Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/18 Mødekalender for /19 Repræsentation i diverse bestyrelser /20 Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S - Fremtid samt budget for /21 Tilføjelse af stednavn til vejnavn /22 Udskillelse af gadebelysningen i selvstændigt selskab /23 Parkeringskontrol /24 Opfølgning på temamøde om Vej & Park /25 Vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag /26 Håndhævelse og gebyrer, vandløbsloven /27 Orientering Lukkede sager: 11/28 Orientering... 41

3 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 26 Åbne sager: 01/18 Mødekalender for 2007 Sagsfremstilling: Kommunaldirektøren fremsender udkast til mødekalender for 2007 for Byrådet og de stående udvalg. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende principper: Møder i Økonomiudvalget og Byrådet holdes på torsdage Møder i de stående udvalg holdes på mandage, tirsdage og onsdage (UP dog fredag) Der holdes som udgangspunkt kun 1 månedligt møde i alle udvalg og Byrådet TM Indstilling: Kommunaldirektøren anmoder om, at udvalget drøfter forslaget til mødekalender, hvorefter det samlede forslag vil blive forelagt Sammenlægningsudvalget. Bilag: Udkast til mødekalender, 2007 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Forslag til mødekalender godkendt med bemærkninger: Mødetidspunkt: Kl Forslag til mødekalender suppleres med møde den 8. januar og den 17. december Eventuelle yderligere møder efter behov.

4 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 27 02/19 Repræsentation i diverse bestyrelser Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Underudvalget for Økonomi og Personale fremsender oversigt over udvalg, nævn og kommissioner, hvortil Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelse, repræsentantskab m.v. Underudvalget for Økonomi og Personale anmoder om underudvalgenes vurdering af relevans af repræsentation i diverse bestyrelser m.v. inden for det enkelte udvalgs område, hvor der er tale om frivillig repræsentation. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvorvidt repræsentation er relevant for så vidt angår udvalg inden for underudvalgets område. Teknisk direktør oplyser, at der er tale om følgende inden for underudvalgets område: Miljøprisudvalget 1 medlem Udvalget foreslås ændret til Natur- og miljøprisudvalget (koordineres med forslag fra Underudvalget for Udvikling og Planlægning) Bedømmelsesudvalget vedr. bygningspris/præmieringsudvalget godt og smukt byggeri 1 medlem Boligkommission (det er frivilligt om man ønsker en boligkommission findes ikke relevant, idet aktuelle sager kan behandles i enten Huslejenævn eller Embedslægeinstitution) 3 byrådsmedlemmer + 3 suppleanter Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1 medlem + 1 stedfortræder Bilag: Oversigt over udvalg m.v. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler repræsentation inden for de nævnte udvalg, dog findes det ikke relevant at nedsætte en Boligkommission.

5 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 28 03/20 Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S - Fremtid samt budget for 2007 Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU I forbindelse med den kommunale strukturreform skal der træffes afgørelse om, hvad der skal ske med Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Ved kommunesammenlægningen indtræder Brønderslev-Dronninglund i den nuværende Brønderslev Kommunes rettigheder og forpligtelser som interessent i Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Efter ejendomsselskabets vedtægter kan interessentkommunerne udtræde af selskabet med 3 års varsel til en 1. januar ( 11). Udtræden med kortere varsel kræver enighed mellem interessentkommunerne. Endvidere kan selskabet opløses, når interessentkommunerne er enige herom. Da ejendomsselskabets formål alene er at drive og udleje ejendommen, indebærer et salg af ejendommen, at selskabet opløses. Et salg skal derfor besluttes efter vedtægtsbestemmelserne om opløsning Bestyrelsen for ejendomsselskabet har rettet henvendelse til Ny Hjørring Kommune og øvrige lejere for at høre, om de er interesseret i at købe ejendommen. Salg kan dog først ske efter, at ejendommen har været udbudt til salg offentligt. Efter 19 i lov om revision af den kommunale inddeling skal sammenlægningsudvalgene i de nye kommuner tage stilling til ejendomsselskabets fremtid, hvorfor sagen skal behandles i såvel de nuværende kommuner som i de nye kommuner. Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 11. september 2006 at foreslå, at ejendommen udbydes til salg, hvorefter ejendomsselskabet opløses. Indtil der foreligger en afgørelse af ejendomsselskabets fremtid har bestyrelsen besluttet at fremsende forslag til budget 2007 til godkendelse i interessentkommunerne. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at ejendommen ikke sælges, og at betalingen til Hjørring Kommune for administration og viceværtfunktion i 2007 forhøjes til kr. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø tager beslutning i Teknik- og Miljøudvalget for Brønderslev Kommune til efterretning, og at udvalget anbefaler det fremsendte forslag til budget 2007 til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Bilag: Forslag til budget 2007

6 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 29 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Godkendt som foreslået.

7 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 30 04/21 Tilføjelse af stednavn til vejnavn Sagsfremstilling: Brønderslev-Dronninglund Kommune har et vejnavn, som er sammenfaldende med Hjørring Kommune inden for samme postdistrikt. I sådanne tilfælde skal der suppleres med et bynavn (stednavn), som præciserer vejens beliggenhed. Det drejer sig om Engbovej, 9760 Vrå Engbovej har tilknyttet adresser i både Brønderslev-Dronninglund Kommune og Hjørring Kommune, hvorfor der skal suppleres med et bynavn. Teknisk Forvaltning har den 20. juli sendt forslaget til høring blandt beboerne på Engbovej. Ved høringsfristens udløb er der ikke kommet bemærkninger eller indsigelser. TM Indstilling: Teknisk Forvaltning foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø godkender, at Engbovej suppleres med bynavnet Sterup. Adresseringen vil herefter være; Engbovej, Sterup, 9760 Vrå. Alternativ løsning til Engbovej vil være nyt vejnavn. Det skal bemærkes, at de berørte parter skal høres, hvis udvalget vælger et nyt vejnavn. Høringsfristen er 4 uger. Det bemærkes endvidere, at CPR-registeret lukker for indberetninger den 20. oktober 2006 (indtil 31. december 2006). Bilag: Kortbilag Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Godkendt som foreslået. Det vurderes efterfølgende, om postdistrikt-grænsen kan flyttes, således ejendommen får postdistrikt-nummer 9700.

8 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 31 05/22 Udskillelse af gadebelysningen i selvstændigt selskab Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Der har tidligere været drøftet et eventuelt salg af gadebelysningen i Brønderslev og Dronninglund kommuner til BOE. Baggrunden herfor er en højesteretsdom der betyder, at såfremt ejerskabet til gadebelysningen overdrages/sælges til et driftsselskab, der også står for driften af gadebelysningen, kan driftsselskabet få afgiftsfritagelse for elafgiften i forbindelse med selskabets indkøb af strøm. Dette betyder, at driftsselskabet kan viderefakturere til kommunen uden elafgiften, hvilket vil medføre en mindre udgift til strøm til gadebelysning på ca. 1,7 mill. kr. årligt for Brønderslev- Dronninglund Kommune. Forvaltningen har derfor i samarbejde med revisorfirmaet KPMG drøftet, hvilke muligheder der vil være for at udskille gadebelysningen fra den kommunale forvaltning, således at afgiftsfritagelse kan opnås. Umiddelbart kan der foreslås 3 forskellige modeller 1. Forpagtningsmodellen. Modellen går ud på, at kommunen stadig ejer lysanlægget, mens en fremmed virksomhed leverer gadebelysningen til kommunen og har fuld rådighed over lysanlægget i form af en forpagtningsaftale. 2. Salg af gadebelysningen og overdragelse af driften til anden side. Modellen går ud på, at kommunen overdrager lysanlægget til en selvstændig virksomhed, herunder eventuelt til et elforsyningsselskab. Kommunen er ikke længere ejer af lysanlægget, men betaler en løbende ydelse herunder også et bidrag til forrentning og afskrivning af købsprisen for gadelysanlægget, til virksomheden, der ejer og driver lysanlægget. 3. Partneringaftale. Kommunen fastholder ejerskabet på belysningsanlægget, men udbyder driften og produktionen af lys over flere år i form af en partnering kontrakt, hvor kommunen får medindflydelse på renoveringen af belysningsanlæggene, men samtidig får gavn af den løbende tekniske udvikling, der sker indenfor området og den knowhow, som det bydende selskab må besidde. Ved partnering udbuddet kan der fastsættes kriterier for fordeling af eventuelle gevinster ved forbedring af anlæggets drift mellem kommunen og entreprenøren/rådgiveren I ovennævnte 3 muligheder er det reelle driftsselskaber, der ejer, driver og producerer lys til gadebelysningen, hvilket er en klar forudsætning for at få afgiftsfritagelse i forhold til Told & Skat. I vedlagte bilag er der foretaget nærmere belysning og vurdering af ovennævnte muligheder. Gadebelysningsanlægget i Brønderslev-Dronninglund kommune er generelt temmeligt gammelt og nedslidt, hvorfor der er et stort renoveringsbehov, som der i de nuværende budgetter for de 2 kommuner ikke er afsat penge til at rette op på. Ved afgiftsfritagelsen åbnes der mulighed for finansiering af en påtrængt renovering og modernisering af belysningsanlægget. Forvaltningen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til, hvilken løsningsmo-

9 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 32 del, der skal arbejdes videre med, herunder valg af konsulentfirma til udarbejdelse af udbudsmaterialet. Overdragelse af drift og vedligeholdelse af gadebelysningen til privat selskab skal ske ved EU-udbud, inden det kan realiseres. Denne proces er tidskrævende og kan tage op til 1 år afhængig af, om anlægget skal registreres før udbudet, eller der i udbuddet indbygges en reguleringsfaktor, som benyttes i takt med, at entreprenøren efterfølgende detaljeret registrerer anlægget. Det kan oplyses, at enkelte kommuner af hensyn til opnåelse af straks fritagelse af elafgiften har tilsidesat kravet om udbud ved overdragelse af driften af gadebelysningen til privat firma. Lovgrundlag: Området er reguleret i henhold til lov om offentlige veje og styrelsesloven. Økonomiske konsekvenser: I henhold til Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal det modtagne beløb for salget af belysningsanlægget deponeres i 10 år, hvorefter det kan frigives med 1/5 de efterfølgende år. Renter for det deponerede beløb, som er identiske med nationalbankens indskudsbevisrente kan dog hæves løbende. Indtægten ved et eventuelt salg vil dog samtidigt indgå i kommunens løbende likviditetsopgørelse. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at udvalget drøfter de foreslåede muligheder, og beslutter hvilken model udvalget vil anbefale Sammenlægningsudvalget at godkende som grundlag for udskillelse af gadebelysningen fra den kommunale forvaltning. Bilag: KPMG's notat af 21. juni 2006 Carl Bro's notat af 5. september 2006 Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler en model med en partneringsaftale med udbud pr. 1/ Forinden fremsendelse til Sammenlægningsudvalget undersøges muligheden for forlængelse/udvidelse af eks. driftsaftale med henblik på afgiftsfritagelse også i 2006 og Aftalen søges udvidet til at omfatte hele den nye kommune.

10 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 33 06/23 Parkeringskontrol Sagsfremstilling: TM/ØP/SLU Historik: Trafikministeriet godkendte i år 2000 Brønderslev og Dronninglund Kommunes tilkendegivelse på, at kommunerne fremover selv ønskede at varetage parkeringskontrollen i kommunen. Brønderslev og Dronninglund Kommuner har siden hen og indtil den 1. januar 2007 haft en samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommune), om varetagelsen af den kommunale parkeringskontrol. Brønderslevs aftale omfattede påligning, inddrivelse og klagebehandling af ca. 800 stk. afgifter/år i byerne Brønderslev, Jerslev og Ø. Brønderslev, mens Dronninglund har haft en begrænset aftale, på ca. 60 stk. afgifter, i forbindelse med Hjallerup Marked. Fremtidig parkeringskontrol: Projektgruppen for Vej og Trafik har opstillet 4 løsningsmuligheder for den fremtidige parkeringskontrol: 1. Ingen kommunal parkeringskontrol. (Politiet varetager opgaven i begrænset omfang) 2. Egenkontrol. (Kommunen ansætter uddannet personale til opgaven) 3. Samarbejde med anden kommune, om delvis varetagelse af opgaven. 4. Samarbejde med anden kommune, om varetagelse af hele opgaven. Projektgruppen har beregnet økonomien for de 4 forslag, ud fra et niveau svarende til 1000 afgifter/år. 1. Ingen omkostninger (Politiet varetager opgaven i begrænset omfang) 2. Udgift på kr./år + engangsudgift på kr. 3. Udgift på kr./år (konkret tilbud fra Parkeringskontrol Nord) 4. Indtægt på kr./år (konkret tilbud fra Parkeringskontrol Nord) Ovennævnte beregninger viser, at der ikke p.t. kan opnås økonomisk overskud i selv at varetage parkeringskontrollen, ej heller ved et delvist samarbejde med en anden kommune. Jævnfør Færdselslovens bestemmelser, så er det kun Politiet, kommunen eller samarbejde med anden kommune, der må pålægge parkeringsafgifter på offentlige vej- og parkeringsarealer. Private parkeringsselskaber må derfor kun kontrollere på de private vej- og parkeringsarealer, og kun såfremt der tydeligt ved skiltning er angivet, at arealet er privat, og at der udføres parkeringskontrol. Målsætning: Parkeringskontrollen skal medvirke til, at der opnås en god og sund parkeringskultur i kommunen, således at de etablerede parkeringsrestriktioner / vejtekniske tiltag respekteres af tra-

11 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 34 fikanterne. Parkeringskontrol-ordningen er som minimum forudsat at være en hvile-i-sig-selv ordning, således at der ikke bliver udgifter til kommunen. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at der indgås samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommune) om varetagelsen af hele den kommunale parkeringskontrol, svarende til påligning af ca afgifter/år og med en løbetid min. 3 år. at parkeringskontrollen udvides til også at omfatte byerne Dronninglund og Hjallerup. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler, at der indgås samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord inden for de områder, der tidligere har været omfattet af kontrollen. Poul Pedersen stemmer for, at parkeringskontrolordningen enten omfatter hele kommunen, eller at der ikke indgås aftale om kontrolordning.

12 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 35 07/24 Opfølgning på temamøde om Vej & Park Sagsfremstilling: På Sammenlægningsudvalgets møde den 10. august 2006 blev Vej- og Parkområdet gennemgået. Efterfølgende drøftede udvalget på møde den 28. august 2006, pkt. 1/14, området. Den samlede vurdering af området er, at der ikke er markante forskelle på serviceniveauet i de 2 kommuner for så vidt angår driften af veje og grønne områder. Det er imidlertid svært entydigt at beskrive serviceniveauet i de 2 kommuner på området. Brønderslev Kommune har en betydelig større mængde opgaver ved kommunens forsyningsselskaber. Dronninglund Kommune har en snerydningsordning for private og en havepasningsordning for pensionister. Vandløbsvedligeholdelsen er i Brønderslev Kommune udbudt til privat entreprenør, hvorimod kun maskinoprensningen er udbudt i Dronninglund Kommune. Organisatorisk har Brønderslev Kommune én stor afdeling (materielgård), mens Dronninglund Kommune har flere materielgårde (Dronninglund, Hjallerup og Asaa). En del planlægnings- og tilsynsmæssige opgaver er i Brønderslev Kommune placeret på materielgården. Det gælder f.eks. idrætspladser, grønne områder og legepladser. I Dronninglund Kommune er opgaverne henlagt til kommunegartneren i forvaltningen. Det samme gør sig gældende, når det gælder ansvaret for projektering og udbud m.v. på vejområdet, byggemodninger, gadebelysning og vandløbsvedligeholdelse, hvor opgaverne i Brønderslev Kommune ligger decentralt på materielgården, men i Dronninglund løses af medarbejdere i forvaltningen på rådhuset. Dronninglund har indført ressourcestyring som primært styringsredskab, Brønderslev er med i denne proces. Dronninglund Kommune har en funktion, som projekt for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ca. 10 stk. Denne funktion findes ikke i Brønderslev, men afdelingen er her forpligtiget til 5 personer i jobtræning. Begge kommuner har ydelsesbeskrivelser for udførelsen af opgaverne. Der vil dog forestå et arbejde med at harmonisere og færdiggøre driftsplanerne med ensartede plejeniveauer og metodik, Men dette arbejde er ikke afgørende for løsningen af driftsopgaverne på vej- og parkområdet pr. 1. jan Der vil være store fordele ved hurtigt at etablere et formelt samarbejde mellem de udførende driftsorganisationer i de 2 kommuner, da der forventes at være store fordele ved f.eks fælles udnyttelse af maskinparken, overvejelser om anskaffelse af nyt udstyr og nye maskiner, fælles principper for anvendelse af ressourcestyringssystem, fælles udvikling af regnskabssystemer m.v. Et mere formelt samarbejde kan formentlig etableres, når beslutningen om den fremtidige organisation er på plads. Et væsentligt led heri er beslutningen om organisering af driftsenheden (materielgården) - herunder stillingtagen til placering og omfang af lokale materielgårde. Samlet kan det konkluderes, at de opgaver, der især skal sættes focus på for at sikre driften pr. 1/1-2007, er: TM

13 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 36 Organisering af driftsområdet d.v.s. fremtidig fysisk struktur (antal materielgårde) samt harmonisering af principperne for styring af den udførende enhed. Det foreslås, at der i løbet af 2007 arbejdes hen i mod en løsning, hvor der fremover i alt vil være 2 materielgårde i den nye kommune. Én i Brønderslev, der dækker den vestlige del af kommunen, og én i Dronninglund eller Hjallerup, der dækker den østlige del. Løsningen kræver, at flere mindre materielgårde nedlægges/afhændes i Dronninglund Kommune, og at de eksisterende materielgårde i enten Dronninglund og Hjallerup udbygges med velfærdsforanstaltninger til medarbejderne og mere plads til maskinparken. Dronninglund Kommune har en snerydningsordning for fortove samt for pensionistindgange. I 2006 er der tilmeldt ca. 480 husstande til snerydningsordningen for fortove og ca. 75 pensionister er tilmeldt ordningen for pensionistindgange. Endelig har Dronninglund Kommune en havepasningsordning, hvor godt 40 pensionister er tilmeldt.. Ordningerne foreslås nedlagt i den nye kommune, idet opgaverne kan løses af private entreprenører. Vandløbsvedligeholdelsen er i Brønderslev Kommune udbudt til privat entreprenør både hvad angår den maskinelle og den manuelle oprensning. I Dronninglund Kommune er maskinoprensningen udbudt, mens den manuelle oprensning varetages af 2 vandløbshold á 2 medarbejdere. Det foreslås, at hele vandløbsvedligeholdelsen udbydes i den nye kommune. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Underudvalget for Teknik og Miljø tager stilling til, hvorledes harmonisering af serviceniveauet på Vej- og Parkområdet skal foregå, samt til hvordan området fysisk skal organiseres. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud. Udvalget anbefaler, at der max. bliver 2 materielgårde i den nye kommune at de to snerydningsordninger samt havepasningsordningen bortfalder at hele vandløbsvedligeholdelsen udbydes

14 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 37 08/25 Vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag Sagsfremstilling: Vandløbsvedligeholdelse: Den foreliggende problematik vedrørende vedligeholdelse af grænsevandløb og pumpelag vedrører alene fordeling af opgaverne vedrørende den daglige drift. Den kommune, som får driften overdraget, fordeler en gang årligt udgifterne mellem de berørte kommuner, normalt efter bredlængder, som omsættes til brøker eller procentsatser. Vandløbsmyndigheden, f.eks. tilsynet med 2 meter bræmmer, kan ikke uddelegeres. Den hører hjemme i den kommune, hvor pågældende vandløbsbred er beliggende. TM Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at Vedligeholdelse af hidtidige kommunale grænsevandløb fortsættes uændret indtil videre. Eventuelle ændringsforslag fra grænsekommuner tages op til konstruktiv drøftelse. Vedligeholdelse af hidtidige amtsvandløb: Ger Å: Aalborg Kommune kommer til at stå for driften, da vandløbet starter som et 100% Aalborg-vandløb, og Aalborg er blevet tildelt mandskabs- og materielressourcer, som er velegnet hertil. Den øvre del af Ry Å (opstrøms den hvide bro) er både som amtsvandløb og kommunevandløb vidt forgrenet i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Denne del vedligeholdes fremover af Brønderslev-Dronninglund Kommune. Den nedre del af Ry Å (nedstrøms den hvide bro) er et meget stort vandløb i Jammerbugt og Aalborg Kommuner. Disse kommuner aftaler den fremtidige vedligeholdelse indbyrdes. Voer Å: Vandløbets bredder er nogenlunde ligeligt fordelt mellem Brønderslev- Dronninglund Kommune og Ny Frederikshavn Kommune. Ny Frederikshavn Kommune tilbydes, at Brønderslev-Dronninglund Kommune fremover står for driften. Ingstrup Sø Landvindingslag: 76% af interessenterne er fra Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune bliver den fremtidige vandløbsmyndighed. Kalum Bæk Landvindingslag: 79% af interessenterne er fra Hjørring Kommune. Hjørring Kommune bliver den fremtidige vandløbsmyndighed. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Godkendt som foreslået.

15 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 38 09/26 Håndhævelse og gebyrer, vandløbsloven Sagsfremstilling: Vandløbsområdet har stor betydning for naturen, miljøet og jordbrugets økonomi, hvilket er udtrykt i loven. Det er samtidig et område, hvor der kan opstå alvorlige konflikter mellem lodsejere indbyrdes og mellem lodsejere og myndigheder. Det er derfor vigtigt, at vandløbsmyndigheden løser sine opgaver hurtigt, effektivt og gennemskueligt og med tydelig overholdelse af lighedsprincippet. For at opnå disse mål anbefales at uddelegere kompetence med klare spilleregler til administrationen, og at føre en konsekvent gebyrpolitik. Det foreslås, at nedenstående procedurer følges i den nye kommune: Etablering af overkørsler og kreaturovergange: Tilladelse gives administrativt ud fra en bagatelbetragtning. Administrationen stiller standardvilkår og krav til dimensioner og bundkoter. Det stilles som betingelse, at kommunens vandløbsformand overvåger etableringen. Dette er gratis, og beskytter lodsejeren mod senere problemer. Vandløbsregulering, forudsætning for tilladelse: Der gives kun tilladelse til egentlige rørlægninger m.m., hvis projektet vurderes at være neutralt eller positivt i forhold til natur og miljø. Ansøgningerne forelægges til politisk afgørelse. Vandløbsregulering, gebyr: Der opkræves gebyr for sagsbehandling af ansøgninger om rørlægninger m.m. i.h.t. bekendtgørelse nr. 424 af Gebyret, som er fastsat i bekendtgørelsen, er pristalsreguleret og andrager for tiden ca. kr Gebyret opkræves ikke for overkørsler, kreaturovergange og vandløbsrestaureringer. Gebyret opkræves kun, hvis ansøgningen imødekommes. Gebyret fungerer som en god beskyttelse af naturen, og begrænser antallet af småsager. Håndhævelse af 2 meter bræmmer: Ifølge Skov- og Naturstyrelsens vejledning (januar 2002) gælder bræmmebestemmelserne både ved dyrkede marker og græsningsarealer. Almindeligt tilsyn: Hvis der opstår formodning eller vished om overtrædelse, sender administrationen en partshøringsskrivelse til ejeren / brugeren. Sagsbehandlingen fortsætter efter modtagelse af svar eller efter udløbet af svarfristen. Hvis førstegangsovertrædelse bliver konstateret, sender administrationen en indskærpelse. Hvis andengangsovertrædelse bliver konstateret, foretager administrationen politianmeldelse og orienterer ejeren / brugeren samt det politiske udvalg. Tilsyn i forbindelse med landbrugstilsyn: Hvis KO-kontrol (krydsoverensstemmelseskontrol) konstaterer bræmmeovertrædelse, skal dette indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv, som kan foretage fradrag i evt. landbrugsstøtte. Håndhævelse af vandløbsloven ved andre overtrædelser: Afhængigt af sagens alvor behandles den udelukkende administrativt eller forelægges til politisk behandling. Behandling af tvister om vandløb: Der foretages partshøring. Efterfølgende foretages efter TM

16 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 39 behov vandsynsforretning med deltagelse af parterne, administrationen og 1 eller flere udvalgsmedlemmer. Vandsynsforretningen er gratis. Sagsgange, klageadgang m.v. er i øvrigt fastlagt i vandløbslov, naturbeskyttelseslov og forvaltningslov samt kommunens implementering af kvalitetsstyringsloven. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at ovennævnte procedurer for håndhævelse af vandløbsloven godkendes. Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Godkendt som foreslået.

17 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 40 10/27 Orientering TM Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud 1. Orientering fra møde vedr. naturskolens aktiviteter m.v. i Søheden Plantage.

18 Underudvalget for Teknik og Miljø, 9. oktober 2006 Side 41 11/28 Orientering TM Fraværende: Ole Bruun, Hans Chr. Holst efter afbud Intet.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Parkeringskontrol Vejen Kommune

Parkeringskontrol Vejen Kommune #BREVFLE Vejen Kommune Att.: Chefkonsulent Egil Sønderby Teknik og Miljø 6600 Vejen 06. oktober 2014 Parkeringskontrol Vejen Kommune Tilbud om samarbejde vedrørende Parkeringskontrol i Vejen Kommune. Tak

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere