Offentlig høring. Fra den til den Forslag til Lokalplan nr Centerområde Rytters plads, Skørping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping"

Transkript

1 Offentlig høring Fra den til den Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping

2 Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver baggrund og formål med lokalplanen, og fortæller om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de tekniske og miljømæssige forhold, og om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning. 2. Bestemmelser - der fastlægger bindende regler for områdets fremtidige anvendelse - som gælder for f.eks. bebyggelsens omfang, bebyggelsens udseende m.m. 3. Bilag - Lokalplanens bilag understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser og findes bagest i lokalplanen. Lokalplanens bilag består typisk af: Matrikelkort, der viser den bindende afgrænsning af lokalområdet i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området skal disponeres. Kortet er bindende og hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne. Evt. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes jf. lokalplanen. Illustrationsskitsen er vejledende og til inspiration og er derfor ikke bindende. Miljøscreening efter miljøvurderingsloven skal planforslag vurderes, om de kan få en væsentlig positiv eller negativ indvirkning på miljøet, og der derfor skal udarbejdes en miljøvurdering. 4. Retsvirkninger og vejledning - der oplyser om forhold, der ikke må etableres, fordi de er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Se nærmere i afsnit om retsvirkninger i lokalplanen. Læs også afsnittet Vejledning til lokalplaner side 3. Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej Støvring Tlf Mail: Udarbejdet af Mikael Jensen, tlf Kvalitetssikret af Merete Aagaard, tlf Planen er udarbejdet af Rebild Kommune. Kort Cowi Forslag til lokalplan nr. 277 Side 2

3 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt, hvis byrådet ønsker det. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Offentliggørelse på PlansystemDK Lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner indberettes af kommunen til PlansystemDK.dk, hvor de gældende planer kan ses. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og planen er offentlig bekendtgjort, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, kan fortsætte som hidtil, selv om det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 1. Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens omgivelser Lokalplanområdets fremtidige forhold Lokalplanens forhold til øvrig planlægning og lovgivning Kommuneplan Skørping Midtbyplan Gældende lokalplaner / byplanvedtægter Zoneforhold Detailhandel Naturforhold Kulturmiljø Tekniske Forhold Tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning Museumsloven Servitutter Miljøvurdering Lokalplanens fremlæggelse Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning Servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Bilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 Anvendelseskort Kortbilag 3 Illustrationsskitse Miljøscreening Forslag til lokalplan nr. 277 Side 4

5 Redegørelse 1. Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet ligger centralt i Skørping by kun ca. m fra torvet ved Jyllandsgade. Størstedelen af lokalplanområdet ligger i dag ubenyttet hen efter den tidligere transportvirksomhed er lukket ned. Området står derfor overfor en omdannelse. Formålet med lokalplan nr. 277 er at give mulighed for anvendelse af området til en dagligvarebutik samt til boliger. Da området ligger central i Skørping by, bør bebyggelsen opføres med en tæthed, der kendetegner en bykerne. 2. Lokalplanområdet Lokalplanområdet består af ejendommene Torvegyden 2, 3 og 4. Området er på ca. 1,5 ha. Størstedelen af lokalplanområdet ligger hen som en stor åben grusplads. Der har tidligere været en transportvirksomhed, og før det en træimprægneringsvirksomhed. De fleste af bygningerne fra den tidligere erhvervsaktivitet er fjernet. Tilbage står kun mindre enkeltstående bygninger og skure. På det resterende areal er der 2 boliger, Torvegyden 2 og 3, hvoraf der ved den ene, Torvegyden 2, tillige huser et revisorfirma. Lokalplanområdet, mål 1:3000. Luftfoto optaget år Forslag til lokalplan nr. 277 Side 5

6 Redegørelse Lige syd for ejendommen Torvegyden 4 står en ca. m høj gittermast med tilhørende teknikhuse. Midt i området er en mindre gruppe træer. Ellers er der bevoksning omkring de enkelte ejendomme, men ikke noget som er decideret bevaringsværdigt. Terrænet stiger ca. 4 m fra vest mod øst. Den største stigning sker de første ca. 40 m fra Møldrupvej, hvorefter terrænet flader mere ud. Ejendommene har i dag vejadgang til Jyllandsgade via Torvegyden. Herudover har Torvegyden 4 en uudnyttet overkørsel til Møldrupvej. 3. Lokalplanens omgivelser Lokalplanområdet ligger midt i Skørping by. Mod nord grænser lokalplanen op mod etagebebyggelser langs Jyllandsgade. I stueetagen er der butikker, restaurationsvirksomhed og liberalt erhverv. På 1. og 2. sal er der boliger. På det sydvestlige hjørne af Jyllandsgade og Møldrupvej ligger det tidligere Hotel Rebild Park, som står overfor en omdannelse formentlig til lejligheder. På den modsatte side af Jyllandsgade ligger der et bytorv. Nord for torvet ligger Skørping biograf, Kinorevuen, samt kulturstationen og ungdomshuset. Vest for kulturstationen ligger Skørping station, hvor der er bus og togforbindelse. Ca. 1 m mod nord ligger centertorvet med enkelte detailhandelsbutikker. Mellem centertorvet og ungdomshuset ligger et grønt område. Lokalplanens omgivelser, mål 1:4000. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 6

7 Redegørelse Mod vest støder lokalplanen op mod Møldrupvej. Mellem lokalplanområdet og Møldrupvej ligger en ejendom, Torvegyden 5, som endnu ikke er udnyttet. Ejendommen ligger hen i græs med spredte bevoksninger. På den modsatte side af Møldrupvej ligger en bilforhandler og en tankstation. Længere mod vest, ca. 100 vest for lokalplanområdet, ligger jernbaneskinnerne. Vest for jernbanen ligger et boligområde med enfamilieshuse omkring Sdr. Banevej og Hyldalsvej. Jernbaneoverskæringen ved Jyllandsgade skal på sigt nedlægges. Det sker som følge af, at hastigheden for togene skal hæves for at mindske rejsetiden. Som erstatning etableres ny vej under jernbanen med en omtrentlig placering som vist på nedenstående kort. Den endelige placering af vejen er i skrivende stund endnu ikke fastlagt og kan afvige fra nedenstående kort. Vejen munder ud ved Møldrupvej ved lokalplanområdet. En betydelig andel af den trafik, som krydser jernbanen ved Jyllandsgade vil skulle benytte den nye vej, og vil komme til at køre forbi lokalplanområdet. Den nye vej forventes at være klar til brug i Placering af ny vej under jernbanen, mål 1:3000 Syd for lokalplanområdet ligger et boligområde med enfamilieshuse omkring Sverrighusvej og Drosselvej. Øst for lokalplanområdet ligger Skørping Nykirke og et boligområde bestående af en blanding af enfamilieshuse og dobbelthuse. Langs med lokalplanens østlige grænse stiger terrænet kraftigt mod øst. Skrænten er bevokset med en blanding af løvfældende træer og buske. Inde i bevoksningen løber en trampesti fra Nykirkevej 2 ned til kirken. 4. Lokalplanområdets fremtidige forhold Lokalplanen udlægger området til en dagligvarebutik og boliger. Området skal bindes sammen med midtbyen omkring torvet og langs Jyllandsgade mod nord. Lokalplanområdet ligger som et bagareal bag etagebyggeriet langs Jyllandsgade kun forbundet med den forholdsvis smalle vej Torvegyden. Lokalplanen skal derfor sikre gode forbindelser Forslag til lokalplan nr. 277 Side 7

8 Redegørelse til Jyllandsgade for især bløde trafikanter. Herudover kan gående færdsel ledes ned igennem lokalplanområdet fra Jyllandsgade til kirken sydøst for lokalplanområdet, hvorved området bliver knyttet yderligere til midtbyen. Da lokalplanområdet er en af de mere centrale pladser i byen, skal området indrettes, så det giver indtryk af, at man befinder sig tæt på centrum af byen. Grunde og boliger skal derfor indrettes med en tæthed, der kendetegner en bykerne, hvorfor lokalplanen sætter krav om mindre grunde med mulighed for en højere udnyttelsesgrad samtidig med, at der gives mulighed for, at bygge i flere etager des tættere man kommer på Jyllandsgade. I den nordlige halvdel af området kan boliger opføres i 1½ til 3 etager, mens man i den sydlige halvdel kan opføre boliger i 1 til 2 etage. 5. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning og lovgivning En lokalplan må ikke være i strid med overordnet planlægning. Det være sig kommuneplanen, landsplandirektiver, internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000 planer, vandplaner eller råstofplaner. Lokalplanen må heller ikke stride mod anden lovgivning så som naturbeskyttelsesloven mv. 5.1 Kommuneplan Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde 08.C og 08.C53. Begge rammeområder giver mulighed for indretning af boliger og liberale erhverv. 08.C giver derudover mulighed for indretning af detailhandelsbutikker. Lokalplanen giver imidlertid mulighed for indretning af en dagligvarebutik i et område som strækker sig ind i rammeområde 08.C53. Der offentliggøres derfor sideløbende med lokalplan nr. 277 et forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, som ændrer afgrænsningen af rammeområderne 08.C og 08.C53 samt detailhandelsafgrænsningen så lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Rammekort i Kommuneplan 2013 samt ændringerne efter tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, mål 1:3000. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 8

9 Redegørelse Plannummer 08.C 08.C53 Plandistrikt Skørping Skørping Plannavn Centerområde Centerområde Anvendelse generelt Centerområde Centerområde Fremtidig zonestatus Byzone Byzone Zonestatus Byzone Byzone Bebyggelsesprocent 100% 100% Max. antal etager 3 etager 3 etager Max. bygningshøjde 13 m 12 m Anvendelse Centerområde Butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende virksomheder i tilknytning til butikker helårsbeboelse samt offentlige formål. Områdets anvendelse Detailhandel: Butikker for dagligvarer må højst være 30 m 2 og for udvalgsvarer højst 2000 m 2 Opholdsarealer Bolig 25% Erhverv 10% Særlige bestemmelser Facader skiltning mv. skal udføres efter en byarkitektonisk vejledning. Del af værdifuldt kulturmiljø Samlet butiksramme i Skørping er 8800 m 2. Centerområde Helårsbeboelse og liberale erhverv Detailhandel: ingen Boliger: 25% Erhverv: 10% Del af værdifuldt kulturmiljø Bestemmelser for rammeområde 08.C og 08.C53 i Kommuneplan Skørping Midtbyplan Skørping Midtbyplan fra 2013 er en helhedsplan for Skørping midtby, hvor målet er at skabe sammenhæng mellem de mange behov og ønsker for byen. Planen sætter rammer for en langsigtet udvikling af midtbyen til brug ved den fremadrettede kommune- og lokalplanlægning. Lokalplanområdet er i midtbyplanen benævnt som Rytters Plads. Midtbyplanen udpeger området til boligområde med mulighed for detailhandel. Ny bebyggelse skal opføres så indkigget til kirken bevares. I højden skal byggeriet tegne overgangen fra den høje bebyggelse ved Jyllandsgade og Nykirkevej til de lave parcelhusbebyggelser mod syd. Der skal skabes stiforbindelse til det omkringliggende boligområde samt til kirken for at binde byens område sammen. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 9

10 Redegørelse Principplan for Rytters Plads fra Skørping Midtbyplan 5.3 Gældende lokalplaner / byplanvedtægter Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 5.4 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone, og forbliver i byzone efter planens endelige vedtagelse. 5.5 Detailhandel Lokalplanens bestemmelser for detailhandel er i overensstemmelse med planlovens kapitel 2 d planlægning til butiksformål. Som nævnt i kapitel 5.1 offentliggøres der parallelt med lokalplan nr. 277 et tillæg til Kommuneplan 2013, som ændrer afgrænsningen af rammeområderne 08.C og 08.C53 samt detailhandelsafgrænsningen. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på op til 10 m 2 indenfor delområde 1 som vist på kortbilag 2. Iht. planlovens 5m skal arealer til butiksformål ligge indenfor detailhandelsafgrænsningen. Efter endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 vil arealet til dagligvarebutik ligge indenfor detailhandelsafgrænsningen. Iht. planlovens 5q samt kommuneplanens rammeområde 08.C må der ikke planlægges for butiksstørrelse på over 30 m 2 for dagligvarebutikker og 2000 m 2 for udvalgsvarebutikker. Herudover er det fastsat i kommuneplanens rammebestemmelse for området, at den samlede butiksramme i Skørping er 8800 m 2 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Der var i 2012 registreret i alt 5300 m 2 detailhandelsbutik, hvilket giver en udbygningsramme på 30 m 2. Udnyttes lokalplanens ramme på 10 m 2 fuldt ud, er der 2000 m 2 tilbage af udbygningsrammen. I perioden 2008 til 2012 er der registreret en stigning i detailhandelsbutiksarealet på 800 m 2. Det vurderes derfor, at der stadig vil være en tilstrækkelig andel af udbygningsrammen tilbage efter lokalplanen realiseres. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 10

11 Redegørelse Den primære vejadgang til butikken skal ske til Møldrupvej. Derudover skal der etableres en adgangsvej fra Jyllandsgade via Torvegyden. Torvegyden er forholdsvis smal, hvorfor det kun skal være tilladt at køre i sydgående retning. Det er imidlertid vigtigt, at der sikres en adgang til Jyllandsgade for især fodgængere og cykellister for at binde området bedre sammen med torvet ved Jyllandsgade. Hvis ikke der skabes gode forbindelser til midtbyen kan lokalplanområdet blive gemt væk bag bebyggelsen langs Jyllandsgade selvom butikken vil ligge meget tæt på torvet. Desuden skal der laves stier gennem lokalplanområdet mellem torvet mod nord og kirken mod sydøst som nærmere beskrevet i kapitel 5.8.1, hvilket vil binde lokalplanområdet bedre sammen med midtbyen. Placering af en dagligvarebutik tæt på torvet kan medvirke til at trække flere besøgende til området omkring torvet og butikkerne langs Jyllandsgade. 5.6 Naturforhold Særligt værdifulde landskaber Hele lokalplanområdet er udpeget som en del af et særligt værdifuldt landskab. Iht. kommuneplanens retningslinjer skal særligt værdifulde landskaber så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Lokalplanområdet er en del af en større udpegning for den centrale del af Rold Skov, der er karakteriseret ved sammenhængende skovområder i gamle skove med mange kulturspor. Da lokalplanområdet ligger inde midt i Skørping by, og allerede er inddraget til byformål, vil lokalplanen ikke få en indvirkning på udpegningen af det særlige værdifulde landskab. 5.7 Kulturmiljø Kirker Lokalplanområdet grænser mod øst op til Skørping Nykirke, som er en kirke opført af mursten i nygotisk stil i Kirken kaster ingen kirkebyggelinje eller beskyttelseszone om aftalekirker. Der er ligger dog en fredning fra 1951 på arealet mellem lokalplanområdet og kirken. Iht. fredningsbestemmelsen må der ikke bygges nærmere end 15 m fra kirkens skel, og der må kun opføres lav bebyggelse. Fredningen er ikke pålagt arealer omfattet af lokalplanen, og har derfor ikke nogen direkte betydning for lokalplanen. Indkigget til kirken bør dog stadig sikres som nævnt i Skørping Midtbyplan, se kapitel 5.2. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 11

12 Redegørelse Fredning ved Skørping Nykirke, mål 1:3000. Terrænet i lokalplanområdet stiger fra vest mod øst op mod kirken. Der er en stejl skrænt fra lokalplanens østlige grænse til kirken. Kirken ligger ca. 4-5 m højere end lokalplanens østlige afgrænsning. Set fra afstand vil ny bebyggelse i lokalplanområdet derfor ikke få indvirkning på indkigget til kirken. Der vokser en tæt række af høje løvtræer på skrænten mellem lokalplanområdet og kirken. Når træerne har blade er det meste af kirken skjult bag træerne. Kun det øverste af tårne er synligt. Om vinteren kan kirken ses bag bevoksningen, og det er synligt, hvor flot kirken kan fremstå, hvis bevoksningen fjernes eller beskæres. Skørping Nykirke set fra vest Bebyggelsen bør derfor indpasses, så indkigget til kirken sikres i tilfældet af, at beplantningen fjernes, beskæres eller går til. Især set fra den kommende vej mod vest under jernbanen. Når man færdes af denne vej mod kirken vil man få et flot indkig til kirken, når man nærmer sig Møldrupvej. Den endelige placering af vejen er i skrivende stund endnu ikke fastlagt. Den foreløbige placering kan ses på kortet i kapitel 3. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 12

13 Redegørelse Kulturmiljø De nordligste 8 meter af lokalplanområdet er omfattet af kulturmiljøudpegningen for Skørping stationsby og sanatorium. Kulturmiljøudpegningen vedrører bebyggelsen omkring Jyllandsgade, stationen/jernbanen og sanatoriet, og vedrører ikke Rytters Plads. Lokalplanområdet er ret beset ikke omfattet af kulturmiljøudpegningen. Kulturmiljø for Skørping stationsby og sanatorium, mål 1: Tekniske Forhold Veje, stier og parkering Lokalplanområdet skal trafikbetjenes via Møldrupvej og Torvegyden. Dagligvarebutikken, som vil give anledning til den største andel af trafikken i området, skal have ind- og udkørsel til Møldrupvej som dens primære adgangsvej for biler. Torvegyden skal ensrettes i sydgående retning, så boligerne får indkørsel fra Jyllandsgade via Torvegyden og udkørsel til Møldrupvej forbi dagligvarebutikken. Torvegyden er forholdsvis smal, og kan dårligt bære kundetrafikken til og fra en dagligvarebutik i begge retninger. Det skal dog stadig være muligt for cykellister at køre i begge retninger på Torvegyden. Det er vigtigt, at lokalplanområdet bindes sammen med torvet ved Jyllandsgade, hvorfor der skal skabes en god forbindelse især for bløde trafikkanter. Som nævnt i kapitel 5.2 om Skørping Midtbyplan skal der sikres stiforbindelser mellem det omkringliggende boligområde, kirken og midtbyen. Der skal langs vejene anlægges et fortov. Lige udenfor lokalplanområdet, langs med lokalplanens østlige grænse, er en trampesti, som løber fra Nykirkevej 2 ned til kirken. Der skal etableres stiforbindelse ind til trampestien. Veje, stier og parkeringspladser i området skal udføres med en hård belægning i asfalt, fliser eller lignende. Stierne fra vejen ind til trampestien øst for lokalplanområdet kan også laves som grusstier. Der skal være et tydelig skel mellem vejen og parkeringsområdet ved butikken. Kunder som går til og fra butikken må ikke være i tvivl om de træder ud Forslag til lokalplan nr. 277 Side 13

14 Redegørelse på vejarealet. Denne differentiering kan løses ved at bruge forskellige materialer, farver eller lignende. Overfladevand fra veje og parkeringspladsen ved dagligvarebutikken skal ledes i regnvandsledningerne. Iht. lokalplanens 8.3 og 8.4 må man ikke placere både, campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende eller fast parkere lastbiler på ubebyggede arealer. Bestemmelserne gælder ikke ved vejarealer, da disse reguleres af færdselsloven. Rebild Byråd har den 29. november 2012 vedtaget en parkeringsbekendtgørelse om standsning og parkering på veje og pladser i byer. Bekendtgørelsen regulerer hvor længe man må parkere bl.a. lastbiler, påhængsvogne, campingvogne, trailere osv. på veje og pladser. Parkeringsbekendtgørelsen kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside Kollektiv trafik Lokalplanområdet ligger ca. 200 m fra Skørping station, hvor der er busog togforbindelse Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger jf. varmeplanen for Rebild Kommune indenfor Skørping Varmeværks forsyningsområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Jf. planloven har kommunen dog pligt til at dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning for bygninger, der er opført som lavenergibebyggelse Elforsyning Lokalplanområdet elforsynes fra Himmerlands Elforsyning Vandforsyning Ifølge Vandforsyningsplanen for Rebild Kommune skal lokalplanområdet forsynes fra Skørping vandværk Grundvandsforhold Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger grænsen for indvindingsoplandet for Skørping vandværk. Området har tidligere været anvendt til erhverv og bolig. Lokalplanen udlægger området til bolig og dagligvarebutik. Lokalplanen giver derfor ikke mulighed for en mere grundvandstruende anvendelse. Desuden er området i kommuneplanen udlagt til centerområde herunder bolig og detailhandel. Anvendelsen er derfor ikke i strid med OSD og NFI udpegningerne. Af hensyn til grundvandet skal vej- og parkeringsarealer befæstes med en fast belægning, uden anvendelse af slagger og flyveaske. Overfladevand fra veje samt parkeringsarealer skal ledes til regnvandsledningerne Spildevandsforhold Lokalplanområdet er omfattet af Rebild Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet ligger i spildevandsopland AAG (tidligere Skørping Forslag til lokalplan nr. 277 Side 14

15 Redegørelse Kommunes Spildevandsplan 2001). Området er separatkloakeret. Spildevandet afledes til Aalborg Renseanlæg Vest. Regnvandet afledes til Ottrup Mosegrøft Forurening - støj, støv og lugt Der er ikke mulighed for etablering af egentlige fremstillingsvirksomheder og værksteder i området, hvorfor der ikke af den grund vil opstå forureningsforhold i området, der kan påvirke omgivelserne. Inden for området kan der etableres en dagligvarebutik, hvilket kan give anledning til støjforurening. Problemet opstår typisk ifm. vareindleveringer, når lastbiler bakker til varegården, og når paller med varer læsses af og på. Udover ifm. vareindlevering kan støj fra kompresser og lignende give anledning til vedvarende støjgener. Støj fra butikker reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Der er i miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 fastsat vejledende støjgrænser for virksomheder. Støjgrænserne afhænger af, hvilken karakter naboområderne til en virksomhed har. Lokalplanområdet vil få karakter af et centerområde. Mandag - fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl Alle dage kl Erhvervs- og industriområder 70 db(a) 70 db(a) 70 db(a) 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 60 db(a) 60 db(a) 60 db(a) 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) (bykerne) 4. Etageboligområder db(a) 45 db(a) 40 db(a) 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige 40 db(a) 35 db(a) 35 db(a) rekreative områder Vejledende støjgrænser for centerområder Der er ifm. udarbejdelsen af lokalplanen lavet en teoretisk støjberegning for dagligvarebutikken. Støjberegningen tager udgangspunkt i en placering af en butik som vist på lokalplanens kortbilag 3. Støjberegningen viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ift. naboboligerne under forudsætning af, at vareindlevering kun sker på hverdage og om lørdagen i dagtimerne, at der laves en støjafskærmning i 1,8 m højde ved vareindleveringen samt rampen ved vareindleveringen overdækkes og der etableres en væg mellem rampe og halvtag. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 15

16 Redegørelse Lokalplanen sætter krav om, at varegården og læsserammen skal overdækkes og der skal være en væg mellem rampe og halvtaget. Der skal ydermere laves en støjmur mod de nærliggende boliger ved vareindleveringen. Herudover kondensatorer o.lign. ikke placeres på facader mod naboboliger Jordforurening Det meste af lokalplanområdet er omfattet af Region Nordjyllands liste over ejendomme, som er kortlagt eller uafklarede i henhold til jordforureningsloven. Efter jordforureningslovens 8, stk. 1 skal kommunen søges om tilladelse, før der ændres anvendelse af arealer kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 til boligformål. Efter jordforureningslovens 8, stk. 2 skal kommunen søges om tilladelse før påbegyndelse af byggeog anlægsarbejde på arealet (herunder nedrivning), da området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Det skal godtgøres, at den ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Region Nordjyllands oversigt over forurenede grunde (JAR), mål 1:3000. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild kommune underrettes, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens Tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning Lokalplanen er afhængig af tilladelse fra politiet til begrænsning af færdslen på vejen fra butikkens parkeringsareal til Jyllandsgade, som beskrevet i kapitel Der er tinglyst en vejret hen over Torvegyden 3 fra Torvegyden 5 op til Torvegyden. Vejen er i servitutten placeret, hvor dagligvarebutikken er vist på kortbilag 3. Lokalplan nr. 277 lægger op til en ændret vejføring som vist på kortbilag 2, hvor vejen føres ca. 40 m længere mod øst. Ejer af Torvegyden 3 har anmodet kommunen om en omlægning af vejen efter privatvejslovens kapitel 11. Rebild Kommune behandler anmodningen sideløbende med lokalplanarbejdet. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 16

17 Redegørelse Tinglyst vej til ejendommen Torvegyden 5, mål 1: Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Historiske Museum Servitutter Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen gennemført en servitutgennemgang. Der ophæves 3 servitutter, som følge af denne lokalplan Dok om forbud mod købmandshandel med undtagelse af isenkramhandel Dok om at opføre mur Dok om benyttelse af eksisterende overkørsel Servitutterne fra år 1957 og 2000 har Rebild Kommune som påtaleberettiget, og vil blive aflyst efter lokalplanens endelige vedtagelse. Servitutten fra år 1899 vil blive begæret aflyst efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16 for den del, som i lokalplanen er udlagt til dagligvarebutik. Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 17

18 Redegørelse 6. Miljøvurdering Efter miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af lokalplanen må antages at kunne få en væsentlig positiv eller negativ indvirkning på miljøet. Formålet hermed er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelse og vedtagelse af planer, som kan påvirke miljøet væsentligt. Jævnfør miljøvurderingslovens, 4 stk. 1 har Rebild Kommune konkluderet, at nærværende lokalplan ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs 3 stk. 1. Til at vurdere en eventuel miljøpåvirkning har kommunen foretaget en screening, dvs. en indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusionen af screeningen illustreres i følgende skema. Parametre Geografisk niveau Lokalt niveau Regionalt niveau Befolkning og menneskers sundhed Biologisk mangfoldighed Landskab og jordbund Vand Luft Klimatiske forhold Kulturarv Ressourcer og affald Sikkerhed Socioøkonomiske effekter For den komplette screening henvises til screeningskemaet bagerst i lokalplanforslaget. 7. Lokalplanens fremlæggelse I overensstemmelse med planlovens 24 er der fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af skriftlige indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget er fremlagt i perioden fra den til og med den Høringssvar skal være skriftlige, og skal indsendes som e-post til eller med almindelig brevpost til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 88, 9530 Støvring, så de er kommunen i hænde senest den Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, ny bebyggelse, nedrivning og ændring Forslag til lokalplan nr. 277 Side 18

19 Redegørelse af anvendelsen. Forbuddet gælder også dispositioner i overensstemmelse med forslaget. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Tilladelser meddelt før forslagets offentliggørelse berøres ikke af lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Dog kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet. En forudsætning herfor er, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. der ikke er tale om overførsel til byzone eller sommerhusområde der ikke er opretholdt indsigelse fra miljøministeren, en statslig myndighed, regionsrådet eller en nabokommune jf. planlovens 29, 29 a eller 29 b ministeren ikke har overtaget forslaget, jf. planlovens 3, stk. 5. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil 1 år efter forslagets offentliggørelse. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 19

20 Bestemmelser Lokalplan nr. 277 for et centerområde til boliger og dagligvarebutik I henhold til planloven fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at udlægge området til helårsboliger og en dagligvarebutik at sikre bebyggelsen opføres med højde der tegner overgangen fra den høje byggeri langs Jyllandsgade og Nykirkevej til de lave parcelhusbebyggelser mod syd at sikre forbindelse for bløde trafikanter mellem de omkringliggende området at give mulighed for at bygge med en tæthed, der kendetegner en bykerne 2 OMRÅDE- OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i byzone, og forbliver i byzone efter planens endelige vedtagelse. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet udlægges til centerområde til helårsboliger og dagligvarebutik. 3.2 Lokalplanområdet deles op i delområderne 1-3 som vist på kortbilag 2. Delområde 1 må kun anvendes til dagligvarebutik Delområde 2 og 3 må kun anvendes til helårsbolig 3.3 Der må ikke drives erhverv indenfor delområde 2 og 3. Dog må der i forbindelse med den enkelte bolig drives liberalt erhverv, så som dagpleje, frisør, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed eller lignende under forudsætning af, at dette ikke ved støj, trafik, parkering eller andre ulemper er til gene for de omkringboende, det liberale erhverv skal drives af ejendommens beboere uden fremmed medhjælp, erhvervsarealet ikke udgør mere end ¼ af bruttoetagearealet i den pågældende bolig. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 20

21 Bestemmelser 4 UDSTYKNING 4.1 De enkelte grunde i delområde 2 og 3 skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 3 m 2 og maks. 700 m 2. Opføres der flere boliger på samme grund, fx ved rækkehuse eller etageboliger, må grundene udstykkes på mere end 700 m 2 dog højest 700 m 2 per boligenhed. Til grundens størrelse medregnes grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme. 4.2 Tekniske anlæg til områdets forsyning og drift, såsom pumpestationer, transformatorer mv. er ikke omfattet af ovenstående bestemmelser under 4. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Møldrupvej og Torvegyden i princippet som vist på kortbilag 2. Vejstrækningen B-C-F skal ensrettes i sydgående retning. Det skal stadig være muligt for bløde trafikanter, cykellister o.lign. at køre i begge retninger. 5.2 Der udlægges veje og stier med en principiel placering som vist på kortbilag Der skal etableres vendepladser for enden af alle blinde veje. 5.4 Vejen A-B udlægges med en min. bredde på 8 m med en kørebanebredde på min. 6,5 m og et fortov på min. 1,5 m. Vejen B-C udlægges med en min. bredde på 5,3 m. Vejen C-F udlægges med en min. bredde på 6,3 m med et fortov på min. 1,5 m. Vejen C-D-E udlægges med en min. bredde på 8,5 m med en kørebanebredde på min. 6 m, et fortov på min. 1,5 m i den ene side af vejen og en rabat på min. 1 m i den anden side af vejen. Stierne g-h og i-j udlægges med en min. bredde på 4 m med en stibredde på min 1,5 m og 1,25 m rabat i hver side. 5.5 For lokalplanområdet skal der anlægges min.: 2 p-pladser pr. bolig, heraf kan 1 være carport/ garage ved åben-lav og tæt-lav 1½ p-pladser pr. bolig ved etage, ungdoms- og ældreboliger 1 p-plads pr. påbegyndt m² butik Forslag til lokalplan nr. 277 Side 21

22 Bestemmelser 5.6 Parkeringspladser til lokalplanens delområde 1 skal placeres indenfor delområde 1. Parkeringspladser til lokalplanens delområder 2 og 3 skal placeres indenfor delområde 2 og Overfladevand fra veje, parkeringsarealer og indkørsler skal ledes til regnvandssystemet. 5.8 Veje, fortove og parkeringsarealer skal udføres med en hård belægning i asfalt, fliser eller lignende. Der skal ved valg af materialer, farver eller ligningen være et tydelig skel mellem vejen A-B og parkeringsområdet ved butikken. Stierne g-h og i-j skal udføres med en fast belægning i asfalt, fliser, grus eller lignende. 5.9 Alle veje, parkeringspladser, handicap p-pladser, vendepladser og lign. skal udformes efter Vejdirektoratets til hver tid gældende vejregler. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde Indenfor delområde 1 må der opføres 1 dagligvarebutik på op til 10 m Bygninger må opføres med en bygningshøjde på op til 5,5 m. 6.3 Der må ikke ske terrænreguleringer, hvorved terrænet hæves til over kote 56,25. Der vil senest i forbindelse med byggetilladelsen blive fastlagt et niveauplan. Delområde Bebyggelsesprocent for åben-lav og tæt-lav bebyggelse maks. 40 for den enkelte ejendom. Til grundens størrelse medregnes grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme. 6.5 Bebyggelsesprocent for etagebebyggelse maks. for den enkelte ejendom. Til grundens størrelse medregnes grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme. 6.6 Boligens grundplan må højest udgøre 30 % af den enkelte grund. Til grundens størrelse medregnes grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 22

23 Bestemmelser 6.7 Boliger skal opføres i mindst 1½ etage og må opføres i op til 3 etager. 6.8 Boliger må opføres med en bygningshøjde på op til 12 m. 6.9 Der må ikke ske terrænreguleringer større end +/- 0,5 m, og ikke nærmere skel end 0,5 m. Der vil senest i forbindelse med byggetilladelsen blive fastlagt et niveauplan. Delområde Bebyggelsesprocent for åben-lav og tæt-lav bebyggelse maks. 40 for den enkelte ejendom. Til grundens størrelse medregnes grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme Boligens grundplan må højest udgøre 30 % af den enkelte grund. Til grundens størrelse medregnes grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme Boliger må opføres i op til 2 etager Bebyggelse må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m over godkendt niveauplan Der må ikke ske terrænreguleringer større end +/- 0,5 m, og ikke nærmere skel end 0,5 m. Der vil senest i forbindelse med byggetilladelsen blive fastlagt et niveauplan. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Facader skal fremstå i blank teglsten eller pudset mur. Mindre bygningsdele (maks. % af bygningen) kan udføres i andre materialer, fx. træ, metal, glas og sten. Facaderne må kun fremstå i materialets oprindelige farve eller i farverne i jordfarveskalaen jf. bygningsbevaring.dk. Carporte, udhuse og andre mindre, sekundære bygninger kan opføres i andre materialer. 7.2 Opføres facader med en længde på mere end 12 m, og facaden ikke er brudt op af vinduer, døre eller lignende, skal der ske en visuel opbrydning af facaden, fx ved indretning af konstruktionen eller brug af espaliere eller lignende. Alternativt kan lange facader skjules ved beplantning. 7.3 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage. Taghældningen skal være på mellem 25 og 45 grader i forhold til vandret. Herudover kan tage i delområde 1 udføres som flade tage. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 23

24 Bestemmelser Tage på carporte, udhuse og andre mindre, sekundære bygninger kan udføres med en anden tagform. 7.4 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Solpaneler er undtaget herfra. 7.5 Solpaneler og lignende skal opsættes i plan med tagfladen. 7.6 Indenfor delområde 1 må skiltning på bygninger kun ske på butikkens facade. Der må opsættes 1 pylon på op til 1,2 m i bredden og 3,5 m i højden ved overkørslen til Møldrupvej. Flytbare gadeskilte må ikke placeres mere end 5 m fra butikkens facade. Skilte må kun belyses ved spotbelysning eller bagbelysning så som korona belysning eller en lyskasse. Der må ikke opsættes flagstænger, reklameflag eller bannere. 7.7 Indenfor delområde 2 og 3 må ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. Dette gælder dog ikke erhverv omfattet af 3.3, idet der her må opsættes 1 skilt per virksomhed med et areal på op til 0,25 m 2. Skilte må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer. 8.2 Affalds- og containerpladser, affaldsstativer og lignende skal afskærmes mod nabogrunde. 8.3 Oplag af både, campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende må ikke i en længere periode (mere end 6 uger) finde sted på ubebyggede arealer herunder indkørsler og lignende. 8.4 Lastbiler, større varevogne o.lign. med totalvægt over 30 kg må kun i kortere perioder (under 4 timer) parkeres på ubebyggede arealer herunder indkørsler og lignende. Delområde Der må ikke ske terrænreguleringer, hvorved terrænet hæves til over kote 56,25. Der vil senest i forbindelse med byggetilladelsen blive fastlagt et niveauplan. Terrænspring mod nabogrunde kan laves med en støttemur. 8.6 Der skal som minimum etableres støjafskærmning ved området til vareindlevering i princippet som vist på kortbilag 2. Støjaf- Forslag til lokalplan nr. 277 Side 24

25 Bestemmelser skærmningen kan undlades, hvor varegården i forvejen er afskærmet af en bygning. Opføres støjafskærmningen som en støjmur skal denne dækkes af en levende beplantning enten en hæk eller en stedsegrøn klatrevækst så som rådhusvin, efeu eller lignende. Hvor der ikke etableres støjafskærmning skal hegn langs med skel være levende hegn. Hegnet må være op til 1,8 m højt. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side, så trådhegnet dækkes af det levende hegn. 8.7 Arealet vist på kortbilag 2 skal henligge som grønt areal. Arealet kan beplantes eller henligge i græs. Der kan placeres 1 pylon på det grønne areal jf Delområde 2 og Eksisterende terræn skal respekteres og opholdsarealer skal følge det naturlige terræn. Der må ikke ske terrænreguleringer større end +/- 0,5 m, og ikke nærmere skel end 0,5 m. 8.9 Mindst % af den enkelte ejendom skal henligge som have, eller bestå af vandgennemtrængelige materialer Hegn langs med skel skal være levende hegn. Hegnet må være op til 1,8 m højt. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side, så trådhegnet dækkes af det levende hegn, dog med en højde på højest 1 m. Hegn mod vej og sti skal plantes mindst 0,4 m inde på egen grund, så det sikres at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiareal Opføres boligerne som rækkehuse eller dobbelthuse kan hegnet mellem grundene i samme bygningsstav være et fast hegn udført i samme materiale som boligen eller træ. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 25

26 Bestemmelser 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Al ledningsføring skal ske under terræn. 9.2 Drivmotorer til klimaanlæg, kølere og lignende skal indbygges i bygningerne. Placeres disse på tage er det dog tilstrækkeligt, at der sker en visuel afskærmning. 9.3 Kondensatorer o.lign må ikke placeres på facader mod naboboliger. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Jf. planlovens 19 har kommunen pligt til at dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning for bygninger, der er opført som lavenergibebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før veje, stier og parkeringsarealer er anlagt i overensstemmelse med Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret støjafskærmning i overensstemmelse med SERVITUTTER 11.1 Følgende servitutter ophæves som følge af lokalplanen: Dok om at opføre mur Dok om benyttelse af eksisterende overkørsel 11.2 Følgende servitutter ophæves jf. planlovens 15, stk. 2 nr Dok om forbud mod købmandshandel med undtagelse af isenkramhandel 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Efter byrådets offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen kan ikke i sig selv gøre indgreb i de bestående forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Endvidere medfører lokalplanen heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Efter planlovens 47 kan byrådet ekspropriere private ejendomme og rettigheder, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 26

27 Bestemmelser Om- og tilbygning eller ibrugtagning i strid med nærværende lokalplan må ikke finde sted. Byrådet kan meddele dispensation under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper, dvs. at dispensationen ikke ændrer den overordnede karakter og udtryk i det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. VEDTAGELSE Således godkendt som forslag af Rebild Byråd, den Således endelig godkendt af Rebild Byråd, den dd.mm.20åå. Retsvirkningen indtræder den dd.mm.20åå, dvs. dato for offentliggørelsen af lokalplanen. Forslag til lokalplan nr. 277 Side 27

28 Lokalplan nr Rytters Plads, Skørping Kortbilag 1 - Matrikelkort - Teglgård, Skørping 10ie 10ip 10id 10ep 10æ 10l 10ø 10cb 10iz 10az 10bb 10cm 10iy 10ix 10iæ 10fb 10cn 10iø 7,m 10ml 10aa 10la 10ab 7000an 10na 10eq 10bd 10f 10io 10b Målforhold 1:1000

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere