Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere"

Transkript

1 Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil Mail:

2 Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst, det grundlæggende niveau...3 Indblik...4 Netværk og sammenhold...17 Foreningsliv...18 Organisation...21 Egenvurdering...25 Bilag 1 Hvidbog...26 Links...29 Kilder...29 Taksigelser Denne ansøgning om Undløses optagelse som Blomstrende Landsby er blevet til på baggrund af mange frivillige ildsjæles arbejde i og omkring Undløse Lokalråd. Normalt ville vi sige ingen nævnt, ingen glemt. Men i den sammenhæng er det relevant at fremhæve en enkelt, nemlig Hans Schlicker, der var talsmand for Undløse Lokalråd fra 2007 frem til hans pludselige død i maj Uden hans engagement og drive ville denne ansøgning ikke være kommet så langt, som den er i dag. En vigtig samlende faktor i arbejdsprocessen og skrivearbejdet har været Lisbeth Hedelund Andersen, Høng, der har fungeret som frivillig tovholder for Lokalrådet i arbejdet omkring ansøgningen. Undløse Lokalråd 2

3 Blomstrende landsby én blomst, det grundlæggende niveau Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig med det mål at skabe udvikling og dialog lokalt. Programmet lægger op til, at borgerne valgfrit og i fællesskab forholder sig til, hvordan det er at bo og leve i deres landsby. Tilrettelæggelsen af dette landsbyudviklingsprogram sikrer landsbyens borgere, at de kan skabe udvikling frem mod egne strategiske mål og beslutninger i et samspil med de kommunale planer og initiativer. Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop den retning, som landsbyens borgere har mulighed, ressourcer og lyst til. Kriterierne på dette niveau er: Indblik, Udsyn, Netværk og sammenhold, Foreningsliv og Organisation. De handler om samvær, netværk og ikke mindst et grundlæggende kendskab til den landsby og det lokalsamfund, man bor og lever i. 3

4 Indblik Inden for dette kriterium arbejdes med at skabe et overblik over landsbyens befolkning, erhverv og historie, således at der med afsæt i dette materiale kan arbejdes med at opdage fremtidens udfordringer. En betingelse for udvikling er, at landsbyen kender sig selv. Historien, kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og bidraget til udvikling af landsbyen, præsenteres i dette afsnit. Undløse Lokalområde omfatter sognene Undløse og Søndersted, som ligger ca. 20 km syd for Holbæk i Holbæk Kommune. Hovedbyen er Undløse, mens der er en række små landsbyer med den anden kirkeby Søndersted, som den største. Bebyggelsen er præget af historie og landskab. Karakteristisk for sognene er også samlingerne af ældre husmandssteder, Jukkerup Vænge og Galge Overdrev. Mod vest er Undløse afgrænset af skove, som strækker sig lige fra Åmosen op til Knabstrupgård nord for de to sogne. Med til at understrege grænsen mod vest er de 3 herregårde Kongsdal (i Undløse), Torbenfeld (i Frydendal) og Knabstrupgård (i Sdr. Jernløse). Også mod nordøst findes en del skove, men her er der bebyggelse indimellem. Den naturlige orientering for Undløse følger i høj grad vejen fra Mørkøv mod Ugerløse, herefter kommer Holbækvejen fra Undløse gennem Søndersted op til Nr. Jernløse og videre til Holbæk. Historisk baggrund I gammel tid ville man nok have sagt, at Undløse og Søndersted lå lidt for sig selv. Det gjorde de på en måde også. Mod syd er der Store Åmose, som før afvandingen var ret ufremkommelig. Således er der fra Undløse en bro over Åmose Å vest for Østrup Skov, og den benyttes af de lokale. Skal man over Åmosen, kører man enten vest om Undløse over Skellingsted Bro eller øst om Undløse over Ugerløse Bro. Landbrugsmæssigt var sognene præget af større græsningsområder, særligt i Åmosen, som resulterede i større gårde og færre landsbyer end i sognene mod nord og øst. Igennem mange år blev der betalt mere smør og mindre korn i skat og afgifter fra sognene. Gammelt postkort fra Undløse 4

5 Igennem lang tid var befolkningstallet ret konstant: År Undløse Søndersted Befolkningstilvæksten i første halvdel af 1800-tallet kan siges at ligge over det almindelige. Men der var nok mere jord at dyrke op her på kanten til Åmosen end i de fleste andre steder på Sjælland. I andelstiden var befolkningstallet stabilt, både i antal og i geografisk fordeling. Senere har der været et fald i landområderne, mens særligt Undløse er vokset en anelse, blandt andet takket være nye parcelhuskvarterer. Det er også karakteristisk for sognene som for egnen i øvrigt, at en stadig større del af beboerne pendler ud af egnen. Gammelt postkort fra Undløse Herregårdslandskabet I den nordvestlige del af Undløse ligger hovedgården Kongsdal, hvis historie går tilbage til slutningen af 1100-tallet. Det meste af bønderjorden i de to sogne har hørt under Kongsdal, som også på denne måde har spillet en stor rolle i egnens liv, indimellem også ved at nedlægge gårde og lægge deres jord ind under godset. Byggeriet på det Kongsdal, som står i dag, påbegyndtes i 1500-tallet, og resten er blevet opført i en overensstemmende stil, så hovedbygningerne står som et markant billede på en hovedgård i 1600-tallet med en enkel stil, tykke mure og få vinduer. Godsets hovedbygning blev opført i 1598 af Peder Redtz og er fredet. Kong Frederik III overtog ejendommen i 1669 og døbte den Kongsdal. Ejendommen har været i familien Estrups eje siden Hellig Kors Kilde Et andet historisk levn er Hellig Korskilde ved Kildegården i Undløse. Fra middelalderen og godt ind i 1800-tallet var den en valfartskilde, hvor de valfartende ofrede i en blok Sct. Hans aften. Den følgende dag afholdtes der kildemarked nord for kilden. 5

6 Undløse kirke Kirken er bygget i 1100-årene og udvidet ganske væsentligt i 1400-tallet. I årene gennemførtes en omfattende restaurering, hvor bl.a. kirkens gulv blev udskiftet til Hasleklinker, bortset fra gulvet inden for alterskranken, som er mønstret blokgulv i eg. I dag står kirken hvidkalket med røde tegltag og har som de fleste landsbykirker et gotisk præg. Kirken har et rigt renæssanceinventar med altertavle fra 1644 og prædikestol fra 1643 skåret af Næstvedbilledskæreren Abel Schrøder, et stort udvalg stolestader fra både og 1600-årene samt præstestol i koret og pulpitur i kirkens vestende. I koret hænger et korbuekrucifiks fra 1400årene på korstræ fra 1300-tallet. Kalkmalerierne, der med rette er berømte, er malet o af Unionsmesteren også kaldet Undløsemaleren. De forestiller scener fra Kristi liv og død samt scener fra Laurentius legenden. I nordkappen betragter den hellige Birgitta fødselsscenen, som hun så den i en vision i Opstandelsesscenen er fremhævet i Kulturministeriets Kanon for Billedkunst I 1920 blev figurerne imprægneret med det såkaldte Carlsbergpræparat, der tiltrækker snavs. Især figurerne er mere beskidte end andre dele af udsmykningen. Nationalmuseet har i 2011 afsluttet et forskningsprojekt med henblik på at finde den bedst egnede rensningsmetode. Menighedsrådet har på grundlag af dette projekt søgt og fået bevilget midler fra Augustinus Fonden til restaurering af alle kirkens kalkmalerier samt til kalkning indvendig af kirkerummet. Restaureringen vil finde sted i , og kirken vil være lukket i en periode, mens der arbejdes. Søndersted kirke Søndersted kirke er ikke, som Undløse kirke, omtalt i kulturkanonen. Selve bygningerne bliver flere steder i værket Danmarks Kirker karakteriseret som beskedne. Søndersted var og er et forholdsvis lille sogn, og da der ikke var valfartssteder eller andet i tidligere tider, så svarer kirkens størrelse også til sognets bæreevne. Kirkens skib og kor har samme bredde og udgør det, som kaldes et langhus, hvor man kun kan se grænsen indvendigt. Skibet er opført i 1100-tallet af marksten, hvad koret sikkert også har været. Omkring 1500 blev det imidlertid revet ned og genopført delvis i munkesten. Tårnet er ikke meget højere end skibet og ligeledes opført af marksten. Til gengæld findes der flere spændende genstande i kirken. Dåbsfadet af messing med motiv af Maria bebudelse er fra ca og givet til kirken i 1678 af en lokal kone. Prædikestolen fra 1642 er et fint eksempel fra Abel Schrøders værksted i Næstved, som har leveret flere stykker til egnen. 6

7 Store Åmose En natur- og kulturhistorisk skattekiste finder man i Store Åmose. En del af denne findes i Undløses baghave. Store Åmose fremtræder i dag som en mosaik af dels dyrkede arealer, hvoraf en del er braklagt, og dels tilgroede moseområder. De biologiske og især de botaniske interesser er først og fremmest knyttet til de uopdyrkede moseområder i bassinets østlige del. Trævæksten består her overvejende af pil, el og birk, men der er en del andre løvtræer og desuden indplantede nåletræer en del steder. Store Åmose var tidligere Sjællands største mose og et stort naturområde, hvor lavmose og højmose vekslede med ekstensiv engdrift. Men udretningen af Åmose Å og dræningsarbejder har op gennem det 20. århundrede medført, at Store Åmose i dag mere er mose af navn end af gavn. Åmosen er dog aldrig blevet omfattende bebygget og kun få veje fører derind. I 1850 var der ca ynglende storkepar i Åmosen, mens de sidste storke forlod reden på den store lade på Kattrup Gods i 1959, fordi Åmosen ikke længere var egnet som storkehabitat. En enlig stork blev i området frem til 1969, hvorefter den forsvandt. Store Åmose rummer Europas største fundsteder fra Jægerstenalderen, og der er også fund fra Vikingetiden ved Tissø i mosens vestligste ende. Dette skyldes, at der er unikke bevarings- og konserveringforhold i mosen. Der er fundet genstande, der er over år gamle, bl.a. 255 fund (2008) fra Maglemosekulturen. Mange fund er blevet fundet i forbindelse med den omfattende tørvegravning i Åmosen. Som følge af åreguleringerne i Åmosen i 1800-årene blev mulighederne for at grave tørv forbedret. Omkring var der planer om at oprette et elektricitetsværk for Sjælland i Store Åmose med tørv som brændselsressource. Forventningen var, at Åmosen rummede tørv til års el-produktion. Disse planer blev dog ikke realiseret. Den industrielle udnyttelse af Åmosens tørv begyndte i mindre målestok under 1. verdenskrig ( ) og blev genoptaget i den helt store skala under 2. verdenskrig ( ) og fortsatte frem til Naturgenopretning af Åmosen indebærer, at man hæver vandstanden i området og dermed sikrer bestående værdier og skaber helt nye naturarealer. De højere dele af bakkelandet omkring Åmosen præges i vore dage i høj grad af godserne. De spektakulære bygningsmiljøer, ikke mindst på Kongsdal og Torbenfeldt nord for østlige Store Åmose, er med til at give landskabsoplevelsen karakter. De mindste ejendomme findes ofte på magre smeltevandsaflejringer lige oven for mosen. Jagtselskab, ca

8 Erhvervsliv gennem tiden Trafikalt ligger sognene ikke godt, for vejene gennem Åmosen går som sagt uden om dem. Derfor er der ingen stationsbyer og heller ikke vejkrydsbyer, som Ugerløse mod øst. Men netop derfor kunne nicher opstå. En købmand, Tinghuus i Søndersted, havde således ikke alene en købmands-handel, som dækkede et meget stort område; men var også mellemgrossist for købmænd fra Holbæk, så han leverede videre til andre købmænd. Gammelt postkort fra Undløse Karakteristisk for Undløse var, at nogle opgaver blev løst af private. Således var der i Undløse en kro; men der kom aldrig et forsamlingshus. Andelsmejeriet blev suppleret med et privatejet fællesmejeri, ligesom der først sent kom en brugsforening til Undløse. Undløse var et erhvervsmæssigt centrum med teglværk, savværk, vejmaterialefabrik og ved kroen var også mølle. Fra 1960 erne opstod en ny kultur i Danmark, hvor der blev gjort meget ud af boligindretning og hjemlig hygge. Det gav i nogle år plads til små virksomheder, der slog sig ned i opgivne erhvervsbygninger (som Undløse Andelsmejeris) og som leverer ting til hjemmet hjemmestøbte lys, trægenstande m.m. En hel særlig periode var besættelsen og årene lige derefter. Undløse havde sin store del af Åmosen, og i sommerhalvåret flerdobledes indbyggerantallet i forbindelse med tørvegravning. Og hertil kom alle de afledte beskæftigelser: overnatning, forplejning, købmandsvarer og så videre. Så landsbyerne langs mosen, Østrup, Undløse, Ulkestrup og Tømmerup blev helt forandrede i de år. 8

9 Skifte fra erhvervsliv til foreningsliv De fleste virksomheder har nu forladt Undløse, og de mange forretninger, som var på Hovedgaden, er nedlagt. Det er sket i løbet af det sidste halve århundrede. Til gengæld er foreningslivet blevet stærkt omkring idræt og sport, og det har haft en integrerende effekt på forholdet mellem gamle beboere og tilflyttere. Sportsfest på Undløse Sportsplads, 1950 erne Undløse Cup, ca Egnen er i disse år karakteristisk ved at kunne skabe et godt netværk for dem, som tager aktivt del i arbejdet. Gør man det, kan man få mange venner og bekendte. Nogle foreninger, som UndløseDilettanter-ne, opstod omkring en kreds og forsvandt igen, mens andre, som Undløse-Søndersted Landlaug, eksisterer endnu. De arrangerer bl.a. det årlige Sct. Hans bål ved Østergården. Men alle er de med til at skabe sammenhold i et område, der ligger lidt for sig selv. Landsdelsvindere - Håndbold, 6. juni 2011 Turisme et erhverv med udviklingspotentiale Turismen i og omkring Undløse må siges at være af ganske ringe karakter. Ikke fordi der ikke er mulighed for oplevelser; men ganske enkelt er Undløse en by man kører igennem, hvis man eksempelvis følger Marguerit Ruten rundt i det Vestsjællandske. 9

10 På denne tur kan man bl.a. besøge Kongsdal Gods, der ligger et par km udenfor Undløse By. Margueritruten fører os også forbi Undløse Kirke, som i middelalderen var en søgt valfartskirke, viet til Sankt Laurentius, og som i dag er vejkirke med mange besøgende. Overnatningsmuligheder Der findes en campingplads i Assentorp, og i Kagerup er der en naturcampingplads. Desuden findes der mulighed for overnatning på enkelte B&B s i området. Undløse i dag Lokalområdet er præget af landsbyerne Østrup, Søndersted og bebyggelser i det åbne land samt mindre landsbyer som Kagerup, Ulkestrup og Tømmerup, hvilke tegner sig for ca. halvdelen af befolkningen, mens Undløse by tegner sig for den anden halvdel. Befolkning Statistisk materiale for Holbæk kommune med lokalområder findes på Holbæknettet, Om kommunen, Nøgletal og statistik : De seneste statustal er fra 2008, mens årene fremover er prognosetal. Derfor skal 2011-tallene, som gengives her, tages en lille smule med forsigtighed. Det samlede befolkningstal (2011) for lokalområdet er fordelt således: 0-2 årige 3-5 årige 6-15 årige årige 65 og derover For de kommende år er prognosen den, at de 6-15 årige og de mere end 65 årige vil stige svagt i hele perioden til 2020, mens de 0-2 årige vil toppe i 2014 og de 3-5 årige vil toppe i 2016 hvorefter antallet af de 0-2 årige vil falde en smule, mens de 3-5 årige nærmest vil flade ud med et antal omkring 100. Arbejdsmæssigt fordeler befolkningen sig med en stor andel pendlere især rettet mod hovedstadsområdet. Holbæk kommune, som Undløseområdet er en del af, er en pendlerkommune. Der pendler (2010-tal) ind i kommunen og ud af kommunen. De fleste bygninger er enfamilieshuse. Der er kun få deciderede udlejningsejendomme, mest markante er Den gamle Kro og Søgården. Der er også lokalplanlagt i Undløse, så nybyggeri er muligt. Holbæk Kommune vil byggemodne arealerne, når der er mindst 5 henvendelser fra interesserede i byggegrundene. 10

11 Erhverv Bortset fra asfaltvirksomheden Colas og kabelfabrikken NKT, er erhvervslivet præget af mindre virksomheder. Foruden landbrugsvirksomhederne er der også mere håndværksmæssigt baserede virksomheder. Der er: Automekanikere (og lakerer) Anlægsgartnere Brolægger Catering Entreprenørvirksomheder Forhandler af dyrefoder Forhandler af trævarer hegn, borde, bænke Forhandler af hestetrailere Frisører Gartneri Kattehotel og pension Kennel for hunde Kursuscenter Kloakeringsvirksomhed Malermestre Murermestre Privat vandværk Revisorvirksomhed Tømremestre Vognmænd I den mere specialiserede afdeling kan nævnes: Specialsmedning af skærme til Nimbus-motorcykler Forhandler af varmepumper Fremstilling af produkter til reklameskiltning Hypnoseterapi Freelance mediejournalist Butikslivet i 2012 består af Dagli Brugsen med dagligvarer og tankstation, et pizzeria og en kiosk. Institutioner For de mindste børn er der pasningsmuligheder i dagpleje, vuggestue og børnehave med base i Undløse Børnehus, en nybygget institution med 140 normerede pladser (vuggestuebørn tæller som 2 pladser hver). Undløse Børnehus tager form Undløse skole, som ligger nabo til Børnehuset, er fra august 2012 en skole med klasser til og med 6. klassetrin. I den forbindelse er skoledistrikterne ændret, så Undløse Skole sammen med Nr. Jernløse Skole nu under et kaldes Engskovskolen. Til Undløse Skole hører en skolefritidsordning. Skolen rummer bygninger fra 1952 og fremefter, mens bygningen fra 1902 er lige solgt efter i en årrække at have rummet en lokal biblioteksafdeling. 11

12 Undløse Skole Skolen har sin moderne historie fra 1902 på Øvej, mens Undløses første skolebygning ligger ved kirken. Den er nu indrettet til graverhus og kapel. Der er et skolebehandlingshjem på Holbækvej ca. 800 m nord for skolen, samt en heldagsklasse på Mejerigården, som grænser op til skolens område. Herudover findes der et privat dagbehandlingstilbud i Undløse. Undløse skoles faciliteter, især idrætshallen, benyttes af de lokale institutioner og foreninger. Det tætte samarbejde mellem skole og pasningsordningerne samt skolens geografiske placering midt i lokalområdet vægtes højt af mange af børnefamilierne, der udtrykker, at de føler en høj grad af ejerskab til disse institutioner. Undløses øvrige mødesteder Foreningshuset, der ligger mellem Undløse Hallen og Undløse Skole, er mødested for Undløses mange foreninger. Foreningshuset er et af de tre Fremtidens Foreningshuse, som blev resultatet af en konkurrence Lokale- og Anlægsfonden udskrev i Konkurrencens formål var at skabe foreningshuse, som udover at kunne gavne foreningslivet også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. En af hensigterne med det multifunktionelle Fremtidens Foreningshus er, at det skal kunne bruges af alle borgere på alle tider af døgnet. I Undløse bruges Foreningshuset som skolefritidsordning om eftermiddagen. Foreningshuset blev bygget i 2003 og afløste den gamle nedslidte træpavillon. Der er mødesal, omklædningsrum, handicaptoilet, kiosk og fællesområde med bl.a. bordfodbold. Der er i skrivende stund arbejde i gang med at etablere en mellemgang fra Foreningshuset til Undløse Hallen, så de omklædte sportsfolk kan komme tørskoede til/fra hallen. Mejerigården er Undløses kulturhus. I dagtimerne bruges Mejerigården af ungdomsskolen til heltidsundervisning af en gruppe større elever der ikke føler sig tilpas i folkeskolens rammer. Om aftenen benyttes nogle lokaler af ungdomsskolen/ungdomsråd til ungdomsklub, motorlære, motorcross mm. Andre lokaler benyttes af Eagleroad Line12

13 dance dels til undervisning og dels som klublokale. FDF's 1. Åmose gruppe holder til i tårnet og benytter også nogle af skolelokalerne. Lokalhistorisk Forening har deres egne lokaler på Mejerigården, hvor de to gange om ugen holder åbent for interesserede til at komme at kigge og få fortalt. De er også meget velvillige overfor at åbne dørene andre dage, såfremt der er behov for dette. Herudover står det enhver forening frit at søge om at benytte lokalerne, hvis de har behov for at holde forskellige arrangementer fx generalforsamlinger, foredrag og lignende. Østergården, der tidligere har været plejehjem og som ligger næsten overfor Dagli Brugsen i Undløse, er mødested for mange af Undløses ældre beboere. Vinterstemning i Undløse 13

14 Udsyn Under dette kriterium redegøres der for, hvilket udsyn landsbyen har. Hvor åbent og hvor stort er det vindue, som Undløses borgere kigger ud af? Udsyn handler om, at den enkelte landsby, her Undløse, forstår sig selv som en del af noget større, så der skabes plads til helhedstænkning. Ingen ildsjæle eller landsbyer er hævet over fællesskabets styrker; men alle bør forstå nødvendigheden af at sammen, er vi stærkere. Som landsby har man ret til og behov for at være sig selv nærmest. Det er med andre ord ok, at der er en sund konkurrence mellem landsbyerne i forhold til udvikling og synlighed. Blot skal der til enhver tid være plads til helhedstænkning. Den kommunale vinkel Undløse er en del af en kommune, som omfatter 17 landsbyer, hvoraf nogle er Undløses naboer. Før kommunalreformen 2007 var Undløse en del af Jernløse Kommune og er nu i 2011 en integreret del af Holbæk Kommune. Jernløse Kommune bestod af en række mindre byer, hvor indbyggertallene varierede fra omkring 50 til 2000 personer. En del af byerne har stadig en dagligvarebutik, som med stor flid benyttes af de omkringboende. Hænger udvalget i butikken i bremsen, søges der mod den nemmeste dagligvarebutik i naboby. Jernløse Kommune havde under overskriften "Et Grønt Sted at Bo" allerede ved etableringen af dette logo taget stilling til nogle væsentlige spørgsmål omhandlende miljø og etablering af virksomheder. Jernløse var ikke stedt at etablere store virksomheder. Jernløse var bygget op omkring landbrug og små erhvervsvirksomheder indenfor håndværk og service. Disse små virksomheder holdt liv i de små byer, indtil alle pendlerne kom hjem fra deres daglige virke, så socialt samvær og foreningsliv kunne tage sin daglige begyndelse og forene både lokale Undløsere og nabobyernes aktive sjæle. Undløse har også efter kommunesammenlægningen i 2007 og integrationen i Holbæk Kommune holdt fast i ordene "Et Grønt Sted at Bo". Undløse er den grønne og frugtbare baghave i Holbæk Kommune. Ikke kun på det natur- og miljømæssige område; men også på børnetilvæksten kan det læses, at frugtbarhed og socialt samvær er et væsentlig element af daglig dagen alt sammen elementer der kalder på udsyn og samarbejde med nabobyerne. Holbæk Kommune har altid haft en positiv indgangsvinkel til vores ønsker. Dermed ikke sagt, at vi har fået alle vores ønsker opfyldt; men dialogen har været god. 14

15 I dag nyder vi således godt af dette samarbejde og den tætte dialog med kommunen på mange områder. Skole og foreningsliv er vigtigt Undløse skoles distrikt dækker landsbyerne Tømmerup, Ulkestrup, Kagerup, Mogenstrup, Søndersted og Østrup. Fra skoleåret 2012 vil eleverne i 7. klasse komme videre til en overbygningsskole i Regstrup (Nr. Jernløse Skole). Skolens 3. klasse har svømmeundervisning i Jyderup Svømmehal, og skole- og behandlingshjemmet benytter Undløse Skoles fysiklokale til undervisning. Dette gjorde Maglesø Efterskole også, indtil den gik konkurs. Efter endt folkeskole går turen til Holbæk for her at slutte den grundlægende skoleuddannelse - et ikke unormalt forløb. Da afstanden i kilometer fra Undløse til Holbæk er ca. 20 km, gør de mange kilometer og den lange rejsetid for den enkelte elev et kraftigt indhug i en sparsom fritid. Derfor er det af stor vigtighed, at der samarbejdes på kryds og tværs mellem de små byer, så fritidsinteresser kan understøttes og sociale netværk kan opretholdes. Håndbold U16 i Undløse Hallen Generelt må man pege på, at det er foreningslivet, der i høj grad binder byerne sammen. Om det drejer sig om fodbold, spejder, gymnastik eller andet, så er det kendetegnede, at man arbejder på tværs for at forbedre tilbuddene og for at udnytte de allerede eksisterende faciliteter. Eksempler på dette er Undløse Idrætsforening, som erfaringsudveksler og samarbejder med andre flerstrengede idrætsforeninger i Holbæk Kommune. Og om sommeren svømmer medlemmer af Idrætsforeningen i Ugerløse Friluftsbad, mens Jyderup Svømmehal benyttes om vinteren. Siden 2007 har en lang række arbejdsgrupper bl.a. har arbejdet med trafiksikring af Undløse, udvikling af byplan, stisystemer, fyldplads osv. Der er i skrivende stund gang i arbejdet omkring etablering af en sti fra Undløse til Søndersted. 15

16 Undløse Lokalråd deltog i programmet Vis mig din landsby i TV2east i 2008 og nåede frem til finalen, hvor vi blev slået af en by på Lolland. Men programmet skabte megen omtale af byen. En gruppe unge mennesker kontaktede i foråret 2012 Undløse Lokalråd med deres idé om at etablere en BMX-cykelbane på nogle arealer ved Undløse Hallen. Begrundelsen for at etablere banen er at skabe mulighed for fritidsaktiviteter for børn og unge, der også kan tiltrække brugere fra de omkringliggende landsbyer. Holbæk Kommune har efter ansøgning fra Lokalrådet bevilget midler til etablering af banen. Undløse Lokalråd holder fællesmøder med andre Blomstrende Landsby-ansøgere i kommunen. Formålet er erfaringsudveksling og samarbejde. Wesenbergforeningen har sin oprindelse i den tidligere Jernløse kommune, som havde Wesenberg som venskabsby. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 stiftedes Wesenbergforeningen. Hver sommer er en gruppe elever på år fra Jernløseområdet på et par ugers lejr i Wesenberg, ligesom Jernløse IF og Undløse Boldklub og andre interessegrupper har været på besøg i Wesenberg og har været værter for grupper derfra. Undløse er ved at være kendt. Lokalrådet har et godt samarbejde med avisen Nordvestnyt, som gerne orienterer om, hvad der rører sig i Undløse. Der skal arbejdes for at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for borgerne, foreningslivet, handels- og erhvervslivet, skole og børneinstitutioner, kirke, kultur og ældreområdet. I det daglige passer Undløse sig selv; men opstår der behov samarbejdes med naboområder og nabolandsbyer. Bl.a. gik Kvanløse, Jernløse og Undløse sammen om at bevare genbrugspladsen i Nr. Jernløse for omkring 3 år siden (2009). Der findes rutiner omkring at samarbejde med nabolandsbyer, fx opsætning af opslag om aktiviteter. Undløse er en by med udsyn! 16

17 Netværk og sammenhold Under dette kriterium gøres der rede for, hvordan der arbejdes med netværk i Undløse på tværs af interesser og aldersgrupper. Netværk er for mange en gruppe af mennesker, der taler sammen og forholder sig til en bestemt opgave i fællesskab. Netværk kan både være uformelle og formelle, og på forskellig vis binder de landsbyen sammen. Netværk er ikke foreninger i dette program, hvor foreningenslivet har sit eget kriterium. Forskellen er, at foreninger er etableret med vedtægter, årsmøde, en valgt bestyrelse m.m. Netværk fungerer bare og fornyer sig selv løbende. Dette kriterium beskæftiger sig alene med netværk og de sammenhold, der eksisterer i netværkene. Formelle netværk kan være dem, der organiserer den årlige landsbyfest, arbejder for trafiksikkerheden eller for den lokale skole m.m. De uformelle, mindre lokale netværk er oftest mere usynlige, da de opstår på grund af specifikke behov. Formelle netværk Børneklub i Undløse Præstegård hver anden onsdag for børn fra 6-10 år undtagen i ferier Siddende gymnastik for ældre på Østergården om formiddagen tirsdag-fredag Babysalmesang i Undløse Kirke Der er dannet forskellige relevante facebook-grupper. Bl.a. kan nævnes UNDLØSE og Gamle Undløsebørn. Uformelle netværk På Østergården er der mulighed for at spille petanque Stavgængere Syklub Legestue Billardklub Røde Kors strikkeklub Cykelklub cykler hver lørdag Sammenhold I kraft af Undløses geografi, så har der altid været tradition for sammenhold, da landsbyen har ligget noget for sig selv og har været svær at komme til/fra. Dette gjorde sig specielt gældende indtil afvanding og opdyrkning af Åmosen blev påbegyndt. Denne tradition for sammenhold er blevet bevaret helt frem til i dag og dyrkes stadig. 17

18 Foreningsliv I Danmark har vi et velfungerende og veludbygget foreningsliv. I mange landsbyer er foreningslivet ofte omdrejningspunktet for fællesskabet, dette gælder også i Undløse. Derfor er foreningslivet et centralt element i landsbyens udvikling. Under dette kriterium beskrives foreningslivet i landsbyen. Beskrivelsen er lavet med henblik på at kortlægge de udviklingsperspektiver, som foreningslivet i Undløse rummer. Samtidig er der også lagt vægt på, at tilbuddene er tilgængelige for landsbyens borgere, selv om de er lokaliseret uden for landsbyen. I Undløse Lokalområde er bl.a. følgende frivillige foreninger: Brugsforeningen Eagle Road Linedance Foreningen Danevang Søndersted Forsamlingshus Jernløse Jagtforening Jernløse Pensionistforening Jernløse Rideklub Lokalhistorisk Forening for Jernløse Spejderne i Undløse Undløse/Søndersted Landlaug Undløse Aktivistforening Undløse Boldklub af 1901 Undløse Idrætsforening Undløse Lokalråd Herudover flere grundejerforeninger og politiske foreninger. Brugsforeningen i Undløse står bag driften af Dagli Brugsen. Info om Dagli Brugsen Undløse: Åbningstider: mandag til søndag - alle dage kl Telefon Butik: Telefon Slagterafdeling: Mail: Fax nr.: Servicefunktioner: OK Benzin anlæg 24 timer i døgnet, Bakeoff, Slagter/Delikatesse, Håndkøbsudsalg fra Stenlille Apotek, Tips/Lotto og Postbutik. Postbutik åbningstider: man-tirs: kl.14-17, ons: lukket, tors-fre: kl , lør: kl , søn: lukket. Telefon Postbutik: Eagle Road Linedance holder til på Mejerigården og beskæftiger sig kun med linedance. Foreningen Danevang driver Søndersted Forsamlingshus, som bliver brugt til private sammenkomster. Der arrangeres fællesspisning til fornuftige priser en gang om måneden, hvis der er tilmeldt mindst 30 voksne. 18

19 Huset fungerer som det man i dag kalder et nøglehus. Det vil sige at huset lejes, og man sørger selv for mad udefra eller benytter kok/kogekone og serveringspersonale, man selv kender. I huset er et funktionelt køkken, og der er en stor sal med scene og en lille sal til hhv. 90 og 40 personer. Jernløse Jagtforening er en forening under Danmarks Jægerforbund. Foreningen har adresse i Galø Skov, som tilhører Løvenborg Gods, og har ca. 175 medlemmer. Der tilbydes hundetræning, riffelskydning, skeetskydning og selskabelige arrangementer. Jernløse Pensionistforening tilbyder udflugter, rejser, håndarbejdsklub, billard, kortspil, pigeklub, edb undervisning og internetcafé mm. De råder også over et lille værksted, hvor man kan foretage småreparationer og udøve hobbyaktiviteter. Jernløse Pensionistforening har en aftale med Holbæk Bibliotek om udlån af bøger, hvor man kan bestille bøger til afhentning i Undløse. Jernløse Rideklub blev stiftet i Rideklubben har siden 80-erne været en aktiv deltager i lokale arrangementer i Undløse. Lokalhistorisk Forening for Jernløse holder til på Mejerigården. Der er åbent fra kl til hver torsdag. Her er en flot samling af gamle ting og sager fra området. En del keramik fra både Knabstrup Teglværk og Undløse Teglværk. Her kan man foruden at nyde udstillingerne også få hjælp til at undersøge glemte sager. Undløse har også sin egen spejdergruppe, Skovvejens Blå Spejdere. Gruppen består af 4 grene: Ræveunger, Ulveunger, Juniorer og Troppen. Spejderne har også til huse på Mejerigården i Undløse. Om vinteren bliver en del møder afholdt dér; men resten af tiden drager spejderne til Kagerup uden for Undløse, hvor de låner et markområde. Dér kommer spejderne i kontakt med skoven og har mulighed for udfordrende udendørsaktiviteter, som er en stor og vigtig del af spejderlivet. Skovvejens Blå Spejdere lægger vægt på friluftsliv, respekt for naturen og oplevelser både i Danmark og i udlandet. Lederne i gruppen udvikler konstant gruppen og dens aktiviteter, og også forældrene deltager ofte i ture sammen med børnene. I de forløbne år er gruppens samarbejde udvidet, så den nu også har venskabsgrupper i Sverige. Dette betyder at spejderne lærer nye spejdere at kende og får indblik i, hvad det vil sige at være spejder i et andet land. Derudover lægges der i Skovvejens Blå Spejdere vægt på at udvikle børnenes samarbejdsevner og lederegenskaber, at børnene lærer respekt for hinanden, de voksne og naturen, at de har godt teamsamarbejde, at de tør påtage sig ansvar, at deres sociale egenskaber udvikles og at de tager aktivt del i det større fællesskab. Økonomisk støttes spejderne af Holbæk Kommune; men en stor del af spejdernes aktiviteter dækkes ind gennem egenbetaling og forskellige arrangementer, hvor spejderne tjener penge. 19

20 Undløse/Søndersted Landlaug er dannet af en flok driftige lokale personer. De sørger bl.a. for byens flotte flagallé. De arrangerer byens Sct. Hans Bål, byens juletræ og deltager også i Undløseløbet og Fastelavnsfesten. Hos Landlauget kan man leje borde, stole og telte. Undløse Aktivistforening holder til på Østergården og har til formål at fremme samværet blandt ældre og andre interesserede. Hver uge arrangeres bankospil. Desuden mødes flere ugentligt til hyggeklub, kortspil og billard. Foreningen arrangerer foredrag, fester, udflugter og tøjsalg samt står for den årlige influenzavaccination i området. Undløse Boldklub af 1901 holder til i Foreningshuset ved Undløse-hallen. Der tilbydes udendørs fodbold fra marts til november og indendørs træning i hallen om vinteren. Det bedste hold spiller i serie 2. Der er alt fra U6 til old-boys. Der er også old-girls hold. Der er ca. 150 medlemmer. Hver sommer afholder Undløse Boldklub Undløse Cup både med seriøse fodboldkampe, gadefodbold og anden underholdning. Undløse Idrætsforening holder også til i Foreningshuset ved Undløse-hallen. Der tilbydes badminton, forskellige slags gymnastik, zumba, step, dart, håndbold, kickboksning og svømning. Kun håndbold dyrkes også udendørs. Der er ca. 550 medlemmer, heraf 350 under 25 år. Der afholdes desuden arrangementer som fastelavnsfest sammen med andre lokale foreninger, gymnastikopvisning, Undløse-løb, halfest og sodavands-diskoteker. Undløse Lokalråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Lokalrådet er bindeled mellem lokalområdet og Holbæk Kommune. Lokalrådet forsøger at samle trådene mellem alle interessegrupperne og fremkommer med ønsker og "krav" til de folkevalgte. Lokalrådet deltager også i Undløse-løbet og andre lokale arrangementer. 20

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere