiativer ud fra borgernes ønsker og interesser. Svaret hertil var, at de problemer der danner grundlag for de 19 projekter, er problemer som er åbenlyse og som alle er enige om skal løses. Når man ser oversigten over de støttede projekter kan man kun være enig. Det drejer sig om: - Fremtidsudsigter for Chernobyl børnene. - Unge menneskers involvering i frivillige aktiviteter. - Vi vælger et liv ungdom mod HIV/AIDS. - Børneorienteret beslutningstagning. - Undgå/afkort institutionsanbringelse for børn og unge lovovertrædere. - Opbygning af tolerance og tillid 11

12 12 i Nord Kaukasus. - Kaliningrad Alliance mhp at styrke kvinder (bl.a. ret til et liv fri for vold og fra socialøkonomisk udstødelse) - En familie til hvert barn (plejefamilier til handicappede, kriminelle og andre institutionaliserede børn og unge). - Gennem styrkelse og opmærksomhed til aktion (styrke unge kvinder til at deltage aktivt i samfundsopbygning). - Muligheder for børn, unge og kvinder i det fjerne østlige Rusland (kulturcenter for etniske grupper og traditionelle håndværk) - Frivillig sektor uden grænser. (opfordre unge til at involvere sig i samfundets frivillige organisationer). - Rådgivnings- og rehabiliteringscenter for blandede (fx mulatter) børn. (Fra tiden med mange studerende fra Afrika). - Opbygning af kvalifikationer og netværk for kvindelige indvandrer- og etniske mindretal. - Service for familier med handicappede børn. (udvikling og undervisning af børn under 6 år). - En rejse mod samfundet (?) (partnerskaber og opbygning af kapacitet i handicaporganisationer). - Informationscentre Unges Netværk (oprindelige unges deltagelse i det russiske samfund mhp at sikre kendskab til deres rettigheder). - Lige muligheder for gadebørn og unge i Sankt Petersborg (lige adgang til basal social og medicinsk service og information vedr. HIV hepatitis osv.) - Styrke kvinder der arbejder som social arbejdere (DEH s projekt). - Etablering af milepæle der omfatter teaterprojekter Taganka Shed (udvikle kreative muligheder i dårligt stillede familier mhp opbygning af bl.a. tillid). Med 142 mio. indbyggere og et geografisk område på 17 mio. km 2 og rækker over 7 tidszoner er de nævnte projekter en dråbe i havet, men en god begyndelse, som det bliver spændende at følge. I kommende numre af HUSInformation vil vi naturligvis orientere om det projekt, DEH er ansvarlig for, ligesom vi også så vidt det er muligt vil forsøge at følge udviklingen i nogle af de projekter, som er nævnt ovenfor. Foto t.h. : EU Delegationens opstartsmøde var også en gennemgang af de administrative regler for projekterne

13 13

14 14 Det Europæiske Hus er fortsat i Hviderusland Af Lene Petersen Som fortalt i tidligere HusInformationer har det Europæiske Hus arbejdet i Hviderusland siden 1997 med forskellige civilsamfundsopbygnings opgaver lige fra krisecenteretablering til støtte af selvstyrende borgergrupper, dette over det meste af Hviderusland. Det er ikke blevet nemmere at gennemføre ikke statslige projekter i landet igennem de sidste 10 år. Som fortalt i tidligere HusInformationer er landet styret med en jernhånd og der gives ikke megen mulighed for lokale kræfter, som gerne vil gøre en lokal samfundsindsats til støtte for befolkning og lokalområdet. Alt styres fra præsidentadministrationen i Minsk og begrebet self-government eksisterer kun i nedskrevne dekreter, men i praksis er handling totalt fraværende. Sovietisering of afsovietisering I Det Europæiske Hus har vi med vore Hviderussiske partnere gennem vort sidste projekt, som var støttet af Udenrigsministeriet, forsøgt at finde de lokale ildsjæle, som har villet og turdet gå i gang med lokale aktiviteter baseret på lokale behov. Vi ville opbygge den sociale kapital, i dag også kaldet sammenhængskraften, i de lokale samfund. Bemærk at denne sammenhængskraft blev fuldstændig destrueret under sovjetstyret, og med det siddende styre er det fastholdt, og vil mange sige, forstærket. Partneren forsætter med det, som vort fælles projekt skabte, dog uden os, men med støtte fra Forum Syd i Sverige. Det er en lang proces for afsoviettiseringen af folks tankegang og gennemføres ikke over én nat, især når det omgivende miljø samt administrationen af landet ikke understøtter en sådan proces. Der er ikke megen anden påvirkning ud over statens ideologier, støttet af de såkaldte ideologiadministrationer. Vore partnere og deres netværk af folk, der har tilsluttet sig vore partnere, gennemgår i deres aktiviteter med hinanden en såkaldt afsovietisering, hvilket jo ikke er helt ufarligt i et land med en fortsat sovietiserings tanke. Netværket af borgere, som vil andet end sovjettanken, udvides mere og mere, og det har været muligt at inddrage

15 Workshop i Minsk flere universitetslærere, folkeskolelærere, præster fra andre trosretninger end den ikke Russisk Ortodokse kirke, handikaporganisationer og andre grupper, som har vanskelige vilkår i landet under det nuværende diktatur. Det Europæiske Hus og EU Samtidig med deltagelsen i projektet støttet af Udenrigsministeriet, var og er Det Europæiske Hus (projektleder i Hviderusland) involveret i forskellige tiltag i landet støttet af ECD (Europa Delegationen for Ukraine og Belarus (Hviderusland)). I 2007 gennemførtes med støtte fra ECD et projekt i kapacitetsopbygning af hviderussiske NGOer, lokale initiativgrupper og lokale myndigheder. Målet var, udover at formidle EU og deres støtte til nabolandende, det såkaldte EU Naboskabsprogram (ikke at forveksle med det danske Udenrigsministers tidligere Naboskabsprogram) og dets værktøjer, at give de lokale NGOer og myndigheder en mulighed for sammen at udvikle lokale projekter og herefter søge penge til projekter bl.a under EU s Naboskabsprogram. Programmet, der hedder NSA LA (Non-State Actors and Local Authorities), er rettet mod projekter, der understøtter lokale initiativer, hvor dette sker i et samarbejde mellem NGOerne og de lokale myndigheder. I 2007 gennemførte projektet EU informationsmøder og kapacitetsopbygnings workshops for ca. 200 repræsentanter af lokale civil samfundsorganisationer (NGOer og andre initiativgrupper). Ca. 30 projektforslag blev udviklet i dette samarbejde. I 2008 gør vi det samme, så flere kan blive uddannet til projektverdenen. Det stiller rent faktisk store krav at håndtere en bevilling til projektaktiviteter. Og det at være projektholder (lead applicant) stiller store krav til projektledelse og økonomisk administration og erfaring. Denne vil en europæisk organisation så kunne hjælpe med at udvikle. 15

16 Bagsmækken Nye regler for gaver i 2008 Hvis du har lyst og mulighed for at støtte foreningens arbejde med et beløb, er der god brug for det. Du skal være opmærksom på, at der er kommet nye regler fra Skat: Fra i år (2008) skal foreningen indberette gavebeløb sammen med CPR-nr og navn for giveren, hvis beløbet skal kunne trækkes fra på selvangivelsen. Men ellers er reglerne stort set som hidtil. Hvis du vil give en gave er der flere måder at gøre det på: 1. Du kan sende en giro - og huske at skrive navn og CPR. Girokonto Du kan bruge netbank og overføre et beløb til Danske Bank, reg kt Husk at skrive navn og CPR. 3. Og du kan gå ind på websiden og klikke på Donation. Herefter vælger du beløb og følger instruktionen. Husk at skrive navn og CPR. i meddelelsen. Vi takker på forhånd mange gange for enhver støtte. Stor som lille. europeanhouse.org Det Europæiske Hus Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: CVR nr Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C Det Europæiske Hus er en humanitær forening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. 16

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 2-2012 deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1

deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 deh Socialt ansvar på tværs af grænser HusInformation nr. 2-2013 1 det kan du læse Der er altid mennesker bag, na r der sker noget godt - og noget skidt. Desværre er det næsten altid mere krævende at lave

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ludomaniforeningen

Vedtægter for Ludomaniforeningen Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere