Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Budget mål- og rammebeskrivelserne * 3. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Egebjerghaven - omdannelse af 4 almene kollektivboliger til 2 familieboliger * 4. FSB, afd. Lundebjerg - lånekonvertering * 5. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården II - ansøgning (skema A) om udbedring af byggeskader og individuelle tilvalgsarbejder * 6. Ballerup Almennyttigt Boligselskab, afd. Grantofteparken - renovering og forbedring af 456 rækkehuse samt miljøarbejder omkring højhuset * 7. Skolebestyrelsen på Parkskolen - nyt medlem * 8. Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket - anlægsregnskab * 9. Etablering af UU-Vestegnen * 10. Signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO - anlægsbevilling * 11. Ring 4 - navngivning af ny adgangsvej til Tom s * 12. Byfornyelse, vinduesudskiftning i Lindebo, Linde Alle anlægsbevilling * 13. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af takst for 2004 * 14. Forslag til Lokalplan nr Baltorpvej 37 A ("Strædet") *

2 1. Meddelelser Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Budget mål- og rammebeskrivelserne Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 2: Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 2 Økonomiudvalget den 29. september 2004, pkt. 2 Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004, pkt. 2 Med vedtagelsen af budgettet ved 2. behandlingen den 7. oktober 2004 fastlagde Kommunalbestyrelsen de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse. Som anført i Økonomi & Planlægnings not af 12. oktober 2004 vil det godkendte meriale efterfølgende indgå i det trykte budget for Bilag Økonomi & Planlægnings not af 12. oktober 2004 (udsendes)

3 Kommunalbestyrelsen Økonomi & Planlægning foreslår, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder endeligt godkendes. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. C, V og O tog forbehold med henvisning til partiernes fælles ændringsforslag ved budgetvedtagelsen. Tiltrådt. C, V og O tog forbehold med henvisning til partiernes fælles ændringsforslag ved budgetvedtagelsen. 3. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Egebjerghaven - omdannelse af 4 almene kollektivboliger til 2 familieboliger Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 3: Resumé Boligselskabet Kirstinevang anmoder i brev af 6. september 2004 om Kommunalbestyrelsen godkendelse af nedlæggelse, ombygning, ommærkning, finansiering og ændret huslejefordeling ved omdannelse af 4 almene kollektivboliger i afdeling Egebjerghaven til 2 almene familieboliger. De 4 boliger i afdeling Egebjerghavens ejendom er indrettet som et kollektiv for udviklingshæmmede. Kollektivet består af 4 værelser med adgang til 2 badeværelser, 1 fælleskøkken samt nogle fælles opholdsrum. Kommunen har haft anvisningsret til alle 4 boliger lige siden byggeriets ibrugtagen i De seneste år har der imidlertid været problemer med anvise lejere til de nu utidssvarende boliger, og Kommunen har dækket huslejetabet. Ældre & Handicap har i maj 2004 opsagt aftalen om anvisningsretten for undgå, Kommunen kommer til dække fremtidigt huslejetab. Boligselskabet Kirstinevang har på et bestyrelsesmøde den 5. oktober 2004 godkendt en nedlæggelse af 2 af de 4 boliger samt ombygning og ommærkning af de "resterende" boliger til 2 rimeligt traktive familieboliger - begge med 3 rum fordelt på henholdsvis ca. 80,5 m 2 og 87,0 m 2. Der er udarbejdet et projektforslag med plantegning for de 2 ombyggede boliger. De samlede ombygningsudgifter beløber sig til kr. Bestyrelsen har endvidere godkendt en finansieringsmodel, som forudsætter et kommunalt tilskud på kr., mens de resterende kr. dækkes af et forbedringslån fra dispositionsfonden. De årlige ydelser på lånet skal finansieres ved huslejeforhøjelser for de 2 ombyggede boliger. Den nuværende årlige husleje for de 4 boliger er på 878 kr. pr. m 2.

4 Ved ommærkningen til 2 familieboliger falder den årlige husleje med ca. 48 kr. pr. m 2. Tilbagebetaling af forbedringslånet resulterer i en årlig lejestigning på ca. 24 kr. pr. m 2. Den fremtidige årlige husleje for de 2 ombyggede familieboliger vil herefter udgøre ca. 854 kr. pr. m 2? svarende til en månedlig husleje på henholdsvis ca kr. og kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende nedlæggelsen af 2 boliger. Godkendelsen må kun gives, hvis nedlæggelsen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for nedlæggelsen. Nedlæggelsen skal indberettes til Økonomistyrelsen, som afgør, om der på grund af nedlæggelsen skal foretages ændringer i den tidligere meddelte stsstøtte. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den ændrede boligfordeling og?indretning, ommærkningen til 2 familieboliger, projektets anskaffelsessum og finansiering samt huslejefastsættelsen. Når almene boliger omdannes med henblik på udlejning til en anden personkreds, så opretholdes tidligere meddelte tilsagn om offentlig støtte på uændrede vilkår. På baggrund af Kommunens engagement i sagen er det Plan & Bygs vurdering, Kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde kan yde et kommunalt driftstilskud til den del af ombygningsudgifterne, som ikke vedrører forbedringer. Bilag Ældre & Handicaps brev af 14. maj Boligselskabet Kirstinevangs brev af 21. juni 2004 vedlagt plantegninger. Boligselskabets ansøgning i brev af 6. september Boligselskabets mail af 8. oktober 2004 med supplerende oplysninger. Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, den ansøgte nedlæggelse af 2 af de 4 boliger godkendes, og Plan & Byg indberetter nedlæggelsen til Økonomistyrelsen, ombygningsprojektets ændrede boligfordeling og?indretning samt ommærkningen til 2 familieboliger godkendes, projektets skønnede anskaffelsessum på kr. inkl. moms godkendes, den ansøgte finansieringsmodel principielt godkendes, dog med forbehold for Økonomistyrelsens eventuelle ændringer i den tidligere meddelte stsstøtte, der i det konkrete tilfælde meddeles tilsagn om et kommunalt driftstilskud på højst kr. til finansiering af indtil halvdelen af de samlede ombygningsudgifter, som ikke vedrører forbedringer, den skønnede årlige husleje på ca. 854 kr. pr. m 2 godkendes, godkendelse af den endelig anskaffelsessum, finansieringsmodellen, størrelsen af det kommunale driftstilskud samt af den endelige huslejefastsættelse først meddeles, når der er indsendt et afsluttet og revideret byggeregnskab med en klar specifikion af henholdsvis forbedringsudgifter og øvrige ombygningsudgifter, og udbetaling af det kommunale driftstilskud først sker efter den endelige godkendelse af tilskuddets størrelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 4:

5 Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 4. FSB, afd. Lundebjerg - lånekonvertering Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 4: Resumé Nykredit har, på vegne af FSB i Ballerup, afdeling Lundebjerg, i brev af 14. september 2004 ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af en frivillig konvertering. Godkendelsen af pantebrevsudstedelse og konvertering sker på grundlag af Almenboliglovens 29 og Konverteringsbekendtgørelsens 10, stk. 1. Der er oprindeligt optaget et lån til forbedringsarbejder i afdelingens ejendom. Der er tale om et ustøttet lån. Det oprindelige lån havde en hovedstol på 5,032 mio.kr., som nu er nedbragt til 1,877 mio. kr., der med tillæg af låneomkostninger udgør størrelsen af det nye lån. Ustøttede lån konverteres efter Konverteringsbekendgørelsens 5. Den ydelsesreduktion, der opnås ved konverteringen, anvendes til en nedsættelse af lejen, jf. 8 i bekendgørelsen. Ydelsesnedsættelsen fremgår af det fremsendte lånetilbud. Bilag Nykredits ansøgning af 14. september 2004 vedlagt tilbud på omlægning af lån af 13. februar Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, udstedelsen af pantebrevet i forbindelse med konverteringen godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og konverteringen godkendes efter Konverteringsbekendgørelsens 10. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt.

6 5. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården II - ansøgning (skema A) om udbedring af byggeskader og individuelle tilvalgsarbejder Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 5: Økonomiudvalget den 20. februar 2001, pkt. 6. Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001, pkt. 4. Resumé KAB har nu fremsendt skema A-ansøgning omftende bebyggelsens 117 boliger med anmodning om godkendelse. KAB har samtidig ansøgt om godkendelse af, beboerne tilbydes mulighed for foretage følgende individuelle tilvalg: Renovering/udskiftning af let facade Tilvalg af ekstra vinduer i tung facade Tilvalg af ekstraskure/overdækninger ved indgangsparti. Tilvalgsarbejderne ønskes finansieret som individuelle moderniseringer med et støttet 20-årigt obligionslån, hvor omkostningerne pålignes den enkelte beboer i form af et individuelt lejetillæg. Ballerup Kommune ansøges tillige om stille kommunal garanti for lånet. Endelig har KAB anmodet Kommunen om overfor Landsbyggefonden anbefale, et akkumuleret driftsunderskud dækkes over reguleringskontoen. Siden Landsbyggefondens tilsagn af 7. februar 2003 er der gennemført et EU-udbud på teknikerbistanden. Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S, og CUBO Arkitekter er tildelt den tekniske rådgivning på sagen. På baggrund af de tekniske registreringer og undersøgelser af anlægsøkonomien, der ligger til grund for sagen, har Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og CUBO Arkitekter bearbejdet og vurderet de tekniske løsninger og deres økonomi. Resultet af denne bearbejdning har medført, de ønskede arbejder ikke kan gennemføres inden for den af Landsbyggefonden godkendte budgetramme på i alt 39 mio.kr. Landsbyggefonden har i forbindelse med detailbearbejdningen af sagen og med baggrund i projektforslaget af maj 2004 godkendt en budgetudvidelse fra 39 mio.kr. til kr. Den samlede økonomiske ramme for tilvalgsarbejderne er på ca. 16 mio.kr. foruds, samtlige beboere udnytter denne mulighed. Den endelige økonomiske ramme kan først opgøres, når beboerne har foretaget et bindende valg. Herefter ser økonomien ud som følger: Byggeskadearbejder Anskaffelsessummen er kr. inkl. moms.

7 Anskaffelsessummen fordeler sig således. Håndværkerudgifter og grundudgifter (sokkel og dræn) Omkostninger Gebyrer I alt kr kr kr kr. Anskaffelsessummen er maksimalt kr. inkl. moms. Fordeling af anskaffelsessummen kan først opgøres, når beboerne har foretaget bindende individuelle tilvalg. Lundegården II?s økonomi i øvrigt Ved skrivelser af 11. november 1999 og 6. marts 2001 godkendte Landsbyggefonden og Ballerup Kommune, glasreparioner på de lette facader for kr. samt indledende projekteringsudgifter ville kunne afholdes over omprioriteringens reguleringskonto. De indledende udgifter til projektering og til projektforslaget er indeholdt i skema A-ansøgningen. Saldoen på reguleringskontoen udgjorde før afskrivning af facadereparioner kr. pr. 30. juni Indestående på reguleringskontoen pr. 30. juni 2004 påregnes udgøre ca kr. I afdelingen er der i de senere år oparbejdet et driftsunderskud på kr. KAB har på baggrund af ovenstående anmodet om, Ballerup Kommune overfor Landsbyggefonden anbefaler, underskuddet dækkes over omprioriteringens reguleringskonto. Huslejestigning som følge af byggeskadearbejderne Gennemførelsen/udvidelsen af projektet til kr. er aftalt omftet af Landsbyggefondens tilsagn om huslejesikring i nødvendigt omfang til fastholdelse af det nuværende huslejeniveau i henhold til omprioriteringsloven af Derfor påregnes projektet ikke ville medføre en aktuel stigning i det nuværende huslejeniveau på 778 kr. pr. m 2. Bilag Skema A ansøgning. Kommunalbestyrelen Plan & Byg foreslår, for så vidt angår både byggeskadeprojektet og de individuelle tilvalgsarbejder, det er et vilkår for den principielle godkendelse, begge projekter gennemføres samtidig, og det er et vilkår for den principielle godkendelse, alle ændringer i forhold til det foreliggende projektforslag vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder facadeudformning, meriale og farvevalg, kun kan foretages efter Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

8 Plan & Byg foreslår, for så vidt angår byggeskadeprojektet, Kommunalbestyrelsen principielt godkender skema A med forbehold for endelig godkendelse af Landsbyggefonden, Kommunalbestyrelsen indstiller skema A for byggeskadeprojektet med en samlet anlæggssum på kr. til godkendelse i Landsbyggefonden, Kommunalbestyrelsen over for Landsbyggefonden anbefaler, det akkumulerede driftsunderskud på kr. dækkes af omprioriteringens reguleringskonto, og godkendelse meddeles under forudsætning af, det nuværende huslejniveau på 778 kr. pr. m 2 fastholdes. Plan & Byg foreslår, for så vidt angår de individuelle tilvalgsarbejder, Kommunalbestyrelsen med forbehold for en nærmere specifikion af tilvalgsarbejdernes økonomi og huslejemæssige konsekvenser principielt meddeler tilladelse til, beboerne foretager individuelle tilvalg, der finansieres som individuelle moderniseringer med et støttet 20-årigt obligionslån, og Kommunalbestyrelsen stiller garanti for lånet. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 6. Ballerup Almennyttigt Boligselskab, afd. Grantofteparken - renovering og forbedring af 456 rækkehuse samt miljøarbejder omkring højhuset Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 6: Økonomiudvalget den 15. december 2003, pkt. 2. Kommunalbestyrelsen den 15. december 2003, pkt. 5. Resumé Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 15. december skema A-ansøgninger om henholdsvis et renoverings- og et forbedringsprojekt i afd. Grantoften under Ballerup Almennyttigt Boligselskab. Boligselskabet har nu fremsendt 2 skema B-ansøgninger med tilhørende skema U med anmodning om tilladelse til igangsætte projektet.

9 Siden skema A-ansøgningen og godkendelsen heraf er der afholdt licition, og desuden har man i renoveringsprojektet medtaget miljøarbejder for ca. 10,5 mio.kr. Miljøarbejderne omhandler højhusområdet. I højhusbebyggelsen blev i perioden fra gennemført renovering af adgangsarealerne fra højhusenes p-pladser til husenes indgangspartier mod nord. Der blev dengang udført udskiftning af flisebelægning, omlægning og nyindretning af plantebede og etablering af supplerende terrænbelysning. Disse arbejder er nu en del af renoveringsprojektet for så vidt angår højhusblokkenes sydvendte arealer. Herefter ser økonomien ud som følger: Renoveringsprojektet med miljøarbejder Anskaffelsessummen er kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for renoveringen fordeler sig således: Skema A Skema B Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer kr kr. I alt kr kr. Forskel kr. Anskaffelsessummen for renovering forudsættes finansieret således: Realkreditlån kr. Ydelserne på realkreditlånet forudsættes finansieret ved Landsbyggefondens ydelsesstøtte samt en huslejeforhøjelse, som normalt udgør mindst 3,4% af lånets hovedstol. På baggrund af skema B-ansøgningen vil der ikke blive behov for kommunal garanti for realkreditlånet, idet lånet ikke forventes få pantesikkerhed ud over de 80% af ejendommens værdi. Forbedringsprojektet Anskaffelsessummen er kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for forbedringer fordeler sig således: Skema A Skema B Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr.

10 Gebyrer kr kr. I alt kr kr. Forskel kr. Anskaffelsessummen for forbedringer forudsættes finansieret således: Realkreditlån Henlagte midler I alt kr kr kr. Ydelserne på realkreditlånet forudsættes finansieret ved en huslejeforhøjelse, som kun omfter de 456 boliger i rækkehusbebyggelsen. På baggrund af skema B-ansøgningen vil der ikke blive behov for kommunal garanti for realkreditlånet, idet lånet ikke forventes få pantesikkerhed ud over de 80% af ejendommens værdi. Huslejestigning i forbindelse med det samlede renoverings- og forbedringsprojekt På det ekstraordinære afdelingsmøde den 22. maj 2003 er godkendt en huslejestigning på 9,13% for højhusene og 15,13% for rækkehusbebyggelsen: Boligtyper Højhuse Rækkehuse Boligantal Areal i m Årlig leje i kr Stigning pr. år i kr Stigning i % 9,13 15,13 Stigning pr. mdr. i kr. 380 (lejlighed på 93 m 2 ) til 4.522,- 771 (rækkehus på 100,52 m 2 ) til 6.006,- Ny årlig m 2 leje i kr

11 Beregningen er foretaget på baggrund af det oprindelige renoverings- og forbedringsprojekt med en samlet anskaffelsessum på ca. 198 mio. kr. Ved skema A-godkendelsen forudstes reducerede huslejestigninger, idet det samlede finansieringsbehov blev opgjort til 181 mio. kr. Med de nu indarbejdede miljøarbejder forventes den oprindelige huslejeberegning holde. I forbindelse med huslejestigningerne vil der være tale om afledte kommunale udgifter i form af merudgifter til individuel boligstøtte. Bilag Skema B ansøgninger med tilhørende Skema U. Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, for så vidt angår både renoverings- og forbedringsprojektet, Kommunalbestyrelsen principielt godkender de to skema B-ansøgninger for det samlede renoverings- og forbedringsprojekt med forbehold for endelig godkendelse af Landsbyggefonden, det er et vilkår for den principielle godkendelse, begge projekter gennemføres samtidig, det er et vilkår for den principielle godkendelse, alle ændringer i forhold til det foreliggende skitseprojekt vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, herunder tagform, facadeudformning, meriale og farvevalg, kun kan foretages efter Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Plan & Byg foreslår, for så vidt angår renoveringsprojektet, Kommunalbestyrelsen indstiller skema B for renoveringsprojektet (ansøgning om støttede lå på kr.) til godkendelse i Landsbyggefonden, Kommunalbestyrelsen overfor Landsbyggefonden tilkendegiver, der efter de foreløbige beregninger på nuværende tidspunkt ikke skønnes, blive behov for kommunal garanti for belåning, men der tages forbehold for senere ændringer i lånebehovet og for 100% kommunal garanti (med Landsbyggefondens regaranti for 50%) for den del af belåningen, som evt. får pantesikkerhed ud over 80% af ejendommens værdi, Plan & Byg foreslår, for så vidt angår forbedringsprojektet, Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, der efter de foreløbige beregninger på nuværende tidspunkt ikke skønnes blive behov for kommunal garanti for belåning, men der tages forbehold for senere ændringer i behovet for belåning og for 100% kommunal garanti (uden Landsbyggefondens regaranti) for den del af belåningen, som evt. får pantesikkerhed ud over de 80% af ejendommens værdi, og Kommunalbestyrelsen forbeholder sig, der i skema B-ansøgnings anskaffelsessum for forbedringsprojekter afsættes midler til fastprisregulering af entrepriseomkostningerne og til den fornødne vinteroverdækning inden for

12 den anlægssum på ca. 38,3 kr., som blev godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde den 22. maj Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 7. Skolebestyrelsen på Parkskolen - nyt medlem Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 7: I mail af 27. september 2004 anmoder Niels Jacobsen, Baltorpvej 247, 1. -1, 2750 Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Parkskolen af helbredsmæssige årsager. Kommunalbestyrelsen Borgmestersekretariet foreslår, Niels Jacobsen meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleanten David Brun Hansen, Gl. Rådhusvej 25, 2750 Ballerup, indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 8. Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket - anlægsregnskab

13 Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 8: Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2001, pkt. 2. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2000, pkt. 11. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. august 2001, pkt. 14. Økonomiudvalget den 21. august 2001, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 27. august 2001, pkt. 7. Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2002, pkt. 3. Økonomiudvalget den 23. april 2002, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 29. april 2002, pkt. 6. Kommunalbestyrelsen har i alt bevilget kr. til renovering mv. af Ballerup Bibliotek. Regnskab for afholdte udgifter Bevilling Mindreudgift Regnskabsoversigt og regnskabsskema. Kommunalbestyrelsen Kultur & Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 12: Anbefales. Tiltrådt.

14 Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 9: Resumé I Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2004 blev udkast til 60-aftale (samarbejdsaftale) mellem de 6 kommuner, der sammen har etableret Vestegnes Uddannelsesvejledningscenter? UU-Vestegnen? godkendt. Noget tilsvarende er sket i de øvrige 5 kommuner. Herefter er 60-aftalen fremsendt til godkendelse i Stsamtet. Stsamtet har haft enkelte bemærkninger til samarbejdsaftalen, bl.a. et krav om angivelse af fysisk placering af UUcenteret, og dette er nu af bestyrelsen besluttet placeret i Albertslund Kommune. På baggrund af de tilføjede ændringer og præciseringer ønsker Stsamtet aftalen forelagt til endelig godkendelse i de 6 kommuners kommunalbestyrelser. Stsamtet har i brev af 19. maj 2004 fremsendt bemærkninger til aftalen, og anmodet om, aftalen ændres på 1 område, og foreslået, der på 3 andre områder foretages sproglige ændringer. Når disse ændringer er foretaget og aftalen på ny godkendt af de 6 kommunalbestyrelser, skal den fremsendes til Stsamtet til endelig godkendelse. Aftalen er på baggrund af Stsamtets tilbagemelding ændret på følgende områder: 1, stk. 2: Der er nu anført, UU-Vestegnen har hjemsted i Albertslund Kommune efter bestyrelsens beslutning den 27. august , stk. 4: Der er på baggrund af bemærkninger fra Stsamtet indføjet bestemmelser om inddragelse af Kommunernes Lønningsnævn i forbindelse med godkendelse af retningslinier for personalets løn- og ansættelsesvilkår. 8, stk.3: Vedrørende forslag til ændring i teksten omkring de opgaver, som UU-Vestegnen kan påtage sig for andre offentlige institutioner og myndigheder. Afsnittet er sprogligt ændret som foreslået af Stsamtet. 12, stk. 1: Regler omkring udpegning af revisor for UU-Vestegnen præciseret. Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Lov nr. 298 om vejledning om uddannelse og erhverv. Lov om kommunens styrelse, 60. Stsamtets udtalelser i brev af 19. maj Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Uændret i forhold til det af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2004 godkendte oplæg/overslag. Tidsplan:

15 Den endelige justerede 60-aftale forelægges til politisk godkendelse i de 6 samarbejdende kommuner i oktobermøderækken. Efter kommunernes godkendelse indsendes aftalen til orientering for Stsamtet. Bilag Stsamtets brev af 19. maj 2004 Den reviderede samarbejdsaftale Kommunalbestyrelsen Børn & Unge foreslår, den reviderede administrionsaftale ( 60-aftale) godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 8. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 13: Anbefales. Tiltrådt. 10. Signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO - anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 10: Resumé Vejdirektoret har udarbejdet projekt for signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO og beregnet anlægsudgiften til ca. 2,5 mio. kr. De er indstillet på udføre arbejdet i efteråret, hvis Ballerup og Ledøje Smørum kommune samt NOVO hver betaler et bidrag på 0,5 mio. kr. NOVO har længe forhandlet med Vejdirektoret om etablering af en signalregulering i krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/Novo Nordisk Park. I december 2002 forelå et teknisk not fra Vejdirektoret med en undersøgelse af de trafiktekniske og sikkerhedsmæssige forhold omkring en lysregulering af krydset. På baggrund heraf meddelte Vejdirektoret, de ville medtage projektet blandt de projekter, de ville anbefale udført med henblik på få forbedret trafikafviklingen.

16 Efterfølgende har Vejdirektoret fået udarbejdet et skitseforslag over signalreguleringen inkl. ny vejbelysning, og de samlede anlægsudgifter er beregnet til ca. 2,5 mio. kr. ekskl. moms. På et møde i august måned med deltagelse af repræsentanter fra Vejdirektoret, NOVO, Ledøje-Smørum Kommune og Afdelingen meddelte Vejdirektoret, de er indstillet på etablere signalreguleringen inkl. ny vejbelysning i efteråret under forudsætning af, alle parter yder et økonomisk bidrag. NOVO oplyste, de vil yde et bidrag på 0,5 mio. kr. Efter mødet har Vejdirektoret i brev af 31. august 2004 foreslået, Ballerup og Ledøje- Smørum Kommune hver yder samme bidrag som NOVO på 0,5 mio. kr. Restbeløbet på ca. 1 mio. kr. inkl. eventuelle merudgifter afholdes af Vejdirektoret. I forbindelse med planlægningen af Måløvbakkens tilslutning til Måløv Byvej i 1985 tog Københavns Amt (der dengang var vejbestyrelse) forbehold for Amtets eventuelle økonomiske medvirken til ombygninger i krydset. I forbindelse med anlæg af Måløvbakken måtte kommunen betale for krydsombygningen, og der blev afs penge på investeringsplanen til kommunens medvirken til en senere signalregulering. I det tilrettede budget af september 2004 er der under projekt nr afs 1,4 mio. kr. til omhandlede signalregulering samt til signalregulering af krydset Måløvbakken/Måløv Værkstedsby/Måløv Teknikerby. Heraf er afs 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,9 mio. kr. i Amtet har oplyst, bidraget kan betales i 2005, så der er overensstemmelse med investeringsplanen. Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, Vejdirektorets forslag om, kommunen yder et bidrag på 0,5 mio. kr. til signalregulering af krydset Måløv Byvej/Måløvbakken/NOVO godkendes, og der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., projekt nr Måløvbakken- 2 lysreguleringer. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 15: Anbefales. Tiltrådt. 11. Ring 4 - navngivning af ny adgangsvej til Tom s Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 11: Resumé

17 Ved brev af 10. september 2004 anmoder Toms Gruppen A/S om, en ny adgangsvej fra Ring 4 til virksomheden tildeles navnet: Toms Allé. I forbindelse med den forestående udbygning af Motorring 3 udfører Vejdirektoret nogle mindre ændringer på Ring 4 for bedre kunne afvikle den trafikforøgelse, der ventes som følge af anlægsarbejderne i forbindelse med udbygningen af Motorring 3. En af disse ændringer er en omlægning af den eksisterende adgangsvej til Tom?s, der hviler på en særlig aftale Vejdirektoret og Tom?s imellem. I den forbindelse anmoder Tom?s ved brev af 10. september 2004 om, adgangsvejen tildeles navnet: Toms Allé. Som en begrundelse oplyser virksomheden, mange har problemer med den nuværende adresse, Ringvej B4, 1. Tom?s oplyser endeligt, vejarbejdet forventes afsluttet primo december Foranlediget af en forespørgsel herfra oplyser Vejnavnenævnet i Københavns Kommune, der ikke er indvendinger mod benyttelsen af navnet, Toms Allé. Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, den nye adgangsvej fra Ring 4 til Tom?s benævnes Toms Allé. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 16: Anbefales. Tiltrådt. 12. Byfornyelse, vinduesudskiftning i Lindebo, Linde Alle anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 12: Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2002, pkt. 14.

18 Økonomiudvalget den 20. august 2002, pkt. 23. Kommunalbestyrelsen den 26. august 2002, pkt. 17. Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2003, pkt. 8. Resumé Vinduesudskiftningen i boligbebyggelsen Lindebo, Linde Alle m.fl., er nu fuldført, og der forligger regnskab. Kommunalbestyrelsen traf den 26. august 2002 byfornyelsesbeslutning for vinduesudskiftning i Lindebo på kr., hvoraf halvdelen eller kr. refunderes af sten. Beløbet er afs som et tilskud til byfornyelsen, der dækker forskellen mellem prisen på udskiftning med sprosser og prisen på udskiftning uden sprosser samt administrionsomkostninger. Teknik- og Miljøudvalget blev den 9. september 2003 orienteret om, projektet blev billigere end ventet. Den samlede refusionsberettigede udgift blev opgjort til kr., der betales af st og kommune med 50% hver ( kr.). 95% af beløbet kan lånefinansieres, ligesom udgiften kan anmeldes til mellemkommunal udligning. Tilsagnet til Ballerup Almennyttige Boligselskab var på kr. inkl. moms. Boligselskabet forventede, udskiftningen ville medføre en huslejestigning på 104 kr. pr. mdr. Afdelingen har modtaget regnskab for projektet fra Ballerup Almennyttige Boligselskab. Den samlede udgift er opgjort til kr., hvoraf kr. er afholdt af Landsbyggefonden. Projektet medfører forts en huslejestigning på 104 kr. pr. mdr. Regnskabet er revideret af et stsautoriseret revisorfirma. Kommunens refussionsberettigede udgifter til projektet er nu på Inkl. moms Ekskl. moms Tilskud til Ballerup Almennyttige Boligselskab kr kr. Byfornyelsesselskabet Danmark (konsulent) kr kr. I alt kr kr. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt, budgetbilag nr. 8 af 15. september 2004, er der på projekt nr. 1600, DAB-boliger, Linde Allé? kommunalt tilskud, afs kr. i 2004 og på projekt nr. 1601, DABboliger, Linde Allé? refusion, forventede indtægter på kr. i Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, regnskabet godkendes,

19 der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt. nr. 1600, DAB-boliger, Linde Allé? kommunalt tilskud, og der meddeles en indtægtsbevilling på kr., projekt. nr. 1601, DAB-boliger, Linde Allé? refusion. Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 17: Anbefales. Tiltrådt. 13. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af takst for Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 13: Resumé Måløvhøj Vandværk ansøger om godkendelse af 2004-taksten for en m3 vand - 13 kr. ekskl. moms. Afdelingen har modtaget Måløvhøj Vandværks (kommunens eneste prive, almene vandværk) regnskab for 2003 samt budget for Vandforsyningslovens 53, stk. 1: "Anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, efter indstilling fra anlæggets ejer. For prive almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, kommunalbestyrelsen har nægtet godkende forhøjelsen af andre former for bidrag." Måløvhøj Vandværk har for 2004 vedtaget en uændret vandtakst på 13 kr. pr. m 3 ekskl. moms, og ifølge budgettet for 2004 skulle det betyde, vandværket forts kan hensætte penge til afhjælpning af akutte problemer og fremtidige anlægsinvesteringer. Prisen for vand fra kommunens vandforsyning er 13,2 kr./m3 ekskl. moms. Kommunalbestyrelsen Miljø & Teknik foreslår, Beslutning

20 Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 19. oktober 2004 Punkt 18: Anbefales. Tiltrådt. 14. Forslag til Lokalplan nr Baltorpvej 37 A ("Strædet") Kommunalbestyrelsens møde 25. oktober 2004 Punkt 14: Kommunalbestyrelsen den 30. august 2004, pkt. 12. Resumé Lokalplanforslaget har til formål skabe det planmæssige grundlag for ny bebyggelse til boliger og institutioner på ejendommene mr. nr.e 1 cv og 1 nq, Ballerup, Baltorpvej. Lokalplanforslaget fastlægger omfang og placering af fremtidig bebyggelse: En åben karrébebyggelse i 3-4 etager med en bebyggelsesprocent på 60. Planen indeholder bestemmelser om bevaring af eksisterende hegnsplantninger, både mod Grønnemarken og mod Baltorpvej. Lokalplanen skal erstte Partiel Byplanvedtægt nr. 7 for så vidt angår de to omhandlede mrikler. Afdelingen vurderer, der ikke er nogen forhold ved den fremtidige anvendelse af området, der giver anledning til gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen. Bilag Forslag til Lokalplan nr. 117 for et areal ved Baltorpvej 37 A i Ballerup (udsendes). Kommunalbestyrelsen Plan & Byg foreslår, Forslag til Lokalplan nr. 117 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden 9. november 2004 til 16. januar 2005,

4. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Egebjerghaven - omdannelse af 4 ældreboliger til 2 familieboliger *

4. Boligselskabet Kirstinevang, afd. Egebjerghaven - omdannelse af 4 ældreboliger til 2 familieboliger * Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 19. oktober 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Budget 2005 - mål- og rammebeskrivelserne * 3. Opgørelse af befolkningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Vordingborg Kommune Fællessekretariatet Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Vordingborg Kommune Fællessekretariatet Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Vordingborg Kommune Fællessekretariatet Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Att.: Marianne Skudnik Kuben Management A/S Ellebjergvej 52, 3. sal 2450 København SV T: 7011 4501 F: 8739 0405 CVR:

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Formålet med dette notat er at beskrive Kollektivhusets nuværende situation og de forpligtelser, som kommunen indtil videre har påtaget sig.

Formålet med dette notat er at beskrive Kollektivhusets nuværende situation og de forpligtelser, som kommunen indtil videre har påtaget sig. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 1 Baggrundsnotat til indstilling om udvidelse af de kommunale garantier samt forhøjelse af grundkapital til etablering af

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr: 8 AB Bakkegården, Hvidovrevej 160A-170. Beslutning om bygningsfornyelse. 189919 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT ØKONOMIUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 23.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Helhedsplan - Boligforeningen 32 - afdeling 7 Engdraget...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere