Hus nformation Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus nformation Nr. 2-2008"

Transkript

1 Hus nformation Nr Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1

2 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give en hånd 2 Hjemmeside i Belarus 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Min Lao Familie 7 Hvad gør EU i Rusland? 10 DEH fortsætter i Belarus 14 Bagsmækken 16 Redaktion af dette nummer: Henning Sletved, Lise From og Henrik Haubro HusInformation Nr. 2/2008 Det Europæiske Hus europeanhouse.org Det nytter at give en hånd... Selvom Det Europæiske Hus er en lille forening, hvis du sammenligner med de store hjælpeorganisationer, kan og gør vi alligevel en forskel. En forskel, der er afgørende for de mennesker, som ellers ikke ville få støtte og muligheder for at gøre noget selv. For at lære noget, der sætter dem i stand til at leve en selvstændig tilværelse og tage del i deres egne lokalsamfund. Det Europæiske Hus kan netop ved sin størrelse være med til at finde og deltage i løsninger og projekter, som er afstemt med vore lokale samarbejdspartnere. Og ikke bare være projekter, der skal følge mere eller mindre standardiserede projektmodeller, som handler mere om nødhjælp end udviklingssamarbejde. At dette så ind i mellem betyder, at vi er lidt forud for tidens trend og meninger på bjerget, må vi så tage med. For eksempel mener vi, at det er vigtigt at samarbejde med folk i lande som Hviderusland på deres forudsætninger - og at en af måderne til at fremme demokrati går gennem udvikling af social kapital, eller sagt på en anden måde: lokalgruppers evne og styrke til at skabe egne løsninger på sociale og kulturelle problematikker - gennem samarbejde med f.eks. os i Danmark. Det kunne være indsatser for handicappede, gamle, unge udsatte eller andre. Men foreningen kan ikke gøre meget uden nogen er med til at støtte og give os en hånd med - som medlem, med gaver eller.

3 Hjemmesiden Af Lene Petersen I Europa Delegationen havde man erfaret, at kun få i Hviderusland kendte til EU s støttemuligheder og havde samarbejde med EU- partnere, som med mere erfaring kunne støtte de lokale hviderussiske organisationer. Hjemmesiden findes på russisk/ hviderussisk og engelsk. Vil du holde dig løbende orienteret om Hviderusland eller ønsker I at lade jer præsentere som potentiel samarbejdspartner, klik ind på hjemmesiden eller /og tilmeld dig på denne, og kik gerne dagligt på For at etablere kontakt med myndigheder og organisationer udenfor Hviderusland blev der etableret en såkaldt kommunikationsog netværks platform, en hjemmeside (website). Denne hjemmeside har en bestyrelse, der er ansvarlig for hjemmesidekonsortiet. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Hviderussiske NGOer og Det Europæiske Hus. Hver måned har hjemmesiden et nyt relevant emne, som er i tråd med de 12 tiltag som EU vil støtte, hvis landets regime vil gennemføre mere demokratiske reformer på forskellige media og menneskerettighedskrænkende områder. Hjemmesiden har løbende interviews med folk, som på forskellig vis forsøger at støtte landet og dets udvikling. Det Europæiske Hus ønsker at gøre noget mere i Hviderusland og har bl.a. aftalt et samarbejde med LOF. Dette nye spændende samarbejde kan du læse mere om i et senere nummer af bladet. 3

4 FRA VEDTÆGTERNE Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 8. Debat om foreningens virke. 9. Eventuelt. Referat fra DEH Den ordinære generalforsamling blev afholdt i foreningens kontor: Ved Glyptoteket 6, kld., 1575 København V., den 28. april 2008 kl Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Som dirigent blev valgt Flemming Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med min. 3 ugers varsel. 2. Formandens beretning: Projektet i Hviderusland ophørte pr. 31/ Se HusInformation 1/2008 og Lene Petersens artikel i HusInformation nr. 4/2007. DEH er i gang med et EU projekt: eurobelarus.info. 4

5 generalforsamlingen den 28. april 2008 kl Læs Lene Petersens artikel i dette nummer af HUSInformation. Som omtalt i HusInformation nr. 1/2008 er foreningen udvalgt som en af de meget få organisationer til at være leder af et EUpartnerskabs-projekt i Rusland, hvor vi sammen med en russisk og to engelske partnere skal være med til at udvikle måder til at forebygge udbændthed især blandt kvindelige socialarbejdere. Læs Lise Froms artikel i dette nummer af HUS Information. Bestyrelsen har over en længere periode drøftet forskellige strategier med henblik på at synliggøre foreningens arbejde gennem at etablere en foreningsplatform, som kan bidrage til at skabe en ramme for aktiviteterne. Foreningens økonomi tillader imidlertid ikke umiddelbart sådanne aktiviteter, og det blev derfor på et bestyrelsesmøde i 2007 godkendt at gennemføre et projekt med at skabe et indtægtsgrundlag for etablering af en fysisk ramme for foreningen ved hjælp af indtægtsdækket virksomhed. Pr. 1. juli etablerede foreningen sig i nye lokaler på adressen Ved Glyptoteket 6, kld, 1575 København V. Medlemmer og samarbejdspartnere var inviteret til housewarming den 24. august. Projekt Vita blev igangsat for at skabe en indtægtsdækket virksomhed til udgifterne for foreningens ramme. Det er bl.a. temadage og konferencer som social kapital, som er omtalt i bladet. Marianne Nielsen har varetaget sekretariatsfunktionen for BID (Brugerlærerne i Danmark) Læs mere i Marianne Nielsens artikel i HusInformation nr. 3/2007. På bestyrelsesmødet i oktober 2007 gav Henrik Haubro udtryk for ønsket om at ophøre som formand. Der blev i den anledning nedsat et arbejdsudvalg, der skulle komme med forslag til ny kandidat, men der foreligger på nuværende tidspunkt intet nyt herom. Og Henrik har fungeret videre som formand indtil videre. Beretningen taget til efterretning. 5

6 6 Mere referat fra generalforsamlingen Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. Regnskabet var ikke færdigt, da Pia Ørntoft, der varetager bogføring og revision for DEH, blev involveret i en alvorlig trafikulykke i februar. Derfor har vi ikke nået til at færdiggøre foreningens regnskab for Foreningens tidligere revisor Ebbe Ravn har tilbudt at være behjælpelig. Det reviderede regnskab forventes klart i maj-juni måned. Regnskabet bliver lagt ud på Såfremt der ikke kommet indsigelser til regnskabet inden 15. juli 2008 betragtes det som godkendt. I modsat fald indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt herefter. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. Beslutning: Budget som i 2007, men tilpasset resultatet af regnskabet Lægges også ud på hjemmesiden og betragtes som godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden 15. juli Det hidtidige kontingent fastholdes. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. 6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. Anna Serafin har vanskelighed med at deltage i møderne i Danmark (fra Polen). Flemming Rasmussen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. De øvrige medlemmer genvalgtes. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. Intern revisor Marianne Nielsen genvalgt. Revisorfirma genvalgt. 8. Debat om foreningens virke. Der var åben drøftelse om arbejdet, herunder idéer til formidling, målgrupper osv. 9. Eventuelt. Intet under eventuelt. Dirigenten, Flemming Rasmussen takkede for god ro og orden. Referent: Lise From

7 Min Lao Familie Af Hans Henrik Christensen Gennem de senere år har jeg rejst rundt i Indokina. Thailand, Cambodia, Laos og Vietnam. Jeg har herved fået en stor forkærlighed til Laos. Landet ligger kilet ind mellem Thailand og Vietnam mod vest og øst og Kina i nord, Cambodia i syd. Oprindeligt bestod det af flere små kongedømmer. I mange år frem til efter anden verdenskrig var det en fransk koloni, en del af fransk Indokina. I 60erne da Vietnamkrigen rasede blev Laos ligeledes bekriget af Amerika. I området ved Phonsavan på lerkrukkesletten i det nordlige Laos tømte de amerikanske fly deres bombelast, som de ikke havde nået at smide i Vietnam, før de vendte tilbage til de- res base. Det var en krig vi ikke hørte så meget til herhjemme. I januar i år kunne landet fejre 40 år som selvstændig nation. Indtil 1992 efter Berlin-murens fald var det et lukket land, så kun i de sidste 16 år har landet været åbent for besøgende. På mit første besøg i Laos stødte jeg på en ung forældreløs Laot, Khamhoung. Han ville utrolig gerne tale med en person, der kunne engelsk, fordi han gerne ville forbedre sin egen kunnen i sproget. Vi talte om mulighederne for at lære mere engelsk f.eks. ved at gå på kursus. I første omgang gjorde jeg ikke mere ved det, men da jeg kom hjem fortrød jeg, at jeg ikke havde givet ham et tilbud om at betale for et engelskkursus, vi taler her om 130 us. dollar. Vi havde dog udvekslet e- mailadresser, så jeg kunne hurtigt få mit tilbud af sted. Det blev til virkelighed og den glæde og taknemmelighed der herefter fulgte i vores mailkorrespondance var det hele værd. Senere kom jeg på genvisit i Luang Prabang i den nordlige bjergrige del af Laos. 7

8 8 Nu var eksamen i engelsk bestået med diplom. Så vi drøftede hvilke muligheder, der kunne være for at komme videre med uddannelsen. Han kunne godt tænke sig at komme på school of finance (handelsskole). Det lød for mig som en rimelig og jordnær idé. Så det blev besluttet. I mellemtiden var flere af hans kammerater dukket op, de kunne også tænke sig at lære mere, især engelsk sprog, fordi Luang Prabang er meget besøgt af turister og hvad deraf følger. Som ungdomsskoleinspektør emeritus er mine økonomiske midler begrænsede. Men jeg tror på at uddannelse er en nøgle til et bedre liv i fremtiden. Så jeg måtte finde på noget. Det blev til, at vi fandt et hus, som kunne lejes for de næste tre år, hvor der var plads til tre studerende 1,5 km fra det nye universitet. Det gjorde vi så. Herefter fandt jeg en sponsor til en ny studerende Njong, så han kan gå på universitetet og studere engelsk. Afgiften for at gå på universitet ligger på 1,3 millioner Lao Kip ca. 800 kr. Så nu bor de 3 studerende husfrit og med studierne betalt. En hjælp til selvhjælp. De må arbejde lidt samtidig med at de studerer, men det lader sig gøre. Der er mange som Khamhoung, Njong og Bounlat, der kan se ideen i at lære mere, for at kunne skabe en tryggere tilværelse, hvilket har fået mine tanker til at gå i retning af et skoleprojekt, med projektorienteret undervisning, en ungdomsskole. På mine tilbagevendende besøg i Luang Prabang har jeg engageret mig i at finde lokale interessenter til et skoleprojekt, det er allerede sket. De skaber kontakt til myndigheder og fører den dialog, som er nødvendig i Laos. Jeg forsøger så at samarbejde med nogle europæiske NGO er om at rejse midler til projektet. Det er det langsigtede mål. Du kan deltage direkte På samme tid har jeg til her og nu hjælp etableret mig selv som projektmager i. mr Hans Uniting and connecting people. Education a key to a better life. Jeg interviewer og finder støtteværdige unge mennesker i Laos og forbinder dem med danske familier, der har mod og lyst på at hjælpe nogle unge mennesker til et bedre liv. En direkte hjælp uden omkostningskrævende mellemled. Familien får en . adresse på den

9 studerende og den studerende får en dansk families adresse. Så kommunikere de selv sammen og aftaler, hvad de vil give støtte til mv. Jeg står til rådighed med mine erfaringer ligesom jeg kan oplyse om bedste og billigste måde at sende penge på. Hvor længe og hvor meget man vil støtte med, afgør man selv, det må bero på den kontakt man får med den studerende. Forvent ikke det perfekte engelsk, men nogle spændende fortællinger fra Laos kan man næppe undgå at få. Du kan kontakte mig på telefon eller , som findes på under bestyrelsen. Hvis du mailer angiv støtte til Laos som overskrift, hvis du ikke vil risikere at blive frasorteret som spam. DU KAN STØTTE ARBEJDET I LAOS GENNEM DET EUROPÆISKE HUS: SEND EN PENGEGAVE MRK. LAOS 9

10 Hvad gør EU i Rusland? Åbningskonference af EU s partnerskabsprogram 2007 i Rusland den 25. april Af Lise From I forbindelse med åbningen af EU s partnerskabsprogram 2007 i Rusland inviterede EUdelegationen til en konference for de implicerede organisationer. Der var 49 repræsentanter for de i alt 19 projekter og 12 repræsentanter fra EU-kommissionen, ligesom den russiske presse deltog. Formålet med den officielle åbningskonference var at orientere om programmets formål og procedurer mht. at gennemføre og iværksætte udveksling af informationer mellem de forskellige projekter og EU-kommissionen. 10 Lise From og Tony Widmer udveksler erfaringer på åbningskonferencen i Moskva. Tony er repræsentant for de to engelske organisationer i vort projekt, den britiske socialrådgiverforening og NGO en Russian-European Trust

11 EU s begrundelse for interessen i at støtte den civile samfundsudvikling i Rusland er, at et aktivt samfund med deltagelse af borgerne, danner grundlaget for et demokratisk samfund. Et samfund der sætter sine borgere i stand til at tage aktivt del i den offentlige debat og organisere sig på en måde, så borgerne har mulighed for at give udtryk for deres interesser. Det er det frivillige (NGO er) organisationer som fx Det Europæiske Hus giver mulighed for. EU har den opfattelse, at denne 3. sektor, klart adskilt fra offentlige myndigheder, er grundlaget for demokratisk udvikling i Rusland. Rusland har gennem århundreder været underkastet et totalitært styre, hvor alle beslutninger blev truffet af regenten (Fyrster, Zarer, Statsledere, Præsidenter), dvs. et stærkt centraliseret styre. Først i forbindelse med kommunistpartiets og Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af 1991 begyndte nye tider i Rusland. I Danmark værdsætter vi retten til at give udtryk for vores politiske holdninger og interesser, hvilket de mange danske foreninger er et udtryk for. I Rusland er det fortsat problematisk at give udtryk for sine politiske holdninger og interesser, hvis de ikke er i overensstemmelse med regeringens, hvilket man stort set dagligt kan læse om i aviserne. På åbningskonferencen blev der bl.a. spurgt om den russiske regering var positiv overfor EU s partnerskabsprogram, der som det fremgår af ovennævnte, har til formål at bidrage til opbygning af partnerskaber og lokale initiativer ud fra borgernes ønsker og interesser. Svaret hertil var, at de problemer der danner grundlag for de 19 projekter, er problemer som er åbenlyse og som alle er enige om skal løses. Når man ser oversigten over de støttede projekter kan man kun være enig. Det drejer sig om: - Fremtidsudsigter for Chernobyl børnene. - Unge menneskers involvering i frivillige aktiviteter. - Vi vælger et liv ungdom mod HIV/AIDS. - Børneorienteret beslutningstagning. - Undgå/afkort institutionsanbringelse for børn og unge lovovertrædere. - Opbygning af tolerance og tillid 11

12 12 i Nord Kaukasus. - Kaliningrad Alliance mhp at styrke kvinder (bl.a. ret til et liv fri for vold og fra socialøkonomisk udstødelse) - En familie til hvert barn (plejefamilier til handicappede, kriminelle og andre institutionaliserede børn og unge). - Gennem styrkelse og opmærksomhed til aktion (styrke unge kvinder til at deltage aktivt i samfundsopbygning). - Muligheder for børn, unge og kvinder i det fjerne østlige Rusland (kulturcenter for etniske grupper og traditionelle håndværk) - Frivillig sektor uden grænser. (opfordre unge til at involvere sig i samfundets frivillige organisationer). - Rådgivnings- og rehabiliteringscenter for blandede (fx mulatter) børn. (Fra tiden med mange studerende fra Afrika). - Opbygning af kvalifikationer og netværk for kvindelige indvandrer- og etniske mindretal. - Service for familier med handicappede børn. (udvikling og undervisning af børn under 6 år). - En rejse mod samfundet (?) (partnerskaber og opbygning af kapacitet i handicaporganisationer). - Informationscentre Unges Netværk (oprindelige unges deltagelse i det russiske samfund mhp at sikre kendskab til deres rettigheder). - Lige muligheder for gadebørn og unge i Sankt Petersborg (lige adgang til basal social og medicinsk service og information vedr. HIV hepatitis osv.) - Styrke kvinder der arbejder som social arbejdere (DEH s projekt). - Etablering af milepæle der omfatter teaterprojekter Taganka Shed (udvikle kreative muligheder i dårligt stillede familier mhp opbygning af bl.a. tillid). Med 142 mio. indbyggere og et geografisk område på 17 mio. km 2 og rækker over 7 tidszoner er de nævnte projekter en dråbe i havet, men en god begyndelse, som det bliver spændende at følge. I kommende numre af HUSInformation vil vi naturligvis orientere om det projekt, DEH er ansvarlig for, ligesom vi også så vidt det er muligt vil forsøge at følge udviklingen i nogle af de projekter, som er nævnt ovenfor. Foto t.h. : EU Delegationens opstartsmøde var også en gennemgang af de administrative regler for projekterne

13 13

14 14 Det Europæiske Hus er fortsat i Hviderusland Af Lene Petersen Som fortalt i tidligere HusInformationer har det Europæiske Hus arbejdet i Hviderusland siden 1997 med forskellige civilsamfundsopbygnings opgaver lige fra krisecenteretablering til støtte af selvstyrende borgergrupper, dette over det meste af Hviderusland. Det er ikke blevet nemmere at gennemføre ikke statslige projekter i landet igennem de sidste 10 år. Som fortalt i tidligere HusInformationer er landet styret med en jernhånd og der gives ikke megen mulighed for lokale kræfter, som gerne vil gøre en lokal samfundsindsats til støtte for befolkning og lokalområdet. Alt styres fra præsidentadministrationen i Minsk og begrebet self-government eksisterer kun i nedskrevne dekreter, men i praksis er handling totalt fraværende. Sovietisering of afsovietisering I Det Europæiske Hus har vi med vore Hviderussiske partnere gennem vort sidste projekt, som var støttet af Udenrigsministeriet, forsøgt at finde de lokale ildsjæle, som har villet og turdet gå i gang med lokale aktiviteter baseret på lokale behov. Vi ville opbygge den sociale kapital, i dag også kaldet sammenhængskraften, i de lokale samfund. Bemærk at denne sammenhængskraft blev fuldstændig destrueret under sovjetstyret, og med det siddende styre er det fastholdt, og vil mange sige, forstærket. Partneren forsætter med det, som vort fælles projekt skabte, dog uden os, men med støtte fra Forum Syd i Sverige. Det er en lang proces for afsoviettiseringen af folks tankegang og gennemføres ikke over én nat, især når det omgivende miljø samt administrationen af landet ikke understøtter en sådan proces. Der er ikke megen anden påvirkning ud over statens ideologier, støttet af de såkaldte ideologiadministrationer. Vore partnere og deres netværk af folk, der har tilsluttet sig vore partnere, gennemgår i deres aktiviteter med hinanden en såkaldt afsovietisering, hvilket jo ikke er helt ufarligt i et land med en fortsat sovietiserings tanke. Netværket af borgere, som vil andet end sovjettanken, udvides mere og mere, og det har været muligt at inddrage

15 Workshop i Minsk flere universitetslærere, folkeskolelærere, præster fra andre trosretninger end den ikke Russisk Ortodokse kirke, handikaporganisationer og andre grupper, som har vanskelige vilkår i landet under det nuværende diktatur. Det Europæiske Hus og EU Samtidig med deltagelsen i projektet støttet af Udenrigsministeriet, var og er Det Europæiske Hus (projektleder i Hviderusland) involveret i forskellige tiltag i landet støttet af ECD (Europa Delegationen for Ukraine og Belarus (Hviderusland)). I 2007 gennemførtes med støtte fra ECD et projekt i kapacitetsopbygning af hviderussiske NGOer, lokale initiativgrupper og lokale myndigheder. Målet var, udover at formidle EU og deres støtte til nabolandende, det såkaldte EU Naboskabsprogram (ikke at forveksle med det danske Udenrigsministers tidligere Naboskabsprogram) og dets værktøjer, at give de lokale NGOer og myndigheder en mulighed for sammen at udvikle lokale projekter og herefter søge penge til projekter bl.a under EU s Naboskabsprogram. Programmet, der hedder NSA LA (Non-State Actors and Local Authorities), er rettet mod projekter, der understøtter lokale initiativer, hvor dette sker i et samarbejde mellem NGOerne og de lokale myndigheder. I 2007 gennemførte projektet EU informationsmøder og kapacitetsopbygnings workshops for ca. 200 repræsentanter af lokale civil samfundsorganisationer (NGOer og andre initiativgrupper). Ca. 30 projektforslag blev udviklet i dette samarbejde. I 2008 gør vi det samme, så flere kan blive uddannet til projektverdenen. Det stiller rent faktisk store krav at håndtere en bevilling til projektaktiviteter. Og det at være projektholder (lead applicant) stiller store krav til projektledelse og økonomisk administration og erfaring. Denne vil en europæisk organisation så kunne hjælpe med at udvikle. 15

16 Bagsmækken Nye regler for gaver i 2008 Hvis du har lyst og mulighed for at støtte foreningens arbejde med et beløb, er der god brug for det. Du skal være opmærksom på, at der er kommet nye regler fra Skat: Fra i år (2008) skal foreningen indberette gavebeløb sammen med CPR-nr og navn for giveren, hvis beløbet skal kunne trækkes fra på selvangivelsen. Men ellers er reglerne stort set som hidtil. Hvis du vil give en gave er der flere måder at gøre det på: 1. Du kan sende en giro - og huske at skrive navn og CPR. Girokonto Du kan bruge netbank og overføre et beløb til Danske Bank, reg kt Husk at skrive navn og CPR. 3. Og du kan gå ind på websiden og klikke på Donation. Herefter vælger du beløb og følger instruktionen. Husk at skrive navn og CPR. i meddelelsen. Vi takker på forhånd mange gange for enhver støtte. Stor som lille. europeanhouse.org Det Europæiske Hus Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: CVR nr Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C Det Europæiske Hus er en humanitær forening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. 16

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere