Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Befolkningsprognose Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Regnskab 2013 på Økonomiudvalgets område - orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 på Økonomiudvalgets område Udmøntning af besparelse fra budget på Økonomiudvalgets område Økonomisk nyhedsbrev jan - feb Låneoptagelse 2013 og Ansøgning om lånegaranti til brug for låneoptagelse hos KommuneKredit til finansiering af varmeanlægsinvesteringer i Endelig vedtagelse af takster for vand og spildevand Besparelser på busdriften i 2014 og Marienlyst Slot, fremtidig anvendelse Leje af areal til udeservering Forslag til udvidelse af parkeringsplads ved Svingelport og midlertidig parkering på Kulturområdet Parkering i Helsingør Gennemførelse af Renoveringsplan Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser Skolebestyrelser og skolebestyrelsesvalg Integrationsrådets beretning for orientering...79

2 23. Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Udpegning af repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum og Idrætsråd Huslejenævnet Godkendelse af udpegninger til bestyrelsen i Taxanævnet i Region Hovedstaden Genoptagelse af brugen af borgerpanelet og anvendelsen af det fælleskommunale værktøj "sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser" Ændring af retningslinjer for rygning Grafisk profil for Helsingør Kommune Helsingør Kommune på de sociale medier Statsforvaltningen beder om redegørelse for dispositioner i forhold til FC Helsingør Klage til Statsforvaltningen - Grønnehave Station Klage over indgået lejekontrakt Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld Klub for Berejste Håndværkere - ansøgning om tilskud til betaling af den kommunale grundskyld Tour en på Tour/Kids Tour Ansøgning om støtte til VM på Tour Erhvervs- og Vækstpuljen, ansøgning fra Helsingør Pigegarde Kronborg Kollegiet - Regnskab Kronborg Kollegiet - ansøgning om godkendelse af Skema B Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - Rønnebærhaven Ansøgning om låneoptagelse til ny varmecentral - Holbergsvej Tillægsbevilling - Bygningsmæssige ønsker, Børnehuset Krible Krable Tilbygning af omklædningsfaciliteter ved Mørdrup Idrætsanlæg Frigivelse - Fælledlignende fodboldbaner i færgevejskorridoren Frigivelse - Dommertårn og tilskuerpladser, atletikstadion Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Frigivelse af rammebeløb til cykelprojekter Sikring af skoleveje - frigivelse af rammebeløb for Anlægsregnskab, Opførelse af Børnehuset Bøgen Orientering om møder i KKR, borgmestermøder mm Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Personsag - Ansættelse af direktionsmedlem Eventuelt Bilagsliste...185

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

4 4 02. Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5371 Økonomiudvalget Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde.docx Fakta ark til Økonomiudvalget d vedr. UDK Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013 Indledning/Baggrund Hvert år fremlægges årsrapporten for Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM) for Økonomiudvalget. HEL-SAM er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID). HEL-SAM har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke betaler til den fælles husholdning efter gældende regler. HEL-SAM fremlægger traditionelt årsrapporten på baggrund af de sager, hvor HEL-SAM har været inddraget og fundet uregelmæssigheder i forhold til kommunale udbetalinger. Retsgrundlag Forvaltningsloven. Retssikkerhedsloven. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Indtjening/besparelser i 2013 HEL-SAM har i 2013 indtjent/besparet kr., hvor de kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1. Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og for de resterende kr. har kommunen gjort kravet gældende, overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af figur 1 a. Figur 1: Indtjening/besparelser

5 5 Figur 1 a: Fordeling af fremtidig besparelser og tilbagebetalingskrav. Den største indtjening/besparelse i 2013 har været på kontanthjælp. Den faldende indtjening/besparelse på pension og enligydelser dvs. boligydelse, børnetilskud skal ses i forhold til, at ydelserne er overgået til Udbetaling Danmark henholdsvis samt , jf. afsnittet i årsrapporten 2013 om Udbetaling Danmark. 2. Anmeldelser fra borgere Der har i 2013 været en stigning i antallet af anmeldelserne fra borgere fra 217 i 2012 til 251 i Vi kan specielt mærke en stigning i anmeldelser i de perioder, hvor der er fokus på socialt bedrageri i medierne.

6 6 3. Fokus Ekstra fokus på præventive indsatser bl.a. for at fremme helhedstænkning HEL-SAM har i 2013 haft fokus på forskellige præventive indsatser for at forebygge socialt bedrageri bl.a. har vi holdt oplæg for diverse afdelinger i kommunen, da det er vigtigt at helhedstænkningen og forståelse for helhedsorienteret sagsbehandling kommer ud til de medarbejdere, som har den direkte borgerkontakt. EU borgere Vi har fortsat en meget stor udfordring med tilflytning af EU borgere fra f.eks. Rumænien og Polen, som opnår arbejds- og opholdstilladelse gennem Statsforvaltningen på baggrund af fiktive ansættelseskontrakter, som giver ret til kontanthjælp, bolig, familieydelser, sygesikringsydelser, herunder familiesammenføring m.m. HEL-SAM har siden august 2013 i samarbejde med folkeregisteret valgt, at HEL-SAM sagsbehandler samtlige indrejser til Helsingør Kommune. 4. Fremadrettet Den fremtidige indsats fra HEL-SAM er, at forøge den præventive indsats og fokusere primært på borgere, som forsætligt og fortsat laver socialt bedrageri, samt sager og egne projekter på sociale ydelser, hvor Helsingør Kommune fortsat har myndighedsansvaret. HEL- SAM vil fortsat have fokus på at være på forkant med nye bedrageriformer og ændret praksis, der kan medføre nye smuthuller for socialt bedrageri. Folkeregisterbøder Byrådet vedtog i 2007 at der blev indført folkeregisterbøder i Helsingør Kommune jf. Lov om Det Centrale Personregister, da der var sager, hvor borgere uretmæssigt gjorde forsøg på, at tilmelde sig fiktive adresse for uberettiget at modtage sociale ydelser. Bødetaksterne blev i 2007 fastsat til: 600 kr. for flytning anmeldt for sent. 600 kr. for manglende anmeldelse af opgivet flytning kr. for afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen kr. for undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger. Bødestørrelsen har ikke længere den ønskede præventive effekt på socialt bedrageri, da mulige økonomiske fordele ved en fiktiv adresse langt overstiger størrelsen på bøde. Korrekt folkeregisteradresse er et vigtigt redskab for hele kommunens ansatte, politiet og øvrige myndigheder. Der er ikke i lovgivningen fastsat maksimum for bødestørrelsen og når der skeles til andre større kommuners bødestørrelser, foreslår Hel-Sam at bødestørrelserne på henholdsvis 600

7 7 kr. og kr. ændres til henholdsvis kr. og kr. for at fremme den præventive effekt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at årsrapporten forelægges til orientering. Beslutninger Økonomiudvalget den Centerchef Pernille Madsen og områdeleder Anne Kyung Nielsen forelagde årsrapporten. Fakta-ark om Udbetaling Danmark samt Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013 blev uddelt. Orientering foretaget.

8 8 03. Befolkningsprognose Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5397 Byrådet Bilag til Befolkningsprognose pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen for 2014 og 12 år frem er nu klar. En befolkningsprognose er en kompleks beregning af den fremtidige befolkningsudvikling og bygger både på den historiske udvikling for forskellige parametre samt på en række underbyggede antagelser om den forventede udvikling. Resultatet af en befolkningsprognose er derfor ikke en eksakt beskrivelse af fremtiden og vil derfor altid være behæftet med en vis usikkerhed. Prognosens usikkerhed vil være tiltagende, jo længere ud i fremtiden man ser. En befolkningsprognose tager således ikke højde for pludseligt opståede ændringer i samfundet i form af ændrede renter, boligpriser eller en generel tilbageholdelse fra at få børn grundet økonomisk usikkerhed i de enkelte familier. Der er derfor ikke ualmindeligt med mindre afvigelser mellem en prognoses resultat og den faktiske udvikling. Der vil dermed altid være en usikkerhedsfaktor i en prognose, som er nødvendig at indregne, når prognosens resultater bruges til eksempelvis budgetlægning eller vurdering af skolers og institutioners forventede børnetal. I kombination med svingende efterspørgselsprocenter på serviceydelser er det derfor nødvendigt, at der tages højde for en vis usikkerhed i forbindelse med budgettering og tildelingsmodeller i forbindelse med norm og mængde. Da tendensen i befolkningsudviklingen er ændret fra en flerårig opadgående tendens frem til midten af 2012 til en svag tilbagegang frem til januar 2014 (kurven er knækket og tendensen ændret), skal resultatet af denne befolkningsprognose anvendes med omtanke og forsigtighed. Resultatet af befolkningsprognose 2014 kan dermed være behæftet med større usikkerhed end de tidligere års prognoser. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Hvordan gik det med prognose 2013? Kommunens befolkningstal faldt med 94 personer fra 2013 til 2014 (fra til ). Befolkningsprognose 2013 havde en forventet stigning på 76 personer. Befolkningstallet lå dermed 169 borgere lavere end forventet, hvilket svarer til en afvigelse på 0,28 %. En afvigelse på under 1 % anses statistisk set for et acceptabelt resultat. I befolkningsprognosesammenhæng arbejder Helsingør Kommune med følgende aldersgrupperinger: 0 år, 1-2 år, 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år, år, 60-64

9 9 år, år og år. Hvordan befolkningsprognose 2013 ramte den faktiske befolkningsudvikling i 2014 på aldersinddelinger kan ses i bilaget. Prognose 2013 ramte indenfor en afvigelse på 1 % i stort set alle ovennævnte aldersintervaller. Dog var forventningen til antallet af 0-årige 8,4 % eller 36 børn over det antal 0-årige der faktisk kom til kommunen. Afvigelserne i de forskellige aldersklasser kan ses af bilaget. Afvigelserne på antallet af borgere i prognose 2013 for den 1. januar 2014 på lokalområder ligger på et acceptabelt niveau, dog har der vist sig at være forholdsvist store afvigelser på de forskellige aldersgrupperinger i lokalområderne. I Helsingør Centrale Bydel havde prognosen svært ved at ramme antallet af børn til og med 6 år. I Helsingør Nordlige Bydel havde prognosen svært ved at ramme antallet af børn til og med 6 år. I Helsingør Sydlige Bydel ramte prognose 2013 inden for en acceptabel sikkerhed for alle de anvendte aldersgrupperinger. I Espergærde havde prognosen svært ved at ramme de 1-2 årige og de årige. I Kvistgård var der også problemer med at ramme indenfor en acceptabel sikkerhed for børn mellem 0-6 år og antallet af personer over 65 år. Den procentvise afvigelse mellem prognose og virkelighed dækker dog her over få personer, da befolkningstallet i Kvistgård er forholdsvist lavt i forhold til kommunens øvrige bydistrikter. I Hellebæk-Ålsgårde havde prognosen problemer med at ramme antallet af børn mellem 0-6 år. I Hornbæk-Saunte havde prognosen svært ved at ramme antallet af 0 årige og 6 årige, hvor afvigelsen for de 0 årige lå hele 48,2 % over det reelle antal. Den høje afvigelse i procent dækker dog kun over 8 børn. I Nygård-Gurre har prognose 2013 haft svært ved at ramme antallet af 0 årige, årige og gruppen over 80 år. I Nygård-Gurre gættede prognosen 31 % for lavt i forhold til virkeligheden, svarende til 4 børn. I Tikøb-Langesø var der igen afvigelser for børn mellem 0-6 år og gruppen over 80 år. Generelt har der i stort set alle kommunens delområder været forholdsvist store afvigelser mellem forventningerne til børnetallene og virkeligheden. Specielt antallet af 0-årige har vist store afvigelser mellem prognose og virkelighed. Disse afvigelser er taget til efterretning og har fået særlig opmærksomhed i udarbejdelsen af prognosen for Det lave antal fødsler på landsplan har dog igen i år overrasket mange og fået en del mediemæssig opmærksomhed. Afvigelser mellem prognose og virkelighed har størst betydning blandt børn, da afvigelser her har stor betydning for skoler og daginstitutioner. Kommunen har også forholdsvist store udgifter på ældreområdet, men da denne gruppe af borgere er lettere at ramme rent prognosemæssigt, der er få afvigelser, tillægges afvigelser i denne gruppe ikke lige så stor betydning. 2. Prognose på kommunens totale befolkningstal Alt i alt er der en forventning om nogenlunde stagnation i kommunens samlede befolkningstal. I prognose 2014 forventes kommunens befolkningstal at falde fra pr. 1. januar 2014 til personer pr. 1. januar 2015, svarende til et fald på 50 borgere. Over budgetperioden 2014 til 2018 forventes befolkningstallet at være stort set uændret med et samlet fald på 94 borgere til Over hele prognoseperioden frem til 2026 forventes en tilsvarende stabil tendens med en samlet stigning på 17 borgere. Grundlaget for forventningen om fald i befolkningstallet ligger i en forventning om lave fødselstal, lav

10 10 indvandring, rentestigning og øgede boligpriser, der historisk set har haft stor betydning for befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune. 3. Prognose på aldersfordeling Frem til år 2018 er der i prognose 2014 en forventning om et fald i antallet af personer i aldersintervallerne, 3-5 år, 6 år, 7-16 år, og år. Frem til år 2018 er der en forventning om en stigning i antallet af personerne i aldersintervallerne år, år og år. Frem til år 2018 er der en forventning om nogenlunde status quo af personer i aldersintervallerne 0 år, 1-2 år, år og år. Frem til 2018 finder de største ændringer sted i aldersgrupperne 3-5 år, 6 år og år, hvor Prognose 2014 regner med et fald på ca. 20 % for kommunen som helhed for børnegrupperne. Derimod forudsiger prognosen en stigning på ca. 13 % for aldersgruppen år. Frem til år 2026 er der i prognose 2014 en forventning om et fald i antallet af personer i aldersintervallerne 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år og år. Frem til år 2026 er der en forventning om en stigning i antallet af personer i aldersintervallerne 0 år, 1-2 år, år, år og år. Frem til 2026 finder de største ændringer sted i aldersgrupperne 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år, år og år. Ændringerne kan ses i bilaget. 4. Prognose 2014 på distriktsniveau Forventningerne til udviklingen på distriktsniveau ligger i de fleste distrikter på samme niveau som Prognose Dog er der de mest markante ændringer i forventninger til udviklingen i Hellebæk-Ålsgårde og Hornbæk-Saunte. I både Hornbæk-Saunte og Hellebæk-Ålsgårde er det specielt blandt børn og børnefamilier, at forventningerne i Prognose 2014 ligger lavere end i Prognose 2013, mens der er en højere forventning i antallet over 60 år i Prognose 2014 i forhold til Prognose Derud over ligger der en lidt højere forventning til antallet af børn i Kvistgård i Prognose 2014 end i Prognose Den forventede befolkningsudvikling i kommunens plandistrikter er vist med grafer i bilaget. 5. Forudsætninger 5.1 Boliger Boliger er den store drivfaktor i den model, der anvendes til befolkningsprognosen. Derfor er der på baggrund af kendte udviklingsplaner udarbejdet et boligprogram med forventede nyopførte og indflyttede boliger. Boligprogrammet justeres løbende på baggrund af, hvilke aktuelle projekter der planlægges for. Boligprogrammet til befolkningsprognose 2014 indeholder i alt boliger i Helsingør Kommune og kan ses i bilaget. 5.2 Fertilitet

11 11 Fertiliteten dækker over antallet af fødsler pr kvinde. I Helsingør Kommune har fertiliteten været stødt nedadgående siden 2009 og lå i 2013 på niveau med 1988, hvor det også var meget lavt. Kommunen er også ramt af, at der på samme tid er få kvinder i den fødedygtige alder, hvilket giver et meget lavt antal fødsler. For at få antallet af fødsler til at ligge på et sandsynligt lavt niveau er der brugt et vægtet gennemsnit af fødselsniveauet for 2012 og 2013, hvor 2013 er vægtet dobbelt så tungt som Tallet for 2013 var lavere end for Hvis gennemsnittet baseres på en længere historik vil prognosemodellen give et urealistisk højt antal 0-årige. 5.3 Forblivelsesrater Forblivelsesrater angiver en værdi for, hvor lang tid personer, afhængigt af personalder, bor i deres boliger. Forblivelsesraterne i befolkningsprognosen er justeret ned for børn mellem 0-6 år og en smule op for aldersgruppen år. På baggrund af de seneste års udvikling i børnetallet har denne metode været nødvendig for at opnå et sandsynligt resultat. Denne fremgangsmåde er blevet anvendt i de sidste to års befolkningsprognoser. 6. Ny model til beregning af befolkningsprognose Helsingør Kommune har i en årrække haft svært ved at ramme den faktiske udvikling af fødsler og børn i prognoseårene. For at kunne give endnu mere kvalificerede bud på befolkningsudviklingen i fremtiden tester Center for Kultur, Idræt og Byudvikling sammen med Center for Økonomi og Ejendomme en alternativ model til udregning af befolkningsprognoser. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Befolkningsprognose godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose Beslutninger Økonomiudvalget den Områdeleder Morten Jepsen deltog af hensyn til sagens oplysning. Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

12 Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1637 Økonomiudvalget Økonomisk Poltik for Helsingør Kommune - udkast Indledning/Baggrund I denne sag fremlægges notatet vedrørende den Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune bliver årligt gennemgået for eventuelle justeringer. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune fastlægger de økonomiske styrings principper i Helsingør Kommune og danner sammen med Budgetproces og Principper for Økonomi Styring de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune indeholder 8 principper for økonomisk styring. Principperne er: 1. Princip for økonomisk balance 2. Princip for tillægsbevillinger og overførsler 3. Princip for anlæg 4. Princip for servicedriftsrammen 5. Princip for efterlevelse af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL 6. Princip for låntagning og finansiering 7. Princip for effektivisering (under udarbejdelse) 8. Princip for skat Det syvende og ottende princip Princip for effektivisering og skat er nye i den Økonomiske Politik. I bilaget fremgår ændringerne med gul overstregning. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer. Bl.a. at projekter, der helt eller delvist bliver finansieret af eksterne puljer ikke omfattes af indefrysningerne i forbindelse med overførsler mellem årene. Herudover er der indsat forslag til en alternativ overførselsmodel, der, såfremt Økonomiudvalget beslutter det, skal drøftes i MED-systemet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring

13 13 Sagen sendes til høring i MED-systemet. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til Økonomisk Politik sendes i høring i MED-systemet. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning, at der skal udarbejdes en læsevejledning til MED bl.a. vedrørende forhøjelsen af målet for den gennemsnitlige kassekredit til 200 mio. kr. herunder hvad den forventede kassebeholdning vil være i 2014.

14 Regnskab 2013 på Økonomiudvalgets område - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3965 Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Økonomiudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 824 Puljer 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 826 Administration 827 Brand og Redningsberedskab Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Økonomiudvalgets fire budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 147,0 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførse l fra 2012* Tillægsbevillinge r Korrigere t budget 2013 Forbrug 2013 mer/mindre -forbrug for puljer Heraf Lønpuljer Øvrige Puljer Indefrossede mindreforbrug Ejendomme og

15 15 Bygningsforbedring 9 8 Heraf Ejendomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Administration og Planlægning Heraf 2601 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Center for Teknik og Miljø Center for Kultur, Plan og Erhverv Center for Omsorg og Ældre Center for Dagtilbud og Skoler Center for Psykiatri og Handicap Center for Job og Arbejdsmarked Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, it og digitalisering Center for Økonomi og Styring Center for Politik og Organisation Brand og Redningsberedskab Heraf Brand og Redningsberedskab I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde Puljer På budgetområde 824 udgør det korrigerede driftsbudget netto 147,8 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 133,5 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 14,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 129,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 87,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 121,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 824 er der en afvigelse på 180,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 90,7 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 133,5 mio. kr.

16 16 Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 121,0 mio. kr., hvilket svarer til 90,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til barselsrefusionsordningen (2,4 mio. kr.), at servicedriftpuljen ikke er brugt (56,7 mio. kr.) samt at der stadig er indfrosne mindreforbrug (54,9 mio. kr.) Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 14,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket svarer til 62 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. 1.2 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring På budgetområde 825 udgør det korrigerede driftsbudget netto 120,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 119,4 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 825 er der en afvigelse på 2,8 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,5 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 119,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt på 4,0 mio. kr. i forhold til totalrammen Ejendomsadministration og Udviklings korrigerede budget vedrørende enkeltstående forsikringsudbetalinger. Dertil kommer, at der har været mindre udgifter til feriepenge til nyansatte rengøringsmedarbejdere og rengøringsmaterialer mv. på 3,0 mio. kr. end budgetteret på rengøringsområdet. Endelig har totalrammen Bygninger haft et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket primært skyldes enkelte ekstraordinært store udgifter til bygningsforbedring Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 70,3 pct. af det korrigerede budget. Det store merforbrug skyldes generelt, at det afsatte budget til ældreboliger ikke svarer til de faktiske udgifter og indtægter.

17 17 Udgifter til ældreboliger skal opgøres for sig, således at der kan laves et samlet regnskab, hvor udgifterne balancerer med den indbetalte husleje. Derfor vil budgettet for 2014 og frem blive tilpasset i budgetrevisionen pr Budgetområde Administration På budgetområde 826 udgør det korrigerede driftsbudget netto 444,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 443,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 0,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 826 er der en afvigelse på 3,4 pct. i forhold til det oprindelige budget og 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 443,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 15,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Center for Borgerservice, It og Digitalisering, Center for Økonomi og Styring samt Center for Politik og Organisation. Mindreforbrugene vedrører blandt andet færre udgifter til Sale and lease back, at der ikke er fuldt afregnet vedr. Opus endnu samt udsatte It-indkøb og investeringer Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 0,7 mio. kr. 1.4 Budgetområde Redningsberedskabet På budgetområde 827 udgør det korrigerede driftsbudget netto 14,0 mio. kr. i Budgetområdet er kun rammestyret Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 827 er der en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på Redningsberedskabet skyldes hovedsageligt et overført merforbrug fra Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Økonomiudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr., jf. tabel 2.

18 18 Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførs el fra 2012 Tillægsbevil -linger Korrigere t budget 2013 Forbru g 2013 Mer- /mindreforbru g Ejendomme og Bygningsforbedringer Heraf Planlagt vedligeholdelse Udgifter Indtægter 0 0 Lundegade 15A, istandsættelse Udgifter Indtægter 0 0 Oasen: Flytning til Villa Helle Udgifter Indtægter Byudvikling i stationsnære omr.esp Udgifter Indtægter Ny skole i bymidten Udgifter Indtægter Bastionen - skimmelsvamp Udgifter Indtægter Margarethagården - renov./ombygn Udgifter Indtægter Sikr. af brugsvandsinstallationer Udgifter Indtægter Energirenov. i komm. ejd. (ESCO) Udgifter Indtægter 0 0 PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Udgifter Indtægter 0 0 Jordkøb Udgifter Indtægter 0 0

19 Daginstit.omr. kapacitetstilpasn Udgifter Indtægter Spredt Byfornyelse Udgifter Indtægter Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Udgifter Indtægter Kunstgræsbane i Hornbæk Udgifter Indtægter Flytning, B&U-rådg.-til Villa Fem Udgifter Indtægter Pyramiden SFO - ombygning Udgifter Indtægter Marienlyst Slot - svampeangreb Udgifter Indtægter Prøvest. - fysisk sikr, af arb.pl Udgifter Indtægter Nedtagn. af pavillon, Prøvestenen Udgifter Indtægter Plejehj. Str.høj - ombyg. af indg Udgifter Indtægter Forslag 1. Samlægning af VG og BH Udgifter Indtægter Påbud i daginstitutioner Udgifter Indtægter 0 0 Fremtidig SFO, Esperg. Skole, foranalyse Udgifter Indtægter 0 0

20 20 Analyse - fælles byggeri plejehj./dagin Udgifter Indtægter 0 0 Jordsalg Udgifter Indtægter Ledningsomlægning Ålsgårde Centret Udgifter Indtægter 0 0 Børnehuset Vestergården - reetab Udgifter Indtægter 0 0 Kommunens arkiv, Prøvestenen Udgifter Indtægter 0 0 Halvgulv, Nordkysthallen Udgifter Indtægter 0 0 Sætningsskader Allegade Udgifter Indtægter 0 0 Istandsætn. af pavillon på Nørrevej Udgifter Indtægter 0 0 Ombygn./renov. af servicebygn./campingh Udgifter Indtægter 0 0 Værftshallerne, køb af kraner og IT Udgifter Indtægter 0 0 Automatisk Brandalarmeringsanlæg V.Fem Udgifter Indtægter 0 0 Bymuseum - Ny skorsten Udgifter Indtægter 0 0 Flytning af billiardklub Udgifter Indtægter 0 0 Anlæg i alt Udgifter

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere