Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/18 Mødekalender for /19 Repræsentation i diverse bestyrelser /20 Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S - Fremtid samt budget for /21 Tilføjelse af stednavn til vejnavn /22 Udskillelse af gadebelysningen i selvstændigt selskab /23 Parkeringskontrol /24 Opfølgning på temamøde om Vej & Park /25 Vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag /26 Håndhævelse og gebyrer, vandløbsloven /27 Orientering Lukkede sager: 11/28 Orientering... 41

3 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 26 Åbne sager: 01/18 Mødekalender for 2007 Sagsfremstilling: Kommunaldirektøren fremsender udkast til mødekalender for 2007 for Byrådet og de stående udvalg. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende principper: Møder i Økonomiudvalget og Byrådet holdes på torsdage Møder i de stående udvalg holdes på mandage, tirsdage og onsdage (UP dog fredag) Der holdes som udgangspunkt kun 1 månedligt møde i alle udvalg og Byrådet TM Indstilling: Kommunaldirektøren anmoder om, at udvalget drøfter forslaget til mødekalender, hvorefter det samlede forslag vil blive forelagt Sammenlægningsudvalget. Bilag: Udkast til mødekalender, 2007 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Forslag til mødekalender godkendt med bemærkninger: Mødetidspunkt: Kl Forslag til mødekalender suppleres med møde den 8. januar og den 17. december Eventuelle yderligere møder efter behov.

4 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 27 02/19 Repræsentation i diverse bestyrelser Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Underudvalget for Økonomi og Personale fremsender oversigt over udvalg, nævn og kommissioner, hvortil Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelse, repræsentantskab m.v. Underudvalget for Økonomi og Personale anmoder om underudvalgenes vurdering af relevans af repræsentation i diverse bestyrelser m.v. inden for det enkelte udvalgs område, hvor der er tale om frivillig repræsentation. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvorvidt repræsentation er relevant for så vidt angår udvalg inden for underudvalgets område. Teknisk direktør oplyser, at der er tale om følgende inden for underudvalgets område: Miljøprisudvalget 1 medlem Udvalget foreslås ændret til Natur- og miljøprisudvalget (koordineres med forslag fra Underudvalget for Udvikling og Planlægning) Bedømmelsesudvalget vedr. bygningspris/præmieringsudvalget godt og smukt byggeri 1 medlem Boligkommission (det er frivilligt om man ønsker en boligkommission findes ikke relevant, idet aktuelle sager kan behandles i enten Huslejenævn eller Embedslægeinstitution) 3 byrådsmedlemmer + 3 suppleanter Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1 medlem + 1 stedfortræder Bilag: Oversigt over udvalg m.v. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler repræsentation inden for de nævnte udvalg, dog findes det ikke relevant at nedsætte en Boligkommission.

5 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 28 03/20 Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S - Fremtid samt budget for 2007 Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU I forbindelse med den kommunale strukturreform skal der træffes afgørelse om, hvad der skal ske med Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Ved kommunesammenlægningen indtræder Brønderslev-Dronninglund i den nuværende Brønderslev Kommunes rettigheder og forpligtelser som interessent i Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Efter ejendomsselskabets vedtægter kan interessentkommunerne udtræde af selskabet med 3 års varsel til en 1. januar ( 11). Udtræden med kortere varsel kræver enighed mellem interessentkommunerne. Endvidere kan selskabet opløses, når interessentkommunerne er enige herom. Da ejendomsselskabets formål alene er at drive og udleje ejendommen, indebærer et salg af ejendommen, at selskabet opløses. Et salg skal derfor besluttes efter vedtægtsbestemmelserne om opløsning Bestyrelsen for ejendomsselskabet har rettet henvendelse til Ny Hjørring Kommune og øvrige lejere for at høre, om de er interesseret i at købe ejendommen. Salg kan dog først ske efter, at ejendommen har været udbudt til salg offentligt. Efter 19 i lov om revision af den kommunale inddeling skal sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner tage stilling til ejendomsselskabets fremtid, hvorfor sagen skal behandles i såvel de nuværende kommuner som i de nye kommuner. Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 11. september 2006 at foreslå, at ejendommen udbydes til salg, hvorefter ejendomsselskabet opløses. Indtil der foreligger en afgørelse af ejendomsselskabets fremtid har bestyrelsen besluttet at fremsende forslag til budget 2007 til godkendelse i interessentkommunerne. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at ejendommen ikke sælges, og at betalingen til Hjørring Kommune for administration og viceværtfunktion i 2007 forhøjes til kr. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø tager beslutning i Teknik- og Miljøudvalget for Brønderslev Kommune til efterretning, og at udvalget anbefaler det fremsendte forslag til budget 2007 til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Bilag: Forslag til budget 2007

6 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 29 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Godkendt som foreslået.

7 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 30 04/21 Tilføjelse af stednavn til vejnavn Sagsfremstilling: Brønderslev-Dronninglund Kommune har et vejnavn, som er sammenfaldende med Hjørring Kommune inden for samme postdistrikt. I sådanne tilfælde skal der suppleres med et bynavn (stednavn), som præciserer vejens beliggenhed. Det drejer sig om Engbovej, 9760 Vrå Engbovej har tilknyttet adresser i både Brønderslev-Dronninglund Kommune og Hjørring Kommune, hvorfor der skal suppleres med et bynavn. Teknisk Forvaltning har den 20. juli sendt forslaget til høring blandt beboerne på Engbovej. Ved høringsfristens udløb er der ikke kommet bemærkninger eller indsigelser. TM Indstilling: Teknisk Forvaltning foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø godkender, at Engbovej suppleres med bynavnet Sterup. Adresseringen vil herefter være; Engbovej, Sterup, 9760 Vrå. Alternativ løsning til Engbovej vil være nyt vejnavn. Det skal bemærkes, at de berørte parter skal høres, hvis udvalget vælger et nyt vejnavn. Høringsfristen er 4 uger. Det bemærkes endvidere, at CPR-registeret lukker for indberetninger den 20. oktober 2006 (indtil 31. december 2006). Bilag: Kortbilag Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Godkendt som foreslået. Det vurderes efterfølgende, om postdistrikt-grænsen kan flyttes, således ejendommen får postdistrikt-nummer 9700.

8 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 31 05/22 Udskillelse af gadebelysningen i selvstændigt selskab Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Der har tidligere været drøftet et eventuelt salg af gadebelysningen i Brønderslev og Dronninglund kommuner til BOE. Baggrunden herfor er en højesteretsdom der betyder, at såfremt ejerskabet til gadebelysningen overdrages/sælges til et driftsselskab, der også står for driften af gadebelysningen, kan driftsselskabet få afgiftsfritagelse for elafgiften i forbindelse med selskabets indkøb af strøm. Dette betyder, at driftsselskabet kan viderefakturere til kommunen uden elafgiften, hvilket vil medføre en mindre udgift til strøm til gadebelysning på ca. 1,7 mill. kr. årligt for Brønderslev- Dronninglund Kommune. Forvaltningen har derfor i samarbejde med revisorfirmaet KPMG drøftet, hvilke muligheder der vil være for at udskille gadebelysningen fra den kommunale forvaltning, således at afgiftsfritagelse kan opnås. Umiddelbart kan der foreslås 3 forskellige modeller 1. Forpagtningsmodellen. Modellen går ud på, at kommunen stadig ejer lysanlægget, mens en fremmed virksomhed leverer gadebelysningen til kommunen og har fuld rådighed over lysanlægget i form af en forpagtningsaftale. 2. Salg af gadebelysningen og overdragelse af driften til anden side. Modellen går ud på, at kommunen overdrager lysanlægget til en selvstændig virksomhed, herunder eventuelt til et elforsyningsselskab. Kommunen er ikke længere ejer af lysanlægget, men betaler en løbende ydelse herunder også et bidrag til forrentning og afskrivning af købsprisen for gadelysanlægget, til virksomheden, der ejer og driver lysanlægget. 3. Partneringaftale. Kommunen fastholder ejerskabet på belysningsanlægget, men udbyder driften og produktionen af lys over flere år i form af en partnering kontrakt, hvor kommunen får medindflydelse på renoveringen af belysningsanlæggene, men samtidig får gavn af den løbende tekniske udvikling, der sker indenfor området og den knowhow, som det bydende selskab må besidde. Ved partnering udbuddet kan der fastsættes kriterier for fordeling af eventuelle gevinster ved forbedring af anlæggets drift mellem kommunen og entreprenøren/rådgiveren I ovennævnte 3 muligheder er det reelle driftsselskaber, der ejer, driver og producerer lys til gadebelysningen, hvilket er en klar forudsætning for at få afgiftsfritagelse i forhold til Told & Skat. I vedlagte bilag er der foretaget nærmere belysning og vurdering af ovennævnte muligheder. Gadebelysningsanlægget i Brønderslev-Dronninglund kommune er generelt temmeligt gammelt og nedslidt, hvorfor der er et stort renoveringsbehov, som der i de nuværende budgetter for de 2 kommuner ikke er afsat penge til at rette op på. Ved afgiftsfritagelsen åbnes der mulighed for finansiering af en påtrængt renovering og modernisering af belysningsanlægget. Forvaltningen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til, hvilken løsningsmo-

9 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 32 del, der skal arbejdes videre med, herunder valg af konsulentfirma til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overdragelse af drift og vedligeholdelse af gadebelysningen til privat selskab skal ske ved EU-udbud, inden det kan realiseres. Denne proces er tidskrævende og kan tage op til 1 år afhængig af, om anlægget skal registreres før udbudet, eller der i udbuddet indbygges en reguleringsfaktor, som benyttes i takt med, at entreprenøren efterfølgende detaljeret registrerer anlægget. Det kan oplyses, at enkelte kommuner af hensyn til opnåelse af straks fritagelse af elafgiften har tilsidesat kravet om udbud ved overdragelse af driften af gadebelysningen til privat firma. Lovgrundlag: Området er reguleret i henhold til lov om offentlige veje og styrelsesloven. Økonomiske konsekvenser: I henhold til Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal det modtagne beløb for salget af belysningsanlægget deponeres i 10 år, hvorefter det kan frigives med 1/5 de efterfølgende år. Renter for det deponerede beløb, som er identiske med nationalbankens indskudsbevisrente kan dog hæves løbende. Indtægten ved et eventuelt salg vil dog samtidigt indgå i kommunens løbende likviditetsopgørelse. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at udvalget drøfter de foreslåede muligheder, og beslutter hvilken model udvalget vil anbefale Sammenlægningsudvalget at godkende som grundlag for udskillelse af gadebelysningen fra den kommunale forvaltning. Bilag: KPMG's notat af 21. juni 2006 Carl Bro's notat af 5. september 2006 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler en model med en partneringsaftale med udbud pr. 1/ Forinden fremsendelse til Sammenlægningsudvalget undersøges muligheden for forlængelse/udvidelse af eks. driftsaftale med henblik på afgiftsfritagelse også i 2006 og Aftalen søges udvidet til at omfatte hele den nye kommune.

10 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 33 06/23 Parkeringskontrol Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Historik: Trafikministeriet godkendte i år 2000 Brønderslev og Dronninglund Kommunes tilkendegivelse på, at kommunerne fremover selv ønskede at varetage parkeringskontrollen i kommunen. Brønderslev og Dronninglund Kommuner har siden hen og indtil den 1. januar 2007 haft en samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommune), om varetagelsen af den kommunale parkeringskontrol. Brønderslevs aftale omfattede påligning, inddrivelse og klagebehandling af ca. 800 stk. afgifter/år i byerne Brønderslev, Jerslev og Ø. Brønderslev, mens Dronninglund har haft en begrænset aftale, på ca. 60 stk. afgifter, i forbindelse med Hjallerup Marked. Fremtidig parkeringskontrol: Projektgruppen for Vej og Trafik har opstillet 4 løsningsmuligheder for den fremtidige parkeringskontrol: 1. Ingen kommunal parkeringskontrol. (Politiet varetager opgaven i begrænset omfang) 2. Egenkontrol. (Kommunen ansætter uddannet personale til opgaven) 3. Samarbejde med anden kommune, om delvis varetagelse af opgaven. 4. Samarbejde med anden kommune, om varetagelse af hele opgaven. Projektgruppen har beregnet økonomien for de 4 forslag, ud fra et niveau svarende til 1000 afgifter/år. 1. Ingen omkostninger (Politiet varetager opgaven i begrænset omfang) 2. Udgift på kr./år + engangsudgift på kr. 3. Udgift på kr./år (konkret tilbud fra Parkeringskontrol Nord) 4. Indtægt på kr./år (konkret tilbud fra Parkeringskontrol Nord) Ovennævnte beregninger viser, at der ikke p.t. kan opnås økonomisk overskud i selv at varetage parkeringskontrollen, ej heller ved et delvist samarbejde med en anden kommune. Jævnfør Færdselslovens bestemmelser, så er det kun Politiet, kommunen eller samarbejde med anden kommune, der må pålægge parkeringsafgifter på offentlige vej- og parkeringsarealer. Private parkeringsselskaber må derfor kun kontrollere på de private vej- og parkeringsarealer, og kun såfremt der tydeligt ved skiltning er angivet, at arealet er privat, og at der udføres parkeringskontrol. Målsætning: Parkeringskontrollen skal medvirke til, at der opnås en god og sund parkeringskultur i kommunen, således at de etablerede parkeringsrestriktioner / vejtekniske tiltag respekteres af tra-

11 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 34 fikanterne. Parkeringskontrol-ordningen er som minimum forudsat at være en hvile-i-sig-selv ordning, således at der ikke bliver udgifter til kommunen. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at der indgås samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommune) om varetagelsen af hele den kommunale parkeringskontrol, svarende til påligning af ca afgifter/år og med en løbetid min. 3 år. at parkeringskontrollen udvides til også at omfatte byerne Dronninglund og Hjallerup. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler, at der indgås samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord inden for de områder, der tidligere har været omfattet af kontrollen. Poul Pedersen stemmer for, at parkeringskontrolordningen enten omfatter hele kommunen, eller at der ikke indgås aftale om kontrolordning.

12 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 35 07/24 Opfølgning på temamøde om Vej & Park Sagsfremstilling: På Sammenlægningsudvalgets møde den 10. august 2006 blev Vej- og Parkområdet gennemgået. Efterfølgende drøftede udvalget på møde den 28. august 2006, pkt. 1/14, området. Den samlede vurdering af området er, at der ikke er markante forskelle på serviceniveauet i de 2 kommuner for så vidt angår driften af veje og grønne områder. Det er imidlertid svært entydigt at beskrive serviceniveauet i de 2 kommuner på området. Brønderslev Kommune har en betydelig større mængde opgaver ved kommunens forsyningsselskaber. Dronninglund Kommune har en snerydningsordning for private og en havepasningsordning for pensionister. Vandløbsvedligeholdelsen er i Brønderslev Kommune udbudt til privat entreprenør, hvorimod kun maskinoprensningen er udbudt i Dronninglund Kommune. Organisatorisk har Brønderslev Kommune én stor afdeling (materielgård), mens Dronninglund Kommune har flere materielgårde (Dronninglund, Hjallerup og Asaa). En del planlægnings- og tilsynsmæssige opgaver er i Brønderslev Kommune placeret på materielgården. Det gælder f.eks. idrætspladser, grønne områder og legepladser. I Dronninglund Kommune er opgaverne henlagt til kommunegartneren i forvaltningen. Det samme gør sig gældende, når det gælder ansvaret for projektering og udbud m.v. på vejområdet, byggemodninger, gadebelysning og vandløbsvedligeholdelse, hvor opgaverne i Brønderslev Kommune ligger decentralt på materielgården, men i Dronninglund løses af medarbejdere i forvaltningen på rådhuset. Dronninglund har indført ressourcestyring som primært styringsredskab, Brønderslev er med i denne proces. Dronninglund Kommune har en funktion, som projekt for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ca. 10 stk. Denne funktion findes ikke i Brønderslev, men afdelingen er her forpligtiget til 5 personer i jobtræning. Begge kommuner har ydelsesbeskrivelser for udførelsen af opgaverne. Der vil dog forestå et arbejde med at harmonisere og færdiggøre driftsplanerne med ensartede plejeniveauer og metodik, Men dette arbejde er ikke afgørende for løsningen af driftsopgaverne på vej- og parkområdet pr. 1. jan Der vil være store fordele ved hurtigt at etablere et formelt samarbejde mellem de udførende driftsorganisationer i de 2 kommuner, da der forventes at være store fordele ved f.eks fælles udnyttelse af maskinparken, overvejelser om anskaffelse af nyt udstyr og nye maskiner, fælles principper for anvendelse af ressourcestyringssystem, fælles udvikling af regnskabssystemer m.v. Et mere formelt samarbejde kan formentlig etableres, når beslutningen om den fremtidige organisation er på plads. Et væsentligt led heri er beslutningen om organisering af driftsenheden (materielgården) - herunder stillingtagen til placering og omfang af lokale materielgårde. Samlet kan det konkluderes, at de opgaver, der især skal sættes focus på for at sikre driften pr. 1/1-2007, er: TM

13 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 36 Organisering af driftsområdet d.v.s. fremtidig fysisk struktur (antal materielgårde) samt harmonisering af principperne for styring af den udførende enhed. Det foreslås, at der i løbet af 2007 arbejdes hen i mod en løsning, hvor der fremover i alt vil være 2 materielgårde i den nye kommune. Én i Brønderslev, der dækker den vestlige del af kommunen, og én i Dronninglund eller Hjallerup, der dækker den østlige del. Løsningen kræver, at flere mindre materielgårde nedlægges/afhændes i Dronninglund Kommune, og at de eksisterende materielgårde i enten Dronninglund og Hjallerup udbygges med velfærdsforanstaltninger til medarbejderne og mere plads til maskinparken. Dronninglund Kommune har en snerydningsordning for fortove samt for pensionistindgange. I 2006 er der tilmeldt ca. 480 husstande til snerydningsordningen for fortove og ca. 75 pensionister er tilmeldt ordningen for pensionistindgange. Endelig har Dronninglund Kommune en havepasningsordning, hvor godt 40 pensionister er tilmeldt.. Ordningerne foreslås nedlagt i den nye kommune, idet opgaverne kan løses af private entreprenører. Vandløbsvedligeholdelsen er i Brønderslev Kommune udbudt til privat entreprenør både hvad angår den maskinelle og den manuelle oprensning. I Dronninglund Kommune er maskinoprensningen udbudt, mens den manuelle oprensning varetages af 2 vandløbshold á 2 medarbejdere. Det foreslås, at hele vandløbsvedligeholdelsen udbydes i den nye kommune. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø tager stilling til, hvorledes harmonisering af serviceniveauet på Vej- og Parkområdet skal foregå, samt til hvordan området fysisk skal organiseres. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler, at der max. bliver 2 materielgårde i den nye kommune at de to snerydningsordninger samt havepasningsordningen bortfalder at hele vandløbsvedligeholdelsen udbydes

14 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 37 08/25 Vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag Sagsfremstilling: Vandløbsvedligeholdelse: Den foreliggende problematik vedrørende vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag vedrører alene fordeling af opgaverne vedrørende den daglige drift. Den kommune, som får driften overdraget, fordeler en gang årligt udgifterne mellem de berørte kommuner, normalt efter bredlængder, som omsættes til brøker eller procentsatser. Vandløbsmyndigheden, f.eks. tilsynet med 2 meter bræmmer, kan ikke uddelegeres. Den hører hjemme i den kommune, hvor pågældende vandløbsbred er beliggende. TM Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Vedligeholdelse af hidtidige kommunale grænsevandløb fortsættes uændret indtil videre. Eventuelle ændringsforslag fra grænsekommuner tages op til konstruktiv drøftelse. Vedligeholdelse af hidtidige amtsvandløb: Ger Å: Aalborg Kommune kommer til at stå for driften, da vandløbet starter som et 100% Aalborg-vandløb, og Aalborg er blevet tildelt mandskabs- og materielressourcer, som er velegnet hertil. Den øvre del af Ry Å (opstrøms den hvide bro) er både som amtsvandløb og kommunevandløb vidt forgrenet i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Denne del vedligeholdes fremover af Brønderslev-Dronninglund Kommune. Den nedre del af Ry Å (nedstrøms den hvide bro) er et meget stort vandløb i Jammerbugt og Aalborg Kommuner. Disse kommuner aftaler den fremtidige vedligeholdelse indbyrdes. Voer Å: Vandløbets bredder er nogenlunde ligeligt fordelt mellem Brønderslev- Dronninglund Kommune og Ny Frederikshavn Kommune. Ny Frederikshavn Kommune tilbydes, at Brønderslev-Dronninglund Kommune fremover står for driften. Ingstrup Sø Landvindingslag: 76% af interessenterne er fra Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune bliver den fremtidige vandløbsmyndighed. Kalum Bæk Landvindingslag: 79% af interessenterne er fra Hjørring Kommune. Hjørring Kommune bliver den fremtidige vandløbsmyndighed. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Godkendt som foreslået.

15 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 38 09/26 Håndhævelse og gebyrer, vandløbsloven Sagsfremstilling: Vandløbsområdet har stor betydning for naturen, miljøet og jordbrugets økonomi, hvilket er udtrykt i loven. Det er samtidig et område, hvor der kan opstå alvorlige konflikter mellem lodsejere indbyrdes og mellem lodsejere og myndigheder. Det er derfor vigtigt, at vandløbsmyndigheden løser sine opgaver hurtigt, effektivt og gennemskueligt og med tydelig overholdelse af lighedsprincippet. For at opnå disse mål anbefales at uddelegere kompetence med klare spilleregler til administrationen, og at føre en konsekvent gebyrpolitik. Det foreslås, at nedenstående procedurer følges i den nye kommune: Etablering af overkørsler og kreaturovergange: Tilladelse gives administrativt ud fra en bagatelbetragtning. Administrationen stiller standardvilkår og krav til dimensioner og bundkoter. Det stilles som betingelse, at kommunens vandløbsformand overvåger etableringen. Dette er gratis, og beskytter lodsejeren mod senere problemer. Vandløbsregulering, forudsætning for tilladelse: Der gives kun tilladelse til egentlige rørlægninger m.m., hvis projektet vurderes at være neutralt eller positivt i forhold til natur og miljø. Ansøgningerne forelægges til politisk afgørelse. Vandløbsregulering, gebyr: Der opkræves gebyr for sagsbehandling af ansøgninger om rørlægninger m.m. i.h.t. bekendtgørelse nr. 424 af Gebyret, som er fastsat i bekendtgørelsen, er pristalsreguleret og andrager for tiden ca. kr Gebyret opkræves ikke for overkørsler, kreaturovergange og vandløbsrestaureringer. Gebyret opkræves kun, hvis ansøgningen imødekommes. Gebyret fungerer som en god beskyttelse af naturen, og begrænser antallet af småsager. Håndhævelse af 2 meter bræmmer: Ifølge Skov- og Naturstyrelsens vejledning (januar 2002) gælder bræmmebestemmelserne både ved dyrkede marker og græsningsarealer. Almindeligt tilsyn: Hvis der opstår formodning eller vished om overtrædelse, sender administrationen en partshøringsskrivelse til ejeren / brugeren. Sagsbehandlingen fortsætter efter modtagelse af svar eller efter udløbet af svarfristen. Hvis førstegangsovertrædelse bliver konstateret, sender administrationen en indskærpelse. Hvis andengangsovertrædelse bliver konstateret, foretager administrationen politianmeldelse og orienterer ejeren / brugeren samt det politiske udvalg. Tilsyn i forbindelse med landbrugstilsyn: Hvis KO-kontrol (krydsoverensstemmelseskontrol) konstaterer bræmmeovertrædelse, skal dette indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv, som kan foretage fradrag i evt. landbrugsstøtte. Håndhævelse af vandløbsloven ved andre overtrædelser: Afhængigt af sagens alvor behandles den udelukkende administrativt eller forelægges til politisk behandling. Behandling af tvister om vandløb: Der foretages partshøring. Efterfølgende foretages efter TM

16 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 39 behov vandsynsforretning med deltagelse af parterne, administrationen og 1 eller flere udvalgsmedlemmer. Vandsynsforretningen er gratis. Sagsgange, klageadgang m.v. er i øvrigt fastlagt i vandløbslov, naturbeskyttelseslov og forvaltningslov samt kommunens implementering af kvalitetsstyringsloven. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at ovennævnte procedurer for håndhævelse af vandløbsloven godkendes. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Godkendt som foreslået.

17 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 40 10/27 Orientering TM Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud 1. Orientering fra møde vedr. naturskolens aktiviteter m.v. i Søheden Plantage.

18 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 41 11/28 Orientering TM Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Intet.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere