Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends"

Transkript

1 Baggrund Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends af Monika Witt, bestyrelsesformand for eurammon, det europæiske initiativ for naturlige kølemidler Når der skal tages beslutning om, hvilket kølemiddel der skal anvendes i et køle- eller airconditionanlæg, er sikkerhed, omkostninger og miljøbeskyttelse de vigtigste kriterier. Men på baggrund af stadigt stigende energipriser spiller et anlægs energiforbrug også en stadig vigtigere rolle. Ideelt set bør det anvendte kølemiddel være i besiddelse af fremragende termodynamiske egenskaber, en høj, kemisk stabilitet og gode fysiske egenskaber. Desuden bør det ikke have nogen, eller kun meget ringe indflydelse på miljøet, og derudover skal det være billigt og nemt at få fat i overalt. Desværre findes der ikke noget kølemiddel, der opfylder alle disse krav. I praksis afhænger beslutningen om det bedst egnede kølemiddel af en række forskellige faktorer. Herunder spiller anvendelsesområdet og brugerens krav en rolle lige så vel som opstillingsstedet og miljøaspekterne. Men den afgørende indflydelse på energiforbruget har imidlertid først og fremmest dimensioneringen af hele køleanlægget under hensyntagen til dellastbetingelser, da et køleanlægs effektivitet påvirkes kraftigere af det samlede koncept end af valg af kølemiddel. Alligevel viser en række aktuelle projekter, at anlæg netop arbejder effektivt og miljøvenligt, når de anvender naturlige kølemidler. Ammoniakkøling er overbevisende med den største energieffektivitet Ammoniak er det kølemiddel, der har de dokumenterbart bedste, termodynamiske egenskaber. Det er det eneste naturlige kølemiddel, som industrien, på grund af det høje effektivitet, aldrig ville give afkald på. Også fra et økologisk synspunkt er ammoniak uovervindeligt: Det bidrager hverken til nedbrydningen af ozonlaget eller til den globale opvarmning (ODP og GWP = 0), og TEWI-balancen er også fordelagtig på grund af ammoniakanlægs høje COP. For industrianlæg med en kapacitet på mere end 500 kw er ammoniak uovertruffen hvad angår energi- og omkostningseffektivitet. Også i mindre målestok anvendes ammoniak i

2 stigende grad. Således anvendes ammoniak i stigende grad i systemer med en kapacitet på mindre end 500 kw, hvor ammoniakmængden kan reduceres i kombination med valg af det rigtige kølemedium. Netop her, på området for systemer med små påfyldningsmængder, forskes der for tiden intensivt. Målet for udviklingen er blandt andet små, semihermetiske og hermetiske kompressorer med en effekt under 100 kw. Også udviklingen af varmevekslere med reduceret påfyldningsmængde bevæger sig i denne retning. For også at muliggøre brugen af DX-anlæg beskæftiger forskellige forskningsprojekter sig derudover med en forenklet oliestyring med opløselige olier. Desuden anvendes der i dag i stigende grad ammoniak på områder, hvor der hidtil har været anvendt syntetiske kølemidler. Således er for eksempel alle store messehaller i Tyskland blevet udstyret med ammoniak-væskekølere til luftkonditioneringen. Banker, forsikringsselskaber og kontorbygninger luftkonditioneres også i stigende grad med ammoniak-væskekøleanlæg for at opnå energibesparelser. Selv moderne lufthavne anvender oftere og oftere ammoniak-anlæg, efter at risikoanalyser har påvist, at der ikke foreligger større farepotentiale for offentligheden eller for lufthavnens ansatte ved anvendelse af ammoniak end ved løsninger med syntetiske kølemidler. Derfor blev ikke kun den renoverede lufthavn i Düsseldorf, men også den nye terminal 5 i Heathrow samt Zürich lufthavn udstyret med ammoniak-anlæg. Også fragtterminalen i Christchurch-lufthavnen i New Zealand, sparer energi ved anvendelse af ammoniak til køling. Spar energi og penge med kuldioxid Interessen for CO 2 -køleanlæg er i de sidste ti år steget jævnt over hele verden. Det skyldes på den ene side, at Nestlé som globalt agerende koncern kontinuerligt har drevet udviklingen af NH 3 / CO 2 -kaskade-køleanlæg frem og bevist deres energieffektivitet med anlæg i Europa, USA og Japan. Andre virksomheder følger deres eksempel. Oven i købet er denne trend i nogle lande blevet fremmet med statslige tilskud. Således giver for eksempel Holland klare skattelettelser til CO 2 -anlæg, og i Skandinavien er beskatningen af syntetiske kølemidler blevet forhøjet. CO 2 er også særligt velegnet til varmegenvinding eller til varmepumpeapplikationer. I Asien er disse applikationer allerede meget udbredt, og det må forudses, at andre lande vil følge efter. Hvor meget energi, der kan spares ved anvendelse af CO 2 som kølemiddel, er først og fremmest et spørgsmål om den omgivende temperatur. Et CO 2 -system er således et anlæg, der drives med syntetiske kølemidler klart overlegent med hensyn til effektivitet, når det anvendes i det subkritiske område. Men anlægget kan også i det overkritiske område optimeres med stor succes hvad angår effektivitet. Det er blandt andet blevet bekræftet af

3 Coca Cola Company, der til deres 550-liters køleskabe anvender både CO 2 og R134a. Resultat: De CO 2 -drevne anlæg bruger 20 til 30 % mindre energi. I trans- eller overkritisk tilstand (temperaturer > 31,2 C) er CO 2 -systemer grundlæggende mindre effektive end anlæg med syntetiske kølemidler. Alligevel er CO 2 -køleanlæg set over hele året ofte mere energieffektive end anlæg med syntetiske kølemidler, da de fleste systemer, primært i tempererede områder, den største del af året arbejder i det underkritiske område. Klimaneutral køling med kulbrinter Kulbrinter som butan, propan og propen er fremragende som kølemidler. Butan anvendes for eksempel med stor succes i de mere end 300 millioner husholdningskøleskabe, der er i brug. Derudover anvendes butan i stigende grad i små, kommercielle køleanlæg. Således sammenlignede drikkevarekoncernen Pepsi effektiviteten for små drikkevarekølere med en kølemiddelmængde på op til 150 g, og fandt ud af, at kølere, der kører på butan forbruger op til 27 % mindre energi end dem, hvor der anvendes R134a. Siden da foretrækker drikkevareproducenten butan til disse kølere og det er de ikke alene om: Også firmaet Ben & Jerry anvendte for første gang butan i USA til deres iscreme-frysere og blev meget tilfredse med det. Propan har egenskaber, der er meget lig egenskaberne hos R22. Nogle lande i det asiatiske område har derfor i centrale klimaanlæg erstattet R22 med propan, og beretter om et 10 til 30 procent mindre energiforbrug, der kun kræver små, nødvendige ændringer af anlæggene. Unilever har også fået øjnene op for fordelene ved propan som kølemiddel: Allerede under de Olympiske Lege i 2000 i Brisbane og Sydney gennemførte virksomheden et feltstudie med 360-liters iscreme-frysere. De anvendte frysere blev brugt til en sammenligning af drift med propan og drift med R404A. Propan-fryserne sparede i gennemsnit cirka 9 % energi. Kulbrinter har udmærkede termodynamiske egenskaber, hvilket betyder, at de køle- og klimaanlæg der anvender kulbrinter, er særligt energibesparende. De blandes godt med gængse køleolier, og den kritiske temperatur ligger relativt høj. Kulbrinternes brændbarhed nødvendiggør ganske vist hermetisk tætte systemer og en eksplosionsbeskyttelse af elektriske komponenter, men komponenterne findes, og det er i dag nemt at opnå en sikker drift. På grund af det store energibesparelsespotentiale for systemer med kulbrinter har en række koncerner derfor meddelt, at de vil anvende kulbrinter i nye køleanlæg.

4 Indtil videre eksisterer der i Europa en påfyldningsmængdebegrænsning for kulbrinter på 150 g. Denne værdi blev fastlagt vilkårligt, hvorfor det er ønskværdigt at gøre påfyldningsmængdebegrænsningen afhængig af de fremherskende betingelser. Anbefalinger af sådanne lokalitetsafhængige grænseværdier kunne for eksempel udarbejdes og udvikles i forbindelse med et videnskabeligt forskningsprojekt. På den måde kunne der antagelig godkendes større påfyldningsmængder, hvis propanpåfyldningen befinder sig højt oppe på taget af en bygning eller i store og velventilerede lokaler. I USA er man tydeligvis klar til at tænke nyt: Selv om anvendelsen af kulbrinter indtil nu har været begrænset til det industrielle område, ophæves denne restriktion muligvis i fremtiden. De amerikanske miljømyndigheder EPA (Environmental Protection Agency), der på grund af produktansvarsloven agerer særdeles kritisk over for sikkerhedstruende stoffer, har for første gang godkendt et feltforsøg, hvor der testes op til kummefrysere, der anvender brændbare kølemidler. Det kan betyde et gennembrud. Vandkøling med et energibesparelsespotentiale på op til 25 procent Køling ved fordampning af vand har været anvendt siden tidernes morgen. Det som for den menneskelige krops vedkommende sker helt naturligt i form af sved, er i industriel målestok en udfordring. For at opnå en tilstrækkelig køleeffekt skal der nemlig anvendes et enormt vanddampvolumen, og det kræver anvendelse af turbokompressorer. Der kan enten anvendes aksialkompressorer med relativt lille grundflade og mange trin, eller seriekoblede radialkompressorer. Disse kompressorer reagerer dog følsomt på belastningsudsving, således at der kræves en så konstant drift som muligt. Desuden bliver det endnu vanskeligere af, at driften foregår i dybt vakuum; det er derfor nødvendigt med et absolut tæt system. Over for disse høje, tekniske krav står dog sammenlignet med de R134avæskekøleanlæg, der findes i dag et stort energibesparelsespotentiale på cirka 25 procent. Derfor forskes der for tiden i Frankrig og Dresden i prototyper af både radial- og aksialkompressorer. Luft hurtig køling med lave energiomkostninger Luft er interessant som kølemiddel, når der skal opnås temperaturer på langt under -50 C. Systemer med lukkede luftkredsløb har især en overbevisende, og udtalt høj afkølingshastighed (rapid cooling) med lave energiomkostninger. At luft alligevel ikke er slået igennem som kølemiddel i stor skala, skyldes de relativt høje omkostninger til hele systemet. For at opnå den nødvendige massestrømsdensitet kræves der dyre turbokompressor- /ekspandersystemer og specielle glideringspakninger til minimering af lækager. Samtidig er

5 luftkølede systemer imidlertid meget kompakte. Derfor anvendes de i dag til gaskondensation på tankskibe, hvor det lille pladsbehov retfærdiggør de høje omkostninger. Dobbelt fordel for miljøet og virksomhedens regnskab Naturlige kølemidler er billige, til rådighed i ubegrænsede mængder, og kan allerede i dag dække næsten enhver køleapplikation. Desuden besidder de, sammenlignet med syntetiske kølemidler, et meget lille drivhuspotentiale (GWP). Alene derfor anbefales det at anvende dem. Mindst lige så vigtig er imidlertid deres store energieffektivitet, for mere end 80 procent af køle- og klimaanlægs drivhuspotentiale stammer ikke fra lækager men derimod fra anlæggenes energiforbrug. For tiden anvendes cirka 15 procent af den på verdensplan anvendte elektriske energi til frembringelse af kulde - det rummer et enormt besparelsespotentiale. Foranstaltninger til besparelser på energiforbruget over hele køleanlæggets levetid får derfor stigende betydning og kan bidrage væsentligt til en aflastning af miljøet. På den baggrund udgør anvendelsen af naturlige kølemidler et dobbelt incitament for virksomheder for ved at sænke deres energiforbrug sænker de ikke blot deres omkostninger, men de skåner samtidig også miljøet. Dermed taler alt for, både i økologisk og økonomisk henseende, at vi i fremtiden satser på naturlige kølemidler for at sikre både investeringer og miljø på langt sigt!

6 Anlæg Ammoniak (NH 3 ) Ammoniak har været anvendt med succes som kølemiddel i mere end 130 år i industrielle køleanlæg. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en stikkende lugt. Som kølemiddel er ammoniak kendt under den køletekniske betegnelse R 717 (R = Refrigerant), og den fremstilles syntetisk til anvendelse i køleteknikken. Ammoniak har intet ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ingen direkte drivhuseffekt (GWP = 0). Som følge af den høje energieffektivitet er bidraget til den indirekte drivhuseffekt også forholdsmæssigt lavt. Ammoniak er betinget brændbar. Den nødvendige antændingsenergi er dog 50 gange højere end for naturgas, og uden støtteflame fortsætter ammoniak ikke med at brænde. Ammoniakkens høje affinitet med luftfugtigheden har ført til klassificering som svært antændelig. Ammoniak er giftig, men har en karakteristisk, stikkende lugt med en høj advarselseffekt, og kan allerede ved en koncentration på 3 mg/m³ registreres i luften, hvilket betyder, at advarselsvirkningen indtræder længe før der opnås en sundhedsskadelig koncentration (> mg/m³). Ammoniak er desuden lettere end luft, og stiger derfor hurtigt til vejrs. Kuldioxid (CO 2 ) Kuldioxid er kendt i køleteknikken under den køletekniske betegnelse R 744, hvor den har en lang tradition, der går helt tilbage til det 19. århundrede. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en svagt syrlig lugt eller smag. Kuldioxid har intet ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ved anvendelse som kølemiddel i lukkede kredsløb en ubetydelig direkte drivhuseffekt (GWP = 1). Den er ikke brændbar, kemisk inaktiv og tungere end luft. Kuldioxid virker først bedøvende og kvælende på mennesker ved høje koncentrationer. Da kuldioxids energieffektivitet er lavere end andre kølemidlers, er der i den senere tid arbejdet specielt på at optimere anlægsteknikken til specifikke applikationer, og der udvikles løbende mere effektive køleanlæg for at lukke dette hul. Kuldioxid forekommer naturligt i meget store mængder. Kulbrinter Køleanlæg med kulbrinter som propan (C3H8), inden for køleteknikken også kendt under betegnelsen R 290, eller butan (C4H10), som er kendt under betegnelsen R 600a, har været anvendt i mange år. Kulbrinter er gasser, der er kondenseret under tryk, farve- og næsten lugtløse, der hverken har et ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) eller en nævneværdig, direkte drivhuseffekt (GWP = 3). Takket være deres fremragende, termodynamiske egenskaber er kulbrinter særligt energibesparende kølemidler. De er tungere end luft og

7 virker i høje koncentrationer bedøvende og kvælende. Kulbrinter er brændbare og kan danne eksplosive blandinger sammen med luft. De foreliggende sikkerhedsanordninger sørger imidlertid for, at kølemiddeltab ligger tæt på nul. Kulbrinter er billige i indkøb over hele verden og anvendes, takket være deres ideelle, køletekniske egenskaber, især i anlæg med små påfyldningsmængder. Kølemidlers ozonnedbrydnings- og drivhuseffektpotentiale Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) Global opvarmningspoten tiale (GWP) Ammoniak (NH 3 ) 0 0 Kuldioxid (CO 2 ) 0 1 Kulbrinter (propan C 3 H 8, butan C 4 H 10 ) 0 3 Vand (H 2 O) 0 0 Fluor-klor-kulstof (CFC) Delvis halogeneret fluor-klor-kulstof (HCFC) 0,02 0, Per-fluor-kulbrinte (PFC) Delvis halogeneret fluor-kulbrinte (HFC) Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) Beskadigelsen af ozonlaget forårsages primært af klor-, fluor- eller bromandelen i forbindelser, der er i stand til at spalte ozonmolekyler (O 3 ) og dermed ødelægge ozonlaget. Ozonnedbrydningspotentialet (ODP) for en forbindelse angives som klorækvivalent (ODP for et klormolekyle = 1). Global opvarmningspotentiale (GWP) Drivhuseffekten opstår som følge af evnen hos nogle stoffer i atmosfæren til at tilbagekaste den varme son jorden afgiver, tilbage til jorden. Det direkte drivhuspotentiale (GWP) for en forbindelse måles som CO 2 -ækvivalent (GWP for et CO 2 -molekyle = 1). Om eurammon eurammon er et fælles europæisk initiativ fra virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der har engageret sig i en indsats for en øget anvendelse af naturlige kølemidler. Som kompetencecenter for anvendelsen af naturlige kølemidler inden for køleteknikken ser det som sin opgave at tilbyde en platform for informationer og udveksling af informationer, samt at øge kendskabet til og accepten af

8 naturlige kølemidler. Målet er at fremme anvendelsen af dem af hensyn til et sundt miljø og dermed videreudvikle et vedvarende arbejde inden før køleteknikken. eurammon informerer fagfolk, politikere og den brede offentlighed grundigt om alle aspekter af naturlige kølemidler og står til rådighed for alle interesserede som kompetent kontaktperson. eurammon stiller omfattende informationsmateriale til rådighed for brugere og planlæggere af køleprojekter og rådgiver dem i alle spørgsmål i forbindelse med projektering, godkendelse og drift af køleanlæg. Initiativet er grundlagt i 1996 og er åbent for europæiske virksomheder og institutioner inden for interesseområdet naturlige kølemidler, men også for enkeltpersoner, f.eks. inden for videnskab og forskning. Internetadresse: Kontakt: Kontaktperson, eurammon eurammon Dr. Karin Jahn Lyoner Straße 18 D Frankfurt Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail: Kontaktperson, presse FAKTOR 3 AG Andreas Reich Kattunbleiche 35 D Hamburg Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail:

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Forord I marts 2000 fremlagde Det Europæiske Råd i Lissabon en tiårig strategi med henblik på at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi.

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere