2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen som blev valgt uden modkandidat Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt indkaldt med dokumentation for udsendelse af indkaldelse fra Post Danmark, lovlig og beslutningsdygtigt. Antal stemmeberettigede på generalforsamlingen er opgjort til 115. Dirigenten gav herefter ordet til formanden Ole Eichner-Larsen for en beretning om bestyrelsens arbejde. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Formandens beretning start 2010 blev et skelsættende år på mange måder for Assens Marina var ganske ung da et kraftigt jordskælv ramte Haiti. Omkring mennesker omkom. På ca. samme tidspunkt udsendte Assens Marina indbydelse til generalforsamlingen indeholdende en lille folder som beskrev bestyrelses indstilling til løsning af bådoptagnings- og opbevaringsproblemstillingen. To forskellige problemstillinger, men som har optaget os meget var året da overenskomstforhandlinger mellem Dansk Industri og CO- industri brød sammen for dog senere, at nå til enighed om en meget begrænset lønstigning. Et flertal stemte forliget hjem, men skuffelsen og utilfredsheden var stor. På nogenlunde samme tidspunkt indstillede Ambaets bestyrelse én løsning på håndtering af bådoptagning, transport og opbevaring. Løsningsmodellen faldt ikke i alles smag, men et flertal besluttede sig for den løsning som hed svingkran, transportvogn med truck/traktor og standard stativer var året hvor der blev afholdt VM i fodbold. Måske ikke uventet gik værtslandet af med sejren og kunne kalde sig verdensmestre. Og på ca. samme tidspunkt afholdte Assens Marina et informationsmøde, hvor den endelige løsningsmodel blev præsenteret af de udvalgte leverandører, tidsplanen blev forelagt og tonen var efter min opfattelse god. Ingen i bestyrelsen følte os som vindere, hverken efter generalforsamlingen, ved informationsmødet, eller senere. Vi havde gjort vores arbejde efter bedste evne, det var alt. 1

2 2010 var året hvor Assens Kommune sendte et oplæg til høring vedrørende udvikling af havnenære arealer og Asnæs I Assens Marina lagde vi sidste hånd på værket omkring investeringen i svingkranen. Kun med begrænset forsinkelse kunne vi tage både op, transportere dem og opbevare dem efter hensigten.. Kommunens oplæg til udvikling i de havnenære områder, bekræftede os i, at den løsningsmodel som vi har valgt er forenelig med kommunens tanker. Transportvejen til det kommende opbevaringsareal bliver længere end nu, transporten kommer til at foregå på offentlig vej og endelig er der forventninger til, at vinteropbevaringsarealet kan kombineres med parkering/rekreative område i sommerhalvåret. Assens Marina har brugt høringsmuligheden til at give udtryk for, at vi har nogle forventninger til at der i forbindelse mageskiftet, sikres en række faciliteter hvor bådene fremover skal opbevares. Efter sigende er der afsat 2,5 mio. kr. til mageskiftet, men forhandlingerne er ikke indledt endnu. Vi har gentagne gange opfordret til, at vi inddrages i planlægningsfasen, hvilket har resulteret i et antal møder mellem Kommunens politikere og embedsmænd. Som en sidebemærkning til marinaens valg af svingkransløsningen. I bådmagasinet har der for nyligt været en artikel under temaet Bådene hænger i en tynd strop, bl.a. omhandlende transport af både på land. Arbejdstilsynet er af den helt klare holdning, at ved transport af både hængende i stropper, skal transportvejen være fysisk afspærret. I praksis betyder det, at havnen skal spærres af i perioder. Alternativt skal en anhugger holde øje med båden og krankørslen og sørge for at holde uvedkommende på afstand. Det sidste må betragtes som urealistisk, taget den kommende transport vej i betragtning. (Der blev vist slide med billede at den kommende transportvej) På samme måde har vi haft en løbende dialog med kommunen Borgmester Finn Brunse og embedsfolkene omkring brohovedet hvor Tommy Elvstrøm hidtil har solgt benzin og diesel fra. Umiddelbart efter årsskiftet sidste år, meddelte Tommy Elvstrøm, at der ikke længere ville være benzin og dieselsalg fra brohovedet i marinaen. Vi fik etableret en midlertidig løsning omkring diesel salg ikke ideel, men dog en løsning. Vi var af den klare overbevisning, at vi ikke skulle foretage investeringer, som ikke er godkendt på generalforsamlingen, og derfor blev den midlertidige løsning valgt. Men hermed var problemet ikke løst omkring brohovedet og de eksisterende jordtanke. Umiddelbart efter overdragelsen af brugsretten til Ambaet, blev der udarbejdet et protokollat, hvoraf det fremgår at såfremt Tommy Elvstrøm ophører med benzin og dieselsalg, skal arealet hvor jordtankene ligger gå tilbage til Ambaet. Kommunen har samtidig forpligtigelsen til at fjerne og reetablere arealet hvor tankene har været. Samtidig skal kommunen opsige retten til at anløbe brohovedet idet salget er stoppet. Udfra Kommunens udsagn tilhører brohovedet Tommy Elvstrøm, men der forefindes intet skøde på det. Der har været løbende drøftelse med kommunen, omkring at få problemstillingen løst, men endnu er intet sket. Assens Marina har derfor for nyligt informeret Borgmesteren om at sagen i nærmeste fremtid vil bliver overdraget til Ambaets advokat mhp. at få problemstillingen løst. 2

3 En anden problemstilling som har været drøftet igennem en årrække, er dækmolen eller rettere mangel på samme. Den sunkne dækmole betyder en urolig marina til gene for fastliggere og ikke mindst gæster. Kommunen har nu meddelt os at renovering af molen vil indgå i en prioritering af mulige projekter i forbindelse med budgetlægningen af budget Henvendelser til bestyrelsen. Der har løbende været rettet henvendelse til mig omkring forhold vedrørende de disponeringer som vi har foretaget. Der har også løbende været en række mundtlige og skriftlige henvendelser til bestyrelsen igennem året. Jeg vil fremhæve et par stykker som fortjener et par kommentarer: Djan Mørk har lavet opslag hos henholdsvis tursejlerne og Assens Sejlklub, som vi er gjort bekendt med. Bestyrelsen har tilkendegivet overfor Djan Mørk at vi betragter den kommunikationsform for useriøs, men at vi altid er parat til en seriøs dialog. Herefter hørte vi intet. Gert Sofussen spurgte interesseret til kolonihavernes skæbne. Her er svaret at kolonihaverne ikke er en del af brugsretsaftalen som udelukkende rækker til stenglasiet langs stien. Men i henhold til kommunens udviklingsplan foreligger nedenstående udkast. I den forbindelse har der i andre henseender været spurgt til meningen med pumpehuset. Jeg tror vi alle kan se den strategiske placering på længere sigt. ( Der blev vist slide med billede og marinaoversigt) Henning Andersen har anmodet om at se et bilag fra bestyrelsesmødet d. 30. september. Det tager Peder Roer med und regnskabsaflæggelsen. Ivan Harpsøe tilkendegav i en mail, om bestyrelsen ikke skulle foreslå vedtægtsændringer omkring habilitet. Ivan og jeg havde løbende en dialog omkring emnet og jeg opfordrede Ivan til at stille et ændringsforslag til generalforsamlingen. Det er dog ikke sket. Emnet er relevant. John Bonnichsen har stillet en række spørgsmål som jeg har bedt Tom P, om at svare på. Bl.a. skiltning for enden af E broen, opsætning af slangeopruller m.v. Desuden er der et spørgsmål fra John omkring større træbådes midlertidige opbevaring på standardstativer. (Der blev vist slide med billeder af gæstebåde på de store pladser for enden af E broen) Slutteligt vil jeg gerne takke de frivillige som har kørt svingkran, truck, hjulpet med at samle stativer og meget mere. Det har været en stor hjælp for marinapersonalet som i perioder har været hængt meget op. Også tak til Kranudvalget bestående af Tom, Claus, Eigil og Jan Anker for det arbejde I lagde for dagen omkring indhentning af tilbud, udvælgelse af leverandører, forhandling, indgåelse af kontrakter og bistå i byggefasen. Også tak til Peder som tog slæbet med forhandling med pengeinstitutter for at sikre at finansieringen kom på plads. 3

4 Og ikke mindst en tak til personalet på marinakontoret for en uvurderlig indsat så alt fungerede til tiden. I har ydet en stor indsats som jeg håber marinaens brugere sætter pris på. Og med disse ord vil jeg selv gerne takke af som formand. Det har været 8 spændende år, 3 som kasserer og 5 som formand. Tiden er nu inde til at besætningen skiftes ud med nye kræfter. Tak fordi I lyttede. Formandens beretning slut Ole takkede også sin kone, der har måtte lægge øre til meget igennem årene. Spørgsmål - Helge Jakobsen - Plads G24 1) Selvom vi ikke fik traveliftløsningen, er kommunen vel stadigvæk forpligtet ifølge brugsretaftalen, til at stille vejarealer til rådighed, hvor der kan køre travelift, hvis vores arealer til vinteropbevaring flyttes. 2) Man skal passe på med at sælge brugsret til andre formål end både, her tænkes på ønsket fra tursejlerne, om udbygning af deres klubhus. Svar til Helge Jakobsen fra Ole Eichner-Larsen 1) Vi tilkendegav over for kommunen for 6 år siden, at hvis der skulle bruges 2,5 mio. kr. til en vejføring, at pengene måske var bedre brugt på en bådoplagsplads. 2) Bestyrelsen mener godt at det kan gå at udleje brugsretten til et mindre stykke jord, ca. 45 m 2 til tursejlerne, på bagsiden af deres hus, så de kan udbygge. Der var for nogle år siden en henvendelse, fra en der ville opstille en pølsevogn, det sagde vi nej til. Spørgsmål - Henning Andersen Plads D34 1) I bestyrelsens mødereferat nr. 85 og 86 bliver det nævnt, at det er meget bekostelig, at flytte en vaskeplads. Hvad er det for en vaskeplads og hvorfor er den så dyr? 2) Hvad er planerne for udvidelse af endebroerne? 3) Hvad er planerne til udvidelse af marinaen generelt, samt til pumpehuset? 4) Der er kun udsendt 1 nyhedsbrev hvilket er for lidt. 5) Sidste års referat var for ringe, der manglede bl.a. at bestyrelsen truede med at gå, hvis deres indstilling til en kranløsning ikke blev fulgt. Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Vaskepladsen er til både, og den skal temmelig sikkert laves med olieopsamler hvilket er dyrt. Den vi har lavet nu er midlertidig, og derfor ikke så dyr. 2) Der vil blive etableret 1 endebro i år til store gæstesejlere, for enden af bro A, hvilket er med på årets budget. 3) Kommunen har spurgt om dele af industrihavnen, kan have vores interesse mht. at have gæstesejlere liggende. Det er ikke noget vi umiddelbart har haft interesse i, og i det forgangne år har det under alle omstændigheder været svært at ligge der pga. store skibe. Pumpehuset er købt for at have en fod indenfor, når området ved kolonihavehusene i fremtiden skal udvikles. 4) Det kan godt være at vi ikke har været gode nok til at få udsendt nyhedsbreve. 5) Referaterne havde meget at skrive, de prøver at gøre det bedre. Jeg ved ikke helt om bestyrelsen truede med at gå. 4

5 Spørgsmål Ole Nielsen Plads F28 1) Ole fortalte, at da isen var ved at forsvinde her i vinters, så han at der dukkede meget olieholdig forurening op, nede fra hjørnet ved bukkepladsen, hvor der løber et vandløb ud i marinaen. Han spurgte derfor om det var noget bestyrelsen havde fokus på. Svar til Ole Nielsen fra Ole Eichner-Larsen 1) Ole svarede, at noget af det kunne komme fra H.J.Hansens oplagsplads. Udledningen fra sukkerfabrikken er overfladevand, men at bestyrelsen nok skulle huske problemet, og at der fandtes et notat fra Fyns Amt for år 2000 om problemet. Under alle omstændigheder ligger der i vores brugsretsaftale med kommunen, at alle forureninger der ikke umiddelbart og bevisligt er vores skyld, henligger for kommunens regning. Spørgsmål Djan Mørk Plads D31 1) Der var flere lokale virksomheder der gerne ville give tilbud på bådstativer, hvorfor kom de ikke med i udbudsrunden? 2) Mener at der ikke må køres med kranen, da den ikke er klarmeldt til kommunen. 3) På informationsmødet om kranen blev vi lovet, at belægningen ville være færdig, samt at der ville komme en dieseltank og renseplads. 4) Vi blev også lovet en selvkørende bådvogn, og ikke sådan en landbrugsmaskine som vi har fået. 5) Er man opmærksom på at der på offentlig vej, højst må køres med et akseltryk på 12 T 6) Mener at det nye løfteåg har svært ved at kompensere for forskellen imellem for og agter på en LM 27. Svar til Djan Mørk fra Ole Eichner-Larsen 2) Vi laver ikke noget der er ulovligt. 3) Vi blev anbefalet at vente til foråret med belægningen, så området kunne sætte sig, efter alle opgravningerne. Husker ikke noget om et tankanlæg og vi har kun lovet en spuleplads. Svar til Djan Mørk fra Tom Pedersen 1) Nogle af dem der bød ind, havde aldrig lavet stativer før. Vi spurgte bl.a. også forsikringen, om hvilke stativ modeller de havde gode erfaringer med, og endte derfor ud med LP Yacht som vores stativ leverandør. Der er for øvrigt 3 havne på sjælland som har haft problemer med deres stativer fra en konkurrerende leverandør, som vi valgte fra. 4) Vi havde ikke flere penge til en selvkørende vogn. Alex og Jan er tilfreds med den vi har. 5) Akseltryk er ikke noget problem. 6) Det klares med en snor imellem stropperne. Spørgsmål Henning Andersen - Plads D34 1) På bestyrelsesmøde nr. 82 omtales et møde med borgmester Finn Brunse, hvor marinaen præsenterede et projekt for campingpladsen og marinaen, udarbejdet af arkitektfirmaet Sunke. Hvad kom der ud af mødet og hvorfor blev projektet ikke forelagt på sidste generalforsamling. Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Arkitektfirmaet Sunke spurgte os, om de gratis måtte komme med et projektforslag for campingpladsen/marinaen ud fra ideer fra os. Vi syntes så godt om resultatet, at det blev taget med til mødet på kommunen, som et input til den igangværende visions planlægning for vores område. 5

6 Spørgsmål Henning Andersen - Plads G34 1) På bestyrelsesmøde nr. 83 omtaler havnefogeden, at man var begyndt at skrive folk op på ventelister. Hvor mange står der på dem? 2) Må man gerne komme med sin egen køber? 3) På bestyrelsesmøde nr. 84 står der at Værftet udvider med en større dok, og ønsker i den forbindelse et samarbejde med Amba et. Bestyrelsen venter på et oplæg fra værftet Er der kommet et oplæg, og hvad indeholder det? Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Det kan vi ikke lige svare på, ring til havnefogeden og spørg. 2) Ja. (Der opfordres til at læse 5 og 6 i vores vedtægter for de præcise regler) 3) Vi har ikke modtaget noget fra Assens skibsværft. Spørgsmål Djan Mørk Plads D31 1) Hvis vi skal ud af campingpladsen skal kommunen så ikke ifølge 25 i vores brugsretsaftale, stille et andet område til rådighed imellem Næsvej og Krabbelykkevej? Svar til Djan Mørk fra Ole Eichner-Larsen 1) Det er korrekt, men det er også et led i forhandlingerne, da vi ikke tror at kommunen vil sidde og kigge på vores både fra det nye rådhus. Derefter var der ikke flere spørgsmål og formandens beretning blev godkendt. 3. a Fremlæggelse og godkendelse af selskabets regnskab. Peder Roer startede med at konstatere, at bestyrelsen havde underskrevet regnskabet og at vores revisor fandt regnskabet retvisende, samt at vores revisorfirma var repræsenteret ved mødet i dag. Derefter gennemgik han regnskabets forskellige poster, hvoraf følgende skal fremhæves: Der er i det forgangne regnskabsår 2010 blevet investeret for ca. 5,5 mio. kr. Overskuddet endte på kr. hvilket var bedre end det budgetterede, som var på kr. Egenkapitalen er vokset til ca. 12,8 mio. kr. hvilket primært skyldes tilbageførsel af tidligere års afskrivninger på brugsrettighederne, som det blev vedtaget på forrige generalforsamling. Det nye er også, at der i egenkapitalen indgår en beregning af den årlige indeksering for alle andele, uanset om de har været handlet i løbet af året, for at give et retvisende billede af værdien af den samlede andelskapital. Der er indkøbt stativer for ca. 2,3 mio. kr., som er skaffet via finansiel leasing. Det betyder at stativerne er vores, når leasing perioden udløber om 10 år. Der skal dog slut indbetales kr. ved periodens udløb. Til sikkerhed for leasingkontrakten er der indbetalt 0,5 mio. kr., som kommer fra de bådejere der har købt brugsretten til et stativ, så netto skal der betales renter af ca. 1,8 mio. kr. Til finansiering af kran/mole/løftevogn osv., er der optaget et erhvervslån på 2,6 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Der er årlig genforhandling af lånet, hvilket er meget normalt. Grunden til at det hele ikke blev samlet på et lån skyldes, at banken ønskede at sprede risikoen. 6

7 Peder Roar viste en udspecificering af årets investeringer. (se nedenstående tabel) Investering 2010 Levetid Investeret (1000 kr.) Budget (1000 kr.) Finansiering Rente Pumpehus Masteholder og kranbaner i masteskur Havetraktor 5 25 Pengeskab 5 16 Højtryksrenser 5 15 Samlet KK, max. 2,15 mio. kr. Variable Kaj og fundament Svingkran Flytning og ombygning af 5 34 mastekran El, jordbundscheck, flyt jord, stropper Gaffeltruck Løftevogn Samlet kranløsning Erhvervslån 2,6 mio. kr. Bådstativer (340 stk.) Leasingaftale 2,3 mio. kr. Variable (4,55 %) Variable (4,65 %) Samlet investeringer i Spørgsmål Bernd Meissner Plads E34 1) Har man undersøgt hvad faldet i gæstesejler skyldes, og dermed også fald i indtægten? 2) Hvad skyldes faldet i udlejede bådpladser? Svar til Bernd Meissner fra Alex Hansen 1) Vi mener at faldet på ca. 13 % skyldes, dels det dårlige vejr vi havde sidste år, samt at Bågø har fået udvidet deres havne faciliteter, hvilket har givet en hvis nyhedsværdi. Vi er i gang med at få renoveret vores toilet- og badefaciliteter, med nye brusekabiner, lofter, flisebelægning, lys osv. Der vil også blive installeret musik, blomster, hårshampoo og duft bokse. 2) Der er ca. 20 lejere/ejere som har forladt marinaen, hvilket er en nedgang på ca. 3-4 %. Når jeg har spurgt om årsagen til at de forlader marinaen, har 2-3 stk. givet den nye kran/stativ løsning skylden, men ellers er det mest folks alder, der har været hovedgrunden. 7

8 Spørgsmål Palle Beishjær Plads H69 1) Dem der har forudbetalt for stativerne, hvor ligger afregningen henne? Svar til Palle Beishjær fra Peder Roer 1) Dem der har købt brugsretten til et stativ, får årligt nedskrevet værdien af brugsretten med 7 %. Det nedskrevne beløb vil optræde som en indtægt fra stativer i marinaens regnskab. For dem der lejer brugsretten til et stativ, vil hele lejen indgå som en indtægt fra stativer. Spørgsmål Henning Andersen - Plads D34 1) I ledelsens beretning for 2010 står der at Det er fortsat Assens Marinas mål, at efterleve efterspørgslen efter bådpladser. I de tilfælde, hvor marinaen ikke kan efterleve efterspørgslen vil marinaen blive udvidet i det omfang det er muligt Er det ikke først og fremmest Amba ets mål, at foretage de investeringer, der gør havnen attraktiv for de nuværende andelshavere? Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen 1) Det er korrekt, men vi vil statidgvæk udvide, hvis der er efterspørgsel, da udvidelsen bliver betalt med det samme af de andelshavere, som køber pladserne. Derefter var der ikke flere spørgsmål og regnskabet blev godkendt. 3.b Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. Peder Roar lagde ud med at sige, at budgettet var lidt konservativt med hensyn til antal lejer/ejer, som vi forventer vil være uændret, samt at antal af gæstesejler kun vil stige en lille smule. Derefter blev de forskellige budgetpunkter gennemgået hvoraf følgende skal fremhæves: Der budgetteres med at sælge for kr. diesel om året, hvis etablering af et selvbetjent dieselanlæg godkendes på generalforsamlingen. Der forventes investeret for ca. 0,5 mio. kr. i bl.a. tankanlæg, renovering af toiletter og baderum samt etablering af endebro ved A broen. Overskuddet for 2011 er budgetteret til ca kr. Drifts- og kapitalbudget for 2011 blev godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag. Dirigenten Palle Thomsen meddelte at der var indkommet 1 forslag fra Henning Andersen Plads D34 og Bernd Meissner Plads E34 der lyder som følgende: Procedure for gennemførelse af investeringer: Som bilag til budgettet udarbejdes hvert år et treårigt investeringsbudget, indeholdende såvel forslag fra bestyrelsen som forslag fra medlemmerne. Af investeringsbudgettet skal det fremgå, hvem der er forslagsstiller. 8

9 Ligeledes skal større vedligeholdelsesarbejder optages på investeringsbudgettet efter indstilling fra havnefogeden. Forslagene prioriteres af generalforsamlingen ved en afstemning. Investeringer foretages i den prioriterede rækkefølge. Såfremt der foreligger tvingende omstændigheder (force majeur situationer), kan den prioriterede rækkefølge brydes. Før investeringer kan foretages, skal der, for det enkelte projekt, foreligge et budget, baseret på faglige, forsvarlige beregninger af mindst 3 tilbud om løsningsmodeller. Dette budget skal godkendes af en generalforsamling før investeringen effektueres. Intet projekt må opdeles i delprojekter, med mindre generalforsamlingens godkendelse foreligger. Kommentar fra Henning Andersen Plads D34 til forslaget Henning fortalte at grunden til forslaget skyldes sidste generalforsamling, hvor han følte at mange deltagere ikke havde nogle forudsætninger for at stemme for eller imod, den nu gennemførte kran/stativ løsning. Han ville gerne vedgå, at forslaget kunne virke lidt bureaukratisk, men at det også mere, ud fra at demokratisk synspunkt, var tænkt til at kunne skabe debat omkring, hvad vi skulle investere i. Svar til Henning Andersen fra dirigent Palle Thomsen Mener forslaget vil bevirke vedtægtsændringer, så det er ikke noget man kan beslutte i dag. Svar til dirigent Palle Thomsen fra Henning Andersen Det skal betragtes som en procedure, for at bestyrelsen kan leve op til generalforsamlingens ønsker. Svar til Henning Andersen fra Helge Jakobsen - Plads G24 Kan ikke forstå at ordet vedligeholdelse indgår. Forslaget vil gøre det svært i det daglige virke for bestyrelsen. Kan godt følge hovedtanken når der tænkes på kran/stativer løsningen. Svar til Henning Andersen fra Ole Eichner-Larsen Er enig med Palle Thomsen om, at det kræver en vedtægtsændring, da forslaget stiller krav om et treårigt investeringsbudget. Ole gjorde opmærksom på, at sidste års budget blev holdt og når der f.eks. i år budgetteres med investeringer for kr., så er det selvfølgelig hensigten, at det skal holdes. Kommentar fra Gert Løvgren Plads B56 til forslaget Ser mere forslaget som et kritisk signal til den siddende bestyrelse end en hensigtsmæssig ændring af vedtægterne. Foretrækker at kritik siges lige ud, og vil gerne bakke op om den kritik, som jeg mener, forslagsstillerne ønsker at udtrykke. Vil gerne komme med konstruktiv kritik af bestyrelsen, formuleret som 3 forbedringspunkter: 1. Kommunikation. Der er brug for at bestyrelsen i højere grad, før den træffer beslutninger, informerer, oplyser og viser evnen til at lytte til andelshaverne. Først derefter træffer bestyrelsen sin beslutning, skærer 9

10 igennem og begrunder hvorfor. Noget tyder på, at hvis der ikke sker en forbedring på dette område, forstærkes modsætningsforholdet mellem bestyrelse og andelshavere, og vi bevæger os væk fra at være et professionelt ledet selskab, til at være en forening af brokkehoveder. 2. Forretningsplan. Jeg har tidligere efterlyst en vision, en mission og en forretningsplan, som man laver den i ethvert selskab, der vil have folket med sig. Det nærmeste vi kommer det i år, findes ikke i det, der hedder budget , men i årsrapportens korte afsnit om forventet udvikling, hvor bestyrelsen har prioriteret, hvad der skal ske i Selve budgettet, som skulle afspejle en prioriteret forretningsplan, ligner mere en rutinemæssig fremskrivning af almindeligheder, en fremskrivning som man ikke behøver en bestyrelse til, men som lige så godt kan laves af en kvalificeret bogholder. Jeg savner bestyrelsens udtrykte sammenhæng mellem vision og budget. Det kan gøres en hel del bedre end det foreliggende, og jeg opfordrer den nye bestyrelse til mere målrettet drivkraft, mere synlighed og mere begejstring. Jeg tror, at den prioritering, der derved vil komme til syne, også vil kunne tilfredsstille de 2 forslagsstillere. 3. Bestyrelsesansvar. Assens Marina er et andelsselskab, som har ansvar for en forretning, og tag ikke fejl. At selskabet er et a.m.b.a. - et selskab med begrænset ansvar omfatter, at vi som andelshavere alene hæfter med vore andele. Bestyrelsen derimod er underlagt en stribe lovkrav og ansvar, og bestyrelsens medlemmer er hjemfaldne til straf, hvis de ikke varetager deres lovfæstede ansvar. Det er det ansvar, og det medfølgende arbejde, der gør, at bestyrelsen skal have et honorar. Set fra min udkigspost, har vi ikke brug for en hyggeklub, men for en professionel varetagelse af forretningen Assens Marina, så mit, og andres indskud ikke blot bevares, men udvikles. Det er ganske enkelt det, der er den overordnede opgave. Vi skal derfor stille krav til den bestyrelse, vi om lidt vælger. Krav om forretningsmæssig kompetence, og om evne til at lytte, og til at skære igennem og træffe beslutninger. Deraf følger, at jeg anbefaler, at generalforsamlingen IKKE støtter forslaget. Det er Ok med konstruktiv kritik, lad os gerne få noget mere af det, men at stemme for det foreliggende forslag, vil være det samme, som at kastrere de kommende bestyrelser, indvikle dem i bureaukrati og fratage dem en nødvendig, forretningsmæssig handlefrihed. Hvis vi ikke kan vise tillid til en ny bestyrelse, skal vi ikke vælge den bestyrelse. Assens Marina må have en bestyrelse, der både kan informere og oplyse, kommunikere med medlemmerne, men også have rum til at udøve rettidig handlekraft. Lad mig slutte med at gentage konklusionen: Vi skal IKKE stemme for det foreliggende forslag, der vil vanskeliggøre kommende bestyrelsers handlekraft. Lad os i stedet, under næste punkt på dagsorden, sammensætte en bestyrelse, der lytter til den kritik, der er fremsat. Kommentar fra Bernt Meissner til Gert Løvgren Takker for talen, da det er det vi i virkeligheden ønsker, men ikke kunne få formuleret. Vi trækker herved forslaget tilbage. Dirigenten konstaterede at forslaget var trukket tilbage, og at man ville gå videre til næste punkt. 10

11 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af: Ole Eichner-Larsen formand Tom Pedersen næstformand Eigil Jensen Claus Nikolaisen Jan Anker Ankersen Peder Roar - suppleant Ulla Henriksen Nielsen - suppleant A. Bestyrelsmedlemmer på valg: Eigil Jensen ønsker genvalg. Claus Nicolaisen ønsker ikke genvalg. Ulla Henriksen Nielsen suppleant ønsker ikke genvalg. Peder Roar suppleant ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller desuden: Britta Jensen plads G50 Henrik Werchmeister plads E53 Lars Fredensborg plads B20 Fra salen indstiller: Helge Jakobsen plads G24 Følgende stemmetæller blev forslået og valgt uden modkandidat: Per Rasmussen, Hans Heilbo og Jørgen Elmer. Dirigenten oplyste om, at ifølge dagsorden, skulle der først stemmes om 4 pladser til bestyrelsen, hvilket skulle foregå på den gule stemmeseddel. Man skulle skrive navnene på 2 personer af de i alt 5, der kunne vælges imellem. De 2 der fik flest stemmer, ville være indvalgt som bestyrelses medlemmer. Den der fik tredje flest stemmer ville blive 1 suppleant, og den med fjerde flest stemmer ville blive 2 suppleant. Efter at kandidaterne kort havde præsenteret sig, og for Ejgil Jensen s vedkommende, blev præsenteret af Tom Pedersen, da han ikke selv var tilstede, skred man til skriftlig afstemning. 11

12 Følgende blev valgt til bestyrelsen for en periode af 2 år: - Henrik Werchmeister med 56 stemmer. - Lars Fredensborg med 52 stemmer. Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for en periode af 1 år: - Britta Jensen med 45 stemmer som første suppleant. - Helge Jakobsen med 32 stemmer som anden suppleant. Ejgil Jensen med 27 stemmer blev ikke valgt til bestyrelsen. Der var 2 blanke stemmesedler. Dirigenten gik nu videre til næste punkt. B. Formand på valg: Ole Eichner-Larsen formand ønsker ikke genvalg. Kandidater til formandspladsen: Claus Nicolaisen plads G27 Hans Mørkebjerg plads H57 Efter at kandidaterne havde præsenteret sig, og for Hans Mørkebjerg s vedkommende, blev han præsenteret af Bent Damsbo, da han ikke selv var tilstede, skred man til skriftlig afstemning på den røde stemmeseddel. Claus Nicolaisen fik 39 stemmer. Hans Mørkebjerg fik 68 stemmer, og er dermed valgt som ny formand for en periode af 2 år. Der var 4 blanke stemmesedler. 6. Valg af statsautoriseret revisor. Torben Hviid fra PricewaterhouseCoopers var indstillet af bestyrelsen, og blev valgt uden modkandidat. 7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne for Værdiansættelsen er det forgangne år steget med 2,04 %, så en andelspris pr. m 2 nu er på 830 kr. Nettoprisindekset er fra oktober 2009 til oktober 2010 steget fra 122,7 til 125,2 12

13 8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til bådansvarsforsikring. Claus Nicolaisen orienterede om, at alle både, hvad enten de tilhørte en leje- eller andelsejet plads i Assens marina, skulle have en opdateret ansvarsforsikring, og at årsmærker kun ville blive udleveret imod behørig dokumentation. Spørgsmål fra Henning Andersen Plads D34 Er der krav om størrelsens på dækningen. Svar til Henning Andersen fra Claus Nicolaisen Vi forventer at man har en normal forsikring. Spørgsmål Palle Beishjær Plads H69 Vil man checke gæstesejlere. Svar til Palle Beishjær fra Claus Nicolaisen Der vil blive meget svært, da en gæst f.eks. kan komme ind sent og tage af sted tidligt. Kommentar fra Henning Andersen Plads D34 Mindede om at selvom der ikke er et lovkrav, så fritager det ikke gæsterne for et ansvar. 9. Eventuelt. Spørgsmål Bernd Meissner Plads E34 Hvis man sælger sin båd, men ikke lige kan sælge bådpladsen, skal man så stadigvæk betale for et stativ, hvis man har meldt sig til ordningen. Svar til Bernd Meissner fra Ole Eichner-Larsen Stativet følger båden, så svaret er nej. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Klokken endte med at blive lidt over 18. Ole Eichner-Larsen takkede efterfølgende dirigenten, for at have ledet generalforsamlingen på en god og sikker måde. Ole Eichner-Larsen, Peder Roer, Ulla Henriksen, Claus Nicolaisen og Ejgil Jensen på et senere tidspunkt, modtog en erkendtlighed for deres store indsats i bestyrelsen. Referent. Alex Hansen / Ulla Henriksen 13

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Torsdag den 10. Marts 2011 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2011:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat

Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat 1 Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 114 Dato 12.12.2013 Mødested: Marinakontoret Start: 18.00 Slut: 22.00 Sider: 6 Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn 1 Den selvejende institution Vallensbæk Havn er en selvejende institution. Dens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Havnen har ingen oprindelig egenkapital.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere