Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og Inger Marie Vestergaard (nr. 38). Nanna Calmar Andersen (nr. 43) var fraværende, da hun fik en søn i sidste uge (tillykke til Nanna). Inger Marie var referent. 1. Valg af dirigent Tage Pedersen blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning v/sandra Pedersen Container Der har været container til haveaffald to gange henholdsvis forår og efterår. Sommerfest Sommerfest blev afholdt i august. Loppemarkedet først på dagen var ikke så godt besøgt, men arrangementet med kaffe om eftermiddagen og spisning om aftenen havde mange deltagere. Hegn ved gymnasiet Årsagen til, at gymnasiet har sat hegn op er, at de ikke ønsker knallertkørere, biler og hunde luftere på gymnasiets områder. Der har været afholdt møde med gymnasiet sammen med de røde rækkehuse, hvor gymnasiet gav udtryk for, at de var villige til erstatte hegnet med et lavt krat af en art. Vi har ikke hørt videre herom. Gymnasiet har lovet at give besked i forvejen næste gang de igangsætter større tiltag. Bestyrelsen Henrik Bjerre (nr. 27) er trådt ud af bestyrelsen og Nanna Calmer Andersen er trådt ind i stedet. Herudover har bestyrelsen beskæftiget sig med snerydning se punkt 7 og 8 på dagsordenen. Formandens beretning blev vedtaget. 3. Fremlæggelse af regnskab v/jens Peter Kommentarer til regnskabet: DanBolig indtægten vedrører betaling fra DanBolig i forbindelse med, at bestyrelsen har bidraget med oplysninger i forbindelse med boligsalg Udgiften til container dette dækker 3 gange container, da regning sidste år blev udsendt sent i forhold til sidste års regnskab DanJord nærmere forklaring på udgiften følger af punkt 7 på dagsordenen Tilgodehavende kontingent er pr. dags dato 1.200,- Regnskabet blev godkendt. Side 1 af 6

2 4. Valg af bestyrelsen Sandra og Erik er på ordinært valg. Erik vil gerne genopstille. Jens Peter, Nanna og Inger Marie er ikke på valg. Herudover skulle 2 suppleanter vælges. Sandra melder sig igen. Mette Birkedahl Christensen melder sig som suppleant. Jens Erik Thøgersen melder sig som suppleant. Bestyrelsen er herefter: Jens Peter Rasmussen (nr. 30) Erik Ulfkjær (nr. 19) Sandra Pedersen (3) Inger Marie Vestergaard (nr. 38) Nanna Calmar Andersen (nr. 43) Suppleanter: Mette Birkedahl Christensen (nr. 39) Jens Erik Thøgersen (nr. 41) 5. Valg af revisor Henrik Welling (nr. 46) genopstiller. Henrik Welling blev godtaget som revisor. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår, at kontingentet på kr ,- bibeholdes. Forslaget blev vedtaget. 7. Snerydning v/jens Peter Jens Peter orienterede om hændelsesforløbet omkring snerydning udført i perioden af Danjord som følger: Generalforsamling nov Generalforsamlingen besluttede af bestyrelsen skulle arbejde videre med det af Tom Søndergaard stillede forslag om at der skulle etableres fælles snerydning. Der var enighed om, at man ikke kunne tvinge alle med i en ordning, så hvis der kunne etableres en ordning, så ville de enkelte grundejere kunne tilmelde sig. Bestyrelsen satte Erik til at undersøge ejerforhold på vejene og kontakte parterne om de ville være med til at betale deres del af snerydningen. Gymnasiet, Boligforeningen (kommunen??) Det sner. Der bliver ryddet sne af en uidentificeret traktor. Flere af os troede, at Erik havde fået en aftale med Boligselskabet. Vi vidste at vi IKKE havde bestilt snerydning Modtager regning for snerydning fra Danjord på ,38 kr. Jeg ringer til Danjord, da jeg ikke kan forstå, at vi har fået en regning for arbejde, vi ikke har bestilt. Danjord siger, at der ikke er kontrakt på snerydning, men at det er blevet bestilt pr. telefon. Jeg spørger om det er fra de røde eller gule huse, det er blevet bestilt. Han svarer de røde huse. Side 2 af 6

3 Jeg modtager en kreditnota på hele beløbet, og vi regner med sagen er slut. Juni 2007 John fra Danjord banker på flere døre herude, og får til sidst fat i mig. Han siger til mig, at Tom Søndergaard har bestilt snerydningen. Jeg lover at snakke med Tom om sagen. Tom siger, at han IKKE har bestilt snerydning, og at John, har indrømmet, at der aldrig er bestilt snerydning. Ord mod ord Jeg modtager igen en faktura på ,38 kr. I bestyrelsen tager vi den med ro, da vi har en kreditnota fra Modtager 2. rykker fra Danjord. Er beløbet ikke betalt indenfor 10 dage sendes sagen til inkasso. Jeg ringer til Danjord, da jeg igen ikke kan forstå, hvorfor de sender regninger til os, når de for nylig har sendt en kreditnota. Snerydningen er nu bestilt på stedet En (Tom Søndergård) skulle have bedt Danjord om at rydde sne hos os, mens de kørte i området. Vi bliver enige om, at jeg sender et brev med vores udlægning af sagen Brev til Danjord. Forklaring på sagsgangen fra Generelforsamlingen til at Tom Søndergård nægter, at have bestilt snerydningen. Jeg redegjorde for, at der blev ryddet på ikke kun vores arealer, men også de rødes, kommunens, gymnasiets og boligforeningens Danjord fastholder, at Tom Søndergård har bestilt snerydning den første dag med sne. De fastholder, at de har ryddet på præcis de arealer, som de har fået besked på. John fra Danjord har ikke indrømmet at der aldrig er bestilt snerydning, som Tom sagde. Ord mod ord. Danjord fastholder fakturaen. Betalingen indenfor 8 dage ellers inkasso. Sept Erik og Sandra kontaktede en advokat (kollega, ven) for at få en vurdering af, hvordan en evt. sag ville falde ud. Begge mente, at sagen kunne gå begge veje. Vi (grundejerne), gymnasiet, kommunen, de røde og Boligforeningen burde have grebet ind, da det blev opdaget, at der blev ryddet sne. På den anden side har Danjord ingen kontrakt på snerydning. Efter advokatens råd er vi villig til at indgå forlig med Danjord Brev til Danjord. Vi reklamerer over, at vi har fået leveret en ydelse, som vi ikke har bestilt og ej heller kan returnere. Vi vil derfor for denne ene gangs skyld acceptere at betale for den ydelse som Grundejerforeningen Præstehaven 1-49 har modtaget. Det vil sige det areal, som foreningen medlemmer har rydningspligt på. Erik beregnede arealet til 47,7 % af det samlede ryddede areal. Det blev igen oplyst hvem de andre parter i sagen er. Vi betaler 5.203,75 kr. Side 3 af 6

4 Modtager brev fra advokat Casten Fode, hvor Danjord tilgodehavende fastholdes. Betaling indenfor 5 dage ellers modtager vi en stævning Modtager månedsfaktura, hvor det skyldige beløb er anført. Bestyrelsen beslutter, at sætte hårdt mod hårdt, så hvis vi bliver stævnet, så må vi møde op i retten Generalforsamlingen kan være uenig i denne beslutning og har mulighed for, at stille forsalg om at de f.eks. skal betale resten af pengene. Efter gennemgang af hændelsesforløbet, blev redegjort for, at bestyrelsen anbefaler ikke at betale yderligere beløb trods rykkere fra Danjord. Det er bestyrelsens indtryk, at Danjord sandsynligvis ikke lader sagen på til inkasso grundet sagens stilling og beløbets størrelse. Og skulle det ske, vurderes det, at være sandsynligt, at vi vinder sagen. Der var opbakning til bestyrelsens håndtering af sagen, og det blev godkendt, at bestyrelsen ikke betaler det resterende beløb også selvom konsekvensen kan være, at sagen går til inkasso. 8. Snerydning v/erik På generalforsamlingen i 2006 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for fælles snerydning og medbringe forslag til dette års generalforsamling. Erik kontaktede Århus Kommune v/ Bjarne Korreborg omkring rydningspligt, der er som følger: Det overordnede princip for snerydning er, at det er brugeren (ikke ejeren), der har snerydningspligten. Ud mod offentlig vej: Brugeren har pligten til at rydde fortovet, så en barnevogn kan passere. Det omfatter grundejerne i nr. 1, 8, 16, 27 og 39. Omfartsvejen: Generelt har brugeren pligt til at rydde indtil midten af vejen. Nr. 1-7 samt 8-15 skal rydde vejen halvvejs Garagerne ud for nr. 15 (boligselskabet) skal rydde vejen hele vejen over Nr. 26 skal rydde vejen hele vejen over (p.g.a. offentlig sti på den anden side) Garagerne ud for nr. 26 (boligselskabet) skal rydde halvvejs (gymnasiet har den anden halvdel) Nr. 38 og 49 skal rydde halvvejs ud (gymnasiet har den anden del) De private fællesveje (stikvejene): Alle skal rydde halvvejs ud (gælder på hver side af grunden). Det kan accepteres kun at rydde så en barnevogn kan passere (rydning som gangsti), men bliver der ballade og kommunen inddrages, så vil de kræve, at hele vejen ryddes. På den sidste stikvej har de røde blokke rydningspligten på halvdelen af vejen i deres side. Side 4 af 6

5 M.h.t. rydning har Erik kontaktet boligselskabet flere gange uden at kunne få kontakt med driftschef Kristian Jensen. Der kan ikke pålægges grundejerne i grundejerforeningen en udgift til snerydning. Det skal være frivilligt. Ejerforholdene er så komplicerede, at det vil være umuligt at lave en ordning med de øvrige grundejere (boligselskabet, gymnasiet, kommunen). Det er bestyrelsens vurdering, at det er urealistisk, at få en vognmand til at udføre snerydning således, at der kun ryddes på de dele af vejen, hvor brugeren tilslutter sig en ordning og bestyrelsen ser sig ude af stand til at komme med et forslag til snerydning. Dette blev godkendt på generalforsamlingen. 9. Kloak v/inger Marie Det blev vedtaget generalforsamling i november 2004 at der skal igangsættes en strømpeforing af kloakkerne i Bestyrelsen har ikke kunnet nå at indhente et frisk tilbud umiddelbart i forbindelse med denne generalforsamling. Bestyrelsen vil igangsætter indhentning af tilbud og der vil blive indkald til ekstraordinær generalforsamling, når tilbuddet foreligger (dette for at have et frisk tilbud, når der skal tages endeligt stilling). Tage nævnte, at kommunen kan gå ind i arbejdet med en fordelingsnøgle for betaling for kloakering (den er ikke nødvendigvis den samme som ved vej arbejder). Johnny bemærkede at vurderingen i 2004 var, at det ville beløbe sig til kr. og det må forventes, at priserne er steget en del siden da. 10. Indkomne forslag Der er ikke kommet forslag. 11. Eventuelt. Kloakker Mette spurgte hvordan det håndteres, når ristene til kloakken tværvejene bliver stoppet. Der er tidligere blevet bestilt slamsuger jfr. Tage. Bestyrelsen følger op og bestiller om nødvendigt en slamsuger. Evt. betaling vil indgå i det ordinære regnskab. Udleje af selskabslokaler på Præstevangsvej Sandra orienterede om, at udleje af selskabslokaler ikke længere sker via henvendelse som tidligere, og at der ville blive orienteret om dem konkrete procedure i referatet, når dette var afklaret med boligforeningen. Efter afholdelse af generalforsamlingen gav boligforeningen udtryk for, at vi aldrig burde have haft lov til at leje lokalerne (generalforsamlingen undtaget). Det blev taget op på møde i boligforeningen, og reglerne for leje er herefter som følger: Vi kan leje selskabslokalerne til afholdelse af generalforsamling som hidtil Leje af selskabslokalerne til konfirmationer og andre private arrangementer kan lade sig gøre, dog under betingelse af, at boligforeningen indtil 14 dage før kan ANNULLERE aftalen, såfremt boligforeningens egne medlemmer ønsker at gøre brug af lokalerne. Henvendelse om leje skal ske til: Jette, Viborgvej 115 telefon Side 5 af 6

6 Der blev budt velkommen til nye beboere: David og Ulla i nr. 25, Jens Erik og Gry i nr. 41 samt Trine og Sune i nr. 29. Bestyrelsen aftalte efter generalforsamlingen første møde til onsdag den 21. november. Følgende grundejere deltog i generalforsamlingen: 3 Sandra Pedersen + Tage Pedersen 5 P. Børsen 10 Gunnar Sørensen 13 Annie Kristiansen 14 Janni de Linde 15 Bjarne Richter 19 Erik Ulfkær 20 Kirsten Ladefoged 21 Karen-Bente Nielsen 25 David Eltang + Ulla Eltang Sylvestersen 29 Trine Skammelsen 30 Jens Peter Rasmussen 33 Thea Møller 37 Karen Halmø Kristensen 38 Inger Marie Morell Vestergaard 39 Mette Birkedahl Christensen 40 Johnny Lundbye 41 Jens-Erik Thøgersen 12. Bilag Regnskabet for er vedlagt som bilag. Side 6 af 6

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere