Sort arbejde er faldet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sort arbejde er faldet"

Transkript

1 Nyt fra April 26 Sort arbejde er faldet Befolkningen i Danmark arbejdede mindre sort i 25 end i 21. Det viser en ny analyse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført på baggrund af interview med knap 1. danskere. Faldet i det sorte arbejde skyldes især, at de, der arbejder sort, arbejder færre timer end tidligere: Den gennemsnitlige ugentlige sorte arbejdstid er faldet med mere end én time fra godt fem i 21 til knap fire timer i 25. Men lidt færre arbejder også sort i dag. Claus Larsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed peger på, at faldet i det sorte arbejde er markant: Vi undersøger, hvor meget det sorte arbejde fylder i forhold til den samlede samfundskage bruttonationalproduktet. Vi har målt det sorte arbejde siden 1994, og det toppede i 21 med 3,8 pct. af bruttonationalproduktet. I 25 var det faldet til 3 pct. et niveau, det også lå på i 9 erne. I kroner og øre udgjorde værdien af det sorte arbejde målt i markedspriser 46 mia. kr. i 25. Faldet i sort arbejde skyldes alene, at mændene arbejder mindre sort. Kvinderne arbejder nemlig mere sort i dag, end de Sort arbejde i Danmark Pct. af BNP ,4 3,1 2,6 2,7 Gennemsnit 3, Figur 1 Note: Antal arbejdstimer i den sorte sektor i procent af antal arbejdstimer i den formelle økonomi, årige. 3,8 3,4 3, Sort arbejde i Danmark i 21 og i 25 fordelt på køn Pct. af BNP figur 2 Note: Antal arbejdstimer i den sorte sektor i procent af antal arbejdstimer i den formelle økonomi, årige. Sort arbejde udført af kvinder steg med ca. 5 pct. fra,75 pct. målt i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) i 21 til omkring 1,15 pct. i 25. Sort arbejde udført af mænd faldt i samme periode med en tredjedel fra tæt på 3 pct. til lige under 2 pct. gjorde i 21; flere kvinder arbejder sort, og de gør det i flere timer. Faktisk har de sortarbejdende kvinder nu gennemsnitligt flere sorte timer om ugen end mændene. Vi er ikke i stand til at give en entydig forklaring på denne udvikling mellem kønnene. Men især to forhold har nok spillet ind. Det ene er, at en meget stor del De sortarbejdende kvinder har nu af mændenes sorte arbejde ligger inden for gennemsnitligt flere sorte timer om bygge- og anlægsbranchen. Netop i forhold ugen end mændene til denne branche har regeringen optrappet kontrollen og kørt kampagner for at påvirke holdningen til det sorte arbejde. Det kan have fået nogle mænd til at skrue ned for aktiviteten. Det andet forhold, der falder i øjnene, drejer sig om kvinderne: Stoppet for hjemmeserviceordningen har givet betydet, at en del af rengøringen i private hjem nu igen er blevet sort, siger Claus Larsen. Der er dog stadig langt flere mænd end kvinder, som arbejder sort. Godt hver fjerde mand og hver syvende-ottende kvinde svarede i 25 bekræftende Fire bud på, hvor- Næste side > på, at de havde arbejdet sort inden for de for det sorte arbejde er seneste 12 måneder. faldet

2 Fire bud på, hvorfor det sorte arbejde er faldet Det sorte arbejde opgjort i markedspriser faldt med godt en femtedel fra 21 til 25 fra et omfang svarende til 3,8 pct. af BNP til 3, pct. I 25 arbejdede danskerne sort i omkring 153 millioner timer mod ca. 27 millioner timer i 21. Et sådant fald rejser et helt naturligt spørgsmål: Hvorfor ser vi denne bevægelse? Svaret er: Vi ved det ikke præcist men vi kan give et bud på det. Faktisk synes hele fire bud at kunne bidrage til at forklare, at der i dag arbejdes mindre sort end for bare få år siden. Økonomisk opsving og ikke mindst stigende aktivitet inden for bygge og anlæg kunne ellers umiddelbart give forventninger om mere sort arbejde pga. flaskehalse på det formelle arbejdsmarked. Men det totale antal timer, der blev arbejdet sort i bygge og anlæg, faldt faktisk både fra 21 til 24, hvor vi også gennemførte en interviewundersøgelse, og fra 24 til 25. Bygge og anlægs relative andel af samtlige sorte timer var i 25 faldet til knap 42 pct. mod ca. 53 pct. i 21. Én forklaring på faldet kan være, at en del sort arbejde faktisk er blevet flyttet over i den formelle del af økonomien, og/eller at et mætningspunkt er nået. Som det bliver vist i artiklen på side 6-7, har bygge- og anlægssektoren faktisk tegnet sig for den største stigning i beskæftigelsen i den formelle sektor de seneste to år, Danskernes holdning til syv spørgsmål om sort arbejde mv. Tabel Få udført sort arbejde 5, ,9 - Sort arbejde - 4, Selv udføre sort arbejde 4, ,6 - Privat får udført sort arbejde af privat ,9 4,7 Privat får udført sort arbejde af firma ,6 2,6 Firma får udført sort arbejde af privat ,4 2,5 Firma får udført sort arbejde af firma ,1 2,1 Køre med bus eller tog uden billet 1,8 1,8 1,9 2, 2,1 Snyde i skat, såfremt man har muligheden 2,5 2, 2,3 2, 2, Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Note: Gennemsnitssvar på en skala fra 1-1, hvor 1=Billiger slet ikke og 1=Billiger i høj grad. - Ingen måling. Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Told- og Skattestyrelsen (25b). hvor 12.5 flere er kommet i arbejde alene der. I den uformelle del af økonomien havde bygge og anlæg desuden kun en stigning i den sorte timeløn mellem 21 og 25 som gennemsnittet. Det tyder ikke på overophedning. Den stigende aktivitet inden for den formelle del af bygge- og anlægssektoren har dog måske alligevel sat spor i den sorte sektor: Faglærte har som den eneste stillingsgruppe øget deres tidsforbrug på sort arbejde mellem de to undersøgelser og har desuden oplevet en stigning i deres sorte timebetaling på 22 pct. mod en gennemsnitlig stigning på 13 pct. Den anden mulige forklaring på, at der nu arbejdes mindre sort end tidligere, er regeringens Fairplay-kampagne, der blev præsenteret i august 24. Via reklamer og kontrolaktiviteter satte man fokus på, at det er både unfair, usportsligt og strafbart at arbejde sort. Fokus var i høj grad på arbejde inden for bygge- og anlægssektoren. At vi nu arbejder mindre sort end tidligere kunne være et udtryk for, at kampagnen virkede. At befolkningen er blevet ramt på moralen, eller på bevidstheden om det strafbare i skatteunddragelse. Om det er tilfældet er svært at sige. I manges øjne er sort arbejde ikke nødvendigvis skattesnyd. Det har vist sig i undersøgelser af befolkningens holdning til forskellige handlinger, der indebærer overtrædelse af love og regler. Såvel køb som salg af sort arbejde har været og er bredt accepteret, om end det tilsyneladende er lidt mindre accepteret nu end tidligere, og så afhænger det af, hvem der gør det og for hvem. På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er helt uacceptabelt, faldt accepten af at udføre eller få udført sort arbejde fra ca. 5 til under 4 (se øverst i tabel 1). Spørgsmålene i 24 er stillet i oktober og november, hvor Fairplay-kampagnen var blevet præsenteret i august. Faldet kan derfor være et resultat af kampagnen, men det kan også være resultatet af ændrede holdninger over en længere periode. Det kan man ikke sige med sikkerhed, når der ikke foreligger nogen måling umiddelbart før, kampagnen blev sat i gang. Til gengæld ser der ikke ud til at være sket noget fra 24 til 25. Det fremgår af tal- 2 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26

3 lene midt i tabel 1, der også viser, at holdningen til sort arbejde er nuanceret og afhænger af omstændighederne. Det viser sig ikke så overraskende at det er mest accepteret, hvis det sorte arbejde foregår mellem private. Her får man i 24 et gennemsnitssvar på 4,9, hvilket er en høj grad af accept og præcis det samme som holdningen tilbage i 1997 til selv at udføre sort arbejde. Accepten bliver mindre, hvis firmaer er involveret. Ser man på, hvor mange der enten har arbejdet sort eller ville være villige til at gøre det, hvis de fik muligheden, er der ikke tegn på, at kampagnen har flyttet holdningen til sort arbejde meget: Det var 56,5 pct. i 21 og 54,2 pct. i 25. Disse tal er ikke vist i tabel 1. Tabellens nederste del viser de handlinger, der er mindst accepterede. Holdningen til det at snyde i skat, som altså ikke sidestilles med sort arbejde, er blevet strammet siden Gennemsnittet faldt fra 2,5 til 2, og ligger nu på samme lave niveau som accepten af, at firmaer arbejder sort for hinanden, og accepten af at køre med tog eller bus uden at købe billet. Noget af det mindst accepterede er at modtage sociale ydelser, man ikke er berettiget til. Her har gennemsnittet ligget stabilt på 1,4. Ud over holdningsbearbejdelse indebærer Fairplay-kampagnen som omtalt også elementer af øget kontrol og straf. Rockwool Fondens Forskningsenhed har både i 21 og igen i 24 og 25 stillet spørgsmål om den formodede risiko for at blive opdaget og straffet, hvis man arbejder sort. Mens moralen altså var uændret fra 24 til 25, er frygten for at blive opdaget og straffet faldet i 25 og mindre end i 21 (se tabel 2). Regeringens Fairplay-kampagne har tilsyneladende ikke påvirket dette spørgsmål som ønsket. I oktober 24, kort tid efter at kampagnen er begyndt, mener 15, pct., at risikoen er stor eller meget stor, mod 13,9 pct. i 21. Et år inde i kampagnen, i september 25, er andelen kun 13,4 pct. Andelen, der mener, at risikoen er lille, er derimod steget jævnt. Kampagnen har med andre ord ikke sat en skræk i livet på danskerne. En tredje mulig forklaring på faldet i det sorte arbejde er, at østudvidelsen af EU har sat øget fokus på arbejdet i bygge- Tabel 2 Formodet risiko for at blive opdaget og straffet, hvis man arbejder sort, pct. og anlægsbranchen. Der har ikke mindst fra fagforeningsside været meget opmærksomhed på det arbejde, som håndværkere fra de nye EU-medlemslande har udført for private. Det og så Fairplay-kampagnen kan have gjort nogle mere forsigtige med, hvem de laver aftaler med. Situationen kan være, at man ikke holder op med at arbejde sort, men man undlader at påtage sig nogle opgaver, man ellers ville have sagt ja til, og nedsætter dermed tidsforbruget. Og så har håndværkere fra de nye medlemslande selvfølgelig løst en del af de opgaver, som danske håndværkere ellers skulle have taget sig af evt. sort. En fjerde forklaring kunne være regeringens skattestop. Umiddelbart ville man regne med, at et mindre skattetryk betyder et mindre incitament til at snyde i skat. Men heller ikke sammenhængen mellem skatter og sort arbejde er så entydig, at man uden videre kan tage svarene som udtryk for, at det er forklaringen. Kvinder mere aktive Meget stor eller ret stor 13,9 15, 13,4 Ret lille eller meget lille 79,5 81, 83,8 Ved ikke / nægter at svare 6,5 4, 2,7 I alt Note: Summen kan afvige fra 1 pga. afrunding. Faldet i det sorte arbejde, i forhold til 21, ser ifølge undersøgelsen fra 25 ud til at skyldes, at de mænd, der arbejder sort, nu gør det i færre timer. Til gengæld er der både flere kvinder, der arbejder sort, og de gør det i flere timer end i 21 faktisk nu også i flere timer end mænd, når først beslutningen om at arbejde sort er truffet. Forklaringen på, at flere kvinder arbejder sort, kan være, at hjemmeserviceordningen er blevet aftrappet. Det kan have flyttet timer fra det formelle til det sorte arbejdsmarked fx ved, at de familier, der tidligere havde hjemmeservice, fortsat får gjort rent, men nu sker det bare i den sorte økonomi. Af Claus Larsen Spørgsmålet lød: De, der udfører sort arbejde, løber jo en vis risiko for, at skattevæsen og toldvæsen opdager det og uddeler efterregning og måske bøder mv. Mener De, at risikoen for den enkelte er meget stor, ret stor, ret lille eller meget lille? Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26 3

4 Jo yngre jo mere sort arbejde Den typiske udbyder af sort arbejde i Danmark er ung. Han er studerende, faglært, ufaglært eller selvstændig. Og så er han mand. Sådan har det været i samtlige Rockwool Fondens Forskningsenheds målinger siden den første i 1994 til de seneste i 24/5, der nu offentliggøres. Andelen af faglærte, der arbejder sort, er dog faldet siden 1994 fra halvdelen til en tredjedel. De ligger nu ikke meget Blandt de årige over niveauet blandt ufaglærte og selvstændige og er arbejder knap hver anden blevet overhalet af de studerende. sort. Det samme gør sig Som det fremgår af figur gældende for hver tredje 2-3 og tabel 3, svarer hver anden af de årige ja til 29-årig, hver fjerde spørgsmålet om, hvorvidt årig, hver femte 4-49-årig de har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder, og hver sjette 5-59-årig mens det er ca. hver tredje 2-29-årig, hver fjerde 3-39-årig og hver femte 4-49-årig. Blandt alle svarpersoner er det omtrent hver femte, der har arbejdet sort. De 4-49-årige arbejder dermed sort på et niveau svarende til gennemsnittet, mens de, der er over 5 år, arbejder mindre sort end gennemsnittet af befolkningen. Figur 4 og tabel 3 viser, at deltagelsen på det sorte arbejdsmarked netop blandt faglærte, ufaglærte, studerende og selvstændige ligger over gennemsnittet for befolkningen som helhed, mens funktionærer, pensionister og arbejdsløse ligger under. Figur 3 Andel af aldersgruppen, der har arbejdet sort, 24/5 Procent år 2-29 år Noter og kilde: Se tabel år 4-49 år Gennemsnit 5-59 år 6-69 år Andel af stillingsgruppen, der har arbejdet sort, 24/5 Procent Studerende Faglært Noter og kilde: Se tabel 3. Ufaglært Selvst./medhj. ægtefælle Gennemsnit Funktionær/tjenestemand Ledige arbejder mindre sort Arbejdsløs Figur 4 Pensionist Det er værd at bemærke, at undersøgelsen peger på, at arbejdsløse arbejder mindre sort end gennemsnittet. Mange har måske en opfattelse af, at en stor del af de ledige supplerer deres kontanthjælp eller dagpenge med sorte penge hist og her. Det er der intet i denne undersøgelse, der tyder på. Og det resultat ligger i forlængelse af, hvad anden forskning har fundet frem til i Danmark og andre lande. Ifølge Pedersen (23) var der blandt fem forskere, der undersøgte emnet i en række europæiske lande, fuldstændig enighed om, at det sorte arbejde, der udføres af ledige, er ubetydeligt. Forklaringen på arbejdsløses ringe deltagelse i det sorte arbejde kan være, at de simpelthen ikke har samme adgang til at få opgaver som andre. Når en brolægger laver en privat indkørsel hvidt, er det nemt at støde ind i naboer, der ønsker at få lavet en tilsvarende sort. Naboerne kan jo se, at han kan sit job, har værktøjet og en aftale om at få arbejdet udført den kommende weekend kan ligge lige for. Den slags kontakter får man ikke som arbejdsløs. En anden forklaring kan dog også være, at ledige i mindre grad vil oplyse, om de har arbejdet sort. Ledige, der arbejder sort, snyder jo i dobbelt forstand med skatten og med den ydelse, de får fra det offentlige så uanset hvor meget intervieweren garanterer anonymitet i undersøgelsen, så er det måske sværere at indrømme, end hvis man bare har arbejdet sort. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26

5 Tabel 3 Andel af befolkningen, der har arbejdet sort 21 24/5 Procent Mand 29,4 27,8 Kvinde 11,5 13, år 42, 45, år 26,8 3, år 24,5 27, år 22,1 21, år 15,9 15, år 11,5 1, år *6,1 *3,9 Selvstændig/medhjælpende ægtefælle 27,8 25,4 Funktionær/tjenestemand 18,2 18, Faglært 29,2 32,5 Ufaglært 28,6 25,6 Arbejdsløs *9,9 *11,1 Pensionist 9,5 9,4 Studerende 25,2 38,9 Andet *5,9 *11,4 Alle 2,3 2, , ,8 Antal personer Noter: Procent af årige, der har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder. Andelene er beregnet inkl. ved ikke- og nægtersvar. * Færre end 2 respondenter i cellen. Dobbelt så mange mænd som kvinder arbejder sort Tilbage i 199 erne svarede hver fjerde ja til at have arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder (se figur 5). Omkring årtusindskiftet faldt andelen til omtrent hver Andel af befolkningen, der har arbejdet sort Procent Noter og kilde: Se tabel Alle Mænd Kvinder Figur 5 25 femte. Det billede at hver femte arbejder sort er blevet bekræftet i den seneste undersøgelse. Det dækker dog, som figur 5 og tabel 3 viser, over betydelige forskelle kønnene imellem: Knap 28 pct. af mændene arbejder sort, mens det kun gælder knap 14 pct. af kvinderne. Med andre ord: Dobbelt så mange mænd som kvinder arbejder sort. Siden 21 er andelen blandt kvinder dog steget, mens andelen blandt mænd er faldet. Det er ikke kun jyderne Der var en gang, hvor der blev arbejdet mere sort i Jylland og på Fyn end på Sjælland. Sådan er det ikke mere, viser de seneste undersøgelser. Forskellene mellem landsdelene er efterhånden stort set jævnet ud, både i forhold til tilbøjeligheden til at arbejde sort og den faktiske deltagelse i sort arbejde. Af Claus Larsen Ekstra fokus på sort arbejde i 24 og 25 Interviewundersøgelserne i 24 og 25 blev gennemført i en periode med ekstra meget fokus på sort arbejde pga. regeringens såkaldte Fairplay-kampagne mod sort arbejde og illegalt arbejde og socialt bedrageri. Kampagnen blev præsenteret en måned før den første af interviewundersøgelserne, men da spørgsmålene drejer sig om sort arbejde, man har udført i løbet af de seneste 12 måneder, har den kun kunnet nå at påvirke en mindre del af den dækkede periode. Den anden af de to interviewundersøgelser blev gennemført, da kampagnen havde været i gang i godt et år. Kampagnen ser ikke ud til at have påvirket svarvilligheden i de to undersøgelser nævneværdigt. Så det kan ikke afvises, at kampagnen og kontrolaktiviteter i efteråret 24 og foråret 25 har fået folk til at arbejde mindre sort de, som arbejdede sort, gjorde det i færre timer. Vores undersøgelser tyder imidlertid også på, at svarvilligheden falder betydeligt umiddelbart efter en meget intensiv kontrolkampagne. Fairplay-kampagnen og mediedækningen af den var mere intens i nogle perioder end andre. Fx var der stor aktivitet i maj 25, hvor navnlig byggepladser fik kontrolbesøg. Kort tid efter, i begyndelsen af juni, spurgte vi igen tilfældigt udvalgte personer om sort arbejde og fandt et meget lavt niveau. Specielt var det sorte arbejde inden for bygge og anlæg meget lavt kun omkring en tredjedel af, hvad det i gennemsnit havde ligget på i de nærmest foregående undersøgelser. Svarene fra juni 25 indgår naturligvis ikke i opgørelsen af det sorte arbejde for 25. I september, dvs. fire måneder efter den intensive kampagne, undersøgte vi så omfanget af sort arbejde for 25, og her fandt vi, som det er fremgået, et mere almindeligt mønster, men også et omfang som samlet set lå under niveauet året før. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26 5

6 Det sorte løngab er steget mellem mænd og kvinder Mænd er bedre til at presse den sorte timeløn op end kvinderne. Fra 21 til 24/5 har mænd i gennemsnit øget deres timeløn for sort arbejde med godt 13 pct. fra 121 kroner til 137 kroner, mens kvindernes timeløn for sort arbejde i samme periode kun er steget med 1,5 pct. fra 14 kroner til 115 kroner. Mændene tager sig altså bedre betalt end kvinderne, når de udfører arbejde uden om skattevæsenet, ganske som når skattevæsenet får deres del, og de er også bedre til at få løftet timelønnen. Sorte timelønninger Kroner Noter og kilde: Se tabel /5 Mænd Kvinder Figur 6 De højere lønstigninger til mænd hænger delvis sammen med, at mændene er overrepræsenterede i de stillinger og brancher, som har haft de største lønstigninger. Det kunne for eksempel være gruppen af faglærte. Som det fremgår af tabel 4, har denne gruppe oplevet lønstigninger over gennemsnittet. Deres sorte timebetaling er steget med 22 pct. fra 116 kroner til 142 kroner. Andre grupper, som har evnet at få mere i den sorte lønningspose, er de 3-39-årige, selvstændige og offentligt ansatte. Moderate lønstigninger i byggebranchen Det er nærliggende også at lede efter forklaringen på løngabet mellem mænd og kvinder i den travle byggebranche. Det er et område med stigende efterspørgsel på arbejdskraft, og når det bliver vanskeligere at finde en tømrer til de nye gulvplanker i stuen, skulle man tro, at det ville presse timelønningerne i vejret også de sorte timelønninger. Som det fremgår af tabel 4, er de gennemsnitlige sorte timelønninger i bygge- og anlægssektoren imidlertid kun steget med 12 procent fra 117 kroner i 21 til 131 kroner i 24/5, og lønningerne inden for bygge og anlæg ligger i dag som i 21 på gennemsnittet for hele den sorte sektor. Sorte timelønninger Tabel /5 Kroner Mand Kvinde år år år år år Selvstændig/medhjælpende ægtefælle Funktionær/tjenestemand Faglært Ufaglært Arbejdsløs *76 *79 Pensionist * Studerende Landbrug mv Fremstillingsvirksomhed *127 *6 Bygge og anlæg Handel og reparation 112 *121 Hotel og restauration Transport og telekommunikation Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenesteydelser *18 * Alle Antal personer Noter: Gennemsnitlig sort timeløn blandt årige, der har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder. * Færre end 2 respondenter i cellen. Faglærte har dog med de nævnte 22 pct. øget deres sorte timeløn noget mere end gennemsnittet og, som tabel 5 viser, som den eneste stillingsgruppe også deres tidsforbrug på sort arbejde. 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26

7 Når stigningen i den sorte timeløn ikke er mere markant, kan det skyldes, at de gode tider i byggeriet har flyttet sort arbejde til arbejde i den formelle økonomi. Beskæftigelsen i den formelle økonomi har generelt været stigende de senere år, og stigningen har været drevet af brancherne bygge og anlæg, handel, hotel og restauration samt finansiering og forretningsservice (Danmarks Statistik 26). Bygge og anlæg tegnede sig for den største stigning på 8,5 procent siden 23 svarende til 12.5 flere beskæftigede. Undersøgelserne her viser til gengæld et fald i det antal timer, der arbejdes sort inden for bygge og anlæg, og i 25 er sektorens andel af det totale antal sorte arbejdstimer også faldet fra over halvdelen i 21 til godt 4 procent. Den sorte sektor i forhold til BNP Når Jensen reparerer bulerne i Larsens bil uden regning, så er Jensen selvfølgelig mest interesseret i, hvor meget han får i hånden i kroner og øre. Det vil sige den nominelle værdi, men ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er værdien målt på antal arbejdede timer mindst lige så interessant. Omfanget målt i arbejdstimer blev allerede omtalt i de to første artikler, der beskrev, hvordan ikke blot antallet af kvinder, der arbejder sort, steg fra 21 til 25. De kvinder, der arbejder sort, gør det nu også i flere timer. Dette fremgår af tabel 5. Udviklingen for mænd har været den modsatte, og da dobbelt så mange mænd som kvinder arbejder sort, er det samlede resultat et fald. Hvis man kombinerer oplysninger om, hvor stor en del af befolkningen, der arbejder sort, med hhv. tidsforbruget i den sorte sektor og de opgjorte timelønninger, kan man beregne den sorte sektors omfang i markedspriser og i faktisk betalte sorte priser. Som tidligere vist, svarer den sorte sektors omfang opgjort i markedspriser til 46 mia. kr. i 25, hvilket er et fald fra 51 mia. kr. i 21 og 5 mia. kr. i 24. Dette svarer til et skøn over, hvad de tilsvarende arbejdstimer ville være værd på det almindelige arbejdsmarked. Skønnet bygger på personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år). Målt i forhold til BNP svarer udviklingen til et fald fra 3,8 pct. i 21 til 3,4 pct. i 24 og 3, pct. i 25. Ugentligt tidsforbrug på sort arbejde Tabel /5 Timer:minutter Mand 5:36 3:53 Kvinde 3:24 4: år 6:24 5: år 4:18 2: år 3:12 3: år 6:36 4: år *6:48 6:34 Selvstændig/medhjælpende ægtefælle 4:12 2:17 Funktionær/tjenestemand 5:3 3:4 Faglært 4:6 4:56 Ufaglært 4:36 2:36 Arbejdsløs *13:24 *9: Pensionist *7: 6:23 Studerende *5:3 4:15 Alle 5:12 4:8 24-4: :49 Antal personer Noter: Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug på sort arbejde blandt årige, der har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder. * Færre end 2 respondenter i cellen. Den faktiske betaling for sort arbejde er dog mindre, fordi sort arbejde selvfølgelig er karakteriseret ved, at køber og sælger så at sige deler sparet skat og moms i porten. Desuden arbejder mange jo sort med noget, de ikke er uddannet til eller ikke arbejder med til daglig, og de kan derfor heller ikke kræve den samme betaling som en fagmand. Den sorte sektors samlede omfang opgjort som faktisk pris gange mængde (antal timer) og sat i forhold til BNP giver et omfang i 25 svarende til 1,2 pct. mod 1,8 pct. i 21. De to procenter dækker over, at årige danskere i 21 arbejdede sort i alt 27 millioner timer til en betaling på i gennemsnit 117 kroner. Ganget sammen giver det sort arbejde for 24 milliarder kroner målt i sorte priser. I 25 var det omkring 153 millioner timer gange 125 kroner eller godt 19 milliarder kroner. Af Claus Larsen Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26 7

8 Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden, herunder også stof af almindelig nyhedsmæssig værdi. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. Ansvarshavende redaktører: Forskningschef Torben Tranæs og formidlingschef Bent Jensen. Forskningsenhedens øvrige medarbejdere er: Forskningsassistent Martin Damgaard, forskningsassistent Duy Thanh Huynh, forsker Claus Larsen, forskningsassistent Marie Martinsen, forskningsassistent Jakob Lohilahti Mølgaard, forskningsassistent Mark Gervasini Nielsen, forsker Niels-Kenneth Nielsen, forsker Marie Louise Schultz-Nielsen og sekretær Mai-britt Sejberg. Hvad er sort arbejde? Rockwool Fondens Forskningsenhed definerer sort arbejde som produktive og i sig selv lovlige økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, men som ikke bliver det, fordi køber og sælger er enige om ikke at fortælle skattevæsenet om dem. Vi definerer altså sort arbejde som et specifikt delelement af den samlede skatteunddragelse, hvor begge parter er bevidste om og har en økonomisk fordel af at holde skattevæsenet udenfor. De deler så at sige sparet skat og moms i porten. Almindeligt skattesnyd, hvor kun den ene part kender til unddragelsen, indgår ikke i definitionen. Selvom vi bruger ordet sort arbejde, så omfatter definitionen både egentligt arbejde, for eksempel når bilmekanikeren ordner Hansens karburator uden regning, og handler, som når landmanden sælger en gris i stalddøren til Hansen uden regning. Det vil sige, at sort arbejde her bruges som synonym for sorte aktiviteter. Betalingen kan enten foregå kontant, som i førnævnte eksempler, eller ved en byttehandel, som når blikkenslageren klarer malerens sanitet i det nye badeværelse, mod at maleren giver blikkenslagerens stuer en omgang modehvid. Med andre ord er vennetjenester også omfattet af begrebet. Hvad er sort arbejde ikke? Almindeligt skattesnyd indgår som nævnt ikke, og det understreges i definitionen, at kun aktiviteter, der i sig selv er lovlige, er omfattet. Kriminelle aktiviteter, som for eksempel salg af narkotika, indgår derfor heller ikke i definitionen. Sort arbejde er dog på samme måde som almindeligt skattesnyd og kriminelle aktiviteter en del af den samlede skyggeøkonomi. Afgiftssnyd og socialt bedrageri indgår ikke i definitionen af sort arbejde, da der ikke er tale om indkomst skabt i forbindelse med en produktiv indsats. Gør det selv-arbejde og husholdningsarbejde er ikke sort arbejde, hvis det er husstanden selv, der udfører det. Det kan dog være det, hvis man får hjælp af familie eller naboer og hjælper dem med noget til gengæld. Der ses bort fra helt bagatelagtige ydelser som for eksempel at lufte hunden for en syg nabo. Hvordan måler vi det umålelige? Fordi sort arbejde kun giver mening for de implicerede, hvis det helt eller delvis holdes skjult for myndighederne, kan man ikke opgøre omfanget på baggrund af indberetninger fra de involverede selv. I stedet anvender man forskellige direkte og indirekte metoder til at nå frem til skøn over det sorte arbejde. En af de direkte metoder er interviewundersøgelser. En anden er skattevæsenets kontrolaktioner. En indirekte metode, som Rockwool Fondens Forskningsenhed tidligere har anvendt, er sammenligning af skatte- og nationalregnskabsstatistik. Nationalregnskabet indeholder tillæg for sort arbejde og almindeligt skattesnyd, og forskelsværdien sammenlignet med skattestatistikken, som kun indeholder det, skattevæsenet har kendskab til, kan give et skøn over omfanget af unddragelsen. Metoden giver resultater, der niveaumæssigt er i god overensstemmelse med interviewundersøgelsernes skøn over omfanget af sort arbejde. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med nyhedsbrevet besvares af Mai-britt Sejberg på tlf Fax: Adresse: Sejrøgade 11, 21 København Ø E-post: rff.dk Hjemmeside: Litteratur Danmarks Statistik. Statistikbanken.dk. Danmarks Statistik. 26. Nyt fra Danmarks Statistik nr København. Morgenavisen Jyllands-Posten 23. maj 25. Pedersen, Søren med bidrag af Esben Dalgaard Skyggeøkonomien i Vesteuropa. Målinger og resultater for udvalgte lande. Arbejdsnotat nr. 11 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. I kommission hos Danmarks Statistik, København. Pedersen, Søren Den sorte sektor i Danmark i 1998 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed marts København. Pedersen, Søren. 23. The Shadow Economy in Germany, Great Britain and Scandinavia. A measurement based on questionnaire surveys. Study No. 1 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. I kommission hos Danmarks Statistik, København. Skatteministeriets hjemmeside Told- og Skattestyrelsen. 25a. Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende København. Told- og Skattestyrelsen. 25b. Danskernes skattemoral samt holdning til skattesystemet og skattevæsenet. København. Viby Mogensen, Gunnar. 23. Danmarks uformelle økonomi. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Spektrum, København. 8 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed April 26

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

Sort arbejde er på retur i Tyskland

Sort arbejde er på retur i Tyskland Nyt fra Maj 213 Sort arbejde er på retur i Tyskland Omfanget af sort arbejde i Tyskland er mindre i forhold til tidligere. Det viser resultaterne fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som via 14 interviewundersøgelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Notat Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Hovedcentret Indsats Indledning Som led i arbejdet med de nye måltal for SKAT følger SKAT

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE. Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus Larsen

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE. Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus Larsen DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus Larsen Indhold DEL 1. LIDT OM SKATTER OG HVAD DE BLIVER BRUGT TIL 1. Introduktion: Hvordan skatterne for alvor kom ind i billedet

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA JUNI 216 NYT FRA RFF På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i D en dag børn er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tjene nogenlunde det samme som deres forældre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK 3. 3. Arbejdsudbud Arbejdsudbud Arbejdskraft er virksomhedernes primære produktionsfaktor. Derfor er adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for vækst og konkurrenceevne. Danmark har et relativt

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 229 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. april 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse.

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. 22. maj 12 Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i - planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. Af Jakob Hald og Esben Anton Schultz Partiernes udmeldinger og beregnede konsekvenser

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere