Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere"

Transkript

1 Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil Mail:

2 Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst, det grundlæggende niveau...3 Indblik...4 Netværk og sammenhold...17 Foreningsliv...18 Organisation...21 Egenvurdering...25 Bilag 1 Hvidbog...26 Links...29 Kilder...29 Taksigelser Denne ansøgning om Undløses optagelse som Blomstrende Landsby er blevet til på baggrund af mange frivillige ildsjæles arbejde i og omkring Undløse Lokalråd. Normalt ville vi sige ingen nævnt, ingen glemt. Men i den sammenhæng er det relevant at fremhæve en enkelt, nemlig Hans Schlicker, der var talsmand for Undløse Lokalråd fra 2007 frem til hans pludselige død i maj Uden hans engagement og drive ville denne ansøgning ikke være kommet så langt, som den er i dag. En vigtig samlende faktor i arbejdsprocessen og skrivearbejdet har været Lisbeth Hedelund Andersen, Høng, der har fungeret som frivillig tovholder for Lokalrådet i arbejdet omkring ansøgningen. Undløse Lokalråd 2

3 Blomstrende landsby én blomst, det grundlæggende niveau Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig med det mål at skabe udvikling og dialog lokalt. Programmet lægger op til, at borgerne valgfrit og i fællesskab forholder sig til, hvordan det er at bo og leve i deres landsby. Tilrettelæggelsen af dette landsbyudviklingsprogram sikrer landsbyens borgere, at de kan skabe udvikling frem mod egne strategiske mål og beslutninger i et samspil med de kommunale planer og initiativer. Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop den retning, som landsbyens borgere har mulighed, ressourcer og lyst til. Kriterierne på dette niveau er: Indblik, Udsyn, Netværk og sammenhold, Foreningsliv og Organisation. De handler om samvær, netværk og ikke mindst et grundlæggende kendskab til den landsby og det lokalsamfund, man bor og lever i. 3

4 Indblik Inden for dette kriterium arbejdes med at skabe et overblik over landsbyens befolkning, erhverv og historie, således at der med afsæt i dette materiale kan arbejdes med at opdage fremtidens udfordringer. En betingelse for udvikling er, at landsbyen kender sig selv. Historien, kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og bidraget til udvikling af landsbyen, præsenteres i dette afsnit. Undløse Lokalområde omfatter sognene Undløse og Søndersted, som ligger ca. 20 km syd for Holbæk i Holbæk Kommune. Hovedbyen er Undløse, mens der er en række små landsbyer med den anden kirkeby Søndersted, som den største. Bebyggelsen er præget af historie og landskab. Karakteristisk for sognene er også samlingerne af ældre husmandssteder, Jukkerup Vænge og Galge Overdrev. Mod vest er Undløse afgrænset af skove, som strækker sig lige fra Åmosen op til Knabstrupgård nord for de to sogne. Med til at understrege grænsen mod vest er de 3 herregårde Kongsdal (i Undløse), Torbenfeld (i Frydendal) og Knabstrupgård (i Sdr. Jernløse). Også mod nordøst findes en del skove, men her er der bebyggelse indimellem. Den naturlige orientering for Undløse følger i høj grad vejen fra Mørkøv mod Ugerløse, herefter kommer Holbækvejen fra Undløse gennem Søndersted op til Nr. Jernløse og videre til Holbæk. Historisk baggrund I gammel tid ville man nok have sagt, at Undløse og Søndersted lå lidt for sig selv. Det gjorde de på en måde også. Mod syd er der Store Åmose, som før afvandingen var ret ufremkommelig. Således er der fra Undløse en bro over Åmose Å vest for Østrup Skov, og den benyttes af de lokale. Skal man over Åmosen, kører man enten vest om Undløse over Skellingsted Bro eller øst om Undløse over Ugerløse Bro. Landbrugsmæssigt var sognene præget af større græsningsområder, særligt i Åmosen, som resulterede i større gårde og færre landsbyer end i sognene mod nord og øst. Igennem mange år blev der betalt mere smør og mindre korn i skat og afgifter fra sognene. Gammelt postkort fra Undløse 4

5 Igennem lang tid var befolkningstallet ret konstant: År Undløse Søndersted Befolkningstilvæksten i første halvdel af 1800-tallet kan siges at ligge over det almindelige. Men der var nok mere jord at dyrke op her på kanten til Åmosen end i de fleste andre steder på Sjælland. I andelstiden var befolkningstallet stabilt, både i antal og i geografisk fordeling. Senere har der været et fald i landområderne, mens særligt Undløse er vokset en anelse, blandt andet takket være nye parcelhuskvarterer. Det er også karakteristisk for sognene som for egnen i øvrigt, at en stadig større del af beboerne pendler ud af egnen. Gammelt postkort fra Undløse Herregårdslandskabet I den nordvestlige del af Undløse ligger hovedgården Kongsdal, hvis historie går tilbage til slutningen af 1100-tallet. Det meste af bønderjorden i de to sogne har hørt under Kongsdal, som også på denne måde har spillet en stor rolle i egnens liv, indimellem også ved at nedlægge gårde og lægge deres jord ind under godset. Byggeriet på det Kongsdal, som står i dag, påbegyndtes i 1500-tallet, og resten er blevet opført i en overensstemmende stil, så hovedbygningerne står som et markant billede på en hovedgård i 1600-tallet med en enkel stil, tykke mure og få vinduer. Godsets hovedbygning blev opført i 1598 af Peder Redtz og er fredet. Kong Frederik III overtog ejendommen i 1669 og døbte den Kongsdal. Ejendommen har været i familien Estrups eje siden Hellig Kors Kilde Et andet historisk levn er Hellig Korskilde ved Kildegården i Undløse. Fra middelalderen og godt ind i 1800-tallet var den en valfartskilde, hvor de valfartende ofrede i en blok Sct. Hans aften. Den følgende dag afholdtes der kildemarked nord for kilden. 5

6 Undløse kirke Kirken er bygget i 1100-årene og udvidet ganske væsentligt i 1400-tallet. I årene gennemførtes en omfattende restaurering, hvor bl.a. kirkens gulv blev udskiftet til Hasleklinker, bortset fra gulvet inden for alterskranken, som er mønstret blokgulv i eg. I dag står kirken hvidkalket med røde tegltag og har som de fleste landsbykirker et gotisk præg. Kirken har et rigt renæssanceinventar med altertavle fra 1644 og prædikestol fra 1643 skåret af Næstvedbilledskæreren Abel Schrøder, et stort udvalg stolestader fra både og 1600-årene samt præstestol i koret og pulpitur i kirkens vestende. I koret hænger et korbuekrucifiks fra 1400årene på korstræ fra 1300-tallet. Kalkmalerierne, der med rette er berømte, er malet o af Unionsmesteren også kaldet Undløsemaleren. De forestiller scener fra Kristi liv og død samt scener fra Laurentius legenden. I nordkappen betragter den hellige Birgitta fødselsscenen, som hun så den i en vision i Opstandelsesscenen er fremhævet i Kulturministeriets Kanon for Billedkunst I 1920 blev figurerne imprægneret med det såkaldte Carlsbergpræparat, der tiltrækker snavs. Især figurerne er mere beskidte end andre dele af udsmykningen. Nationalmuseet har i 2011 afsluttet et forskningsprojekt med henblik på at finde den bedst egnede rensningsmetode. Menighedsrådet har på grundlag af dette projekt søgt og fået bevilget midler fra Augustinus Fonden til restaurering af alle kirkens kalkmalerier samt til kalkning indvendig af kirkerummet. Restaureringen vil finde sted i , og kirken vil være lukket i en periode, mens der arbejdes. Søndersted kirke Søndersted kirke er ikke, som Undløse kirke, omtalt i kulturkanonen. Selve bygningerne bliver flere steder i værket Danmarks Kirker karakteriseret som beskedne. Søndersted var og er et forholdsvis lille sogn, og da der ikke var valfartssteder eller andet i tidligere tider, så svarer kirkens størrelse også til sognets bæreevne. Kirkens skib og kor har samme bredde og udgør det, som kaldes et langhus, hvor man kun kan se grænsen indvendigt. Skibet er opført i 1100-tallet af marksten, hvad koret sikkert også har været. Omkring 1500 blev det imidlertid revet ned og genopført delvis i munkesten. Tårnet er ikke meget højere end skibet og ligeledes opført af marksten. Til gengæld findes der flere spændende genstande i kirken. Dåbsfadet af messing med motiv af Maria bebudelse er fra ca og givet til kirken i 1678 af en lokal kone. Prædikestolen fra 1642 er et fint eksempel fra Abel Schrøders værksted i Næstved, som har leveret flere stykker til egnen. 6

7 Store Åmose En natur- og kulturhistorisk skattekiste finder man i Store Åmose. En del af denne findes i Undløses baghave. Store Åmose fremtræder i dag som en mosaik af dels dyrkede arealer, hvoraf en del er braklagt, og dels tilgroede moseområder. De biologiske og især de botaniske interesser er først og fremmest knyttet til de uopdyrkede moseområder i bassinets østlige del. Trævæksten består her overvejende af pil, el og birk, men der er en del andre løvtræer og desuden indplantede nåletræer en del steder. Store Åmose var tidligere Sjællands største mose og et stort naturområde, hvor lavmose og højmose vekslede med ekstensiv engdrift. Men udretningen af Åmose Å og dræningsarbejder har op gennem det 20. århundrede medført, at Store Åmose i dag mere er mose af navn end af gavn. Åmosen er dog aldrig blevet omfattende bebygget og kun få veje fører derind. I 1850 var der ca ynglende storkepar i Åmosen, mens de sidste storke forlod reden på den store lade på Kattrup Gods i 1959, fordi Åmosen ikke længere var egnet som storkehabitat. En enlig stork blev i området frem til 1969, hvorefter den forsvandt. Store Åmose rummer Europas største fundsteder fra Jægerstenalderen, og der er også fund fra Vikingetiden ved Tissø i mosens vestligste ende. Dette skyldes, at der er unikke bevarings- og konserveringforhold i mosen. Der er fundet genstande, der er over år gamle, bl.a. 255 fund (2008) fra Maglemosekulturen. Mange fund er blevet fundet i forbindelse med den omfattende tørvegravning i Åmosen. Som følge af åreguleringerne i Åmosen i 1800-årene blev mulighederne for at grave tørv forbedret. Omkring var der planer om at oprette et elektricitetsværk for Sjælland i Store Åmose med tørv som brændselsressource. Forventningen var, at Åmosen rummede tørv til års el-produktion. Disse planer blev dog ikke realiseret. Den industrielle udnyttelse af Åmosens tørv begyndte i mindre målestok under 1. verdenskrig ( ) og blev genoptaget i den helt store skala under 2. verdenskrig ( ) og fortsatte frem til Naturgenopretning af Åmosen indebærer, at man hæver vandstanden i området og dermed sikrer bestående værdier og skaber helt nye naturarealer. De højere dele af bakkelandet omkring Åmosen præges i vore dage i høj grad af godserne. De spektakulære bygningsmiljøer, ikke mindst på Kongsdal og Torbenfeldt nord for østlige Store Åmose, er med til at give landskabsoplevelsen karakter. De mindste ejendomme findes ofte på magre smeltevandsaflejringer lige oven for mosen. Jagtselskab, ca

8 Erhvervsliv gennem tiden Trafikalt ligger sognene ikke godt, for vejene gennem Åmosen går som sagt uden om dem. Derfor er der ingen stationsbyer og heller ikke vejkrydsbyer, som Ugerløse mod øst. Men netop derfor kunne nicher opstå. En købmand, Tinghuus i Søndersted, havde således ikke alene en købmands-handel, som dækkede et meget stort område; men var også mellemgrossist for købmænd fra Holbæk, så han leverede videre til andre købmænd. Gammelt postkort fra Undløse Karakteristisk for Undløse var, at nogle opgaver blev løst af private. Således var der i Undløse en kro; men der kom aldrig et forsamlingshus. Andelsmejeriet blev suppleret med et privatejet fællesmejeri, ligesom der først sent kom en brugsforening til Undløse. Undløse var et erhvervsmæssigt centrum med teglværk, savværk, vejmaterialefabrik og ved kroen var også mølle. Fra 1960 erne opstod en ny kultur i Danmark, hvor der blev gjort meget ud af boligindretning og hjemlig hygge. Det gav i nogle år plads til små virksomheder, der slog sig ned i opgivne erhvervsbygninger (som Undløse Andelsmejeris) og som leverer ting til hjemmet hjemmestøbte lys, trægenstande m.m. En hel særlig periode var besættelsen og årene lige derefter. Undløse havde sin store del af Åmosen, og i sommerhalvåret flerdobledes indbyggerantallet i forbindelse med tørvegravning. Og hertil kom alle de afledte beskæftigelser: overnatning, forplejning, købmandsvarer og så videre. Så landsbyerne langs mosen, Østrup, Undløse, Ulkestrup og Tømmerup blev helt forandrede i de år. 8

9 Skifte fra erhvervsliv til foreningsliv De fleste virksomheder har nu forladt Undløse, og de mange forretninger, som var på Hovedgaden, er nedlagt. Det er sket i løbet af det sidste halve århundrede. Til gengæld er foreningslivet blevet stærkt omkring idræt og sport, og det har haft en integrerende effekt på forholdet mellem gamle beboere og tilflyttere. Sportsfest på Undløse Sportsplads, 1950 erne Undløse Cup, ca Egnen er i disse år karakteristisk ved at kunne skabe et godt netværk for dem, som tager aktivt del i arbejdet. Gør man det, kan man få mange venner og bekendte. Nogle foreninger, som UndløseDilettanter-ne, opstod omkring en kreds og forsvandt igen, mens andre, som Undløse-Søndersted Landlaug, eksisterer endnu. De arrangerer bl.a. det årlige Sct. Hans bål ved Østergården. Men alle er de med til at skabe sammenhold i et område, der ligger lidt for sig selv. Landsdelsvindere - Håndbold, 6. juni 2011 Turisme et erhverv med udviklingspotentiale Turismen i og omkring Undløse må siges at være af ganske ringe karakter. Ikke fordi der ikke er mulighed for oplevelser; men ganske enkelt er Undløse en by man kører igennem, hvis man eksempelvis følger Marguerit Ruten rundt i det Vestsjællandske. 9

10 På denne tur kan man bl.a. besøge Kongsdal Gods, der ligger et par km udenfor Undløse By. Margueritruten fører os også forbi Undløse Kirke, som i middelalderen var en søgt valfartskirke, viet til Sankt Laurentius, og som i dag er vejkirke med mange besøgende. Overnatningsmuligheder Der findes en campingplads i Assentorp, og i Kagerup er der en naturcampingplads. Desuden findes der mulighed for overnatning på enkelte B&B s i området. Undløse i dag Lokalområdet er præget af landsbyerne Østrup, Søndersted og bebyggelser i det åbne land samt mindre landsbyer som Kagerup, Ulkestrup og Tømmerup, hvilke tegner sig for ca. halvdelen af befolkningen, mens Undløse by tegner sig for den anden halvdel. Befolkning Statistisk materiale for Holbæk kommune med lokalområder findes på Holbæknettet, Om kommunen, Nøgletal og statistik : De seneste statustal er fra 2008, mens årene fremover er prognosetal. Derfor skal 2011-tallene, som gengives her, tages en lille smule med forsigtighed. Det samlede befolkningstal (2011) for lokalområdet er fordelt således: 0-2 årige 3-5 årige 6-15 årige årige 65 og derover For de kommende år er prognosen den, at de 6-15 årige og de mere end 65 årige vil stige svagt i hele perioden til 2020, mens de 0-2 årige vil toppe i 2014 og de 3-5 årige vil toppe i 2016 hvorefter antallet af de 0-2 årige vil falde en smule, mens de 3-5 årige nærmest vil flade ud med et antal omkring 100. Arbejdsmæssigt fordeler befolkningen sig med en stor andel pendlere især rettet mod hovedstadsområdet. Holbæk kommune, som Undløseområdet er en del af, er en pendlerkommune. Der pendler (2010-tal) ind i kommunen og ud af kommunen. De fleste bygninger er enfamilieshuse. Der er kun få deciderede udlejningsejendomme, mest markante er Den gamle Kro og Søgården. Der er også lokalplanlagt i Undløse, så nybyggeri er muligt. Holbæk Kommune vil byggemodne arealerne, når der er mindst 5 henvendelser fra interesserede i byggegrundene. 10

11 Erhverv Bortset fra asfaltvirksomheden Colas og kabelfabrikken NKT, er erhvervslivet præget af mindre virksomheder. Foruden landbrugsvirksomhederne er der også mere håndværksmæssigt baserede virksomheder. Der er: Automekanikere (og lakerer) Anlægsgartnere Brolægger Catering Entreprenørvirksomheder Forhandler af dyrefoder Forhandler af trævarer hegn, borde, bænke Forhandler af hestetrailere Frisører Gartneri Kattehotel og pension Kennel for hunde Kursuscenter Kloakeringsvirksomhed Malermestre Murermestre Privat vandværk Revisorvirksomhed Tømremestre Vognmænd I den mere specialiserede afdeling kan nævnes: Specialsmedning af skærme til Nimbus-motorcykler Forhandler af varmepumper Fremstilling af produkter til reklameskiltning Hypnoseterapi Freelance mediejournalist Butikslivet i 2012 består af Dagli Brugsen med dagligvarer og tankstation, et pizzeria og en kiosk. Institutioner For de mindste børn er der pasningsmuligheder i dagpleje, vuggestue og børnehave med base i Undløse Børnehus, en nybygget institution med 140 normerede pladser (vuggestuebørn tæller som 2 pladser hver). Undløse Børnehus tager form Undløse skole, som ligger nabo til Børnehuset, er fra august 2012 en skole med klasser til og med 6. klassetrin. I den forbindelse er skoledistrikterne ændret, så Undløse Skole sammen med Nr. Jernløse Skole nu under et kaldes Engskovskolen. Til Undløse Skole hører en skolefritidsordning. Skolen rummer bygninger fra 1952 og fremefter, mens bygningen fra 1902 er lige solgt efter i en årrække at have rummet en lokal biblioteksafdeling. 11

12 Undløse Skole Skolen har sin moderne historie fra 1902 på Øvej, mens Undløses første skolebygning ligger ved kirken. Den er nu indrettet til graverhus og kapel. Der er et skolebehandlingshjem på Holbækvej ca. 800 m nord for skolen, samt en heldagsklasse på Mejerigården, som grænser op til skolens område. Herudover findes der et privat dagbehandlingstilbud i Undløse. Undløse skoles faciliteter, især idrætshallen, benyttes af de lokale institutioner og foreninger. Det tætte samarbejde mellem skole og pasningsordningerne samt skolens geografiske placering midt i lokalområdet vægtes højt af mange af børnefamilierne, der udtrykker, at de føler en høj grad af ejerskab til disse institutioner. Undløses øvrige mødesteder Foreningshuset, der ligger mellem Undløse Hallen og Undløse Skole, er mødested for Undløses mange foreninger. Foreningshuset er et af de tre Fremtidens Foreningshuse, som blev resultatet af en konkurrence Lokale- og Anlægsfonden udskrev i Konkurrencens formål var at skabe foreningshuse, som udover at kunne gavne foreningslivet også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. En af hensigterne med det multifunktionelle Fremtidens Foreningshus er, at det skal kunne bruges af alle borgere på alle tider af døgnet. I Undløse bruges Foreningshuset som skolefritidsordning om eftermiddagen. Foreningshuset blev bygget i 2003 og afløste den gamle nedslidte træpavillon. Der er mødesal, omklædningsrum, handicaptoilet, kiosk og fællesområde med bl.a. bordfodbold. Der er i skrivende stund arbejde i gang med at etablere en mellemgang fra Foreningshuset til Undløse Hallen, så de omklædte sportsfolk kan komme tørskoede til/fra hallen. Mejerigården er Undløses kulturhus. I dagtimerne bruges Mejerigården af ungdomsskolen til heltidsundervisning af en gruppe større elever der ikke føler sig tilpas i folkeskolens rammer. Om aftenen benyttes nogle lokaler af ungdomsskolen/ungdomsråd til ungdomsklub, motorlære, motorcross mm. Andre lokaler benyttes af Eagleroad Line12

13 dance dels til undervisning og dels som klublokale. FDF's 1. Åmose gruppe holder til i tårnet og benytter også nogle af skolelokalerne. Lokalhistorisk Forening har deres egne lokaler på Mejerigården, hvor de to gange om ugen holder åbent for interesserede til at komme at kigge og få fortalt. De er også meget velvillige overfor at åbne dørene andre dage, såfremt der er behov for dette. Herudover står det enhver forening frit at søge om at benytte lokalerne, hvis de har behov for at holde forskellige arrangementer fx generalforsamlinger, foredrag og lignende. Østergården, der tidligere har været plejehjem og som ligger næsten overfor Dagli Brugsen i Undløse, er mødested for mange af Undløses ældre beboere. Vinterstemning i Undløse 13

14 Udsyn Under dette kriterium redegøres der for, hvilket udsyn landsbyen har. Hvor åbent og hvor stort er det vindue, som Undløses borgere kigger ud af? Udsyn handler om, at den enkelte landsby, her Undløse, forstår sig selv som en del af noget større, så der skabes plads til helhedstænkning. Ingen ildsjæle eller landsbyer er hævet over fællesskabets styrker; men alle bør forstå nødvendigheden af at sammen, er vi stærkere. Som landsby har man ret til og behov for at være sig selv nærmest. Det er med andre ord ok, at der er en sund konkurrence mellem landsbyerne i forhold til udvikling og synlighed. Blot skal der til enhver tid være plads til helhedstænkning. Den kommunale vinkel Undløse er en del af en kommune, som omfatter 17 landsbyer, hvoraf nogle er Undløses naboer. Før kommunalreformen 2007 var Undløse en del af Jernløse Kommune og er nu i 2011 en integreret del af Holbæk Kommune. Jernløse Kommune bestod af en række mindre byer, hvor indbyggertallene varierede fra omkring 50 til 2000 personer. En del af byerne har stadig en dagligvarebutik, som med stor flid benyttes af de omkringboende. Hænger udvalget i butikken i bremsen, søges der mod den nemmeste dagligvarebutik i naboby. Jernløse Kommune havde under overskriften "Et Grønt Sted at Bo" allerede ved etableringen af dette logo taget stilling til nogle væsentlige spørgsmål omhandlende miljø og etablering af virksomheder. Jernløse var ikke stedt at etablere store virksomheder. Jernløse var bygget op omkring landbrug og små erhvervsvirksomheder indenfor håndværk og service. Disse små virksomheder holdt liv i de små byer, indtil alle pendlerne kom hjem fra deres daglige virke, så socialt samvær og foreningsliv kunne tage sin daglige begyndelse og forene både lokale Undløsere og nabobyernes aktive sjæle. Undløse har også efter kommunesammenlægningen i 2007 og integrationen i Holbæk Kommune holdt fast i ordene "Et Grønt Sted at Bo". Undløse er den grønne og frugtbare baghave i Holbæk Kommune. Ikke kun på det natur- og miljømæssige område; men også på børnetilvæksten kan det læses, at frugtbarhed og socialt samvær er et væsentlig element af daglig dagen alt sammen elementer der kalder på udsyn og samarbejde med nabobyerne. Holbæk Kommune har altid haft en positiv indgangsvinkel til vores ønsker. Dermed ikke sagt, at vi har fået alle vores ønsker opfyldt; men dialogen har været god. 14

15 I dag nyder vi således godt af dette samarbejde og den tætte dialog med kommunen på mange områder. Skole og foreningsliv er vigtigt Undløse skoles distrikt dækker landsbyerne Tømmerup, Ulkestrup, Kagerup, Mogenstrup, Søndersted og Østrup. Fra skoleåret 2012 vil eleverne i 7. klasse komme videre til en overbygningsskole i Regstrup (Nr. Jernløse Skole). Skolens 3. klasse har svømmeundervisning i Jyderup Svømmehal, og skole- og behandlingshjemmet benytter Undløse Skoles fysiklokale til undervisning. Dette gjorde Maglesø Efterskole også, indtil den gik konkurs. Efter endt folkeskole går turen til Holbæk for her at slutte den grundlægende skoleuddannelse - et ikke unormalt forløb. Da afstanden i kilometer fra Undløse til Holbæk er ca. 20 km, gør de mange kilometer og den lange rejsetid for den enkelte elev et kraftigt indhug i en sparsom fritid. Derfor er det af stor vigtighed, at der samarbejdes på kryds og tværs mellem de små byer, så fritidsinteresser kan understøttes og sociale netværk kan opretholdes. Håndbold U16 i Undløse Hallen Generelt må man pege på, at det er foreningslivet, der i høj grad binder byerne sammen. Om det drejer sig om fodbold, spejder, gymnastik eller andet, så er det kendetegnede, at man arbejder på tværs for at forbedre tilbuddene og for at udnytte de allerede eksisterende faciliteter. Eksempler på dette er Undløse Idrætsforening, som erfaringsudveksler og samarbejder med andre flerstrengede idrætsforeninger i Holbæk Kommune. Og om sommeren svømmer medlemmer af Idrætsforeningen i Ugerløse Friluftsbad, mens Jyderup Svømmehal benyttes om vinteren. Siden 2007 har en lang række arbejdsgrupper bl.a. har arbejdet med trafiksikring af Undløse, udvikling af byplan, stisystemer, fyldplads osv. Der er i skrivende stund gang i arbejdet omkring etablering af en sti fra Undløse til Søndersted. 15

16 Undløse Lokalråd deltog i programmet Vis mig din landsby i TV2east i 2008 og nåede frem til finalen, hvor vi blev slået af en by på Lolland. Men programmet skabte megen omtale af byen. En gruppe unge mennesker kontaktede i foråret 2012 Undløse Lokalråd med deres idé om at etablere en BMX-cykelbane på nogle arealer ved Undløse Hallen. Begrundelsen for at etablere banen er at skabe mulighed for fritidsaktiviteter for børn og unge, der også kan tiltrække brugere fra de omkringliggende landsbyer. Holbæk Kommune har efter ansøgning fra Lokalrådet bevilget midler til etablering af banen. Undløse Lokalråd holder fællesmøder med andre Blomstrende Landsby-ansøgere i kommunen. Formålet er erfaringsudveksling og samarbejde. Wesenbergforeningen har sin oprindelse i den tidligere Jernløse kommune, som havde Wesenberg som venskabsby. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 stiftedes Wesenbergforeningen. Hver sommer er en gruppe elever på år fra Jernløseområdet på et par ugers lejr i Wesenberg, ligesom Jernløse IF og Undløse Boldklub og andre interessegrupper har været på besøg i Wesenberg og har været værter for grupper derfra. Undløse er ved at være kendt. Lokalrådet har et godt samarbejde med avisen Nordvestnyt, som gerne orienterer om, hvad der rører sig i Undløse. Der skal arbejdes for at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for borgerne, foreningslivet, handels- og erhvervslivet, skole og børneinstitutioner, kirke, kultur og ældreområdet. I det daglige passer Undløse sig selv; men opstår der behov samarbejdes med naboområder og nabolandsbyer. Bl.a. gik Kvanløse, Jernløse og Undløse sammen om at bevare genbrugspladsen i Nr. Jernløse for omkring 3 år siden (2009). Der findes rutiner omkring at samarbejde med nabolandsbyer, fx opsætning af opslag om aktiviteter. Undløse er en by med udsyn! 16

17 Netværk og sammenhold Under dette kriterium gøres der rede for, hvordan der arbejdes med netværk i Undløse på tværs af interesser og aldersgrupper. Netværk er for mange en gruppe af mennesker, der taler sammen og forholder sig til en bestemt opgave i fællesskab. Netværk kan både være uformelle og formelle, og på forskellig vis binder de landsbyen sammen. Netværk er ikke foreninger i dette program, hvor foreningenslivet har sit eget kriterium. Forskellen er, at foreninger er etableret med vedtægter, årsmøde, en valgt bestyrelse m.m. Netværk fungerer bare og fornyer sig selv løbende. Dette kriterium beskæftiger sig alene med netværk og de sammenhold, der eksisterer i netværkene. Formelle netværk kan være dem, der organiserer den årlige landsbyfest, arbejder for trafiksikkerheden eller for den lokale skole m.m. De uformelle, mindre lokale netværk er oftest mere usynlige, da de opstår på grund af specifikke behov. Formelle netværk Børneklub i Undløse Præstegård hver anden onsdag for børn fra 6-10 år undtagen i ferier Siddende gymnastik for ældre på Østergården om formiddagen tirsdag-fredag Babysalmesang i Undløse Kirke Der er dannet forskellige relevante facebook-grupper. Bl.a. kan nævnes UNDLØSE og Gamle Undløsebørn. Uformelle netværk På Østergården er der mulighed for at spille petanque Stavgængere Syklub Legestue Billardklub Røde Kors strikkeklub Cykelklub cykler hver lørdag Sammenhold I kraft af Undløses geografi, så har der altid været tradition for sammenhold, da landsbyen har ligget noget for sig selv og har været svær at komme til/fra. Dette gjorde sig specielt gældende indtil afvanding og opdyrkning af Åmosen blev påbegyndt. Denne tradition for sammenhold er blevet bevaret helt frem til i dag og dyrkes stadig. 17

18 Foreningsliv I Danmark har vi et velfungerende og veludbygget foreningsliv. I mange landsbyer er foreningslivet ofte omdrejningspunktet for fællesskabet, dette gælder også i Undløse. Derfor er foreningslivet et centralt element i landsbyens udvikling. Under dette kriterium beskrives foreningslivet i landsbyen. Beskrivelsen er lavet med henblik på at kortlægge de udviklingsperspektiver, som foreningslivet i Undløse rummer. Samtidig er der også lagt vægt på, at tilbuddene er tilgængelige for landsbyens borgere, selv om de er lokaliseret uden for landsbyen. I Undløse Lokalområde er bl.a. følgende frivillige foreninger: Brugsforeningen Eagle Road Linedance Foreningen Danevang Søndersted Forsamlingshus Jernløse Jagtforening Jernløse Pensionistforening Jernløse Rideklub Lokalhistorisk Forening for Jernløse Spejderne i Undløse Undløse/Søndersted Landlaug Undløse Aktivistforening Undløse Boldklub af 1901 Undløse Idrætsforening Undløse Lokalråd Herudover flere grundejerforeninger og politiske foreninger. Brugsforeningen i Undløse står bag driften af Dagli Brugsen. Info om Dagli Brugsen Undløse: Åbningstider: mandag til søndag - alle dage kl Telefon Butik: Telefon Slagterafdeling: Mail: Fax nr.: Servicefunktioner: OK Benzin anlæg 24 timer i døgnet, Bakeoff, Slagter/Delikatesse, Håndkøbsudsalg fra Stenlille Apotek, Tips/Lotto og Postbutik. Postbutik åbningstider: man-tirs: kl.14-17, ons: lukket, tors-fre: kl , lør: kl , søn: lukket. Telefon Postbutik: Eagle Road Linedance holder til på Mejerigården og beskæftiger sig kun med linedance. Foreningen Danevang driver Søndersted Forsamlingshus, som bliver brugt til private sammenkomster. Der arrangeres fællesspisning til fornuftige priser en gang om måneden, hvis der er tilmeldt mindst 30 voksne. 18

19 Huset fungerer som det man i dag kalder et nøglehus. Det vil sige at huset lejes, og man sørger selv for mad udefra eller benytter kok/kogekone og serveringspersonale, man selv kender. I huset er et funktionelt køkken, og der er en stor sal med scene og en lille sal til hhv. 90 og 40 personer. Jernløse Jagtforening er en forening under Danmarks Jægerforbund. Foreningen har adresse i Galø Skov, som tilhører Løvenborg Gods, og har ca. 175 medlemmer. Der tilbydes hundetræning, riffelskydning, skeetskydning og selskabelige arrangementer. Jernløse Pensionistforening tilbyder udflugter, rejser, håndarbejdsklub, billard, kortspil, pigeklub, edb undervisning og internetcafé mm. De råder også over et lille værksted, hvor man kan foretage småreparationer og udøve hobbyaktiviteter. Jernløse Pensionistforening har en aftale med Holbæk Bibliotek om udlån af bøger, hvor man kan bestille bøger til afhentning i Undløse. Jernløse Rideklub blev stiftet i Rideklubben har siden 80-erne været en aktiv deltager i lokale arrangementer i Undløse. Lokalhistorisk Forening for Jernløse holder til på Mejerigården. Der er åbent fra kl til hver torsdag. Her er en flot samling af gamle ting og sager fra området. En del keramik fra både Knabstrup Teglværk og Undløse Teglværk. Her kan man foruden at nyde udstillingerne også få hjælp til at undersøge glemte sager. Undløse har også sin egen spejdergruppe, Skovvejens Blå Spejdere. Gruppen består af 4 grene: Ræveunger, Ulveunger, Juniorer og Troppen. Spejderne har også til huse på Mejerigården i Undløse. Om vinteren bliver en del møder afholdt dér; men resten af tiden drager spejderne til Kagerup uden for Undløse, hvor de låner et markområde. Dér kommer spejderne i kontakt med skoven og har mulighed for udfordrende udendørsaktiviteter, som er en stor og vigtig del af spejderlivet. Skovvejens Blå Spejdere lægger vægt på friluftsliv, respekt for naturen og oplevelser både i Danmark og i udlandet. Lederne i gruppen udvikler konstant gruppen og dens aktiviteter, og også forældrene deltager ofte i ture sammen med børnene. I de forløbne år er gruppens samarbejde udvidet, så den nu også har venskabsgrupper i Sverige. Dette betyder at spejderne lærer nye spejdere at kende og får indblik i, hvad det vil sige at være spejder i et andet land. Derudover lægges der i Skovvejens Blå Spejdere vægt på at udvikle børnenes samarbejdsevner og lederegenskaber, at børnene lærer respekt for hinanden, de voksne og naturen, at de har godt teamsamarbejde, at de tør påtage sig ansvar, at deres sociale egenskaber udvikles og at de tager aktivt del i det større fællesskab. Økonomisk støttes spejderne af Holbæk Kommune; men en stor del af spejdernes aktiviteter dækkes ind gennem egenbetaling og forskellige arrangementer, hvor spejderne tjener penge. 19

20 Undløse/Søndersted Landlaug er dannet af en flok driftige lokale personer. De sørger bl.a. for byens flotte flagallé. De arrangerer byens Sct. Hans Bål, byens juletræ og deltager også i Undløseløbet og Fastelavnsfesten. Hos Landlauget kan man leje borde, stole og telte. Undløse Aktivistforening holder til på Østergården og har til formål at fremme samværet blandt ældre og andre interesserede. Hver uge arrangeres bankospil. Desuden mødes flere ugentligt til hyggeklub, kortspil og billard. Foreningen arrangerer foredrag, fester, udflugter og tøjsalg samt står for den årlige influenzavaccination i området. Undløse Boldklub af 1901 holder til i Foreningshuset ved Undløse-hallen. Der tilbydes udendørs fodbold fra marts til november og indendørs træning i hallen om vinteren. Det bedste hold spiller i serie 2. Der er alt fra U6 til old-boys. Der er også old-girls hold. Der er ca. 150 medlemmer. Hver sommer afholder Undløse Boldklub Undløse Cup både med seriøse fodboldkampe, gadefodbold og anden underholdning. Undløse Idrætsforening holder også til i Foreningshuset ved Undløse-hallen. Der tilbydes badminton, forskellige slags gymnastik, zumba, step, dart, håndbold, kickboksning og svømning. Kun håndbold dyrkes også udendørs. Der er ca. 550 medlemmer, heraf 350 under 25 år. Der afholdes desuden arrangementer som fastelavnsfest sammen med andre lokale foreninger, gymnastikopvisning, Undløse-løb, halfest og sodavands-diskoteker. Undløse Lokalråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Lokalrådet er bindeled mellem lokalområdet og Holbæk Kommune. Lokalrådet forsøger at samle trådene mellem alle interessegrupperne og fremkommer med ønsker og "krav" til de folkevalgte. Lokalrådet deltager også i Undløse-løbet og andre lokale arrangementer. 20

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund

Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Hvad er en Blomstrende Landsby? En landsby, der har taget den beslutning, at udviklingen vil de selv bestemme og styre. De bruger programmet

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Niveau 1. Manual. Blomstrende Landsby. Kriteriemanual - niveau 1. det grundlæggende niveau Version 1.1

Niveau 1. Manual. Blomstrende Landsby. Kriteriemanual - niveau 1. det grundlæggende niveau Version 1.1 Manual Niveau 1 det grundlæggende niveau Version 1.1 Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Blomstrende Landsby www.blomstrendelandsby.dk 1 Indholdsfortegnelse Programforklaring Programmet

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta).

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Holbæk- og RegstrupSpejderne Danske baptisters spejderkorps v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste Kontakt Ølstrup på e-mail: web: formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Forord Vi vil videreudvikle Ølstrup og har lagt en visionær udviklingsplan

Læs mere

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013 Dette er opsamlingen på udviklingsmødet afholdt den 11. april 2013 i Døstrup Forsamlingshus. Mødet er en del af projekt Vitale landsbyer med aktive ældre, der er et spændende projekt, som Nordjyske Forsamlings-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere