Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere"

Transkript

1 Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil Mail:

2 Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst, det grundlæggende niveau...3 Indblik...4 Netværk og sammenhold...17 Foreningsliv...18 Organisation...21 Egenvurdering...25 Bilag 1 Hvidbog...26 Links...29 Kilder...29 Taksigelser Denne ansøgning om Undløses optagelse som Blomstrende Landsby er blevet til på baggrund af mange frivillige ildsjæles arbejde i og omkring Undløse Lokalråd. Normalt ville vi sige ingen nævnt, ingen glemt. Men i den sammenhæng er det relevant at fremhæve en enkelt, nemlig Hans Schlicker, der var talsmand for Undløse Lokalråd fra 2007 frem til hans pludselige død i maj Uden hans engagement og drive ville denne ansøgning ikke være kommet så langt, som den er i dag. En vigtig samlende faktor i arbejdsprocessen og skrivearbejdet har været Lisbeth Hedelund Andersen, Høng, der har fungeret som frivillig tovholder for Lokalrådet i arbejdet omkring ansøgningen. Undløse Lokalråd 2

3 Blomstrende landsby én blomst, det grundlæggende niveau Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig med det mål at skabe udvikling og dialog lokalt. Programmet lægger op til, at borgerne valgfrit og i fællesskab forholder sig til, hvordan det er at bo og leve i deres landsby. Tilrettelæggelsen af dette landsbyudviklingsprogram sikrer landsbyens borgere, at de kan skabe udvikling frem mod egne strategiske mål og beslutninger i et samspil med de kommunale planer og initiativer. Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop den retning, som landsbyens borgere har mulighed, ressourcer og lyst til. Kriterierne på dette niveau er: Indblik, Udsyn, Netværk og sammenhold, Foreningsliv og Organisation. De handler om samvær, netværk og ikke mindst et grundlæggende kendskab til den landsby og det lokalsamfund, man bor og lever i. 3

4 Indblik Inden for dette kriterium arbejdes med at skabe et overblik over landsbyens befolkning, erhverv og historie, således at der med afsæt i dette materiale kan arbejdes med at opdage fremtidens udfordringer. En betingelse for udvikling er, at landsbyen kender sig selv. Historien, kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og bidraget til udvikling af landsbyen, præsenteres i dette afsnit. Undløse Lokalområde omfatter sognene Undløse og Søndersted, som ligger ca. 20 km syd for Holbæk i Holbæk Kommune. Hovedbyen er Undløse, mens der er en række små landsbyer med den anden kirkeby Søndersted, som den største. Bebyggelsen er præget af historie og landskab. Karakteristisk for sognene er også samlingerne af ældre husmandssteder, Jukkerup Vænge og Galge Overdrev. Mod vest er Undløse afgrænset af skove, som strækker sig lige fra Åmosen op til Knabstrupgård nord for de to sogne. Med til at understrege grænsen mod vest er de 3 herregårde Kongsdal (i Undløse), Torbenfeld (i Frydendal) og Knabstrupgård (i Sdr. Jernløse). Også mod nordøst findes en del skove, men her er der bebyggelse indimellem. Den naturlige orientering for Undløse følger i høj grad vejen fra Mørkøv mod Ugerløse, herefter kommer Holbækvejen fra Undløse gennem Søndersted op til Nr. Jernløse og videre til Holbæk. Historisk baggrund I gammel tid ville man nok have sagt, at Undløse og Søndersted lå lidt for sig selv. Det gjorde de på en måde også. Mod syd er der Store Åmose, som før afvandingen var ret ufremkommelig. Således er der fra Undløse en bro over Åmose Å vest for Østrup Skov, og den benyttes af de lokale. Skal man over Åmosen, kører man enten vest om Undløse over Skellingsted Bro eller øst om Undløse over Ugerløse Bro. Landbrugsmæssigt var sognene præget af større græsningsområder, særligt i Åmosen, som resulterede i større gårde og færre landsbyer end i sognene mod nord og øst. Igennem mange år blev der betalt mere smør og mindre korn i skat og afgifter fra sognene. Gammelt postkort fra Undløse 4

5 Igennem lang tid var befolkningstallet ret konstant: År Undløse Søndersted Befolkningstilvæksten i første halvdel af 1800-tallet kan siges at ligge over det almindelige. Men der var nok mere jord at dyrke op her på kanten til Åmosen end i de fleste andre steder på Sjælland. I andelstiden var befolkningstallet stabilt, både i antal og i geografisk fordeling. Senere har der været et fald i landområderne, mens særligt Undløse er vokset en anelse, blandt andet takket være nye parcelhuskvarterer. Det er også karakteristisk for sognene som for egnen i øvrigt, at en stadig større del af beboerne pendler ud af egnen. Gammelt postkort fra Undløse Herregårdslandskabet I den nordvestlige del af Undløse ligger hovedgården Kongsdal, hvis historie går tilbage til slutningen af 1100-tallet. Det meste af bønderjorden i de to sogne har hørt under Kongsdal, som også på denne måde har spillet en stor rolle i egnens liv, indimellem også ved at nedlægge gårde og lægge deres jord ind under godset. Byggeriet på det Kongsdal, som står i dag, påbegyndtes i 1500-tallet, og resten er blevet opført i en overensstemmende stil, så hovedbygningerne står som et markant billede på en hovedgård i 1600-tallet med en enkel stil, tykke mure og få vinduer. Godsets hovedbygning blev opført i 1598 af Peder Redtz og er fredet. Kong Frederik III overtog ejendommen i 1669 og døbte den Kongsdal. Ejendommen har været i familien Estrups eje siden Hellig Kors Kilde Et andet historisk levn er Hellig Korskilde ved Kildegården i Undløse. Fra middelalderen og godt ind i 1800-tallet var den en valfartskilde, hvor de valfartende ofrede i en blok Sct. Hans aften. Den følgende dag afholdtes der kildemarked nord for kilden. 5

6 Undløse kirke Kirken er bygget i 1100-årene og udvidet ganske væsentligt i 1400-tallet. I årene gennemførtes en omfattende restaurering, hvor bl.a. kirkens gulv blev udskiftet til Hasleklinker, bortset fra gulvet inden for alterskranken, som er mønstret blokgulv i eg. I dag står kirken hvidkalket med røde tegltag og har som de fleste landsbykirker et gotisk præg. Kirken har et rigt renæssanceinventar med altertavle fra 1644 og prædikestol fra 1643 skåret af Næstvedbilledskæreren Abel Schrøder, et stort udvalg stolestader fra både og 1600-årene samt præstestol i koret og pulpitur i kirkens vestende. I koret hænger et korbuekrucifiks fra 1400årene på korstræ fra 1300-tallet. Kalkmalerierne, der med rette er berømte, er malet o af Unionsmesteren også kaldet Undløsemaleren. De forestiller scener fra Kristi liv og død samt scener fra Laurentius legenden. I nordkappen betragter den hellige Birgitta fødselsscenen, som hun så den i en vision i Opstandelsesscenen er fremhævet i Kulturministeriets Kanon for Billedkunst I 1920 blev figurerne imprægneret med det såkaldte Carlsbergpræparat, der tiltrækker snavs. Især figurerne er mere beskidte end andre dele af udsmykningen. Nationalmuseet har i 2011 afsluttet et forskningsprojekt med henblik på at finde den bedst egnede rensningsmetode. Menighedsrådet har på grundlag af dette projekt søgt og fået bevilget midler fra Augustinus Fonden til restaurering af alle kirkens kalkmalerier samt til kalkning indvendig af kirkerummet. Restaureringen vil finde sted i , og kirken vil være lukket i en periode, mens der arbejdes. Søndersted kirke Søndersted kirke er ikke, som Undløse kirke, omtalt i kulturkanonen. Selve bygningerne bliver flere steder i værket Danmarks Kirker karakteriseret som beskedne. Søndersted var og er et forholdsvis lille sogn, og da der ikke var valfartssteder eller andet i tidligere tider, så svarer kirkens størrelse også til sognets bæreevne. Kirkens skib og kor har samme bredde og udgør det, som kaldes et langhus, hvor man kun kan se grænsen indvendigt. Skibet er opført i 1100-tallet af marksten, hvad koret sikkert også har været. Omkring 1500 blev det imidlertid revet ned og genopført delvis i munkesten. Tårnet er ikke meget højere end skibet og ligeledes opført af marksten. Til gengæld findes der flere spændende genstande i kirken. Dåbsfadet af messing med motiv af Maria bebudelse er fra ca og givet til kirken i 1678 af en lokal kone. Prædikestolen fra 1642 er et fint eksempel fra Abel Schrøders værksted i Næstved, som har leveret flere stykker til egnen. 6

7 Store Åmose En natur- og kulturhistorisk skattekiste finder man i Store Åmose. En del af denne findes i Undløses baghave. Store Åmose fremtræder i dag som en mosaik af dels dyrkede arealer, hvoraf en del er braklagt, og dels tilgroede moseområder. De biologiske og især de botaniske interesser er først og fremmest knyttet til de uopdyrkede moseområder i bassinets østlige del. Trævæksten består her overvejende af pil, el og birk, men der er en del andre løvtræer og desuden indplantede nåletræer en del steder. Store Åmose var tidligere Sjællands største mose og et stort naturområde, hvor lavmose og højmose vekslede med ekstensiv engdrift. Men udretningen af Åmose Å og dræningsarbejder har op gennem det 20. århundrede medført, at Store Åmose i dag mere er mose af navn end af gavn. Åmosen er dog aldrig blevet omfattende bebygget og kun få veje fører derind. I 1850 var der ca ynglende storkepar i Åmosen, mens de sidste storke forlod reden på den store lade på Kattrup Gods i 1959, fordi Åmosen ikke længere var egnet som storkehabitat. En enlig stork blev i området frem til 1969, hvorefter den forsvandt. Store Åmose rummer Europas største fundsteder fra Jægerstenalderen, og der er også fund fra Vikingetiden ved Tissø i mosens vestligste ende. Dette skyldes, at der er unikke bevarings- og konserveringforhold i mosen. Der er fundet genstande, der er over år gamle, bl.a. 255 fund (2008) fra Maglemosekulturen. Mange fund er blevet fundet i forbindelse med den omfattende tørvegravning i Åmosen. Som følge af åreguleringerne i Åmosen i 1800-årene blev mulighederne for at grave tørv forbedret. Omkring var der planer om at oprette et elektricitetsværk for Sjælland i Store Åmose med tørv som brændselsressource. Forventningen var, at Åmosen rummede tørv til års el-produktion. Disse planer blev dog ikke realiseret. Den industrielle udnyttelse af Åmosens tørv begyndte i mindre målestok under 1. verdenskrig ( ) og blev genoptaget i den helt store skala under 2. verdenskrig ( ) og fortsatte frem til Naturgenopretning af Åmosen indebærer, at man hæver vandstanden i området og dermed sikrer bestående værdier og skaber helt nye naturarealer. De højere dele af bakkelandet omkring Åmosen præges i vore dage i høj grad af godserne. De spektakulære bygningsmiljøer, ikke mindst på Kongsdal og Torbenfeldt nord for østlige Store Åmose, er med til at give landskabsoplevelsen karakter. De mindste ejendomme findes ofte på magre smeltevandsaflejringer lige oven for mosen. Jagtselskab, ca

8 Erhvervsliv gennem tiden Trafikalt ligger sognene ikke godt, for vejene gennem Åmosen går som sagt uden om dem. Derfor er der ingen stationsbyer og heller ikke vejkrydsbyer, som Ugerløse mod øst. Men netop derfor kunne nicher opstå. En købmand, Tinghuus i Søndersted, havde således ikke alene en købmands-handel, som dækkede et meget stort område; men var også mellemgrossist for købmænd fra Holbæk, så han leverede videre til andre købmænd. Gammelt postkort fra Undløse Karakteristisk for Undløse var, at nogle opgaver blev løst af private. Således var der i Undløse en kro; men der kom aldrig et forsamlingshus. Andelsmejeriet blev suppleret med et privatejet fællesmejeri, ligesom der først sent kom en brugsforening til Undløse. Undløse var et erhvervsmæssigt centrum med teglværk, savværk, vejmaterialefabrik og ved kroen var også mølle. Fra 1960 erne opstod en ny kultur i Danmark, hvor der blev gjort meget ud af boligindretning og hjemlig hygge. Det gav i nogle år plads til små virksomheder, der slog sig ned i opgivne erhvervsbygninger (som Undløse Andelsmejeris) og som leverer ting til hjemmet hjemmestøbte lys, trægenstande m.m. En hel særlig periode var besættelsen og årene lige derefter. Undløse havde sin store del af Åmosen, og i sommerhalvåret flerdobledes indbyggerantallet i forbindelse med tørvegravning. Og hertil kom alle de afledte beskæftigelser: overnatning, forplejning, købmandsvarer og så videre. Så landsbyerne langs mosen, Østrup, Undløse, Ulkestrup og Tømmerup blev helt forandrede i de år. 8

9 Skifte fra erhvervsliv til foreningsliv De fleste virksomheder har nu forladt Undløse, og de mange forretninger, som var på Hovedgaden, er nedlagt. Det er sket i løbet af det sidste halve århundrede. Til gengæld er foreningslivet blevet stærkt omkring idræt og sport, og det har haft en integrerende effekt på forholdet mellem gamle beboere og tilflyttere. Sportsfest på Undløse Sportsplads, 1950 erne Undløse Cup, ca Egnen er i disse år karakteristisk ved at kunne skabe et godt netværk for dem, som tager aktivt del i arbejdet. Gør man det, kan man få mange venner og bekendte. Nogle foreninger, som UndløseDilettanter-ne, opstod omkring en kreds og forsvandt igen, mens andre, som Undløse-Søndersted Landlaug, eksisterer endnu. De arrangerer bl.a. det årlige Sct. Hans bål ved Østergården. Men alle er de med til at skabe sammenhold i et område, der ligger lidt for sig selv. Landsdelsvindere - Håndbold, 6. juni 2011 Turisme et erhverv med udviklingspotentiale Turismen i og omkring Undløse må siges at være af ganske ringe karakter. Ikke fordi der ikke er mulighed for oplevelser; men ganske enkelt er Undløse en by man kører igennem, hvis man eksempelvis følger Marguerit Ruten rundt i det Vestsjællandske. 9

10 På denne tur kan man bl.a. besøge Kongsdal Gods, der ligger et par km udenfor Undløse By. Margueritruten fører os også forbi Undløse Kirke, som i middelalderen var en søgt valfartskirke, viet til Sankt Laurentius, og som i dag er vejkirke med mange besøgende. Overnatningsmuligheder Der findes en campingplads i Assentorp, og i Kagerup er der en naturcampingplads. Desuden findes der mulighed for overnatning på enkelte B&B s i området. Undløse i dag Lokalområdet er præget af landsbyerne Østrup, Søndersted og bebyggelser i det åbne land samt mindre landsbyer som Kagerup, Ulkestrup og Tømmerup, hvilke tegner sig for ca. halvdelen af befolkningen, mens Undløse by tegner sig for den anden halvdel. Befolkning Statistisk materiale for Holbæk kommune med lokalområder findes på Holbæknettet, Om kommunen, Nøgletal og statistik : De seneste statustal er fra 2008, mens årene fremover er prognosetal. Derfor skal 2011-tallene, som gengives her, tages en lille smule med forsigtighed. Det samlede befolkningstal (2011) for lokalområdet er fordelt således: 0-2 årige 3-5 årige 6-15 årige årige 65 og derover For de kommende år er prognosen den, at de 6-15 årige og de mere end 65 årige vil stige svagt i hele perioden til 2020, mens de 0-2 årige vil toppe i 2014 og de 3-5 årige vil toppe i 2016 hvorefter antallet af de 0-2 årige vil falde en smule, mens de 3-5 årige nærmest vil flade ud med et antal omkring 100. Arbejdsmæssigt fordeler befolkningen sig med en stor andel pendlere især rettet mod hovedstadsområdet. Holbæk kommune, som Undløseområdet er en del af, er en pendlerkommune. Der pendler (2010-tal) ind i kommunen og ud af kommunen. De fleste bygninger er enfamilieshuse. Der er kun få deciderede udlejningsejendomme, mest markante er Den gamle Kro og Søgården. Der er også lokalplanlagt i Undløse, så nybyggeri er muligt. Holbæk Kommune vil byggemodne arealerne, når der er mindst 5 henvendelser fra interesserede i byggegrundene. 10

11 Erhverv Bortset fra asfaltvirksomheden Colas og kabelfabrikken NKT, er erhvervslivet præget af mindre virksomheder. Foruden landbrugsvirksomhederne er der også mere håndværksmæssigt baserede virksomheder. Der er: Automekanikere (og lakerer) Anlægsgartnere Brolægger Catering Entreprenørvirksomheder Forhandler af dyrefoder Forhandler af trævarer hegn, borde, bænke Forhandler af hestetrailere Frisører Gartneri Kattehotel og pension Kennel for hunde Kursuscenter Kloakeringsvirksomhed Malermestre Murermestre Privat vandværk Revisorvirksomhed Tømremestre Vognmænd I den mere specialiserede afdeling kan nævnes: Specialsmedning af skærme til Nimbus-motorcykler Forhandler af varmepumper Fremstilling af produkter til reklameskiltning Hypnoseterapi Freelance mediejournalist Butikslivet i 2012 består af Dagli Brugsen med dagligvarer og tankstation, et pizzeria og en kiosk. Institutioner For de mindste børn er der pasningsmuligheder i dagpleje, vuggestue og børnehave med base i Undløse Børnehus, en nybygget institution med 140 normerede pladser (vuggestuebørn tæller som 2 pladser hver). Undløse Børnehus tager form Undløse skole, som ligger nabo til Børnehuset, er fra august 2012 en skole med klasser til og med 6. klassetrin. I den forbindelse er skoledistrikterne ændret, så Undløse Skole sammen med Nr. Jernløse Skole nu under et kaldes Engskovskolen. Til Undløse Skole hører en skolefritidsordning. Skolen rummer bygninger fra 1952 og fremefter, mens bygningen fra 1902 er lige solgt efter i en årrække at have rummet en lokal biblioteksafdeling. 11

12 Undløse Skole Skolen har sin moderne historie fra 1902 på Øvej, mens Undløses første skolebygning ligger ved kirken. Den er nu indrettet til graverhus og kapel. Der er et skolebehandlingshjem på Holbækvej ca. 800 m nord for skolen, samt en heldagsklasse på Mejerigården, som grænser op til skolens område. Herudover findes der et privat dagbehandlingstilbud i Undløse. Undløse skoles faciliteter, især idrætshallen, benyttes af de lokale institutioner og foreninger. Det tætte samarbejde mellem skole og pasningsordningerne samt skolens geografiske placering midt i lokalområdet vægtes højt af mange af børnefamilierne, der udtrykker, at de føler en høj grad af ejerskab til disse institutioner. Undløses øvrige mødesteder Foreningshuset, der ligger mellem Undløse Hallen og Undløse Skole, er mødested for Undløses mange foreninger. Foreningshuset er et af de tre Fremtidens Foreningshuse, som blev resultatet af en konkurrence Lokale- og Anlægsfonden udskrev i Konkurrencens formål var at skabe foreningshuse, som udover at kunne gavne foreningslivet også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. En af hensigterne med det multifunktionelle Fremtidens Foreningshus er, at det skal kunne bruges af alle borgere på alle tider af døgnet. I Undløse bruges Foreningshuset som skolefritidsordning om eftermiddagen. Foreningshuset blev bygget i 2003 og afløste den gamle nedslidte træpavillon. Der er mødesal, omklædningsrum, handicaptoilet, kiosk og fællesområde med bl.a. bordfodbold. Der er i skrivende stund arbejde i gang med at etablere en mellemgang fra Foreningshuset til Undløse Hallen, så de omklædte sportsfolk kan komme tørskoede til/fra hallen. Mejerigården er Undløses kulturhus. I dagtimerne bruges Mejerigården af ungdomsskolen til heltidsundervisning af en gruppe større elever der ikke føler sig tilpas i folkeskolens rammer. Om aftenen benyttes nogle lokaler af ungdomsskolen/ungdomsråd til ungdomsklub, motorlære, motorcross mm. Andre lokaler benyttes af Eagleroad Line12

13 dance dels til undervisning og dels som klublokale. FDF's 1. Åmose gruppe holder til i tårnet og benytter også nogle af skolelokalerne. Lokalhistorisk Forening har deres egne lokaler på Mejerigården, hvor de to gange om ugen holder åbent for interesserede til at komme at kigge og få fortalt. De er også meget velvillige overfor at åbne dørene andre dage, såfremt der er behov for dette. Herudover står det enhver forening frit at søge om at benytte lokalerne, hvis de har behov for at holde forskellige arrangementer fx generalforsamlinger, foredrag og lignende. Østergården, der tidligere har været plejehjem og som ligger næsten overfor Dagli Brugsen i Undløse, er mødested for mange af Undløses ældre beboere. Vinterstemning i Undløse 13

14 Udsyn Under dette kriterium redegøres der for, hvilket udsyn landsbyen har. Hvor åbent og hvor stort er det vindue, som Undløses borgere kigger ud af? Udsyn handler om, at den enkelte landsby, her Undløse, forstår sig selv som en del af noget større, så der skabes plads til helhedstænkning. Ingen ildsjæle eller landsbyer er hævet over fællesskabets styrker; men alle bør forstå nødvendigheden af at sammen, er vi stærkere. Som landsby har man ret til og behov for at være sig selv nærmest. Det er med andre ord ok, at der er en sund konkurrence mellem landsbyerne i forhold til udvikling og synlighed. Blot skal der til enhver tid være plads til helhedstænkning. Den kommunale vinkel Undløse er en del af en kommune, som omfatter 17 landsbyer, hvoraf nogle er Undløses naboer. Før kommunalreformen 2007 var Undløse en del af Jernløse Kommune og er nu i 2011 en integreret del af Holbæk Kommune. Jernløse Kommune bestod af en række mindre byer, hvor indbyggertallene varierede fra omkring 50 til 2000 personer. En del af byerne har stadig en dagligvarebutik, som med stor flid benyttes af de omkringboende. Hænger udvalget i butikken i bremsen, søges der mod den nemmeste dagligvarebutik i naboby. Jernløse Kommune havde under overskriften "Et Grønt Sted at Bo" allerede ved etableringen af dette logo taget stilling til nogle væsentlige spørgsmål omhandlende miljø og etablering af virksomheder. Jernløse var ikke stedt at etablere store virksomheder. Jernløse var bygget op omkring landbrug og små erhvervsvirksomheder indenfor håndværk og service. Disse små virksomheder holdt liv i de små byer, indtil alle pendlerne kom hjem fra deres daglige virke, så socialt samvær og foreningsliv kunne tage sin daglige begyndelse og forene både lokale Undløsere og nabobyernes aktive sjæle. Undløse har også efter kommunesammenlægningen i 2007 og integrationen i Holbæk Kommune holdt fast i ordene "Et Grønt Sted at Bo". Undløse er den grønne og frugtbare baghave i Holbæk Kommune. Ikke kun på det natur- og miljømæssige område; men også på børnetilvæksten kan det læses, at frugtbarhed og socialt samvær er et væsentlig element af daglig dagen alt sammen elementer der kalder på udsyn og samarbejde med nabobyerne. Holbæk Kommune har altid haft en positiv indgangsvinkel til vores ønsker. Dermed ikke sagt, at vi har fået alle vores ønsker opfyldt; men dialogen har været god. 14

15 I dag nyder vi således godt af dette samarbejde og den tætte dialog med kommunen på mange områder. Skole og foreningsliv er vigtigt Undløse skoles distrikt dækker landsbyerne Tømmerup, Ulkestrup, Kagerup, Mogenstrup, Søndersted og Østrup. Fra skoleåret 2012 vil eleverne i 7. klasse komme videre til en overbygningsskole i Regstrup (Nr. Jernløse Skole). Skolens 3. klasse har svømmeundervisning i Jyderup Svømmehal, og skole- og behandlingshjemmet benytter Undløse Skoles fysiklokale til undervisning. Dette gjorde Maglesø Efterskole også, indtil den gik konkurs. Efter endt folkeskole går turen til Holbæk for her at slutte den grundlægende skoleuddannelse - et ikke unormalt forløb. Da afstanden i kilometer fra Undløse til Holbæk er ca. 20 km, gør de mange kilometer og den lange rejsetid for den enkelte elev et kraftigt indhug i en sparsom fritid. Derfor er det af stor vigtighed, at der samarbejdes på kryds og tværs mellem de små byer, så fritidsinteresser kan understøttes og sociale netværk kan opretholdes. Håndbold U16 i Undløse Hallen Generelt må man pege på, at det er foreningslivet, der i høj grad binder byerne sammen. Om det drejer sig om fodbold, spejder, gymnastik eller andet, så er det kendetegnede, at man arbejder på tværs for at forbedre tilbuddene og for at udnytte de allerede eksisterende faciliteter. Eksempler på dette er Undløse Idrætsforening, som erfaringsudveksler og samarbejder med andre flerstrengede idrætsforeninger i Holbæk Kommune. Og om sommeren svømmer medlemmer af Idrætsforeningen i Ugerløse Friluftsbad, mens Jyderup Svømmehal benyttes om vinteren. Siden 2007 har en lang række arbejdsgrupper bl.a. har arbejdet med trafiksikring af Undløse, udvikling af byplan, stisystemer, fyldplads osv. Der er i skrivende stund gang i arbejdet omkring etablering af en sti fra Undløse til Søndersted. 15

16 Undløse Lokalråd deltog i programmet Vis mig din landsby i TV2east i 2008 og nåede frem til finalen, hvor vi blev slået af en by på Lolland. Men programmet skabte megen omtale af byen. En gruppe unge mennesker kontaktede i foråret 2012 Undløse Lokalråd med deres idé om at etablere en BMX-cykelbane på nogle arealer ved Undløse Hallen. Begrundelsen for at etablere banen er at skabe mulighed for fritidsaktiviteter for børn og unge, der også kan tiltrække brugere fra de omkringliggende landsbyer. Holbæk Kommune har efter ansøgning fra Lokalrådet bevilget midler til etablering af banen. Undløse Lokalråd holder fællesmøder med andre Blomstrende Landsby-ansøgere i kommunen. Formålet er erfaringsudveksling og samarbejde. Wesenbergforeningen har sin oprindelse i den tidligere Jernløse kommune, som havde Wesenberg som venskabsby. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 stiftedes Wesenbergforeningen. Hver sommer er en gruppe elever på år fra Jernløseområdet på et par ugers lejr i Wesenberg, ligesom Jernløse IF og Undløse Boldklub og andre interessegrupper har været på besøg i Wesenberg og har været værter for grupper derfra. Undløse er ved at være kendt. Lokalrådet har et godt samarbejde med avisen Nordvestnyt, som gerne orienterer om, hvad der rører sig i Undløse. Der skal arbejdes for at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for borgerne, foreningslivet, handels- og erhvervslivet, skole og børneinstitutioner, kirke, kultur og ældreområdet. I det daglige passer Undløse sig selv; men opstår der behov samarbejdes med naboområder og nabolandsbyer. Bl.a. gik Kvanløse, Jernløse og Undløse sammen om at bevare genbrugspladsen i Nr. Jernløse for omkring 3 år siden (2009). Der findes rutiner omkring at samarbejde med nabolandsbyer, fx opsætning af opslag om aktiviteter. Undløse er en by med udsyn! 16

17 Netværk og sammenhold Under dette kriterium gøres der rede for, hvordan der arbejdes med netværk i Undløse på tværs af interesser og aldersgrupper. Netværk er for mange en gruppe af mennesker, der taler sammen og forholder sig til en bestemt opgave i fællesskab. Netværk kan både være uformelle og formelle, og på forskellig vis binder de landsbyen sammen. Netværk er ikke foreninger i dette program, hvor foreningenslivet har sit eget kriterium. Forskellen er, at foreninger er etableret med vedtægter, årsmøde, en valgt bestyrelse m.m. Netværk fungerer bare og fornyer sig selv løbende. Dette kriterium beskæftiger sig alene med netværk og de sammenhold, der eksisterer i netværkene. Formelle netværk kan være dem, der organiserer den årlige landsbyfest, arbejder for trafiksikkerheden eller for den lokale skole m.m. De uformelle, mindre lokale netværk er oftest mere usynlige, da de opstår på grund af specifikke behov. Formelle netværk Børneklub i Undløse Præstegård hver anden onsdag for børn fra 6-10 år undtagen i ferier Siddende gymnastik for ældre på Østergården om formiddagen tirsdag-fredag Babysalmesang i Undløse Kirke Der er dannet forskellige relevante facebook-grupper. Bl.a. kan nævnes UNDLØSE og Gamle Undløsebørn. Uformelle netværk På Østergården er der mulighed for at spille petanque Stavgængere Syklub Legestue Billardklub Røde Kors strikkeklub Cykelklub cykler hver lørdag Sammenhold I kraft af Undløses geografi, så har der altid været tradition for sammenhold, da landsbyen har ligget noget for sig selv og har været svær at komme til/fra. Dette gjorde sig specielt gældende indtil afvanding og opdyrkning af Åmosen blev påbegyndt. Denne tradition for sammenhold er blevet bevaret helt frem til i dag og dyrkes stadig. 17

18 Foreningsliv I Danmark har vi et velfungerende og veludbygget foreningsliv. I mange landsbyer er foreningslivet ofte omdrejningspunktet for fællesskabet, dette gælder også i Undløse. Derfor er foreningslivet et centralt element i landsbyens udvikling. Under dette kriterium beskrives foreningslivet i landsbyen. Beskrivelsen er lavet med henblik på at kortlægge de udviklingsperspektiver, som foreningslivet i Undløse rummer. Samtidig er der også lagt vægt på, at tilbuddene er tilgængelige for landsbyens borgere, selv om de er lokaliseret uden for landsbyen. I Undløse Lokalområde er bl.a. følgende frivillige foreninger: Brugsforeningen Eagle Road Linedance Foreningen Danevang Søndersted Forsamlingshus Jernløse Jagtforening Jernløse Pensionistforening Jernløse Rideklub Lokalhistorisk Forening for Jernløse Spejderne i Undløse Undløse/Søndersted Landlaug Undløse Aktivistforening Undløse Boldklub af 1901 Undløse Idrætsforening Undløse Lokalråd Herudover flere grundejerforeninger og politiske foreninger. Brugsforeningen i Undløse står bag driften af Dagli Brugsen. Info om Dagli Brugsen Undløse: Åbningstider: mandag til søndag - alle dage kl Telefon Butik: Telefon Slagterafdeling: Mail: Fax nr.: Servicefunktioner: OK Benzin anlæg 24 timer i døgnet, Bakeoff, Slagter/Delikatesse, Håndkøbsudsalg fra Stenlille Apotek, Tips/Lotto og Postbutik. Postbutik åbningstider: man-tirs: kl.14-17, ons: lukket, tors-fre: kl , lør: kl , søn: lukket. Telefon Postbutik: Eagle Road Linedance holder til på Mejerigården og beskæftiger sig kun med linedance. Foreningen Danevang driver Søndersted Forsamlingshus, som bliver brugt til private sammenkomster. Der arrangeres fællesspisning til fornuftige priser en gang om måneden, hvis der er tilmeldt mindst 30 voksne. 18

19 Huset fungerer som det man i dag kalder et nøglehus. Det vil sige at huset lejes, og man sørger selv for mad udefra eller benytter kok/kogekone og serveringspersonale, man selv kender. I huset er et funktionelt køkken, og der er en stor sal med scene og en lille sal til hhv. 90 og 40 personer. Jernløse Jagtforening er en forening under Danmarks Jægerforbund. Foreningen har adresse i Galø Skov, som tilhører Løvenborg Gods, og har ca. 175 medlemmer. Der tilbydes hundetræning, riffelskydning, skeetskydning og selskabelige arrangementer. Jernløse Pensionistforening tilbyder udflugter, rejser, håndarbejdsklub, billard, kortspil, pigeklub, edb undervisning og internetcafé mm. De råder også over et lille værksted, hvor man kan foretage småreparationer og udøve hobbyaktiviteter. Jernløse Pensionistforening har en aftale med Holbæk Bibliotek om udlån af bøger, hvor man kan bestille bøger til afhentning i Undløse. Jernløse Rideklub blev stiftet i Rideklubben har siden 80-erne været en aktiv deltager i lokale arrangementer i Undløse. Lokalhistorisk Forening for Jernløse holder til på Mejerigården. Der er åbent fra kl til hver torsdag. Her er en flot samling af gamle ting og sager fra området. En del keramik fra både Knabstrup Teglværk og Undløse Teglværk. Her kan man foruden at nyde udstillingerne også få hjælp til at undersøge glemte sager. Undløse har også sin egen spejdergruppe, Skovvejens Blå Spejdere. Gruppen består af 4 grene: Ræveunger, Ulveunger, Juniorer og Troppen. Spejderne har også til huse på Mejerigården i Undløse. Om vinteren bliver en del møder afholdt dér; men resten af tiden drager spejderne til Kagerup uden for Undløse, hvor de låner et markområde. Dér kommer spejderne i kontakt med skoven og har mulighed for udfordrende udendørsaktiviteter, som er en stor og vigtig del af spejderlivet. Skovvejens Blå Spejdere lægger vægt på friluftsliv, respekt for naturen og oplevelser både i Danmark og i udlandet. Lederne i gruppen udvikler konstant gruppen og dens aktiviteter, og også forældrene deltager ofte i ture sammen med børnene. I de forløbne år er gruppens samarbejde udvidet, så den nu også har venskabsgrupper i Sverige. Dette betyder at spejderne lærer nye spejdere at kende og får indblik i, hvad det vil sige at være spejder i et andet land. Derudover lægges der i Skovvejens Blå Spejdere vægt på at udvikle børnenes samarbejdsevner og lederegenskaber, at børnene lærer respekt for hinanden, de voksne og naturen, at de har godt teamsamarbejde, at de tør påtage sig ansvar, at deres sociale egenskaber udvikles og at de tager aktivt del i det større fællesskab. Økonomisk støttes spejderne af Holbæk Kommune; men en stor del af spejdernes aktiviteter dækkes ind gennem egenbetaling og forskellige arrangementer, hvor spejderne tjener penge. 19

20 Undløse/Søndersted Landlaug er dannet af en flok driftige lokale personer. De sørger bl.a. for byens flotte flagallé. De arrangerer byens Sct. Hans Bål, byens juletræ og deltager også i Undløseløbet og Fastelavnsfesten. Hos Landlauget kan man leje borde, stole og telte. Undløse Aktivistforening holder til på Østergården og har til formål at fremme samværet blandt ældre og andre interesserede. Hver uge arrangeres bankospil. Desuden mødes flere ugentligt til hyggeklub, kortspil og billard. Foreningen arrangerer foredrag, fester, udflugter og tøjsalg samt står for den årlige influenzavaccination i området. Undløse Boldklub af 1901 holder til i Foreningshuset ved Undløse-hallen. Der tilbydes udendørs fodbold fra marts til november og indendørs træning i hallen om vinteren. Det bedste hold spiller i serie 2. Der er alt fra U6 til old-boys. Der er også old-girls hold. Der er ca. 150 medlemmer. Hver sommer afholder Undløse Boldklub Undløse Cup både med seriøse fodboldkampe, gadefodbold og anden underholdning. Undløse Idrætsforening holder også til i Foreningshuset ved Undløse-hallen. Der tilbydes badminton, forskellige slags gymnastik, zumba, step, dart, håndbold, kickboksning og svømning. Kun håndbold dyrkes også udendørs. Der er ca. 550 medlemmer, heraf 350 under 25 år. Der afholdes desuden arrangementer som fastelavnsfest sammen med andre lokale foreninger, gymnastikopvisning, Undløse-løb, halfest og sodavands-diskoteker. Undløse Lokalråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Lokalrådet er bindeled mellem lokalområdet og Holbæk Kommune. Lokalrådet forsøger at samle trådene mellem alle interessegrupperne og fremkommer med ønsker og "krav" til de folkevalgte. Lokalrådet deltager også i Undløse-løbet og andre lokale arrangementer. 20

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Den Blomstrende Landsby

Den Blomstrende Landsby Den Blomstrende Landsby Ravsted har en udviklingsplan og denne prydes på forsiden af en regnbue. Denne er valgt, idet den danner en bro og symboliserer sammenhørighed mellem mennesker. Sagnet siger, at

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere