Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Befolkningsprognose Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Regnskab 2013 på Økonomiudvalgets område - orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2013 til 2014 på Økonomiudvalgets område Udmøntning af besparelse fra budget på Økonomiudvalgets område Økonomisk nyhedsbrev jan - feb Låneoptagelse 2013 og Ansøgning om lånegaranti til brug for låneoptagelse hos KommuneKredit til finansiering af varmeanlægsinvesteringer i Endelig vedtagelse af takster for vand og spildevand Besparelser på busdriften i 2014 og Marienlyst Slot, fremtidig anvendelse Leje af areal til udeservering Forslag til udvidelse af parkeringsplads ved Svingelport og midlertidig parkering på Kulturområdet Parkering i Helsingør Gennemførelse af Renoveringsplan Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser Skolebestyrelser og skolebestyrelsesvalg Integrationsrådets beretning for orientering...79

2 23. Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Udpegning af repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum og Idrætsråd Huslejenævnet Godkendelse af udpegninger til bestyrelsen i Taxanævnet i Region Hovedstaden Genoptagelse af brugen af borgerpanelet og anvendelsen af det fælleskommunale værktøj "sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser" Ændring af retningslinjer for rygning Grafisk profil for Helsingør Kommune Helsingør Kommune på de sociale medier Statsforvaltningen beder om redegørelse for dispositioner i forhold til FC Helsingør Klage til Statsforvaltningen - Grønnehave Station Klage over indgået lejekontrakt Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld Klub for Berejste Håndværkere - ansøgning om tilskud til betaling af den kommunale grundskyld Tour en på Tour/Kids Tour Ansøgning om støtte til VM på Tour Erhvervs- og Vækstpuljen, ansøgning fra Helsingør Pigegarde Kronborg Kollegiet - Regnskab Kronborg Kollegiet - ansøgning om godkendelse af Skema B Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning - Rønnebærhaven Ansøgning om låneoptagelse til ny varmecentral - Holbergsvej Tillægsbevilling - Bygningsmæssige ønsker, Børnehuset Krible Krable Tilbygning af omklædningsfaciliteter ved Mørdrup Idrætsanlæg Frigivelse - Fælledlignende fodboldbaner i færgevejskorridoren Frigivelse - Dommertårn og tilskuerpladser, atletikstadion Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Frigivelse af rammebeløb til cykelprojekter Sikring af skoleveje - frigivelse af rammebeløb for Anlægsregnskab, Opførelse af Børnehuset Bøgen Orientering om møder i KKR, borgmestermøder mm Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Personsag - Ansættelse af direktionsmedlem Eventuelt Bilagsliste...185

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

4 4 02. Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5371 Økonomiudvalget Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde.docx Fakta ark til Økonomiudvalget d vedr. UDK Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013 Indledning/Baggrund Hvert år fremlægges årsrapporten for Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM) for Økonomiudvalget. HEL-SAM er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID). HEL-SAM har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke betaler til den fælles husholdning efter gældende regler. HEL-SAM fremlægger traditionelt årsrapporten på baggrund af de sager, hvor HEL-SAM har været inddraget og fundet uregelmæssigheder i forhold til kommunale udbetalinger. Retsgrundlag Forvaltningsloven. Retssikkerhedsloven. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Indtjening/besparelser i 2013 HEL-SAM har i 2013 indtjent/besparet kr., hvor de kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1. Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og for de resterende kr. har kommunen gjort kravet gældende, overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af figur 1 a. Figur 1: Indtjening/besparelser

5 5 Figur 1 a: Fordeling af fremtidig besparelser og tilbagebetalingskrav. Den største indtjening/besparelse i 2013 har været på kontanthjælp. Den faldende indtjening/besparelse på pension og enligydelser dvs. boligydelse, børnetilskud skal ses i forhold til, at ydelserne er overgået til Udbetaling Danmark henholdsvis samt , jf. afsnittet i årsrapporten 2013 om Udbetaling Danmark. 2. Anmeldelser fra borgere Der har i 2013 været en stigning i antallet af anmeldelserne fra borgere fra 217 i 2012 til 251 i Vi kan specielt mærke en stigning i anmeldelser i de perioder, hvor der er fokus på socialt bedrageri i medierne.

6 6 3. Fokus Ekstra fokus på præventive indsatser bl.a. for at fremme helhedstænkning HEL-SAM har i 2013 haft fokus på forskellige præventive indsatser for at forebygge socialt bedrageri bl.a. har vi holdt oplæg for diverse afdelinger i kommunen, da det er vigtigt at helhedstænkningen og forståelse for helhedsorienteret sagsbehandling kommer ud til de medarbejdere, som har den direkte borgerkontakt. EU borgere Vi har fortsat en meget stor udfordring med tilflytning af EU borgere fra f.eks. Rumænien og Polen, som opnår arbejds- og opholdstilladelse gennem Statsforvaltningen på baggrund af fiktive ansættelseskontrakter, som giver ret til kontanthjælp, bolig, familieydelser, sygesikringsydelser, herunder familiesammenføring m.m. HEL-SAM har siden august 2013 i samarbejde med folkeregisteret valgt, at HEL-SAM sagsbehandler samtlige indrejser til Helsingør Kommune. 4. Fremadrettet Den fremtidige indsats fra HEL-SAM er, at forøge den præventive indsats og fokusere primært på borgere, som forsætligt og fortsat laver socialt bedrageri, samt sager og egne projekter på sociale ydelser, hvor Helsingør Kommune fortsat har myndighedsansvaret. HEL- SAM vil fortsat have fokus på at være på forkant med nye bedrageriformer og ændret praksis, der kan medføre nye smuthuller for socialt bedrageri. Folkeregisterbøder Byrådet vedtog i 2007 at der blev indført folkeregisterbøder i Helsingør Kommune jf. Lov om Det Centrale Personregister, da der var sager, hvor borgere uretmæssigt gjorde forsøg på, at tilmelde sig fiktive adresse for uberettiget at modtage sociale ydelser. Bødetaksterne blev i 2007 fastsat til: 600 kr. for flytning anmeldt for sent. 600 kr. for manglende anmeldelse af opgivet flytning kr. for afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen kr. for undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger. Bødestørrelsen har ikke længere den ønskede præventive effekt på socialt bedrageri, da mulige økonomiske fordele ved en fiktiv adresse langt overstiger størrelsen på bøde. Korrekt folkeregisteradresse er et vigtigt redskab for hele kommunens ansatte, politiet og øvrige myndigheder. Der er ikke i lovgivningen fastsat maksimum for bødestørrelsen og når der skeles til andre større kommuners bødestørrelser, foreslår Hel-Sam at bødestørrelserne på henholdsvis 600

7 7 kr. og kr. ændres til henholdsvis kr. og kr. for at fremme den præventive effekt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at årsrapporten forelægges til orientering. Beslutninger Økonomiudvalget den Centerchef Pernille Madsen og områdeleder Anne Kyung Nielsen forelagde årsrapporten. Fakta-ark om Udbetaling Danmark samt Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013 blev uddelt. Orientering foretaget.

8 8 03. Befolkningsprognose Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5397 Byrådet Bilag til Befolkningsprognose pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Prognosen for 2014 og 12 år frem er nu klar. En befolkningsprognose er en kompleks beregning af den fremtidige befolkningsudvikling og bygger både på den historiske udvikling for forskellige parametre samt på en række underbyggede antagelser om den forventede udvikling. Resultatet af en befolkningsprognose er derfor ikke en eksakt beskrivelse af fremtiden og vil derfor altid være behæftet med en vis usikkerhed. Prognosens usikkerhed vil være tiltagende, jo længere ud i fremtiden man ser. En befolkningsprognose tager således ikke højde for pludseligt opståede ændringer i samfundet i form af ændrede renter, boligpriser eller en generel tilbageholdelse fra at få børn grundet økonomisk usikkerhed i de enkelte familier. Der er derfor ikke ualmindeligt med mindre afvigelser mellem en prognoses resultat og den faktiske udvikling. Der vil dermed altid være en usikkerhedsfaktor i en prognose, som er nødvendig at indregne, når prognosens resultater bruges til eksempelvis budgetlægning eller vurdering af skolers og institutioners forventede børnetal. I kombination med svingende efterspørgselsprocenter på serviceydelser er det derfor nødvendigt, at der tages højde for en vis usikkerhed i forbindelse med budgettering og tildelingsmodeller i forbindelse med norm og mængde. Da tendensen i befolkningsudviklingen er ændret fra en flerårig opadgående tendens frem til midten af 2012 til en svag tilbagegang frem til januar 2014 (kurven er knækket og tendensen ændret), skal resultatet af denne befolkningsprognose anvendes med omtanke og forsigtighed. Resultatet af befolkningsprognose 2014 kan dermed være behæftet med større usikkerhed end de tidligere års prognoser. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Hvordan gik det med prognose 2013? Kommunens befolkningstal faldt med 94 personer fra 2013 til 2014 (fra til ). Befolkningsprognose 2013 havde en forventet stigning på 76 personer. Befolkningstallet lå dermed 169 borgere lavere end forventet, hvilket svarer til en afvigelse på 0,28 %. En afvigelse på under 1 % anses statistisk set for et acceptabelt resultat. I befolkningsprognosesammenhæng arbejder Helsingør Kommune med følgende aldersgrupperinger: 0 år, 1-2 år, 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år, år, 60-64

9 9 år, år og år. Hvordan befolkningsprognose 2013 ramte den faktiske befolkningsudvikling i 2014 på aldersinddelinger kan ses i bilaget. Prognose 2013 ramte indenfor en afvigelse på 1 % i stort set alle ovennævnte aldersintervaller. Dog var forventningen til antallet af 0-årige 8,4 % eller 36 børn over det antal 0-årige der faktisk kom til kommunen. Afvigelserne i de forskellige aldersklasser kan ses af bilaget. Afvigelserne på antallet af borgere i prognose 2013 for den 1. januar 2014 på lokalområder ligger på et acceptabelt niveau, dog har der vist sig at være forholdsvist store afvigelser på de forskellige aldersgrupperinger i lokalområderne. I Helsingør Centrale Bydel havde prognosen svært ved at ramme antallet af børn til og med 6 år. I Helsingør Nordlige Bydel havde prognosen svært ved at ramme antallet af børn til og med 6 år. I Helsingør Sydlige Bydel ramte prognose 2013 inden for en acceptabel sikkerhed for alle de anvendte aldersgrupperinger. I Espergærde havde prognosen svært ved at ramme de 1-2 årige og de årige. I Kvistgård var der også problemer med at ramme indenfor en acceptabel sikkerhed for børn mellem 0-6 år og antallet af personer over 65 år. Den procentvise afvigelse mellem prognose og virkelighed dækker dog her over få personer, da befolkningstallet i Kvistgård er forholdsvist lavt i forhold til kommunens øvrige bydistrikter. I Hellebæk-Ålsgårde havde prognosen problemer med at ramme antallet af børn mellem 0-6 år. I Hornbæk-Saunte havde prognosen svært ved at ramme antallet af 0 årige og 6 årige, hvor afvigelsen for de 0 årige lå hele 48,2 % over det reelle antal. Den høje afvigelse i procent dækker dog kun over 8 børn. I Nygård-Gurre har prognose 2013 haft svært ved at ramme antallet af 0 årige, årige og gruppen over 80 år. I Nygård-Gurre gættede prognosen 31 % for lavt i forhold til virkeligheden, svarende til 4 børn. I Tikøb-Langesø var der igen afvigelser for børn mellem 0-6 år og gruppen over 80 år. Generelt har der i stort set alle kommunens delområder været forholdsvist store afvigelser mellem forventningerne til børnetallene og virkeligheden. Specielt antallet af 0-årige har vist store afvigelser mellem prognose og virkelighed. Disse afvigelser er taget til efterretning og har fået særlig opmærksomhed i udarbejdelsen af prognosen for Det lave antal fødsler på landsplan har dog igen i år overrasket mange og fået en del mediemæssig opmærksomhed. Afvigelser mellem prognose og virkelighed har størst betydning blandt børn, da afvigelser her har stor betydning for skoler og daginstitutioner. Kommunen har også forholdsvist store udgifter på ældreområdet, men da denne gruppe af borgere er lettere at ramme rent prognosemæssigt, der er få afvigelser, tillægges afvigelser i denne gruppe ikke lige så stor betydning. 2. Prognose på kommunens totale befolkningstal Alt i alt er der en forventning om nogenlunde stagnation i kommunens samlede befolkningstal. I prognose 2014 forventes kommunens befolkningstal at falde fra pr. 1. januar 2014 til personer pr. 1. januar 2015, svarende til et fald på 50 borgere. Over budgetperioden 2014 til 2018 forventes befolkningstallet at være stort set uændret med et samlet fald på 94 borgere til Over hele prognoseperioden frem til 2026 forventes en tilsvarende stabil tendens med en samlet stigning på 17 borgere. Grundlaget for forventningen om fald i befolkningstallet ligger i en forventning om lave fødselstal, lav

10 10 indvandring, rentestigning og øgede boligpriser, der historisk set har haft stor betydning for befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune. 3. Prognose på aldersfordeling Frem til år 2018 er der i prognose 2014 en forventning om et fald i antallet af personer i aldersintervallerne, 3-5 år, 6 år, 7-16 år, og år. Frem til år 2018 er der en forventning om en stigning i antallet af personerne i aldersintervallerne år, år og år. Frem til år 2018 er der en forventning om nogenlunde status quo af personer i aldersintervallerne 0 år, 1-2 år, år og år. Frem til 2018 finder de største ændringer sted i aldersgrupperne 3-5 år, 6 år og år, hvor Prognose 2014 regner med et fald på ca. 20 % for kommunen som helhed for børnegrupperne. Derimod forudsiger prognosen en stigning på ca. 13 % for aldersgruppen år. Frem til år 2026 er der i prognose 2014 en forventning om et fald i antallet af personer i aldersintervallerne 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år og år. Frem til år 2026 er der en forventning om en stigning i antallet af personer i aldersintervallerne 0 år, 1-2 år, år, år og år. Frem til 2026 finder de største ændringer sted i aldersgrupperne 3-5 år, 6 år, 7-16 år, år, år, år og år. Ændringerne kan ses i bilaget. 4. Prognose 2014 på distriktsniveau Forventningerne til udviklingen på distriktsniveau ligger i de fleste distrikter på samme niveau som Prognose Dog er der de mest markante ændringer i forventninger til udviklingen i Hellebæk-Ålsgårde og Hornbæk-Saunte. I både Hornbæk-Saunte og Hellebæk-Ålsgårde er det specielt blandt børn og børnefamilier, at forventningerne i Prognose 2014 ligger lavere end i Prognose 2013, mens der er en højere forventning i antallet over 60 år i Prognose 2014 i forhold til Prognose Derud over ligger der en lidt højere forventning til antallet af børn i Kvistgård i Prognose 2014 end i Prognose Den forventede befolkningsudvikling i kommunens plandistrikter er vist med grafer i bilaget. 5. Forudsætninger 5.1 Boliger Boliger er den store drivfaktor i den model, der anvendes til befolkningsprognosen. Derfor er der på baggrund af kendte udviklingsplaner udarbejdet et boligprogram med forventede nyopførte og indflyttede boliger. Boligprogrammet justeres løbende på baggrund af, hvilke aktuelle projekter der planlægges for. Boligprogrammet til befolkningsprognose 2014 indeholder i alt boliger i Helsingør Kommune og kan ses i bilaget. 5.2 Fertilitet

11 11 Fertiliteten dækker over antallet af fødsler pr kvinde. I Helsingør Kommune har fertiliteten været stødt nedadgående siden 2009 og lå i 2013 på niveau med 1988, hvor det også var meget lavt. Kommunen er også ramt af, at der på samme tid er få kvinder i den fødedygtige alder, hvilket giver et meget lavt antal fødsler. For at få antallet af fødsler til at ligge på et sandsynligt lavt niveau er der brugt et vægtet gennemsnit af fødselsniveauet for 2012 og 2013, hvor 2013 er vægtet dobbelt så tungt som Tallet for 2013 var lavere end for Hvis gennemsnittet baseres på en længere historik vil prognosemodellen give et urealistisk højt antal 0-årige. 5.3 Forblivelsesrater Forblivelsesrater angiver en værdi for, hvor lang tid personer, afhængigt af personalder, bor i deres boliger. Forblivelsesraterne i befolkningsprognosen er justeret ned for børn mellem 0-6 år og en smule op for aldersgruppen år. På baggrund af de seneste års udvikling i børnetallet har denne metode været nødvendig for at opnå et sandsynligt resultat. Denne fremgangsmåde er blevet anvendt i de sidste to års befolkningsprognoser. 6. Ny model til beregning af befolkningsprognose Helsingør Kommune har i en årrække haft svært ved at ramme den faktiske udvikling af fødsler og børn i prognoseårene. For at kunne give endnu mere kvalificerede bud på befolkningsudviklingen i fremtiden tester Center for Kultur, Idræt og Byudvikling sammen med Center for Økonomi og Ejendomme en alternativ model til udregning af befolkningsprognoser. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Befolkningsprognose godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose Beslutninger Økonomiudvalget den Områdeleder Morten Jepsen deltog af hensyn til sagens oplysning. Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

12 Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1637 Økonomiudvalget Økonomisk Poltik for Helsingør Kommune - udkast Indledning/Baggrund I denne sag fremlægges notatet vedrørende den Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune bliver årligt gennemgået for eventuelle justeringer. Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune fastlægger de økonomiske styrings principper i Helsingør Kommune og danner sammen med Budgetproces og Principper for Økonomi Styring de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune indeholder 8 principper for økonomisk styring. Principperne er: 1. Princip for økonomisk balance 2. Princip for tillægsbevillinger og overførsler 3. Princip for anlæg 4. Princip for servicedriftsrammen 5. Princip for efterlevelse af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL 6. Princip for låntagning og finansiering 7. Princip for effektivisering (under udarbejdelse) 8. Princip for skat Det syvende og ottende princip Princip for effektivisering og skat er nye i den Økonomiske Politik. I bilaget fremgår ændringerne med gul overstregning. Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer. Bl.a. at projekter, der helt eller delvist bliver finansieret af eksterne puljer ikke omfattes af indefrysningerne i forbindelse med overførsler mellem årene. Herudover er der indsat forslag til en alternativ overførselsmodel, der, såfremt Økonomiudvalget beslutter det, skal drøftes i MED-systemet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring

13 13 Sagen sendes til høring i MED-systemet. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at forslag til Økonomisk Politik sendes i høring i MED-systemet. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning, at der skal udarbejdes en læsevejledning til MED bl.a. vedrørende forhøjelsen af målet for den gennemsnitlige kassekredit til 200 mio. kr. herunder hvad den forventede kassebeholdning vil være i 2014.

14 Regnskab 2013 på Økonomiudvalgets område - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3965 Økonomiudvalget regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Økonomiudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 824 Puljer 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 826 Administration 827 Brand og Redningsberedskab Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Økonomiudvalgets fire budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 147,0 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførse l fra 2012* Tillægsbevillinge r Korrigere t budget 2013 Forbrug 2013 mer/mindre -forbrug for puljer Heraf Lønpuljer Øvrige Puljer Indefrossede mindreforbrug Ejendomme og

15 15 Bygningsforbedring 9 8 Heraf Ejendomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Administration og Planlægning Heraf 2601 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Center for Teknik og Miljø Center for Kultur, Plan og Erhverv Center for Omsorg og Ældre Center for Dagtilbud og Skoler Center for Psykiatri og Handicap Center for Job og Arbejdsmarked Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, it og digitalisering Center for Økonomi og Styring Center for Politik og Organisation Brand og Redningsberedskab Heraf Brand og Redningsberedskab I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde Puljer På budgetområde 824 udgør det korrigerede driftsbudget netto 147,8 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 133,5 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 14,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 129,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 87,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 121,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 824 er der en afvigelse på 180,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 90,7 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 133,5 mio. kr.

16 16 Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 121,0 mio. kr., hvilket svarer til 90,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til barselsrefusionsordningen (2,4 mio. kr.), at servicedriftpuljen ikke er brugt (56,7 mio. kr.) samt at der stadig er indfrosne mindreforbrug (54,9 mio. kr.) Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 14,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket svarer til 62 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. 1.2 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring På budgetområde 825 udgør det korrigerede driftsbudget netto 120,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 119,4 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 825 er der en afvigelse på 2,8 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,5 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 119,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt på 4,0 mio. kr. i forhold til totalrammen Ejendomsadministration og Udviklings korrigerede budget vedrørende enkeltstående forsikringsudbetalinger. Dertil kommer, at der har været mindre udgifter til feriepenge til nyansatte rengøringsmedarbejdere og rengøringsmaterialer mv. på 3,0 mio. kr. end budgetteret på rengøringsområdet. Endelig har totalrammen Bygninger haft et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket primært skyldes enkelte ekstraordinært store udgifter til bygningsforbedring Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 70,3 pct. af det korrigerede budget. Det store merforbrug skyldes generelt, at det afsatte budget til ældreboliger ikke svarer til de faktiske udgifter og indtægter.

17 17 Udgifter til ældreboliger skal opgøres for sig, således at der kan laves et samlet regnskab, hvor udgifterne balancerer med den indbetalte husleje. Derfor vil budgettet for 2014 og frem blive tilpasset i budgetrevisionen pr Budgetområde Administration På budgetområde 826 udgør det korrigerede driftsbudget netto 444,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 443,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 0,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 826 er der en afvigelse på 3,4 pct. i forhold til det oprindelige budget og 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 443,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 15,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Center for Borgerservice, It og Digitalisering, Center for Økonomi og Styring samt Center for Politik og Organisation. Mindreforbrugene vedrører blandt andet færre udgifter til Sale and lease back, at der ikke er fuldt afregnet vedr. Opus endnu samt udsatte It-indkøb og investeringer Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 0,7 mio. kr. 1.4 Budgetområde Redningsberedskabet På budgetområde 827 udgør det korrigerede driftsbudget netto 14,0 mio. kr. i Budgetområdet er kun rammestyret Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 827 er der en afvigelse på 1,5 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på Redningsberedskabet skyldes hovedsageligt et overført merforbrug fra Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Økonomiudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr., jf. tabel 2.

18 18 Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførs el fra 2012 Tillægsbevil -linger Korrigere t budget 2013 Forbru g 2013 Mer- /mindreforbru g Ejendomme og Bygningsforbedringer Heraf Planlagt vedligeholdelse Udgifter Indtægter 0 0 Lundegade 15A, istandsættelse Udgifter Indtægter 0 0 Oasen: Flytning til Villa Helle Udgifter Indtægter Byudvikling i stationsnære omr.esp Udgifter Indtægter Ny skole i bymidten Udgifter Indtægter Bastionen - skimmelsvamp Udgifter Indtægter Margarethagården - renov./ombygn Udgifter Indtægter Sikr. af brugsvandsinstallationer Udgifter Indtægter Energirenov. i komm. ejd. (ESCO) Udgifter Indtægter 0 0 PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Udgifter Indtægter 0 0 Jordkøb Udgifter Indtægter 0 0

19 Daginstit.omr. kapacitetstilpasn Udgifter Indtægter Spredt Byfornyelse Udgifter Indtægter Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Udgifter Indtægter Kunstgræsbane i Hornbæk Udgifter Indtægter Flytning, B&U-rådg.-til Villa Fem Udgifter Indtægter Pyramiden SFO - ombygning Udgifter Indtægter Marienlyst Slot - svampeangreb Udgifter Indtægter Prøvest. - fysisk sikr, af arb.pl Udgifter Indtægter Nedtagn. af pavillon, Prøvestenen Udgifter Indtægter Plejehj. Str.høj - ombyg. af indg Udgifter Indtægter Forslag 1. Samlægning af VG og BH Udgifter Indtægter Påbud i daginstitutioner Udgifter Indtægter 0 0 Fremtidig SFO, Esperg. Skole, foranalyse Udgifter Indtægter 0 0

20 20 Analyse - fælles byggeri plejehj./dagin Udgifter Indtægter 0 0 Jordsalg Udgifter Indtægter Ledningsomlægning Ålsgårde Centret Udgifter Indtægter 0 0 Børnehuset Vestergården - reetab Udgifter Indtægter 0 0 Kommunens arkiv, Prøvestenen Udgifter Indtægter 0 0 Halvgulv, Nordkysthallen Udgifter Indtægter 0 0 Sætningsskader Allegade Udgifter Indtægter 0 0 Istandsætn. af pavillon på Nørrevej Udgifter Indtægter 0 0 Ombygn./renov. af servicebygn./campingh Udgifter Indtægter 0 0 Værftshallerne, køb af kraner og IT Udgifter Indtægter 0 0 Automatisk Brandalarmeringsanlæg V.Fem Udgifter Indtægter 0 0 Bymuseum - Ny skorsten Udgifter Indtægter 0 0 Flytning af billiardklub Udgifter Indtægter 0 0 Anlæg i alt Udgifter

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 14.10. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 30.09. Nyhedsbrevet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 11.11. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10. Nyhedsbrevet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere