Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt"

Transkript

1 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L /14) d. 9. september Indgrebet i hovedtræk Indgrebet har blandt andet følgende alvorlige konsekvenser for skatteydere, som anvender virksomhedsordningen: For personer med negativ indskudskonto mistes retten til at opspare i ordningen fra og med 11. juni Dette gælder dog ikke for personer, som i 2014 anvendte virksomhedsordningen, hvis personen overholder en bundgrænse på kr., medmindre den negative indskudskonto forøges efter 11. juni For personer, som inden 11. juni 2014 har stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, skal sikkerhedsstillelsen være afviklet senest med udløbet af 2017, dog formentlig ikke hvis sikkerhedsstillelsen kan rummes i ovennævnte kr. s overgangsregel. Er sikkerhedsstillelsen ikke afviklet inden da, skal opsparet overskud fra perioden 11. juni 2014 til og med 2017 beskattes med virkning for For virksomhedsejere, som efter 11. juni 2014 stiller sikkerhed med virksomhedsaktiver for privat gæld er udgangspunktet, at sikkerhedsstillelsen medfører beskatning med det laveste af følgende beløb: sikkerhedsstillelsen eller gælden, som sikkerhedsstillelsen står til sikkerhed for.

2 2 Rentekorrektion beregnes fra 2015 med en højere sats, idet der tillægges 3 % til kapitalafkastsatsen Skatteministeren har efter vedtagelsen af loven overfor Skatteudvalget besvaret en række spørgsmål, som ændringen har givet anledning til, og som ikke i første omgang blev besvaret i lovforarbejderne. I det følgende kommenteres nogle af ministersvarene og enkelte andre problemstillinger, som indgrebet har medført. Forståelsen af kr. s grænsen Som en undtagelse til forbuddet mod opsparing ved negativ indskudskonto gælder, at virksomhedsejer ikke mister adgangen til at opspare, hvis virksomhedsejeren holder sig under en bagatelgrænse. Bagatelgrænsen går ud på, at virksomhedsejere trods en negativ indskudskonto ikke mister retten til at opspare i virksomhedsordningen, hvis den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 ikke overstiger kr. Bestemmelsen er en overgangsbestemmelse og har følgende ordlyd: Stk. 5 og 8 og 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis den numeriske værdi af en negativ saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger kr. Uanset 1. pkt. finder 1, nr. 6, dog anvendelse fra og med det indkomstår, hvor en saldo på indskudskontoen bliver negativ eller en negativ saldo forøges. Ifølge ordlyden måles kr. s grænsen på såvel primo som ultimo indkomståret med tillæg af sikkerhedsstillelse pr. 10. juni Det fremgår ikke, at det er indskudskontoen for 2014, som indgår i målingen, idet det alene er sikkerhedsstillelsen for hvilken der er fikseret en måledato, nemlig 10. juni 2014.

3 3 Ud fra en ren lovfortolkning bør det betyde, at personer, som i 2014 overskred kr. s grænsen, har mulighed for i et senere indkomstår, fx 2015 eller 2016 at bringe sig under grænsen med den virkning, at der kan spares op i det følgende år, hvor den negative værdi af indskudskontoen primo og ultimo sammen med tillæg af sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 er maksimum kr. En sådan forståelse modsiges ikke af lovbemærkningerne, idet disse ikke forholder sig til problemstillingen. Skatteministeren har imidlertid uden nærmere begrundelse i sit svar på spørgsmål 588 til Skatteudvalget lagt til grund, at det afgørende er, at skatteyder i 2014 er bragt under kr.s grænsen, jf. uddrag fra spørgsmål og ministersvaret: Vil ministeren oplyse, hvordan bagatelgrænsen i 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes i en situation, hvor indskudskontoen primo 2014 udgør kr., sikkerhedsstillelserne pr. 10. juni 2014 udgør 0 kr., og hvor indskudskontoen ultimo 2014/primo 2015 udgør kr.? Der er ingen bevægelser på indskudskontoen i 2015, så indskudskontoen ultimo 2015 udgør fortsat kr. Kan der ske opsparing af overskud i 2015, når den numeriske værdi af en negativ saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret (2015) ikke overstiger kr.? Uddrag fra svar: Med henvisning til ovenstående finder bagatelgrænsen i 3, stk. 6, derfor ikke anvendelse i det konkrete eksempel, allerede fordi den numeriske værdi af den negative saldo på ind-skudskontoen primo indkomståret 2014 overstiger kr. Det forudsættes herved, at indkomståret 2014 er det indkomstår, hvori det skal vurderes, om bagatelgrænsen er overskredet. Svaret på det stillede spørgsmål er derfor, at der ikke kan ske opsparing af indkomst erhvervet fra og med den 11. juni 2014, fordi indskudskontoen primo 2014 er negativ med kr. Det vil først være muligt for den skattepligtige igen at spare op i virksomhedsordningen, når indskudskontoen er nul eller positiv såvel primo som ultimo indkomståret.

4 4 Uanset at ovennævnte svar strider imod ordlyden af lovteksten, må ovennævnte betyde at SKAT vil administrere loven i overensstemmelse med ministersvaret. Det betyder, opsparingsretten fra og med 11. juni 2014 mistes for personer, som ikke på de relevante måletidspunkter, dvs. primo 2014 og ultimo 2014, begge med tillæg af sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 er under grænsen. For personer, som ikke enten i forbindelse med selvangivelsen for 2013 eller som led i retten til omvalg efter L 200 ( 3, stk. 8), har bragt sig under kr. s grænsen, er opsparing fra og med 11. juni 2014 dermed betinget, af at indskudskontoen er bragt i 0 ultimo året før. Er indskudskontoen bragt i 0 kr., er fortsat sikkerhedsstillelse fra før 11. juni 2014 ikke til hinder for opsparing, forudsat at sikkerhedsstillelsen er bragt til ophør senest med udløbet af 2017, For personer, som opfylder kr. s grænsen, er der ikke noget krav om at sikkerhedsstillelse, som kan rummes indenfor kr. s grænsen bringes til ophør med udløbet af 2017, Konsekvenserne af sikkerhedsstillelse Ifølge ordlyden af VSL 10, stk. 6 og de oprindelige lovbemærkninger til bestemmelsen er konsekvensen af at skatteyder stiller sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver, at virksomhedsejeren anses for at have hævet et beløb i hæverækkefølgen, som svarer til sikkerhedsstillelsen, dog max. gælden. Det vil sige, at den oprindelige hensigt var en hævning i den ordinære hæverækkefølge. Undervejs i lovbehandlingen ændrede ministeret imidlertid opfattelse af hvilke konsekvenser en sikkerhedsstillelse skulle have, idet man nu i en række ministersvar og i betænkningen pludselig anførte, at sikkerhedsstillelse skal have den konsekvens, at et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen, dog max gælden skal tillægges virksomhedens indkomst og overføres til beskatning hos den erhvervsdrivende uden om hæverækkefølgen.

5 5 Det vil sige, at virksomhedsejeren beskattes af sikkerhedsstillelsen uanset at virksomheden ikke har haft overskud. Der er dermed tale om fiktiv beskatning. Tilsyneladende var det ministerets opfattelse, at ovennævnte ændring af lovforslaget kunne gennemføres uden at ændre lovtekstens ordlyd. Ordlyden af 10, stk. 6 blev således ikke ændret, og i den vedtagne lov fremgår fortsat at sikkerhedsstillelse alene skal medføre en hævning i den ordinære hæverækkefølge. Ministeriet mener dermed, at samme ordlyd i lovteksten kan læses på to helt modsat rettede måder, hvilket forekommer mildest talt bekymrende. FSRs påpegning af den manglende lovhjemmel har dog prellet af på ministeriet, idet ministeriet ved svar af 6. oktober 2014 til FSR har tilkendegivet, at man ikke finder, at lovteksten hindrer beskatning i overensstemmelse med betænkningen, men at man overvejer en lovmæssig præcisering af lovteksten. Vedrørende afklaring af begrebet sikkerhedsstillelse Under lovforslagets behandling blev der rejst en del spørgsmål om afgrænsningen af, hvornår der anses for at være sket en sikkerhedsstillelse. Mens der ikke er tvivl om, at en egentlig pantsætning af virksomhedsaktiverne falder under indgrebet, har det givet anledning til stor tvivl om, i hvilket omfang andre dispositioner kan sidestilles med sikkerhedsstillelse. Under lovbehandlingen af L 200, blev der stillet spørgsmål i forhold til følgende: Bankernes generelle modregningsadgang Alskyldserklæringer (når debitor skriver under på, at sikkerheden stilles for enhver gæld, som låntager allerede har eller får overfor kreditor) Negativ pledge (når debitor underlægges et pantsætningsforbud)

6 6 Ministerens svar var ikke så klare som det kunne ønskes, jf. om bankers modregningsret og alskyldserklæringer i SAU-spørgsmål 32 og spørgsmål 54. Ifølge ministersvarene er en alskyldserklæring, en generel modregningsret eller en negativ pledge som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt til at udløse beskatning, men efter en konkret vurdering kan udgangspunktet fraviges, sådan at beskatning alligevel kommer på tale. Ministeren afviste imidlertid at komme med objektive kriterier for, hvad der skal til, for at udgangspunktet fraviges, jf. uddrag fra ministerens svar på spørgsmål 54: Som det fremgår af høringsskemaet, er udgangspunktet, at det forhold, at et pengeinstitut har en generel modregningsadgang, ikke er nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Det er dog nødvendigt, hvis indgrebet skal være effektivt, at dette kun er udgangspunktet. Hvis eksempelvis et arrangement i et pengeinstitut har en karakter, hvor der efter en konkret vurdering er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatsfæren og indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende, vil en sådan modregningsadgang kunne anses for at udgøre en sikkerhedsstillelse, f.eks. hvis der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld. Det er ikke muligt at opstillet objektive kriterier for, hvornår der foreligger sådan en sammenhæng. Det vil derfor altid være en konkret vurdering, der afgør, om der foreligger en sådan sammenhæng, at der ses at være en klar sammenhæng mellem Ministeren er efterfølgende blevet forespurgt om hvorvidt påtagelse af kaution (for andres gæld) kan udløse beskatning efter virksomhedsskatteloven, og som man kunne frygte, er ministersvaret heller ikke på dette område klart. Det fremgår således også her, at kaution som udgangspunkt ikke er en sikkerhedsstillelse, men tilsvarende gælder også her, at det er uklart, hvornår udgangspunktet fraviges, jf. ministerens svar på SAUspørgsmål 247:

7 7 Det fremgår af virksomhedsskattelovens 10, stk. 6, at Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. dog stk Det er udgangspunktet, at det forhold, at der er stillet en personlig kaution, i sig selv ikke er nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen. Det er dog opfattelsen, at ud fra en konkret vurdering vil en kaution i særlige tilfælde kunne indebære, at virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Dette følger af en fortolkning virksomhedsskattelovens 10, stk. 6, som den er gengivet oven for, og formålet med lovgivningen, som er at hindre en utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. I Juridisk Vejledning, C.C har SKAT beskrevet sin opfattelse af praksis. Hvor ministersvarene alle forholder sig til en positiv disposition, dvs. et aftalegrundlag fx modregningsret, alskyldserklæring eller kaution, så går SKAT muligvis skridtet videre, idet SKAT muligvis åbner op for at der kan blive tale om beskatning, hvis forhold i øvrigt taler herfor. Det ser således ud til at SKAT er af den opfattelse, at der ikke behøver at foreligge et aftalegrundlag, men at andre forhold også kan inddrages, jf. uddraget: Det vil være udgangspunktet, at der skal være foretaget en særskilt sikringsakt fx tinglysning, før virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Det kan dog ikke på forhånd udelukkes, at andre aftaler eller forhold i øvrigt kan inddrages i vurderingen af, om virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Sidstnævnte kan betyde, at bankernes almindelige modregningsadgang efter omstændighederne kan blive omfattet af værnsreglerne i VSL 10, stk. 6. Er der ved siden af sikkerheden i aktiver, som indgår i virksomheden under virksomhedsordningen, stillet sikkerhed for den private gæld i private aktiver med en værdi svarende til gældens kursværdi, vil det være udgangspunktet, at der ikke anses at være stillet sikkerhed for privat gæld i den forstand, som omhandles i VSL 10, stk. 6.

8 8 Det er tvivlsomt om SKAT af egen drift kan udvide området, og beskatte uden et aftalegrundlag, men hvis det er det, som SKAT tilsigter med formuleringen, må det have formodningen i mod sig at dette er en mulighed. Sammenfattende må imidlertid gælde, at beskatning efter 10, stk. 6 som altovervejende hovedregel kræver, at der skal være etableret en egentlig sikkerhedsstillelse. Det betyder modsat, at der som udgangspunkt ikke anses for at være en sådan sammenhæng mellem muligheden for at optage private lån og indestående i virksomhedsordningen, at virksomhedens aktiver uden aftale herom ligger til sikkerhed. Som en undtagelse hertil gælder, at andre aftaler, fx modregningsret efter en konkret vurdering også kan blive bedømt som en sikkerhedsstillelse. En sådan bedømmelse må imidlertid forudsætte, at en sådan anden aftale også civilretligt skal kunne bedømmes som en sikkerhedsstillelse, da det må være en forudsætning for beskatningen, at kreditor kan gøre sikkerhedsstillelsen gældende i en retssag. I den sammenhæng er det naturligvis også en forudsætning, at kreditor har adgang til aktiver, som kan ligge til sikkerhed, hvilket i realiteten vil sige, at virksomhedsejeren skal have et ubehæftet indestående hos den kreditor, som yder kredit. Bevisbyrden for at der civilretligt eksisterer en sikkerhedsstillelse må påhvile SKAT. Det samme gælder for så vidt angår påtagelse af kaution, nemlig at påtagelse som udgangspunkt ikke i sig selv anses for en sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver, men at en kaution konkret kan blive bedømt som sikkerhedsstillelse. SKATs fravigelse af ovennævnte udgangspunkt må derfor som minimum forudsætte følgende: - at der foreligger et aftalegrundlag, som i realiteten giver kreditor en sikkerhedsstillelse i indestående i virksomhedsordningen, - at der i virksomhedsordningen eksisterer et virksomhedsaktiv med en friværdi, som kreditor kan udøve samme ret over som, hvis der var stillet formel sikkerhed, og

9 9 - at SKAT kan løfte bevisbyrden for at det utvivlsomt er aftalegrundlaget og rådigheden over virksomhedsaktivet, og ikke andre forhold, som har givet grundlag for den private kredit. Svigter en af betingelserne, må det være udelukket, at SKAT kan beskatte efter reglerne om sikkerhedsstillelse. Har virksomhedsejeren fx optaget et privat lån på 1 mio. kr., men indestår der fx kun 100 tkr. i banken må det have formodningen imod sig, at indeståendet har været en betingelse for lånet. Kreditors rådighed over et virksomhedsaktiv Det er vigtigt at notere sig, at SKATs adgang til at fortolke en sikkerhedsstillelse ind naturligvis forudsætter, at der foreligger aktiver i virksomhedsordningen som kan anses for at være stillet til sikkerhed. Beskatning efter VSL 10, stk. 6 kræver dermed at der er aktiver i virksomhedsordningen, som dels har en friværdi, og at kreditor har mulighed for at råde over aktiverne på samme måde som via en sikkerhedsstillelse. Er virksomhedens aktiver i forvejen fuldt belånt, må det allerede her følge at der ikke kan anses for at være stillet sikkerhed, fx som følge af modregningsadgang, jf. ministersvar på SAU-spørgsmål 249. Tilsvarende gælder, hvis virksomhedsejeren ikke har et virksomhedsindestående hos kreditor, dvs. banken på måletidspunktet. Også her må det følge, at en fx modregningsret ikke kan blive bedømt som en sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver, da der ikke findes et aktiv, som banken kan modregne i. Det er også vigtigt at notere sig, at såfremt der er stillet privat sikkerhed for lånet, vil der heller ikke kunne ske beskatning, da lånet så er sikret med midler uden for virksomhedsordningen.

10 10 I det omfang virksomhedsejeren har rådighed over andre midler end virksomhedens midler, herunder en løbende indkomst, som er tilstrækkelig til at rumme/servicere de private lån, må det tilsvarende være udelukket at indfortolke en sikkerhedsstillelse uden positiv aftale herom. I den forbindelse må det gælde, at mellemregningskontoen og beløb hensat til senere hævning anses for at høre til privatøkonomien, sådan at private lån, der kan rummes heri (sammen med anden privat friværdi) ikke anses for sikret i virksomhedens aktiver, medmindre der positivt er foretaget en sikringsakt i virksomhedsaktiverne. Vedrørende belåning af privatboligdelen af en blandet ejendom, landbrug mv. Forbuddet mod sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld, indeholder en række undtagelser. En af undtagelserne skal sikre, at blandede ejendomme kan belånes uden at dette udløser beskatning efter 10, stk. 6. Ved optagelse af lån i en blandet ejendom, fx en landbrugsejendom, som både indeholder erhvervsdel og ejeren beboelse, gælder at lånet hæfter på hele ejendommen, og konsekvensen er herefter, at erhvervsdelen også lægger til sikkerhed for den del af lånet, som ligger udenfor virksomhedsordningen (svarende til boligdelen). Virksomhedsskattelovens 10, stk. 8 fastslår at forbuddet mod sikkerhedsstillelse gælder for gæld med pant i ejendomme omfattet af 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., i det omfang gælden ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for den skattepligtige. Vurderingen efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i ejendommen. Som det fremgår ovenfor, kan ejeren af en blandet ejendom altså optage lån i privat regi med sikkerhed i ejendommen, forudsat at lånet kan rummes i den højeste af følgende værdier:

11 11 Den offentlige ejendomsværdi for boligdelen med tillæg af efterfølgende afholdte forbedringsudgifter på boligdelen, eller Den kontante anskaffelsessum for boligdelen (dvs. den del som ligger uden for virksomhedsordningen) Det er ikke klart om der til den kontante anskaffelsessum kan medregnes forbedringsudgifter, eller om den kontante anskaffelsessum er den oprindelige købs- eller opførelsesudgift for ejendommen. I normal skatteretlig terminologi gælder det sidste, og udgangspunktet er derfor muligvis, at det er den oprindelige anskaffelsessum, som skal anvendes som sammenligning. Målingen foretages på tidspunktet for sikkerhedsstilelsen for lånet, og ovennævnte værdier sætter derfor en grænse for hvor store lån en virksomhedsejer kan optage med sikkerhed i boligdelen, som jo her er et privat aktiv. Problemet bliver i denne sammenhæng, at evt. friværdi ikke kan belånes, medmindre friværdien kan rummes i en af ovennævnte værdier. Dette må anses for at være en ret stor indskrænkning af virksomhedsejernes privatøkonomi. Dette gælder naturligvis særligt i en periode, hvor den offentlige ejendomsvurdering er fastfrosset i forbindelse med udvikling af nyt vurderingssystem. Fastfrysningen af ejendomsvurderingssystemet har dermed den uheldige konsekvens, at det i en længere årrække vil fastlåse grænserne for belåning af boligdelen. Reparation af utilsigtet sikkerhedsstillelse I tilfælde, hvor virksomhedsejeren efter en konkret vurdering anses for at have stillet sikkerhed, fx via en modregningsadgang, vil der efter forfatterens opfattelse være adgang til at reparere i medfør af skatteforvaltningslovens 30. Efter denne bestemmelse har en skatteyder et retskrav på at ændre selvangivelsesvalg, i det omfang valgene har ført til en utilsigtet beskatning. Fristen for at kræve omvalg er 6 måneder fra afgørelsen om den utilsigtede beskatning.

12 12 Viser det sig at virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld, vil der efter forfatterens opfattelse være mulighed for at reparere dette via 30, jf. praksis for fri bil, hvor en skatteyder har ret til at tage bilen ud af virksomhedsordningen med tilbagevirkende kraft, hvis SKAT beskatter virksomhedsejeren af fri bil. En reparationsmulighed i forhold til 10, stk. 6 kunne fx gå ud på at gælden og låneprovenuet anses for etableret i virksomhedsordningen, hvorefter låneprovenuet efterfølgende anses for hævet i det omfang provenuet er anvendt til private formål. En anden reparationsmulighed kan være at tage indeståendet (dvs. bankkontoen) ud af virksomhedsordningen, hvilket vil indebære at kontoen anses for hævet. Dette vil medføre, at beskatningen af sikkerhedsstillelsen bortfalder, og at virksomhedsejeren i stedet beskattes af en hævning i den ordinære hæverækkefølge. Alternativt kan overvejes at søge omgørelse efter skatteforvaltningslovens 29, men her vil adgangen til reparation kræve en ændring af den underliggende civilretlige aftale, og derudover at betingelserne for omgørelse er opfyldt i øvrigt. Konklusion Ovenfor er gennemgået et udpluk af de uafklarede problemstillinger, som er opstået som led i indgrebet i virksomhedsordningen. Den manglende afklaring har vidtrækkende konsekvenser, da usikkerheden kan hindre ellers fornuftige økonomiske dispositioner. Efter forfatterens opfattelse må utilsigtet beskatning i visse situationer kunne repareres efter skatteforvaltningslovens 30. o

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere