Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og kr. s-loftet for indbetalinger til ratepension m.v.) 1 I lov nr af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven), som senest ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 4 a, stk. 2, nr. 1, indsættes efter med fradrag af omkostnings- og risikopræmie :, betaling for garantier for forsikringer uden ret til rentebonus 2. 4 a, stk. 7, 5. pkt., ophæves. 3. I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes efter rente m.v. : til dækning af forpligtelser over for. 4. I 21, stk. 2, ændres en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag til: en uge før skatten indbetales, dog senest en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag og 15 dage efter udgår. 5. I 22, stk. 2, 3. pkt., affattes således: Kontohaveren forrenter det beløb, hvormed kontoen er overtrukket, med den for kontoen gældende indlånsrentesats, eller efter aftale med penge- eller kreditinstituttet med den udlånsrente, der måtte være aftalt med det pågældende institut fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på overtrækket, jf. 6. pkt.

2 I 23, stk. 2, ændres 31. marts til: 31. maj. 7. I 23, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.: I tilfælde omfattet af 23, stk. 2, 2. pkt., beregnes der af den resterende skyldige skat rente fra den 31. marts året efter indkomstårets udløb til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er nævnt i 27, stk. 5, for året efter indkomståret , stk. 4, 3. pkt., affattes således: 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse ved overførsel mellem to pensionsinstitutter, hvis det pensionsinstitut, hvorfra overførslen sker, har valgt at foretage endelig opgørelse efter stk I 24, stk. 1, ændres 1, stk. 2, til: , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse ved overførsel mellem to pensionsinstitutter, hvis det pensionsinstitut, hvorfra overførslen sker, foretager endelig opgørelse efter 23, stk I 38, stk. 1, indsættes efter Den Særlige Pensionsopsparing : eller Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. 2 I lov nr. 412 af 29. maj 2009 om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 9, indsættes efter 1. pkt.: Nedsættes eller ophører indbetalingerne til den nævnte pensionsordning med løbende udbetalinger på et senere tidspunkt, finder pensionsbeskatningslovens 18 A ikke anvendelse. 2. I 3, stk. 9, ændres 1. og 3. pkt. to steder til: 1. og 4. pkt.. 3. I 3, stk. 10, indsættes efter 6. pkt.: Nedsættes eller ophører indbetalingerne til den nævnte pensionsordning med løbende udbetalinger på et senere tidspunkt, finder pensionsbeskatningslovens 18 A ikke anvendelse. 4. I 3, stk. 11, indsættes efter 6. pkt.:

3 - 3 - Uanset 6. pkt. finder 21 A, stk. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 51, anvendelse for skattepligtige, der i indkomståret 2009 har foretaget fradrag for betalte eller forfaldne præmier og bidrag svarende til op til 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed som fastsat i pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5, 4. og 5. pkt. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Stk har virkning fra og med indkomståret 2010.

4 - 4 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Pensionsafkastbeskatningsloven Fradrag for betaling af præmier for visse garantier Dokumentationskrav i forbindelse med beskatning efter den alternative opgørelsesmetode i pensionsafkastbeskatningslovens 4a Ændring af tidspunktet for indeholdelse af pensionsafkastskat for forsikringer uden ret til rentebonus Forrentning af overtræk på pensionskonti Udskydelse af tidspunktet for betaling af pensionsafkastskat i forbindelse med ophævelse af pensionsordningen Ingen endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget ved overførsel af pensionsordninger mellem et pensionsinstitut og et pengeinstitut Ophør af personers fulde skattepligt Udbetaling af negativ pensionsafkastskat ved overgang fra beskatning på institut- til individniveau Overgangsreglerne til kr. s-loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter Efterbeskatning ved præmienedsættelse eller ophør efter omlægning af ratepension til livsvarig livrente Selvstændigt erhvervsdrivendes kapitalindskud på ratepension efter 21. april Økonomiske konsekvenser for det offentlige

5 Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Forslaget indeholder en række tekniske ændringer af den ny pensionsafkastbeskatningslov, der blev vedtaget af Folketinget i december Ændringerne vil gøre reglerne mere håndterbare for pensionsbranchen. Desuden foreslås enkelte justeringer af overgangsreglerne knyttet til kr. s-loftet for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter. 2. Lovforslagets formål og baggrund Ændringerne af pensionsafkastbeskatningsloven er af teknisk karakter. Der er tale ændringer, som pensionsbranchen har efterspurgt, således at der sikres mere smidige regler fra 1. januar 2010, som er det tidspunkt, hvor den ny pensionsafkastbeskatningslov får virkning. Bl.a. justeres reglerne for indeholdelse af pensionsafkastskat for forsikringer uden ret til rentebonus og reglerne om forrentning af overtræk på pensionskonti. Desuden indføres der regler, der regulerer den pensionsafkastbeskatningsmæssige behandling af ophør af fuld skattepligt for personer. Lovforslagets anden del består af enkelte justeringer af overgangsreglerne knyttet til kr. s-loftet for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter. Selvstændigt erhvervsdrivende sikres således smidigere overgangsregler for pensionsindbetalinger, der foretages mellem den 22. april 2009 og den 31. december Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Pensionsafkastbeskatningsloven Fradrag for betaling af præmier for visse garantier.

6 - 6 - Til en række pensionsordninger uden ret til rentebonus kan der mod betaling af en præmie opnås en garanti om et vist afkast på ordningen. Præmien vil være fradragsberettiget ved opgørelsen af pensionsafkastet efter pensionsafkastbeskatningslovens 4, mens der ikke er klar hjemmel til dette efter den alternative opgørelsesmetode efter pensionsafkastbeskatningslovens 4a. Det foreslås at justere pensionsafkastbeskatningslovens 4a, således at der i det skattemæssige afkast kan fradrages betaling for garantier for forsikringer uden ret til rentebonus Dokumentationskrav i forbindelse med beskatning efter den alternative opgørelsesmetode i pensionsafkastbeskatningslovens 4a. Har et pensionsinstitut valgt at opgøre beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 a, skal instituttet føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risikoog omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe og den enkelte forsikring. Pensionsbranchen har påpeget, at det ikke i alle tilfælde skulle være nødvendigt at føre regnskab over individuel tilskrivning af årets overskud for den enkelte forsikring. For at sikre en smidig regeldannelse foreslås det, at lovens specifikke dokumentationskrav ophæves. På denne baggrund kan Skatteministeriet indgå i dialog med branchen om, hvilke oplysninger, der er nødvendige, og på baggrund heraf fastlægge alle dokumentationskrav i bekendtgørelsesform med hjemmel i pensionsbeskatningslovens 4 a, stk Ændring af tidspunktet for indeholdelse af pensionsafkastskat for forsikringer uden ret til rentebonus. For forsikringer uden ret til rentebonus skal forsikringsselskabet m.v. indeholde skatten med tillæg af renter på det depot, som skatten vedrører, en uge før sidste rettidige betalingsdag. Renten på pensionsafkastskatten, som skal hæves sammen med skatten, matcher ikke nødvendigvis selskabets rente til kunden, hvorfor det kan være en betydelig ulempe at være forpligtet at ligge inde med skatten i op til næsten et halvt år. Det foreslås derfor, at det for forsikringer uden ret til rentebonus bliver muligt at indeholde kundeskatten og indbetale den, når det er administrativt muligt, og senest sidste rettidige betalingsdag Forrentning af overtræk på pensionskonti Overtræk på pensionskonti kan forekomme, når instituttet skal afregne pensionsafkastskatten for den enkelte kunde, hvis pensionskontoen ikke indeholder tilstrækkelige midler, da de er placeret i værdipapirer i det til pensionskontoen hørende depot. Fra 1. januar 2010 kan overtræk forrentes med den udlånsrente, der er aftalt med pensionsudbyderen. Der skal dog først ske forrentning af overtræk fra 15 dage efter, at udbyderen har fremsendt meddelelse til kon-

7 - 7 - tohaveren om, at kontoen er overtrukket. Dermed er udbyderen efter loven forpligtet til at betale skatten på kundens vegne, uden at der er mulighed for en vis forrentning i hele perioden, ligesom forrentningen forudsætter en forudgående aftale mellem udbyder og kunde. Der kan være pensionsaftaler, der ikke indeholder en sådan aftalemæssig hjemmel, men hvor forrentningen alene er sket på grundlag af den hidtidige pensionsafkastbeskatningslov. Det foreslås på denne baggrund, at adgangen til at opkræve rente for overtræk af pensionskonti ændres, så den opkrævningsadgang, der findes i de nugældende regler i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., fortsat vil gælde som en regel, der i alle situationer giver pengeinstituttet mulighed for at opkræve en vis minimumsforrentning af overtræk, men at der sideløbende hermed er mulighed for at anvende den nye renteregel allerede fra det tidspunkt, hvor udbyderen har fremsendt meddelelse til kontohaveren om, at kontoen er overtrukket Udskydelse af tidspunktet for betaling af pensionsafkastskat i forbindelse med ophævelse af pensionsordningen. Med lov nr af 19. december 2008 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, blev tidspunktet for indgivelse af skatteopgørelse og betaling af skatten udskudt fra den 31. marts året efter indkomståret til den 31. maj året efter indkomståret. Udskydelsen er alene knyttet til den løbende afkastbeskatning af pensionsordningen, ikke den afsluttende beskatning, der sker i forbindelse med en ophævelse af pensionsordningen. Det foreslås også at udskyde tidspunktet for indgivelse af afsluttende skatteopgørelse og betaling af resterende skyldig skat i den sidstnævnte situation. Der tilføjes samtidig en rentebestemmelse, således at udskydelsen ikke har nogen provenumæssige konsekvenser Ingen endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget ved overførsel af pensionsordninger mellem et pensionsinstitut og et pengeinstitut. Der skal ikke foretages en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget i forbindelse med overførsler af pensionsordninger efter pensionsbeskatningslovens 41, såfremt overførslen sker inden for samme forsikringsselskab mv. eller mellem to forsikringsselskaber mv. Reglen gælder ikke i forbindelse med 41-overførsler mellem et pensionsinstitut og et pengeinstitut. Det foreslås, at reglen udvides til også at gælde denne situation Ophør af personers fulde skattepligt. Kun pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige her til landet efter kildeskattelovens 1, og som ikke anses for hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er fremover skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven. Det er ikke reguleret i loven, hvad der sker i den situation, hvor den fulde skattepligt ophører, og pensionsafkastet fremover ikke er pensionsafkastskattepligtigt.

8 - 8 - Det foreslås, at der senest 3 måneder efter ophøret indgives endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for det løbende indkomstår og for det foregående indkomstår til told- og skatteforvaltningen, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette Udbetaling af negativ pensionsafkastskat ved overgang fra beskatning på institut- til individniveau. En række skattepligtige pensionsinstitutter, som ved udgangen af indkomståret 2009 har negativ pensionsafkastskat til fremførsel, kan få dette beløb udbetalt ved overgangen til beskatning på individniveau. Dette gælder som loven er formuleret ikke Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Dette er ikke tilsigtet, og det foreslås derfor, at også Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister kan få uudnyttet fremførselsberettiget negativ skat udbetalt Overgangsreglerne til kr. s-loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter Efterbeskatning ved præmienedsættelse eller ophør efter omlægning af ratepension til livsvarig livrente. Pensionsopsparere, der har oprettet ophørende livrenter eller ratepensionsordninger med en aftalt præmie- eller bidragsperiode på 10 år eller mere, kan for at bibeholde fuld fradragsret for ordninger med årlige indbetalinger på mere end kr. opdele den ophørende livrente eller ratepensionsordningen således, at præmier og bidrag, der overstiger loftet, kan indsættes på en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente. Pensionsopsparere, der har oprettet den pågældende ordning før 22. april 2009, kan alternativt vælge at nedsætte indbetalingerne til ratepensionen eller den ophørende livrente i 2010 og fremover til kr. (eller mindre), uden at blive omfattet af efterbeskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens 18 A, der med virkning fra 2010 er ophævet for så vidt angår ratepensioner og ophørende livrenter. Vælger den sidstnævnte kategori af pensionsopsparere at opdele ratepensionen m.v., jf. første alternativ, har det bl.a. den konsekvens, at de fremtidige indbetalinger på pensionsordningen med løbende udbetalinger vil være omfattet af efterbeskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens 18 A. Hvis indbetalingerne således nedsættes eller ophører, vil fradragene således skulle omberegnes og efterbeskattes.

9 - 9 - Dermed stilles pensionsopspareren dårligere, end hvis den pågældende fra begyndelsen havde benyttet sig af det andet alternativ og nedsat indbetalingerne på ratepensionen uden efterbeskatning efter pensionsbeskatningslovens 18 A, jf. ovenfor. Det foreslås derfor, at hvis opspareren vælger at opdele ordningen, men senere af den ene eller anden grund nødsages til at nedsætte indbetalingerne eller helt at standse dem, vil dette ikke resultere i efterbeskatning efter pensionsbeskatningslovens 18 A. Tilsvarende ændring foreslås for pensionsopsparere, der har oprettet ophørende livrenter eller ratepensionsordninger med en aftalt præmie- eller bidragsperiode på mindre end 10 år, og hvor perioden først udløber i 2010 eller senere, hvor problemstillingen vedrørende senere nedsættelse af bidragene eller præmierne til den livsvarige livrente er den samme Selvstændigt erhvervsdrivendes kapitalindskud på ratepension efter 21. april Årlige indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter, der overstiger kr., kan ikke fremføres til fradrag i følgende indkomstår. Dette gælder også engangsindskud m.v. herunder selvstændiges engangsindskud - der er aftalt den 22. april 2009 eller senere. Konsekvensen af en indbetaling, der når årets overskud er endeligt opgjort - måtte vise sig at overstige 30 pct. af overskuddet, har hidtil alene været, at den overskydende del af indbetalingen kan fremføres til fradrag i et senere indkomstår, ikke at fradragsretten for det overskydende beløb bortfalder. I 2009 vil fradraget for den overskydende del af indbetalingen imidlertid bortfalde, som overgangsreglerne til kr. s-loftet er indrettet. Der er ikke mulighed for at få det overskydende beløb udbetalt afgiftsfrit efter pensionsbeskatningslovens 21 A, stk. 2. Resultatet er, at fradragsretten for det overskydende bortfalder. Dermed kan de selvstændige føle sig tilskyndet til at foretage et ekstra forsigtigt skøn over årets overskud, hvis de vil være sikre på at opnå fuld fradragsret for hele det indbetalte beløb. Resultatet kan imidlertid være, at pensionsindbetalingen for 2009 måtte vise sig at være langt mindre end 30 pct. af årets overskud, når dette er endelig opgjort. Det er uhensigtsmæssigt. Det foreslås på denne baggrund at justere overgangsreglen således, at skattepligtige, der anvender 30 pct. s-reglen i 2009 har mulighed for at få en overskydende, ikke fradragsberettiget indbetaling tilbagebetalt (eller overført til en anden pensionsordning) efter pensionsbeskatningslovens 21 A, stk Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen nævneværdige provenumæssige konsekvenser. [Udbygges] 5. Administrative konsekvenser for det offentlige [Udestår]

10 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skønnes at gøre pensionsafkastbeskatningsreglerne mere håndterbare for pensionsbranchen 8. Administrative konsekvenser for borgerne Selvstændigt erhvervsdrivende sikres smidigere regler for pensionsindbetalinger, der foretages før Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget skønnes ikke at have EU-retlige konsekvenser. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget skønnes at gøre pensionsafkastbeskatningsreglerne mere håndterbare for pensionsbranchen Selvstændigt erhvervsdrivende sikres smidigere regler for pensionsindbetalinger, der foretages før 2010.

11 Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget skønnes ikke at have EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Til en række pensionsordninger, herunder først og fremmest ordninger af Unit-linked typen, kan der mod betaling af en præmie opnås en garanti om et vist afkast på ordningen. Ved opgørelsen af pensionsafkast efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 fradrages betalingen for garantien i ultimodepotet, hvorved beskatningsgrundlaget nedsættes. Det følger af pensionsafkastbeskatningslovens 4, stk. 3, nr. 11. Vælger pensionsinstituttet alternativt at opgøre beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 a, er der ikke klar hjemmel til at fradrage betalingen for en sådan garanti i beskatningsgrundlaget. Det foreslås derfor at justere pensionsafkastbeskatningslovens 4 a, stk. 2, nr. 1, således at der i det skattemæssige afkast kan fradrages betaling for garantier for forsikringer uden ret til rentebonus. Med denne ændring sikres en ensartet skattemæssig behandling af betalingen, uanset om pensionsinstituttet opgør beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 eller 4 a. For god ordens skyld bemærkes, at et livsforsikringsselskab ikke har fradrag i selskabsskatten for omkostningerne til garantien, der afholdes direkte af pensionsopspareren. Til nr. 2 Har et pensionsinstitut valgt at opgøre beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 a, skal instituttet efter 4 a, stk. 7, 5. pkt., føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe og den enkelte forsikring. I forbindelse med vedtagelsen af lov nr af 19. december 2008 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, hvor den nye opgørelsesmetode i pensi-

12 onsafkastbeskatningslovens 4 a gennemførtes, anførte Forsikring & Pension, at det burde overvejes nøjere, hvilke af de nævnte oplysninger, der reelt er brug for til sikring af skattemyndighedernes kontrol af skatteberegningen. Blandt andet mente Forsikring & Pension ikke, at det i alle tilfælde skulle være nødvendigt at føre regnskab over individuel tilskrivning af årets overskud for den enkelte forsikring. Hertil bemærkedes det i skatteministerens kommentar på en henvendelse fra Forsikring & Pension til Folketingets Skatteudvalg, at SKATs fremtidige kontrol af forsikringsselskaber og pensionskasser vil være en kontrol af de edb-systemer og forretningsgange, som ligger til grund for selskabernes og pensionskassernes opgørelse af beskatningsgrundlag og skat hos den enkelte pensionsopsparer. Denne form for kontrol (dataleverandørkontrol) anvendes allerede i dag for så vidt angår pengeinstitutterne og deres edb-centraler. Til brug herfor er det således nødvendigt at føre regnskab over individuel tilskrivning af årets overskud til den enkelte forsikring. Branchens bemærkninger afvistes på denne baggrund. Skatteministeriet går dog gerne i dialog med branchen om, hvilke oplysninger, der er nødvendige, herunder om det fortsat vil være nødvendigt at føre regnskab over tilskrivning af risikoog omkostningsoverskud på individniveau. Med henblik på at sikre en smidig regeldannelse foreslås det derfor at ophæve lovreglen om, at instituttet skal føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe og den enkelte forsikring. I stedet vil alle dokumentationskrav knyttet til den alternative opgørelsesmetode efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 a fastlægges i bekendtgørelsesform, jf. pensionsbeskatningslovens 4 a, stk. 11, hvorefter skatteministeren bl.a. kan fastsætte regler om de nærmere dokumentationskrav, jf. den tilsvarende bemyndigelse i pensionsafkastbeskatningslovens 4, stk. 10, knyttet til den oprindelige opgørelsesmetode efter 4. Til nr. 3 Ved lov nr af 19. december 2008 ændredes bl.a. pensionsafkastbeskatningslovens 7, stk. 2, nr. 1. Efter 7, stk. 2, nr. 1, kan beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser overfor pensionsordninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, fradrages i beskatningsgrundlaget for den foreløbige institutbeskatning for pensionskasser efter pensionsafkastbeskatningslovens 7. Ved lovændringen udgik ordene til dækning af forpligtelser over for imidlertid ved en fejl. Det foreslås at rette op herpå. Der er med ændringen ikke tilsigtet en indholdsmæssig ændring. Til nr. 4 Det påhviler det forsikringsselskab m.v., med hvilket pensionsordningen er indgået, at opgøre beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens 4 eller 4 a.

13 For forsikringer uden ret til rentebonus skal forsikringsselskabet m.v. indeholde skatten med tillæg af renter på det depot, som skatten vedrører, en uge før sidste rettidige betalingsdag. Skatten forrentes fra 20. februar til betaling sker med renten fastlagt i pensionsafkastbeskatningslovens 27, stk. 5. Skatten kan således ikke hæves på et vilkårligt tidspunkt mellem 1. januar året efter indkomståret og sidste rettidige betalingsdag. Branchen har ønsket denne bestemmelse ændret, således at det for forsikringer uden ret til rentebonus bliver muligt at indeholde kundeskatten og indbetale, den når det er administrativt muligt, og senest sidste rettidige betalingsdag. Baggrunden for ønsket er blandt andet, at renten på pensionsafkastskatten, som skal hæves sammen med skatten, ikke nødvendigvis matcher selskabets rente til kunden, hvorfor det kan være en betydelig ulempe at være forpligtet at holde skatten i op til næsten et halvt år. Det foreslås på denne baggrund at ændre pensionsafkastbeskatningslovens 21, stk. 2, således at skatten indeholdes en uge før den indbetales til told- og skatteforvaltningen, jf. ændringen af ordene en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Dermed er indeholdelsen ikke længere tidsmæssigt knyttet til sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 31. maj efter indkomstårets udløb, men til tidspunktet for indbetalingen af skatten. Indeholdelsen skal efter forslaget dog senest ske en uge før sidste rettidige indbetalingsdag. Konsekvensen er, at der kun beregnes renter i det omfang, at skatten betales efter den 20. februar. Ved 1, nr. 4, foretages en yderligere ændring, jf. ophævelsen af ordene 15 dage efter i pensionsafkastbeskatningslovens 21, stk. 2. Der er tale om en ændring for så vidt angår pensionsordninger i forsikringsselskaber mv., svarende til ændringen i 1, nr. 5, hvorefter forretning af overtræk på pensionskonti i pengeinstitutter kan ske fra det tidspunkt, hvor udbyderen har fremsendt meddelelse til kontohaveren om, at kontoen er overtrukket. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 5.. Til nr. 5 Overtræk på pensionskonti kan forekomme, når instituttet skal afregne pensionsafkastskatten for den enkelte kunde, hvis pensionskontoen ikke indeholder tilstrækkelige midler, da de er placeret i værdipapirer i det til pensionskontoen hørende depot. Forrentning af overtræk på pensionsordninger i pengeinstitutter er til og med 2009 reguleret i 21, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. Efter lovens 21, stk. 2, kan overtrækket forrentes med en rentesats, der svarer til kontoens indlånsrentesats. Med den nye pensionsafkastbeskatningslov, jf. lov nr af 12. december 2007, blev reglerne for forrentning af overtræk på pensionskonti ændret. Fra 1. januar 2010 kan overtræk forrentes med den udlånsrente, der er aftalt med pengeinstituttet, jf. førstnævnte lovs 22, stk. 2. Der skal dog først ske forrentning af overtræk fra 15 dage efter, at pengeinstituttet har fremsendt meddelelse til kontohaveren om, at kontoen er overtrukket. Finansrådet har påpeget, at

14 den nye regel overordnet set er en klar forbedring, da det nu er muligt at forrente kontohaveres overtræk med en rentesats, der fratager kontohaverne motivationen til at spekulere i overtræk med lav forrentning, jf. kontoens indlånsrentesats. Imidlertid er pengeinstituttet efter loven forpligtet til at betale skatten på kundens vegne, uden at der er mulighed for en vis forrentning i hele perioden. Der vil således altid være en periode på mindst 15 dage, hvor pengeinstituttet ikke kan opkræve nogen rente for et overtræk på pensionskontoen. Finansrådet har anført, at det ikke er en rimelig byrde at pålægge pengeinstitutterne, da overtrækket alene sker for at sikre, at pensionsafkastskatten bliver betalt. Finansrådet her endvidere påpeget, at opkrævning af rente for overtræk efter 1. januar 2010 forudsætter en aftale med kunden. Der kan være pensionsaftaler, der ikke indeholder en aftalemæssig hjemmel til at opkræve renter for overtræk, men hvor forrentningen alene er sket på grundlag af i 21, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. Hvis kunden ikke vil indgå en ny pensionsaftale med pengeinstituttet, der giver adgang til at opkræve renter af overtræk, vil overtræk på disse konti ikke kunne forrentes efter 1. januar Dette er heller ikke en rimelig byrde at pålægge pengeinstitutterne, da overtrækket alene sker for at sikre, at pensionsafkastskatten bliver betalt. Det foreslås på denne baggrund, at adgangen til at opkræve rente for overtræk af pensionskonti ændres, så den opkrævningsadgang, der findes i de nugældende regler, jf. 21, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., fortsat vil gælde som en regel, der i alle situationer giver pengeinstituttet mulighed for at opkræve en vis minimumsforrentning af overtræk, men at der sideløbende hermed er mulighed for at anvende den nye renteregel, der kræver en aftale med kunden om forrentningen, sådan som det fremgår af den nye lovs 22, stk. 2, men med den ændring, at det allerede vil gælde fra det tidspunkt, hvor udbyderen har fremsendt meddelelse til kontohaveren om, at kontoen er overtrukket. Til nr. 6 og 7 Med lov nr af 19. december 2008 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, hvor den nye opgørelsesmetode i pensionsafkastbeskatningslovens 4 a gennemførtes, blev tidspunktet for indgivelse af skatteopgørelse og betaling af skatten udskudt fra den 31. marts året efter indkomståret til den 31. maj året efter indkomståret. Baggrunden for denne ændring var, at pensionsinstitutterne først på dette tidspunkt har opgjort de omkostnings- og risikoresultater, der anvendes ved opgørelse af pensionsopsparerens skattepligtige afkast efter 4 og 4 a. Udskydelsen er alene knyttet til den løbende afkastbeskatning af pensionsordningen, ikke den afkastbeskatning, der sker i forbindelse med en ophævelse af pensionsordningen. Instituttet skal i denne situation tilbageholde skatten og angive og indbetale den til SKAT inden for 3

15 hverdage efter, at instituttet har udbetalt den skattepligtige ydelse, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 1. Herudover skal instituttet efter pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 2, senest den 31. marts efter indkomstårets udløb angive og indbetale en evt. resterende skyldig skat efter pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 1. Det foreslås at udskyde også tidspunktet for indgivelse af denne endelige skatteopgørelse og betaling af resterende skat fra den 31. marts året efter indkomståret til den 31. maj året efter indkomståret i den sidstnævnte situation. Herved kan pensionsinstitutterne have opgjort de omkostnings- og risikoresultater, der anvendes ved opgørelse af pensionsopsparerens skattepligtige afkast. Udskydelsen af indberetnings- og indbetalingsfristen i forbindelse med lov nr af 19. december 2008 skønnedes ikke at have nogen provenumæssige konsekvenser, da det følger af 21, stk. 1, at pensionsinstituttet af den beregnede endelige skat for indkomståret skal betale en rente svarende til markedsrenten fra den 20. februar året efter indkomståret til betaling sker. Skatten med tillæg af renter betales samtidig med skatteopgørelsen. Imidlertid er der ingen sådan rentebestemmelse i 23, som kan neutralisere den provenumæssige konsekvens af at udskyde indberetnings- og indbetalingsfristen. Det foreslås på denne baggrund, at der af den beregnede resterende skyldige skat efter 23, stk. 1, beregnes en rente svarende til markedsrenten fra den 31. marts efter indkomstårets udløb som er den hidtidige frist til betaling sker. Betales skatten for sent, dvs. efter den 31. maj efter indkomstårets udløb, beregnes renten dog kun til denne dag. Fra dette tidspunkt beregnes renter efter pensionsafkastbeskatningslovens 28. Til nr. 8 og 10 Efter pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, 3. pkt., skal der ikke foretages en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget i forbindelse med overførsler af pensionsordninger efter pensionsbeskatningslovens 41, såfremt overførslen sker inden for samme forsikringsselskab m.v. eller mellem to forsikringsselskaber m.v. Reglen gælder ikke i forbindelse med 41-overførsler mellem et pensionsinstitut og et pengeinstitut. Det lægger i visse tilfælde en hindring i vejen for, at den enkelte pensionsopsparer frit kan vælge, hvor opsparingen skal placeres. Pensionsopspareren kan i det afgivende institut have fået beregnet en negativ pensionsafkastskat, som ikke umiddelbart vil kunne blive udbetalt i forbindelse med ophævelsen af ordningen, idet der højst kan udbetales et beløb svarende til den skat efter pensionsafkastbeskatningsloven og den afgift efter realrenteafgiftsloven, der er betalt for de første 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, for hvilket der foreligger uudnyttet skat, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 25, stk. 1. Den endelige opgø-

16 relse af beskatningsgrundlaget betyder, at den negative pensionsafkastskat i denne situation går tabt for pensionsopspareren ved overførsel mellem et pensionsinstitut og et pengeinstitut. Vælger pensionsopspareren at flytte mellem pensionsinstitut og pengeinstitut, kan den pågældende efter gældende regler kun få modregning i eventuelt tidligere betalt pensionsafkastskat, idet der skal foretages en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 1, 1. pkt. Pensionsopspareren kan dermed se sig nødsaget til at bibeholde ordningen i samme institut i håbet om, at fremtidigt afkast i dette institut vil kunne udligne den negative skat. Dette er uhensigtsmæssigt. Det foreslås på denne baggrund, at der heller ikke skal foretages en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget i forbindelse med overførsler af pensionsordninger efter pensionsbeskatningslovens 41, hvor overførslen sker mellem et pensionsinstitut og et pengeinstitut. Ved 41-overførsler vil der dermed fremover alene skulle foretages en endelig opgørelse ved overførsel mellem to pensionsinstitutter, hvis det institut, hvorfra overførslen sker, har valgt dette, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 23, stk. 4, in fine. Det modtagende institut indgiver herefter opgørelse for perioden fra den 1. januar i indkomståret til og med den 31. december i indkomståret. Idet opgørelsesprincipperne er forskellige i pensionsinstitutter og pengeinstitutter, og da en beregningsmetode i et pensionsinstitut ikke umiddelbart kan videreføres i et pengeinstitut og omvendt, vil det afgivende institut skulle opgøre afkastet frem til overførselsdatoen og oplyse dette til det modtagende institut, men uden at afregne pensionsafkastskatten af afkastet til SKAT. Dette vil blive nærmere reguleret i den kommende bekendtgørelse til pensionafkastbeskatningsloven, svarende til den nugældende bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om regler i pensionsafkastbeskatningsloven for udenlandske penge- og pensionsinstitutter og om kompensationsudbetalinger. Med ændringen vil pensionskunder frit kunne vælge, hvor de placerer deres pensionsopsparing, uden at skulle skele til, om de kan få udlignet negativ pensionsafkastskat i det ene eller det andet institut. Pensionsafkastbeskatningslovens foreslås således konsekvensændret, således at der heller ikke ved overførsel mellem et pengeinstitut og et pensionsinstitut udbetales negativ pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningslovens 25, stk.1, men at den negative skat kan udnyttes til fradrag i skat for efterfølgende år i den modtagende ordning. Dette svarer til reglen ved 41-overførsler, der sker inden for samme forsikringsselskab m.v. eller mellem to forsikringsselskaber m.v. Til nr. 9 Kun pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige her til landet efter kildeskattelovens 1,

17 og som ikke anses for hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er fremover skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven. Begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens 2 vil derimod ikke længere være skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven. Det er imidlertid ikke reguleret i loven, hvad der sker i den situation, hvor den fulde skattepligt ophører, og pensionsafkastet dermed fremover ikke er pensionsafkastskattepligtigt. Pensionsafkastbeskatningslovens 24 regulerer alene skattepligtsophør for skattepligtige, der er nævnt i lovens 1, stk. 2, dvs. en række forskellige pensionsinstitutter. Det foreslås at lade pensionsbeskatningslovens 24 gælde også ved pensionsberettigedes ophør af fuld skattepligt. Herefter skal der senest 3 måneder efter ophøret indgives endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt af skatten for det løbende indkomstår og for det foregående indkomstår til told- og skatteforvaltningen, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette. Skyldige skattebeløb med tillæg af eventuelle renter indbetales samtidig med indsendelse af opgørelserne. Til nr. 11 Efter pensionsbeskatningslovens 38 kan skattepligtige efter 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (pensionsafkastbeskatningsloven), som ved udgangen af indkomståret 2009 har negativ pensionsafkastskat til fremførsel, få dette beløb udbetalt. Reglen er en konsekvens af, at skattepligten efter den ny pensionsafkastbeskatningslov er omlagt fra institutniveau til individniveau. Udbetaling af uudnyttet negativ skat ved overgangen til de nye regler gennemføres for de institutter, for hvem der sker ændringer i beskatningen efter forslaget. For så vidt angår Arbejdsmarkedets Tillægspension gælder udbetalingsadgangen kun uudnyttet negativ pensionsafkastskat, der kan henføres til Den Særlige Pensionsopsparing ud fra den betragtning, at skattepligten for resten af pensionsopsparingen i ATP ikke omlægges. Som reglen er formuleret, sker der imidlertid ikke udbetaling til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, uagtet at skattepligten også i dette tilfælde omlægges fra institut- til individniveau. Dette er ikke tilsigtet. Det foreslås på denne baggrund at ændre pensionsafkastbeskatningslovens 38, således at også Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister kan få uudnyttet fremførselsberettiget negativ skat udbetalt. Dette vil ske efter de samme regler som for resten af de udbetalingsberettigede pensionsinstitutter.

18 Til 2 Til nr. 1-3 I forbindelse med indførelsen af et loft for indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter indførtes en række overgangsregler, jf. forslag L 200 til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.). For pensionsopsparere, der før 22. april 2009, d.v.s. fremsættelsesdatoen for det nævnte lovforslag, har oprettet ophørende livrenter og ratepensionsordninger med en aftalt præmie- eller bidragsperiode på 10 år eller mere, gælder, at de som første mulighed kan vælge at nedsætte indbetalingerne til ratepensionen eller den ophørende livrente i 2010 og fremover til kr. (eller mindre), uden at blive omfattet af efterbeskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens 18 A, der med virkning fra 2010 er ophævet for så vidt angår ratepensioner og ophørende livrenter. De pågældende pensionsopsparere kan som anden mulighed også opdele den ophørende livrente eller ratepensionsordningen således, at præmier og bidrag, der overstiger grænsen på kr., kan indsættes på en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente, med fradragsret. Det har bl.a. den konsekvens, at de fremtidige indbetalinger på pensionsordningen med løbende udbetalinger vil være omfattet af efterbeskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens 18 A. Hvis indbetalingerne således nedsættes eller ophører, vil fradragene således skulle omberegnes og efterbeskattes. Dermed stilles pensionsopspareren dårligere, end hvis den pågældende havde benyttet sig af den nævnte mulighed for at nedsætte indbetalingerne på ratepensionen uden efterbeskatning efter pensionsbeskatningslovens 18 A, jf. ovenfor. Det foreslås derfor, at såfremt den ophørende livrente eller ratepensionsordningen opdeles, således at præmier og bidrag, der overstiger grænsen på kr., indsættes på en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente, vil en senere nedsættelse eller et ophør af indbetalingerne ikke resultere i efterbeskatning efter pensionsbeskatningslovens 18 A. Den nævnte undtagelse gælder alene pensionsopsparere, der har oprettet den pågældende ratepension eller ophørende livrente før den 22. april En pensionsopsparer, der har oprettet

19 en ophørende livrente eller ratepension med en aftalt præmie- eller bidragsperiode på 10 år eller mere efter den 22. april 2009, og som siden opdeler indbetalingerne for at opnå fuld fradragsret, vil fortsat være omfattet af pensionsbeskatningslovens 18 A, såfremt indbetalingerne senere ophører eller nedsættes. Der foreslås en tilsvarende ændring for pensionsopsparere, der før 22. april 2009 har oprettet ophørende livrenter og ratepensionsordninger med en aftalt præmie- eller bidragsperiode på mindre end 10 år, hvor perioden ikke er udløbet i Disse pensionsopsparere kan for at bibeholde fradraget i 2010 og fremover bl.a. vælge at indbetale de resterende præmier eller bidrag til en pensionsordning med løbende ydelser, bortset fra en ophørende livrente. Dermed omfattes de umiddelbart af pensionsbeskatningslovens 18 A, hvis præmierne eller bidragene senere nedsættes eller standses. Det foreslås også i denne situation, at såfremt de resterende præmier eller bidrag vælges indsat på en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente, vil en senere nedsættelse eller et ophør af indbetalingerne ikke resultere i efterbeskatning efter pensionsbeskatningslovens 18 A. Til nr. 4 Det er et almindeligt princip knyttet til kr.'s-loftet for indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter, at overskydende indbetalinger ikke kan fremføres til fradrag i følgende indkomstår. Der kan alene opnås fradrag for indbetalinger op til kr., og et eventuelt overskydende beløb kan ikke fradrages, hverken i indskudsåret eller følgende år. Princippet finder også anvendelse for kapitalindskud og pensionsaftaler med en kortere præmie- eller bidragsperiode end 10 år, der er aftalt den 22. april 2009 eller senere. Fradragsfordelingsbeløb vedrørende 2010 og senere indkomstår knyttet til forfaldne præmier og bidrag for 2009 vil dermed bortfalde, medmindre et beløb svarende til dette beløb overføres til en livsvarig livrente. Overførsel skal ske senest den 30. december Selvstændige står i dette tilfælde i en særlig situation, såfremt de vælger af anvende 30 pct. sreglen for indskud på pension i perioden 22. april til 31. december Som hidtil vil de skulle foretage et skøn over årets overskud i forbindelse med deres pensionsindbetalinger med henblik på at indbetale et beløb nogenlunde svarende til 30 pct. af årets overskud. Årets overskud kan således normalt først opgøres endeligt et stykke ind i det følgende år. Konsekvensen af en indbetaling, der måtte vise sig at overstige 30 pct. af overskuddet, har hidtil alene været, at den overskydende del af indbetalingen kan fremføres til fradrag i et senere indkomstår, ikke at fradragsretten for det overskydende beløb bortfalder. I 2009 vil fradraget for den overskydende del af indbetalingen imidlertid bortfalde, som overgangsreglerne til kr. s-loftet er indrettet. Samtidig er der ikke mulighed for at få det overskydende beløb udbetalt afgiftsfrit efter pensionsbeskatningslovens 21 A, stk. 2. Resultatet er, at

20 fradragsretten for det overskydende bortfalder Dette stiller de pågældende selvstændige i en uhensigtsmæssig situation, hvor de, hvis de vil opnå fuld fradragsret for hele det indbetalte beløb, vil kunne føle sig tilskyndet til at foretage et forsigtigt skøn over årets overskud med det resultat, at pensionsindbetalingen for 2009 måtte vise sig at være langt mindre end 30 pct. af årets overskud. Det foreslås på denne baggrund at justere overgangsreglen således, at skattepligtige, der anvender 30 pct. s-reglen i 2009, har mulighed for at få en overskydende, ikke fradragsberettiget indbetaling tilbagebetalt (eller overført til en anden pensionsordning) efter pensionsbeskatningslovens 21 A, stk. 2. Tilbagebetalings- og overførselsmuligheden gælder alene i det omfang, at der foretages fradrag efter 30 pct. s-reglen, ikke såfremt der foretages fradrag med 1/10 af indbetalingen, jf. pensionsbeskatningslovens 18, stk. 3 og 4, eller såfremt der foretages fradrag svarende til opfyldningsfradraget ( kr. i 2009) efter pensionsbeskatningslovens 18, stk. 5. Til 3 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende Til stk. 2 Det foreslås, at lovforslagets 1 har virkning fra og med indkomståret 2010, dvs. på samme tidspunkt som den nye pensionsafkastbeskatningslov får virkning.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. december 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 48 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (Delvis

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Høringsudgave Den 29. august 2008

Skatteministeriet J. nr Høringsudgave Den 29. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-321-0010 Høringsudgave Den 29. august 2008 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Justeringer) 1 I pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven 2008/1 LSF 41 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-321-0010 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 76 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 76 Folketinget Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. E-mail til mw@skat.dk; jakob.nielsen@skat.dk; anders.n@skat.dk; hardy.pedersen@skat.dk og js@skat.dk Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 22 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-321-0014 Dato: 7. oktober 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 2. oktober 2009. Nr. 942. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Herved bekendtgøres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 2 Offentligt 27. november 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Vores ref. CA/LHA/hes Journalnr Deres ref. Dato Kommentarer til forslag til Pensionsafkastbeskatningslov - L 10

Vores ref. CA/LHA/hes Journalnr Deres ref. Dato Kommentarer til forslag til Pensionsafkastbeskatningslov - L 10 Forsikring & Pension Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K pr. mail Vores ref. CA/LHA/hes Journalnr. 1.8.2.6-012 Deres ref. Dato 29.11.2007 Kommentarer til forslag til Pensionsafkastbeskatningslov

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere