Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends"

Transkript

1 Baggrund Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends af Monika Witt, bestyrelsesformand for eurammon, det europæiske initiativ for naturlige kølemidler Når der skal tages beslutning om, hvilket kølemiddel der skal anvendes i et køle- eller airconditionanlæg, er sikkerhed, omkostninger og miljøbeskyttelse de vigtigste kriterier. Men på baggrund af stadigt stigende energipriser spiller et anlægs energiforbrug også en stadig vigtigere rolle. Ideelt set bør det anvendte kølemiddel være i besiddelse af fremragende termodynamiske egenskaber, en høj, kemisk stabilitet og gode fysiske egenskaber. Desuden bør det ikke have nogen, eller kun meget ringe indflydelse på miljøet, og derudover skal det være billigt og nemt at få fat i overalt. Desværre findes der ikke noget kølemiddel, der opfylder alle disse krav. I praksis afhænger beslutningen om det bedst egnede kølemiddel af en række forskellige faktorer. Herunder spiller anvendelsesområdet og brugerens krav en rolle lige så vel som opstillingsstedet og miljøaspekterne. Men den afgørende indflydelse på energiforbruget har imidlertid først og fremmest dimensioneringen af hele køleanlægget under hensyntagen til dellastbetingelser, da et køleanlægs effektivitet påvirkes kraftigere af det samlede koncept end af valg af kølemiddel. Alligevel viser en række aktuelle projekter, at anlæg netop arbejder effektivt og miljøvenligt, når de anvender naturlige kølemidler. Ammoniakkøling er overbevisende med den største energieffektivitet Ammoniak er det kølemiddel, der har de dokumenterbart bedste, termodynamiske egenskaber. Det er det eneste naturlige kølemiddel, som industrien, på grund af det høje effektivitet, aldrig ville give afkald på. Også fra et økologisk synspunkt er ammoniak uovervindeligt: Det bidrager hverken til nedbrydningen af ozonlaget eller til den globale opvarmning (ODP og GWP = 0), og TEWI-balancen er også fordelagtig på grund af ammoniakanlægs høje COP. For industrianlæg med en kapacitet på mere end 500 kw er ammoniak uovertruffen hvad angår energi- og omkostningseffektivitet. Også i mindre målestok anvendes ammoniak i

2 stigende grad. Således anvendes ammoniak i stigende grad i systemer med en kapacitet på mindre end 500 kw, hvor ammoniakmængden kan reduceres i kombination med valg af det rigtige kølemedium. Netop her, på området for systemer med små påfyldningsmængder, forskes der for tiden intensivt. Målet for udviklingen er blandt andet små, semihermetiske og hermetiske kompressorer med en effekt under 100 kw. Også udviklingen af varmevekslere med reduceret påfyldningsmængde bevæger sig i denne retning. For også at muliggøre brugen af DX-anlæg beskæftiger forskellige forskningsprojekter sig derudover med en forenklet oliestyring med opløselige olier. Desuden anvendes der i dag i stigende grad ammoniak på områder, hvor der hidtil har været anvendt syntetiske kølemidler. Således er for eksempel alle store messehaller i Tyskland blevet udstyret med ammoniak-væskekølere til luftkonditioneringen. Banker, forsikringsselskaber og kontorbygninger luftkonditioneres også i stigende grad med ammoniak-væskekøleanlæg for at opnå energibesparelser. Selv moderne lufthavne anvender oftere og oftere ammoniak-anlæg, efter at risikoanalyser har påvist, at der ikke foreligger større farepotentiale for offentligheden eller for lufthavnens ansatte ved anvendelse af ammoniak end ved løsninger med syntetiske kølemidler. Derfor blev ikke kun den renoverede lufthavn i Düsseldorf, men også den nye terminal 5 i Heathrow samt Zürich lufthavn udstyret med ammoniak-anlæg. Også fragtterminalen i Christchurch-lufthavnen i New Zealand, sparer energi ved anvendelse af ammoniak til køling. Spar energi og penge med kuldioxid Interessen for CO 2 -køleanlæg er i de sidste ti år steget jævnt over hele verden. Det skyldes på den ene side, at Nestlé som globalt agerende koncern kontinuerligt har drevet udviklingen af NH 3 / CO 2 -kaskade-køleanlæg frem og bevist deres energieffektivitet med anlæg i Europa, USA og Japan. Andre virksomheder følger deres eksempel. Oven i købet er denne trend i nogle lande blevet fremmet med statslige tilskud. Således giver for eksempel Holland klare skattelettelser til CO 2 -anlæg, og i Skandinavien er beskatningen af syntetiske kølemidler blevet forhøjet. CO 2 er også særligt velegnet til varmegenvinding eller til varmepumpeapplikationer. I Asien er disse applikationer allerede meget udbredt, og det må forudses, at andre lande vil følge efter. Hvor meget energi, der kan spares ved anvendelse af CO 2 som kølemiddel, er først og fremmest et spørgsmål om den omgivende temperatur. Et CO 2 -system er således et anlæg, der drives med syntetiske kølemidler klart overlegent med hensyn til effektivitet, når det anvendes i det subkritiske område. Men anlægget kan også i det overkritiske område optimeres med stor succes hvad angår effektivitet. Det er blandt andet blevet bekræftet af

3 Coca Cola Company, der til deres 550-liters køleskabe anvender både CO 2 og R134a. Resultat: De CO 2 -drevne anlæg bruger 20 til 30 % mindre energi. I trans- eller overkritisk tilstand (temperaturer > 31,2 C) er CO 2 -systemer grundlæggende mindre effektive end anlæg med syntetiske kølemidler. Alligevel er CO 2 -køleanlæg set over hele året ofte mere energieffektive end anlæg med syntetiske kølemidler, da de fleste systemer, primært i tempererede områder, den største del af året arbejder i det underkritiske område. Klimaneutral køling med kulbrinter Kulbrinter som butan, propan og propen er fremragende som kølemidler. Butan anvendes for eksempel med stor succes i de mere end 300 millioner husholdningskøleskabe, der er i brug. Derudover anvendes butan i stigende grad i små, kommercielle køleanlæg. Således sammenlignede drikkevarekoncernen Pepsi effektiviteten for små drikkevarekølere med en kølemiddelmængde på op til 150 g, og fandt ud af, at kølere, der kører på butan forbruger op til 27 % mindre energi end dem, hvor der anvendes R134a. Siden da foretrækker drikkevareproducenten butan til disse kølere og det er de ikke alene om: Også firmaet Ben & Jerry anvendte for første gang butan i USA til deres iscreme-frysere og blev meget tilfredse med det. Propan har egenskaber, der er meget lig egenskaberne hos R22. Nogle lande i det asiatiske område har derfor i centrale klimaanlæg erstattet R22 med propan, og beretter om et 10 til 30 procent mindre energiforbrug, der kun kræver små, nødvendige ændringer af anlæggene. Unilever har også fået øjnene op for fordelene ved propan som kølemiddel: Allerede under de Olympiske Lege i 2000 i Brisbane og Sydney gennemførte virksomheden et feltstudie med 360-liters iscreme-frysere. De anvendte frysere blev brugt til en sammenligning af drift med propan og drift med R404A. Propan-fryserne sparede i gennemsnit cirka 9 % energi. Kulbrinter har udmærkede termodynamiske egenskaber, hvilket betyder, at de køle- og klimaanlæg der anvender kulbrinter, er særligt energibesparende. De blandes godt med gængse køleolier, og den kritiske temperatur ligger relativt høj. Kulbrinternes brændbarhed nødvendiggør ganske vist hermetisk tætte systemer og en eksplosionsbeskyttelse af elektriske komponenter, men komponenterne findes, og det er i dag nemt at opnå en sikker drift. På grund af det store energibesparelsespotentiale for systemer med kulbrinter har en række koncerner derfor meddelt, at de vil anvende kulbrinter i nye køleanlæg.

4 Indtil videre eksisterer der i Europa en påfyldningsmængdebegrænsning for kulbrinter på 150 g. Denne værdi blev fastlagt vilkårligt, hvorfor det er ønskværdigt at gøre påfyldningsmængdebegrænsningen afhængig af de fremherskende betingelser. Anbefalinger af sådanne lokalitetsafhængige grænseværdier kunne for eksempel udarbejdes og udvikles i forbindelse med et videnskabeligt forskningsprojekt. På den måde kunne der antagelig godkendes større påfyldningsmængder, hvis propanpåfyldningen befinder sig højt oppe på taget af en bygning eller i store og velventilerede lokaler. I USA er man tydeligvis klar til at tænke nyt: Selv om anvendelsen af kulbrinter indtil nu har været begrænset til det industrielle område, ophæves denne restriktion muligvis i fremtiden. De amerikanske miljømyndigheder EPA (Environmental Protection Agency), der på grund af produktansvarsloven agerer særdeles kritisk over for sikkerhedstruende stoffer, har for første gang godkendt et feltforsøg, hvor der testes op til kummefrysere, der anvender brændbare kølemidler. Det kan betyde et gennembrud. Vandkøling med et energibesparelsespotentiale på op til 25 procent Køling ved fordampning af vand har været anvendt siden tidernes morgen. Det som for den menneskelige krops vedkommende sker helt naturligt i form af sved, er i industriel målestok en udfordring. For at opnå en tilstrækkelig køleeffekt skal der nemlig anvendes et enormt vanddampvolumen, og det kræver anvendelse af turbokompressorer. Der kan enten anvendes aksialkompressorer med relativt lille grundflade og mange trin, eller seriekoblede radialkompressorer. Disse kompressorer reagerer dog følsomt på belastningsudsving, således at der kræves en så konstant drift som muligt. Desuden bliver det endnu vanskeligere af, at driften foregår i dybt vakuum; det er derfor nødvendigt med et absolut tæt system. Over for disse høje, tekniske krav står dog sammenlignet med de R134avæskekøleanlæg, der findes i dag et stort energibesparelsespotentiale på cirka 25 procent. Derfor forskes der for tiden i Frankrig og Dresden i prototyper af både radial- og aksialkompressorer. Luft hurtig køling med lave energiomkostninger Luft er interessant som kølemiddel, når der skal opnås temperaturer på langt under -50 C. Systemer med lukkede luftkredsløb har især en overbevisende, og udtalt høj afkølingshastighed (rapid cooling) med lave energiomkostninger. At luft alligevel ikke er slået igennem som kølemiddel i stor skala, skyldes de relativt høje omkostninger til hele systemet. For at opnå den nødvendige massestrømsdensitet kræves der dyre turbokompressor- /ekspandersystemer og specielle glideringspakninger til minimering af lækager. Samtidig er

5 luftkølede systemer imidlertid meget kompakte. Derfor anvendes de i dag til gaskondensation på tankskibe, hvor det lille pladsbehov retfærdiggør de høje omkostninger. Dobbelt fordel for miljøet og virksomhedens regnskab Naturlige kølemidler er billige, til rådighed i ubegrænsede mængder, og kan allerede i dag dække næsten enhver køleapplikation. Desuden besidder de, sammenlignet med syntetiske kølemidler, et meget lille drivhuspotentiale (GWP). Alene derfor anbefales det at anvende dem. Mindst lige så vigtig er imidlertid deres store energieffektivitet, for mere end 80 procent af køle- og klimaanlægs drivhuspotentiale stammer ikke fra lækager men derimod fra anlæggenes energiforbrug. For tiden anvendes cirka 15 procent af den på verdensplan anvendte elektriske energi til frembringelse af kulde - det rummer et enormt besparelsespotentiale. Foranstaltninger til besparelser på energiforbruget over hele køleanlæggets levetid får derfor stigende betydning og kan bidrage væsentligt til en aflastning af miljøet. På den baggrund udgør anvendelsen af naturlige kølemidler et dobbelt incitament for virksomheder for ved at sænke deres energiforbrug sænker de ikke blot deres omkostninger, men de skåner samtidig også miljøet. Dermed taler alt for, både i økologisk og økonomisk henseende, at vi i fremtiden satser på naturlige kølemidler for at sikre både investeringer og miljø på langt sigt!

6 Anlæg Ammoniak (NH 3 ) Ammoniak har været anvendt med succes som kølemiddel i mere end 130 år i industrielle køleanlæg. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en stikkende lugt. Som kølemiddel er ammoniak kendt under den køletekniske betegnelse R 717 (R = Refrigerant), og den fremstilles syntetisk til anvendelse i køleteknikken. Ammoniak har intet ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ingen direkte drivhuseffekt (GWP = 0). Som følge af den høje energieffektivitet er bidraget til den indirekte drivhuseffekt også forholdsmæssigt lavt. Ammoniak er betinget brændbar. Den nødvendige antændingsenergi er dog 50 gange højere end for naturgas, og uden støtteflame fortsætter ammoniak ikke med at brænde. Ammoniakkens høje affinitet med luftfugtigheden har ført til klassificering som svært antændelig. Ammoniak er giftig, men har en karakteristisk, stikkende lugt med en høj advarselseffekt, og kan allerede ved en koncentration på 3 mg/m³ registreres i luften, hvilket betyder, at advarselsvirkningen indtræder længe før der opnås en sundhedsskadelig koncentration (> mg/m³). Ammoniak er desuden lettere end luft, og stiger derfor hurtigt til vejrs. Kuldioxid (CO 2 ) Kuldioxid er kendt i køleteknikken under den køletekniske betegnelse R 744, hvor den har en lang tradition, der går helt tilbage til det 19. århundrede. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en svagt syrlig lugt eller smag. Kuldioxid har intet ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ved anvendelse som kølemiddel i lukkede kredsløb en ubetydelig direkte drivhuseffekt (GWP = 1). Den er ikke brændbar, kemisk inaktiv og tungere end luft. Kuldioxid virker først bedøvende og kvælende på mennesker ved høje koncentrationer. Da kuldioxids energieffektivitet er lavere end andre kølemidlers, er der i den senere tid arbejdet specielt på at optimere anlægsteknikken til specifikke applikationer, og der udvikles løbende mere effektive køleanlæg for at lukke dette hul. Kuldioxid forekommer naturligt i meget store mængder. Kulbrinter Køleanlæg med kulbrinter som propan (C3H8), inden for køleteknikken også kendt under betegnelsen R 290, eller butan (C4H10), som er kendt under betegnelsen R 600a, har været anvendt i mange år. Kulbrinter er gasser, der er kondenseret under tryk, farve- og næsten lugtløse, der hverken har et ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) eller en nævneværdig, direkte drivhuseffekt (GWP = 3). Takket være deres fremragende, termodynamiske egenskaber er kulbrinter særligt energibesparende kølemidler. De er tungere end luft og

7 virker i høje koncentrationer bedøvende og kvælende. Kulbrinter er brændbare og kan danne eksplosive blandinger sammen med luft. De foreliggende sikkerhedsanordninger sørger imidlertid for, at kølemiddeltab ligger tæt på nul. Kulbrinter er billige i indkøb over hele verden og anvendes, takket være deres ideelle, køletekniske egenskaber, især i anlæg med små påfyldningsmængder. Kølemidlers ozonnedbrydnings- og drivhuseffektpotentiale Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) Global opvarmningspoten tiale (GWP) Ammoniak (NH 3 ) 0 0 Kuldioxid (CO 2 ) 0 1 Kulbrinter (propan C 3 H 8, butan C 4 H 10 ) 0 3 Vand (H 2 O) 0 0 Fluor-klor-kulstof (CFC) Delvis halogeneret fluor-klor-kulstof (HCFC) 0,02 0, Per-fluor-kulbrinte (PFC) Delvis halogeneret fluor-kulbrinte (HFC) Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) Beskadigelsen af ozonlaget forårsages primært af klor-, fluor- eller bromandelen i forbindelser, der er i stand til at spalte ozonmolekyler (O 3 ) og dermed ødelægge ozonlaget. Ozonnedbrydningspotentialet (ODP) for en forbindelse angives som klorækvivalent (ODP for et klormolekyle = 1). Global opvarmningspotentiale (GWP) Drivhuseffekten opstår som følge af evnen hos nogle stoffer i atmosfæren til at tilbagekaste den varme son jorden afgiver, tilbage til jorden. Det direkte drivhuspotentiale (GWP) for en forbindelse måles som CO 2 -ækvivalent (GWP for et CO 2 -molekyle = 1). Om eurammon eurammon er et fælles europæisk initiativ fra virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der har engageret sig i en indsats for en øget anvendelse af naturlige kølemidler. Som kompetencecenter for anvendelsen af naturlige kølemidler inden for køleteknikken ser det som sin opgave at tilbyde en platform for informationer og udveksling af informationer, samt at øge kendskabet til og accepten af

8 naturlige kølemidler. Målet er at fremme anvendelsen af dem af hensyn til et sundt miljø og dermed videreudvikle et vedvarende arbejde inden før køleteknikken. eurammon informerer fagfolk, politikere og den brede offentlighed grundigt om alle aspekter af naturlige kølemidler og står til rådighed for alle interesserede som kompetent kontaktperson. eurammon stiller omfattende informationsmateriale til rådighed for brugere og planlæggere af køleprojekter og rådgiver dem i alle spørgsmål i forbindelse med projektering, godkendelse og drift af køleanlæg. Initiativet er grundlagt i 1996 og er åbent for europæiske virksomheder og institutioner inden for interesseområdet naturlige kølemidler, men også for enkeltpersoner, f.eks. inden for videnskab og forskning. Internetadresse: Kontakt: Kontaktperson, eurammon eurammon Dr. Karin Jahn Lyoner Straße 18 D Frankfurt Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail: Kontaktperson, presse FAKTOR 3 AG Andreas Reich Kattunbleiche 35 D Hamburg Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail:

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5 AC-Sun en revolution i klimadebatten Klimaanlæg er i dag den hurtigst voksende el-forbrugende komponent i verden. Enhver bestræbelse på at mindske dette el-forbrug vil være af stor betydning for den fremtidige

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Projekt 2: Indførelse af ammoniak i mindre køleanlæg. Projekt 4.1: Information til den danske kølebranche om anvendelse af ammoniak i mindre køleanlæg

Projekt 2: Indførelse af ammoniak i mindre køleanlæg. Projekt 4.1: Information til den danske kølebranche om anvendelse af ammoniak i mindre køleanlæg Miljøstyrelsens projekt J. nr. M 92-128-0920 Rammeprogram for udbredelse af naturlige kølemidler Projekt 2: Indførelse af ammoniak i mindre køleanlæg Projekt 4.1: Information til den danske kølebranche

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Fjernkøling 9. og 10. juni 2009

Fjernkøling 9. og 10. juni 2009 Fjernkøling 9. og 10. juni 2009 Torben Bang 1 Hvad er fjernkøling? Definition Fjernkøling er en systemløsning, hvor mediet er koldt vand, der produceres centralt eller decentralt og fordeles til brugere

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal.

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til bryggeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkter til bryggeriindustrien Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion Inden for bryggeriindustrien er hygiejne og temperaturregulering alfa og omega. Danfoss tilbyder

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

ProAltra Heat Pump & Refrigeration Consultance

ProAltra Heat Pump & Refrigeration Consultance Velkommen til ProAltra ProAltra er en uafhængig rådgivningsvirksomhed som udvikler og gennemfører energi projekter hos virk somheder indenfor vore kompetence områder, Energi & Miljø samt Refrigeration

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

De typiske årsager til udskiftning/ændring af køle-/fryseanlæg i en fiskeindustri kan være:

De typiske årsager til udskiftning/ændring af køle-/fryseanlæg i en fiskeindustri kan være: 6. Udskiftning og ændring af køleanlæg Kapitlet beskriver de muligheder man har for ændring af et køleanlæg, og giver anbefalinger til de løsninger, der bør overvejes før der laves ændringer. Desuden vises

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 )

Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) 1998 Endelig rapport Per Henrik Pedersen Civilingeniør DTI Energi DTI Energi Postboks 141 2630 Taastrup Tlf: 4350 45 23 Fax: 4350 72 22 E-mail:

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Naturgas og køling Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit www.dgc.dk Hvorfor køling? Bygninger, komfort Øgede isoleringskrav. Øget intern varmebelastning. Proces Varelagre, andet. Andet Vil kunne give en bedre

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

INDUSTRI MONTAGE INGENIØRFIRMA // AUT. KØLEFIRMA

INDUSTRI MONTAGE INGENIØRFIRMA // AUT. KØLEFIRMA INDUSTRI MONTAGE INGENIØRFIRMA // AUT. KØLEFIRMA Eksperter i industriel køling Industri Montage Vest er et rådgivende ingeniørfirma og autoriseret kølefirma. Vi er en af Danmarks førende leverandører af

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Et malerisk. mysterium hvem ødelægger de danske kalkmalerier?

Et malerisk. mysterium hvem ødelægger de danske kalkmalerier? 14 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 1 2 0 1 1 K E M I Et malerisk Foto: K.L. Rasmussen mysterium hvem ødelægger de danske kalkmalerier? Forskerens rolle minder ofte om detektivens. Det blev meget

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CO 2 -SYSTEMER Designmanual

CO 2 -SYSTEMER Designmanual CO 2 -SYSTEMER Designmanual Januar 2007 Thomas Lund, Teknologisk Institut Industri & Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 CO 2 s egenskaber...4 2.1 Fysiske egenskaber...4

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere