Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder om forståelsen af de ændringer i virksomhedsskatteloven, der blev vedtaget i lov nr. 992 af 16. september Lovændringen har medført en del omkostninger for erhvervslivet til gennemgang og ændring af sikkerhedsstillelser, og dette vil fremover ikke ændre sig, idet der ofte vil opstå situationer, hvor man risikerer at blive ramt af lovindgrebet. FSR-danske revisorer har derfor følgende spørgsmål til forståelse af lovændringen, hvor der er behov for en hurtig afklaring, således at selvstændige erhvervsdrivende kan få selvangivet korrekt for indkomståret 2014: FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Beskatning af sikkerhedsstillelse udenom hæverækkefølgen FSR henvendte sig i september 2014 under lovbehandling af L200 (vedtaget som lov nr. 922), fordi foreningen ikke mener, at der hjemmel til den fortolkning, som Skatteministeriet har lagt til grund ifm. vedtagelsen af lovforslaget, hvorefter en sikkerhedsstillelse efter ministeriets opfattelse skal behandles som en hævning udenfor den lovhjemlede hæverækkefølge i virksomhedsskattelovens 5. Ministeriet fremførte hertil på deres svar af 6. oktober 2014, at man ikke var enig med FSR, men at der kan være usikkerhed herom, og at man derfor ville overveje en lovmæssig præcisering af reglerne. FSR mener fortsat ikke, at der er hjemmel til ministeriets meget vidtgående fortolkning og FSR mener herudover, at ministeriets fortolkning går langt ud over, hvad der er nødvendigt og rimeligt for at opretholde lovindgrebets formål. Det bør efter FSRs opfattelse være tilstrækkeligt, at skatteyderen straffes med almindelig beskatning af sikkerhedsstillelsen. Det skal hertil bemærkes, at sikkerhedsstillelser kan opstå ved en manglende forståelse af reglerne hos lånegiver og låntager, og hvor det ikke er en bevidst udnyttelse af reglerne, men derimod en konsekvens af bankernes ønske om fuld sikkerhed. Såfremt ministeriet fastholder sin urimeligt hårde beskatning, skal FSR anmode om, at hjemmel til denne beskatning hurtigst muligt bliver indsat. På nuværende tidspunkt er virksomhederne og deres rådgivere i den meget kedelige situation,

2 at man enten kan selvangive efter lovens ordlyd, hvorefter sikkerhedsstillelsen skal anses for en hævning i virksomhedsordningen eller man kan selvangive efter ministeriets vidtgående fortolkning, hvorefter beløbet skal anses for hævet udenom hæverækkefølgen med en art dobbeltbeskatning til følge, hvor virksomhedsejeren skal beskattes to gange af en indkomst, der alene er optjent én gang. Side 2 FSR hører gerne ministeriets kommentarer hertil. Klarlægning af retsvirkningen FSR finder, at der er behov for en klar tilkendegivelse fra ministeriet om forståelsen af lovændringen ift. nogle eksempler. FSR skal derfor anmode om, at ministeriet redegør for, hvorledes virksomhedens indkomst, hæverækkefølgen, opsparet overskud, og indskudskonto skal opgøres i disse eksempler, hvis aktiver i virksomhedsordningen med en værdi på 400 t.kr. i det pågældende indkomstår stilles til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen med en kursværdi, der er højere end 400 t.kr. Det er i eksemplerne forudsat, at aktiver i virksomhedsordningen ikke stilles til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen. Endvidere er det for overskuelighedens skyld forudsat, at virksomhedsskatten er 25%. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Virksomhedens resultat Hævet kontant Opsparet overskud/ forbrug af opsparet overskud Indkomst til virksomhedsbeskatning Personlig indkomst, hævet af årets overskud Personlig indkomst, hævet af tidligere års overskud Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat medregnet ved opgørelsen af

3 virksomhedsindkomsten Side 3 Underskud modregnet i opsparet overskud Godskrevet virksomhedsskat Virksomhedsskat Hævet på indskudskontoen Opsparet overskud primo Opsparet overskud Hævet opsparet overskud Opsparet overskud modregnet i underskud Opsparet overskud ultimo Indskudskonto primo Hævet Indskudskonto ultimo Sikkerhedsstillelse Der opstår hele tiden nye spørgsmål og problemstillinger, der relaterer sig til regelsættet og indgrebet mod sikkerhedsstillelser. FSR har derfor samlet nedenstående spørgsmål, som vi skal anmode om Skatteministeriets kommentarer til: Spørgsmål 1: Der er pr. 10. juni 2014 pant i virksomhedsaktiver til en værdi af 10 mio. kr. (virksomhedspant). Pantet er oprettet til delvis sikkerhed for bankgæld i virksomhedsordningen på 15 mio. kr. Som følge af bankens sædvanlige vilkår (en alskyld erklæring), står virksomhedsaktiverne formelt også til sikkerhed for virksomhedsejerens private gæld på 1 mio. kr. i samme pengeinstitut. Skal sikkerhedsstillelsen til trods for at der ikke er friværdi i virksomhedsaktiverne efter modregning af virksomhedsgælden anses for en privat sikkerhedsstillelse i medfør af virksomhedsskatteloven 10, stk. 6?

4 I bekræftende fald hører FSR gerne, med hvilket beløb sikkerhedsstillelsen skal medregnes? Side 4 Hvis virksomhedsejeren efter den 10. juni 2014 øger den private gæld fra kr. til kr. - stadig uden, at der er friværdi i virksomhedsaktiverne efter modregning af virksomhedsgælden, vil det da anses for en overførsel i medfør af virksomhedsskatteloven 10, stk. 6 og i givet fald med hvilket beløb? Spørgsmål 2: Pr. 10. juni 2014 er der stillet sikkerhed i virksomhedsordningen for privat gæld, der udgør 1 mio. kr. Sikkerheden består alene i pant i et værdipapirdepot med obligationer og tilhørende bankkonto. Pr. 10. juni 2014 udgør kursværdien af obligationerne pr. 10. juni t.kr. og saldoen på bankkontoen 0 kr. Efter 10. juni 2014 tilskrives renter på obligationerne på 5 t.kr., der tilskrives bankkontoen og dermed omfattes af pantet. Anses dette for en overførsel i medfør af virksomhedsskatteloven 10, stk. 6? Efter 10. juni 2014 udtrækkes der obligationer, hvorved der realiseres en kursgevinst på 5 t.kr., hvorved pantet udvides med dette beløb. Anses dette for en overførsel i medfør af virksomhedsskatteloven 10, stk. 6? Spørgsmål 3: En selvstændig har stillet sikkerhed med virksomhedsaktiver overfor privat gæld den 11. juni 2014, men anvender ikke virksomhedsordningen for Hvis virksomhedsordningen vælges for 2015, hvor den private gæld holdes uden for virksomhedsordningen, hvilke konsekvenser har sikkerhedsstillelsen da? Betragtes det som en ny sikkerhedsstillelse etableret ved indtræden i virksomhedsordningen? Er sikkerhedsstillelsen omfattet af overgangsreglen (frem til )?

5 Eller har sikkerhedsstillelsen ingen skattemæssige konsekvenser, da den er stillet inden indtræden i virksomhedsordningen og derfor ikke kan anses for en hævning i virksomhedsordningen? Side 5 Spørgsmål 4: Hvis der er stillet sikkerhed for privat gæld i private aktiver og i virksomhedsaktiver, kan det så bekræftes, at sikkerhedsstillelsen kun er omfattet af regelsættet i det omfang, at værdien af den private sikkerhedsstillelse er mindre end den private gæld? Spørgsmål 5 Vi ønsker oplyst, om der i følgende situation stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, som anført i virksomhedsskattelovens 10, stk. 6. Hvis der efter ministeriets opfattelse foreligger sikkerhedsstillelse, ønskes det oplyst, hvordan sikkerhedsstillelsen (det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse) beløbsmæssigt opgøres i de enkelte år, idet opgørelsen af beløbet ifølge 10, stk. 6 sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. Ultimo år 1 stiller skatteyderen et ejerpantebrev på nominelt 2 mio. kr. med sikkerhed i en ejendom i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen på 1 mio. kr. Ultimo år 1 er værdien af ejendommen 6 mio. kr. og kursværdien af prioritetsgælden, der har pant forud for ejerpantebrevet, er 4,8 mio. kr. I år 2, 3 og 4 afdrages henholdsvis 100 t.kr., 120 t.kr. og 140 t.kr. på prioritetsgælden. Værdien af ejendommen er i perioden frem til ultimo år uændret 6 mio. kr. Spørgsmål 6 Det forudsættes, at der er etableret virksomhedspant. Ved optagelse af nyt privat lån fra og med den 11. juni 2014 kan der være en ekspeditionstid fra lånets etablering og registrering af den tilhørende private sikkerhedsstillelse. I den forbindelse hører FSR gerne, hvor lang tid der må gå mellem optagelse/registrering af lånet og registrering af sikkerhedsstillelse i et privat aktiv, så der ikke er tale om en ulovlig sikkerhedsstillelse?

6 Kan det bekræftes, at en normal ekspeditionstid ikke medfører beskatning af sikkerhedsstillelse, forudsat der er en klar sammenhæng mellem det nye lån og den tilhørende sikkerhedsstillelse? Side 6 Spørgsmål 7 Sikkerhedsstillelser og privat gæld i for eksempel boligdelen på en blandet ejendom måles på det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen er opstået. Eksempelvis kan sikkerhedsstillelsen være etableret ved optagelse af lånet for 10 år siden, og derfor kan dette være vanskeligt i dag at dokumentere størrelsen af sikkerhedsstillelsen. FSR hører gerne, hvordan der efter ministeriets opfattelse kan ske dokumentation af dette. Vi beder om en anvisning til omfanget af den nødvendige dokumentation, herunder om det kan indsendes til SKAT og dermed anses for opfyldt for fremtiden. Spørgsmål 8 Mange skatteydere, der har anmodet om omvalg, vil gerne have sikkerhed for, at SKAT har modtaget anmodning om omvalg. I den forbindelse vil FSR gerne høre, hvornår man forventer, at der meddeles bekræftelse af omvalg (foretaget inden ). Spørgsmål 9 Selvstændigt erhvervsdrivende kan via omvalgsbestemmelsen bringe sig ned under bagatelgrænsen, således at de ikke bliver omfattet af indgrebet. Eksempel: En selvstændigt erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto på DKK 600 t.kr. og i virksomheden (virksomhedsordningen) pr er der en kassekredit på DKK 300 t.kr. Kan det bekræftes, at den selvstændigt erhvervsdrivende via omvalgsbestemmelsen har mulighed for at opdele kassekreditten i 2 nye kreditter (efter aftale med banken etableres to nye konti med gæld på 150 t.kr. og 150 t.kr.) for derefter at overføre en af de nye kassekreditter på 150 t.kr. til

7 privatsfæren, hvorefter den negative indskudskonto pr herefter udgør 450 t.kr. Side 7 Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med ovenstående, står foreningen naturligvis gerne til rådighed med en uddybning heraf. Med venlig hilsen Bjarne Gimsing Formand for Skatteudvalget Mette Bøgh Larsen Chefkonsulent

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere