ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005"

Transkript

1 ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

2 SEKTION VOL1 BIND 1 - ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER DEL PARTA A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 1 Bilag PARTA-2 DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING Bevillinger, der skal dækkes i 2005 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse Budget Budget Procentvis ændring 1. Landbrug ,64 2. Strukturforanstaltninger ,16 3. Interne politikker ,50 4. Foranstaltninger udadtil ,61 5. Administration ,78 6. Forbehold ,90 7. Førtiltrædelsesstrategi ,08 8. Kompensationer ,42 Udgifter i alt ,36 INDTÆGTER Beskrivelse Budget Budget Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) ,14 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) ,97 Overskud af egne indtægter som følge af en overførsel fra EUGFL-kapitler, Garantisektionen (kapitel 3 0, artikel 3 0 1) p.m. p.m. Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) ,69 Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) p.m. p.m. Indtægter afsnit 3-9 i alt ,02 1 Ændringsbudget nr. 1-5/2005 inklusive. 2 lene i denne kolonne svarer til tallene i 2004-budgettet (EUT L 53 af , s. 1) og ændringsbudget nr. 1-10/ Artikel 268, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«. 4 Ændringsbudget nr. 1-5/2005 inklusive. 5 lene i denne kolonne svarer til tallene i 2004-budgettet (EUT L 53 af , s. 1) og ændringsbudget nr. 1-10/2004.

3 Nettobeløb for told, landbrugsafgifter og sukkerafgifter (kapitel 1 0, 1 1 og 1 2 ) ,97 Egne indtægter fra moms på grundlag af ensartet sats (tabel 1-2, kapitel 1 3) ,55 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3-4, kapitel 1 4) ,42 Bevillinger, der skal dækkes gennem egne indtægter, jf. artikel 2 i afgørelse 2000/597/EF, ,32 Euratom 6 Indtægter i alt ,36 TABEL 1 Beregning af udjævningen af de ensartede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Medlemsstater 1 % af det ikkeudjævnede momsberegningsgru ndlag 1 % af BNI Udjævningssats (%) 1 % af BNI multipliceret med udjævningssatsen 1 % af det udjævnede momsberegningsgru ndlag 8 Medlemsstater, hvis momsgrundlag er udjævnet (1) (2) (4) (5) (6) (7) Belgien Tjekkiet Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Estland Grækenland Grækenland Spanien Spanien Frankrig Irland Irland Italien Cypern Cypern Letland Litauen Litauen Luxembourg Luxembourg Ungarn Malta Malta Nederlandene Østrig Polen Polen Portugal Portugal Slovenien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Det Forenede 6 De egne indtægter for 2005-budgettet er fastsat på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 133. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den Artikel 268, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«. 8 Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.

4 Medlemsstater 1 % af det ikkeudjævnede momsberegningsgru ndlag 1 % af BNI Udjævningssats (%) 1 % af BNI multipliceret med udjævningssatsen 1 % af det udjævnede momsberegningsgru ndlag 8 I alt Medlemsstater, hvis momsgrundlag er udjævnet Kongerige Beregning af den ensartede indkrævningssats for egne indtægter hidrørende fra moms (artikel 2, stk. 4, i afgørelse 2000/597/EF, Euratom): Ensartet sats (%) = maksimal momssats - fastfrosset momssats A. Den maksimale indkaldelsessats er fastsat til 0,50 % for B. Beregning af satsen fastfrosset ved korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige (artikel 2, stk. 4, litra b), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom): 1) Beregning af den teoretiske andel for medlemsstater med lettere finansiel byrde. I henhold til artikel 5, stk. 1, i afgørelse 2000/597/EF, Euratom er Tysklands (D), Nederlandenes (NL), Østrigs (A) og Sveriges (S) finansielle bidrag begrænset til en fjerdedel af deres normale bidrag. Beregning af andele for medlemsstater med lettere finansiel byrde, f.eks. Tyskland: Tysklands teoretiske momsbidrag = (Tysklands udjævnede momsgrundlag / (EU's udjævnede momsgrundlag Det Forenede Kongeriges udjævnede momsgrundlag)) 1/4 korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige eksempel: Tyskland Tysklands teoretiske momsbidrag = / ( ) 1/ = ) Beregning af fastfrosset sats Fastfrosset sats = (korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige teoretiske momsbidrag (D + NL + A + S)) / (EU's udjævnede momsgrundlag udjævnede momsgrundlag (Det Forenede Kongerige + D + NL + A + S)) Fastfrosset sats = ( ( )] / [ ( )] Fastfrosset sats = 0, % Ensartet sats: 0,5 % 0, % = 0, % TABEL 2 Fordelingen af de egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (moms) i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstater 1% af det udjævnede momsberegningsgrundlag Maksimal momsindkrævningssats (%) Ensartet sats for egne momsindtægter (%) Egne indtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) (4) = (1) (3) Belgien ,50 0, Tjekkiet ,50 0, Danmark ,50 0, Tyskland ,50 0, Estland ,50 0, Grækenland ,50 0, Spanien ,50 0,

5 Medlemsstater 1% af det udjævnede momsberegningsgrundlag Maksimal momsindkrævningssats (%) Ensartet sats for egne momsindtægter (%) Egne indtægter efter den ensartede sats Frankrig ,50 0, Irland ,50 0, Italien ,50 0, Cypern ,50 0, Letland ,50 0, Litauen ,50 0, Luxembourg ,50 0, Ungarn ,50 0, Malta ,50 0, Nederlandene ,50 0, Østrig ,50 0, Polen ,50 0, Portugal ,50 0, Slovenien ,50 0, Slovakiet ,50 0, Finland ,50 0, Sverige ,50 0, Det Forenede Kongerige ,50 0, I alt TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalproduktet i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra d), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstater 1 % af BNI Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland , Litauen Luxembourg Ungarn Beregning af satsen: ( ) / ( ) = 0, %.

6 Medlemsstater 1 % af BNI Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige TABEL 4 I alt Indtægter på grundlag af BNI Finansiering af reserver (artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom) (kapitel 1 4) Medlemsstater Reserver fra långivning og Reserve til nødhjælp Egne indtægter på grundlag Egne momsindtægter efter sikkerhedsstillelse for af BNI, eksklusive reserver den ensartede sats långivning (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt

7 Medlemsstater Reserver fra långivning og sikkerhedsstillelse for långivning Reserve til nødhjælp Egne indtægter på grundlag af BNI, eksklusive reserver Egne momsindtægter efter den ensartede sats I % af 1% af BNI 0,0021 0,0021 0,6842 0,6884 TABEL 5.1 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i regnskabsåret 2004 i henhold til bestemmelserne i artikel 4 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse Koefficient 10 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede teoretiske ikke-udjævnede momsgrundlag 2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 17,8653 7, (1) (2) 9, Samlede fordelte udgifter Førtiltrædelsesudgifter Samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige (3) (6) x 0, Det Forenede Kongeriges fordel Referencekompensation for Det Forenede Kongerige = (7) - (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (10) - (11) TABEL 5.2 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i regnskabsåret 2001 i henhold til bestemmelserne i artikel 4 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom (kapitel 3 5) Beskrivelse Koefficient 14 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede teoretiske ikke-udjævnede momsgrundlag 2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 19,1829 8, (1) (2) 10, Samlede fordelte udgifter Førtiltrædelsesudgifter Samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige (3) (6) x 0, Afrundede procentsatser. 11 Beløbet for førtiltrædelsesudgifter svarer til de betalinger til de 10 nye medlemsstater (som tiltrådte EU den ), der er foretaget over 2003-bevillingerne. Dette beløb fratrækkes de samlede fordelte udgifter for at sikre, at de udgifter, der ikke er blevet kompenseret før udvidelsen, heller ikke bliver det efter udvidelsen. 12 "UK-fordelen" svarer til de virkninger, Det Forenede Kongerige opnår gennem overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af de BNI-baserede egne indtægter. 13 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den 1. januar 2001 af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de egne indtægter. 14 Afrundede procentsatser. 15 Beløbet for førtiltrædelsesudgifter er 0 i forbindelse med UK-korrektionen for 2001.

8 Beskrivelse Koefficient 14 (%) Beløb 8. Det Forenede Kongeriges fordel Referencekompensation for Det Forenede Kongerige = (7) - (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (10) - (11) Anmærkning: Forskellen på EUR mellem den endelige UK-korrektion for 2001 ( EUR, som beregnet ovenfor) og den tidligere budgetterede UK-korrektion for 2001 ( EUR, som blev opført i TÆB 3/2002) finansieres under kapitel 35 i FFÆB 5/2005. Dette er den såkaldte "direkte virkning" af UK-korrektionen. En supplerende tilpasning, for at tage højde for den såkaldte "indirekte virkning" af UK-korrektionen for den ensartede opkrævingssats for den momsbaserede egne indtægt, finansieres også over kapitel 35 i FFÆB 5/2005. Denne "indirekte virkning" svarer til EUR for Det Forenede Kongerige, således at det samlede beløb, der opføres under kapitel 35 i FFÆB 5/2005 for Det Forenede Kongerige, udgør EUR. TABEL 6 Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til EUR (kapitel 1 5) Medlemsstater Andele i BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne (2) Kolonne (4) fordelt efter fordelingsnøgle n i kolonne (3) Finansieringsn øgle (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) Finansieringsn øgle anvendt på korrektionen Belgien 2,84 3,41 5,38 1,48 4, Tjekkiet 0,87 1,04 1,64 0,45 1, Danmark 1,91 2,30 3,63 1,00 3, Tyskland 20,99 25,20 0,00-18,90 0,00 6, Estland 0,08 0,10 0,16 0,04 0, Grækenland 1,67 2,01 3,17 0,87 2, Spanien 7,98 9,58 15,13 4,16 13, Frankrig 16,02 19,24 30,38 8,36 27, Irland 1,25 1,50 2,37 0,65 2, Italien 13,13 15,76 24,89 6,85 22, Cypern 0,12 0,15 0,23 0,06 0, Letland 0,11 0,13 0,21 0,06 0, Litauen 0,18 0,22 0,34 0,09 0, Luxembourg 0,23 0,27 0,43 0,12 0, Ungarn 0,80 0,96 1,51 0,41 1, Malta 0,04 0,05 0,08 0,02 0, Nederlandene 4,47 5,37 0,00-4,03 0,00 1, Østrig 2,26 2,72 0,00-2,04 0,00 0, Polen 2,13 2,56 4,04 1,11 3, Portugal 1,30 1,56 2,46 0,68 2, Slovenien 0,26 0,31 0,49 0,14 0, (7) 16 "UK-fordelen" svarer til de virkninger, Det Forenede Kongerige opnår gennem overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af de BNI-baserede egne indtægter. 17 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den 1. januar 2001 af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de egne indtægter.

9 Medlemsstater Andele i BNIberegningsgrundlag Andele uden Det Forenede Kongerige Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige 3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne (2) Kolonne (4) fordelt efter fordelingsnøgle n i kolonne (3) Finansieringsn øgle Finansieringsn øgle anvendt på korrektionen Slovakiet 0,35 0,42 0,66 0,18 0, Finland 1,47 1,76 2,78 0,77 2, Sverige 2,82 3,39 0,00-2,54 0,00 0, Det Forenede Kongerige 16,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Beregningerne er foretaget med 15 decimaler. I alt 100,00 100,00 100,00-27,51 27,51 100,

10 Belgien Medlemsstat Landbrugsafgifter netto (75 %) Sukker- og isoglucoseafgifter netto (75 %) TABEL 7 Oversigt over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat Toldafgifter netto (75 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %) (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) Egne momsindtægt er efter den ensartede sats Egne indtægter på grundlag af BNI, eksklusive reserver Egne indtægter baseret på BNI, reserver Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige, moms Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af UKkorrektionen for 2001 Egne indtægter i alt 18 (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) Bidrag til samlet finansierng (i %) ,01 Tjekkiet ,98 Danmark Tyskland , ,90 Estland ,10 Grækenland Spanien Frankrig , , (11) ,56 Irland ,34 Italien ,73 Cypern ,15 Letland ,12 Litauen ,21 Luxembourg ,23 Ungarn ,88 Malta ,05 Nederlandene Østrig , ,17 Polen ,32 18 Egne indtægter i % af BNI: ( ) / ( ) = 0,96 %; loft for egne indtægter i % af BNI: 1,24 %.

11 Medlemsstat Landbrugsafgifter netto (75 %) Sukker- og isoglucoseafgifter netto (75 %) Toldafgifter netto (75 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %) Egne momsindtægt er efter den ensartede sats Egne indtægter på grundlag af BNI, eksklusive reserver 782 Egne indtægter baseret på BNI, reserver Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige, moms Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af UKkorrektionen for 2001 Egne indtægter i alt 18 Bidrag til samlet finansierng (i %) Portugal ,36 Slovenien ,28 Slovakiet ,37 Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt , , , ,00

12 DEL PARTB ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST INDTÆGTER AFSNIT 1 EGNE INDTÆGTER Kapitel Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb 1 0 LANDBRUGSAFGIFTER, SOM AF FÆLLESSKABERNES INSTITUTIONER ER PÅLAGT HANDELEN MED IKKE- MEDLEMSSTATER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM) 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM) 1 2 TOLD OG ANDRE AFGIFTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D), OG ARTIKEL 6 I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE I alt KAPITEL 1 0 LANDBRUGSAFGIFTER, SOM AF FÆLLESSKABERNES INSTITUTIONER ER PÅLAGT HANDELEN MED IKKE-MEDLEMSSTATER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM) Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb 1 0 LANDBRUGSAFGIFTER, SOM AF FÆLLESSKABERNES INSTITUTIONER ER PÅLAGT HANDELEN MED IKKE- MEDLEMSSTATER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM) Landbrugsafgifter, som af Fællesskabernes institutioner er pålagt handelen med ikke-medlemsstater inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom)

13 Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Landbrugsafgifter, som af Fællesskabernes institutioner er pålagt handelen med ikke-medlemsstater inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom) Artikel Tilsammen Kapitel 1 0 I alt Artikel Landbrugsafgifter, som af Fællesskabernes institutioner er pålagt handelen med ikkemedlemsstater inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom) Konto Landbrugsafgifter, som af Fællesskabernes institutioner er pålagt handelen med ikke-medlemsstater inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom) Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 2, stk. 1, litra a). Landbrugsafgifterne opkræves ved import fra tredjelande af landbrugsprodukter, der omfattes af markedsordningerne, for at udligne forskellen mellem priserne på verdensmarkedet og de priser, der er enighed om at tilstræbe inden for Fællesskabet. Fra 2003 er overslagene opført som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen

14 Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Konto i alt KAPITEL 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM) Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM) Produktionsafgifter sukker Artikel Tilsammen Lagerafgifter - sukker p.m. p.m. Artikel Tilsammen p.m. p.m Produktionsafgifter isoglucose Artikel Tilsammen Afgift på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres p.m. p.m. Artikel Tilsammen p.m. p.m Afgift på substitueret C-sukker og C-isoglucose p.m. p.m. Artikel Tilsammen p.m. p.m Afgift på produktion af inulinsirup Artikel Tilsammen Tillægsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1107/ Artikel Tilsammen Kapitel 1 1 I alt Artikel Produktionsafgifter sukker Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Anmærkninger Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af , s. 1).

15 I den fælles markedsordning for sukker fastsættes det, at sukkerfabrikanterne indbetaler basis- og B-produktionsafgifter, som svarer til udgifterne til markedsstøtten. Det loft, der er fastlagt for disse afgifter, og som er omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1260/2001, kan dog medføre, at afgifterne ikke fuldt ud dækker det forventede tab, når der findes et overskud, som kan udføres, og som beregnes i henhold til bestemmelserne i stk. 1 og 2 i nævnte artikel. I så tilfælde skal den ekstra afgift, som er omhandlet i artikel i dette kapitel, betales af sukkerfabrikkerne i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EF) nr. 1260/2001. Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt Artikel Lagerafgifter - sukker Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb p.m. p.m. Under denne artikel opføres indtægter hidrørende fra restbeløb af sukkerlagerafgifter, idet Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af , s. 1) indebærer afskaffelse af lagerafgifter. Desuden omfatter denne artikel de beløb, der skal betales i tilfælde, hvor forpligtelsen til at oplagre overført sukker ikke overholdes, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførsel af sukker til det følgende produktionsår (EFT L 9 af , s. 14), og de beløb, der skal betales i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 ved manglende overholdelse af de generelle regler om mindstelagre i sukkersektoren.

16 Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien p.m. p.m. Tjekkiet p.m. p.m. Danmark p.m. p.m. Tyskland p.m. p.m. Estland Grækenland p.m. p.m. Spanien p.m. p.m. Frankrig p.m. p.m. Irland p.m. p.m. Italien p.m. p.m. Cypern p.m. Letland p.m. p.m. Litauen p.m. p.m. Luxembourg Ungarn p.m. p.m. Malta p.m. Nederlandene p.m. p.m. Østrig p.m. p.m. Polen p.m. p.m. Portugal p.m. p.m. Slovenien p.m. p.m. Slovakiet p.m. p.m. Finland p.m. p.m. Sverige p.m. p.m. Det Forenede Kongerige p.m. p.m. Artikel i alt p.m. p.m. Artikel Produktionsafgifter isoglucose Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af , s. 1). I den fælles markedsordning for sukker fastsættes det, at sukkerfabrikanterne indbetaler basis- og B-produktionsafgifter, som svarer til udgifterne til markedsstøtten. Det loft, der er fastlagt for disse afgifter, og som er omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1260/2001, kan dog medføre, at afgifterne ikke fuldt ud dækker det forventede tab, når der findes et overskud, som kan udføres, og som beregnes i henhold til bestemmelserne i stk. 1 og 2 i nævnte artikel. I så tilfælde skal den ekstra afgift, som er omhandlet i artikel i dette kapitel, betales af sukkerfabrikkerne i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EF) nr. 1260/2001. Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien

17 Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt Artikel Afgift på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb p.m. p.m. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktionen ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EFT L 262 af , s. 14), senest ændret ved forordning (EF) nr. 95/2002 (EFT L 17 af , s. 37). Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien p.m. p.m. Tjekkiet p.m. p.m. Danmark p.m. p.m. Tyskland p.m. p.m. Estland Grækenland p.m. p.m. Spanien p.m. p.m.

18 Frankrig p.m. p.m. Irland p.m. p.m. Italien p.m. p.m. Cypern p.m. Letland p.m. p.m. Litauen p.m. p.m. Luxembourg Ungarn p.m. p.m. Malta p.m. Nederlandene p.m. p.m. Østrig p.m. p.m. Polen p.m. p.m. Portugal p.m. p.m. Slovenien p.m. p.m. Slovakiet p.m. p.m. Finland p.m. p.m. Sverige p.m. p.m. Det Forenede Kongerige p.m. p.m. Artikel i alt p.m. p.m. Artikel Afgift på substitueret C-sukker og C-isoglucose Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb p.m. p.m. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktion udover kvoterne inden for sukkersektoren (EFT L 262 af , s. 14), senest ændret ved forordning (EF) nr. 95/2002 (EUT L 17 af , s. 37). Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien p.m. p.m. Tjekkiet p.m. p.m. Danmark p.m. p.m. Tyskland p.m. p.m. Estland Grækenland p.m. p.m. Spanien p.m. p.m. Frankrig p.m. p.m. Irland p.m. p.m. Italien p.m. p.m. Cypern p.m. Letland p.m. p.m. Litauen p.m. p.m.

19 Luxembourg Ungarn p.m. p.m. Malta p.m. Nederlandene p.m. p.m. Østrig p.m. p.m. Polen p.m. p.m. Portugal p.m. p.m. Slovenien p.m. p.m. Slovakiet p.m. p.m. Finland p.m. p.m. Sverige p.m. p.m. Det Forenede Kongerige p.m. p.m. Artikel i alt p.m. p.m. Artikel Afgift på produktion af inulinsirup Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af , s. 1). Som følge af forlængelsen af den gældende produktionsordning for sukker skal en tilsvarende ordning gælde for produktion af inulinsirup, der er et direkte substitutionsprodukt for isoglucose og flydende sukker. Formålet er, at inulinsirup ikke må forstyrre et marked, hvor overskuddet ville kunne øge de udgifter, som sukker- og isoglucoseproducenterne som de eneste skal afholde i forbindelse med eksport. Derfor er det i den fælles markedsordning for sukker fastsat, at virksomheder, der producerer inulinsirup, skal betale basisproduktionsafgift og B-afgift samt, når det er nødvendigt, tillægsafgift svarende til udgifterne til markedsstøtten. Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn

20 Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt Artikel Tillægsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1107/88 Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af , s. 1). Denne tillægsafgift skal fuldt ud dække det samlede tab som omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1260/2001, der konstateres fra og med produktionsåret 1988/1989, og som eventuelt ikke dækkes af indtægterne af basisproduktionsaftifterne og B-afgifterne for disse produktionsår. Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger). Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal

21 Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 2 TOLD OG ANDRE AFGIFTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb 1 2 TOLD OG ANDRE AFGIFTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM Told og andre afgifter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Artikel Tilsammen Kapitel 1 2 I alt Artikel Told og andre afgifter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 2, stk. 1, litra b). Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet. Fra 2003 opføres overslagene som nettobeløb (uden opkrævningsomkostninger) Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

22 Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Artikel Tilsammen Kapitel 1 3 I alt Artikel Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 2, stk. 1, litra c). Under hensyn til udjævningen af momsgrundlagene og kompensationen til Det Forenede Kongerige udgør de egne indtægter hidrørende fra moms følgende beløb ved den ensartede sats (0,3179 %): Belgien Tjekkiet

23 Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D), OG ARTIKEL 6 I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D), OG ARTIKEL 6 I AFGØRELSE 2000/597/EF, EURATOM Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, bortset fra den del, der svarer til reserven til lånegarantier og nødhjælpsreserven De egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, der svarer til reserven til lån og lånegarantier De egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, der svarer til nødhjælpsreserven Artikel Tilsammen

24 Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Kapitel 1 4 I alt Artikel Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom Konto Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, bortset fra den del, der svarer til reserven til lånegarantier og nødhjælpsreserven Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 2, stk. 1, litra d). Den sats, der skal anvendes på medlemsstaternes bruttonationalindkomst, andrager for regnskabsåret 0,6842 %, når der ses bort fra reserven til lånegarantier og nødhjælpsreserven. Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige

25 Konto i alt Konto De egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, der svarer til reserven til lån og lånegarantier Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 af 31. oktober 1994 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EFT L 293 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1149/1999 (EFT L 139 af , s. 1). Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 130 af s. 1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2028/2004 (EUT L 352 af , s. 1). Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin (EFT L 244 af , s. 27). Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), særlig artikel 26 og 45. Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige

26 Konto i alt Konto De egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6 i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, der svarer til nødhjælpsreserven Anmærkninger Budget 2005 Ændringsbudget nr. 5 Nyt beløb Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Edinburgh den 11. og 12. december 1992 vedrørende oprettelse af en nødhjælpsreserve. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 130 af s. 1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2028/2004 (EUT L 352 af , s. 1). Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin (EFT L 244 af , s. 27). Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af , s. 42), særlig artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 6. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), særlig artikel 26 og 45. Når Kommissionen mener, at det er nødvendigt at gøre brug af denne reserve, indkalder den så hurtigt som muligt til et trepartsmøde med det formål at få budgetmyndighedens (Rådet og Europa-Parlamentets) godkendelse, dels af at det er nødvendigt at bruge reserven, dels af det krævede beløbs størrelse. Anvendelsen af reserven sker ved, at det pågældende beløb overføres til de berørte budgetposter. Belgien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Slovenien Slovakiet

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse

Læs mere

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget

Læs mere

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2017 COM(2017) 619 final 2017/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2014/1 BSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 14/03013 Fremsat den 12. november 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2007/1 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 4. oktober 2007 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2014 COM(2014) 461 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU,

B RÅDETS FORORDNING (EU, 02014R0609 DA 01.10.2016 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 COM(2018) 264 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2015 COM(2015) 567 final 2015/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT NR. 3

ARBEJDSDOKUMENT NR. 3 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 27.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT NR. 3 om De Europæiske Fællesskabers egne indtægter: Scenarier for fremtiden Ordfører: Alain Lamassoure DT\554424.doc PE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2,

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2, 21.5.2016 L 132/85 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2016/804 af 17. maj 2016 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.5.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 130/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 COM(2017) 733 final 2017/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 71/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 201/2009 af 16. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2010 KOM(2010)96 endelig 2010/0056 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6976/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere