Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold og afventede i øvrigt underretning vedrørende andre forhold. I den anledning har jeg modtaget udtalelser af 6. november 2006 og 5. januar 2007 med bilag fra Anstalten ved Herstedvester og udtalelser af 2. december 2006, 15. januar 2007 og 12. februar 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. Jeg bad om en kopi af den reviderede flerårsplan for vedligeholdelse mv. af anstalten som direktoratet havde oplyst at der ville blive udarbejdet. Det fremgik tillige af direktoratets udtalelse at anstalten i den forbindelse ville gennemgå vedligeholdelsesplaner og planer for udskiftning af inventar mv. Anstalten har vedlagt kopi af et forslag til en genopretningsplan for perioden 2006 og Anstalten har oplyst at planen den 3. juli 2006 blev sendt til direktoratet og blev drøftet med direktoratet i forbindelse med kontraktforhandlingerne den 9. november Anstalten har supplerende oplyst at følgende punkter i genopretningsplanen allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført:

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Punkt a 6: Ny besøgsafdeling er under opførelse og vil være færdig i Projektet er forsinket, blandt andet som følge af indhentelse af byggetilladelse. Punkt b 3: Reparation af terrænbelægning er gennemført i Punkt b 4 Kabel-tv løsning for indsatte er gennemført i Punkt c 2: Nyt cellekald er etableret på alle anstaltens afdelinger i 2006 undtagen afdeling H-I hvor nyt cellekald etableres som en del af byggeprojektet i Anstalten har tilføjet at der i sommeren 2006 er nedsat en tænketank i direktoratets regi med deltagelse af repræsentanter fra anstalten med henblik på at udarbejde en mere langsigtet udviklingsplan for anstalten med fokus på tre centrale områder: Behandling, sikkerhed og bygninger/fysiske rammer. Direktoratet har henholdt sig hertil og har i øvrigt oplyst at der i drøftelserne af anstaltens forslag til genopretningsplan ved kontraktforhandlingerne endvidere indgik en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at der på finansloven afsættes 4 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. årligt fra 2008 til en udvidelse af visitationsafdelingen for sexkriminelle med 10 pladser. Dette indebærer blandt andet at der planlægges indrettet en ny visitationsafdeling i afdeling R-S, og der vil i den forbindelse ske en klargøring/istandsættelse af afdelingen. Direktoratet har endvidere givet tilsagn om istandsættelse af afdeling A-D i Dette projekt er udskudt til 2008 på grund af renoveringen af afdeling H-I, udvidelsen af visitationsordningen og udbedring af et angreb af skimmelsvamp i to kældre i anstalten idet det ikke skønnes praktisk muligt at gennemføre yderligere projekter i 2007.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Direktoratet har videre oplyst at anstalten ved kontraktforhandlingerne endvidere fik 0,5 mio. kr. til indkøb af inventar og tilsagn om at en del af anstaltens merforbrug i 2006 ikke videreføres til 2007 på grund af de store vedligeholdsopgaver som anstalten har haft. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg noterede mig det oplyste om istandsættelse og renovering af afdeling H-I og indholdet af det vedlagte materiale herom, herunder her-og-nu listen. Jeg bad om underretning om det endelige projekt. Anstalten har oplyst at forarbejdet vedrørende udarbejdelse af udbudsmateriale mv. for projektet har taget længere tid end beregnet. Derfor er selve byggeprojektet endnu ikke gået i gang, men forventes igangsat og gennemført i løbet af Anstalten vil orientere direktoratet når projektet er afsluttet. Direktoratet har henholdt sig hertil og har oplyst at jeg vil modtage underretning når projektet er afsluttet. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne underretning. Ad punkt Cellerne Jeg afventede modtagelsen af en revideret og helt ajourført oversigt/plan for udskiftning/renovering af såvel celleinventar som inventar i de indsattes fællesrum som anstalten efter det oplyste (snarest) ville udarbejde og sende til direktoratet som herefter ville sende den til mig. Jeg noterede mig desuden det af anstalten oplyste om at cellerne på afdeling B generelt trænger til istandsættelse og henviste til at jeg som nævnt afventede den endelige plan for vedligeholdelse af belægningsafdelingerne i anstalten.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Anstalten har oplyst at anstalten går ud fra at der refereres til anstaltens svar af 8. februar 2006 til direktoratet hvori det er anført at anstalten ville udarbejde en revideret plan/oversigt for udskiftning/renovering af såvel celleinventar som inventar i de indsattes opholdsrum. Anstalten har oplyst at anstalten ikke i øjeblikket har en udskiftningsplan for hvor og hvornår de enkelte inventargenstande skal udskiftes. Der er udarbejdet en statusoversigt over de indsattes celler og opholdsrum på en rød/gul/grøn skala med hensyn til istandsættelsesbehov, hvor rød er udtryk for det største istandsættelsesbehov. Anstalten har vedlagt kopi af den reviderede oversigt og har oplyst at en plan for udskiftning først kan udarbejdes når kontraktforhandlingerne er afsluttet (hvilket nu er sket). Anstalten har videre oplyst at en endelig plan for vedligeholdelse af belægsafdelingerne må afvente tænketankens arbejde og eventuelt resultatet af flerårsaftalen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har tilføjet at anstalten ved kontraktforhandlingerne, som ovenfor nævnt, fik bevilliget 0,5 mio. kr. til celleinventar i 2007 som en hjælp til udbedring af et efterslæb på dette område. Direktoratet har meddelt anstalten at direktoratet herefter går ud fra at der laves en plan for udskiftningen af celleinventar og for inventar i fællesrum. Direktoratet vil sende mig en kopi heraf. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne plan. For så vidt angår afdeling B fremgår det, som nævnt ovenfor, at direktoratet har givet tilsagn om istandsættelse af bl.a. denne afdeling i Ad punkt Besøgsafdelingen Jeg noterede mig at anstalten overvejede mulighederne for at indrette yderligere et besøgslokale i den nye besøgsafdeling der skulle indrettes, og jeg bad om underretning om resultatet af anstaltens overvejelser.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Anstalten har oplyst at anstalten nøje har overvejet mulighederne for at indrette yderligere et besøgsrum i projektforslaget, men at det på grund af bygningens beskaffenhed og den rumplacering der er nødvendig af hensyn til myndighedskrav til bygningen, ikke har vist sig muligt. Anstalten har i den forbindelse bemærket at de enkelte besøgsrum i den nye besøgsafdeling vil blive betydelig større end de nuværende. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Hvis det endelige projekt afveg fra det foreløbige projekt, bad jeg om underretning herom. Anstalten har oplyst at det iværksatte projekt ikke på noget væsentligt punkt afviger fra det foreløbige projekt. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 4.2. Undervisning Jeg noterede mig at direktoratet havde opfordret anstalten til at revidere informationsmaterialet til de indsatte så det ikke gav anledning til misforståelser vedrørende muligheden for selvstudium. Jeg anmodede om en kopi heraf når det var sket. Anstalten har vedlagt kopi af det reviderede materiale som direktoratet har henholdt sig til. Det er heri bl.a. oplyst at anstalten ikke kan tilbyde undervisning på hf-niveau, men at anstalten i konkrete tilfælde kan tilbyde indsatte støt-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 te til et hf-selvstudium i fritiden. Der er fire nærmere angivne betingelser for en sådan støtte: 1) Den indsatte skal formelt kunne optages på et hf-kursus, 2) den indsatte skal findes egnet til studiet, 3) der skal være et mål med studiet, herunder et tidsperspektiv i afsoningen, og 4) udgiften skal kunne afholdes inden for skolens økonomi. Jeg har noteret mig at materialet er revideret, og indholdet af denne revision. Ad punkt Udelukkelse fra fællesskab mv. Efter anmodning modtog jeg kopi af bl.a. de seneste 10 sager i 2004 vedrørende udelukkelse fra fællesskab som jeg herefter kom med bemærkninger til. Jeg anmodede i den forbindelse anstalten om at oplyse hvordan der var forholdt i relation til 6 i bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab i to tilfælde hvor udelukkelsen varede mere end 14 dage. Den nævnte bestemmelse indeholder regler om særlige tilbud til indsatte der har været udelukket fra fællesskab i mere end 14 dage. Anstalten har henvist til et notat af 20. oktober Heraf fremgår det at det hverken af personjournalerne eller af ugenotaterne i de pågældende sager fremgår hvorvidt den indsatte efter 14 dages udelukkelse fra fællesskab blev vejledt i overensstemmelse med udelukkelsesbekendtgørelsens 6. Anstalten har i den forbindelse bemærket at de indsatte altid har rig mulighed for at komme i kontakt med præst, skolelærere, psykiatere og psykologer på anstalten, også under udelukkelse fra fællesskab af kortere varighed. Anstalten har samtidig beklaget at anstalten ikke har været tilstrækkelig opmærksom på at tilbyde samtaler med og notere når de indsatte har talt med præst, psykolog, psykiater mv.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Direktoratet har henholdt sig til det som anstalten har oplyst og herunder har beklaget. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at anstalten fremover er opmærksom på overholdelsen af bestemmelsen i bekendtgørelsens 6 og gør notat om vejledning efter denne bestemmelse. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt der i et tilfælde hvor udelukkelsen varede 37 dage, var sket indberetning til direktoratet, jf. 9 i bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab. Jeg anmodede tillige om oplysning om hvorvidt direktoratet i så fald i den forbindelse havde påtalt at der ikke var forholdt i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 63, stk. 7, om ugentlige overvejelser. I bekræftende fald bad jeg om kopi af indberetningen og direktoratets svar til anstalten. Anstalten har ifølge direktoratets udtalelse over for direktoratet oplyst at det hverken af personjournalen eller af ugenotaterne fremgår hvorvidt der er sket indberetning til direktoratet efter 4 ugers udelukkelse fra fællesskab. Det må derfor konkluderes at dette ikke er sket. Direktoratet har oplyst at direktoratet heller ikke ses at have modtaget en indberetning i sagen. Direktoratet har udtalt at direktoratet anser det for meget beklageligt at anstalten ikke sendte indberetning til direktoratet da den indsatte havde været udelukket fra fællesskab i 4 uger. Direktoratet har meddelt anstalten dette. Jeg er enig med direktoratet heri og har noteret mig at direktoratet har gjort anstalten bekendt med direktoratets opfattelse. På grund af den manglende indberetning er mit spørgsmål om direktoratets påtale vedrørende overholdelsen af straffuldbyrdelseslovens 63, stk. 7, ikke længere relevant.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg anmodede om tilsvarende oplysninger for en sag der fremgik af en liste som anstalten havde vedlagt over sager om udelukkelse fra fællesskab i 2004, og ifølge hvilken udelukkelsen fra fællesskab varede i 141 dage. Jeg anmodede tillige om kopi af rapporten om udelukkelse fra fællesskab i sagen. Endvidere anmodede jeg om oplysning om hvorvidt den indsatte i dette tilfælde var tilbudt en særligt veludstyret celle og mulighed for udvidet besøg, jf. 7 i bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab. Anstalten har vedlagt kopi af rapporten hvoraf det også fremgår at udelukkelsen varede i 141 dage, men har oplyst at det er en fejl. Anstalten har oplyst at udelukkelsen rettelig varede i 32 dage og har vedlagt kopi af ugenotaterne, herunder et notat af 10. marts 2005, og af personjournalen hvoraf dette fremgår. Anstalten har videre bl.a. oplyst at det hverken af personjournalen eller af ugenotaterne fremgår hvorvidt den indsatte efter 14 dages udelukkelse fra fællesskab blev vejledt i overensstemmelse med 6 i bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab. Det fremgår heller ikke heraf om der skete indberetning til direktoratet efter 4 ugers udelukkelse fra fællesskab. Direktoratet har oplyst at direktoratet heller ikke ses at have modtaget en indberetning i sagen. Direktoratet har udtalt at direktoratet anser det for beklageligt at anstalten fejlagtigt har anført at udelukkelsen varede i 141 dage. Direktoratet anser det endvidere for meget beklageligt at anstalten ikke sendte indberetning til direktoratet da den indsatte havde været udelukket fra fællesskab i 4 uger. Direktoratet har oplyst at direktoratet har meddelt anstalten dette. Jeg er enig med direktoratet heri og har noteret mig at direktoratet har gjort anstalten bekendt med sin opfattelse.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg går i øvrigt ud fra at anstalten er opmærksom på fremover at foretage indberetning til direktoratet når en indsat har været udelukket fra fællesskab i 4 uger. For så vidt angår spørgsmålet om tilbud om samtale med præst, psykiater mv. (vejledning i overensstemmelse med 6 i bekendtgørelsen) har direktoratet henvist til den ovenfor anførte generelle beklagelse fra anstaltens side som direktoratet har henholdt sig til. Jeg har noteret mig det oplyste og henviser til det jeg har anført ovenfor. Direktoratet har desuden bemærket at det da udelukkelsen rettelig kun havde en varighed på 32 dage ikke er aktuelt at oplyse hvorvidt den indsatte er tilbudt en særlig veludstyret celle og mulighed for udvidet besøg, idet disse tilbud kun gælder såfremt den indsatte har været udelukket fra fællesskab i mere end 3 måneder, jf. 7 bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab. Jeg er enig i at mit spørgsmål om overholdelse af bestemmelsen i bekendtgørelsens 7 ikke længere er relevant da udelukkelsen fra fællesskab ikke varede 141 dage, men alene 32 dage. Ad punkt Tv-forholdene for de indsatte Jeg bad anstalten om at underrette mig om resultatet af anstaltens overvejelser om antallet af tv-kanaler. Jeg bemærkede i den forbindelse at jeg gik ud fra at spørgsmålet om eventuel udskiftning af kanaler indgik i disse overvejelser. Anstalten har oplyst at der med virkning fra den l. oktober 2006 er etableret kabel-tv, og at de indsatte dermed har fået adgang til en tv-sendeflade med cirka 30 forskellige tv-kanaler.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Direktoratet har henholdt sig til det oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6.1. Overbelægning/venteliste Jeg bad om underretning om resultatet af overvejelserne med hensyn til at etablere en udslusningsinstitution. Anstalten har oplyst at der ikke aktuelt er planer om at etablere en udslusningsinstitution i Københavnsområdet for at aflaste Anstalten ved Herstedvester. Direktoratet har oplyst at direktoratet har behandlet indstillingen fra arbejdsgruppen vedrørende ventetider til Anstalten ved Herstedvester. Direktoratet forventede at initiativerne med mere fokus på visitation og overførsel af færdigbehandlede, en udvidelse af kapaciteten med 6 pladser i 2006 og etablering af en venterafdeling i Arresthuset i Vejle ville kunne afhjælpe problemerne med ventetiden. Der er derfor ikke arbejdet videre med forslaget om en udslusningsinstitution (på en pension). Direktoratet har videre oplyst at der medio 2007 vil blive taget en ny visitationsafdeling i brug hvilket forventes at bidrage til en bedre udnyttelse af pladserne på anstalten. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6.7. Telefonering og besøg Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der vil kunne gives tilladelse til et besøg samme dag (til en besøgende som ikke i forvejen har booket en tid denne dag) hvis der som følge af aflysning er blevet et besøgsmodul ledigt. Anstalten har oplyst at et i forvejen ledigt besøgsmodul altid besættes, såfremt der kommer henvendelser, også samme dag.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Aflyste moduler besættes derimod kun efter besøgspersonalets konkrete vurdering, og kun såfremt man i forvejen afvikler besøg på dagen. Begrundelsen herfor er at indsatte i anstalten stort set på et hvilket som helst tidspunkt af dagen har mulighed for at komme i telefonisk kontakt med deres pårørende. En stærk indsat vil derfor sagtens kunne presse en svag indsat til at ringe til sine pårørende og bede dem aflyse deres besøg samme dag. Anstalten har telefonisk over for direktoratet supplerende oplyst at det er anstaltens vurdering at risikoen for pres er mindre i de tilfælde hvor der i forvejen er booket et besøg samme dag, og at besøgsafdelingens personale, som nævnt, i disse tilfælde efter en konkret vurdering kan give tilladelse til forlængelse. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste som ikke giver mig anledning til at foretage mig mere. Det tilføjes dog at jeg fra behandlingen af en konkret sag er bekendt med at praksis også omfatter de tilfælde hvor et besøgsmodul bliver ledigt som følge af flytning eller løsladelse, og at det kun sker i få tilfælde. Ad punkt 6.8. Handicaptilgængelighed Da anstalten var indstillet på at finde en løsning så kørestolsbrugere kan komme ind i skolebygningen uden at skulle have/bede om hjælp hertil, bad jeg om underretning om hvad der videre skete vedrørende dette forhold. Anstalten har oplyst at der nu er foretaget foranstaltninger således at en kørestolsbruger ikke længere skal hjælpes over en kant for at komme ind i skolen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Selv om rampen ved afdeling A var blevet erstattet af en lift, bad jeg anstalten om at fremsende det tidligere udbedte materiale om de bygningsmæssige ændringer der i øvrigt er blevet foretaget. Anstalten har vedlagt bilag herom og har vedrørende det ene bilag (bilag 11, et notat af 28. juni 2005) bemærket at den i pkt. 2 nævnte mulighed for handicapegnet adgang til gymnastiksal og kondirum som også anført i rapporten ikke er blevet udført. Anstalten har telefonisk over for direktoratet oplyst at det ikke har været muligt af økonomiske grunde. Jeg har læst materialet igennem (hvoraf det bl.a. fremgår at anstalten har haft besøg af Dansk Handicapforbund i forbindelse med ombygningsarbejderne). Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt Rygepolitik Anstalten oplyste i brev af 9. juni 2005 at anstalten fortsat overvejede hvordan anstalten mest hensigtsmæssigt kunne indføre en rygepolitik vedrørende de indsatte. Da anstalten i den forbindelse var kommet i tvivl om rækkevidden af 6 i lov nr. 436 af 14. juni 1995 med senere ændringer om røgfrie miljøer i offentlige lokaler mv., havde anstalten samme dag forelagt dette spørgsmål for direktoratet. Jeg afventede en kopi af direktoratets besvarelse til anstalten og underretning fra anstalten om anstaltens videre overvejelser herefter om en rygepolitik. Direktoratet har i den anledning anført følgende: Direktoratet har ved brev af l. juli 2005 anmodet om Indenrigs- og Sundhedsministeriets fortolkning af rækkevidden af ovennævnte bestemmelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 14. oktober 2005 blandt andet anført: 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Tobaksrygning er ikke tilladt på statslige dag- og døgninstitutioner og uddannelsessteder. Bemærkningerne til loven giver ikke fortolkningsbidrag til, hvorvidt fængsler og arresthuse skal anses som døgninstitutioner. Fængsler og arresthuse er imidlertid statsinstitutioner, hvilket betyder, at fængsler og arresthuse er omfattet af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende. Det betyder, at rygning for så vidt angår de indsatte, som har døgnophold i Kriminalforsorgens institutioner (fængsler, arresthuse og pensioner) ikke er reguleret i den nuværende lovgivning. Direktoratet besluttede at behovet for fastsættelse af centrale regler for rygepolitik for de indsatte skulle vurderes, inden anstaltens henvendelse kunne besvares. Direktoratet anmodede derfor ved høring af 4. april 2006 fængsler, arresthuse og pensioner om oplysning om, hvorvidt institutionerne har fastsat en rygepolitik for indsatte og ansatte, og i bekræftende fald om at indsende rygepolitikken til direktoratet. Direktoratet har flere gange erindret institutionerne om henvendelsen, senest ved af 23. juni Direktoratet skal beklage, at Anstalten ved Herstedvester ikke har modtaget underretning om, at direktoratet var i gang med nogle generelle overvejelser omkring rygepolitik. Direktoratet burde ligeledes have underrettet anstalten om fortolkningsbidraget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, da det blev besluttet, at der skulle gøres nogle principielle overvejelser på området. Anstalten har oplyst, at værkstedsbygningerne ikke er indrettet, så der uden større ændringer kan etableres rygerum. Eneste undtagelse er det nye P2-værksted, hvor der er et område, hvor der må ryges. Praksis vedrørende rygning i beskæftigelsen er blevet drøftet med personalet, og man er nu opmærksom på, at rygning kun sker, hvor det giver mindst gener for ikke-rygerne. Der har været forsøgt afholdt rygestop-kurser for de indsatte, men det blev opgivet på grund af for ringe tilslutning. Efter møde den 30. oktober 2006 med de indsattes talsmænd forsøger anstalten endnu en gang at afholde et sådant kursus. Anstalten afventer, hvad der sker med det fremsatte lovforslag om rygning på offentlige steder.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i øvrigt oplyse, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at den kommende lov, som forventes at træde i kraft den 1. april 2007, også kommer til at omfatte indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Direktoratet vil nu sende en kopi af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 14. oktober 2005 vedrørende fortolkningen af rækkevidden af 6 i lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler mv. til Kriminalforsorgens institutioner. Direktoratet vil ligeledes skrive til institutionerne, at der nu snart kommer en ny lov, som forventes også at ville regulere rygning for de indsatte. Direktoratet vil på baggrund af den kommende lov på området overveje, om der er behov for fastsættelse af centrale regler for rygning. Indtil da vil institutionerne blive opfordret til at administrere indsattes rygning, således at der i videst muligt omfang gives indsatte, der ønsker at afsone røgfrit, mulighed derfor. Direktoratet vil orientere Folketingets Ombudsmand om brevet til institutionerne. Jeg har efterfølgende modtaget en kopi af det nævnte brev fra direktoratet til kriminalforsorgens institutioner (brev af 16. januar 2007). Heri orienterer direktoratet om den kommende lov og Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 14. oktober Direktoratet opfordrer endvidere institutionerne til allerede nu at administrere indsattes rygning således at der i videst muligt omfang gives indsatte mulighed for at afsone røgfrit hvis de ønsker det. Ombudsmanden har efter inspektionen modtaget en konkret henvendelse om røggener og har i det afsluttende brev af 12. februar 2007 i denne sag bl.a. anført følgende: At direktoratet fra det forhold at ressortmyndigheden da loven blev forberedt, ikke har haft kriminalforsorgens institutioner i tankerne, kan drage den slutning at kriminalforsorgens institutioner herefter ikke er omfattet af lovens 6 kan jeg umiddelbart ikke være enig i.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Jeg har imidlertid besluttet ikke at foretage videre i sagen. Det skyldes det lovforslag om røgfri miljøer som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har under udarbejdelse og som direktoratet også har nævnt i brevet af 25. januar Et udkast til lovforslag har været i høring, og høringsfristen er udløbet den 5. februar Jeg har forstået at lovforslaget forventes fremsat i Folketinget inden for kort tid med mulig ikrafttræden hen på foråret/sommeren Det fremgår af lovforslaget således som det nu foreligger, at kriminalforsorgens institutioner udtrykkeligt vil blive nævnt i selve lovteksten, og at såvel ansatte som indsatte således uden tvivl vil være omfattet af reglerne om røgfrie miljøer hvis de bliver vedtaget af Folketinget. Af samme grund som i den konkrete sag foretager jeg mig ikke mere i denne sag vedrørende spørgsmålet om rækkevidden af 6 i den nugældende lov om røgfri miljøer. Jeg har i øvrigt noteret mig det oplyste, herunder at anstalten afventer lovforslaget, og at direktoratet har opfordret samtlige kriminalforsorgens institutioner til allerede nu at administrere således at indsatte får mulighed for at afsone røgfrit hvis de ønsker det. Lovforslaget er den 21. marts 2007 fremsat i Folketinget som L 191 og forventes nu at træde i kraft den 15. august Ad punkt Tavshedspligt Jeg havde fra Krim modtaget kopi af et opslag (en orientering) fra april 2003 fra Anstalten ved Herstedvester hvori de indsatte orienteres om at psykiatere og psykologer har notatpligt til en psykiater-/psykologjournal, og at kopi af journalnotaterne bliver sendt til afdelingspersonalet da behandlingen foregår i samarbejde med personalet. Over for mig oplyste anstalten desuden at de indsatte bliver gjort opmærksomme på at de har mulighed for at tale med psykiatere og psykologer om emner der ikke bliver noteret i psykiater-/psykologjournalen, men henlagt i en fortrolighedsmappe som kun er tilgængelig for psykiatere og psykologer. Jeg henstillede til anstalten at supplere opslaget med oplysning herom, og jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Med brevet af 12. februar 2007 har direktoratet fremsendt kopi af en (ny) skriftlig orientering af februar 2007 som anstalten fremover udleverer i forbindelse med den første orienterende samtale med den indsatte. Af denne orientering fremgår det nu udtrykkeligt at indsatte kan anmode om at der ikke udfærdiges notat i psykiater-/psykologjournalen, men at der alene udfærdiges notat som henlægges i et særskilt fortrolighedsomslag der kun er tilgængeligt for psykiatere og psykologer. (Indholdet af orienteringen svarer i øvrigt til den tidligere orientering fra april 2003). Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Kompetence mv. (håndjern) Anstalten havde ikke besvaret mit spørgsmål om hvorvidt betingelsen i sikringsmiddelbekendtgørelsens 2, stk. 2, var opfyldt i to konkrete tilfælde hvis afgørelsen om anvendelse af håndjern i disse to tilfælde var truffet af en person der ikke var bemyndiget til at træffe afgørelse herom. Idet der blev givet underretning til en kompetent person, og afgørelsen således ikke ses truffet af en kompetent person, gentog jeg mit spørgsmål. Anstalten har henvist til det tidligere nævnte notat af 20. oktober Heri er det anført at beslutningen er truffet af den fængselsfunktionær der var ansvarlig for transporten. Det er samtidig beklaget at det af rapporterne ikke fremgår at der er sket underretning til institutionens vagthavende. Anstalten har supplerende over for direktoratet beklaget at anstalten ikke har efterlevet sikringsmiddelbekendtgørelsens 2, stk. 2, i de to tilfælde idet det i begge tilfælde må skønnes at det ville have været muligt for personalet på forhånd at få godkendt anvendelsen af håndjern. Anstalten har ifølge direktoratets

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 udtalelse endvidere oplyst at bestemmelsen nu er indskærpet over for personalet. Direktoratet har udtalt at direktoratet anser det for beklageligt at afgørelserne ikke er truffet af en stk. 1 kompetent person når afgørelserne kunne afvente en sådan, jf. sikringsmiddelbekendtgørelsens 2, stk. 2. Direktoratet har oplyst at dette er meddelt anstalten. Direktoratet har videre anført at direktoratet dog har bemærket at bestemmelsen nu er indskærpet over for personalet. Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til det af anstalten oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder om anstaltens indskærpelse. Ad punkt Lægetilsyn (magtanvendelse) Jeg noterede mig at direktoratet ville overveje at indføje en rubrik til at markere i hvis lægetilsyn ikke er skønnet, og at direktoratet ville underrette mig om resultatet af disse overvejelser. Jeg afventer fortsat denne orientering. Da anstalten ikke havde besvaret mine spørgsmål om hvorvidt sygeplejerske i et konkret tilfælde og i andre tilfælde blev tilkaldt og foretog tilsyn, gentog jeg disse spørgsmål. Jeg gentog tillige min anmodning om kopi af eventuelle notater om sygeplejerskens vurdering hvis der skete tilkald af sygeplejerske med henblik på at vurdere behovet for lægetilsyn. Anstalten ved Herstedvester har henvist til ovennævnte notat af 20. oktober 2006 hvori følgende er anført om det førstnævnte konkrete tilfælde:

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Vedrørende journal nr. 2004/301/ (Bilag 4.7) Som det fremgår af kopi af vedlagte rapport om magtanvendelse er sygeplejerske tilkaldt for tilsyn af den indsatte. Der vedlægges kopi af sygeplejerskens notat (.) Indholdet af det nævnte notat fra sygeplejersken svarer til indholdet af notatet i lægens bemærkninger i magtanvendelsesrapporten. Anstalten har supplerende over for direktoratet præciseret at der skete tilkald af sygeplejerske med henblik på at vurdere behovet for lægetilsyn. Jeg har noteret mig det oplyste. Efter min opfattelse bør det udtrykkeligt fremgå af selve magtanvendelsesrapporten hvem der har foretaget tilsynet. Anstalten har videre efter af direktoratet at have fået oplyst hvad der menes med andre tilfælde, over for direktoratet oplyst at der i sagen med j.nr blev tilkaldt læge kl , og at lægetilsyn blev foretaget kl Direktoratet har videre anført at Anstalten har vedlagt notat om tilsynet, men et sådant notat er ikke blandt det materiale som jeg har modtaget. Anstalten har ifølge direktoratets udtalelse herudover redegjort for tidspunkterne for anvendelse af magt, tilkald af læge og lægetilsyn i j.nr der vedrører to episoder henholdsvis den 16. november 2003 og den 10. december Også her er det anført at anstalten har vedlagt notat om tilsynet der imidlertid ikke er vedlagt. Direktoratet har henholdt sig til det af anstalten oplyste. Det oplyste om tidspunkterne for lægetilkald og lægetilsyn mv. fremgår af de rapporter som jeg havde modtaget. Mit spørgsmål drejede sig om hvorvidt disse tilkald og tilsyn af læge reelt dækkede over tilkald og tilsyn af sygeplejerske.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Idet de nævnte tilsynsnotater ikke var vedlagt, anmoder jeg om at modtage dem. For så vidt angår sagen med j.nr går jeg ud fra at der foreligger notat om begge tilsyn som jeg således beder om, men hvis det ikke er tilfældet beder jeg om oplysning om hvorvidt der var tilsyn ved sygeplejerske eller læge i det andet tilfælde. Ad punkt Fast vagt (sikringscelleanbringelse) Som svar på min anmodning om en udtalelse vedrørende proceduren for udpegning af fast vagt anførte anstalten følgende: Det er det tjenestegørende personale på isolationsafdelingen som varetager opgaven som fast vagt ved sikringscelleanbringelsen med fiksering. Der er en aftale om, at vagterne så vidt muligt sidder en halv time ad gangen. Det fremgår af pkt. 4 i vejledningen om anvendelse af sikringsmidler i fængsler og arresthuse, at der så vidt muligt skal være en fast vagt, som er en erfaren fast ansat medarbejder, der ikke har deltaget i den aktuelle situation. Dette er som oftest ikke praktisk muligt, da personalet, som er tjenestegørende på isolationsafdelingen, stort set altid medvirker ved fikseringen af indsatte, da sikringscellen rent fysisk ligger på denne afdeling. Direktoratet oplyste i direktoratets tidligere udtalelse at direktoratet ikke havde afsluttet overvejelserne vedrørende dette punkt og derfor senere ville vende tilbage hertil. I brevet af 15. januar 2007 har direktoratet anført følgende: Anstalten har telefonisk oplyst den 22. december 2006, at det er det faste personale på isolationsafdelingen, som fungerer som fast vagt hos de sikringscelleanbragte. Det er efter anstaltens opfattelse vigtigt, at det er afdelingens faste og erfarne personale, der fungerer som fast vagt, også selvom dette kan betyde, at det forekommer, at en funktionær, der har deltaget i fikseringen af en bestemt indsat, også fungerer som fast vagt hos den pågældende.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 I brev af 5. januar 2007 har anstalten videre oplyst, at anstalten hidtil har praktiseret ordningen med fast vagt således, at der blev skiftet vagt hver halve time. Dette tidsrum har dels været afpasset efter de dårlige fysiske forhold for det personale, der skulle overvåge den indsatte, dels efter at det ofte er belastende at skulle lægge øret til verbale udbrud fra den indsatte og se spytklatter glide ned ad ruden. Sikringscellen er beliggende på afdeling I, der sammen med afdeling H for tiden er under gennemgribende renovering, hvor bl.a. forholdene for vagterne ved sikringscellen bliver betydelig forbedret. Herunder med direkte pc-adgang til de regelmæssige notater. Anstalten vil til den tid være indstillet på at ændre praksis således, at vagterne bliver af en times varighed, medmindre der efter en konkret vurdering bør ske afløsning tidligere, f.eks. fordi den indsatte er meget udskældende og spyttende mv. Det bemærkes, at der vil være fem fængselsfunktionærer på afdeling H-I, når en indsat er fikseret i sikringscellen, og vagten går på omgang mellem dem. I ombygningsperioden har anstalten ingen sikringscelle, men benytter i givet fald sikringscellerne i henholdsvis Statsfængslet i Vridsløselille, Arresthuset i Køge og Københavns Fængsler. Det er anstaltens bestemte opfattelse, at vagtperioder af længere varighed end en time (i de renoverede lokaler) vil formindske vagtens opmærksomhed og derved den årvågenhed, som forventes af vagten. Direktoratet har ingen bemærkninger hertil. Jeg har noteret mig det oplyste som ikke giver mig anledning til anden bemærkning end at jeg går ud fra at anstalten så vidt muligt søger at undgå at en funktionær der har deltaget i den aktuelle fiksering, tillige fungerer som fast vagt, fx ved at nøjes med at lade vagten gå på omgang mellem de øvrige (fire) funktionærer på afdelingen. Det tilføjes at spørgsmålet om udskiftning af en fast vagt efter enkelte eller få på hinanden følgende tilsyn er indgået i sagen om ombudsmandens inspektion i 1998 af Statsfængslet i Horsens. Ombudsmanden havde ingen bemærkninger til at der sker udskiftning efter et enkelt eller få tilsyn hvis de hensyn der skal indgå ved udpegning af en fast vagt, samtidig er blevet varetaget. Jeg henviser til ombudsmandens opfølgningsrapport af 30. marts 2001, pkt

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Ad punkt Ophør og varighed af anbringelse og fiksering Direktoratet oplyste at direktoratet ville overveje om der skal ske indberetning om opretholdelse af en fiksering efter 48 og 72 timer. Direktoratet ville underrette mig når overvejelserne var tilendebragt. Direktoratet har oplyst at der vil blive udfærdiget en intern instruks i direktoratet hvoraf det vil fremgå at direktoratet, fx på baggrund af en konkret vurdering, følger med i sagens videre forløb når indberetning vedrørende fiksering i mere end 24 timer modtages. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om en kopi af instruksen når den foreligger. Opfølgning Jeg afventer fortsat underretning mv. vedrørende enkelte punkter. Underretning Denne rapport sendes til Anstalten ved Herstedvester, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i Anstalten ved Herstedvester. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Dok.nr. 15/00324-8/ ME

Dok.nr. 15/00324-8/ ME Temarapport 2015 om sikringscelleanbringelser Dok.nr. 15/00324-8/ ME 2/14 Hvad har temaet ført til? Anbringelse i sikringscelle var et tema for de tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institutioner, som ombudsmanden

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere