Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg"

Transkript

1 Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg

2 Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg KUR Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Åboulevarden 80 Telefon Postboks 615 Fax Tilsluttet F.R.I DK-8100 Århus C

3 i Side 1. INDLEDNING FORSYNINGSKRAV Forbrugsmønster Årsforbrug Maksimaldøgnforbrug og krav til døgnproduktion Maksimaltimeforbrug og krav til timeproduktion Krav til indvindings- og behandlingsanlæg Krav til beholderanlæg Krav til udpumpningsanlæg Forsyningsområder uden højdebeholder/vandtårn Forsyningsområder med højdebeholder/vandtårn FORSYNINGSEVNE Hovedelementer Timeproduktion Døgnproduktion Årsproduktion Forsyningssikkerhed BEREGNINGSPROGRAM... 11

4 1 Side 1. INDLEDNING Vandforsyningsanlæg indeholder en række elementer, hvis samspil bestemmer kapaciteten af anlægget. Et vandforsyningsanlæg består typisk af følgende anlægselementer: Indvindingsanlæg Behandlingsanlæg Rentvandsbeholder Udpumpningsanlæg Højdebeholder/Vandtårn Ledningsanlæg. Det svageste led i denne kæde af elementer bestemmer - begrænser - produktionskapaciteten og dermed forsyningssikkerheden. Det gælder om at have den bedst mulige harmoni mellem de enkelte anlægselementer, så man undgår overinvestering i elementer, som ikke umiddelbart forøger kapaciteten eller forsyningssikkerheden. Samspillet mellem anlægselementerne er styret af det forbrugsmønster, som vandforbruget foregår med. Denne vejledning giver et grundlag for at beregne den nødvendige størrelse forsyningskravet - af de enkelte anlægselementer ved et vandforsyningsanlæg. Desuden opstilles et grundlag for beregning af forsyningsevnen af et givet eller planlagt vandforsyningsanlæg. Ved at sammenholde forsyningsevne og forsyningskrav får man et indeks for den kapacitetsmæssige forsyningssikkerhed, der er i et givet forsyningsområde. Det er hensigten, at vejledningen skal bruges, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om vandforbruget, herunder målte maksimale døgn- og timeforbrug. Stiller vandforsyningen specielle krav til forsyningssikkerheden, kan disse medføre, at brug af vejledningen bliver irrelevant. Det tilsvarende gælder, hvis der er opstillet særlige målsætninger for vandforsyningen. Forsyningssikkerhed og målsætninger for vandforsyningen skal derfor altid afklares inden brug af vejledningen. I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et program til beregning af kapacitetsforholdene ved vandforsyningsanlæg, jf. Tabel 4-1. Programmet er udarbejdet i regnearket Excel.

5 2 Side 2. FORSYNINGSKRAV 2.1 Forbrugsmønster Forbrugsmønstret beskriver hvordan vandforbruget fordeler sig på dimensionsgivende spidsbelastningsforbrug - maksimaldøgnforbrug og maksimaltimeforbrug. Spidsbelastningsforbrugene beregnes på grundlag af døgnfaktoren fd og timefaktoren ft. Døgnfaktoren fd er forholdet mellem maksimaldøgn-forbruget og middeldøgnforbruget: Maksimaldøgnforbrug fd = Middeldøgnforbrug Timefaktoren ft er forholdet mellem maksimaltimeforbruget og middeltimeforbruget i et døgn med maksimaldøgnforbrug. ft = Maksimaltimeforbrug Middeltimeforbrug i maksimaldøgnet fd og ft fastsættes enten erfaringsmæssigt eller ved at sammenholde middelforbrug med maksimalforbrug i vandforsyningens driftsjournaler eller SROsystem. Både døgnfaktoren og timefaktoren varierer betydeligt fra forsyningsområde til forsyningsområde. Der foreligger dog erfaring med, at både ft og særlig fd falder med stigende bystørrelse. Ligeledes viser erfaringen, at ft falder med en øget variation af forbrugertyper i forsyningsområdet. Hvis der ikke foreligger erfaringstal for fd og ft, bruges IDAs norm for almene vandforsyningsanlæg, DS442 fra 1988, ofte som vejledning. Siden 1988 er der dog sket en markant reduktion af vandforbruget inden for alle typer af forbrugere så vel som væsentlige ændringer af forbrugsmønstret. Efterfølgende Tabel 2-1, der svarer til Tabel V 3.4 d i DS 442, omfatter værdier for fd og ft, som ud fra erfaringstal er reviderede i forhold til normens vejledende tal. Til sammenligning er normens værdier anført i parantes.

6 3 Side Kategori Døgnfaktor Timefaktor fd, max ft, max Fritidsområder (campingpladser, sommerhuse o.lign.) 2,0-2,5 (2,0-4,0) 2,0-2,5 (2,0-4,0) Spredte eller samlede bebyggelser med overvejende landbrugserhverv (landsbyer) 1,7-2,0 (2,0-3,0) 1,8-2,0 (2,0-3,0) Mindre samlede bebyggelser med overvejende byerhverv (mindre byer) 1,5-1,8 (1,5-2,0) 1,7-1,9 (1,5-2,5) Større samlede bebyggelser med differentieret byerhverv (gns. købstadsniveau) 1,3-1,6 (1,3-1,5) 1,6-1,8 (1,5-1,7) Større samlede bebyggelser med differentieret byerhverv (store byer) 1,2-1,4 (1,3-1,5) 1,5-1,7 (1,5-1,7) Tabel 2-1: fd- og ft-værdier, med tal fra 1988-norm DS442 i parentes Når årsforbrug, samt døgn- og timefaktor er kendte eller fastlagte, kan de dimensionsgivende spidsbelastningsforbrug - forsyningskrav - beregnes. 2.2 Årsforbrug Oplysning om årsforbruget År er i de fleste tilfælde let tilgængelig, og er et vigtigt grundlag for beregningerne af de øvrige forsyningskrav. 2.3 Maksimaldøgnforbrug og krav til døgnproduktion Vandforbruget i et hvert forsyningsområde varierer med årstiden afhængig af klimatiske forhold, industriel aktivitet m.v. Da det er de ekstreme belastningssituationer, der er dimensionsgivende for et vandforsyningsanlæg, er det vigtigt at få fastlagt størrelsen af maksimaldøgnforbruget. Maksimaldøgnforbruget max d beregnes ud fra årsforbruget og døgnfaktoren fd efter udtrykket: År max d = fd = 365 krav døgnprod (m 3 /døgn) Maksimaldøgnforbruget svarer også til den krævede døgnproduktion,, dvs. den maksimalt krævede vandleverance i en periode på et døgn. krav døgnprod

7 4 Side 2.4 Maksimaltimeforbrug og krav til timeproduktion Timeforbruget varierer normalt betydeligt over døgnet. Det er størst om dagen og mindst om natten. Tendensen er, at forbrugsvariationerne udjævnes med stigende bystørrelse og med øget variation af forbrugertyper. Maksimaltimeforbruget max t beregnes af maksimaldøgnforbruget og timefaktoren ft efter udtrykket: = ft = 24 max d max t krav timeprod (m 3 /t) Maksimaltimeforbruget svarer også til den krævede timeproduktion,, dvs. den maksimalt krævede vandleverance i en periode på en time. krav timeprod Maksimaltimeforbruget er direkte dimensionsgivende for rentvands-pumperne og ledningsnettet. Sammen med maksimaldøgnforbruget er det maksimale timeforbrug desuden bestemmende for størrelsen af vandforsyningssystemets øvrige hovedelementer: Indvindingsanlæg Behandlingsanlæg Beholderanlæg Udpumpningsanlæg (rentvandspumper og højdebeholder/vandtårn). 2.5 Krav til indvindings- og behandlingsanlæg Ved det ideelt afstemte vandforsyningssystem, der har tilstrækkelig beholdervolumen til at udjævne forbrugsvariationen i maksimaldøgn, skal indvindings- og behandlingsanlægget have tilstrækkelig kapacitet til jævnt hen igennem maksimaldøgnet at levere forsyningsområdets vandforbrug og vandværkets eget forbrug til filterskylning. For at tage højde for vandværkets filterskylning m.v., skal indvindings- og behandlingsanlægget dimensioneres til at kunne levere det maksimale døgnforbrug over 22 timer. Herved vurderes der at være afsat nok tid (2 timer) til filterskylning. max d krav indv = krav behand = (m 3 /t) 22

8 5 Side 2.6 Krav til beholderanlæg Vandforsyningens beholderanlæg har til formål at udjævne forbrugsvariationerne over døgnet for at holde en jævn belastning på indvindings- og behandlingsanlægget. Normalt dimensioneres beholderanlægget således, at forbruget i maksimaldøgnet kan udjævnes. Ved dimensioneringen af et sådan døgnreservoirvolumen er det nødvendigt at fastlægge ikke blot timefaktoren ft, men også timeforbrugsfordelingen over døgnet. Oftest er fordelingen ikke kendt, og under alle omstændigheder varierer den fra døgn til døgn. For at simplificere beregningerne tilnærmes fordelingskurven med en hat-formet kurve, som indhyller det maksimale timeforbrug. Der gøres endvidere den antagelse, at 2/3-del af vandet pumpes ud over 10 timer eller - ved forsyningsområder med jævnt forbrug (lille ft) - så hurtigt som muligt. På fordelingskurven i Figur 2-2 på næste side er det vist, at den del af forbruget, der - sædvanligvis i dagtimerne - ligger over middeltimeforbruget, skal leveres af beholderanlægget. T max er på den simplificerede fordelingskurve den tid, hvori forsyningsområdet aftager det maksimale timeforbrug, og findes ved fastlagt timefaktor ud fra ovenstående forudsætninger af udtrykket: T max = 18 1,75 ft 1 for ft 1, 6 og 16 T max = for ft 1, 6 ft For at hovedelementerne i et vandforsyningssystem kan være indbyrdes optimalt afstemt, skal døgnreservoiret have et volumen på V krav behold = T ( (m 3 ) max max t krav indv, krav behand ) + 2 max t max d hvor krav indv = krav behand =, og 22 hvor 2 er lagt til som sikkerhed. max t

9 6 Side Døgnreservoirvoluminet har først og fremmest til formål at udjævne driften på indvindings- og behandlingsanlægget. For disse anlægselementer er det derfor underordnet, hvor i forsyningsområdet reservoiret er placeret, eller om reservoiret helt eller delvis placeres i en højdebeholder. Dog skal der på vandværket være mindst en pumpesump og tilstrækkelig vand i rentvandsbeholderen til at kunne foretage de nødvendige filterskylninger. Figur 2-2: Fordelingskurve og døgnreservoirvolumen

10 7 Side 2.7 Krav til udpumpningsanlæg Forsyningsområder uden højdebeholder/vandtårn I forsyningsområder uden højdebeholder eller vandtårn skal udpumpningsanlægget klare det maksimale timeforbrug. Det vil sige at krav udp = (m 3 /t). max t Forsyningsområder med højdebeholder/vandtårn Hvis en del af det krævede beholdervolumen (se afsnit 2.6) placeres som højdebeholder i forsyningsområdet, vil den nødvendige udpumpningskapacitet kunne formindskes. Formindskelsen svarer til den vandmængde, som højdebeholderen kan levere i den tid (T max ), hvor der er maksimalt timeforbrug. Det forudsættes, at der disponeres over 80 % af højdebeholderens volumen. De resterende 20 % reserveres til nødsituationer. Udpumpningsanlægget i et forsyningsområde med højdebeholder/vandtårn skal dog mindst have en størrelse, så det maksimale døgnforbrug kan blive pumpet ud på 22 timer. Generelt for et forsyningsområde med eller uden højdebeholder vil kravet til udpumpningskapacitet derfor kunne udtrykkes ved: Vhøjd 0,8 max d krav udp = Maks ( max t ),( ) } (m³/t) Tmax 22

11 8 Side 3. FORSYNINGSEVNE 3.1 Hovedelementer Forsyningsevnen af et vandforsyningsanlæg angiver, hvor meget vand anlægget kan levere på time-, døgn- og årsbasis. De fleste hovedtal til fastlæggelse af et givet vandværks forsyningsevne kan afklares uden særlig beregning. Det gælder fastlæggelse af kapaciteten af vandværkets hovedelementer: Indvindingskapacitet (m 3 /t) Behandlingskapacitet (m 3 /t) Beholdervolumen (m 3 ) Udpumpningskapacitet (m 3 /t) Derimod skal vandforsyningens Mulige timeproduktion (m 3 /time) Mulige døgnproduktion (m 3 /døgn) Mulige årsproduktion (m 3 /år) beregnes under hensyntagen til, hvordan vandværkets hovedelementer er afstemt i forhold til hinanden og under hensyntagen til forsyningsområdets forbrugsmønster. 3.2 Timeproduktion Vandværkets timeproduktion angiver, hvor meget vand forsyningsområdet maksimalt kan tilføres i timen i en periode (T max ) med maksimalt timeforbrug. Forsyningsområdet kan tilføres vand fra rentvandspumperne og fra højdebeholder/vandtårn, hvis der en sådan beholder i forsyningsområdet. Ved beregning af timeproduktionen må der også tages hensyn til voluminet af vandværkets rentvandsbeholder. Er der f.eks. en lille rentvandsbeholder eller slet ikke nogen, kan udpumpningen fra vandværket ikke være større end indvindings- og behandlingsanlæggets kapacitet, kap ind og kap behand prod t ( V + V ) rentv højd 0,8 Min( kap ind, kap behand ) + Tmax = Min (m 3 /t) Vhøjd 0,8 rentvandspumpekapacitet + Tmax

12 9 Side Det forudsættes, at der disponeres over rentvandsbeholderens volumen (V rentv ) plus højdebeholderens volumen (V højd ) fratrukket 20 %. De 20 % reserveres til nødsituationer. 3.3 Døgnproduktion Den mulige produktion i et døgn begrænses af følgende: a) Indvindingsanlæggets døgnproduktion b) Behandlingsanlæggets døgnproduktion c) Vandforsyningsanlæggets leveringskapacitet i relation til forbrugsmønstret i forsyningsområdet. Vandforsyningsanlæggets døgnproduktion kan udtrykkes således: hvor prod d = Min ( a, b, c) (m 3 /døgn) a b = kap indv = kap behand c = ft prod t Årsproduktion Et vandværks mulige leverance på et år kan beregnes ud fra den mulige døgnproduktion og døgnfaktoren efter følgende udtryk: prod d prod å = 365 (m 3 /år) fd Det er naturligvis en forudsætning, at der er tilstrækkelige vandressourcer til rådighed til en sådan årsproduktion.

13 10 Side 3.5 Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden i et forsyningsområde eller en by kan udtrykkes som forholdet i mellem vandforsyningsanlæggets forsyningsevne og forsyningskravet fra forbrugerne: Forsynings sik ker hed = Evne Krav Hvor stor en forsyningssikkerhed man vil have i et givet forsyningsområde er i sidste ende en politisk afgørelse. Det gælder også for opstilling af målsætninger for forsyningen. Men vil man undgå driftsforstyrrelser skal indekset for forsyningssikkerhed være over 1,0. Er indekset under 1 vil der til tider opstå situationer, hvor forbrugerne vil opleve vandmangel. Normalt vil man ved de fleste vandforsyninger sætte minimumsgrænsen ved 1,3 og gerne have så stor kapacitet, at man kan tåle udfald af største enhed. Forsyningssikkerhed såvel som målsætninger for et områdes vandforsyning skal altid afklares med vandforsyningen.

14 11 Side 4. BEREGNINGSPROGRAM På grundlag af beskrivelsen i de foregående afsnit er der udarbejdet et beregningsprogram i Excel. Udskrift af regnearket er vist nedenfor. Regnearket beregner forsyningssikkerheden i forhold til årsforbruget, det maksimale døgn- samt timeforbrug. Det sker ved at beregne forholdet mellem forsyningsevne og forsyningskrav. Beregningerne foregår ved at fremskaffe data fra vandforsyningen for de med rødt mærkede størrelser, og derefter indtaste dem. De øvrige felter er beskyttede, så uforvarende indtastning undgås. Størrelsen af den maksimale døgnfaktor (fd) og maksimale timefaktor (ft) vurderes ud fra Tabel 2-1, hvor der tages højde for forsyningsområdets forbrugsmønster. De øvrige værdier for forsyningskrav og evne beregnes herefter automatisk. Som eksempel er tal for fd og ft samt de øvrige med rødt markerede størrelser indtastet i tabellen, og beregnede værdier for forsyningsevne og krav er vist. X-købing Vandværk Forbrugsmønster Maks.døgnfaktor fd 1,4 Maks.timefaktor ft 1,7 Forsyningskrav Forsyningsevne Indvind.tilladelse 1000 m³/år 1000 Årsforbrug 1000 m3/år 766,9 Mulig årsproduktion 1000 m³/år 1288 Maks.døgnforbrug m³/døgn 2942 Døgnproduktion m³/døgn 4941 Maks.timeforbrug m³/time 208 Timeproduktion m³/time 350 Pumpekapacitet m³/time 208 Pumpekapacitet m³/time 350 Råvandskapacitet m³/time 128 Råvandskapacitet m³/time 320 Filterkapacitet m³/time 128 Filterkapacitet m³/time 300 Beholdervolumen m³ 1199 Rentvandsbeholder m³ 1000 Højdebeholder m³ 0 Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 1,7 sikkerhed Maks.døgn Evne/krav 1,7 Maks.time Evne/krav 1,7 Periode med maksimalt timeforbrug (T max ) Timer/døgn 9,1 Tabel 4-1: Beregning af forsyningskrav og evne

APPENDIKS A. Dimensioneringsgrundlag

APPENDIKS A. Dimensioneringsgrundlag Dimensioneringsgrundlag Side 1 af 7 DIMENSIONERINGSGRUNDLAG I dette afsnit redegøres for beregningen af de forsyningskrav, som et forsyningsområde med kendt forbrug og kendt forbrugsmønster stiller til

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 8 FFV VAND Aktieselskab 2 2 FFV VAND FFV VAND Hjemmeside: http://www.ffv.dk Kaleko Vandværk Anneksværket Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan. Bilagsdel

Vandforsyningsplan. Bilagsdel Vandforsyningsplan Bilagsdel 2013-2023 Vandforsyningsplan Side 1 Indhold Forklaring til beskrivelser af de enkelte vandværker... 2 Klinting Vandværk... 3 Jegum - Vrøgum Vandværk... 6 Grærup Vandværk...

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

Hej Natur/miljø Grundvandsgruppen

Hej Natur/miljø Grundvandsgruppen Page 1 of 21 of 7 From: Anne-Mette Randrup Rasmussen Sent: 11-02-2013 14:21:54 To: 'lemmervej13@jubii.dk' Subject: SV: Fremtidig kontaktperson ved Lime Vandværk Attachments: Ansøgningsskema til almen vandforsyning

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Indvindingstilladelse, Ålykkevej 1, 9280 Storvorde Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Svend Åge Antonsen Karlsvej 22, Skovbo 9500 Hobro Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Næs Skaverup Vandværk

Næs Skaverup Vandværk Næs Skaverup Vandværk Beskrivelse og historie Næs Skaverup Vandværk er et privat vandværk ejet af Grundejerforeningen Næs Skaverup Strand. Vandværket er beliggende på Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg på matr.nr.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Ulvshale Vandværk Beskrivelse og historie Ulvshale vandværk er et privat vandværk, organiseret som et a.m.b.a. og beliggende på Ulvshalevej 92, 4780 Stege, matrikel nr. 17ae Udby, Stege Jorder. Vandværket

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Afsender: Vordingborg Kommune Teknik og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 55363636 Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN BILAG

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN BILAG TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014 2026 BILAG BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Oversigtskort / Ledningsnet Bilag 2: Tårnby Forsyning Vand. Katalog over tiltag til reduktion af importen af drikkevand Bilag

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

1,5 [m.o.h] 2) Rovandsspejlskote 1,9 [m.o.h] Overført fra fanen Boringsdata.

1,5 [m.o.h] 2) Rovandsspejlskote 1,9 [m.o.h] Overført fra fanen Boringsdata. Vandværksoversigt Hvis nedenstående værdier ændres, har det indflydelse på de tidligere beregninger, der er foretaget. Man skal derfor kopiere det igangværende regneark og rette nedenstående samt evt.

Læs mere

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse og historie Roneklint By Vandværk er et privat vandværk og organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kohavevej 2B, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse og historie Stenstrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en andelsforening A.m.b.A. beliggende på Smidstrupvej 36 4720 Præstø på matrikel nr. 9c

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2008 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 731,00 Qn 6 973,00 Qn 10 1.947,00

Læs mere

Styrketræning for Kajakroere

Styrketræning for Kajakroere Styrketræning for Kajakroere Oktober 2001 Foto: Tekst: Bo Kristensen Christian Madsen Indledning Gennem styrketræning kan du forbedre følgende fire fysiske elementer: 1. Din maksimale styrke 2. Din dynamiske

Læs mere

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse og historie Jungshoved Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en forening og beliggende på Jungshovedvej 40A, 4720 Præstø på matrikel nr. 2l Jungshoved

Læs mere

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M.V.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M.V. ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M.V. ANSØGNING I HENHOLD TIL 20 OG 21 I BEKENDTGØRELSE OM LOV OM VANDFORSYNING NR. 71 AF 17. JANUAR 2007. A Ansøger Vandværkets

Læs mere

Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk

Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk Beskrivelse og historie Svinø Strand Vandværk er et privat vandværk organiseret som et A.m.b.A. Vandværket er beliggende på Dybsøvejen 40,4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mertehøjvej 4 750 Lundby på matrikel nr. 17c Udby By, Udby.

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M.V.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M.V. Teknik og Miljø, Natur og Vand Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Tlf. 8787 8787 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER M.V. ANSØGNING I HENHOLD TIL 20 OG 21 I BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Beskrivelse af Røddinge Vandværk

Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse og historie Røddinge Vandværk (tidligere Røddinge-Sprove vandværk) er et privat vandværk som er organiseret under Damme Vandværk som et I/S. Røddinge Vandværk

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Lundby Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Lundby Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Lundby Vandværk Beskrivelse og historie Lundby Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Sværdborgvej 1B, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 8q Lundby By, Lundby. Vandværket er opført i 1975. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Allerslev-Ammendrup Vandværk

Beskrivelse af Allerslev-Ammendrup Vandværk Beskrivelse af -Ammendrup Vandværk Beskrivelse og historie -Ammendrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mønvej 61B, 4720 Præstø på matrikel nr. 2k Ammendrup By,.

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

Beskrivelse af Køng Vandværk

Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse og historie Køng Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et I/S og beliggende på Vandværksvej, 4750 Lundby på matrikel nr. 8c Køng By, Køng. Køng Vandværk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk

Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk Beskrivelse og historie Klintholm Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Margrethevej 1 4791 Borre, matrikel nr. 18bo

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Beskrivelse af Hårbølle Vindebæk Vandværk

Beskrivelse af Hårbølle Vindebæk Vandværk Beskrivelse af Hårbølle Vindebæk Vandværk Beskrivelse og historie Hårbølle Vindebæk Vandværk er et privat vandværk som ligger på adressen Brøndegårdsvej 2A, 4792 Askeby, matrikelnr. 10h Hårbølle By, Fanefjord.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Beskrivelse af Hestehave Vandværk

Beskrivelse af Hestehave Vandværk Beskrivelse af Hestehave Vandværk Beskrivelse og historie Hestehave Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en andelsforening A.m.b.a. og beliggende på Næbvej 34, 4720 Præstø på matrikel nr. 21az,

Læs mere

Vandforsyningsområde Moseby Vandværk

Vandforsyningsområde Moseby Vandværk Vandforsyningsområde Moseby Vandværk Vandværk: Nørhalne Vandværk, I/S Adresse: Bøgevej 9 9430 Vadum Indvindingstilladelse Indvindingstilladelse 109800 m 3 /år Gns. indvinding sidste 4 år 80500 m 3 /år

Læs mere

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT

UKLASSIFICERET. Vejledningsplan MFT Vejledningsplan MFT Indholdsfortegnelse Indledning...1 Planlægning af Militær Fysisk Træning...1 Skemaets opbygning og anvendelse...1 Eksempel på fastlæggelse af træningsniveau...2 Progression...2 Pauser

Læs mere

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1)

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Leif Husted Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Anvendt KommunalForskning Danish Institute of Governmental Research Nyropsgade

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk

Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk Beskrivelse og historie Bakkebølle Strand vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Abrikosvej 16, 4760

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Beskrivelse af Udby Møn Vandværk

Beskrivelse af Udby Møn Vandværk Beskrivelse af Udby Møn Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret i en A.M.B.A. forening og beliggende Udbygade 18 4780 Stege, matrikel nr. 36c Udby, Stege Jorder.

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Vejnavn, husnr Postnr. By Telefonnr. E-mail: af Kommunalbestyrelsen Amtsrådet Miljøstyrelsen Landvæsenskommissionen

Vejnavn, husnr Postnr. By Telefonnr. E-mail: af Kommunalbestyrelsen Amtsrådet Miljøstyrelsen Landvæsenskommissionen SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf. nr. 99 15 55 00 E-mail: tek@skivekommune.dk ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING OG VANDBEHANDLING FOR VANDVÆRKER

Læs mere