Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren"

Transkript

1 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr København 1986

2 isbn Ju bet. Eloni Tryk. København

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. Side: Kapitel 1. Udvalgets sammensætning og kommissorium 9 Kapitel 2. Baggrunden for udvalgets nedsættelse 13 Kapitel 3. Udvalgets generelle overvejelser 17 Kapitel 4. Resumé af udvalgets forslag 23 Afsnit I: Ændring af bestemmelserne om straf for urigtig eller mangelfuld bogføring 27 Kapitel 5. Lovgivningens krav til bogføring og regnskab Bogføringsloven og - bekendtgørelsen Årsregnskabsloven Told- og skattelovgivningens krav til bogføring og regnskab Skattekontrolloven Kildeskatteloven Merværdiafgiftsloven 36 Kapitel 6. Revision Pligt til revision Revisionens omfang (revisionspåtegninger) Revisors ansvar Erstatningsansvar Strafansvar 44

4 - 2 - Side: Fortabelse af retten til at virke som revisor 45 Kapitel 7. Administrativ kontrol med overholdelse af krav til bogføring og regnskab Skatte- og toldvæsenets kontrol Industriministeriets kontrol Aktieselskabs-registerets regnskabskontrol Regnskabskontrollens organisation Den generelle kontrol Den efterfølgende kontrol Særligt om lån m.v. til selskabsdeltagere og ledelsesmedlemmer Statistik 60 Kapitel 8. Granskning Dansk ret Aktieselskabs-registerets tilsynsmulighed Minoritetsgranskning Det britiske granskningssystem Indledning Betingelserne for granskning/undersøgelse Formålet med granskning/undersøgelse Fremgangsmåden ved granskning/undersøgelse Resultatet af granskning/undersøgelse 81

5 - 3 - Side: Statistik 82 Kapitel 9. Strafbestemmelser vedrørende bogføring og regnskab Borgerlig straffelov Særlovgivning Bogføringsloven Årsregnskabsloven Skattekontrolloven Kildeskatteloven Merværdiafgiftsloven Sammenfatning Bestemmelsernes anvendelse i praksis 102 Kapitel 10. Erfaringer med overtrædelse af krav til bogføring og regnskab Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Andre myndigheders og organisationers erfaringer 109 Kapitel 11. Fremmed ret Norge Sverige Finland Vesttyskland Europarådets rekommandation nr. R(81) Nordisk samarbejde 124

6 - il - Side: Kapitel 12. Udvalgets overvejelser og forslag Udvalgets vurdering af behovet for en ændring af straffelovens bestemmelser om urigtig, mangelfuld eller manglende bogføring Udvalgets forslag Udvalgets overvejelser vedrørende forebyggende foranstaltninger Revision Granskning Vurdering af behovet for en ændring af aktieselskabs-registerets stilling Udvidelse af aktieselskabsregisterets beføjelser Samarbejde med andre myndigheder Konklusion 148 Afsnit Ilt Beskæring af straffesager m.v. 149 Kapitel 13. Behov for beskæring af straffesager 151 Kapitel 14. Legalitets- og opportunitetsprincippet 153 Kapitel 15. Påtaleundladelse 155 Kapitel 16. Gældende regler om påtale/påtaleundladelse og reglernes baggrund Indledning Justitsministerens kompetence til at undlade forfølgning Statsadvokaten og rigsadvokatens kompetence til at undlade påtale Politimesterens kompetence Efterforskningen 164

7 - 5 - Side: Politimesterens påtale og undladelse heraf Sammenfatning 167 Kapitel 17. Praksis med hensyn til tiltaleundladelse og beskæring af straffesager Bagatelsager Voldssager Tilståelsessager Sager indeholdende forhold af væsentlig forskellige strafværdighed Sager om omfattende kriminalitet 175 Kapitel 18. Beskæringens bindende virkning Beskæringens bindende virkning for anklagemyndigheden Beskæringens bindende virkning for domstolene 180 Kapitel 19. Udvalgets overvejelser og forslag Udvalgets vurdering af behovet for en øget adgang til at beskære straffesager af ressourcemæssige grunde Udvalgets vurdering af det eksisterende regelgrundlag og praksis Konsekvenser ved beskæring af straffesager Udvalgets vurdering af mulighederne for en øget hensyntagen til ressourceproblematikken 187

8 - 6 - Side; Udvalgets forslag. 188 Afsnit III; Forbud mod erhvervsudøvelse, særligt efter konkurs 199 Kapitel 20. Indledning 201 Kapitel 21. Gældende ret Borgerlig straffelov Næringsloven Lovgivningen om enkelte næringer Selskabslovgivningen 217 Kapitel 22. Erfaringer med såkaldt selskabs- og konkursmisbrug 221 Kapitel 23. Fremmed ret Norge Sverige Finland Storbritannien 235 Kapitel 24. Udvalgets overvejelser Udvalgets vurdering vedrørende selskabs- og konkursmisbrug Udvalgets forslag om frakendelse af ret til erhvervsudøvelse Midlertidig frakendelse Stråmandsvirksomhed m.m Udvalgets vurderinger vedrørende eventuel effektivisering af konkursbehandling 257

9 - 7 - Side; Afsnit IV: Andre spørgsmål vedrørende behandling af sager om økonomisk kriminalitet 273 Kapitel 25: Indledning Særligt forberedende møde Anklageskrift og bevisfortegnelse Forelæggelse Revisorbistand i større regnskabssager Anticiperet bevisførelse Begrænsning af bevisførelsen under domsforhandlingen Protokollering Procedure Rettens sammensætning i større økonomiske straffesager Ekstra dommere i store sager 291

10 - 8 - BILAGSFORTEGNELSE Side; Bilag 1. Bekendtgørelse nr. 561 af 13. november 1984 om politimestrenes og statsadvokaternes beføjelse til at frafalde påtale 303 Bilag 2. Notat om lovgivning om enkelte næringer 305 Bilag 3. Notat om Næringsforbudskoraitéens forslag til ændring af de svenske regler om næringsforbud 311

11 9 Indledning. Kapitel 1 Udvalgets sammensætning og kommissorium. Den 5. april 1982 nedsatte justitsministeren et udvalg vedrørende bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalget har ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Præsident for Sø- og Handelsretten Frank Poulsen (formand), Kontorchef Michael Elmer, justitsministeriet, Lektor, lic.jur. Vagn Greve, Kriminalistisk Institut, Kontorchef C. Boye Jacobsen, industriministeriet, Byretsdommer Claus Larsen, Københavns byret, Statsadvokat Finn Meilby, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, Statsautoriseret revisor Erling Seierup, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Højesteretssagfører Ebbe Suenson, Advokatrådet.

12 Fuldmægtig Ulla Langholz, justitsministeriet, (der ligeledes har varetaget hvervet som sekretær for udvalget). Endvidere har fuldmægtig Victor Kjær, industriministeriet, og, for så vidt angår spørgsmålet om forbud mod erhvervsudøvelse, særligt efter konkurs, dommerfuldmægtig Arne Brandt, Sø- og Handelsretten, deltaget i udvalgets arbejde. Oprindeligt var landsdomrrer Jacques Hermann udvalgets formand, men efter at han var blevet udnævnt til departementchef i forsvarsministeriet, blev retspræsident for Ålborg byret, Knud Arildsen, den 23. januar 1984 udpeget til formand for udvalget. Den 7. september 1984 indtrådte præsident for Sø-og Handelsretten, Frank Poulsen, som medlem af udvalget i stedet for dommerfuldmægtig Birgitte Andersen, Sø- og Handelsretten. Den 2. maj 1985 afløste retspræsident Frank Poulsen som formand retspræsident Knud Arildsen, der havde ønsket at udtræde af udvalget. Kontorchef Michael Elmer, justitsministeriet, indtrådte som medlem af udvalget den 6. oktober 1982 i stedet for kontorchef B.O. Jespersen, justitsministeriet. Byretsdommer Claus Larsen indtrådte som nyt medlem af udvalget den 6. maj Udvalget har haft følgende kommissorium: "Udvalget bør overveje, om der gennem ændringer eller forenklinger i de strafferetlige eller processuelle regler kan tilvejebringes grundlag for en

13 intensivering af retsvæsenets indsats over for den økonomiske kriminalitet. Udvalget bør i den forbindelse særlig overveje de gældende regler om straf for urigtig og mangelfuld bogføring og eventuelt foreslå ændringer i disse regler. Det bemærkes herved, at rigsadvokaten efter indstilling fra statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har indstillet, at reglerne om urigtig bogføring tages op til overvejelse og særlig har henvist til, at mangelfuld regnskabsførelse ofte kan gøre det særdeles vanskeligt at gennemføre strafforfølgningen af sager om økonomisk kriminalitet. I indstillingen henvises der endvidere til, at der i Norge i 1979 er gennemført en skærpelse af straffen for urigtig og mangelfuld bogføring med henblik på at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet samt til et tilsvarende svensk forslag, der er fremsat i en betænkning (PM 1981:1) om Bokføringsbrott. Udvalget anmodes endvidere om at overveje, om der er grundlag for at gennemføre særlige regler om forbud mod visse former for erhvervsudøvelse efter konkurs i tilfælde, hvor der foreligger misbrug af konkurs- og selskabslovgivningen. Det kan i den forbindelse oplyses, at der i Norge i en aktieselskabslov, der trådte i kraft i 1977, er indført regler om såkaldt konkurskarantæne. I Sverige er der i 1980 gennemført regler om "næringsforbud", der bygger på en delbetænkning (SOU 1979:13) fra den svenske konkurslovskommission. I forbindelse med behandlingen af disse spørgsmål bør udvalget overveje forholdet mellem ordninger af den nævnte karakter og de synspunkter, der ligger bag de almindelige regler om rettighedsfrakendelse i straffelovens 78 og 79.

14 Udvalget kan ligeledes pege på andre foranstaltninger, der må antages at være af betydning for bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet."

15 Kapitel 2 Baggrunden for udvalgets nedsættelse. Den umiddelbare anledning til udvalgets nedsættelse var en henvendelse fra statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet til rigsadvokaten. Statsadvokaten foreslog, at der blev nedsat et udvalg med den opgave at overveje en skærpelse af de gældende regler om straf for urigtig og mangelfuld bogføring. Baggrunden for henvendelsen var, at man i statsadvokaturen havde efterforsket en del større sager, hvor man havde mistanke om skyldersvig, bedrageri, toldlovsovertrædelser, mandatsvig m.v. Et gennemgående træk ved disse sager var, at virksomhederne - i nogle tilfælde formentlig for bevidst at sløre visse transaktioner og begrænse anklagemyndighedens muligheder for at bevise et kriminelt forsæt - helt eller delvis havde undladt bogføring. Til trods for at der var tale om virksomheder med millionomsætning, henlå regnskabsbilag usystematiserede, ligesom nogle helt manglede, og årsregnskaber var undertiden ikke udarbejdet gennem flere år. Såfremt statsadvokaten ville rejse straffesag mod virksomhedsindehaverne, måtte man derfor rekonstruere virksomhedernes bogholderi, hvilket erfaringsmæssigt er særdeles tids- og ressourcekrævende. Under tiden løber omkostningerne til sagkyndig revisionsbistand op i meget store beløb, og selve rekonstruktionen kan tage mellem 1 og 1 1/2 år. Hertil kommer, at mistanke ofte først opstår længe efter gerningstidspunktet og at det volder store vanskeligheder i sådanne sager at føre bevis for forsættet, da de ansvarlige kan henvise til, at de på

16 grund af bogholderiets forfatning ikke havde tilstrækkeligt overblik over virksomhedens situation. Disse omstændigheder havde i enkelte situationer ført til, at statsadvokaten havde følt sig nødsaget til at undlade at rejse sigtelse, selv om ikke mindst præventive hensyn talte for, at en foreliggende rimeligt begrundet mistanke om strafbare forhold blev undersøgt. Statsadvokaten henstillede herefter, at man overvejede muligheden for at skabe et fremrykket præventivt værn mod overtrædelser af straffeloven og særlovgivningen gennem skærpet straf for urigtig eller mangelfuld bogføring. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens indstilling over for justitsministeriet. Forinden justitsministeriet traf beslutning om nedsættelse af et udvalg som foreslået af statsadvokaten, indhentede man en udtalelse fra industriministeriet, der tiltrådte forslaget om udvalgets nedsættelse. Om baggrunden herfor blev fra industriministeriet oplyst, at der i selskabsforhold fra tid til anden forekommer sager, hvor der er behov for klarlægning af visse erhvervsmæssige dispositioner. Det kan dreje sig om omstændigheder i forbindelse med virksomhedsovertagelser eller -lukninger, finansielle transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, klager fra minoritetsdeltagere over tilsidesættelse af disses rettigheder, herunder ved overtrædelse af vedtægtsbestemmelser, samt tvivlsomme drifts- og finansieringshandlinger. I den forbindelse kan også nævnes tilfælde, hvor et selskabs midler anvendes i strid med selskabets erhvervsmæssige formål, eller dets økonomiske situation skjules gennem urigtige eller vildledende regnskabsmæssige posteringer.

17 Der er her tale om sager, som ikke kan afgøres alene på baggrund af de oplysninger, som skal gives i anmeldelser og årsregnskaber. De nødvendige oplysninger kan kun fremskaffes ved en individuel undersøgelse af selskabets forhold, navnlig bogføring, bestyrelses- og revisionsprotokol. Efter gældende lovgivning har aktieselskabs-registeret og industriministeriet imidlertid ikke hjemmel til at foretage en kontrol af realiteten bag de oplysninger, der skal gives i anmeldelser, årsregnskaber m.v., eller til at påse overholdelse af selskabsretlige eller andre formueretlige bestemmelser, når der er tale om forhold, der ikke er undergivet anmeldelsespligt. Det har ikke været muligt i denne type sager at foranstalte politimæssig efterforskning iværksat. Industriministeriet og aktieselskabs-registeret har derfor enten måttet afvise at behandle disse sager, eller har måttet bedømme dem efter de oplysninger, der fremgår af anmeldelser, årsregnskaber m.v.

18

19 Kapitel 3 Udvalgets generelle overvejelser. Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet gennemdrøftet de særlige problemer, som sager om økonomisk kriminalitet giver anledning til, med henblik på at fremkomme med egnede forslag til ændringer i de strafferetlige og processuelle regler. Begrebet økonomisk kriminalitet har ikke noget entydigt indhold. Der kan i nogle lande spores en tendens til at give begrebet en så vid betydning, at det omfatter alle lovovertrædelser, som er karakteristiske ved, at de udføres med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Dette er efter udvalgets opfattelse mindre hensigtsmæssigt, når det drejer sig om at indkredse de sagstyper, som giver anledning til særlige problemer for retsvæsenet. En sådan sprogbrug forekommer også fremmed i forhold til almindelig dansk sprogbrug, hvor begrebet økonomisk kriminalitet bruges om sager, hvor lovovertrædelsen er af kvalificeret karakter, f.eks. på grund af sagens omfang. Der er formentlig her i landet en tendens til at anvende begrebet økonomisk kriminalitet som mere eller mindre synonymt med de sager, som behandles af statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. Denne statsadvokaturs opgaver blev i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 648 af 20. december 1973 beskrevet således: "Til statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet henlægges for hele landet forretningerne vedrørende økonomiske forbrydelser, herunder navnlig sager, der kan formodes at indeholde en overtrædelse

20 af straffelovens , 289 og kapitel 29, eller en overtrædelse af erhvervs-, bolig-, afgifts- og skattelovgivningen, når der kan være grund til at antage, at overtrædelsen har et særligt betydeligt omfang, er et led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret karakter." Udvalget har i sit arbejde taget udgangspunkt i denne beskrivelse, idet den angiver de sager, hvori typisk de særlige vanskeligheder opstår, som det er udvalgets opgave at behandle. De nævnte særlige vanskeligheder gør sig gældende ikke blot i forbindelse med efterforskningen og sagsbehandlingen ved anklagemyndigheden i øvrigt, men også i forbindelse med sagernes behandling ved retten. Der er for udvalget også anledning til nærmere at drøfte de særlige spørgsmål, som disse sager rejser, når det drejer sig om at sætte ind på det kriminalitetsforebyggende område. De særlige problemer i forbindelse med sager om økonomisk kriminalitet melder sig allerede på anmeldelsesstadiet. Den, som udsættes for tyveri og andre mere ordinære former for lovovertrædelser, vil i almindelighed af forsikringsmæssige og andre grunde være opfordret til at anmelde lovovertrædelsen - der normalt let opdages af offeret - til politiet med henblik på, at der kan blive indledt efterforskning i sagen. Sådan er situationen langt fra altid i sager om økonomisk kriminalitet. I konkursboer, der sluttes efter konkurslovens 143, fordi der ikke er midler til at dække boomkostningerne, vil der f.eks. sjældent være kreditorer, der er villige til at stille

21 sikkerhed for de ofte betydelige omkostninger til den revisionsmæssige bistand, der ville kunne give grundlag for at bedømme, om de manglende bomidler skyldes kriminelle forhold fra fallentens eller andres side. I andre situationer kan det omvendt være klart, at der f.eks. i et forretningsforhold er begået en lovovertrædelse, men samtidig kan offeret for f.eks. et bedrageri være tilbageholdende med at anmelde overtrædelsen for ikke at blive bragt i offentlighedens søgelys. I særlig grad vil dette kunne forekomme inden for området med investeringer med henblik på at opnå skattebesparelse, men situationen vil også kunne foreligge inden for mere almindelige forretningsområder, hvor f.eks. en besvegen virksomhed vil kunne frygte for sine fremtidige forhandlingspositioner. Når økonomiske sager af kompliceret karakter kommer til politiets kundskab - gennem anmeldelse eller på initiativ af politiet - giver efterforskningen på grund af sagernes karakter også anledning til betydelige problemer. Ofte er der tale om meget omfattende sager, både med hensyn til beløb og med hensyn til antallet af ofre, og dette giver naturligvis i sig selv anledning til omfattende afhøringer og andre efterforskningsskridt, således at sagsbehandlingen tager lang tid. Det kan også være vanskeligt at trænge til bunds i sagerne af andre grunde. Har en sag tilknytning til udlandet, vil det ofte kræve store ressourcer og lang tid at fremskaffe de nødvendige oplysninger fra udlandet. Der kan ligeledes i princippet opstå vanskelige afgrænsninger mellem normale (straffri) forretningstransaktioner og transaktioner, der er unormale (og strafbare), men dette problem er efter de hidtidige erfaringer oftest af mere teoretisk karakter. Navnlig vil der opstå vanskeligheder som følge af, at ulovlighederne bevidst søges tilslø-

22 ret, f.eks. gennem manglende eller mangelfuld regnskabsføring, bortfjernelse af bilag, etc. Formålet med sådanne foranstaltninger kan tillige være at søge at skabe grundlag for en påstand fra den sigtedes side om, at den pågældende ikke havde overblik over virksomhedens økonomi og derfor ikke havde forsæt til at begå mandatsvig, etc. For at trænge til bunds i sådanne sager, vil det ofte være nødvendigt at foretage en overordentlig omfattende - og kostbar - revisionsmæssig gennemgang og rekonstruktion af regnskabsmaterialet. Sættes de fornødne ressourcer ind, vil gennemgangen ofte kunne føre til opdagelser af en række strafbare forhold, som man ikke oprindelig kunne være opmærksom på, og som kræver yderligere efterforskning. Ikke sjældent giver spørgsmålet om tiltalerejsning i sager om økonomisk kriminalitet anledning til betydelig tvivl, således at sagen må forelægges den overordnede anklagemyndighed. Er efterforskningen meget omfattende, vil anklagemyndighedens gennemgang af det materiale, som politiet har tilvejebragt, blive tilsvarende mere tidskrævende. Udvalget finder det nærliggende at overveje spørgsmålet om at gennemføre regelændringer med henblik på at tilvejebringe en almindelig forbedring af regnskabsføringen. Som anført i kommissoriet er det også nærliggende at overveje, om en skærpelse af strafferegierne herom vil være et egnet middel til at begrænse behovet for omfattende revisionsarbejde i visse sager, således at en tiltale for overtrædelse af straffebestemmelserne om manglende eller mangelfuld bogføring vil kunne føles som en tilstrækkelig reaktion i sager, hvor uordenen med regnskaberne har været egnet til at påføre kreditorer og andre formuetab.

23 I den forbindelse har udvalget måttet gå ind i en drøftelse af et vanskeligt spørgsmål om, hvorvidt hensynet til at modvirke ulovligheder inden for forretningslivet kræver en tilbundsgående undersøgelse af hver enkelt sag, eller om hensynet til den præventive virkning tilgodeses i tilstrækkeligt omfang ved alene at tage de sager op til en sådan dybtgående behandling, som særlig indbyder dertil. Konsekvensen heraf vil være, at sager, som forekommer mindre vigtige, ikke undergives en tilsvarende dybtgående sagsbehandling, idet efterforskningen og tiltalerejsningen begrænses til at angå mindre -men til gengæld lettere beviselige - lovovertrædelser. I den forbindelse opstår der også spørgsmål om udformningen af de processuelle regler for anklagemyndighedens efterforskning og tiltalerejsning. Som følge af bl.a. de nævnte forhold kan sagsbehandlingen ved politiet og anklagemyndigheden blive overordentlig langvarig. Problemerne bliver ikke mindre, når sagen skal behandles ved retten. Her varer selve domsforhandlingen ved 1. instans i de større økonomiske sager ofte meget lang tid. Det skyldes sagernes meget omfattende karakter, sammenholdt med retsplejelovens almindelige regler om behandlingen af straffesager, som ikke er udformet med henblik på sager om økonomisk kriminalitet. I de større økonomiske sager varer domsforhandlingen ved 1. instans ofte fra 3/4-2 år, og ankes sagen, vil også ankebehandlingen kunne blive meget langvarig. Dette kan naturligvis ikke undgå at medføre problemer for domstolene, ikke mindst for Københavns byret, hvor halvdelen af byrettens kriminelle afdelinger på et tidspunkt var optaget af sager om økonomisk kriminalitet. I en tid, hvor ressourcerne er knappe, har dette ikke kunnet undgå at medføre, at andre sager har måttet vente, sale-

24 des at der har været en betydelig stigning i berammelsestiderne ved domstolene i alle typer af sager. Det skal fremhæves, at de nævnte vanskeligheder med retsforfølgningen af de pågældende sager ikke blot giver problemer for retsvæsenet som helhed, men også for de tiltalte, for hvem retsforfølgningen tager længere tid. Belastningen ved at være udsat for efterforskning og strafforfølgning, eventuelt i forbindelse med varetægtsfængsling, bliver ikke mindre af, at retsforfølgningen står på i meget lang tid. Ressourceproblemerne, herunder de lange berammelsestider, er ofte blevet fremhævet som retsvæsenets hovedproblem igennem de senere år. Udvalget er enig i, at disse problemer - som det også fremhæves i kommissoriet - giver anledning til at overveje processuelle forenklinger, som kan give grundlag for en ønskelig intensivering af retsvæsenets indsats over for den økonomiske kriminalitet. Som tidligere nævnt er det forebyggende arbejde af stor vigtighed. Udvalget har i den forbindelse særligt drøftet spørgsmålet om skærpede straffebestemmelser vedrørende urigtig eller mangelfuld regnskabsføring og om forbud mod erhvervsudøvelse, særligt efter konkurs, hvilket sidste spørgsmål i særlig grad har givet anledning til offentlig debat, og den 30. maj 1985 til vedtagelse af en folketingsbeslutning om lovgivning på dette område.

25 Kapitel M Resumé af udvalgets forslag. I betænkningens afsnit I-IV behandles de spørgsmål, som har været omfattet af udvalgets overvejelser. Afsnit I omhandler spørgsmålet om ændring af reglerne om straf for urigtig eller mangelfuld bogføring. Heri stilles forslag om ændring af straffeloven, særligt af 302. Efter forslaget forhøjes strafferammen for urigtig eller mangelfuld bogføring, idet udvalget har fundet det væsentligt herved at skabe mulighed for en mere effektiv indgriben over for virksomheder, der gør sig skyldig i disse overtrædelser, der i vidt omfang er egnet til at dække over andre kriminelle forhold, f.eks. bedrageri. Der peges endvidere på andre foranstaltninger, særligt udvidelse af aktieselskabs-registerets beføjelser, som egnet middel til forebyggelse af lovovertrædelser. I afsnit II behandles spørgsmålet om en udvidelse af adgangen til at begrænse efterforskningen eller frafalde tiltale i visse tilfælde udfra ressourcemæssige hensyn. Gennemførelsen af straffesager af mere omfattende karakter er i dag forbundet med overordentlig store tids-og ressourcemæssige problemer. I meget store sager er sagsbehandlingstider på mellem 6 og 10 år regnet fra efterforskningens begyndelse og til endelig dom i sagen, ikke usædvanlige. Dette medfører en svækkelse af nogle af straffens funktioner og

26 udsætter desuden den tiltalte for et uacceptabelt pres. Udvalget forslår derfor et nyt stykke i retsplejelovens 723, hvorefter påtalemyndigheden i visse tilfælde helt eller delvis kan opgive eller frafalde tiltalen, såfremt en sags gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den forventede straf. På tilsvarende vis vil efterforskningen kunne begrænses. I afsnit III behandles spørgsmålet om tilvejebringelse af adgang til at frakende en person retten til at udøve erhverv, særligt efter konkurs. Det er undertiden forekommet, at der i selskaber med begrænset ansvar gentagne gange eller på særlig grov måde er sket misbrug af de selskabsretlige regler samt foretaget lovovertrædelser med betydelige tab for selskabet og dets kreditorer til følge. Da de eksisterende regler i straffelovens 79 ikke med fornøden sikkerhed er fundet anvendelige på disse forhold, foreslår udvalget som ny 79 a i straffeloven indføjet en bestemmelse, hvorefter den, som dømmes for strafbart forhold ved dom, kan frakendes retten til at være stifter, direktør, medlem af bestyrelsen eller til i øvrigt at udøve en bestemmende indflydelse i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af sådan virksomhed. Det er afgørende for opnåelse af den tilsigtede virkning af en frakendelse af retten til at udøve en virksomhed, at den domfældte kan straffes effektivt, hvis han på trods af frakendelsen fortsat udøver den pågældende virksomhed. Det er tillige

27 vigtigt at undgå omgåelse af frakendelsen, således som den kan finde sted ved såkaldt "stråmandsvirksomhed". Udvalget har derfor fundet det nødvendigt dels at foreslå en skærpelse af strafferammen i straffelovens 131, dels samtidig at foreslå en tilføjelse som et nyt stk. 2 til straffelovens 131, således at både den rettighedsfrakendte, og den, der som "stråmand" i strid med frakendelsen udøver virksomhed på den domfældtes vegne, kan straffes herfor. I afsnit IV har udvalget gennemgået nogle yderligere spørgsmål, som knytter sig til behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet. Udvalget behandler i dette afsnit den praksis og de sædvaner, der har dannet sig med hensyn til domsforhandlingen, og udvalget stiller bl.a. forslag om, at der lovhjemles en adgang til forberedende møder i straffesager, ligesom udvalget finder, at der bør åbnes mulighed for skriftlig forelæggelse og procedure i straffesager. Herudover stiller udvalget forslag om anvendelse af sagkyndige domsmænd i sager om økonomisk kriminalitet samt en udvidet adgang til anticiperet bevisførelse. Afsnit I blev i det væsentligste færdigbehandlet under landsdommer J. Hermanns formandskab; men udvalgets forslag og betænkningen er gennemgået og revideret af udvalget i dets nuværende sammensætning. Afsnit II, III og IV er i det væsentlige tilblevet under retspræsident K. Arildsens og retspræsident Frank Poulsens formandskab. Tilblivelseshistorien for betænkningens fire afsnit har bevirket, at der kan forekomme gentagelser og overlapninger i betænkningens tekst. Den anvendte

28 fremgangsmåde bevirker, at hvert afsnit fremtræder selvstændigt og kan læses uafhængigt af de andre afsnit. Udvalget har afholdt 27 møder. København, den 27. januar 1986 Frank Poulsen Michael Elmer Vagn Greve C. Boye Jacobsen Claus Larsen Finn Meilby Erling Seierup Ebbe Suenson Ulla Langholz

29 Afsnit I Ændring af bestemmelserne om straf for urigtig eller mangelfuld bogføring.

30

31 Kapitel 5 Lovgivningens krav til bogføring og regnskab Bogføringsloven og -bekendtgørelsen. Lov nr. 178 af 5. juni 1959 om bogføring, der er ændret ved lov nr. 225 af 18. juni 1966 og lov nr. 122 af 25. marts 1970, fastslår i 1 udtømmende, hvem der har pligt til at føre forretningsbøger. Ideen bag den nøje opregning i 1 af selskaber og erhvervsvirksomheder er, at alle erhvervsvirksomheder principielt bør være underkastet bogføringspligt uden hensyn til den enkelte virksomheds karakter og størrelse. Såfremt en bogføringspligtig tillige driver erhvervsvirksomhed, der ikke omfattes af pligten, bliver denne virksomhed også inddraget herunder. Efter 2, stk. 1, skal forretningsbøger føres på ordentlig og omhyggelig måde og give så fuldstændig oplysning om den bogføringspligtiges forretningsog formueforhold, som hensynet til kreditorer og offentlige myndigheder tilsiger. Bekendtgørelse nr. 226 af 18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang og indhold, der er ændret ved bekendtgørelse nr. 370 af 30. november 1962 og ved bekendtgørelse nr. 65 af 12. februar 1973, fastsætter de nærmere krav til bogføringen, herunder til kasseregnskabet og statusopgørelsen. Bogføringen skal - under fornødent hensyn til virksomhedens omfang og beskaffenhed - give en klar og overskuelig redegørelse for virksomhedens forretninger og

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere