Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/18 Mødekalender for /19 Repræsentation i diverse bestyrelser /20 Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S - Fremtid samt budget for /21 Tilføjelse af stednavn til vejnavn /22 Udskillelse af gadebelysningen i selvstændigt selskab /23 Parkeringskontrol /24 Opfølgning på temamøde om Vej & Park /25 Vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag /26 Håndhævelse og gebyrer, vandløbsloven /27 Orientering Lukkede sager: 11/28 Orientering... 41

3 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 26 Åbne sager: 01/18 Mødekalender for 2007 Sagsfremstilling: Kommunaldirektøren fremsender udkast til mødekalender for 2007 for Byrådet og de stående udvalg. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende principper: Møder i Økonomiudvalget og Byrådet holdes på torsdage Møder i de stående udvalg holdes på mandage, tirsdage og onsdage (UP dog fredag) Der holdes som udgangspunkt kun 1 månedligt møde i alle udvalg og Byrådet TM Indstilling: Kommunaldirektøren anmoder om, at udvalget drøfter forslaget til mødekalender, hvorefter det samlede forslag vil blive forelagt Sammenlægningsudvalget. Bilag: Udkast til mødekalender, 2007 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Forslag til mødekalender godkendt med bemærkninger: Mødetidspunkt: Kl Forslag til mødekalender suppleres med møde den 8. januar og den 17. december Eventuelle yderligere møder efter behov.

4 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 27 02/19 Repræsentation i diverse bestyrelser Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Underudvalget for Økonomi og Personale fremsender oversigt over udvalg, nævn og kommissioner, hvortil Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelse, repræsentantskab m.v. Underudvalget for Økonomi og Personale anmoder om underudvalgenes vurdering af relevans af repræsentation i diverse bestyrelser m.v. inden for det enkelte udvalgs område, hvor der er tale om frivillig repræsentation. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvorvidt repræsentation er relevant for så vidt angår udvalg inden for underudvalgets område. Teknisk direktør oplyser, at der er tale om følgende inden for underudvalgets område: Miljøprisudvalget 1 medlem Udvalget foreslås ændret til Natur- og miljøprisudvalget (koordineres med forslag fra Underudvalget for Udvikling og Planlægning) Bedømmelsesudvalget vedr. bygningspris/præmieringsudvalget godt og smukt byggeri 1 medlem Boligkommission (det er frivilligt om man ønsker en boligkommission findes ikke relevant, idet aktuelle sager kan behandles i enten Huslejenævn eller Embedslægeinstitution) 3 byrådsmedlemmer + 3 suppleanter Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1 medlem + 1 stedfortræder Bilag: Oversigt over udvalg m.v. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler repræsentation inden for de nævnte udvalg, dog findes det ikke relevant at nedsætte en Boligkommission.

5 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 28 03/20 Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S - Fremtid samt budget for 2007 Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU I forbindelse med den kommunale strukturreform skal der træffes afgørelse om, hvad der skal ske med Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Ved kommunesammenlægningen indtræder Brønderslev-Dronninglund i den nuværende Brønderslev Kommunes rettigheder og forpligtelser som interessent i Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Efter ejendomsselskabets vedtægter kan interessentkommunerne udtræde af selskabet med 3 års varsel til en 1. januar ( 11). Udtræden med kortere varsel kræver enighed mellem interessentkommunerne. Endvidere kan selskabet opløses, når interessentkommunerne er enige herom. Da ejendomsselskabets formål alene er at drive og udleje ejendommen, indebærer et salg af ejendommen, at selskabet opløses. Et salg skal derfor besluttes efter vedtægtsbestemmelserne om opløsning Bestyrelsen for ejendomsselskabet har rettet henvendelse til Ny Hjørring Kommune og øvrige lejere for at høre, om de er interesseret i at købe ejendommen. Salg kan dog først ske efter, at ejendommen har været udbudt til salg offentligt. Efter 19 i lov om revision af den kommunale inddeling skal sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner tage stilling til ejendomsselskabets fremtid, hvorfor sagen skal behandles i såvel de nuværende kommuner som i de nye kommuner. Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 11. september 2006 at foreslå, at ejendommen udbydes til salg, hvorefter ejendomsselskabet opløses. Indtil der foreligger en afgørelse af ejendomsselskabets fremtid har bestyrelsen besluttet at fremsende forslag til budget 2007 til godkendelse i interessentkommunerne. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at ejendommen ikke sælges, og at betalingen til Hjørring Kommune for administration og viceværtfunktion i 2007 forhøjes til kr. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø tager beslutning i Teknik- og Miljøudvalget for Brønderslev Kommune til efterretning, og at udvalget anbefaler det fremsendte forslag til budget 2007 til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Bilag: Forslag til budget 2007

6 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 29 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Godkendt som foreslået.

7 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 30 04/21 Tilføjelse af stednavn til vejnavn Sagsfremstilling: Brønderslev-Dronninglund Kommune har et vejnavn, som er sammenfaldende med Hjørring Kommune inden for samme postdistrikt. I sådanne tilfælde skal der suppleres med et bynavn (stednavn), som præciserer vejens beliggenhed. Det drejer sig om Engbovej, 9760 Vrå Engbovej har tilknyttet adresser i både Brønderslev-Dronninglund Kommune og Hjørring Kommune, hvorfor der skal suppleres med et bynavn. Teknisk Forvaltning har den 20. juli sendt forslaget til høring blandt beboerne på Engbovej. Ved høringsfristens udløb er der ikke kommet bemærkninger eller indsigelser. TM Indstilling: Teknisk Forvaltning foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø godkender, at Engbovej suppleres med bynavnet Sterup. Adresseringen vil herefter være; Engbovej, Sterup, 9760 Vrå. Alternativ løsning til Engbovej vil være nyt vejnavn. Det skal bemærkes, at de berørte parter skal høres, hvis udvalget vælger et nyt vejnavn. Høringsfristen er 4 uger. Det bemærkes endvidere, at CPR-registeret lukker for indberetninger den 20. oktober 2006 (indtil 31. december 2006). Bilag: Kortbilag Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Godkendt som foreslået. Det vurderes efterfølgende, om postdistrikt-grænsen kan flyttes, således ejendommen får postdistrikt-nummer 9700.

8 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 31 05/22 Udskillelse af gadebelysningen i selvstændigt selskab Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Der har tidligere været drøftet et eventuelt salg af gadebelysningen i Brønderslev og Dronninglund kommuner til BOE. Baggrunden herfor er en højesteretsdom der betyder, at såfremt ejerskabet til gadebelysningen overdrages/sælges til et driftsselskab, der også står for driften af gadebelysningen, kan driftsselskabet få afgiftsfritagelse for elafgiften i forbindelse med selskabets indkøb af strøm. Dette betyder, at driftsselskabet kan viderefakturere til kommunen uden elafgiften, hvilket vil medføre en mindre udgift til strøm til gadebelysning på ca. 1,7 mill. kr. årligt for Brønderslev- Dronninglund Kommune. Forvaltningen har derfor i samarbejde med revisorfirmaet KPMG drøftet, hvilke muligheder der vil være for at udskille gadebelysningen fra den kommunale forvaltning, således at afgiftsfritagelse kan opnås. Umiddelbart kan der foreslås 3 forskellige modeller 1. Forpagtningsmodellen. Modellen går ud på, at kommunen stadig ejer lysanlægget, mens en fremmed virksomhed leverer gadebelysningen til kommunen og har fuld rådighed over lysanlægget i form af en forpagtningsaftale. 2. Salg af gadebelysningen og overdragelse af driften til anden side. Modellen går ud på, at kommunen overdrager lysanlægget til en selvstændig virksomhed, herunder eventuelt til et elforsyningsselskab. Kommunen er ikke længere ejer af lysanlægget, men betaler en løbende ydelse herunder også et bidrag til forrentning og afskrivning af købsprisen for gadelysanlægget, til virksomheden, der ejer og driver lysanlægget. 3. Partneringaftale. Kommunen fastholder ejerskabet på belysningsanlægget, men udbyder driften og produktionen af lys over flere år i form af en partnering kontrakt, hvor kommunen får medindflydelse på renoveringen af belysningsanlæggene, men samtidig får gavn af den løbende tekniske udvikling, der sker indenfor området og den knowhow, som det bydende selskab må besidde. Ved partnering udbuddet kan der fastsættes kriterier for fordeling af eventuelle gevinster ved forbedring af anlæggets drift mellem kommunen og entreprenøren/rådgiveren I ovennævnte 3 muligheder er det reelle driftsselskaber, der ejer, driver og producerer lys til gadebelysningen, hvilket er en klar forudsætning for at få afgiftsfritagelse i forhold til Told & Skat. I vedlagte bilag er der foretaget nærmere belysning og vurdering af ovennævnte muligheder. Gadebelysningsanlægget i Brønderslev-Dronninglund kommune er generelt temmeligt gammelt og nedslidt, hvorfor der er et stort renoveringsbehov, som der i de nuværende budgetter for de 2 kommuner ikke er afsat penge til at rette op på. Ved afgiftsfritagelsen åbnes der mulighed for finansiering af en påtrængt renovering og modernisering af belysningsanlægget. Forvaltningen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til, hvilken løsningsmo-

9 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 32 del, der skal arbejdes videre med, herunder valg af konsulentfirma til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overdragelse af drift og vedligeholdelse af gadebelysningen til privat selskab skal ske ved EU-udbud, inden det kan realiseres. Denne proces er tidskrævende og kan tage op til 1 år afhængig af, om anlægget skal registreres før udbudet, eller der i udbuddet indbygges en reguleringsfaktor, som benyttes i takt med, at entreprenøren efterfølgende detaljeret registrerer anlægget. Det kan oplyses, at enkelte kommuner af hensyn til opnåelse af straks fritagelse af elafgiften har tilsidesat kravet om udbud ved overdragelse af driften af gadebelysningen til privat firma. Lovgrundlag: Området er reguleret i henhold til lov om offentlige veje og styrelsesloven. Økonomiske konsekvenser: I henhold til Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal det modtagne beløb for salget af belysningsanlægget deponeres i 10 år, hvorefter det kan frigives med 1/5 de efterfølgende år. Renter for det deponerede beløb, som er identiske med nationalbankens indskudsbevisrente kan dog hæves løbende. Indtægten ved et eventuelt salg vil dog samtidigt indgå i kommunens løbende likviditetsopgørelse. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at udvalget drøfter de foreslåede muligheder, og beslutter hvilken model udvalget vil anbefale Sammenlægningsudvalget at godkende som grundlag for udskillelse af gadebelysningen fra den kommunale forvaltning. Bilag: KPMG's notat af 21. juni 2006 Carl Bro's notat af 5. september 2006 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler en model med en partneringsaftale med udbud pr. 1/ Forinden fremsendelse til Sammenlægningsudvalget undersøges muligheden for forlængelse/udvidelse af eks. driftsaftale med henblik på afgiftsfritagelse også i 2006 og Aftalen søges udvidet til at omfatte hele den nye kommune.

10 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 33 06/23 Parkeringskontrol Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Historik: Trafikministeriet godkendte i år 2000 Brønderslev og Dronninglund Kommunes tilkendegivelse på, at kommunerne fremover selv ønskede at varetage parkeringskontrollen i kommunen. Brønderslev og Dronninglund Kommuner har siden hen og indtil den 1. januar 2007 haft en samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommune), om varetagelsen af den kommunale parkeringskontrol. Brønderslevs aftale omfattede påligning, inddrivelse og klagebehandling af ca. 800 stk. afgifter/år i byerne Brønderslev, Jerslev og Ø. Brønderslev, mens Dronninglund har haft en begrænset aftale, på ca. 60 stk. afgifter, i forbindelse med Hjallerup Marked. Fremtidig parkeringskontrol: Projektgruppen for Vej og Trafik har opstillet 4 løsningsmuligheder for den fremtidige parkeringskontrol: 1. Ingen kommunal parkeringskontrol. (Politiet varetager opgaven i begrænset omfang) 2. Egenkontrol. (Kommunen ansætter uddannet personale til opgaven) 3. Samarbejde med anden kommune, om delvis varetagelse af opgaven. 4. Samarbejde med anden kommune, om varetagelse af hele opgaven. Projektgruppen har beregnet økonomien for de 4 forslag, ud fra et niveau svarende til 1000 afgifter/år. 1. Ingen omkostninger (Politiet varetager opgaven i begrænset omfang) 2. Udgift på kr./år + engangsudgift på kr. 3. Udgift på kr./år (konkret tilbud fra Parkeringskontrol Nord) 4. Indtægt på kr./år (konkret tilbud fra Parkeringskontrol Nord) Ovennævnte beregninger viser, at der ikke p.t. kan opnås økonomisk overskud i selv at varetage parkeringskontrollen, ej heller ved et delvist samarbejde med en anden kommune. Jævnfør Færdselslovens bestemmelser, så er det kun Politiet, kommunen eller samarbejde med anden kommune, der må pålægge parkeringsafgifter på offentlige vej- og parkeringsarealer. Private parkeringsselskaber må derfor kun kontrollere på de private vej- og parkeringsarealer, og kun såfremt der tydeligt ved skiltning er angivet, at arealet er privat, og at der udføres parkeringskontrol. Målsætning: Parkeringskontrollen skal medvirke til, at der opnås en god og sund parkeringskultur i kommunen, således at de etablerede parkeringsrestriktioner / vejtekniske tiltag respekteres af tra-

11 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 34 fikanterne. Parkeringskontrol-ordningen er som minimum forudsat at være en hvile-i-sig-selv ordning, således at der ikke bliver udgifter til kommunen. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at der indgås samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommune) om varetagelsen af hele den kommunale parkeringskontrol, svarende til påligning af ca afgifter/år og med en løbetid min. 3 år. at parkeringskontrollen udvides til også at omfatte byerne Dronninglund og Hjallerup. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler, at der indgås samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord inden for de områder, der tidligere har været omfattet af kontrollen. Poul Pedersen stemmer for, at parkeringskontrolordningen enten omfatter hele kommunen, eller at der ikke indgås aftale om kontrolordning.

12 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 35 07/24 Opfølgning på temamøde om Vej & Park Sagsfremstilling: På Sammenlægningsudvalgets møde den 10. august 2006 blev Vej- og Parkområdet gennemgået. Efterfølgende drøftede udvalget på møde den 28. august 2006, pkt. 1/14, området. Den samlede vurdering af området er, at der ikke er markante forskelle på serviceniveauet i de 2 kommuner for så vidt angår driften af veje og grønne områder. Det er imidlertid svært entydigt at beskrive serviceniveauet i de 2 kommuner på området. Brønderslev Kommune har en betydelig større mængde opgaver ved kommunens forsyningsselskaber. Dronninglund Kommune har en snerydningsordning for private og en havepasningsordning for pensionister. Vandløbsvedligeholdelsen er i Brønderslev Kommune udbudt til privat entreprenør, hvorimod kun maskinoprensningen er udbudt i Dronninglund Kommune. Organisatorisk har Brønderslev Kommune én stor afdeling (materielgård), mens Dronninglund Kommune har flere materielgårde (Dronninglund, Hjallerup og Asaa). En del planlægnings- og tilsynsmæssige opgaver er i Brønderslev Kommune placeret på materielgården. Det gælder f.eks. idrætspladser, grønne områder og legepladser. I Dronninglund Kommune er opgaverne henlagt til kommunegartneren i forvaltningen. Det samme gør sig gældende, når det gælder ansvaret for projektering og udbud m.v. på vejområdet, byggemodninger, gadebelysning og vandløbsvedligeholdelse, hvor opgaverne i Brønderslev Kommune ligger decentralt på materielgården, men i Dronninglund løses af medarbejdere i forvaltningen på rådhuset. Dronninglund har indført ressourcestyring som primært styringsredskab, Brønderslev er med i denne proces. Dronninglund Kommune har en funktion, som projekt for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ca. 10 stk. Denne funktion findes ikke i Brønderslev, men afdelingen er her forpligtiget til 5 personer i jobtræning. Begge kommuner har ydelsesbeskrivelser for udførelsen af opgaverne. Der vil dog forestå et arbejde med at harmonisere og færdiggøre driftsplanerne med ensartede plejeniveauer og metodik, Men dette arbejde er ikke afgørende for løsningen af driftsopgaverne på vej- og parkområdet pr. 1. jan Der vil være store fordele ved hurtigt at etablere et formelt samarbejde mellem de udførende driftsorganisationer i de 2 kommuner, da der forventes at være store fordele ved f.eks fælles udnyttelse af maskinparken, overvejelser om anskaffelse af nyt udstyr og nye maskiner, fælles principper for anvendelse af ressourcestyringssystem, fælles udvikling af regnskabssystemer m.v. Et mere formelt samarbejde kan formentlig etableres, når beslutningen om den fremtidige organisation er på plads. Et væsentligt led heri er beslutningen om organisering af driftsenheden (materielgården) - herunder stillingtagen til placering og omfang af lokale materielgårde. Samlet kan det konkluderes, at de opgaver, der især skal sættes focus på for at sikre driften pr. 1/1-2007, er: TM

13 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 36 Organisering af driftsområdet d.v.s. fremtidig fysisk struktur (antal materielgårde) samt harmonisering af principperne for styring af den udførende enhed. Det foreslås, at der i løbet af 2007 arbejdes hen i mod en løsning, hvor der fremover i alt vil være 2 materielgårde i den nye kommune. Én i Brønderslev, der dækker den vestlige del af kommunen, og én i Dronninglund eller Hjallerup, der dækker den østlige del. Løsningen kræver, at flere mindre materielgårde nedlægges/afhændes i Dronninglund Kommune, og at de eksisterende materielgårde i enten Dronninglund og Hjallerup udbygges med velfærdsforanstaltninger til medarbejderne og mere plads til maskinparken. Dronninglund Kommune har en snerydningsordning for fortove samt for pensionistindgange. I 2006 er der tilmeldt ca. 480 husstande til snerydningsordningen for fortove og ca. 75 pensionister er tilmeldt ordningen for pensionistindgange. Endelig har Dronninglund Kommune en havepasningsordning, hvor godt 40 pensionister er tilmeldt.. Ordningerne foreslås nedlagt i den nye kommune, idet opgaverne kan løses af private entreprenører. Vandløbsvedligeholdelsen er i Brønderslev Kommune udbudt til privat entreprenør både hvad angår den maskinelle og den manuelle oprensning. I Dronninglund Kommune er maskinoprensningen udbudt, mens den manuelle oprensning varetages af 2 vandløbshold á 2 medarbejdere. Det foreslås, at hele vandløbsvedligeholdelsen udbydes i den nye kommune. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø tager stilling til, hvorledes harmonisering af serviceniveauet på Vej- og Parkområdet skal foregå, samt til hvordan området fysisk skal organiseres. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler, at der max. bliver 2 materielgårde i den nye kommune at de to snerydningsordninger samt havepasningsordningen bortfalder at hele vandløbsvedligeholdelsen udbydes

14 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 37 08/25 Vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag Sagsfremstilling: Vandløbsvedligeholdelse: Den foreliggende problematik vedrørende vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag vedrører alene fordeling af opgaverne vedrørende den daglige drift. Den kommune, som får driften overdraget, fordeler en gang årligt udgifterne mellem de berørte kommuner, normalt efter bredlængder, som omsættes til brøker eller procentsatser. Vandløbsmyndigheden, f.eks. tilsynet med 2 meter bræmmer, kan ikke uddelegeres. Den hører hjemme i den kommune, hvor pågældende vandløbsbred er beliggende. TM Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Vedligeholdelse af hidtidige kommunale grænsevandløb fortsættes uændret indtil videre. Eventuelle ændringsforslag fra grænsekommuner tages op til konstruktiv drøftelse. Vedligeholdelse af hidtidige amtsvandløb: Ger Å: Aalborg Kommune kommer til at stå for driften, da vandløbet starter som et 100% Aalborg-vandløb, og Aalborg er blevet tildelt mandskabs- og materielressourcer, som er velegnet hertil. Den øvre del af Ry Å (opstrøms den hvide bro) er både som amtsvandløb og kommunevandløb vidt forgrenet i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Denne del vedligeholdes fremover af Brønderslev-Dronninglund Kommune. Den nedre del af Ry Å (nedstrøms den hvide bro) er et meget stort vandløb i Jammerbugt og Aalborg Kommuner. Disse kommuner aftaler den fremtidige vedligeholdelse indbyrdes. Voer Å: Vandløbets bredder er nogenlunde ligeligt fordelt mellem Brønderslev- Dronninglund Kommune og Ny Frederikshavn Kommune. Ny Frederikshavn Kommune tilbydes, at Brønderslev-Dronninglund Kommune fremover står for driften. Ingstrup Sø Landvindingslag: 76% af interessenterne er fra Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune bliver den fremtidige vandløbsmyndighed. Kalum Bæk Landvindingslag: 79% af interessenterne er fra Hjørring Kommune. Hjørring Kommune bliver den fremtidige vandløbsmyndighed. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Godkendt som foreslået.

15 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 38 09/26 Håndhævelse og gebyrer, vandløbsloven Sagsfremstilling: Vandløbsområdet har stor betydning for naturen, miljøet og jordbrugets økonomi, hvilket er udtrykt i loven. Det er samtidig et område, hvor der kan opstå alvorlige konflikter mellem lodsejere indbyrdes og mellem lodsejere og myndigheder. Det er derfor vigtigt, at vandløbsmyndigheden løser sine opgaver hurtigt, effektivt og gennemskueligt og med tydelig overholdelse af lighedsprincippet. For at opnå disse mål anbefales at uddelegere kompetence med klare spilleregler til administrationen, og at føre en konsekvent gebyrpolitik. Det foreslås, at nedenstående procedurer følges i den nye kommune: Etablering af overkørsler og kreaturovergange: Tilladelse gives administrativt ud fra en bagatelbetragtning. Administrationen stiller standardvilkår og krav til dimensioner og bundkoter. Det stilles som betingelse, at kommunens vandløbsformand overvåger etableringen. Dette er gratis, og beskytter lodsejeren mod senere problemer. Vandløbsregulering, forudsætning for tilladelse: Der gives kun tilladelse til egentlige rørlægninger m.m., hvis projektet vurderes at være neutralt eller positivt i forhold til natur og miljø. Ansøgningerne forelægges til politisk afgørelse. Vandløbsregulering, gebyr: Der opkræves gebyr for sagsbehandling af ansøgninger om rørlægninger m.m. i.h.t. bekendtgørelse nr. 424 af Gebyret, som er fastsat i bekendtgørelsen, er pristalsreguleret og andrager for tiden ca. kr Gebyret opkræves ikke for overkørsler, kreaturovergange og vandløbsrestaureringer. Gebyret opkræves kun, hvis ansøgningen imødekommes. Gebyret fungerer som en god beskyttelse af naturen, og begrænser antallet af småsager. Håndhævelse af 2 meter bræmmer: Ifølge Skov- og Naturstyrelsens vejledning (januar 2002) gælder bræmmebestemmelserne både ved dyrkede marker og græsningsarealer. Almindeligt tilsyn: Hvis der opstår formodning eller vished om overtrædelse, sender administrationen en partshøringsskrivelse til ejeren / brugeren. Sagsbehandlingen fortsætter efter modtagelse af svar eller efter udløbet af svarfristen. Hvis førstegangsovertrædelse bliver konstateret, sender administrationen en indskærpelse. Hvis andengangsovertrædelse bliver konstateret, foretager administrationen politianmeldelse og orienterer ejeren / brugeren samt det politiske udvalg. Tilsyn i forbindelse med landbrugstilsyn: Hvis KO-kontrol (krydsoverensstemmelseskontrol) konstaterer bræmmeovertrædelse, skal dette indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv, som kan foretage fradrag i evt. landbrugsstøtte. Håndhævelse af vandløbsloven ved andre overtrædelser: Afhængigt af sagens alvor behandles den udelukkende administrativt eller forelægges til politisk behandling. Behandling af tvister om vandløb: Der foretages partshøring. Efterfølgende foretages efter TM

16 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 39 behov vandsynsforretning med deltagelse af parterne, administrationen og 1 eller flere udvalgsmedlemmer. Vandsynsforretningen er gratis. Sagsgange, klageadgang m.v. er i øvrigt fastlagt i vandløbslov, naturbeskyttelseslov og forvaltningslov samt kommunens implementering af kvalitetsstyringsloven. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at ovennævnte procedurer for håndhævelse af vandløbsloven godkendes. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Godkendt som foreslået.

17 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 40 10/27 Orientering TM Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud 1. Orientering fra møde vedr. naturskolens aktiviteter m.v. i Søheden Plantage.

18 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 41 11/28 Orientering TM Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Intet.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Pkt. 97 Virksomhedsoverdragelse Sagsnr. 268687 Byrådet Lukket punkt Resume Roskilde Brandvæsen fik ikke tildelt kontrakt om ambulancekørsel i perioden 2016-2024 i forbindelse med Region Sjællands udbud

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2113 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Onsdag den kl. 9. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S 1. Valg af dirigent. Erik Christiansen blev valgt som dirigent. Indledningsvis redegjorde han for baggrunden

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Vurdering af omklassificering af vandløb i Søvangssystemet

Vurdering af omklassificering af vandløb i Søvangssystemet Kommunalbestyrelsen Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 16/1590 Journalnr.: Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 25.04.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger.

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger. Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup tommypj@smilemail.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere