Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Budget mål- og rammebeskrivelserne * 3. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Egebjerghaven - omdannelse af 4 almene kollektivboliger til 2 familieboliger * 4. FSB, afd. Lundebjerg - lånekonvertering * 5. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården II - ansøgning (skema A) om udbedring af byggeskader og individuelle tilvalgsarbejder * 6. Ballerup Almennyttigt Boligselskab, afd. Grantofteparken - renovering og forbedring af 456 rækkehuse samt miljøarbejder omkring højhuset * 7. Skolebestyrelsen på Parkskolen - nyt medlem * 8. Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket - anlægsregnskab * 9. Etablering af UU-Vestegnen * 10. Signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO - anlægsbevilling * 11. Ring 4 - navngivning af ny adgangsvej til Tom s * 12. Byfornyelse, vinduesudskiftning i Lindebo, Linde Alle anlægsbevilling * 13. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af takst for 2004 * 14. Forslag til Lokalplan nr Baltorpvej 37 A ("Strædet") *

2 1. Meddelelser Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Budget mål- og rammebeskrivelserne Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 2: Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 2 Økonomiudvalget den 29. september 2004, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004, pkt. 2 Med vedtagelsen af budgettet ved 2. behandlingen den 7. oktober 2004 fastlagde Kommunalbestyrelsen de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse. Som anført i Økonomi & Planlægnings not af 12. oktober 2004 vil det godkendte meriale efterfølgende indgå i det trykte budget for Bilag Økonomi & Planlægnings not af 12. oktober 2004 (udsendes)

3 Kommunalbestyrelsen Økonomi & Planlægning foreslår, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder endeligt godkendes. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. C, V og O tog forbehold med henvisning til partiernes fælles ændringsforslag ved budgetvedtagelsen. Tiltrådt. C, V og O tog forbehold med henvisning til partiernes fælles ændringsforslag ved budgetvedtagelsen. 3. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Egebjerghaven - omdannelse af 4 almene kollektivboliger til 2 familieboliger Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 3: Resumé Boligselskabet Kirstinevang anmoder i brev af 6. september 2004 om Kommunalbestyrelsen godkendelse af nedlæggelse, ombygning, ommærkning, finansiering og ændret huslejefordeling ved omdannelse af 4 almene kollektivboliger i afdeling Egebjerghaven til 2 almene familieboliger. De 4 boliger i afdeling Egebjerghavens ejendom er indrettet som et kollektiv for udviklingshæmmede. Kollektivet består af 4 værelser med adgang til 2 badeværelser, 1 fælleskøkken samt nogle fælles opholdsrum. Kommunen har haft anvisningsret til alle 4 boliger lige siden byggeriets ibrugtagen i De seneste år har der imidlertid været problemer med anvise lejere til de nu utidssvarende boliger, og Kommunen har dækket huslejetabet. Ældre & Handicap har i maj 2004 opsagt aftalen om anvisningsretten for undgå, Kommunen kommer til dække fremtidigt huslejetab. Boligselskabet Kirstinevang har på et bestyrelsesmøde den 5. oktober 2004 godkendt en nedlæggelse af 2 af de 4 boliger samt ombygning og ommærkning af de "resterende" boliger til 2 rimeligt traktive familieboliger - begge med 3 rum fordelt på henholdsvis ca. 80,5 m 2 og 87,0 m 2. Der er udarbejdet et projektforslag med plantegning for de 2 ombyggede boliger. De samlede ombygningsudgifter beløber sig til kr. Bestyrelsen har endvidere godkendt en finansieringsmodel, som forudsætter et kommunalt tilskud på kr., mens de resterende kr. dækkes af et forbedringslån fra dispositionsfonden. De årlige ydelser på lånet skal finansieres ved huslejeforhøjelser for de 2 ombyggede boliger. Den nuværende årlige husleje for de 4 boliger er på 878 kr. pr. m 2.

4 Ved ommærkningen til 2 familieboliger falder den årlige husleje med ca. 48 kr. pr. m 2. Tilbagebetaling af forbedringslånet resulterer i en årlig lejestigning på ca. 24 kr. pr. m 2. Den fremtidige årlige husleje for de 2 ombyggede familieboliger vil herefter udgøre ca. 854 kr. pr. m 2? svarende til en månedlig husleje på henholdsvis ca kr. og kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende nedlæggelsen af 2 boliger. Godkendelsen må kun gives, hvis nedlæggelsen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for nedlæggelsen. Nedlæggelsen skal indberettes til Økonomistyrelsen, som afgør, om der på grund af nedlæggelsen skal foretages ændringer i den tidligere meddelte stsstøtte. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den ændrede boligfordeling og?indretning, ommærkningen til 2 familieboliger, projektets anskaffelsessum og finansiering samt huslejefastsættelsen. Når almene boliger omdannes med henblik på udlejning til en anden personkreds, så opretholdes tidligere meddelte tilsagn om offentlig støtte på uændrede vilkår. På baggrund af Kommunens engagement i sagen er det Plan & Bygs vurdering, Kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde kan yde et kommunalt driftstilskud til den del af ombygningsudgifterne, som ikke vedrører forbedringer. Bilag Ældre & Handicaps brev af 14. maj Boligselskabet Kirstinevangs brev af 21. juni 2004 vedlagt plantegninger. Boligselskabets ansøgning i brev af 6. september Boligselskabets mail af 8. oktober 2004 med supplerende oplysninger. Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, den ansøgte nedlæggelse af 2 af de 4 boliger godkendes, og Plan & Byg indberetter nedlæggelsen til Økonomistyrelsen, ombygningsprojektets ændrede boligfordeling og?indretning samt ommærkningen til 2 familieboliger godkendes, projektets skønnede anskaffelsessum på kr. inkl. moms godkendes, den ansøgte finansieringsmodel principielt godkendes, dog med forbehold for Økonomistyrelsens eventuelle ændringer i den tidligere meddelte stsstøtte, der i det konkrete tilfælde meddeles tilsagn om et kommunalt driftstilskud på højst kr. til finansiering af indtil halvdelen af de samlede ombygningsudgifter, som ikke vedrører forbedringer, den skønnede årlige husleje på ca. 854 kr. pr. m 2 godkendes, godkendelse af den endelig anskaffelsessum, finansieringsmodellen, størrelsen af det kommunale driftstilskud samt af den endelige huslejefastsættelse først meddeles, når der er indsendt et afsluttet og revideret byggeregnskab med en klar specifikion af henholdsvis forbedringsudgifter og øvrige ombygningsudgifter, og udbetaling af det kommunale driftstilskud først sker efter den endelige godkendelse af tilskuddets størrelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 4:

5 Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 4. FSB, afd. Lundebjerg - lånekonvertering Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 4: Resumé Nykredit har, på vegne af FSB i Ballerup, afdeling Lundebjerg, i brev af 14. september 2004 ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen af pantebrevsudstedelse og konvertering sker på grundlag af Almenboliglovens 29 og Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1. Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om et ustøttet lån. Det oprindelige lån havde en hovedstol på 5,032 mio.kr., som nu er nedbragt til 1,877 mio. kr., der med tillæg af låneomkostninger udgør størrelsen af det nye lån. Ustøttede lån konverteres efter Konverteringsbekendgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til en nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. Bilag Nykredits ansøgning af 14. september 2004 vedlagt tilbud på omlægning af lån af 13. februar Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, udstedelsen af pantebrevet i forbindelse med konverteringen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendgørelsens 10. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt.

6 5. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården II - ansøgning (skema A) om udbedring af byggeskader og individuelle tilvalgsarbejder Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 5: Økonomiudvalget den 20. februar 2001, pkt. 6. Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001, pkt. 4. Resumé KAB har nu fremsendt skema A-ansøgning omftende bebyggelsens 117 boliger med anmodning om godkendelse. KAB har samtidig ansøgt om godkendelse af, beboerne tilbydes mulighed for foretage følgende individuelle tilvalg: Renovering/udskiftning af let facade Tilvalg af ekstra vinduer i tung facade Tilvalg af ekstraskure/overdækninger ved indgangsparti. Tilvalgsarbejderne ønskes finansieret som individuelle moderniseringer med et støttet 20-årigt obligionslån, hvor omkostningerne pålignes den enkelte beboer i form af et individuelt lejetillæg. Ballerup Kommune ansøges tillige om stille kommunal garanti for lånet. Endelig har KAB anmodet Kommunen om overfor Landsbyggefonden anbefale, et akkumuleret driftsunderskud dækkes over reguleringskontoen. Siden Landsbyggefondens tilsagn af 7. februar 2003 er der gennemført et EU-udbud på teknikerbistanden. Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S, og CUBO Arkitekter er tildelt den tekniske rådgivning på sagen. På baggrund af de tekniske registreringer og undersøgelser af anlægsøkonomien, der ligger til grund for sagen, har Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og CUBO Arkitekter bearbejdet og vurderet de tekniske løsninger og deres økonomi. Resultet af denne bearbejdning har medført, de ønskede arbejder ikke kan gennemføres inden for den af Landsbyggefonden godkendte budgetramme på i alt 39 mio.kr. Landsbyggefonden har i forbindelse med detailbearbejdningen af sagen og med baggrund i projektforslaget af maj 2004 godkendt en budgetudvidelse fra 39 mio.kr. til kr. Den samlede økonomiske ramme for tilvalgsarbejderne er på ca. 16 mio.kr. foruds, samtlige beboere udnytter denne mulighed. Den endelige økonomiske ramme kan først opgøres, når beboerne har foretaget et bindende valg. Herefter ser økonomien ud som følger: Byggeskadearbejder Anskaffelsessummen er kr. inkl. moms.

7 Anskaffelsessummen fordeler sig således. Håndværkerudgifter og grundudgifter (sokkel og dræn) Omkostninger Gebyrer I alt kr kr kr kr. Anskaffelsessummen er maksimalt kr. inkl. moms. Fordeling af anskaffelsessummen kan først opgøres, når beboerne har foretaget bindende individuelle tilvalg. Lundegården II?s økonomi i øvrigt Ved skrivelser af 11. november 1999 og 6. marts 2001 godkendte Landsbyggefonden og Ballerup Kommune, glasreparioner på de lette facader for kr. samt indledende projekteringsudgifter ville kunne afholdes over omprioriteringens reguleringskonto. De indledende udgifter til projektering og til projektforslaget er indeholdt i skema A-ansøgningen. Saldoen på reguleringskontoen udgjorde før afskrivning af facadereparioner kr. pr. 30. juni Indestående på reguleringskontoen pr. 30. juni 2004 påregnes udgøre ca kr. I afdelingen er der i de senere år oparbejdet et driftsunderskud på kr. KAB har på baggrund af ovenstående anmodet om, Ballerup Kommune overfor Landsbyggefonden anbefaler, underskuddet dækkes over omprioriteringens reguleringskonto. Huslejestigning som følge af byggeskadearbejderne Gennemførelsen/udvidelsen af projektet til kr. er aftalt omftet af Landsbyggefondens tilsagn om huslejesikring i nødvendigt omfang til fastholdelse af det nuværende huslejeniveau i henhold til omprioriteringsloven af Derfor påregnes projektet ikke ville medføre en aktuel stigning i det nuværende huslejeniveau på 778 kr. pr. m 2. Bilag Skema A ansøgning. Kommunalbestyrelen Plan & Byg foreslår, for så vidt angår både byggeskadeprojektet og de individuelle tilvalgsarbejder, det er et vilkår for den principielle godkendelse, begge projekter gennemføres samtidig, og det er et vilkår for den principielle godkendelse, alle ændringer i forhold til det foreliggende projektforslag vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder facadeudformning, meriale og farvevalg, kun kan foretages efter Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

8 Plan & Byg foreslår, for så vidt angår byggeskadeprojektet, Kommunalbestyrelsen principielt godkender skema A med forbehold for endelig godkendelse af Landsbyggefonden, Kommunalbestyrelsen indstiller skema A for byggeskadeprojektet med en samlet anlæggssum på kr. til godkendelse i Landsbyggefonden, Kommunalbestyrelsen over for Landsbyggefonden anbefaler, det akkumulerede driftsunderskud på kr. dækkes af omprioriteringens reguleringskonto, og godkendelse meddeles under forudsætning af, det nuværende huslejniveau på 778 kr. pr. m 2 fastholdes. Plan & Byg foreslår, for så vidt angår de individuelle tilvalgsarbejder, Kommunalbestyrelsen med forbehold for en nærmere specifikion af tilvalgsarbejdernes økonomi og huslejemæssige konsekvenser principielt meddeler tilladelse til, beboerne foretager individuelle tilvalg, der finansieres som individuelle moderniseringer med et støttet 20-årigt obligionslån, og Kommunalbestyrelsen stiller garanti for lånet. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 6. Ballerup Almennyttigt Boligselskab, afd. Grantofteparken - renovering og forbedring af 456 rækkehuse samt miljøarbejder omkring højhuset Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 6: Økonomiudvalget den 15. december 2003, pkt. 2. Kommunalbestyrelsen den 15. december 2003, pkt. 5. Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 15. december skema A-ansøgninger om henholdsvis et renoverings- og et forbedringsprojekt i afd. Grantoften under Ballerup Almennyttigt Boligselskab. Boligselskabet har nu fremsendt 2 skema B-ansøgninger med tilhørende skema U med anmodning om tilladelse til igangsætte projektet.

9 Siden skema A-ansøgningen og godkendelsen heraf er der afholdt licition, og desuden har man i renoveringsprojektet medtaget miljøarbejder for ca. 10,5 mio.kr. Miljøarbejderne omhandler højhusområdet. I højhusbebyggelsen blev i perioden fra gennemført renovering af adgangsarealerne fra højhusenes p-pladser til husenes indgangspartier mod nord. Der blev dengang udført udskiftning af flisebelægning, omlægning og nyindretning af plantebede og etablering af supplerende terrænbelysning. Disse arbejder er nu en del af renoveringsprojektet for så vidt angår højhusblokkenes sydvendte arealer. Herefter ser økonomien ud som følger: Renoveringsprojektet med miljøarbejder Anskaffelsessummen er kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for renoveringen fordeler sig således: Skema A Skema B Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer kr kr. I alt kr kr. Forskel kr. Anskaffelsessummen for renovering forudsættes finansieret således: Realkreditlån kr. Ydelserne på realkreditlånet forudsættes finansieret ved Landsbyggefondens ydelsesstøtte samt en huslejeforhøjelse, som normalt udgør mindst 3,4% af lånets hovedstol. På baggrund af skema B-ansøgningen vil der ikke blive behov for kommunal garanti for realkreditlånet, idet lånet ikke forventes få pantesikkerhed ud over de 80% af ejendommens værdi. Forbedringsprojektet Anskaffelsessummen er kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for forbedringer fordeler sig således: Skema A Skema B Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr.

10 Gebyrer kr kr. I alt kr kr. Forskel kr. Anskaffelsessummen for forbedringer forudsættes finansieret således: Realkreditlån Henlagte midler I alt kr kr kr. Ydelserne på realkreditlånet forudsættes finansieret ved en huslejeforhøjelse, som kun omfter de 456 boliger i rækkehusbebyggelsen. På baggrund af skema B-ansøgningen vil der ikke blive behov for kommunal garanti for realkreditlånet, idet lånet ikke forventes få pantesikkerhed ud over de 80% af ejendommens værdi. Huslejestigning i forbindelse med det samlede renoverings- og forbedringsprojekt På det ekstraordinære afdelingsmøde den 22. maj 2003 er godkendt en huslejestigning på 9,13% for højhusene og 15,13% for rækkehusbebyggelsen: Boligtyper Højhuse Rækkehuse Boligantal Areal i m Årlig leje i kr Stigning pr. år i kr Stigning i % 9,13 15,13 Stigning pr. mdr. i kr. 380 (lejlighed på 93 m 2 ) til 4.522,- 771 (rækkehus på 100,52 m 2 ) til 6.006,- Ny årlig m 2 leje i kr

11 Beregningen er foretaget på baggrund af det oprindelige renoverings- og forbedringsprojekt med en samlet anskaffelsessum på ca. 198 mio. kr. Ved skema A-godkendelsen forudstes reducerede huslejestigninger, idet det samlede finansieringsbehov blev opgjort til 181 mio. kr. Med de nu indarbejdede miljøarbejder forventes den oprindelige huslejeberegning holde. I forbindelse med huslejestigningerne vil der være tale om afledte kommunale udgifter i form af merudgifter til individuel boligstøtte. Bilag Skema B ansøgninger med tilhørende Skema U. Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, for så vidt angår både renoverings- og forbedringsprojektet, Kommunalbestyrelsen principielt godkender de to skema B-ansøgninger for det samlede renoverings- og forbedringsprojekt med forbehold for endelig godkendelse af Landsbyggefonden, det er et vilkår for den principielle godkendelse, begge projekter gennemføres samtidig, det er et vilkår for den principielle godkendelse, alle ændringer i forhold til det foreliggende skitseprojekt vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder tagform, facadeudformning, meriale og farvevalg, kun kan foretages efter Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Plan & Byg foreslår, for så vidt angår renoveringsprojektet, Kommunalbestyrelsen indstiller skema B for renoveringsprojektet (ansøgning om støttede lå på kr.) til godkendelse i Landsbyggefonden, Kommunalbestyrelsen overfor Landsbyggefonden tilkendegiver, der efter de foreløbige beregninger på nuværende tidspunkt ikke skønnes, blive behov for kommunal garanti for belåning, men der tages forbehold for senere ændringer i lånebehovet og for 100% kommunal garanti (med Landsbyggefondens regaranti for 50%) for den del af belåningen, som evt. får pantesikkerhed ud over 80% af ejendommens værdi, Plan & Byg foreslår, for så vidt angår forbedringsprojektet, Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, der efter de foreløbige beregninger på nuværende tidspunkt ikke skønnes blive behov for kommunal garanti for belåning, men der tages forbehold for senere ændringer i behovet for belåning og for 100% kommunal garanti (uden Landsbyggefondens regaranti) for den del af belåningen, som evt. får pantesikkerhed ud over de 80% af ejendommens værdi, og Kommunalbestyrelsen forbeholder sig, der i skema B-ansøgnings anskaffelsessum for forbedringsprojekter afsættes midler til fastprisregulering af entrepriseomkostningerne og til den fornødne vinteroverdækning inden for

12 den anlægssum på ca. 38,3 kr., som blev godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde den 22. maj Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 7. Skolebestyrelsen på Parkskolen - nyt medlem Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 7: I mail af 27. september 2004 anmoder Niels Jacobsen, Baltorpvej 247, 1. -1, 2750 Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Parkskolen af helbredsmæssige årsager. Kommunalbestyrelsen Borgmestersekretariet foreslår, Niels Jacobsen meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleanten David Brun Hansen, Gl. Rådhusvej 25, 2750 Ballerup, indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 8. Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket - anlægsregnskab

13 Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 8: Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2001, pkt. 2. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2000, pkt. 11. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. august 2001, pkt. 14. Økonomiudvalget den 21. august 2001, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 27. august 2001, pkt. 7. Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2002, pkt. 3. Økonomiudvalget den 23. april 2002, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 29. april 2002, pkt. 6. Kommunalbestyrelsen har i alt bevilget kr. til renovering mv. af Ballerup Bibliotek. Regnskab for afholdte udgifter Bevilling Mindreudgift Regnskabsoversigt og regnskabsskema. Kommunalbestyrelsen Kultur & Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 12: Anbefales. Tiltrådt.

14 Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 9: Resumé I Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2004 blev udkast til 60-aftale (samarbejdsaftale) mellem de 6 kommuner, der sammen har etableret Vestegnes Uddannelsesvejledningscenter? UU-Vestegnen? godkendt. Noget tilsvarende er sket i de øvrige 5 kommuner. Herefter er 60-aftalen fremsendt til godkendelse i Stsamtet. Stsamtet har haft enkelte bemærkninger til samarbejdsaftalen, bl.a. et krav om angivelse af fysisk placering af UUcenteret, og dette er nu af bestyrelsen besluttet placeret i Albertslund Kommune. På baggrund af de tilføjede ændringer og præciseringer ønsker Stsamtet aftalen forelagt til endelig godkendelse i de 6 kommuners kommunalbestyrelser. Stsamtet har i brev af 19. maj 2004 fremsendt bemærkninger til aftalen, og anmodet om, aftalen ændres på 1 område, og foreslået, der på 3 andre områder foretages sproglige ændringer. Når disse ændringer er foretaget og aftalen på ny godkendt af de 6 kommunalbestyrelser, skal den fremsendes til Stsamtet til endelig godkendelse. Aftalen er på baggrund af Stsamtets tilbagemelding ændret på følgende områder: 1, stk. 2: Der er nu anført, UU-Vestegnen har hjemsted i Albertslund Kommune efter bestyrelsens beslutning den 27. august , stk. 4: Der er på baggrund af bemærkninger fra Stsamtet indføjet bestemmelser om inddragelse af Kommunernes Lønningsnævn i forbindelse med godkendelse af retningslinier for personalets løn- og ansættelsesvilkår. 8, stk.3: Vedrørende forslag til ændring i teksten omkring de opgaver, som UU-Vestegnen kan påtage sig for andre offentlige institutioner og myndigheder. Afsnittet er sprogligt ændret som foreslået af Stsamtet. 12, stk. 1: Regler omkring udpegning af revisor for UU-Vestegnen præciseret. Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Lov nr. 298 om vejledning om uddannelse og erhverv. Lov om kommunens styrelse, 60. Stsamtets udtalelser i brev af 19. maj Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Uændret i forhold til det af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2004 godkendte oplæg/overslag. Tidsplan:

15 Den endelige justerede 60-aftale forelægges til politisk godkendelse i de 6 samarbejdende kommuner i oktobermøderækken. Efter kommunernes godkendelse indsendes aftalen til orientering for Stsamtet. Bilag Stsamtets brev af 19. maj 2004 Den reviderede samarbejdsaftale Kommunalbestyrelsen Børn & Unge foreslår, den reviderede administrionsaftale ( 60-aftale) godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 13: Anbefales. Tiltrådt. 10. Signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO - anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 10: Resumé Vejdirektoret har udarbejdet projekt for signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO og beregnet anlægsudgiften til ca. 2,5 mio. kr. De er indstillet på udføre arbejdet i efteråret, hvis Ballerup og Ledøje Smørum kommune samt NOVO hver betaler et bidrag på 0,5 mio. kr. NOVO har længe forhandlet med Vejdirektoret om etablering af en signalregulering i krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/Novo Nordisk Park. I december 2002 forelå et teknisk not fra Vejdirektoret med en undersøgelse af de trafiktekniske og sikkerhedsmæssige forhold omkring en lysregulering af krydset. På baggrund heraf meddelte Vejdirektoret, de ville medtage projektet blandt de projekter, de ville anbefale udført med henblik på få forbedret trafikafviklingen.

16 Efterfølgende har Vejdirektoret fået udarbejdet et skitseforslag over signalreguleringen inkl. ny vejbelysning, og de samlede anlægsudgifter er beregnet til ca. 2,5 mio. kr. ekskl. moms. På et møde i august måned med deltagelse af repræsentanter fra Vejdirektoret, NOVO, Ledøje-Smørum Kommune og Afdelingen meddelte Vejdirektoret, de er indstillet på etablere signalreguleringen inkl. ny vejbelysning i efteråret under forudsætning af, alle parter yder et økonomisk bidrag. NOVO oplyste, de vil yde et bidrag på 0,5 mio. kr. Efter mødet har Vejdirektoret i brev af 31. august 2004 foreslået, Ballerup og Ledøje- Smørum Kommune hver yder samme bidrag som NOVO på 0,5 mio. kr. Restbeløbet på ca. 1 mio. kr. inkl. eventuelle merudgifter afholdes af Vejdirektoret. I forbindelse med planlægningen af Måløvbakkens tilslutning til Måløv Byvej i 1985 tog Københavns Amt (der dengang var vejbestyrelse) forbehold for Amtets eventuelle økonomiske medvirken til ombygninger i krydset. I forbindelse med anlæg af Måløvbakken måtte kommunen betale for krydsombygningen, og der blev afs penge på investeringsplanen til kommunens medvirken til en senere signalregulering. I det tilrettede budget af september 2004 er der under projekt nr afs 1,4 mio. kr. til omhandlede signalregulering samt til signalregulering af krydset Måløvbakken/Måløv Værkstedsby/Måløv Teknikerby. Heraf er afs 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,9 mio. kr. i Amtet har oplyst, bidraget kan betales i 2005, så der er overensstemmelse med investeringsplanen. Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, Vejdirektorets forslag om, kommunen yder et bidrag på 0,5 mio. kr. til signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO godkendes, og der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., projekt nr Måløvbakken- 2 lysreguleringer. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 15: Anbefales. Tiltrådt. 11. Ring 4 - navngivning af ny adgangsvej til Tom s Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 11: Resumé

17 Ved brev af 10. september 2004 anmoder Toms Gruppen A/S om, en ny adgangsvej fra Ring 4 til virksomheden tildeles navnet: Toms Allé. I forbindelse med den forestående udbygning af Motorring 3 udfører Vejdirektoret nogle mindre ændringer på Ring 4 for bedre kunne afvikle den trafikforøgelse, der ventes som følge af anlægsarbejderne i forbindelse med udbygningen af Motorring 3. En af disse ændringer er en omlægning af den eksisterende adgangsvej til Tom?s, der hviler på en særlig aftale Vejdirektoret og Tom?s imellem. I den forbindelse anmoder Tom?s ved brev af 10. september 2004 om, adgangsvejen tildeles navnet: Toms Allé. Som en begrundelse oplyser virksomheden, mange har problemer med den nuværende adresse, Ringvej B4, 1. Tom?s oplyser endeligt, vejarbejdet forventes afsluttet primo december Foranlediget af en forespørgsel herfra oplyser Vejnavnenævnet i Københavns Kommune, der ikke er indvendinger mod benyttelsen af navnet, Toms Allé. Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, den nye adgangsvej fra Ring 4 til Tom?s benævnes Toms Allé. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 16: Anbefales. Tiltrådt. 12. Byfornyelse, vinduesudskiftning i Lindebo, Linde Alle anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 12: Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2002, pkt. 14.

18 Økonomiudvalget den 20. august 2002, pkt. 23. Kommunalbestyrelsen den 26. august 2002, pkt. 17. Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2003, pkt. 8. Resumé Vinduesudskiftningen i boligbebyggelsen Lindebo, Linde Alle m.fl., er nu fuldført, og der forligger regnskab. Kommunalbestyrelsen traf den 26. august 2002 byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo på kr., hvoraf halvdelen eller kr. refunderes af sten. Beløbet er afs som et tilskud til byfornyelsen, der dækker forskellen mellem prisen på udskiftning med sprosser og prisen på udskiftning uden sprosser samt administrionsomkostninger. Teknik- og Miljøudvalget blev den 9. september 2003 orienteret om, projektet blev billigere end ventet. Den samlede refusionsberettigede udgift blev opgjort til kr., der betales af st og kommune med 50% hver ( kr.). 95% af beløbet kan lånefinansieres, ligesom udgiften kan anmeldes til mellemkommunal udligning. Tilsagnet til Ballerup Almennyttige Boligselskab var på kr. inkl. moms. Boligselskabet forventede, udskiftningen ville medføre en huslejestigning på 104 kr. pr. mdr. Afdelingen har modtaget regnskab for projektet fra Ballerup Almennyttige Boligselskab. Den samlede udgift er opgjort til kr., hvoraf kr. er afholdt af Landsbyggefonden. Projektet medfører forts en huslejestigning på 104 kr. pr. mdr. Regnskabet er revideret af et stsautoriseret revisorfirma. Kommunens refussionsberettigede udgifter til projektet er nu på Inkl. moms Ekskl. moms Tilskud til Ballerup Almennyttige Boligselskab kr kr. Byfornyelsesselskabet Danmark (konsulent) kr kr. I alt kr kr. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt, budgetbilag nr. 8 af 15. september 2004, er der på projekt nr. 1600, DAB-boliger, Linde Allé? kommunalt tilskud, afs kr. i 2004 og på projekt nr. 1601, DABboliger, Linde Allé? refusion, forventede indtægter på kr. i Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, regnskabet godkendes,

19 der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt. nr. 1600, DAB-boliger, Linde Allé? kommunalt tilskud, og der meddeles en indtægtsbevilling på kr., projekt. nr. 1601, DAB-boliger, Linde Allé? refusion. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 17: Anbefales. Tiltrådt. 13. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af takst for Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 13: Resumé Måløvhøj Vandværk ansøger om godkendelse af 2004-taksten for en m3 vand - 13 kr. ekskl. moms. Afdelingen har modtaget Måløvhøj Vandværks (kommunens eneste prive, almene vandværk) regnskab for 2003 samt budget for Vandforsyningslovens 53, stk. 1: "Anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, efter indstilling fra anlæggets ejer. For prive almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, kommunalbestyrelsen har nægtet godkende forhøjelsen af andre former for bidrag." Måløvhøj Vandværk har for 2004 vedtaget en uændret vandtakst på 13 kr. pr. m 3 ekskl. moms, og ifølge budgettet for 2004 skulle det betyde, vandværket forts kan hensætte penge til afhjælpning af akutte problemer og fremtidige anlægsinvesteringer. Prisen for vand fra kommunens vandforsyning er 13,2 kr./m3 ekskl. moms. Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, Beslutning

20 Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 18: Anbefales. Tiltrådt. 14. Forslag til Lokalplan nr Baltorpvej 37 A ("Strædet") Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 14: Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 12. Resumé Lokalplanforslaget har til formål skabe det planmæssige grundlag for ny bebyggelse til boliger og institutioner på ejendommene mr. nr.e 1 cv og 1 nq, Ballerup, Baltorpvej. Lokalplanforslaget fastlægger omfang og placering af fremtidig bebyggelse: En åben karrébebyggelse i 3-4 etager med en bebyggelsesprocent på 60. Planen indeholder bestemmelser om bevaring af eksisterende hegnsplantninger, både mod Grønnemarken og mod Baltorpvej. Lokalplanen skal erstte Partiel Byplanvedtægt nr. 7 for så vidt angår de to omhandlede mrikler. Afdelingen vurderer, der ikke er nogen forhold ved den fremtidige anvendelse af området, der giver anledning til gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen. Bilag Forslag til Lokalplan nr. 117 for et areal ved Baltorpvej 37 A i Ballerup (udsendes). Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, Forslag til Lokalplan nr. 117 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden 9. november 2004 til 16. januar 2005,

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere