2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen som blev valgt uden modkandidat Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt indkaldt med dokumentation for udsendelse af indkaldelse fra Post Danmark, lovlig og beslutningsdygtigt. Antal stemmeberettigede på generalforsamlingen er opgjort til 115. Dirigenten gav herefter ordet til formanden Ole Eichner-Larsen for en beretning om bestyrelsens arbejde. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Formandens beretning start 2010 blev et skelsættende år på mange måder for Assens Marina var ganske ung da et kraftigt jordskælv ramte Haiti. Omkring mennesker omkom. På ca. samme tidspunkt udsendte Assens Marina indbydelse til generalforsamlingen indeholdende en lille folder som beskrev bestyrelses indstilling til løsning af bådoptagnings- og opbevaringsproblemstillingen. To forskellige problemstillinger, men som har optaget os meget var året da overenskomstforhandlinger mellem Dansk Industri og CO- industri brød sammen for dog senere, at nå til enighed om en meget begrænset lønstigning. Et flertal stemte forliget hjem, men skuffelsen og utilfredsheden var stor. På nogenlunde samme tidspunkt indstillede Ambaets bestyrelse én løsning på håndtering af bådoptagning, transport og opbevaring. Løsningsmodellen faldt ikke i alles smag, men et flertal besluttede sig for den løsning som hed svingkran, transportvogn med truck/traktor og standard stativer var året hvor der blev afholdt VM i fodbold. Måske ikke uventet gik værtslandet af med sejren og kunne kalde sig verdensmestre. Og på ca. samme tidspunkt afholdte Assens Marina et informationsmøde, hvor den endelige løsningsmodel blev præsenteret af de udvalgte leverandører, tidsplanen blev forelagt og tonen var efter min opfattelse god. Ingen i bestyrelsen følte os som vindere, hverken efter generalforsamlingen, ved informationsmødet, eller senere. Vi havde gjort vores arbejde efter bedste evne, det var alt. 1

2 2010 var året hvor Assens Kommune sendte et oplæg til høring vedrørende udvikling af havnenære arealer og Asnæs I Assens Marina lagde vi sidste hånd på værket omkring investeringen i svingkranen. Kun med begrænset forsinkelse kunne vi tage både op, transportere dem og opbevare dem efter hensigten.. Kommunens oplæg til udvikling i de havnenære områder, bekræftede os i, at den løsningsmodel som vi har valgt er forenelig med kommunens tanker. Transportvejen til det kommende opbevaringsareal bliver længere end nu, transporten kommer til at foregå på offentlig vej og endelig er der forventninger til, at vinteropbevaringsarealet kan kombineres med parkering/rekreative område i sommerhalvåret. Assens Marina har brugt høringsmuligheden til at give udtryk for, at vi har nogle forventninger til at der i forbindelse mageskiftet, sikres en række faciliteter hvor bådene fremover skal opbevares. Efter sigende er der afsat 2,5 mio. kr. til mageskiftet, men forhandlingerne er ikke indledt endnu. Vi har gentagne gange opfordret til, at vi inddrages i planlægningsfasen, hvilket har resulteret i et antal møder mellem Kommunens politikere og embedsmænd. Som en sidebemærkning til marinaens valg af svingkransløsningen. I bådmagasinet har der for nyligt været en artikel under temaet Bådene hænger i en tynd strop, bl.a. omhandlende transport af både på land. Arbejdstilsynet er af den helt klare holdning, at ved transport af både hængende i stropper, skal transportvejen være fysisk afspærret. I praksis betyder det, at havnen skal spærres af i perioder. Alternativt skal en anhugger holde øje med båden og krankørslen og sørge for at holde uvedkommende på afstand. Det sidste må betragtes som urealistisk, taget den kommende transport vej i betragtning. (Der blev vist slide med billede at den kommende transportvej) På samme måde har vi haft en løbende dialog med kommunen Borgmester Finn Brunse og embedsfolkene omkring brohovedet hvor Tommy Elvstrøm hidtil har solgt benzin og diesel fra. Umiddelbart efter årsskiftet sidste år, meddelte Tommy Elvstrøm, at der ikke længere ville være benzin og dieselsalg fra brohovedet i marinaen. Vi fik etableret en midlertidig løsning omkring diesel salg ikke ideel, men dog en løsning. Vi var af den klare overbevisning, at vi ikke skulle foretage investeringer, som ikke er godkendt på generalforsamlingen, og derfor blev den midlertidige løsning valgt. Men hermed var problemet ikke løst omkring brohovedet og de eksisterende jordtanke. Umiddelbart efter overdragelsen af brugsretten til Ambaet, blev der udarbejdet et protokollat, hvoraf det fremgår at såfremt Tommy Elvstrøm ophører med benzin og dieselsalg, skal arealet hvor jordtankene ligger gå tilbage til Ambaet. Kommunen har samtidig forpligtigelsen til at fjerne og reetablere arealet hvor tankene har været. Samtidig skal kommunen opsige retten til at anløbe brohovedet idet salget er stoppet. Udfra Kommunens udsagn tilhører brohovedet Tommy Elvstrøm, men der forefindes intet skøde på det. Der har været løbende drøftelse med kommunen, omkring at få problemstillingen løst, men endnu er intet sket. Assens Marina har derfor for nyligt informeret Borgmesteren om at sagen i nærmeste fremtid vil bliver overdraget til Ambaets advokat mhp. at få problemstillingen løst. 2

3 En anden problemstilling som har været drøftet igennem en årrække, er dækmolen eller rettere mangel på samme. Den sunkne dækmole betyder en urolig marina til gene for fastliggere og ikke mindst gæster. Kommunen har nu meddelt os at renovering af molen vil indgå i en prioritering af mulige projekter i forbindelse med budgetlægningen af budget Henvendelser til bestyrelsen. Der har løbende været rettet henvendelse til mig omkring forhold vedrørende de disponeringer som vi har foretaget. Der har også løbende været en række mundtlige og skriftlige henvendelser til bestyrelsen igennem året. Jeg vil fremhæve et par stykker som fortjener et par kommentarer: Djan Mørk har lavet opslag hos henholdsvis tursejlerne og Assens Sejlklub, som vi er gjort bekendt med. Bestyrelsen har tilkendegivet overfor Djan Mørk at vi betragter den kommunikationsform for useriøs, men at vi altid er parat til en seriøs dialog. Herefter hørte vi intet. Gert Sofussen spurgte interesseret til kolonihavernes skæbne. Her er svaret at kolonihaverne ikke er en del af brugsretsaftalen som udelukkende rækker til stenglasiet langs stien. Men i henhold til kommunens udviklingsplan foreligger nedenstående udkast. I den forbindelse har der i andre henseender været spurgt til meningen med pumpehuset. Jeg tror vi alle kan se den strategiske placering på længere sigt. ( Der blev vist slide med billede og marinaoversigt) Henning Andersen har anmodet om at se et bilag fra bestyrelsesmødet d. 30. september. Det tager Peder Roer med und regnskabsaflæggelsen. Ivan Harpsøe tilkendegav i en mail, om bestyrelsen ikke skulle foreslå vedtægtsændringer omkring habilitet. Ivan og jeg havde løbende en dialog omkring emnet og jeg opfordrede Ivan til at stille et ændringsforslag til generalforsamlingen. Det er dog ikke sket. Emnet er relevant. John Bonnichsen har stillet en række spørgsmål som jeg har bedt Tom P, om at svare på. Bl.a. skiltning for enden af E broen, opsætning af slangeopruller m.v. Desuden er der et spørgsmål fra John omkring større træbådes midlertidige opbevaring på standardstativer. (Der blev vist slide med billeder af gæstebåde på de store pladser for enden af E broen) Slutteligt vil jeg gerne takke de frivillige som har kørt svingkran, truck, hjulpet med at samle stativer og meget mere. Det har været en stor hjælp for marinapersonalet som i perioder har været hængt meget op. Også tak til Kranudvalget bestående af Tom, Claus, Eigil og Jan Anker for det arbejde I lagde for dagen omkring indhentning af tilbud, udvælgelse af leverandører, forhandling, indgåelse af kontrakter og bistå i byggefasen. Også tak til Peder som tog slæbet med forhandling med pengeinstitutter for at sikre at finansieringen kom på plads. 3

4 Og ikke mindst en tak til personalet på marinakontoret for en uvurderlig indsat så alt fungerede til tiden. I har ydet en stor indsats som jeg håber marinaens brugere sætter pris på. Og med disse ord vil jeg selv gerne takke af som formand. Det har været 8 spændende år, 3 som kasserer og 5 som formand. Tiden er nu inde til at besætningen skiftes ud med nye kræfter. Tak fordi I lyttede. Formandens beretning slut Ole takkede også sin kone, der har måtte lægge øre til meget igennem årene. Spørgsmål - Helge Jakobsen - Plads G24 1) Selvom vi ikke fik traveliftløsningen, er kommunen vel stadigvæk forpligtet ifølge brugsretaftalen, til at stille vejarealer til rådighed, hvor der kan køre travelift, hvis vores arealer til vinteropbevaring flyttes. 2) Man skal passe på med at sælge brugsret til andre formål end både, her tænkes på ønsket fra tursejlerne, om udbygning af deres klubhus. Svar til Helge Jakobsen fra Ole Eichner-Larsen 1) Vi tilkendegav over for kommunen for 6 år siden, at hvis der skulle bruges 2,5 mio. kr. til en vejføring, at pengene måske var bedre brugt på en bådoplagsplads. 2) Bestyrelsen mener godt at det kan gå at udleje brugsretten til et mindre stykke jord, ca. 45 m 2 til tursejlerne, på bagsiden af deres hus, så de kan udbygge. Der var for nogle år siden en henvendelse, fra en der ville opstille en pølsevogn, det sagde vi nej til. Spørgsmål - Henning Andersen Plads D34 1) I bestyrelsens mødereferat nr. 85 og 86 bliver det nævnt, at det er meget bekostelig, at flytte en vaskeplads. Hvad er det for en vaskeplads og hvorfor er den så dyr? 2) Hvad er planerne for udvidelse af endebroerne? 3) Hvad er planerne til udvidelse af marinaen generelt, samt til pumpehuset? 4) Der er kun udsendt 1 nyhedsbrev hvilket er for lidt. 5) Sidste års referat var for ringe, der manglede bl.a. at bestyrelsen truede med at gå, hvis deres indstilling til en kranløsning ikke blev fulgt. Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Vaskepladsen er til både, og den skal temmelig sikkert laves med olieopsamler hvilket er dyrt. Den vi har lavet nu er midlertidig, og derfor ikke så dyr. 2) Der vil blive etableret 1 endebro i år til store gæstesejlere, for enden af bro A, hvilket er med på årets budget. 3) Kommunen har spurgt om dele af industrihavnen, kan have vores interesse mht. at have gæstesejlere liggende. Det er ikke noget vi umiddelbart har haft interesse i, og i det forgangne år har det under alle omstændigheder været svært at ligge der pga. store skibe. Pumpehuset er købt for at have en fod indenfor, når området ved kolonihavehusene i fremtiden skal udvikles. 4) Det kan godt være at vi ikke har været gode nok til at få udsendt nyhedsbreve. 5) Referaterne havde meget at skrive, de prøver at gøre det bedre. Jeg ved ikke helt om bestyrelsen truede med at gå. 4

5 Spørgsmål Ole Nielsen Plads F28 1) Ole fortalte, at da isen var ved at forsvinde her i vinters, så han at der dukkede meget olieholdig forurening op, nede fra hjørnet ved bukkepladsen, hvor der løber et vandløb ud i marinaen. Han spurgte derfor om det var noget bestyrelsen havde fokus på. Svar til Ole Nielsen fra Ole Eichner-Larsen 1) Ole svarede, at noget af det kunne komme fra H.J.Hansens oplagsplads. Udledningen fra sukkerfabrikken er overfladevand, men at bestyrelsen nok skulle huske problemet, og at der fandtes et notat fra Fyns Amt for år 2000 om problemet. Under alle omstændigheder ligger der i vores brugsretsaftale med kommunen, at alle forureninger der ikke umiddelbart og bevisligt er vores skyld, henligger for kommunens regning. Spørgsmål Djan Mørk Plads D31 1) Der var flere lokale virksomheder der gerne ville give tilbud på bådstativer, hvorfor kom de ikke med i udbudsrunden? 2) Mener at der ikke må køres med kranen, da den ikke er klarmeldt til kommunen. 3) På informationsmødet om kranen blev vi lovet, at belægningen ville være færdig, samt at der ville komme en dieseltank og renseplads. 4) Vi blev også lovet en selvkørende bådvogn, og ikke sådan en landbrugsmaskine som vi har fået. 5) Er man opmærksom på at der på offentlig vej, højst må køres med et akseltryk på 12 T 6) Mener at det nye løfteåg har svært ved at kompensere for forskellen imellem for og agter på en LM 27. Svar til Djan Mørk fra Ole Eichner-Larsen 2) Vi laver ikke noget der er ulovligt. 3) Vi blev anbefalet at vente til foråret med belægningen, så området kunne sætte sig, efter alle opgravningerne. Husker ikke noget om et tankanlæg og vi har kun lovet en spuleplads. Svar til Djan Mørk fra Tom Pedersen 1) Nogle af dem der bød ind, havde aldrig lavet stativer før. Vi spurgte bl.a. også forsikringen, om hvilke stativ modeller de havde gode erfaringer med, og endte derfor ud med LP Yacht som vores stativ leverandør. Der er for øvrigt 3 havne på sjælland som har haft problemer med deres stativer fra en konkurrerende leverandør, som vi valgte fra. 4) Vi havde ikke flere penge til en selvkørende vogn. Alex og Jan er tilfreds med den vi har. 5) Akseltryk er ikke noget problem. 6) Det klares med en snor imellem stropperne. Spørgsmål Henning Andersen - Plads D34 1) På bestyrelsesmøde nr. 82 omtales et møde med borgmester Finn Brunse, hvor marinaen præsenterede et projekt for campingpladsen og marinaen, udarbejdet af arkitektfirmaet Sunke. Hvad kom der ud af mødet og hvorfor blev projektet ikke forelagt på sidste generalforsamling. Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Arkitektfirmaet Sunke spurgte os, om de gratis måtte komme med et projektforslag for campingpladsen/marinaen ud fra ideer fra os. Vi syntes så godt om resultatet, at det blev taget med til mødet på kommunen, som et input til den igangværende visions planlægning for vores område. 5

6 Spørgsmål Henning Andersen - Plads G34 1) På bestyrelsesmøde nr. 83 omtaler havnefogeden, at man var begyndt at skrive folk op på ventelister. Hvor mange står der på dem? 2) Må man gerne komme med sin egen køber? 3) På bestyrelsesmøde nr. 84 står der at Værftet udvider med en større dok, og ønsker i den forbindelse et samarbejde med Amba et. Bestyrelsen venter på et oplæg fra værftet Er der kommet et oplæg, og hvad indeholder det? Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Det kan vi ikke lige svare på, ring til havnefogeden og spørg. 2) Ja. (Der opfordres til at læse 5 og 6 i vores vedtægter for de præcise regler) 3) Vi har ikke modtaget noget fra Assens skibsværft. Spørgsmål Djan Mørk Plads D31 1) Hvis vi skal ud af campingpladsen skal kommunen så ikke ifølge 25 i vores brugsretsaftale, stille et andet område til rådighed imellem Næsvej og Krabbelykkevej? Svar til Djan Mørk fra Ole Eichner-Larsen 1) Det er korrekt, men det er også et led i forhandlingerne, da vi ikke tror at kommunen vil sidde og kigge på vores både fra det nye rådhus. Derefter var der ikke flere spørgsmål og formandens beretning blev godkendt. 3. a Fremlæggelse og godkendelse af selskabets regnskab. Peder Roer startede med at konstatere, at bestyrelsen havde underskrevet regnskabet og at vores revisor fandt regnskabet retvisende, samt at vores revisorfirma var repræsenteret ved mødet i dag. Derefter gennemgik han regnskabets forskellige poster, hvoraf følgende skal fremhæves: Der er i det forgangne regnskabsår 2010 blevet investeret for ca. 5,5 mio. kr. Overskuddet endte på kr. hvilket var bedre end det budgetterede, som var på kr. Egenkapitalen er vokset til ca. 12,8 mio. kr. hvilket primært skyldes tilbageførsel af tidligere års afskrivninger på brugsrettighederne, som det blev vedtaget på forrige generalforsamling. Det nye er også, at der i egenkapitalen indgår en beregning af den årlige indeksering for alle andele, uanset om de har været handlet i løbet af året, for at give et retvisende billede af værdien af den samlede andelskapital. Der er indkøbt stativer for ca. 2,3 mio. kr., som er skaffet via finansiel leasing. Det betyder at stativerne er vores, når leasing perioden udløber om 10 år. Der skal dog slut indbetales kr. ved periodens udløb. Til sikkerhed for leasingkontrakten er der indbetalt 0,5 mio. kr., som kommer fra de bådejere der har købt brugsretten til et stativ, så netto skal der betales renter af ca. 1,8 mio. kr. Til finansiering af kran/mole/løftevogn osv., er der optaget et erhvervslån på 2,6 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Der er årlig genforhandling af lånet, hvilket er meget normalt. Grunden til at det hele ikke blev samlet på et lån skyldes, at banken ønskede at sprede risikoen. 6

7 Peder Roar viste en udspecificering af årets investeringer. (se nedenstående tabel) Investering 2010 Levetid Investeret (1000 kr.) Budget (1000 kr.) Finansiering Rente Pumpehus Masteholder og kranbaner i masteskur Havetraktor 5 25 Pengeskab 5 16 Højtryksrenser 5 15 Samlet KK, max. 2,15 mio. kr. Variable Kaj og fundament Svingkran Flytning og ombygning af 5 34 mastekran El, jordbundscheck, flyt jord, stropper Gaffeltruck Løftevogn Samlet kranløsning Erhvervslån 2,6 mio. kr. Bådstativer (340 stk.) Leasingaftale 2,3 mio. kr. Variable (4,55 %) Variable (4,65 %) Samlet investeringer i Spørgsmål Bernd Meissner Plads E34 1) Har man undersøgt hvad faldet i gæstesejler skyldes, og dermed også fald i indtægten? 2) Hvad skyldes faldet i udlejede bådpladser? Svar til Bernd Meissner fra Alex Hansen 1) Vi mener at faldet på ca. 13 % skyldes, dels det dårlige vejr vi havde sidste år, samt at Bågø har fået udvidet deres havne faciliteter, hvilket har givet en hvis nyhedsværdi. Vi er i gang med at få renoveret vores toilet- og badefaciliteter, med nye brusekabiner, lofter, flisebelægning, lys osv. Der vil også blive installeret musik, blomster, hårshampoo og duft bokse. 2) Der er ca. 20 lejere/ejere som har forladt marinaen, hvilket er en nedgang på ca. 3-4 %. Når jeg har spurgt om årsagen til at de forlader marinaen, har 2-3 stk. givet den nye kran/stativ løsning skylden, men ellers er det mest folks alder, der har været hovedgrunden. 7

8 Spørgsmål Palle Beishjær Plads H69 1) Dem der har forudbetalt for stativerne, hvor ligger afregningen henne? Svar til Palle Beishjær fra Peder Roer 1) Dem der har købt brugsretten til et stativ, får årligt nedskrevet værdien af brugsretten med 7 %. Det nedskrevne beløb vil optræde som en indtægt fra stativer i marinaens regnskab. For dem der lejer brugsretten til et stativ, vil hele lejen indgå som en indtægt fra stativer. Spørgsmål Henning Andersen - Plads D34 1) I ledelsens beretning for 2010 står der at Det er fortsat Assens Marinas mål, at efterleve efterspørgslen efter bådpladser. I de tilfælde, hvor marinaen ikke kan efterleve efterspørgslen vil marinaen blive udvidet i det omfang det er muligt Er det ikke først og fremmest Amba ets mål, at foretage de investeringer, der gør havnen attraktiv for de nuværende andelshavere? Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Det er korrekt, men vi vil statidgvæk udvide, hvis der er efterspørgsel, da udvidelsen bliver betalt med det samme af de andelshavere, som køber pladserne. Derefter var der ikke flere spørgsmål og regnskabet blev godkendt. 3.b Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. Peder Roar lagde ud med at sige, at budgettet var lidt konservativt med hensyn til antal lejer/ejer, som vi forventer vil være uændret, samt at antal af gæstesejler kun vil stige en lille smule. Derefter blev de forskellige budgetpunkter gennemgået hvoraf følgende skal fremhæves: Der budgetteres med at sælge for kr. diesel om året, hvis etablering af et selvbetjent dieselanlæg godkendes på generalforsamlingen. Der forventes investeret for ca. 0,5 mio. kr. i bl.a. tankanlæg, renovering af toiletter og baderum samt etablering af endebro ved A broen. Overskuddet for 2011 er budgetteret til ca kr. Drifts- og kapitalbudget for 2011 blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag. Dirigenten Palle Thomsen meddelte at der var indkommet 1 forslag fra Henning Andersen Plads D34 og Bernd Meissner Plads E34 der lyder som følgende: Procedure for gennemførelse af investeringer: Som bilag til budgettet udarbejdes hvert år et treårigt investeringsbudget, indeholdende såvel forslag fra bestyrelsen som forslag fra medlemmerne. Af investeringsbudgettet skal det fremgå, hvem der er forslagsstiller. 8

9 Ligeledes skal større vedligeholdelsesarbejder optages på investeringsbudgettet efter indstilling fra havnefogeden. Forslagene prioriteres af generalforsamlingen ved en afstemning. Investeringer foretages i den prioriterede rækkefølge. Såfremt der foreligger tvingende omstændigheder (force majeur situationer), kan den prioriterede rækkefølge brydes. Før investeringer kan foretages, skal der, for det enkelte projekt, foreligge et budget, baseret på faglige, forsvarlige beregninger af mindst 3 tilbud om løsningsmodeller. Dette budget skal godkendes af en generalforsamling før investeringen effektueres. Intet projekt må opdeles i delprojekter, med mindre generalforsamlingens godkendelse foreligger. Kommentar fra Henning Andersen Plads D34 til forslaget Henning fortalte at grunden til forslaget skyldes sidste generalforsamling, hvor han følte at mange deltagere ikke havde nogle forudsætninger for at stemme for eller imod, den nu gennemførte kran/stativ løsning. Han ville gerne vedgå, at forslaget kunne virke lidt bureaukratisk, men at det også mere, ud fra at demokratisk synspunkt, var tænkt til at kunne skabe debat omkring, hvad vi skulle investere i. Svar til Henning Andersen fra dirigent Palle Thomsen Mener forslaget vil bevirke vedtægtsændringer, så det er ikke noget man kan beslutte i dag. Svar til dirigent Palle Thomsen fra Henning Andersen Det skal betragtes som en procedure, for at bestyrelsen kan leve op til generalforsamlingens ønsker. Svar til Henning Andersen fra Helge Jakobsen - Plads G24 Kan ikke forstå at ordet vedligeholdelse indgår. Forslaget vil gøre det svært i det daglige virke for bestyrelsen. Kan godt følge hovedtanken når der tænkes på kran/stativer løsningen. Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen Er enig med Palle Thomsen om, at det kræver en vedtægtsændring, da forslaget stiller krav om et treårigt investeringsbudget. Ole gjorde opmærksom på, at sidste års budget blev holdt og når der f.eks. i år budgetteres med investeringer for kr., så er det selvfølgelig hensigten, at det skal holdes. Kommentar fra Gert Løvgren Plads B56 til forslaget Ser mere forslaget som et kritisk signal til den siddende bestyrelse end en hensigtsmæssig ændring af vedtægterne. Foretrækker at kritik siges lige ud, og vil gerne bakke op om den kritik, som jeg mener, forslagsstillerne ønsker at udtrykke. Vil gerne komme med konstruktiv kritik af bestyrelsen, formuleret som 3 forbedringspunkter: 1. Kommunikation. Der er brug for at bestyrelsen i højere grad, før den træffer beslutninger, informerer, oplyser og viser evnen til at lytte til andelshaverne. Først derefter træffer bestyrelsen sin beslutning, skærer 9

10 igennem og begrunder hvorfor. Noget tyder på, at hvis der ikke sker en forbedring på dette område, forstærkes modsætningsforholdet mellem bestyrelse og andelshavere, og vi bevæger os væk fra at være et professionelt ledet selskab, til at være en forening af brokkehoveder. 2. Forretningsplan. Jeg har tidligere efterlyst en vision, en mission og en forretningsplan, som man laver den i ethvert selskab, der vil have folket med sig. Det nærmeste vi kommer det i år, findes ikke i det, der hedder budget , men i årsrapportens korte afsnit om forventet udvikling, hvor bestyrelsen har prioriteret, hvad der skal ske i Selve budgettet, som skulle afspejle en prioriteret forretningsplan, ligner mere en rutinemæssig fremskrivning af almindeligheder, en fremskrivning som man ikke behøver en bestyrelse til, men som lige så godt kan laves af en kvalificeret bogholder. Jeg savner bestyrelsens udtrykte sammenhæng mellem vision og budget. Det kan gøres en hel del bedre end det foreliggende, og jeg opfordrer den nye bestyrelse til mere målrettet drivkraft, mere synlighed og mere begejstring. Jeg tror, at den prioritering, der derved vil komme til syne, også vil kunne tilfredsstille de 2 forslagsstillere. 3. Bestyrelsesansvar. Assens Marina er et andelsselskab, som har ansvar for en forretning, og tag ikke fejl. At selskabet er et a.m.b.a. - et selskab med begrænset ansvar omfatter, at vi som andelshavere alene hæfter med vore andele. Bestyrelsen derimod er underlagt en stribe lovkrav og ansvar, og bestyrelsens medlemmer er hjemfaldne til straf, hvis de ikke varetager deres lovfæstede ansvar. Det er det ansvar, og det medfølgende arbejde, der gør, at bestyrelsen skal have et honorar. Set fra min udkigspost, har vi ikke brug for en hyggeklub, men for en professionel varetagelse af forretningen Assens Marina, så mit, og andres indskud ikke blot bevares, men udvikles. Det er ganske enkelt det, der er den overordnede opgave. Vi skal derfor stille krav til den bestyrelse, vi om lidt vælger. Krav om forretningsmæssig kompetence, og om evne til at lytte, og til at skære igennem og træffe beslutninger. Deraf følger, at jeg anbefaler, at generalforsamlingen IKKE støtter forslaget. Det er Ok med konstruktiv kritik, lad os gerne få noget mere af det, men at stemme for det foreliggende forslag, vil være det samme, som at kastrere de kommende bestyrelser, indvikle dem i bureaukrati og fratage dem en nødvendig, forretningsmæssig handlefrihed. Hvis vi ikke kan vise tillid til en ny bestyrelse, skal vi ikke vælge den bestyrelse. Assens Marina må have en bestyrelse, der både kan informere og oplyse, kommunikere med medlemmerne, men også have rum til at udøve rettidig handlekraft. Lad mig slutte med at gentage konklusionen: Vi skal IKKE stemme for det foreliggende forslag, der vil vanskeliggøre kommende bestyrelsers handlekraft. Lad os i stedet, under næste punkt på dagsorden, sammensætte en bestyrelse, der lytter til den kritik, der er fremsat. Kommentar fra Bernt Meissner til Gert Løvgren Takker for talen, da det er det vi i virkeligheden ønsker, men ikke kunne få formuleret. Vi trækker herved forslaget tilbage. Dirigenten konstaterede at forslaget var trukket tilbage, og at man ville gå videre til næste punkt. 10

11 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af: Ole Eichner-Larsen formand Tom Pedersen næstformand Eigil Jensen Claus Nikolaisen Jan Anker Ankersen Peder Roar - suppleant Ulla Henriksen Nielsen - suppleant A. Bestyrelsmedlemmer på valg: Eigil Jensen ønsker genvalg. Claus Nicolaisen ønsker ikke genvalg. Ulla Henriksen Nielsen suppleant ønsker ikke genvalg. Peder Roar suppleant ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller desuden: Britta Jensen plads G50 Henrik Werchmeister plads E53 Lars Fredensborg plads B20 Fra salen indstiller: Helge Jakobsen plads G24 Følgende stemmetæller blev forslået og valgt uden modkandidat: Per Rasmussen, Hans Heilbo og Jørgen Elmer. Dirigenten oplyste om, at ifølge dagsorden, skulle der først stemmes om 4 pladser til bestyrelsen, hvilket skulle foregå på den gule stemmeseddel. Man skulle skrive navnene på 2 personer af de i alt 5, der kunne vælges imellem. De 2 der fik flest stemmer, ville være indvalgt som bestyrelses medlemmer. Den der fik tredje flest stemmer ville blive 1 suppleant, og den med fjerde flest stemmer ville blive 2 suppleant. Efter at kandidaterne kort havde præsenteret sig, og for Ejgil Jensen s vedkommende, blev præsenteret af Tom Pedersen, da han ikke selv var tilstede, skred man til skriftlig afstemning. 11

12 Følgende blev valgt til bestyrelsen for en periode af 2 år: - Henrik Werchmeister med 56 stemmer. - Lars Fredensborg med 52 stemmer. Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år: - Britta Jensen med 45 stemmer som første suppleant. - Helge Jakobsen med 32 stemmer som anden suppleant. Ejgil Jensen med 27 stemmer blev ikke valgt til bestyrelsen. Der var 2 blanke stemmesedler. Dirigenten gik nu videre til næste punkt. B. Formand på valg: Ole Eichner-Larsen formand ønsker ikke genvalg. Kandidater til formandspladsen: Claus Nicolaisen plads G27 Hans Mørkebjerg plads H57 Efter at kandidaterne havde præsenteret sig, og for Hans Mørkebjerg s vedkommende, blev han præsenteret af Bent Damsbo, da han ikke selv var tilstede, skred man til skriftlig afstemning på den røde stemmeseddel. Claus Nicolaisen fik 39 stemmer. Hans Mørkebjerg fik 68 stemmer, og er dermed valgt som ny formand for en periode af 2 år. Der var 4 blanke stemmesedler. 6. Valg af statsautoriseret revisor. Torben Hviid fra PricewaterhouseCoopers var indstillet af bestyrelsen, og blev valgt uden modkandidat. 7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne for Værdiansættelsen er det forgangne år steget med 2,04 %, så en andelspris pr. m 2 nu er på 830 kr. Nettoprisindekset er fra oktober 2009 til oktober 2010 steget fra 122,7 til 125,2 12

13 8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til bådansvarsforsikring. Claus Nicolaisen orienterede om, at alle både, hvad enten de tilhørte en leje- eller andelsejet plads i Assens marina, skulle have en opdateret ansvarsforsikring, og at årsmærker kun ville blive udleveret imod behørig dokumentation. Spørgsmål fra Henning Andersen Plads D34 Er der krav om størrelsens på dækningen. Svar til Henning Andersen fra Claus Nicolaisen Vi forventer at man har en normal forsikring. Spørgsmål Palle Beishjær Plads H69 Vil man checke gæstesejlere. Svar til Palle Beishjær fra Claus Nicolaisen Der vil blive meget svært, da en gæst f.eks. kan komme ind sent og tage af sted tidligt. Kommentar fra Henning Andersen Plads D34 Mindede om at selvom der ikke er et lovkrav, så fritager det ikke gæsterne for et ansvar. 9. Eventuelt. Spørgsmål Bernd Meissner Plads E34 Hvis man sælger sin båd, men ikke lige kan sælge bådpladsen, skal man så stadigvæk betale for et stativ, hvis man har meldt sig til ordningen. Svar til Bernd Meissner fra Ole Eichner-Larsen Stativet følger båden, så svaret er nej. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Klokken endte med at blive lidt over 18. Ole Eichner-Larsen takkede efterfølgende dirigenten, for at have ledet generalforsamlingen på en god og sikker måde. Ole Eichner-Larsen, Peder Roer, Ulla Henriksen, Claus Nicolaisen og Ejgil Jensen på et senere tidspunkt, modtog en erkendtlighed for deres store indsats i bestyrelsen. Referent. Alex Hansen / Ulla Henriksen 13

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat

Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat 1 Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 114 Dato 12.12.2013 Mødested: Marinakontoret Start: 18.00 Slut: 22.00 Sider: 6 Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere