Afhjælpning af barrierer for belåning og salg af forurenede og muligt forurenede grunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhjælpning af barrierer for belåning og salg af forurenede og muligt forurenede grunde"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Afhjælpning af barrierer for belåning og salg af forurenede og muligt forurenede grunde Lars Kaalund og Kit Jespersen Amternes Videncenter for Jordforurening

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL MÅLGRUPPE RESULTAT 18 2 METODE 19 3 INTERVIEW MED DE PRIVATE AKTØRER PÅ BOLIGMARKEDET DEN LAVE OMSÆTNING BELÅNING STRUKTURELLE BARRIERER Der er for få nuancer i kortlægningen Sagsbehandlingstiderne er et problem Uklare afgørelser Risiko for myndighedskrav mod ejere af forurenede grunde SUNDHEDSRISIKO 33 4 PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSFORSLAG HVAD ER PROBLEMERNE? 35 5 REGEL- OG LITTERATURSAMLING 39 6 REFERENCER 41 3

4 4

5 Forord Amternes Videncenter for Jordforurening (AVJ) og Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række aktører fra det private ejendomsmarked udarbejdet dette notat om de barrierer, der eksisterer for belåning, køb og salg af forurenede og muligt forurenede boliggrunde. Ejere af boliger på forurenede grunde oplever en række forskellige problemer i forbindelse med belåning og handel af ejendommen. Der er en stigende bevidsthed om, at der kan være jordforurening på boliggrunde, bl.a. gennem omtale i aviser, radio og tv-medier, og ingen af de professionelle aktører på boligmarkedet kan påstå, at de er uvidende om problemet. Følgerne af den stigende bevidsthed er, at handlen med og belåning af ejendommene gøres besværlige eller direkte må opgives. Formålet med projektet har derfor været at hjælpe de boligejere, der er ved at købe, sælge eller belåne boliger, som ligger på forurenede og muligt forurenede grunde. For at nå dette mål har en følgegruppe forsøgt at afdække, hvad der skal til for, at bl.a. realkreditinstitutterne og ejendomsmæglerne har tillid til, at boligen/grunden har en værdi. Gruppen bestod af deltagere fra både private og offentlige organisationer/institutioner: De private parter har været repræsenteret af: Realkreditrådet Realkredit Danmark BRF Kredit Nykredit Nordea Kredit Parcelhusejernes Landsforening Dansk Ejendomsmæglerforening Advokatsamfundet Oliebranchens Miljøpulje De offentlige parter har været repræsenteret af: Københavns Kommune Amtsrådsforeningen Miljøstyrelsen Amternes Videncenter for Jordforurening Som observatør i projektet deltog: Kommunernes Landsforening Told & Skat Frederiksberg Kommune 5

6 Det har været tanken, at denne gruppe gennem deres daglige arbejde skal bruge og udbrede resultaterne til gavn for de boligejere, der har problemer med at få lån i deres forurenede eller muligt forurenede grunde. Januar Lars Kaalund, Amternes Videncenter for Jordforurening. Palle Boeck, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 6

7 Sammenfatning og konklusioner I takt med amternes kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde stiger antallet af boligejere, der får afslag på deres låneansøgninger hos realkreditinstitutterne med den begrundelse, at deres ejendom muligvis er forurenet. Manglende dialog og usikkerhed er ofte de største barrierer mod belåning af forurenede grunde, men også manglende viden om forureningens sundhedsmæssige betydning, uvidenhed om myndighedernes krav til grundejerne og manglende tidsplaner for myndighedernes indsats er blandt hovedårsagerne, når realkreditinstitutterne ikke vil belåne forurenede eller muligt forurenede boliggrunde. Derfor er dialog mellem parterne, tydelig information om lånereglerne kombineret med klar besked om forureningens betydning for grundejerne, mulighederne for handling og tidsplaner for myndighedernes indsats vigtige skridt, når vejen skal banes for flere lån til grundejerne. Det er ikke muligt at opgøre antallet af låneansøgninger, der afvises med den begrundelse, at der er eller har været forurening på grunden, og Miljøstyrelsens evaluering af Værditabsordningen viste også, at det var meget vanskeligt at føre statistisk bevis for et værditab i forbindelse med handel af forurenede og tidligere forurenede grunde/ejendomme. En traditionel statistisk undersøgelse af sammenhænge mellem årsag og virkning syntes ikke brugbar her. Det blev derfor besluttet at gennemføre projektet som en dialog mellem de forskellige involverede parter, suppleret med interview og en afsluttende diskussion om problemstillingerne og forslagene til løsningerne. Efter et indledende møde, hvor parterne præsenterede deres bud på både problemer og løsninger, gennemførte AVJ en række interview med repræsentanter fra Realkreditrådet, Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Parcelhusejernes Landsforening, Oliebranchens Miljøpulje, Dansk Ejendomsmæglerforening og Advokatsamfundet. Derefter sammenskrev AVJ interviewene og sammenfattede problemstillingerne i et notat, som blev præsenteret for hele følgegruppen. I denne proces var det ikke hensigten at opnå fuld konsensus, men at præsentere forskellige synspunkter. De synspunkter og løsningsforslag, der er gengivet i notatet (som udelukkende er skrevet af AVJ) deles ikke nødvendigvis af alle medlemmer af projektets følgegruppe. På baggrund af interviewene var det muligt at opdele barriererne i mindre delproblemer som f.eks. den lave omsætning, belåningsproblematikken og strukturelle barrierer. På tværs af alle delproblemer går usikkerheden igen som et gennemgående tema. Usikkerhed af enhver art giver risikoaversion hos alle parterne og resulterer i sidste ende i manglende lånemuligheder. I interviewene blev det gentagende gange nævnt, at omsætningshastigheden er det helt afgørende fikspunkt i forbindelse med bolighandel, værdivurdering og kreditgivning. Lav omsætningshastighed giver lavere priser og kan i yderste konsekvens medføre afslag på låneansøgninger. På spørgsmålet om - hvor meget betyder forureningen for omsætteligheden?, var svarene uden 7

8 undtagelser, at forurenede grunde har en lavere omsætningshastighed og derfor bliver presset på prisen. Den lave omsætning kan forklares ud fra et komplekst samspil mellem økonomi, oplevet sundhedsrisiko og usikkerhed. Forventningerne til omsætningshastigheden er særlig aktuelle i forbindelse med realkreditinstitutternes vurdering af belåningsmulighederne ved køb og salg og ved tillægsbelåning. De interviewede ser lidt forskelligt på årsagerne til låneproblematikken. Det er en generel opfattelse, at realkreditinstitutterne mangler vilje til at give lån og rutinemæssigt giver afslag til forurenede grunde. Dermed peges der på, at realkreditinstitutterne selv er med til at skabe den lave omsætning. Den opfattelse deles naturligt nok ikke af realkreditinstitutterne, som fastholder, at de skal følge lovgivningen for realkreditinstitutter. Der er bl.a. krav om, at alle sager skal vurderes konkret, og det bliver de. Desuden siger reglerne for långivning, at boligens pris skal vurderes ud fra markedssituationen, herunder omsætningshastigheden og forventninger til udviklingen på boligmarkedet. Det som man især frygter, og denne frygt deles af parcelhusejernes organisation, er, at den stigning, der har været i huspriserne afløses af faldende priser og svagere omsætning. Et vigende marked forventes især at ville ramme de smalle segmenter, som f.eks. forurenede grunde, og det kan medføre, at en del boliger er overbelånte. Men det klare og meget vigtige budskab fra realkreditinstitutterne er, at forurenede grunde ikke afvises automatisk, de får en individuel behandling og vil i nogle tilfælde kunne opnå belåning. Samtidig peger realkreditinstitutterne på, at der er en række strukturelle faktorer i den amtslige sagsbehandling, som er medvirkende til barrierer mod belåning og salg. De interviewede peger på en række strukturelle problemer. De oplever, at der er for få nuancer i kortlægningen, og det medfører, at store og små sager behandles og vurderes ens. Det betyder, at det er svært at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige forureninger. Sagsbehandlingstiderne opleves som lange, men det er primært myndighedernes manglende udmelding om tidsplanerne, der giver usikkerhed. Myndighedsafgørelserne opleves som uklare, og det er uklart, om myndighederne kan give påbud, som vil tvinge nuværende eller kommende ejere til at afholde udgifterne til en evt. oprensning, uagtet deres uskyld i forureningens tilstedeværelse (objektivt grundejeransvar). Endelig nævnes usikkerheden med hensyn til, hvad der sker på lovgivningsområdet i fremtiden - kan det tænkes, at der indføres objektivt ansvar? Med den metode, der er valgt ved skrivningen af notatet, har myndighederne og Miljøstyrelsen ikke fået lejlighed til at forklare sig i forhold til de strukturelle problemer, der peges på i interviewene. Det kan siges at være en svaghed ved notatet/metoden, men på den anden side er de forhold, der peges på, ikke ukendte og behøver som sådan ikke et forsvar eller en forklaring. Det interessante spørgsmål er, om der kan findes nogle løsninger til at nedbryde de barrierer, der blev nævnt i interviewene? 8

9 På baggrund af de diskussioner, der blev ført i følgegruppen og i mindre arbejdsgrupper, har AVJ sammenskrevet en række løsningsforslag. Det foreslås, at realkreditinstitutterne i deres oplysningsmateriale/lånevejledninger gør opmærksom på, at alle ansøgninger bliver behandlet individuelt. Det bør være meget tydeligt, at der ikke er tale om en automatisk afvisning, men at forurening i lighed med andre særlige forhold kan betyde en afvisning af låneansøgningen eller et tilbud om et reduceret lån. Endelig bør det fremgå, at låntageren kan fremme ansøgningen ved selv at fremskaffe oplysninger om forureningen, uden at dette nødvendigvis resulterer i et konkret lånetilbud. Da kortlægning på V1 er et særligt problem, foreslås det, at myndighederne evt. udarbejder informationsmateriale til ejerne om, hvad de selv kan gøre for at få oplysninger fra diverse arkiver mv., og hvordan de kan gøre brug af 2- års-reglen eller foretage egne undersøgelser efter aftale med amtet. Det foreslås ydermere, at myndighederne arbejder med at gøre kortlægningsbrevene og boligerklæringerne mere præcise og sigende for ejerne og andre interesserede, herunder realkreditinstitutterne. Det kunne f.eks. tydeliggøres, at restforureningen kun har betydning ved en evt. fremtidig jordflytning. Myndighedernes rolle med hensyn til, hvad de kan forlange af grundejerne nu og i fremtiden er en kilde til usikkerhed. Miljøstyrelsen har skrevet et meget klart afsnit i notatet, som fastslår, at der under normale omstændigheder ikke er et grundejeransvar - men et forureneransvar, og der er ikke noget, der tyder på, at denne regel vil blive ændret i fremtiden. Nu er det op til de deltagende parter at omsætte den viden, de har fået ved at deltage i følgegruppen, til gavn for de berørte grundejere. 9

10 10

11 Summary and conclusions Obtaining loans on contaminated sites is not impossible In step with the mapping of contaminated and possibly contaminated sites conducted by Danish counties, the number of house owners whose applications for loans from mortgage credit institutes are rejected increases, presuming that their property might be contaminated. Uncertainty and lack of dialogue often present the greatest barriers for obtaining mortgage loans on contaminated sites. However, also lack of knowledge about the health impacts of contamination, lack of knowledge about authority requirements that house owners are facing, as well as lack of time schedules concerning authority initiatives, are among the main reasons for the reluctance of mortgage credit institutes to grant loans on contaminated or possibly contaminated properties. Thus, dialogue between the parties involved, clear information about loan regulations combined with distinct information on the impact of contamination for house owners, possibilities for action and time schedules for authority initiatives, are important elements in the attempt to pave the way for more loans to house owners. Contaminated sites are special In cooperation with a number of players from the private property market, the Information Centre on Contaminated Sites and the Danish Environmental Protection Agency have prepared a memo on the current barriers for borrowing, purchase and sale of contaminated and possibly contaminated housing sites. Owners of houses situated on contaminated sites are facing a number of different problems in connection with borrowing and trading of their property. Awareness of possible contamination of housing sites is increasing, as a result of comprehensive press coverage in the newspapers, in the radio and on TV, and none of the professional players on the property market can claim to be unaware of this problem. As a consequence of this growing awareness, trading and raising loans on these properties are impeded or have to be abandoned altogether. The objective of this project has therefore been to help house owners who are in the process of buying, selling or applying for loans on houses situated on registered sites. In order to achieve this goal, a monitoring group has tried to disclose what mortgage credit institutes and real estate brokers, a.o., need in order to gain confidence in the value of the house/lot. The group comprised participants from both private and public organisations/institutions, cf. fact box 1. The idea was that in their daily work this group should apply and spread the results for the benefit of house owners facing problems when applying for loans on contaminated or possibly contaminates sites. 11

12 Method Compiling the number of loan applications that are rejected on grounds of contamination or possible contamination on the lot is not possible. An evaluation of the Loss of Value Scheme ( making it possible, against payment of a small amount, for house owners to speed up a public clean-up effort) conducted by the Danish Environmental Protection Agency revealed that it is extremely difficult to present statistical evidence of loss of value imposed in connection with trade of contaminated and previously contaminated lots/property. Conventional statistical studies of the correlation between cause and effect do not seem to be applicable in this case. It was therefore decided to carry out the project as a dialogue between the various parties involved, supplemented by interviews and a final discussion of issues, problems and suggested solutions. After an introductory meeting at which the parties presented their proposals for problems as well as solutions, the Information Centre on Contaminated Sites conducted a number of interviews with representatives from the Association of Danish Mortgage Banks, Realkredit Danmark, Nordea Kredit, the National Association of House Owners, the Danish Petroleum Industries Association for Remediation of Retail Sites, the Danish Association of Real Estate Brokers and the Danish Bar and Law Society. The Information Centre on Contaminated Sites then compiled the interviews and presented the issues in a memo submitted to all participants of the monitoring group. During this process the aim was not to achieve consensus, but to introduce and present different points of view. The viewpoints and suggested solutions presented in the memo (prepared by the Information Centre on Contaminated Sites) do not necessarily represent the opinion of all members of the monitoring group. Uncertainty is the key problem The interviews made it possible to divide the barriers into smaller sets of problems, e.g. low volume of transactions, problems related to loans, and structural barriers. Across all sets of problems, the uncertainty involved stands out as a common theme. Any kind of uncertainty provokes reluctance to assume risks by all parties involved and will invariably result in lack of loan options. Low volume of transactions In the interviews it was repeatedly mentioned that the of sales is a decisive pivot point in connection with trade of property, value assessment and granting of credit. A low volume of sales implies reduced prices and may ultimately result in rejection of applications for loans. When asked how significant the contamination is in terms of marketability, the responses, without failure, were that the volumes of sales of contaminated sites is below average, which entails price cuttings. 12

13 The low volume of transactions may be explained by the complex interaction between economy, perceived health risks and uncertainty. Expectations for sales rates are particularly relevant when mortgage credit institutes are assessing the loan options in connection with purchase and sale and additional loans. The interviewed persons have different views on the causes of problems related to obtaining loans. Loans and related problems It is a common view that mortgage credit institutes are relatively unwilling to grant loans and are routinely rejecting loan applications for contaminated sites. It is implied that mortgage credit institutes themselves are contributing to the low volume of transactions. The mortgage credit institutes obviously do not share this view, but maintain that they must comply with legislation applicable to Danish mortgage credit institutes. This includes requirements stating that all cases must be subjected to specific assessment, and that this requirement is met. Moreover, the loan regulations determine that the price of the house must be evaluated on the basis of the market situation, including the rate of transactions and expectations for the development within the housing market. A special cause of concern, which is shared by the National Association of House Owners, is that a reduction of prices and lower volume of transactions will succeed the past increase in house prices. A declining market will supposedly impact the small segments in particular, such as contaminated sites, and this may entail over-mortgaging of a range of houses. However, the clear, significant message provided by mortgage credit institutes is that contaminated sites are not automatically rejected. They are given individual treatment and will in some cases be able to obtain loans. At the same time, mortgage credit institutes emphasise a number of structural factors within casework conducted by counties, which contribute to setting up barriers against raising of loans as well as sales. Structural conditions The interviewed persons pointed out a number of structural problems. In their view, the registration of sites is too limited in terms of specifications etc., which results in uniform treatment and assessment of large and small cases alike. This makes it difficult to distinguish between significant and not significant cases of contamination. The time used for casework is perceived as extensive, but the primary cause for uncertainty is lack of specification of time schedules given by authorities. Authority resolutions are perceived as unclear, and it appears to be questionable whether authorities can order present and future owners to pay the costs of possible clean-up, regardless of their innocence in relation to the presence of the contamination (objective responsibility). Finally, the interviewed persons mentioned uncertainty with regard to future developments within the legislative area will the concept of objective responsibility possibly be introduced? The method chosen in connection with preparation of the memo did not leave an opportunity for authorities or the Danish Environmental Protection 13

14 Agency to provide explanations in relation to the structural problems pointed out in the interviews. This may be considered a weakness of this method. On the other hand, however, the conditions pointed out are not unfamiliar and do not call for defence or explanation as such. The interesting question is whether solutions capable of breaking down the barriers mentioned in the interviews can be found? Proposed solution Based on discussions conducted in the monitoring group as well as smaller work groups, the Information Centre on Contaminated Sites has compiled a number of proposed solutions. One proposal suggests that in their information material/guidelines for loan applications, mortgage credit institutions should emphasise that all applications are treated individually. It should be made very clear that no property is automaticcally rejected, but that contamination like other special conditions may result in rejection of an application for a loan or an offer for a reduced loan. Finally, it should appear from the material that the loan applicant may further his/her application by providing information about the contamination himself/herself, but that this does not necessarily result in a concrete loan offer. As mapping of knowledge level V1 presents a special problem, it is proposed that the authorities prepare information material for the owners as to what they can do themselves in order to obtain information from various archives, etc. and how to make use of the 24-month rule or conduct their own investigations in agreement with the county. Another proposal suggests that the authorities attempt to make the registration letters and the house declarations more accurate and meaningful to owners and other interested parties, including mortgage credit institutes. It could be clarified e.g. that remaining contamination would only affect any future removal of soil. Another source of uncertainty is the role that authorities play with regard to requirements laid down for house owners now and in future. In the memo the Danish Environmental Protection Agency states very clearly that under normal circumstances there is no house owner responsibility on the contrary, it is a matter of contaminant responsibility and nothing indicates that this rule will be changed in future. It is now up to the participating parties to convert the knowledge they have gained by participating in the monitoring group for the benefit of the house owners involved. A new meeting has been scheduled for the monitoring group in June 2003, at which experience gained as well as new issues and problems may be discussed. 14

15 Fact box 1 The participants of the project monitoring group were selected with a view to covering all interested parties in the private property marked. The private parties were represented by the following: Association of Danish Mortgage Banks Realkredit Danmark BRFkredit Nykredit Nordea Kredit National Association of House Owners Danish Association of Real Estate Brokers The Danish Bar and Law Society The Danish Petroleum Industries Association for Remediation of Retail Sites The public parties were represented by the following: City of Copenhagen Danish Regions Danish Environmental Protection Agency Information Centre on Contaminated Sites The following participated as observers in the project: National Association of Local Authorities in Denmark Customs and Tax Administration Frederiksberg Municipality 15

16 16

17 1 Indledning Amternes Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række interessenter fra det private ejendomsmarked udarbejdet dette notat om de barrierer, der eksisterer for belåning og salg af forurenede og muligt forurenede boliggrunde. Amternes Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsens Teknologipulje for Jord- og Grundvandsforurening har finansieret projektet og stået for den praktiske udførelse. Det skal præciseres, at notatet er skrevet af Amternes Videncenter for Jordforurening, og det baserer sig på interview med udvalgte personer inden for gruppen af aktører på det private boligmarked. De synspunkter, der er gengivet i notatet, deles ikke nødvendigvis af alle medlemmer af projektets følgegruppe. Amternes Videncenter for Jordforurening har på baggrund af interviewene og diskussioner i følgegruppen udarbejdet en række løsningsforslag, som vi håber parterne vil gøre brug af. Projektets følgegruppe er udvalgt med henblik på at dække alle interessenter på det private boligmarked. De private parter har været repræsenteret af: Realkreditrådet, v./advokat Trineke Borch-Jacobsen Realkredit Danmark, v./kontorchef Peter Hannenov BRF Kredit, v./michael Reved Nykredit, v./kontorchef Anton Holmgaard Nielsen Nordea Kredit, v./kontorchef Mads Laursen Parcelhusejernes Landsforening, v./cand.polit. Allan Malskær Dansk Ejendomsmæglerforening, v./bente Naver Advokatsamfundet, v./advokat Vivi Bruhn Knudsen Advokatsamfundet, v./advokat Torben Winnerskjold Oliebranchens Miljøpulje, v./direktør Steen Berg Pedersen. De offentlige parter har været repræsenteret af: Københavns Kommune, v./kontorchef Henrik W. Nielsen Amtsrådsforeningen, v./vicekontorchef Christian Bækgaard Miljøstyrelsen, v./kontorchef Palle Boeck. Som observatør i projektet deltog: Kommunernes Landsforening, v./fuldmægtig Niels Remtoft Told & Skat, v./bo Dalsby Frederiksberg Kommune, v./miljøchef Erik Kristjánsson. 1.1 Baggrund Ejere af boliger på forurenede grunde oplever en række forskellige problemer i forbindelse med belåning og handel af ejendommen. Der er en stigende bevidsthed om, at der kan være jordforurening på boliggrunde, det omtales jævnligt i aviser, og ingen af de professionelle deltagere kan påberåbe sig 17

18 uvidenhed om problemer af denne art. Følgerne af den stigende bevidsthed er, at handlen med og belåning af ejendommene besværliggøres eller direkte må opgives. Denne problemstilling er nærmere uddybet i oplægget til projektet /1/. 1.2 Formål Formålet med dette projekt er at hjælpe de mennesker, der er ved at købe/sælge/belåne boliger, som ligger på kortlagte grunde. Det skal ske ved at afdække, hvad der skal til for, at realkreditinstitutterne og ejendomsmæglerne har tillid til, at boligen/grunden har en værdi. 1.3 Målgruppe Målgruppen for projektet er de professionelle aktører på det private boligmarked, dvs. aktører inden for lovgivning, myndighedsvaretagelse, vurdering, belåning, salg og interessevaretagelse for private boligejere. 1.4 Resultat Projektet skal resultere i at: beskrive de problemer, der opstår i forbindelse med vurdering, belåning og handel af private boliger på forurenede grunde, fremkomme med forslag til løsning af de problemer, der afdækkes, udarbejde en samling af henvisninger til hjemmesider og publikationer, som indeholder regler, vejledninger og hjælpeværktøjer, der er relevante for området, hjælpe med at kommunikere resultaterne ud til de forskellige parter og at skabe et forum, hvor de involverede parter kan mødes og diskutere problemerne. Projektet afgrænses til at belyse og give forslag til løsninger omkring problemer med handel af private boliger på forurenede grunde, og dermed afskæres der i første omgang for diskussionen om handel med større boligejendomme og erhvervsbyggeri. 18

19 2 Metode Projektet er initieret af Oliebranchens Miljøpulje, Miljøstyrelsen og Amternes Videncenter for Jordforurening, som ofte hører om de problemer kortlægning af forurenede og muligt forurenede boliggrunde medfører for ejerne i forbindelse med belåning og salg af ejendommene. Miljøstyrelsen gennemførte i 2001 en evaluering af Værditabsordningen (VTO) /2/ og kunne i den forbindelse konstatere, at det var meget vanskeligt at føre statistisk bevis for værditab i forbindelse med handel af forurenede og tidligere forurenede ejendomme. Det blev derfor besluttet at gennemføre projektet som en dialog mellem interessenterne, suppleret med interview og en afsluttende diskussion om problemstillingerne og forslagene til løsningerne. I november 2001 blev det første møde i følgegruppen afholdt, hvor en række problemstillinger blev rejst. Efterfølgende har Amternes Videncenter for Jordforurening gennemført interview med følgende interessenter og sammenskrevet deres tilkendegivelser i dette notat: Realkreditrådet, v./advokat Trineke Borch-Jacobsen Realkredit Danmark, v./kontorchef Peter Hannenov Nordea Kredit, v./kontorchef Mads Laursen Parcelhusejernes Landsforening, v./cand.polit. Allan Malskær Oliebranchens Miljøpulje, v./direktør Steen Berg Pedersen Dansk Ejendomsmæglerforening, v./bente Naver Advokatsamfundet, v./advokat Vivi Bruhn Knudsen. Interviewene er gennemført med udgangspunkt i en spørgeramme, bilag 1, som har været den samme for alle interviewene. Der var afsat to timer til hvert interview. Efterfølgende har Amternes Videncenter for Jordforurening skrevet et konklusionsreferat af interviewet, som er en blanding af citater og et meningsreferat. Endelig har de interviewede personer haft mulighed for at kommentere referaterne. Metoden gør det muligt for interviewede at give udtryk for den oplevelse, de har af forureningssituationens påvirkning af handlen med boliggrunde. Metoden forudsætter således ikke, at de interviewede fører beviser for deres påstande, og det er både metodens styrke og svaghed. Styrken er, at de interviewede får mulighed for at konkretisere de bevæggrunde, som er afgørende for deres beslutninger og handlinger i den daglige vurdering af boliggrunde. Svagheden er, at de interviewede repræsenterer organisationer, som har stærke interesserer i enten at betone eller nedtone forskellige aspekter af problemstillingen. Samlet set vurderes det, at metoden har givet et godt og nuanceret billede af problemstillingerne og har kastet lys på nye elementer og frembragt nye løsningsforslag. For at skabe dialog mellem parterne er der afholdt 3 møder i følgegruppen. 19

20 20

21 3 Interview med de private aktører på boligmarkedet I dette kapitel er resultaterne af de gennemførte interview sammenskrevet under fire tematiske afsnit: Den lave omsætning, belåning, strukturelle barrierer og sundhedsrisiko. Det fremgår af oplægget /1/, at problemstillingen indledningsvis blev karakteriseret ved to risikomomenter, dels en økonomisk risiko ved at købe/eje en forureningsmærket 1 grund og dels en sundhedsmæssig risiko ved at bo på grunden. Det fremgår af alle vores interview, at denne opdeling findes kunstig. Der var enighed om, at den økonomiske risiko er den, der aktuelt betyder mest for alle parter, den skaber usikkerhed, og den udmøntes i faldende priser og lavere omsætning. Men den økonomiske risiko begrundes dybest set i en frygt for de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne. Ikke nødvendigvis i en aktuel frygt hos de aktuelle ejere, de potentielle købere eller kreditgiverne, men hos nogen et eller andet sted i samfundet, som på et tidspunkt vil kunne påvirke markedet. Det er disse skygger/spøgelser, der holdes frem som den faktor, der måske kan få afgørende betydning for handlen med forureningsmærkede boliggrunde, og derved får de en meget reel betydning for den aktuelle økonomiske risiko ved at eje en forureningsmærket grund. Opdelingen i to risikomomenter er kunstig, det medgiver vi deltagerne, den økonomiske risiko er tæt koblet til den sundhedsmæssige risiko. For at fjerne enhver tvivl er de grundlæggende antagelser i dette notat for det første, at baggrunden for de økonomiske risici skal findes i debatten om sundhedsrisikoen og for det andet, at den økonomiske risiko har tendens til at blive selvopfyldende, og på den måde kan den udvikle sig uafhængig af den reelle sundhedsmæssige risiko. 3.1 Den lave omsætning På det første følgegruppemøde blev det gentagne gange nævnt, at omsætningshastigheden er det helt afgørende fikspunkt i forbindelse med bolighandel, værdivurdering og kreditgivning. Derfor var det første spørgsmål, der blev stillet under interviewet: Hvor meget betyder forureningen for omsætteligheden? Det kom der mange, lange og interessante svar ud af, og helt uden undtagelser var svarene, at forureningsmærkede grunde har en lavere omsætningshastighed og bliver presset på prisen. 1 Forurenet skal her opfattes i sin bredeste betydning, det kan være alt fra en påvist kraftig forurenet grund til en lokalitet, der tidligere har været kortlagt. Det kan være grunde, der er kortlagt på V1 eller på V2, det kan være grunde, der er omfattet af de forskellige oprydningsordninger, og det kan være grunde, der har været omfattet af en oprydning og nu er helt eller delvist oprenset til et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau. Kort sagt alle grunde, der er eller har været mærket af en forurening. I det følgende vil de alle under et blive betegnet som forureningsmærkede. 21

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 2

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 2 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 2 Ordningens virkning på værditabsproblematikken COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 17

Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 17 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 17 1 INDLEDNING 27 1.1 BAGGRUND 27 1.2 FORMÅL 28 1.3 METODEVALG 28 2 DATAGRUNDLAG 30 2.1 LEVERANDØRDATABASER 30 2.2 IDENTIFIKATION

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Indkøbsturen. Beslutningsprocessens digitale processer

Indkøbsturen. Beslutningsprocessens digitale processer Indkøbsturen Mortens bemærkninger med lidt om købsroller Beslutningsprocessens digitale processer Fysiske aktører påvirker via digitale agenter Bannere, URL, nyhedsgrupper, e- Need identification (Recognition)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere