Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Befolkningsprognose Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Regnskab 2013 på Økonomiudvalgets område - orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 på Økonomiudvalgets område Udmøntning af besparelse fra budget på Økonomiudvalgets område Økonomisk nyhedsbrev jan - feb Låneoptagelse 2013 og Ansøgning om lånegaranti til brug for låneoptagelse hos KommuneKredit til finansiering af varmeanlægsinvesteringer i Endelig vedtagelse af takster for vand og spildevand Besparelser på busdriften i 2014 og Marienlyst Slot, fremtidig anvendelse Leje af areal til udeservering Forslag til udvidelse af parkeringsplads ved Svingelport og midlertidig parkering på Kulturområdet Parkering i Helsingør Gennemførelse af Renoveringsplan Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser Skolebestyrelser og skolebestyrelsesvalg Integrationsrådets beretning for orientering...79

2 23. Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Udpegning af repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum og Idrætsråd Huslejenævnet Godkendelse af udpegninger til bestyrelsen i Taxanævnet i Region Hovedstaden Genoptagelse af brugen af borgerpanelet og anvendelsen af det fælleskommunale værktøj "sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser" Ændring af retningslinjer for rygning Grafisk profil for Helsingør Kommune Helsingør Kommune på de sociale medier Statsforvaltningen beder om redegørelse for dispositioner i forhold til FC Helsingør Klage til Statsforvaltningen - Grønnehave Station Klage over indgået lejekontrakt Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld Klub for Berejste Håndværkere - ansøgning om tilskud til betaling af den kommunale grundskyld Tour en på Tour/Kids Tour Ansøgning om støtte til VM på Tour Erhvervs- og Vækstpuljen, ansøgning fra Helsingør Pigegarde Kronborg Kollegiet - Regnskab Kronborg Kollegiet - ansøgning om godkendelse af Skema B Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - Rønnebærhaven Ansøgning om låneoptagelse til ny varmecentral - Holbergsvej Tillægsbevilling - Bygningsmæssige ønsker, Børnehuset Krible Krable Tilbygning af omklædningsfaciliteter ved Mørdrup Idrætsanlæg Frigivelse - Fælledlignende fodboldbaner i færgevejskorridoren Frigivelse - Dommertårn og tilskuerpladser, atletikstadion Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Frigivelse af rammebeløb til cykelprojekter Sikring af skoleveje - frigivelse af rammebeløb for Anlægsregnskab, Opførelse af Børnehuset Bøgen Orientering om møder i KKR, borgmestermøder mm Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Personsag - Ansættelse af direktionsmedlem Eventuelt Bilagsliste...185

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

4 4 02. Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5371 Økonomiudvalget Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde.docx Fakta ark til Økonomiudvalget d vedr. UDK Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013 Indledning/Baggrund Hvert år fremlægges årsrapporten for Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM) for Økonomiudvalget. HEL-SAM er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID). HEL-SAM har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke betaler til den fælles husholdning efter gældende regler. HEL-SAM fremlægger traditionelt årsrapporten på baggrund af de sager, hvor HEL-SAM har været inddraget og fundet uregelmæssigheder i forhold til kommunale udbetalinger. Retsgrundlag Forvaltningsloven. Retssikkerhedsloven. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Indtjening/besparelser i 2013 HEL-SAM har i 2013 indtjent/besparet kr., hvor de kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1. Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og for de resterende kr. har kommunen gjort kravet gældende, overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af figur 1 a. Figur 1: Indtjening/besparelser

5 5 Figur 1 a: Fordeling af fremtidig besparelser og tilbagebetalingskrav. Den største indtjening/besparelse i 2013 har været på kontanthjælp. Den faldende indtjening/besparelse på pension og enligydelser dvs. boligydelse, børnetilskud skal ses i forhold til, at ydelserne er overgået til Udbetaling Danmark henholdsvis samt , jf. afsnittet i årsrapporten 2013 om Udbetaling Danmark. 2. Anmeldelser fra borgere Der har i 2013 været en stigning i antallet af anmeldelserne fra borgere fra 217 i 2012 til 251 i Vi kan specielt mærke en stigning i anmeldelser i de perioder, hvor der er fokus på socialt bedrageri i medierne.

6 6 3. Fokus Ekstra fokus på præventive indsatser bl.a. for at fremme helhedstænkning HEL-SAM har i 2013 haft fokus på forskellige præventive indsatser for at forebygge socialt bedrageri bl.a. har vi holdt oplæg for diverse afdelinger i kommunen, da det er vigtigt at helhedstænkningen og forståelse for helhedsorienteret sagsbehandling kommer ud til de medarbejdere, som har den direkte borgerkontakt. EU borgere Vi har fortsat en meget stor udfordring med tilflytning af EU borgere fra f.eks. Rumænien og Polen, som opnår arbejds- og opholdstilladelse gennem Statsforvaltningen på baggrund af fiktive ansættelseskontrakter, som giver ret til kontanthjælp, bolig, familieydelser, sygesikringsydelser, herunder familiesammenføring m.m. HEL-SAM har siden august 2013 i samarbejde med folkeregisteret valgt, at HEL-SAM sagsbehandler samtlige indrejser til Helsingør Kommune. 4. Fremadrettet Den fremtidige indsats fra HEL-SAM er, at forøge den præventive indsats og fokusere primært på borgere, som forsætligt og fortsat laver socialt bedrageri, samt sager og egne projekter på sociale ydelser, hvor Helsingør Kommune fortsat har myndighedsansvaret. HEL- SAM vil fortsat have fokus på at være på forkant med nye bedrageriformer og ændret praksis, der kan medføre nye smuthuller for socialt bedrageri. Folkeregisterbøder Byrådet vedtog i 2007 at der blev indført folkeregisterbøder i Helsingør Kommune jf. Lov om Det Centrale Personregister, da der var sager, hvor borgere uretmæssigt gjorde forsøg på, at tilmelde sig fiktive adresse for uberettiget at modtage sociale ydelser. Bødetaksterne blev i 2007 fastsat til: 600 kr. for flytning anmeldt for sent. 600 kr. for manglende anmeldelse af opgivet flytning kr. for afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen kr. for undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger. Bødestørrelsen har ikke længere den ønskede præventive effekt på socialt bedrageri, da mulige økonomiske fordele ved en fiktiv adresse langt overstiger størrelsen på bøde. Korrekt folkeregisteradresse er et vigtigt redskab for hele kommunens ansatte, politiet og øvrige myndigheder. Der er ikke i lovgivningen fastsat maksimum for bødestørrelsen og når der skeles til andre større kommuners bødestørrelser, foreslår Hel-Sam at bødestørrelserne på henholdsvis 600

7 7 kr. og kr. ændres til henholdsvis kr. og kr. for at fremme den præventive effekt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at årsrapporten forelægges til orientering. Beslutninger Økonomiudvalget den Centerchef Pernille Madsen og områdeleder Anne Kyung Nielsen forelagde årsrapporten. Fakta-ark om Udbetaling Danmark samt Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013 blev uddelt. Orientering foretaget.

8 8 03. Befolkningsprognose Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5397 Byrådet Bilag til Befolkningsprognose pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen for 2014 og 12 år frem er nu klar. En befolkningsprognose er en kompleks beregning af den fremtidige befolkningsudvikling og bygger både på den historiske udvikling for forskellige parametre samt på en række underbyggede antagelser om den forventede udvikling. Resultatet af en befolkningsprognose er derfor ikke en eksakt beskrivelse af fremtiden og vil derfor altid være behæftet med en vis usikkerhed. Prognosens usikkerhed vil være tiltagende, jo længere ud i fremtiden man ser. En befolkningsprognose tager således ikke højde for pludseligt opståede ændringer i samfundet i form af ændrede renter, boligpriser eller en generel tilbageholdelse fra at få børn grundet økonomisk usikkerhed i de enkelte familier. Der er derfor ikke ualmindeligt med mindre afvigelser mellem en prognoses resultat og den faktiske udvikling. Der vil dermed altid være en usikkerhedsfaktor i en prognose, som er nødvendig at indregne, når prognosens resultater bruges til eksempelvis budgetlægning eller vurdering af skolers og institutioners forventede børnetal. I kombination med svingende efterspørgselsprocenter på serviceydelser er det derfor nødvendigt, at der tages højde for en vis usikkerhed i forbindelse med budgettering og tildelingsmodeller i forbindelse med norm og mængde. Da tendensen i befolkningsudviklingen er ændret fra en flerårig opadgående tendens frem til midten af 2012 til en svag tilbagegang frem til januar 2014 (kurven er knækket og tendensen ændret), skal resultatet af denne befolkningsprognose anvendes med omtanke og forsigtighed. Resultatet af befolkningsprognose 2014 kan dermed være behæftet med større usikkerhed end de tidligere års prognoser. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Hvordan gik det med prognose 2013? Kommunens befolkningstal faldt med 94 personer fra 2013 til 2014 (fra til ). Befolkningsprognose 2013 havde en forventet stigning på 76 personer. Befolkningstallet lå dermed 169 borgere lavere end forventet, hvilket svarer til en afvigelse på 0,28 %. En afvigelse på under 1 % anses statistisk set for et acceptabelt resultat. I befolkningsprognosesammenhæng arbejder Helsingør Kommune med følgende aldersgrupperinger: 0 år, 1-2 år, 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år, år, 60-64

9 9 år, år og år. Hvordan befolkningsprognose 2013 ramte den faktiske befolkningsudvikling i 2014 på aldersinddelinger kan ses i bilaget. Prognose 2013 ramte indenfor en afvigelse på 1 % i stort set alle ovennævnte aldersintervaller. Dog var forventningen til antallet af 0-årige 8,4 % eller 36 børn over det antal 0-årige der faktisk kom til kommunen. Afvigelserne i de forskellige aldersklasser kan ses af bilaget. Afvigelserne på antallet af borgere i prognose 2013 for den 1. januar 2014 på lokalområder ligger på et acceptabelt niveau, dog har der vist sig at være forholdsvist store afvigelser på de forskellige aldersgrupperinger i lokalområderne. I Helsingør Centrale Bydel havde prognosen svært ved at ramme antallet af børn til og med 6 år. I Helsingør Nordlige Bydel havde prognosen svært ved at ramme antallet af børn til og med 6 år. I Helsingør Sydlige Bydel ramte prognose 2013 inden for en acceptabel sikkerhed for alle de anvendte aldersgrupperinger. I Espergærde havde prognosen svært ved at ramme de 1-2 årige og de årige. I Kvistgård var der også problemer med at ramme indenfor en acceptabel sikkerhed for børn mellem 0-6 år og antallet af personer over 65 år. Den procentvise afvigelse mellem prognose og virkelighed dækker dog her over få personer, da befolkningstallet i Kvistgård er forholdsvist lavt i forhold til kommunens øvrige bydistrikter. I Hellebæk-Ålsgårde havde prognosen problemer med at ramme antallet af børn mellem 0-6 år. I Hornbæk-Saunte havde prognosen svært ved at ramme antallet af 0 årige og 6 årige, hvor afvigelsen for de 0 årige lå hele 48,2 % over det reelle antal. Den høje afvigelse i procent dækker dog kun over 8 børn. I Nygård-Gurre har prognose 2013 haft svært ved at ramme antallet af 0 årige, årige og gruppen over 80 år. I Nygård-Gurre gættede prognosen 31 % for lavt i forhold til virkeligheden, svarende til 4 børn. I Tikøb-Langesø var der igen afvigelser for børn mellem 0-6 år og gruppen over 80 år. Generelt har der i stort set alle kommunens delområder været forholdsvist store afvigelser mellem forventningerne til børnetallene og virkeligheden. Specielt antallet af 0-årige har vist store afvigelser mellem prognose og virkelighed. Disse afvigelser er taget til efterretning og har fået særlig opmærksomhed i udarbejdelsen af prognosen for Det lave antal fødsler på landsplan har dog igen i år overrasket mange og fået en del mediemæssig opmærksomhed. Afvigelser mellem prognose og virkelighed har størst betydning blandt børn, da afvigelser her har stor betydning for skoler og daginstitutioner. Kommunen har også forholdsvist store udgifter på ældreområdet, men da denne gruppe af borgere er lettere at ramme rent prognosemæssigt, der er få afvigelser, tillægges afvigelser i denne gruppe ikke lige så stor betydning. 2. Prognose på kommunens totale befolkningstal Alt i alt er der en forventning om nogenlunde stagnation i kommunens samlede befolkningstal. I prognose 2014 forventes kommunens befolkningstal at falde fra pr. 1. januar 2014 til personer pr. 1. januar 2015, svarende til et fald på 50 borgere. Over budgetperioden 2014 til 2018 forventes befolkningstallet at være stort set uændret med et samlet fald på 94 borgere til Over hele prognoseperioden frem til 2026 forventes en tilsvarende stabil tendens med en samlet stigning på 17 borgere. Grundlaget for forventningen om fald i befolkningstallet ligger i en forventning om lave fødselstal, lav

10 10 indvandring, rentestigning og øgede boligpriser, der historisk set har haft stor betydning for befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune. 3. Prognose på aldersfordeling Frem til år 2018 er der i prognose 2014 en forventning om et fald i antallet af personer i aldersintervallerne, 3-5 år, 6 år, 7-16 år, og år. Frem til år 2018 er der en forventning om en stigning i antallet af personerne i aldersintervallerne år, år og år. Frem til år 2018 er der en forventning om nogenlunde status quo af personer i aldersintervallerne 0 år, 1-2 år, år og år. Frem til 2018 finder de største ændringer sted i aldersgrupperne 3-5 år, 6 år og år, hvor Prognose 2014 regner med et fald på ca. 20 % for kommunen som helhed for børnegrupperne. Derimod forudsiger prognosen en stigning på ca. 13 % for aldersgruppen år. Frem til år 2026 er der i prognose 2014 en forventning om et fald i antallet af personer i aldersintervallerne 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år og år. Frem til år 2026 er der en forventning om en stigning i antallet af personer i aldersintervallerne 0 år, 1-2 år, år, år og år. Frem til 2026 finder de største ændringer sted i aldersgrupperne 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år, år og år. Ændringerne kan ses i bilaget. 4. Prognose 2014 på distriktsniveau Forventningerne til udviklingen på distriktsniveau ligger i de fleste distrikter på samme niveau som Prognose Dog er der de mest markante ændringer i forventninger til udviklingen i Hellebæk-Ålsgårde og Hornbæk-Saunte. I både Hornbæk-Saunte og Hellebæk-Ålsgårde er det specielt blandt børn og børnefamilier, at forventningerne i Prognose 2014 ligger lavere end i Prognose 2013, mens der er en højere forventning i antallet over 60 år i Prognose 2014 i forhold til Prognose Derud over ligger der en lidt højere forventning til antallet af børn i Kvistgård i Prognose 2014 end i Prognose Den forventede befolkningsudvikling i kommunens plandistrikter er vist med grafer i bilaget. 5. Forudsætninger 5.1 Boliger Boliger er den store drivfaktor i den model, der anvendes til befolkningsprognosen. Derfor er der på baggrund af kendte udviklingsplaner udarbejdet et boligprogram med forventede nyopførte og indflyttede boliger. Boligprogrammet justeres løbende på baggrund af, hvilke aktuelle projekter der planlægges for. Boligprogrammet til befolkningsprognose 2014 indeholder i alt boliger i Helsingør Kommune og kan ses i bilaget. 5.2 Fertilitet

11 11 Fertiliteten dækker over antallet af fødsler pr kvinde. I Helsingør Kommune har fertiliteten været stødt nedadgående siden 2009 og lå i 2013 på niveau med 1988, hvor det også var meget lavt. Kommunen er også ramt af, at der på samme tid er få kvinder i den fødedygtige alder, hvilket giver et meget lavt antal fødsler. For at få antallet af fødsler til at ligge på et sandsynligt lavt niveau er der brugt et vægtet gennemsnit af fødselsniveauet for 2012 og 2013, hvor 2013 er vægtet dobbelt så tungt som Tallet for 2013 var lavere end for Hvis gennemsnittet baseres på en længere historik vil prognosemodellen give et urealistisk højt antal 0-årige. 5.3 Forblivelsesrater Forblivelsesrater angiver en værdi for, hvor lang tid personer, afhængigt af personalder, bor i deres boliger. Forblivelsesraterne i befolkningsprognosen er justeret ned for børn mellem 0-6 år og en smule op for aldersgruppen år. På baggrund af de seneste års udvikling i børnetallet har denne metode været nødvendig for at opnå et sandsynligt resultat. Denne fremgangsmåde er blevet anvendt i de sidste to års befolkningsprognoser. 6. Ny model til beregning af befolkningsprognose Helsingør Kommune har i en årrække haft svært ved at ramme den faktiske udvikling af fødsler og børn i prognoseårene. For at kunne give endnu mere kvalificerede bud på befolkningsudviklingen i fremtiden tester Center for Kultur, Idræt og Byudvikling sammen med Center for Økonomi og Ejendomme en alternativ model til udregning af befolkningsprognoser. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Befolkningsprognose godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose Beslutninger Økonomiudvalget den Områdeleder Morten Jepsen deltog af hensyn til sagens oplysning. Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

12 Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1637 Økonomiudvalget Økonomisk Poltik for Helsingør Kommune - udkast Indledning/Baggrund I denne sag fremlægges notatet vedrørende den Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune bliver årligt gennemgået for eventuelle justeringer. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune fastlægger de økonomiske styrings principper i Helsingør Kommune og danner sammen med Budgetproces og Principper for Økonomi Styring de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune indeholder 8 principper for økonomisk styring. Principperne er: 1. Princip for økonomisk balance 2. Princip for tillægsbevillinger og overførsler 3. Princip for anlæg 4. Princip for servicedriftsrammen 5. Princip for efterlevelse af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL 6. Princip for låntagning og finansiering 7. Princip for effektivisering (under udarbejdelse) 8. Princip for skat Det syvende og ottende princip Princip for effektivisering og skat er nye i den Økonomiske Politik. I bilaget fremgår ændringerne med gul overstregning. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer. Bl.a. at projekter, der helt eller delvist bliver finansieret af eksterne puljer ikke omfattes af indefrysningerne i forbindelse med overførsler mellem årene. Herudover er der indsat forslag til en alternativ overførselsmodel, der, såfremt Økonomiudvalget beslutter det, skal drøftes i MED-systemet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring

13 13 Sagen sendes til høring i MED-systemet. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til Økonomisk Politik sendes i høring i MED-systemet. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning, at der skal udarbejdes en læsevejledning til MED bl.a. vedrørende forhøjelsen af målet for den gennemsnitlige kassekredit til 200 mio. kr. herunder hvad den forventede kassebeholdning vil være i 2014.

14 Regnskab 2013 på Økonomiudvalgets område - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3965 Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Økonomiudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 824 Puljer 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 826 Administration 827 Brand og Redningsberedskab Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Økonomiudvalgets fire budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 147,0 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførse l fra 2012* Tillægsbevillinge r Korrigere t budget 2013 Forbrug 2013 mer/mindre -forbrug for puljer Heraf Lønpuljer Øvrige Puljer Indefrossede mindreforbrug Ejendomme og

15 15 Bygningsforbedring 9 8 Heraf Ejendomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Administration og Planlægning Heraf 2601 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Center for Teknik og Miljø Center for Kultur, Plan og Erhverv Center for Omsorg og Ældre Center for Dagtilbud og Skoler Center for Psykiatri og Handicap Center for Job og Arbejdsmarked Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, it og digitalisering Center for Økonomi og Styring Center for Politik og Organisation Brand og Redningsberedskab Heraf Brand og Redningsberedskab I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde Puljer På budgetområde 824 udgør det korrigerede driftsbudget netto 147,8 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 133,5 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 14,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 129,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 87,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 121,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 824 er der en afvigelse på 180,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 90,7 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 133,5 mio. kr.

16 16 Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 121,0 mio. kr., hvilket svarer til 90,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til barselsrefusionsordningen (2,4 mio. kr.), at servicedriftpuljen ikke er brugt (56,7 mio. kr.) samt at der stadig er indfrosne mindreforbrug (54,9 mio. kr.) Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 14,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket svarer til 62 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. 1.2 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring På budgetområde 825 udgør det korrigerede driftsbudget netto 120,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 119,4 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 825 er der en afvigelse på 2,8 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,5 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 119,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt på 4,0 mio. kr. i forhold til totalrammen Ejendomsadministration og Udviklings korrigerede budget vedrørende enkeltstående forsikringsudbetalinger. Dertil kommer, at der har været mindre udgifter til feriepenge til nyansatte rengøringsmedarbejdere og rengøringsmaterialer mv. på 3,0 mio. kr. end budgetteret på rengøringsområdet. Endelig har totalrammen Bygninger haft et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket primært skyldes enkelte ekstraordinært store udgifter til bygningsforbedring Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 70,3 pct. af det korrigerede budget. Det store merforbrug skyldes generelt, at det afsatte budget til ældreboliger ikke svarer til de faktiske udgifter og indtægter.

17 17 Udgifter til ældreboliger skal opgøres for sig, således at der kan laves et samlet regnskab, hvor udgifterne balancerer med den indbetalte husleje. Derfor vil budgettet for 2014 og frem blive tilpasset i budgetrevisionen pr Budgetområde Administration På budgetområde 826 udgør det korrigerede driftsbudget netto 444,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 443,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 0,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 826 er der en afvigelse på 3,4 pct. i forhold til det oprindelige budget og 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 443,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 15,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Center for Borgerservice, It og Digitalisering, Center for Økonomi og Styring samt Center for Politik og Organisation. Mindreforbrugene vedrører blandt andet færre udgifter til Sale and lease back, at der ikke er fuldt afregnet vedr. Opus endnu samt udsatte It-indkøb og investeringer Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 0,7 mio. kr. 1.4 Budgetområde Redningsberedskabet På budgetområde 827 udgør det korrigerede driftsbudget netto 14,0 mio. kr. i Budgetområdet er kun rammestyret Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 827 er der en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på Redningsberedskabet skyldes hovedsageligt et overført merforbrug fra Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Økonomiudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr., jf. tabel 2.

18 18 Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførs el fra 2012 Tillægsbevil -linger Korrigere t budget 2013 Forbru g 2013 Mer- /mindreforbru g Ejendomme og Bygningsforbedringer Heraf Planlagt vedligeholdelse Udgifter Indtægter 0 0 Lundegade 15A, istandsættelse Udgifter Indtægter 0 0 Oasen: Flytning til Villa Helle Udgifter Indtægter Byudvikling i stationsnære omr.esp Udgifter Indtægter Ny skole i bymidten Udgifter Indtægter Bastionen - skimmelsvamp Udgifter Indtægter Margarethagården - renov./ombygn Udgifter Indtægter Sikr. af brugsvandsinstallationer Udgifter Indtægter Energirenov. i komm. ejd. (ESCO) Udgifter Indtægter 0 0 PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Udgifter Indtægter 0 0 Jordkøb Udgifter Indtægter 0 0

19 Daginstit.omr. kapacitetstilpasn Udgifter Indtægter Spredt Byfornyelse Udgifter Indtægter Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Udgifter Indtægter Kunstgræsbane i Hornbæk Udgifter Indtægter Flytning, B&U-rådg.-til Villa Fem Udgifter Indtægter Pyramiden SFO - ombygning Udgifter Indtægter Marienlyst Slot - svampeangreb Udgifter Indtægter Prøvest. - fysisk sikr, af arb.pl Udgifter Indtægter Nedtagn. af pavillon, Prøvestenen Udgifter Indtægter Plejehj. Str.høj - ombyg. af indg Udgifter Indtægter Forslag 1. Samlægning af VG og BH Udgifter Indtægter Påbud i daginstitutioner Udgifter Indtægter 0 0 Fremtidig SFO, Esperg. Skole, foranalyse Udgifter Indtægter 0 0

20 20 Analyse - fælles byggeri plejehj./dagin Udgifter Indtægter 0 0 Jordsalg Udgifter Indtægter Ledningsomlægning Ålsgårde Centret Udgifter Indtægter 0 0 Børnehuset Vestergården - reetab Udgifter Indtægter 0 0 Kommunens arkiv, Prøvestenen Udgifter Indtægter 0 0 Halvgulv, Nordkysthallen Udgifter Indtægter 0 0 Sætningsskader Allegade Udgifter Indtægter 0 0 Istandsætn. af pavillon på Nørrevej Udgifter Indtægter 0 0 Ombygn./renov. af servicebygn./campingh Udgifter Indtægter 0 0 Værftshallerne, køb af kraner og IT Udgifter Indtægter 0 0 Automatisk Brandalarmeringsanlæg V.Fem Udgifter Indtægter 0 0 Bymuseum - Ny skorsten Udgifter Indtægter 0 0 Flytning af billiardklub Udgifter Indtægter 0 0 Anlæg i alt Udgifter

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere