Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år"

Transkript

1 SKOVPLAN FOR VEJLESØPARKEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Historisk baggrund side 3 Skovplan side 4 Planteliste side 6 Parcel 1 side 7 Parcel 2 side 8 Parcel 3 side 9 Parcel 4 side 10 Parcel 5 side 12 Parcel 6 side 13 Parcel 7 side 14 Parcel 8 side 15 Parcel 9 side 17 Skovprofiler side 18 Iværksættelsesplan side 19 Nummerering af skeltræer parcel 9 side 20 Rapporten er udarbejdet af Schul Landskabsarkitekter i samarbejde med grundejerforeningens arbejdsgruppe og beboerrepræsentanterne,

3 Historisk baggrund Bebyggelsen Vejlesøparken er opført på et areal, der tidligere var stats- og fredskov under navnet Tyvekrogen. Arealet var blevet adskilt fra resten af statsskoven ved Nordbanens anlæg fra København til Hillerød. Grundlaget for byggeriet var en mageskifteforretning mellem Søllerød kommune og statsskovvæsenet i slutningen af 1950 erne. Mageskiftet drejede sig arealmæssigt om ca. 100 ha lavt vurderede skov- og naturarealer omkring Nærum, som blev overdraget til statsskovvæsenet til rekreative formål til gengæld for ca. 13 ha byudviklingsarealer omkring Holte station til Søllerød kommune. Mageskifteskødet blev tinglyst den 13/ Den del af kommunens nye byudviklingsarealer, som lå vest for jernbanen, matr. nr. 1 dt Geels skov, Ny Holte Tyvekrogen, bestod overvejende af bøgeskov med islæt af douglasgran og lærk. Grunden blev i september 1967 videresolgt af Søllerød kommune til entreprenør J. P. Christiansen og forsikringsselskabet Codan A/S. Byggeplanerne for ejendommen blev den 11/ godkendt af Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, på betingelse af at der af bygherre udarbejdes en beplantningsplan, der kunne godkendes af nævnet, og at en fredet gravhøj blev skånet under byggeriet. Retsgrundlaget Fredningsnævnets betingelser er optaget i Søllerød kommunes byplanvedtægt nr. 23, som er tinglyst på ejendommen. Søllerød nu Rudersdal kommunalbestyrelse har påtaleret. I denne byplans stk. 5 beskrives det at ejendommens karakter af skov opretholdes og der tinglystes en deklaration på ejendommen, der bl.a. beskrev at bebyggelsen (skal) have parkagtig karakter, ligesom det er hensigten at bevare en del af bevoksningen imellem blokkene. Havearkitekt MDH Eywin Langkilde udarbejdede på bygherres vegne den første beplantningsplan i februar De første 40 år Beplantningsplanen forudsatte et større hugstindgreb og nyplantninger i den eksisterende bøgeskov end senere er blevet praktiseret. I de år, der er gået siden skoven blev udlagt til byggegrund, har bevoksningerne stort set fået lov til at udvikle sig naturligt med en forsigtig udtynding og i de senere år med kun en begrænset supplerende beplantning. Administrationen for bebyggelsen har lagt vægt på, at sundhedstilstanden for de gamle løvtræer, især bøg og eg er blevet ofret særlig opmærksomhed. De gamle træer, der står i skel til omliggende villahaver eller ud til offentlig vej, er registreret enkeltvis med nummer og gennemgås årligt med henblik på at observere risiko for skader på forbipasserende eller skader på naboernes ejendomme. I så fald fældes træerne efter aftale med naboerne og Rudersdal kommune. Ved årlige skovsyn er ligeledes taget stilling til, hvor der skal foretages udtynding af de øvrige bevoksninger, og hvor der skal plantes. Skovplanerne har hidtil været godkendt af kommunen og fredningsnævnet for perioder på 5 år, men i forbindelse med skovplanen for har Søllerød kommune ønsket, at der skulle føres en mere aktiv hugst og udtynding i bevoksningerne, at nåletræ afløses af løvtræ, at stærkt skyggende bøge i forbindelse med planlagte udtyndinger erstattes af mere lysåbne træer og at der sigtes imod en større alders- og artsvariation i løvtræsbevoksningerne. Fremtidige skovplaner skal derfor udarbejdes for 10 års perioder, ligesom der skal formuleres et formål med planen og en generel beskrivelse af hugsten. 3

4 Skovplan Den nye skovplan for den kommende 10års periode er delvist baseret på en videreførelse af den tidligere skovplan og delvist på at indføre overordnede retningslinier for fremtidigt træartsvalg, der kan pege frem mod anlæggets udvikling over den kommende 40-50årige periode. Samtidig har planen til hensigt at fastlægge regler for afstand mellem beplantning og facader med henblik på fremover at sikre såvel en bevarelse af skovpræget som et rimeligt lysindfald i bebyggelsens lejligheder og udsigten til de overfor liggende blokke. Der er ligeledes udarbejdet forslag til et fremtidigt plantevalg med henblik på indplantning, således at der tilstræbes en frodig, men lysåben karakter, der giver mulighed for en oplevelsesrig mellemetage og skovbund. Se illustration. I den tidligere Skovplan , beskrives det ønskede præg baseret på overvejende hjemmehørende, danske træer og buske. Med henblik på en videreførelse af dette ønskes de nuværende buskbeplantninger af gule, meget haveagtige buskpotentiller fra Nordamerika omkring bygninger og parkeringsarealer erstattet af planter med en mere passende og skovagtig karakter, se plantelister. Fodposerne langs bygningernes vestsider lever heller ikke op til intentionerne, hverken i den oprindelige beplantningsplan eller i lokalplanen. Her bør der ligeledes ske en udskiftning/erstatning med en mere passende og dækkende plantekarakter. Der vil med fordel kunne udlægges ukrudtsdug i forbindelse nyplantningen og dugen kan derefter dækkes med flis, event. af egen produktion.. Beplantningen gennemgås fortfarende årligt med henblik på sundheds- og sikkerhedsmæssig rydning for råd og svamp. En mere grundig gennemgang foretages hvert 3. år med henblik på udtynding til sikring af såvel frikronede solitærtræer som partier med både højskovs- og mere skovbrynsagtig karakter. Ved udtyndingen skal der sikres en udpegning og bevaring af de mest velformede, ubeskårne træer. Bevoksningen skal både kunne give stabile levevilkår for flora og fauna og danne et frodigt 4

5 skovbillede til glæde for beboerne. De indre og ydre skovbryn skal bevares og videreudvikles gennem indplantning af relevante skovbrynsplanter. Hugst og udtynding foretages med forskellige formål for øje efter træernes alder: Overskoven (de gamle træer) Hugst foretages for at give de tilbagestående sunde og frikronede træer optimale vækstbetingelser, så de kan bevares længst muligt, for at skaffe lys og luft til mellemskoven, samt for at skabe muligheder for indplantning af nye træ- og buskarter. Ved rydning tages hensyn til lysforholdene i de eksisterende lejligheder, samt til udsigtsforholdene til overfor-liggende blokke. Mellemskoven (de mellemaldrende træer) Udtynding foretages med henblik på at skabe afløsende træer til overskoven og give lystilgang til underskov og skovbundsflora, samt for at skabe muligheder for indplantning af nye træ- og buskarter. Underskoven Her skabes den nye mellemskov, dels ved selvsåning og dels ved supplerende nyplantning for at fremme træartsvariationen. Hvor den nuværende sluttede skyggeskov af bøg erstattes af mere lysåbne træer suppleres med skovbundsflora med vedbend, bregner og forårsvækster. Skvalderkål skal søges bekæmpet. Solitære træer Fritstående træer gennemgås med henblik på erstatning af gamle, opstammede, tidligere tætstående og derfor ikke fuldkronede træer. Erstatningstræer skal være letløvede af hensyn til muligheden for at holde græs nedenunder. De plantes solitært i størrelse på mindst (stammeomkreds i 1 m. s højde over jorden), med henblik på, at de kan udvikle sig som frikronede. Et skovbillede, som nedenfor vist, ses flere steder i Vejlesøparken, hvor stærkt skyggende, gamle bøge ikke giver mulighed for hverken underskov eller skovbund. 5

6 Plantelister Acer negundo, askbladet løn velegnet til nyt solitærtræ i åbne områder Amelanchier laevis, bærmispel, også velegnet til nyt træ i nær bebyggelse Betula pendula, vortebirk Cornus mas, kirsebærkornel, skovbryn, også velegnet til nyt træ i nær bebyggelse Corylus avellana, hassel, skovbryn Crataegus laevigata, hvidtjørn, skovbryn, også velegnet til nyt træ i nær bebyggelse Euonymus europaea, benved, skovbryn Fraxinus angustifolia, smalbladet ask velegnet til nyt solitærtræ i åbne områder Fraxinus excelsior, ask velegnet til nyt solitærtræ i åbne områder Malus sargentii, sargents-æble Malus sieboldii, paradisæble, skovbryn, også velegnet til nyt træ i nær bebyggelse Malus sylvestris, skovæble, skovbryn Prunus cerasifera, mirabel, skovbryn Prunus spinosa, slåen, skovbryn Quercus robur, stilkeg velegnet til nyt solitærtræ i åbne områder Rosa dumalis, blågrøn rose, skovbryn Rosa pimpinellifolia, klitrose, skovbryn Salix alba, hvidpil velegnet til nyt solitærtræ i åbne områder Sambucus nigra, hyld, skovbryn Sorbus aucuparia, røn, skovbryn, også velegnet til nyt træ i nær bebyggelse Ilex aquifolium, kristtorn, skovbryn, stedsegrøn Pinus sylvatica, skovfyr. Velegnet solitærtræ i åbne områder og erstatning for eksisterende nåletræer Taxus baccata, taks, skovbryn, stedsegrøn Mindre bunddækkende buske til brug omkring P-pladser og bygningsnære områder Cotoneaster dammeri Coral Beauty, dværgmispel (stedsegrøn) Hedera hibernica, storbladet vedbend Lonicera pileata, gedeblad (stedsegrøn) 6

7 Symphoricarpos Arvid, lav snebær Hjemmehørende skovbundsurter Anemone nemorosa Aquilegia vulgaris, akeleje Arum maculatum, dansk ingefær Athyrium filix-femina, fjerbregne Campanula latifolia, bredbladet klokke Convallaria majalis, liljekonval Corydalis cava, hulrodet lærkespore Digitalis purpurea, fingerbøl Dryopteris filix-mas, mangeløv Fragaria vesca, skovjordbær Geranium phaeum, bølgekronet storkenæb Geranium sylvaticum, skov-storkenæb, Hesperis matronalis, natviol Lamiastrum galeobdolon, guldnælde Matteuccia struthiopteris, strudsvinge Polygonatum, storkonval Pulmonaria angustifolia, himmelblå lungeurt Silene dioica, dagpragtstjerne 7

8 PARCEL 1, Mørkegrønt område P1 Parcel 1 Bevoksningen består af en overetage af ca. 70 år gamle, 20 m høje bøgetræer med en underetage af selvsået bøg, som ved udtynding vil kunne afløse overetagens træer. Der forekommer enkelte steder indplantning af bærmispel og guldregn. På området forefindes en fredet gravhøj. Desuden omfatter området bøgerækken mellem blok 1 og vejarealet. Udviklingsplan Karakteren af området bevares som bøgeskov. Guldregn erstattes dog løbende med egentlige hjemmehørende skovbrynsplanter som benved, slåen og vildroser. Bøgerækken foran blok 1 udskiftes med lavere bryntræer som fx bærmispel eller benved, når økonomien tillader det. Plejeplan Som et led i den løbende pleje af området fældes 3 store bøgetræer hvert 3. år, i alt 9 træer. De træer, som fældes, er de der kan være til fare for trafikken på de omgivende kørebaner og fortove, samt de der er hæmmende for en sund udvikling af de øvrige træer. Bevaring af den fredede gravhøj skal sikres. Bøgerækken foran blok 1 nedskæres i første omgang og holdes i nedskåren i en højde på max 4m indtil udskiftning. 8

9 PARCEL 2, Mellemgrønt område P2 Udsigtslinie Parcel 2 Bevoksningen består af ca. 40 år gamle nåletræer samt en indplantning af overvejende danske løvtræer som eg, tjørn, benved og bærmispel og dels ved selvsåning fra tilstødende områder. Der er tidligere foretaget en meget kraftig udtynding af bevoksningen for at skabe en udsigtslinie til Vejlesø. 2 grusbelagte stier er anlagt gennem skovbæltet. Udviklingsplan Karakteren af området bevares som blandet nåle- og løvskov. Eksotiske nåletræer erstattes med skovfyr ved nyplantning. Skovbryn bevares og suppleres med skovbrynsplanter fra listen. Plejeplan Den etablerede udsigtslinie holdes fri. Nyplantning efter behov. Hugst, udtynding og plantning foretages løbende igennem planperioden 9

10 PARCEL 3, Lysegrønt område P3 udsigtslinie Udsigtslinie Parcel 3 Bevoksningen består af en overetage af ca. 50 år gamle, 15 m høje træer både nåletræ og løvtræ med træarterne rødgran, lærk, bøg og birk som de dominerende. En underetage af blandet løvtræ: lærk, bøg, birk og eg er fremkommet dels ved indplantning og dels ved selvsåning. Der er etableret en udsigtslinie til Vejlesø gennem den nordlige del af parcellen. Udviklingsplan Karakteren af området bevares som blandet nåle- og løvskov. Rødgranerne erstattes med skovfyr ved nyplantning, hvor der er lys nok. Alternativt med taks og kristtorn. Det langsigtede mål for området er at den nuværende dominans af rødgran skal ændres til en overvægt af skovfyr. Der skal ved udtyndingen sikres, at der opnås en god lysgennemtrængning til underskoven, således at de nyplantede træer får gode vækstbetingelser. Den etablerede udsigtslinie skal holdes fri, skovbrynene bevares og suppleres med skovbrynsplanter fra listen. Plejeplan Rydningen sker med henblik på bevaring af store, velformede løvtræer. I løbet af planperioden foretages en fældning af 5 større rødgran hvert 3. år, i alt 15 træer, i den sydlige halvdel. 10

11 PARCEL 4, Orange område P4 Parcel 4 Bevoksningen er et smalt bælte af overvejende unge danske løvtræer: birk, eg, bærmispel og benved langs den østlige side af parcellen. Der en rig undervækst af hindbær og brombær. Udviklingsplan Bevoksningen gives karakter af skovbryn. I overensstemmelse med tidligere skovplan skal træerne på området have en gennemsnitshøjde på ca. 4 m. Det skal dog samtidig sikres, at bevoksningen har en varieret skovkarakter og ikke for massiv og hækagtig karakter. 11

12 Plejeplan Af hensyn til lysindfaldet i tilstødende bebyggelser erstattes nærtstående høje træer som birk og eg med skovbrynsbuske og mindre træer som hassel, skovæble, røn, benved og tjørn. Der holdes rent for hindbær og brombær omkring nyplantningerne. De steder, hvor der foretages fældning, tilplantes med lave buske og træer i henhold til plantelisten. Nåletræer, der generer nyplantede buske og træer, fjernes. Der holdes rent for hindbær og brombær omkring nyplantningerne. Bebyggelse og principskitse af vækstprofil ved skråning Tegningen skal opfattes som et udtryk for den foreslåede sammenhæng mellem de valgte træer og buskes højde og afstanden til facaden. 12

13 PARCEL 5, Mellemgrønt område P5 Parcel 5 Terrænet er højtliggende, med det største fald mod syd og vest. Bevoksningen er ung, en blanding af nåletræ og løvtræ med douglasgran og skovfyr, bøg, eg og birk som de dominerende. De højeste træer er indtil 10 m høje og skovbunden er flere steder dækket af hindbær, brombær og bregner. Udviklingsplan Bevoksningen udvikles med henblik på en lysåben blandingsskov med hovedvægtens lagt på skovfyr, eg og birk som de dominerende. Skovbryn og bund skal udvikles med henblik på et varieret og oplevelsesrigt plantesamfund gennem nødvendige indplantninger, se plantelister. Plejeplan Udtyndingen og rydningen sker med henblik på bevaring af en velformet trævækst. Eventuelt indplantning i henhold til planteliste. Undervækst af hindbær og brombær holdes nede. 13

14 PARCEL 6, Lysegrønt område P6 Parcel 6. Bevoksningen består af ca. 5o år gammel bøg, ca. 18 m høje træer med indblanding af enkelte birk med nogenlunde samme højde. Der er ingen undervækst i skoven. Udviklingsplan Bevoksningen skal fremtræde som højskov. For at etablere et vist stedsegrønt præg indplantes enkelte taks og kristtorn. Der etableres forårsflor af skovbundsurter og bregner i skovbunden. Plejeplan Rydningen sker med henblik på bevaring af store, velformede træer. Der foretages en nødvendig udtynding i bevoksningen ved en fældning af ca. 10 store træer henover planperioden for at sikre en tilfredsstillende udvikling af skoven 14

15 PARCEL 7, Gråt område P7 Parcel 7. Terrænet er højtliggende med det største fald mod syd og øst. Bevoksningen er ca. 60 år gammel europæisk lærk, ca. 25 m høje træer med en underetage af danske løvtræer og buske. Underetagens bevoksning er fremkommet ved selvsåning fra de omgivende bevoksninger. Udviklingsplan Områdets karakter af lys lærkeskov bevares. For at skabe en mere indholdsrig underskov indplantes skovbrynsplanter fra plantelisten, fx røn og skovæble. Plejeplan Rydningen sker med henblik på bevaring af store, velformede træer. Der foretages en fældning af 5 store lærk i løbet af planperioden tillige med en udtynding af undervæksten for at bevare en god lystilgang til underskoven. 15

16 PARCEL 8, Mørkegrønt område P8 Parcel 8 Området dækker skovarealet mellem boligblokkene. Parcellen er meget stor og kan med fordel opdeles i 8. nord, 8. midt og 8. syd. Bevoksningen består dels af partier med nogenlunde sluttet skov og dels af partier med mere parkagtig karakter med plæner og fritstående træer. Skoven er præget af ca. 90 år gamle og op til 30 m høje bøgetræer, samt en del selvsået opvækst. Bevoksningen er visse steder meget tæt og der er ingen undervækst i skoven (se tegningen nedenfor). Skovpartierne er overvejende beliggende i den østlige del af parcellen. En del af de fritstående, gamle træer er topbeskårne og opstammede. Dette er især tilfældet i 8. nord. 8. midt rummer desuden en stor gruppe Rhododendron Cunningham s White. I 8. syd er en del birk og der er plantet mindre, fritstående grupper af bøg og eg. Udviklingsplan Parcel 8. nord: Den nuværende bøgeskov bevares som højskov af bøg, mens de tætstående, topbeskårne bøgetræer ned mod blok 2 gradvist bør erstattes af lavere og mere lysåbne træer, således at der kan etableres underskov og skovbund i området. Nye solitære træer skal ligeledes være letløvede. 16

17 Plejeplan Bøgeskoven i parcel 8 nord tyndes med henblik på bevaring af en velfungerende skovkarakter. De 7 fritstående, men topbeskårne bøgetræer i midten af parcel nord ned mod blok 2 ryddes og der nyplantes med solitære lystræer som ask og hvidpil. Indplantning i henhold til plantelisten. Eventuelt kan indplantes en gruppe blomstrende skovbrynsbuske på området. Udviklingsplan Parcel 8. midt Den nuværende østlige bøgeskov ved blok 1 bevares som højskov af bøg, Rhododendronbuskettet bevares ligeledes. Græsbæltet er her bredere, så der er god lystilgang til bygningen. Nye solitære træer skal dog stadig være letløvede. Plejeplan Bøgeskoven i den østlige del af parcel 8. midt tyndes med henblik på bevaring af en velfungerende skovkarakter. De 2 fritstående, men topbeskårne bøgetræer ned mod blok 1 ryddes og der nyplantes med solitære lystræer. Indplantning i henhold til planteliste. Udviklingsplan Parcel 8. syd Den nuværende østlige bøge- og birkeskov bevares som højskov. Græsbæltet er bredere her, og der er god lystilgang til blok 5. De mindre, nyere grupper af bøg og eg bør observeres med henblik på udtynding til fremme af dannelsen af frikronede solitærtræer eller -grupper. Eg bør foretrækkes for bøg, ligesom 1-2 træer op mod blok 4 kan ryddes af hensyn til fremtidig lystilgang mod blokkene. Plejeplan Blandingsskoven i den østlige del af parcel 8. syd tyndes med henblik på bevaring af en velfungerende skovkarakter. Eventuelt kan indplantes en gruppe blomstrende skovbrynsbuske i vestsiden af området. Generelt for parcel 8 Principskitse af tværsnit af bebyggelse og vækstprofil ved blok 2 og 3 trærækken viser stigende højde ved stigende afstand, men skal ikke tages som udtryk for noget bestemt plantevalg eller tæthed. Højden af de valgte træer til eventuelle nyplantninger skal afhænge af afstanden til bygningerne, således at bebyggelsen også fremover vil kunne rumme en parkagtig karakter samtidig med at det er hensigten at bevare en del af bevoksningen imellem blokkene. 17

18 PARCEL 9, Mørkegrønt område P9 Parcel 9 Bevoksningen langs Vejlesøparkens skel mod syd (Ryvej og Malmosevej) og vest (Geelsvej) er overvejende meget gamle træer af bøg og eg, som er særligt registrerede med et nr., dels angivet på et kort over området (se bilag) og dels markeret med pæle. Hvor en fældning af gamle træer har fundet sted, er der foretaget en efterplantning med eg, tjørn og bærmispel. Hvilke numre der er fældet og nye plantet fremgår ligeledes af bilaget. Udviklingsplan Bevoksningen langs Vejlesøparkens skel mod syd (Ryvej og Malmosevej) og vest (Geelsvej) fastholdes som et træbælte, men i takt med udskiftningen af ældre træer vælges overvejende lystræer til indplantning af hensyn såvel til beboerne uden for og inden for området. Bevoksningen skal fremstå som et skovbryn. Plejeplan De gamle træer gennemgås årligt med henblik på at konstatere sundhedstilstanden, så træerne ikke kommer til at frembyde fare, hverken for personer eller tilstødende ejendomme. Hvis et registreret træ viser tegn på svækkelse ansøges Rudersdal kommune om træets fældning. Efter fældning erstattes træet om nødvendigt med lystræer fra plantelisten. 18

19 Skovprofiler Et scenarium for den kommende udvikling kunne se ud som nedenfor. En beplantning med stor artsdiversitet, repræsenteret ved overskov, mellemskov og underskov suppleret med lysninger med skovbrynsurter og græs, hvor der bliver mulighed for ophold. Indplantning af hjemmehørende stedsegrønne buske og træer som skovfyr, taks og kristtorn giver vinterkarakterer 19

20 Iværksættelsesplan PARCEL ARBEJDSOPGAVER Fældning af 9 træer Udtynding Udsigtslinie friholdes 2 Udtynding 3 4 Nyplantning Fældning af 15 træer Tynding, udsigtslinie Hugst af træer over 4 m, erstatning med lave arter 5 Kratrydning Udtynding Kratrydning 6 Udtynding 7 Fældning af 5 lærk i perioden Tynding af undervækst 8 Fældning af 9-10 bøge á 3-4 i perioden Tynding af undervækst Nyplantning 9 Gennemgang Eventuel nyplantning x 20

21 21

22 NR ART Bemærkning 27 Bøg Fældet 26 Bøg Ahorn Bøg 23 Eg 22 Bøg 21 Eg Bøg 19 Bøg 18 Elm Fældet 17 Hassel 16 Bøg 15 Kirsebær Fældet 14 Bøg 13 Bøg 12 Eg 11 Bøg Fældet 10 Bøg Fældet 9 Bøg 8 Bøg 7 Lind 6 Bøg 5 Bøg Fældet 4 Bøg Fældet 3 Bøg 2 Bøg 1 Bøg Ved Ryvej 8-10 er plantet 4stk. Eg på nabo grund 22

23 NR ART Bemærkning 55 Bøg Fældet 55A Bøg 54 Ahorn 53 Bøg 52 Bøg Fældet 51 EGE a.b.c. d.e.f Bøg 49 Ahorn 48 Ahorn 47 Bøg 46 Ahorn 45 Bøg 44 Bøg 43 Bøg 42 Ahorn 41 Bøg 40 Bøg 39 Bøg 38 Bøg 37 Bøg 36 Bøg 35 Bøg 34 Bøg 33 Bøg 32 Eg 31 Bøg 30 Bøg 29 Bøg 28 Birk N1 Eg N2 Bøg N3 Bøg N4 Bøg N5 Bøg N6- Ahorn N11 Ved Malmmose vej 1 er plantet 20stk. Eg. 23

24 NR ART Bemærkning 91 Bøg 90 Bøg Fældet 89 Bøg 88 Bøg 87 Bøg 21 Fældet 86 Bøg 85 Bøg 84 Bøg Fældet 83 Bøg 82 Bøg 81 Bøg 80 Bøg 79 Bøg 78 Bøg 77 Eg 76 Bøg Vind fældet 75 Bøg 74 Ahorn Fældet 73 Eg 72 Naur 71 Bøg 70 Bøg 69 Bøg 68 Bøg Bevokset med Vedbend 67 Bøg Bevokset med Vedbend 66 Bøg 65 Bøg 64 Elm Fældet 63 Bøg 62 Bøg Vind fældet 61 Bøg 60 Bøg 59 Bøg 58 Bøg 57 Bøg 56 Bøg 24

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005 Skanderborg Bakker ::: Designguide november 2005 Indhold Landskab Beplantning i fælles områder Eksisterende hegn Beplantning langs veje Beplantning på støjvold Fælles grønninger Skovområder Beplantning

Læs mere

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011 DYSSEGÅRDSPARKEN Udviklingsplan 2011 1 2 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10 LANDSKABSGRUPPEN DAB mrk. 8504-12-288 PKB Direkte tlf. 77 32 05 04 Dato 17.06.08 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5 Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

INDLEDNING OMRÅDETS PLACERING

INDLEDNING OMRÅDETS PLACERING INDLEDNING Allerød byråd har vedtaget at udarbejde denne lokalplan for et natur- og fritidsområde i Lynge på baggrund af en samlet arealanvendelses- og efterbehandlingsplan. Denne plan blev udarbejdet

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2014 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2013 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Ordliste og definitioner

Ordliste og definitioner PEFC Danmark standard PEFC DK 007-X Ordliste og definitioner Udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Ulvshale Skov - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Ulvshale Skov - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Ulvshale Skov Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 5 Ulvshale Skov Udsnit og dele

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS Ny motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Beplantningen langs den nye motortrafikvej spiller en stor rolle for trafikanterne. De plantede træer og buske skal

Læs mere

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov. Mødet blev afholdt torsdag den 25. september

Læs mere

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest November 2004 Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting November 2004 Dokument nr P-058202-C-101 Revision

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

Plantetyper og plantevalg

Plantetyper og plantevalg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 Århus, den 14. Sep. 2011 Plantearbejder, Ny motorvej mellem Brande og Give Beplantningen langs den nye motorvej spiller en stor rolle for trafikanterne.

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER INDLEDNING Visionen med dette katalog er at gøre kommunens parkeringsarealer grønnere, og integrere beplantning, så det

Læs mere

På kanten mellem by og land. Beplantning

På kanten mellem by og land. Beplantning På kanten mellem by og land Beplantning Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Åben og lukket Skoven Skov og krat 6 Fremtidssyn Træer som skulpturer Markering af skulpturer

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Lokalplan nr. F105. Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK

Lokalplan nr. F105. Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK Lokalplan nr. F105 Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 KLAGEVEJLEDNING...2 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...4

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. F105

Forslag Lokalplan nr. F105 Forslag Lokalplan nr. F105 Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 OFFENTLIG HØRING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG

Læs mere

Oversigtskort for delstrækning 2

Oversigtskort for delstrækning 2 Oversigtskort for delstrækning 2 1: 2000 35 Furesøvej nr. 37 (matr. 29b) samt Furesøparken (matr. 29c) Registrering Note: For delstrækning 2, gælder det at Lyngby-Taarbæk Kommune ejer området og at begge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 052802 STRUKTURPLAN FOR NYT BYOMRÅDE VED KONG SVENDS HØJ

LOKALPLAN NR. 052802 STRUKTURPLAN FOR NYT BYOMRÅDE VED KONG SVENDS HØJ LOKALPLAN NR. 052802 STRUKTURPLAN FOR NYT BYOMRÅDE VED KONG SVENDS HØJ LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE September 2002 2 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Fårup Klit (skov nr. 76)

Fårup Klit (skov nr. 76) Fårup Klit (skov nr. 76) Beskrivelse Generelt Fårup Klit kaldes lokalt for læplantagerne. Administrativt kalder vi de sammenhængende områder for sti 100. Skoven er et smalt bånd af træbevoksning, der strækker

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Nr. Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil

Nr. Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil Teknik og Miljø Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 36-010 Langdalsparken i Sejs-Svejbæk Nr. Afsender og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Navn og adresse af indsigelse:

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

28-07-2015. Forslag. Plejeplan for G/F Sortemose Skovs fællesarealer. Matriklerne 1dv, 1dx og 1bt Tokkekøb Hegn, Blovstrød. August 2015.

28-07-2015. Forslag. Plejeplan for G/F Sortemose Skovs fællesarealer. Matriklerne 1dv, 1dx og 1bt Tokkekøb Hegn, Blovstrød. August 2015. 28-07-2015 Forslag Plejeplan for G/F Sortemose Skovs fællesarealer Matriklerne 1dv, 1dx og 1bt Tokkekøb Hegn, Blovstrød August 2015 Kurt Borella 1 Fællesarealer i G/F Sortemose Skov inddelt i 6 delområder

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Plejeplan for det fredede område Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj 2014-2019

Plejeplan for det fredede område Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj 2014-2019 Plejeplan for det fredede område Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj 2014-2019 Lyngby-Taarbæk Kommune 2 Plejeplan for Borrebakken, Brede Bakke og Troldehøj. Plejeplan for Borrebakken, Brede Bakke og

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til en række vildtplanter. Du kan her se en liste over disse planter og læse omkring de enkelt arter. Planterne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 29. oktober 2014. Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. 27. oktober 2014. Nr. 1150.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 29. oktober 2014. Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. 27. oktober 2014. Nr. 1150. Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. oktober 2014 27. oktober 2014. Nr. 1150. Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne I medfør af 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf.

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Skovudviklingsplan - Århus Kommunes skove

Skovudviklingsplan - Århus Kommunes skove Natur Natur og og Miljø Miljø Teknik Teknik og og Miljø Miljø Århus Århus Kommune Kommune Skovudviklingsplan - Århus Kommunes skove Hjørret Skov Skødstrup Skov Hjortshøj Virup Skov Svinbo Skov Skæring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Notat om skovning i Dammegaardsskoven

Notat om skovning i Dammegaardsskoven Notat om skovning i Dammegaardsskoven Skrevet af Rolf Molich, 20. februar 2016 på baggrund af materiale fra Torben Westh Jensen, Jens Fangel og Eva Hansen I januar og februar 2016 er der fældet en del

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Lokalplan nr. 558. for boligområde Nordre Ringvej nr. 4, Stenstrup FORSLAG

Lokalplan nr. 558. for boligområde Nordre Ringvej nr. 4, Stenstrup FORSLAG Lokalplan nr. 558 for boligområde Nordre Ringvej nr. 4, Stenstrup FORSLAG FORSLAG TIL LOKALPLAN 558 Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til lokalplan for et boligområde Nordre Ringvej 4, Stenstrup.

Læs mere

De Ovale Haver. Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse. Februar 2009

De Ovale Haver. Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse. Februar 2009 Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse Februar 2009 Kirsten Lund-Andersen Landskabsarkitekter mdl Januar 2009 Sagsnr. 0722 Side 2 af 19 sider Indhold De ovale havers historie... 4 De ovale

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere

Mandag d. 31/10 kl 8:30 11:30, folkeskoleelever: 6.a, Herlev Byskole, Afd. Eng med lærer Tina Damsgaard.

Mandag d. 31/10 kl 8:30 11:30, folkeskoleelever: 6.a, Herlev Byskole, Afd. Eng med lærer Tina Damsgaard. Notat Den 21. oktober 2016 Journal nr. 163-2016-5200 Dokument nr. 163-2016-165392 Til Lærere og anlægsgartnere, der er involveret i projektet Fra Kirsten Høi Køreplan for projektuge 44 i Elverparken Mandag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Udgifter til Antonihøjen - Samlet

Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udgifter til Antonihøjen - Samlet Udregninger er lavet af Trafik, Park og Havne i maj 2016, og justeret af Plan og Byg i forhold til etapeopdeling og justeringer i bebyggelsesplanen. Da det er meget tidligt

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Notat Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Østsjælland J.nr. NST-203-00035 Mødedeltagere: Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune Kristel H.J. Hansen, Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Naturnær drift i nåletræ

Naturnær drift i nåletræ Naturnær drift i nåletræ Nåletræ kan godt drives med selvforyngelse. Der skal ofte foretages en jordbearbejdning og måske indbringes andre arter. Hulbor er anvendt med held i SLS Skovadministration. Opvæksten

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Plejeplan for Sortemosen

Plejeplan for Sortemosen Plejeplan for Sortemosen Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af det fredede område... 4 Beliggenhed... 4 Størrelse og ejerforhold... 4 Geologi... 4 Naturtyper... 4 Landskab...

Læs mere

Frederiksdal. NaturCentret, midt i parken, har tørvejrsrum med borde og bænke, en lille udstilling - og toilet.

Frederiksdal. NaturCentret, midt i parken, har tørvejrsrum med borde og bænke, en lille udstilling - og toilet. Frederiksdal Denne guide har visse ligheder med et matadorspil. Her er der bare tre mulige ruter: Park (gul) - 1 km, Skov (rød) - 2 km, Strand (blå) - 4 km. Besøgende er meget velkomne, men de, der overtræder

Læs mere