Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren"

Transkript

1 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr København 1986

2 isbn Ju bet. Eloni Tryk. København

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. Side: Kapitel 1. Udvalgets sammensætning og kommissorium 9 Kapitel 2. Baggrunden for udvalgets nedsættelse 13 Kapitel 3. Udvalgets generelle overvejelser 17 Kapitel 4. Resumé af udvalgets forslag 23 Afsnit I: Ændring af bestemmelserne om straf for urigtig eller mangelfuld bogføring 27 Kapitel 5. Lovgivningens krav til bogføring og regnskab Bogføringsloven og - bekendtgørelsen Årsregnskabsloven Told- og skattelovgivningens krav til bogføring og regnskab Skattekontrolloven Kildeskatteloven Merværdiafgiftsloven 36 Kapitel 6. Revision Pligt til revision Revisionens omfang (revisionspåtegninger) Revisors ansvar Erstatningsansvar Strafansvar 44

4 - 2 - Side: Fortabelse af retten til at virke som revisor 45 Kapitel 7. Administrativ kontrol med overholdelse af krav til bogføring og regnskab Skatte- og toldvæsenets kontrol Industriministeriets kontrol Aktieselskabs-registerets regnskabskontrol Regnskabskontrollens organisation Den generelle kontrol Den efterfølgende kontrol Særligt om lån m.v. til selskabsdeltagere og ledelsesmedlemmer Statistik 60 Kapitel 8. Granskning Dansk ret Aktieselskabs-registerets tilsynsmulighed Minoritetsgranskning Det britiske granskningssystem Indledning Betingelserne for granskning/undersøgelse Formålet med granskning/undersøgelse Fremgangsmåden ved granskning/undersøgelse Resultatet af granskning/undersøgelse 81

5 - 3 - Side: Statistik 82 Kapitel 9. Strafbestemmelser vedrørende bogføring og regnskab Borgerlig straffelov Særlovgivning Bogføringsloven Årsregnskabsloven Skattekontrolloven Kildeskatteloven Merværdiafgiftsloven Sammenfatning Bestemmelsernes anvendelse i praksis 102 Kapitel 10. Erfaringer med overtrædelse af krav til bogføring og regnskab Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Andre myndigheders og organisationers erfaringer 109 Kapitel 11. Fremmed ret Norge Sverige Finland Vesttyskland Europarådets rekommandation nr. R(81) Nordisk samarbejde 124

6 - il - Side: Kapitel 12. Udvalgets overvejelser og forslag Udvalgets vurdering af behovet for en ændring af straffelovens bestemmelser om urigtig, mangelfuld eller manglende bogføring Udvalgets forslag Udvalgets overvejelser vedrørende forebyggende foranstaltninger Revision Granskning Vurdering af behovet for en ændring af aktieselskabs-registerets stilling Udvidelse af aktieselskabsregisterets beføjelser Samarbejde med andre myndigheder Konklusion 148 Afsnit Ilt Beskæring af straffesager m.v. 149 Kapitel 13. Behov for beskæring af straffesager 151 Kapitel 14. Legalitets- og opportunitetsprincippet 153 Kapitel 15. Påtaleundladelse 155 Kapitel 16. Gældende regler om påtale/påtaleundladelse og reglernes baggrund Indledning Justitsministerens kompetence til at undlade forfølgning Statsadvokaten og rigsadvokatens kompetence til at undlade påtale Politimesterens kompetence Efterforskningen 164

7 - 5 - Side: Politimesterens påtale og undladelse heraf Sammenfatning 167 Kapitel 17. Praksis med hensyn til tiltaleundladelse og beskæring af straffesager Bagatelsager Voldssager Tilståelsessager Sager indeholdende forhold af væsentlig forskellige strafværdighed Sager om omfattende kriminalitet 175 Kapitel 18. Beskæringens bindende virkning Beskæringens bindende virkning for anklagemyndigheden Beskæringens bindende virkning for domstolene 180 Kapitel 19. Udvalgets overvejelser og forslag Udvalgets vurdering af behovet for en øget adgang til at beskære straffesager af ressourcemæssige grunde Udvalgets vurdering af det eksisterende regelgrundlag og praksis Konsekvenser ved beskæring af straffesager Udvalgets vurdering af mulighederne for en øget hensyntagen til ressourceproblematikken 187

8 - 6 - Side; Udvalgets forslag. 188 Afsnit III; Forbud mod erhvervsudøvelse, særligt efter konkurs 199 Kapitel 20. Indledning 201 Kapitel 21. Gældende ret Borgerlig straffelov Næringsloven Lovgivningen om enkelte næringer Selskabslovgivningen 217 Kapitel 22. Erfaringer med såkaldt selskabs- og konkursmisbrug 221 Kapitel 23. Fremmed ret Norge Sverige Finland Storbritannien 235 Kapitel 24. Udvalgets overvejelser Udvalgets vurdering vedrørende selskabs- og konkursmisbrug Udvalgets forslag om frakendelse af ret til erhvervsudøvelse Midlertidig frakendelse Stråmandsvirksomhed m.m Udvalgets vurderinger vedrørende eventuel effektivisering af konkursbehandling 257

9 - 7 - Side; Afsnit IV: Andre spørgsmål vedrørende behandling af sager om økonomisk kriminalitet 273 Kapitel 25: Indledning Særligt forberedende møde Anklageskrift og bevisfortegnelse Forelæggelse Revisorbistand i større regnskabssager Anticiperet bevisførelse Begrænsning af bevisførelsen under domsforhandlingen Protokollering Procedure Rettens sammensætning i større økonomiske straffesager Ekstra dommere i store sager 291

10 - 8 - BILAGSFORTEGNELSE Side; Bilag 1. Bekendtgørelse nr. 561 af 13. november 1984 om politimestrenes og statsadvokaternes beføjelse til at frafalde påtale 303 Bilag 2. Notat om lovgivning om enkelte næringer 305 Bilag 3. Notat om Næringsforbudskoraitéens forslag til ændring af de svenske regler om næringsforbud 311

11 9 Indledning. Kapitel 1 Udvalgets sammensætning og kommissorium. Den 5. april 1982 nedsatte justitsministeren et udvalg vedrørende bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalget har ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Præsident for Sø- og Handelsretten Frank Poulsen (formand), Kontorchef Michael Elmer, justitsministeriet, Lektor, lic.jur. Vagn Greve, Kriminalistisk Institut, Kontorchef C. Boye Jacobsen, industriministeriet, Byretsdommer Claus Larsen, Københavns byret, Statsadvokat Finn Meilby, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, Statsautoriseret revisor Erling Seierup, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Højesteretssagfører Ebbe Suenson, Advokatrådet.

12 Fuldmægtig Ulla Langholz, justitsministeriet, (der ligeledes har varetaget hvervet som sekretær for udvalget). Endvidere har fuldmægtig Victor Kjær, industriministeriet, og, for så vidt angår spørgsmålet om forbud mod erhvervsudøvelse, særligt efter konkurs, dommerfuldmægtig Arne Brandt, Sø- og Handelsretten, deltaget i udvalgets arbejde. Oprindeligt var landsdomrrer Jacques Hermann udvalgets formand, men efter at han var blevet udnævnt til departementchef i forsvarsministeriet, blev retspræsident for Ålborg byret, Knud Arildsen, den 23. januar 1984 udpeget til formand for udvalget. Den 7. september 1984 indtrådte præsident for Sø-og Handelsretten, Frank Poulsen, som medlem af udvalget i stedet for dommerfuldmægtig Birgitte Andersen, Sø- og Handelsretten. Den 2. maj 1985 afløste retspræsident Frank Poulsen som formand retspræsident Knud Arildsen, der havde ønsket at udtræde af udvalget. Kontorchef Michael Elmer, justitsministeriet, indtrådte som medlem af udvalget den 6. oktober 1982 i stedet for kontorchef B.O. Jespersen, justitsministeriet. Byretsdommer Claus Larsen indtrådte som nyt medlem af udvalget den 6. maj Udvalget har haft følgende kommissorium: "Udvalget bør overveje, om der gennem ændringer eller forenklinger i de strafferetlige eller processuelle regler kan tilvejebringes grundlag for en

13 intensivering af retsvæsenets indsats over for den økonomiske kriminalitet. Udvalget bør i den forbindelse særlig overveje de gældende regler om straf for urigtig og mangelfuld bogføring og eventuelt foreslå ændringer i disse regler. Det bemærkes herved, at rigsadvokaten efter indstilling fra statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har indstillet, at reglerne om urigtig bogføring tages op til overvejelse og særlig har henvist til, at mangelfuld regnskabsførelse ofte kan gøre det særdeles vanskeligt at gennemføre strafforfølgningen af sager om økonomisk kriminalitet. I indstillingen henvises der endvidere til, at der i Norge i 1979 er gennemført en skærpelse af straffen for urigtig og mangelfuld bogføring med henblik på at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet samt til et tilsvarende svensk forslag, der er fremsat i en betænkning (PM 1981:1) om Bokføringsbrott. Udvalget anmodes endvidere om at overveje, om der er grundlag for at gennemføre særlige regler om forbud mod visse former for erhvervsudøvelse efter konkurs i tilfælde, hvor der foreligger misbrug af konkurs- og selskabslovgivningen. Det kan i den forbindelse oplyses, at der i Norge i en aktieselskabslov, der trådte i kraft i 1977, er indført regler om såkaldt konkurskarantæne. I Sverige er der i 1980 gennemført regler om "næringsforbud", der bygger på en delbetænkning (SOU 1979:13) fra den svenske konkurslovskommission. I forbindelse med behandlingen af disse spørgsmål bør udvalget overveje forholdet mellem ordninger af den nævnte karakter og de synspunkter, der ligger bag de almindelige regler om rettighedsfrakendelse i straffelovens 78 og 79.

14 Udvalget kan ligeledes pege på andre foranstaltninger, der må antages at være af betydning for bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet."

15 Kapitel 2 Baggrunden for udvalgets nedsættelse. Den umiddelbare anledning til udvalgets nedsættelse var en henvendelse fra statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet til rigsadvokaten. Statsadvokaten foreslog, at der blev nedsat et udvalg med den opgave at overveje en skærpelse af de gældende regler om straf for urigtig og mangelfuld bogføring. Baggrunden for henvendelsen var, at man i statsadvokaturen havde efterforsket en del større sager, hvor man havde mistanke om skyldersvig, bedrageri, toldlovsovertrædelser, mandatsvig m.v. Et gennemgående træk ved disse sager var, at virksomhederne - i nogle tilfælde formentlig for bevidst at sløre visse transaktioner og begrænse anklagemyndighedens muligheder for at bevise et kriminelt forsæt - helt eller delvis havde undladt bogføring. Til trods for at der var tale om virksomheder med millionomsætning, henlå regnskabsbilag usystematiserede, ligesom nogle helt manglede, og årsregnskaber var undertiden ikke udarbejdet gennem flere år. Såfremt statsadvokaten ville rejse straffesag mod virksomhedsindehaverne, måtte man derfor rekonstruere virksomhedernes bogholderi, hvilket erfaringsmæssigt er særdeles tids- og ressourcekrævende. Under tiden løber omkostningerne til sagkyndig revisionsbistand op i meget store beløb, og selve rekonstruktionen kan tage mellem 1 og 1 1/2 år. Hertil kommer, at mistanke ofte først opstår længe efter gerningstidspunktet og at det volder store vanskeligheder i sådanne sager at føre bevis for forsættet, da de ansvarlige kan henvise til, at de på

16 grund af bogholderiets forfatning ikke havde tilstrækkeligt overblik over virksomhedens situation. Disse omstændigheder havde i enkelte situationer ført til, at statsadvokaten havde følt sig nødsaget til at undlade at rejse sigtelse, selv om ikke mindst præventive hensyn talte for, at en foreliggende rimeligt begrundet mistanke om strafbare forhold blev undersøgt. Statsadvokaten henstillede herefter, at man overvejede muligheden for at skabe et fremrykket præventivt værn mod overtrædelser af straffeloven og særlovgivningen gennem skærpet straf for urigtig eller mangelfuld bogføring. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens indstilling over for justitsministeriet. Forinden justitsministeriet traf beslutning om nedsættelse af et udvalg som foreslået af statsadvokaten, indhentede man en udtalelse fra industriministeriet, der tiltrådte forslaget om udvalgets nedsættelse. Om baggrunden herfor blev fra industriministeriet oplyst, at der i selskabsforhold fra tid til anden forekommer sager, hvor der er behov for klarlægning af visse erhvervsmæssige dispositioner. Det kan dreje sig om omstændigheder i forbindelse med virksomhedsovertagelser eller -lukninger, finansielle transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, klager fra minoritetsdeltagere over tilsidesættelse af disses rettigheder, herunder ved overtrædelse af vedtægtsbestemmelser, samt tvivlsomme drifts- og finansieringshandlinger. I den forbindelse kan også nævnes tilfælde, hvor et selskabs midler anvendes i strid med selskabets erhvervsmæssige formål, eller dets økonomiske situation skjules gennem urigtige eller vildledende regnskabsmæssige posteringer.

17 Der er her tale om sager, som ikke kan afgøres alene på baggrund af de oplysninger, som skal gives i anmeldelser og årsregnskaber. De nødvendige oplysninger kan kun fremskaffes ved en individuel undersøgelse af selskabets forhold, navnlig bogføring, bestyrelses- og revisionsprotokol. Efter gældende lovgivning har aktieselskabs-registeret og industriministeriet imidlertid ikke hjemmel til at foretage en kontrol af realiteten bag de oplysninger, der skal gives i anmeldelser, årsregnskaber m.v., eller til at påse overholdelse af selskabsretlige eller andre formueretlige bestemmelser, når der er tale om forhold, der ikke er undergivet anmeldelsespligt. Det har ikke været muligt i denne type sager at foranstalte politimæssig efterforskning iværksat. Industriministeriet og aktieselskabs-registeret har derfor enten måttet afvise at behandle disse sager, eller har måttet bedømme dem efter de oplysninger, der fremgår af anmeldelser, årsregnskaber m.v.

18

19 Kapitel 3 Udvalgets generelle overvejelser. Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet gennemdrøftet de særlige problemer, som sager om økonomisk kriminalitet giver anledning til, med henblik på at fremkomme med egnede forslag til ændringer i de strafferetlige og processuelle regler. Begrebet økonomisk kriminalitet har ikke noget entydigt indhold. Der kan i nogle lande spores en tendens til at give begrebet en så vid betydning, at det omfatter alle lovovertrædelser, som er karakteristiske ved, at de udføres med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Dette er efter udvalgets opfattelse mindre hensigtsmæssigt, når det drejer sig om at indkredse de sagstyper, som giver anledning til særlige problemer for retsvæsenet. En sådan sprogbrug forekommer også fremmed i forhold til almindelig dansk sprogbrug, hvor begrebet økonomisk kriminalitet bruges om sager, hvor lovovertrædelsen er af kvalificeret karakter, f.eks. på grund af sagens omfang. Der er formentlig her i landet en tendens til at anvende begrebet økonomisk kriminalitet som mere eller mindre synonymt med de sager, som behandles af statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. Denne statsadvokaturs opgaver blev i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 648 af 20. december 1973 beskrevet således: "Til statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet henlægges for hele landet forretningerne vedrørende økonomiske forbrydelser, herunder navnlig sager, der kan formodes at indeholde en overtrædelse

20 af straffelovens , 289 og kapitel 29, eller en overtrædelse af erhvervs-, bolig-, afgifts- og skattelovgivningen, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter." Udvalget har i sit arbejde taget udgangspunkt i denne beskrivelse, idet den angiver de sager, hvori typisk de særlige vanskeligheder opstår, som det er udvalgets opgave at behandle. De nævnte særlige vanskeligheder gør sig gældende ikke blot i forbindelse med efterforskningen og sagsbehandlingen ved anklagemyndigheden i øvrigt, men også i forbindelse med sagernes behandling ved retten. Der er for udvalget også anledning til nærmere at drøfte de særlige spørgsmål, som disse sager rejser, når det drejer sig om at sætte ind på det kriminalitetsforebyggende område. De særlige problemer i forbindelse med sager om økonomisk kriminalitet melder sig allerede på anmeldelsesstadiet. Den, som udsættes for tyveri og andre mere ordinære former for lovovertrædelser, vil i almindelighed af forsikringsmæssige og andre grunde være opfordret til at anmelde lovovertrædelsen - der normalt let opdages af offeret - til politiet med henblik på, at der kan blive indledt efterforskning i sagen. Sådan er situationen langt fra altid i sager om økonomisk kriminalitet. I konkursboer, der sluttes efter konkurslovens 143, fordi der ikke er midler til at dække boomkostningerne, vil der f.eks. sjældent være kreditorer, der er villige til at stille

21 sikkerhed for de ofte betydelige omkostninger til den revisionsmæssige bistand, der ville kunne give grundlag for at bedømme, om de manglende bomidler skyldes kriminelle forhold fra fallentens eller andres side. I andre situationer kan det omvendt være klart, at der f.eks. i et forretningsforhold er begået en lovovertrædelse, men samtidig kan offeret for f.eks. et bedrageri være tilbageholdende med at anmelde overtrædelsen for ikke at blive bragt i offentlighedens søgelys. I særlig grad vil dette kunne forekomme inden for området med investeringer med henblik på at opnå skattebesparelse, men situationen vil også kunne foreligge inden for mere almindelige forretningsområder, hvor f.eks. en besvegen virksomhed vil kunne frygte for sine fremtidige forhandlingspositioner. Når økonomiske sager af kompliceret karakter kommer til politiets kundskab - gennem anmeldelse eller på initiativ af politiet - giver efterforskningen på grund af sagernes karakter også anledning til betydelige problemer. Ofte er der tale om meget omfattende sager, både med hensyn til beløb og med hensyn til antallet af ofre, og dette giver naturligvis i sig selv anledning til omfattende afhøringer og andre efterforskningsskridt, således at sagsbehandlingen tager lang tid. Det kan også være vanskeligt at trænge til bunds i sagerne af andre grunde. Har en sag tilknytning til udlandet, vil det ofte kræve store ressourcer og lang tid at fremskaffe de nødvendige oplysninger fra udlandet. Der kan ligeledes i princippet opstå vanskelige afgrænsninger mellem normale (straffri) forretningstransaktioner og transaktioner, der er unormale (og strafbare), men dette problem er efter de hidtidige erfaringer oftest af mere teoretisk karakter. Navnlig vil der opstå vanskeligheder som følge af, at ulovlighederne bevidst søges tilslø-

22 ret, f.eks. gennem manglende eller mangelfuld regnskabsføring, bortfjernelse af bilag, etc. Formålet med sådanne foranstaltninger kan tillige være at søge at skabe grundlag for en påstand fra den sigtedes side om, at den pågældende ikke havde overblik over virksomhedens økonomi og derfor ikke havde forsæt til at begå mandatsvig, etc. For at trænge til bunds i sådanne sager, vil det ofte være nødvendigt at foretage en overordentlig omfattende - og kostbar - revisionsmæssig gennemgang og rekonstruktion af regnskabsmaterialet. Sættes de fornødne ressourcer ind, vil gennemgangen ofte kunne føre til opdagelser af en række strafbare forhold, som man ikke oprindelig kunne være opmærksom på, og som kræver yderligere efterforskning. Ikke sjældent giver spørgsmålet om tiltalerejsning i sager om økonomisk kriminalitet anledning til betydelig tvivl, således at sagen må forelægges den overordnede anklagemyndighed. Er efterforskningen meget omfattende, vil anklagemyndighedens gennemgang af det materiale, som politiet har tilvejebragt, blive tilsvarende mere tidskrævende. Udvalget finder det nærliggende at overveje spørgsmålet om at gennemføre regelændringer med henblik på at tilvejebringe en almindelig forbedring af regnskabsføringen. Som anført i kommissoriet er det også nærliggende at overveje, om en skærpelse af strafferegierne herom vil være et egnet middel til at begrænse behovet for omfattende revisionsarbejde i visse sager, således at en tiltale for overtrædelse af straffebestemmelserne om manglende eller mangelfuld bogføring vil kunne føles som en tilstrækkelig reaktion i sager, hvor uordenen med regnskaberne har været egnet til at påføre kreditorer og andre formuetab.

23 I den forbindelse har udvalget måttet gå ind i en drøftelse af et vanskeligt spørgsmål om, hvorvidt hensynet til at modvirke ulovligheder inden for forretningslivet kræver en tilbundsgående undersøgelse af hver enkelt sag, eller om hensynet til den præventive virkning tilgodeses i tilstrækkeligt omfang ved alene at tage de sager op til en sådan dybtgående behandling, som særlig indbyder dertil. Konsekvensen heraf vil være, at sager, som forekommer mindre vigtige, ikke undergives en tilsvarende dybtgående sagsbehandling, idet efterforskningen og tiltalerejsningen begrænses til at angå mindre -men til gengæld lettere beviselige - lovovertrædelser. I den forbindelse opstår der også spørgsmål om udformningen af de processuelle regler for anklagemyndighedens efterforskning og tiltalerejsning. Som følge af bl.a. de nævnte forhold kan sagsbehandlingen ved politiet og anklagemyndigheden blive overordentlig langvarig. Problemerne bliver ikke mindre, når sagen skal behandles ved retten. Her varer selve domsforhandlingen ved 1. instans i de større økonomiske sager ofte meget lang tid. Det skyldes sagernes meget omfattende karakter, sammenholdt med retsplejelovens almindelige regler om behandlingen af straffesager, som ikke er udformet med henblik på sager om økonomisk kriminalitet. I de større økonomiske sager varer domsforhandlingen ved 1. instans ofte fra 3/4-2 år, og ankes sagen, vil også ankebehandlingen kunne blive meget langvarig. Dette kan naturligvis ikke undgå at medføre problemer for domstolene, ikke mindst for Københavns byret, hvor halvdelen af byrettens kriminelle afdelinger på et tidspunkt var optaget af sager om økonomisk kriminalitet. I en tid, hvor ressourcerne er knappe, har dette ikke kunnet undgå at medføre, at andre sager har måttet vente, sale-

24 des at der har været en betydelig stigning i berammelsestiderne ved domstolene i alle typer af sager. Det skal fremhæves, at de nævnte vanskeligheder med retsforfølgningen af de pågældende sager ikke blot giver problemer for retsvæsenet som helhed, men også for de tiltalte, for hvem retsforfølgningen tager længere tid. Belastningen ved at være udsat for efterforskning og strafforfølgning, eventuelt i forbindelse med varetægtsfængsling, bliver ikke mindre af, at retsforfølgningen står på i meget lang tid. Ressourceproblemerne, herunder de lange berammelsestider, er ofte blevet fremhævet som retsvæsenets hovedproblem igennem de senere år. Udvalget er enig i, at disse problemer - som det også fremhæves i kommissoriet - giver anledning til at overveje processuelle forenklinger, som kan give grundlag for en ønskelig intensivering af retsvæsenets indsats over for den økonomiske kriminalitet. Som tidligere nævnt er det forebyggende arbejde af stor vigtighed. Udvalget har i den forbindelse særligt drøftet spørgsmålet om skærpede straffebestemmelser vedrørende urigtig eller mangelfuld regnskabsføring og om forbud mod erhvervsudøvelse, særligt efter konkurs, hvilket sidste spørgsmål i særlig grad har givet anledning til offentlig debat, og den 30. maj 1985 til vedtagelse af en folketingsbeslutning om lovgivning på dette område.

25 Kapitel M Resumé af udvalgets forslag. I betænkningens afsnit I-IV behandles de spørgsmål, som har været omfattet af udvalgets overvejelser. Afsnit I omhandler spørgsmålet om ændring af reglerne om straf for urigtig eller mangelfuld bogføring. Heri stilles forslag om ændring af straffeloven, særligt af 302. Efter forslaget forhøjes strafferammen for urigtig eller mangelfuld bogføring, idet udvalget har fundet det væsentligt herved at skabe mulighed for en mere effektiv indgriben over for virksomheder, der gør sig skyldig i disse overtrædelser, der i vidt omfang er egnet til at dække over andre kriminelle forhold, f.eks. bedrageri. Der peges endvidere på andre foranstaltninger, særligt udvidelse af aktieselskabs-registerets beføjelser, som egnet middel til forebyggelse af lovovertrædelser. I afsnit II behandles spørgsmålet om en udvidelse af adgangen til at begrænse efterforskningen eller frafalde tiltale i visse tilfælde udfra ressourcemæssige hensyn. Gennemførelsen af straffesager af mere omfattende karakter er i dag forbundet med overordentlig store tids-og ressourcemæssige problemer. I meget store sager er sagsbehandlingstider på mellem 6 og 10 år regnet fra efterforskningens begyndelse og til endelig dom i sagen, ikke usædvanlige. Dette medfører en svækkelse af nogle af straffens funktioner og

26 udsætter desuden den tiltalte for et uacceptabelt pres. Udvalget forslår derfor et nyt stykke i retsplejelovens 723, hvorefter påtalemyndigheden i visse tilfælde helt eller delvis kan opgive eller frafalde tiltalen, såfremt en sags gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den forventede straf. På tilsvarende vis vil efterforskningen kunne begrænses. I afsnit III behandles spørgsmålet om tilvejebringelse af adgang til at frakende en person retten til at udøve erhverv, særligt efter konkurs. Det er undertiden forekommet, at der i selskaber med begrænset ansvar gentagne gange eller på særlig grov måde er sket misbrug af de selskabsretlige regler samt foretaget lovovertrædelser med betydelige tab for selskabet og dets kreditorer til følge. Da de eksisterende regler i straffelovens 79 ikke med fornøden sikkerhed er fundet anvendelige på disse forhold, foreslår udvalget som ny 79 a i straffeloven indføjet en bestemmelse, hvorefter den, som dømmes for strafbart forhold ved dom, kan frakendes retten til at være stifter, direktør, medlem af bestyrelsen eller til i øvrigt at udøve en bestemmende indflydelse i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af sådan virksomhed. Det er afgørende for opnåelse af den tilsigtede virkning af en frakendelse af retten til at udøve en virksomhed, at den domfældte kan straffes effektivt, hvis han på trods af frakendelsen fortsat udøver den pågældende virksomhed. Det er tillige

27 vigtigt at undgå omgåelse af frakendelsen, således som den kan finde sted ved såkaldt "stråmandsvirksomhed". Udvalget har derfor fundet det nødvendigt dels at foreslå en skærpelse af strafferammen i straffelovens 131, dels samtidig at foreslå en tilføjelse som et nyt stk. 2 til straffelovens 131, således at både den rettighedsfrakendte, og den, der som "stråmand" i strid med frakendelsen udøver virksomhed på den domfældtes vegne, kan straffes herfor. I afsnit IV har udvalget gennemgået nogle yderligere spørgsmål, som knytter sig til behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet. Udvalget behandler i dette afsnit den praksis og de sædvaner, der har dannet sig med hensyn til domsforhandlingen, og udvalget stiller bl.a. forslag om, at der lovhjemles en adgang til forberedende møder i straffesager, ligesom udvalget finder, at der bør åbnes mulighed for skriftlig forelæggelse og procedure i straffesager. Herudover stiller udvalget forslag om anvendelse af sagkyndige domsmænd i sager om økonomisk kriminalitet samt en udvidet adgang til anticiperet bevisførelse. Afsnit I blev i det væsentligste færdigbehandlet under landsdommer J. Hermanns formandskab; men udvalgets forslag og betænkningen er gennemgået og revideret af udvalget i dets nuværende sammensætning. Afsnit II, III og IV er i det væsentlige tilblevet under retspræsident K. Arildsens og retspræsident Frank Poulsens formandskab. Tilblivelseshistorien for betænkningens fire afsnit har bevirket, at der kan forekomme gentagelser og overlapninger i betænkningens tekst. Den anvendte

28 fremgangsmåde bevirker, at hvert afsnit fremtræder selvstændigt og kan læses uafhængigt af de andre afsnit. Udvalget har afholdt 27 møder. København, den 27. januar 1986 Frank Poulsen Michael Elmer Vagn Greve C. Boye Jacobsen Claus Larsen Finn Meilby Erling Seierup Ebbe Suenson Ulla Langholz

29 Afsnit I Ændring af bestemmelserne om straf for urigtig eller mangelfuld bogføring.

30

31 Kapitel 5 Lovgivningens krav til bogføring og regnskab Bogføringsloven og -bekendtgørelsen. Lov nr. 178 af 5. juni 1959 om bogføring, der er ændret ved lov nr. 225 af 18. juni 1966 og lov nr. 122 af 25. marts 1970, fastslår i 1 udtømmende, hvem der har pligt til at føre forretningsbøger. Ideen bag den nøje opregning i 1 af selskaber og erhvervsvirksomheder er, at alle erhvervsvirksomheder principielt bør være underkastet bogføringspligt uden hensyn til den enkelte virksomheds karakter og størrelse. Såfremt en bogføringspligtig tillige driver erhvervsvirksomhed, der ikke omfattes af pligten, bliver denne virksomhed også inddraget herunder. Efter 2, stk. 1, skal forretningsbøger føres på ordentlig og omhyggelig måde og give så fuldstændig oplysning om den bogføringspligtiges forretningsog formueforhold, som hensynet til kreditorer og offentlige myndigheder tilsiger. Bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold, der er ændret ved bekendtgørelse nr. 370 af 30. november 1962 og ved bekendtgørelse nr. 65 af 12. februar 1973, fastsætter de nærmere krav til bogføringen, herunder til kasseregnskabet og statusopgørelsen. Bogføringen skal - under fornødent hensyn til virksomhedens omfang og beskaffenhed - give en klar og overskuelig redegørelse for virksomhedens forretninger og

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 624. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere