Generalforsamling Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde"

Transkript

1 Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft i snart alle de 50 år, grundejerforeningen har eksisteret. Læs f.eks. om grundejerforeningens dynamiske historie fra 1963 til 1988 på Foreningens hjemmeside under Historie. Historien skrives til dagligt i vores medlemsblad Vandposten, som udkommer ca. 3 gange om året. I de sidste par år har bestyrelsen truffet beslutninger og gennemført bekostelige projekter med fornyelse af vore legepladser og stisikring, og den har stået for forskellige festlige arrangementer. Alt sammen forhåbentlig til gavn og glæde for medlemmerne. Opgaven som vagthund i forbindelsen med belysningsprojektet var lærerigt og tidskrævende, og der er fortsat nogle løse ender. Bestyrelsen har god kontakt til Kommunen og til politiet. Den sørger også for, at de områder, som bestyrelsen er ansvarlig for, fremtræder pænt og ordentligt.

2 Indholdsfortegnelse. Side Forside: Bestyrelsesarbejde Indholdsfortegnelse...2 Annoncer: Den glade bager og M.J. Glas...4 Dagsorden til generalforsamling Bestyrelsens beretning Resultatopgørelse, balance og budgetforslag Mere om hegning og deklaration Hvad sker der så nu Annonce: Jyske Bank...19 Hvad forstås der ved færdselsareal Ved defekt gadelysning...21 Tunnel under Hundigevej Indbrudsstatistik...24 Annonce: LokalBolig Sydkysten...25 Ny betalingsfrist for kontingent...25 Løse brosten Service-siden...28 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 Bestyrelsesarbejde I det daglige arbejde er der også en del andre mindre opgaver, som bestyrelsen tager sig af, men som medlemmerne normalt ikke hører så meget om. Imidlertid beretter vi om så meget, vi kan i Vandposten og om det, vi synes er relevant. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af foreningens medlemmer. Den viden og kunnen, vi ikke selv besidder i bestyrelsen, køber vi udefra. Det kan jo ikke forlanges, at al viden og kunnen skal være til stede i en bestyrelse som vores. De fleste medlemmer ved jo nok, at der er en bestyrelse, men bestyrelsen er der ikke bare. Det er frivilligt arbejde, men det er et nyttigt og nødvendigt arbejde. Og så er det ikke mindst borgerligt ombud. Bestyrelsen er til dels, hvad medlemmerne gør den til. Der sker naturligvis fra tid til anden udskiftninger, det være sig f.eks. på grund af fraflytninger, ændrede arbejdsforhold m.m. Men i det daglige foregår bestyrelsesarbejdet som et godt og harmonisk teamwork - og det er ikke særlig farligt. Er du interesseret i at være med, så lad os høre fra dig det er som sagt ikke farligt. Bestyrelsen Formand Christian Jacobi svinger hæksaksen højt til vejrs i én af tunnelerne. Dette hører dog normalt ikke til formandsjobbet! Nummer 3 Side 3

4 v/lone & Jens Bringsjord Mandag Alle rugbrød kr. 15,- Tirsdag 8 Italienske boller kr. 15,- Onsdag 2 onsdagssnegle kr. 15,- Torsdag Dagens brød kr. 15,- Fredag Weekendtærte kr. 30,- Mandag - Fredag Lørdag - Søndag Eriksminde Centret Greve Den glade bager Igen i år har Den glade bager i Eriksminde Centeret sagt ja til at sponsere os med sin herlige kringle til Generalforsamlingen. Der vil ligesom sidste år være rigelig med kringle, så vi håber, at alene dette vil få rigtig mange til at sætte kryds i kalenderen ved Onsdag den 24. november 2010 kl. 19:00 Vel mødt! Skal du have nye ruder? - Så brug områdets egen glarmester på Brydeholm 3 M J Glas MICHAEL JENSEN MICHAEL JENSEN GLARMESTER GLARMESTER (Medlem af glarmesterlauget) (Medlem af glarmesterlauget) Mobil: Mobil: l Forsikringsskader l Indbrudsskader l Termoruder l Energiruder Butiksruder l Butiksruder Forsatsruder l Forsatsruder Spejle l Spejle Glassalg l Glassalg l Indramning Indramning Side 4 Vandposten

5 Grundejerforeningen Hundiegård Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2010 kl. 19:00 i Greve Borgerhus, Store Sal, Greveager 9 Inden generalforsamlingen: Repræsentant fra Jyske Bank fortæller om muligheder for finansering af energiforbedringer DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Advokat Gorm Beck valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen a) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår kr ,- (jf. beretningen side 9). b) Fastlæggelse af budget for 2010/ Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg til bestyrelsen Efter tur afgår: Nikolaj Villumsen, Henrik Larsen og Jette Nielsen. Nummer 3 Henrik Larsen er villig til genvalg. Nikolaj Villumsen og Jette Nielsen genopstiller ikke. Der er inden fristens udløb 1. oktober 2010 ikke anmeldt kandidater til bestyrelsesvalg. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Flemming Koue, Bent Thorvig og Ib Larsen er villige til genvalg. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Villige til genvalg: Mogens Andersen (statsaut. revisor) Suppl.: Jørgen Bendtsen (statsaut.) Villy Bendtsen (kritisk revisor) Kenneth Gløver En af revisorerne skal være statsautoriseret og det samme gælder den ene af revisorsuppleanterne. 9. Eventuelt Side 5

6 Bestyrelsens beretning 2009/2010 Strukturen i bestyrelsen Nikolaj Villumsen og Jette Niel - sen har grundet arbejdspres valgt at trække sig fra bestyrelsen. Begge har ydet en stor indsats, så fra den øvrige bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen. Som en fortsættelse af sidste år har bestyrelsen vendt blikket indad, og sat sig nogle må,l som skulle nås i I skrivende stund er legepladsen på Storebjerg således næsten færdig der mangler blot nogle nye mål, samt opmaling af baner. Stisikringsprojektet er ligeledes næsten færdig - gjort. Vores møder i bestyrel sen har været effektive, og vi føler, at der fort sat er godt gang i arbejdet, med en god fordeling af de forskellige arbejdsopgaver således at alle har noget at se til! Dispensation i byggesager Bestyrelsen har i år ikke modtaget forespørgsler om dispensationer vedrørende byggeri. Kommunen har på et teknikudvalgsmøde i september 2010 bekræftet de hidtil gældende reg ler for hegns (og skures) placering, hvorfor der som en gentagelse af det, vi skrev i juni-nummeret af Vand - posten, skal lyde en opfordring til al - le om at kontakte Kommunen, in den man går i gang med et projekt. Derfor giver vi dette råd med på vejen nemlig at sætte sig grundigt ind i den partielle byplanvedtægt, der gælder for området, og huske på, at der gælder andre byggelinier for bygninger ud mod vej end for bygninger mod skel. Hvorvidt Kommunen vil foretage uopfordret kontrol, ved vi selvfølgelig ikke så derfor, spørg hellere Kommunen én gang for meget end én gang for lidt, inden I går i gang med et projekt! Se også siderne her i bladet. Pleje af grønne områder Har ligesom sidste år været varetaget af vor anlægsgartner Søren Eisbo. Vores medhjælper Niels Jepsen har klaret opgaven med klipning af græs rundt om træer samt opsamling af affald særdeles flot! Beskæring af busketter Er foretaget af vor anlægsgartner. Budgettet rækker desværre ikke til den finere pleje, så også i århar vi opereret med en kraftig beskæring, som så til gengæld skal holde i længere tid. Pleje og beskæring af vejtræer Som mange sikkert har bemærket, Side 6 Vandposten

7 Bestyrelsens beretning 2009/2010 blev der ligeledes foretaget en kraftigere beskæring i 2010 end set tidligere, og det er fortsat holdningen i bestyrelsen, at træerne skal holdes i ave ligesom det er holdningen, at vore træer er med til at give vejene et smukt allé-agtigt præg som mange udefra kommende roser området for. Beskæringen på stamvejene blev foretaget tidligere på sæsonen, end vi plejer, og dette var et bevidst valg, så vi ad den vej minimerer skyggevirkningen. Græsslåning Vor græsslåning på de grønne områder samt den supplerende græsslåning på vore stamveje varetages i dag af LK Anlægsservice. Det arbejde, LK udfører, vurderer vi som meget tilfredsstillende. Men som det også står nævnt, er LK s græsslåning på stamvejene et supplement idet Vej og Park også slår græsset. Vej og Parks indsats har i år været tilfredsstillende, om end der var visse startvanskeligheder. Vintervedligeholdelse Vi har sidste vinter mærket, hvad det vil sige, at boligvejene snerydningsmæssigt kommer nederst i prioriteringsrækken. Det er ærgerligt, at vi selv rydder vore stier så fint, når det så nærmest er umuligt at komme hen til stierne pga. manglende snerydning på stam- og boligveje. Dette er en kommunal opgave, hvorpå vi ingen indflydelse har, med mindre vi da selv fatter sneskraberen, får os lidt nyttig og sund motion og dermed letter fremkommeligheden for postbudet, skolebørn, renovationsfolk og ikke mindste vore ældre medborgere (se Vandposten nr.1, marts 2010 Sne og parkering ros og ris! ) Inden det nu bliver vinter igen, benytter vi her lejligheden til at også gøre opmærksom på bestemmelserne for parkering i vort område: Motorkøretøjer, som hører til en husstand, skal kunne parkeres på egen grund. Det er ikke forudset, at biler skal holde mere eller mindre permanent parkeret på boligvejene til gene for trafik og snerydning m.m. Vi må imidlertid flere steder i området konstatere, at der er medlemmer, der desværre højt og flot blæser på vore gentagne henstillinger. Hegnssager Nogle af vore nye tilflyttere har rettet henvendelse til os, således at vi har kunnet give råd og vejledning, inden en egentlig og ærgerlig skade er sket. Men desværre ser vi også, at selv mangeårige medlemmer enten ikke er Nummer 3 Side 7

8 Bestyrelsens beretning 2009/2010 bekendt med reglerne eller blot ignorerer dem. Vi ved, at Kommunen nu er særdeles aktiv på dette felt (se siderne 13-19) - og er skaden først sket, og står hegnet forkert, kan man blive pålagt at fjerne eller flytte det. Vore veje og stier Vi forfølger fortsat udviklingen af standarden på vore veje men vi er også vidende om, at Kommunens mid ler er små. Bestyrelsen har noteret og visse steder fotograferet fejlene, og disse vil blive indberettet til Kommunen. Vor egen indsats med afbrænding af ukrudt langs kantsten hjælper gevaldigt. Andre steder i Kommunen, hvor dette ikke finder sted, ses ukrudtet til tider stå meterhøjt i kantstenen hvilket er til stor skade for vejen og synd for det visuelle indtryk. Vi kunne ønske os, at den jord der hænger ud over kantsten, skæres bort og vi påtænker måske selv at gøre dette, selvom det burde være en kommunal opgave. Men vil vi have vort område pænt, må vi desværre tage over på opgaver, der rettelig ikke er vores uagtet at vi så må gribe til lommen. Stisikringsprojektet er næsten færdigt. Der vil være enkelte omplace- Side 8 ringer af bomme, men når dette er løst, skulle projektet være færdigt. Vi har modtaget megen ros for projektet, så tak for det. Hastigheden på knallerter er faldet, og bilerne er kommet væk fra stierne. Legepladser Legepladsen på Engrøjel blev desværre udsat for hærværk, hvilket har medført en uforudset ekstraudgift til reparation af skaderne. Vi har pt. ingen planer om renovering af de sidste pladser så pladserne ved Moserøjel må vente. Vandposten og Igen i år er Vandpostens professionelle stil fastholdt og vi syntes selv, at vi i løbet af året har bragt nyttig information til foreningens medlemmer. Hjemmesiden er funktionel, og vi vil se, om vi kan friske den lidt op. En god hjemmeside med billeder og information kan være det, der frister købere af ejendomme i vores område. Vi vil gerne takke for de mange positive tilkendegivelser, vi får - både for Vandposten og for hjemmesiden. Nabohjælp Vore skilte står endnu, men vort om- Vandposten

9 Bestyrelsens beretning 2009/2010 råde er fortsat plaget af indbrud (se side 24). Derfor - hjælp hinanden, så an tallet af indbrud kan bringes ned. Økonomi Bestyrelsen vil fortsætte den stramme og tætte økonomistyring. Resultatet for 2009/2010 er stort som forventet. Da vi pga. af krisen fremrykkede investeringer, som vi har udgiftsført med det samme, ses et underskud. Det var et bevidst valg fra bestyrelsen, da vi vurderede, at håndværksbranchen generelt havde tomme ordrebøger, hvorfor vi kunne få opgaverne løst hurtigt og måske billigere end under en højkonjunktur. Vi kunne vælge at aktivere anlægsudgifter og afskrive disse over en årrække, men det ændrer ikke ved det faktum, at udgifterne nu en gang er der, og tilmed vil en aktivering sløre billedet af vor likviditet. Vi kommer dog ikke uden om, at vi har mange udgifter - herunder bl.a. til den løbende vedligeholdelse. Kombinationen af større udgifter, et fortsat ønske om et pænt og præsentabelt område samt det faktum, at priserne på de ydelser, vi køber, generelt er stigende, gør, at kontingentet som tidligere vedtaget også i år pristalsreguleres med en stigning på ca. 3%. Nummer 3 Næste års regnskab vil ikke være præget af éngangsudgifter til større anlægsopgaver, hvorfor vi forventer og budgettere med et overskud på drif ten, samt akkumulering af likviditet og implicit styrkelse af egenkapitalen alternativt via hensættelser. Alt i alt har året set med bestyrelsens øjne været et fornuftigt år. Antallet af reklamationer og henvendel - ser fra medlemmerne, har været meget begrænsede og dér, hvor bestyrelsen har kunnet, er det fundet go de og pragmatiske løsninger, som forhåbentligt har kunnet tilfredsstille alle. Nyt i 2009/2010 Bestyrelsen er inviteret med til at deltage i projekt Hundige Nord. Det er vor vurdering, at vort kvarter fungerer fint, og at de områder, der er mest udsatte, nok er bedst tjent med selv at finde på forslag og løsninger på deres egne problemer. Beboerne på Engrøjel har pt. fået ødelagt udsigten og er tillige desværre midlertidigt plaget af støj fra renoveringen af Askerød men vi tror og håber på, at renoveringen kan give Askerød et løft. Bestyrelsen Side 9

10 Resultatopgørelse for perioden 1/ / INDTÆGTER: Realiseret Budget 09/10 Kontingent , ,00 Renteindtægter -101, ,00 Diverse , ,00 Indtægter i alt > , ,00 UDGIFTER: Snerydning , ,00 Græsslåning , ,00 Vedligeholdelse områder , ,00 Beskæring grønne områder , ,00 Arbejdsværktøjer 740, ,00 Efterplantning 0, ,00 Diverse 161, ,00 Legepladsen (hensat) , ,00 Stisikring , , , ,00 ADMINISTRATION: Bestyrelseshonorarer , ,00 Best.-møder og generalforsaml. 18,835, ,00 Dataservice 5.194, ,00 Porto/telefon 275, ,00 Kontorhold 0, ,00 Revision , ,00 Vandposten + internet , ,00 Øvrige udgifter inkl. forsikring , , , ,00 UDGIFTER I ALT > , ,00 Nettoresultat , ,00 Side 10 Vandposten

11 Balance pr. 31/08/2010 AKTIVER: Roskilde Bank ,14 Jyske Bank 4.847,17 Nordea ,64 Tilgodehavender 5.000,00 Kontingentrestancer 9.960,00 Aktiver i alt ,95 PASSIVER: Hensættelser: DONG ,00 Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger ,88 Skyldig A-skat ,00 Skyldige feriepenge 4.324,38 > ,00 > ,26 Egenkapital: Saldo primo ,53 Årets resultat ,84 > ,69 Passiver i alt ,95 OBS! Det fuldstændige og reviderede regnskab med noter vil være fremlagt på generalforsamlingen 2010 Nummer 3 Side 11

12 BUDGETFORSLAG 2010/2011 INDTÆGTER: Kontingent Renteindtægter 0 Diverse Indtægter i alt: UDGIFTER: Snerydning Græsslåning Vedligeholdelse gr. områder Beskæring grønne områder Arbejdsværktøjer Efterplantning Diverse > Legepladser ADMINISTRATION: Bestyrelseshonorarer Best.-møder og generalforsaml Dataservice Porto/telefon Kontorhold Revision Vandposten* + internet Øvrige udgifter inkl. forsikring > Udgifter i alt: > Nettoresultat Side 12 Vandposten

13 Mere om hegning og deklaration Forrige nummer af Vandposten var for en stor del helliget regler om hegning og partiel byplanvedtægt nr. 6, med en opfordring til at passe godt på nummeret. På side 4 ff. var gengivet Greve Kommunes henvendelse til Grundejerforeningen Hundiegård vedrørende lovliggørelse af ulovligt opsatte hegn samt diverse bilag. Også bestyrelsens svar til Greve Kommune kunne læses. Den 9. september 2010 behandlede Teknik- og Miljøudvalget som dagsordenens punkt 14 spørgsmålet om Hegn mod veje og stier i Greve Kommune. Af mødereferatet fremgår, at Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende: Teknik- og Miljøudvalget fastholder den nuværende praksis til opsætning af faste hegn, således at fravigelser fra udstykningsdeklarationens hegnsbestemmelser kun sker i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse fra 1974, og at der fortsat gives dispensation til, at det faste hegn kan opsættes indtil 0,75 m fra skel Denne beslutning meddelte Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, os i skrivelse af 6. oktober Skrivelsen med bilag er gengivet på de følgende sider, således at medlemmerne kan være fuldt informeret om, hvilke regler der gælder herefter. Mange steder har hækkene jo nået en sådan alder, at medlemmerne står over for et vigtigt valg om udskiftning. Den opmærksomme læser vil måske ganske berettiget undre sig over, at der i Kommunens skrivelse nævnes et afstandskrav på 1,75 m fra skel, mens vi altid tidligere har opereret med 1,5 m, hvilket også er det afstandskrav, som fremgik af forrige nummer af Vandposten, og som fremgår af bilaget til den i dette nummer gengivne kommunale skrivelse. Det virker ganske forvirrende, for hvad gælder så egentlig? Også kommunens hjemmeside nævner et afstandskrav på 1,75 m, og medlemmer, der har haft kontakt med Kommunen i hegnssager, får også oplyst 1,75 m fra skel. Sagen er imidlertid den, at der efter det oplyste i den af 27. juli 1962 på området tinglyste servitut oprindeligt ikke var anført noget afstandskrav, idet den Nummer 3 Side 13

14 Mere om hegning og deklaration tinglyste udstykningsdeklaration tog afsæt i Hegnslovens bestemmelser om egenhegn. Her dukker så de 1,75 m op. Hegnslovens oprindelige afstandskrav er således ikke ændret, hvilket også er årsagen til afstandskravet på 1,75 m på Kommunens hjemmeside, men senere er afstandskravet blevet administrativt lempet, således at der efter udvalgsafgørelsen i 1974 efter behørig dispensationsansøgning herom altid har været dispenseret administrativt fra hegnsbestemmelserne bl.a. til at opsætte raftehegn og lignende tætte hegn, hvis hegnet anbringes mindst 1,5 m skel, og der etableres en tæt beplantning i samme højde. Hegnet må maks. være 1,80 m højt. Senere er afstandskravet så blevet lempet yderligere og nedsat til mindst 0,75 m, men der skal fortsat plantes hæk eller anden tæt beplantning foran, som naturligvis forudsættes holdt! Lidt forvirrende måske, men nu skulle det så forhåbentlig være på plads. Det fuldstændige referat fra udvalgsmødet kan læses på Klik ind på politik og demokrati, dagsordener og referater og herefter på punkt 14. Her kan også de forskellige grundejerforeningers svar til Kommunen læses, og der findes også fotos, som viser et par eksempler på lovliggørelse. Et kig ind kan anbefales. FK Bro over grænsefloden til Ishøj Kommune Side 14 Vandposten

15 Kommunens brev af 6. oktober 2010 til grundejerforeningen Se Kommunens forslag til hegning på næste side Nummer 3 Side 15

16 Side 16 Vandposten

17 OBS - OBS - OBS - OBS Vi gentager for en sikkerhedsskyld nedenfor de regler, som fremover vil være gældende og som med et flertal blev bekræftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den , punkt 14: 17 Hegn 17.1 Hegn mod fællesanlæg (jvf. 4.1) skal udføres på én af følgende måder: a) som levende hegn b) som trådhegn uden overligger i forbindelse med levende hegn c) som stensætning i maks. 1,00 m højde d) som andet hegn i åben udførelse, når der umiddelbart bag hegnet etableres beplantning. Levende hegn mod vej- og stiarealer skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund og må ingensinde vokse ud over færdselsarealet. Trådhegnet skal anbringes mindst 10 cm inde på grunden Hegn mod facadeløse veje og stier skal (jvf. 8.1 og 8.2) udføres som en ubrudt hegning, f.eks. som nævnt under 17.1 b Raftehegn og lignende tættere hegn må uanset bestemmelserne i 17.1 opføres mod fællesanlæg (jf. 4.1), såfremt hegnet anbringes mindst 1,5 m fra skel, og såfremt der mellem hegnet og skellet etableres en tæt beplantning i samme højde som hegnet. Denne bestemmelse gælder også mod facadeløse veje og stier, forudsat at hegnet opføres ubrudt. Nummer 3 Side 17

18 Hvad sker der så nu? Der sker jo alligevel ikke noget, så det kan være lige meget! - Men vær ikke mere så sikker på det! Som nævnt er Kommunen nu på banen og fortsætter ifølge referater fra udvalgsmøder arbejdet med lovliggørelse af faste hegn, der ikke er opsat i henhold til hegnsbestemmelserne i udstykningsdeklarationer m.v. Nu, da der er truffet beslutning, genoptages en prøvesag om lovliggørelsen på Storeholm i grundejerforeningen Lundemosegård. Der var faktisk ifølge referatet allerede sidste efterår truffet beslutning om at opnå bemyndigelse til indgivelse af politianmeldelse mod ejeren, men sagen blev stillet i bero, fordi der var et ønske om at høre grundejerforeningerne vedrørende hegnsbestemmelserne. Dette er nu sket. I den pågældende sag var der fremsat 2 alternativer til beslutning: Alternativ 1 At der indgives politianmeldelse med idømmelse af straf efter planlovens 64, stk. 1, nr. 2 og 4, og tvangsbøder efter retsplejelovens 997, stk. 3, indtil det faste hegn er lovliggjort. eller Alternativ 2 At der meddeles dispensation fra hegnsbestemmelsen i udstykningsdeklarationen til at bibeholde stedsegrønne klatreplanter i stedet for levende hegn foran et fast hegn opsat 0,3 m fra skel. Dispensationen gives under indtryk af, at klatreplanterne på sigt vil dække det faste hegn, og i udtryk kan betragtes som et levende hegn. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede den (punkt 15) at stemme for alternativ 1 med den ændring, at der ikke indgives politianmel- Side 18 Vandposten

19 Hvad sker der så nu? delse, men at administrationen retter fornyet henvendelse til ejeren om lovliggørelse af fast hegn. Hele referatet i denne sag kan læses på Klik derefter ind på politik og demokrati, dagsordener og referater og herefter på punkt 15. Her kan også ses et billede af, hvad sagen drejer sig om. I Eriksminde forlyder det ifølge denne forenings bestyrelse, at der skulle være mellem ulovligt opsatte hegn. Vi understreger endnu engang, at bestyrelsen bl.a. her i Vandposten udelukkende anser det for sin opgave og pligt at vejlede og informere medlemmerne grundigt om, hvad der sker på dette område. Det er alene Kommunen, der er påtaleberettiget i de nævnte sager. FK total.jyskebank.dk. Nummer 3 Side 19

20 Hvad forstås der ved færdselsareal? Iforbindelse med bestemmelsen i udstykningsdeklarationen (pkt. 17.1): "Levende hegn mod vej- og stiarealer skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund og må ingensinde vokse ud over færdselsarealet" har redaktionen fra et medlem modtaget følgende meget relevante spørgsmål: "Er færdelsarealet = sti og græsrabatter i forbindelse med stisystemerne eller hvordan skal det fortolkes? Vi er mange, som betragter både sti og græsrabatter som færdelsarealet; det er jo på græsrabatterne, vi med hund ofte færdes, og det er det område, som børnene bruger hele vinteren til træk af kælke mm. Det er meget generende, at der flere steder er beplantninger, som vokser ud over skellinjen, ja, de hænger flere steder så langt ud og ned, at det faktisk ikke er muligt at komme forbi. Derfor vil jeg gerne have en klar definition af færdelsarealet, dvs. ordets betydning i denne sammenhæng. På forhånd tak." Da Kommunen er rette vedkommende (vejmyndighed) at stille spørgsmålet til, rettede redaktionen derfor henvendelse til Kommunen, hvorfra vi har modtaget følgende svar: Hej Flemming Færdselsareal er faktisk ikke defineret i lovgivningen, andet end et sted for gående, cyklende osv. Som vejmyndighed opfatter vi uden tvivl også rabatarealer som færdselsareal og selvfølgelig også stier. Mht. plantning af levende hegn, kan man faktisk også se det beskrevet i Hegnsloven, hvor der også er regler for, hvor langt bag skel et hegn skal plantes. Det siger jo egentlig sig selv, at da hækken ikke må vokse ud over skel, så giver det ingen mening, at plante hegnet i skellet. Før i tiden var det som regel ret nemt at finde ud af, om hækken var vokset for Side 20 Vandposten

21 Hvad forstås der ved færdselsareal? langt ud, for el-ledningerne hang som regel lige i skellet, men de er jo væk nu. Da mange grundejere ikke ved, hvor skelpælene er placeret, er det nu sværere at finde ud af, hvor skellet egentligt er. Jeg håber, at det hjælper lidt. Mvh. Torben Danielsen Så skulle det vist være på plads. - Kigger man sig lidt om i foreningen, er skellinien mod færdselsarealer, stier og veje vist mange steder noget af en anakronisme, men der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at reglen flere steder er mere end almindeligt overtrådt. Det var den f.eks. på hjørnet af Hundiegårdsvej og Godsvej, hvor Kommunen efter klager tog affære, og der er nu klippet ind, så man kan passere hinanden risikofrit, og skiltene kan ses. Medlemmerne opfordres derfor indtrængende til at holde bevoksninger og hække inde på egen grund, således at de ikke er til gene for sikkerhed og færdsel på færdselsarealet. Bestyrelsen Ved defekt gadebelysning Vær opmærksom på, at 1) Defekt gadebelysning skal anmeldes via til 2) Ved fare for stød, berøringsfare mm. skal man straks ringe til Bestyrelsen Nummer 3 Side 21

22 Tunnel under Hundigevej Der bliver nu via den nye tunnel adgang til dette idylliske område med bænke nord for Hundigevej Siden gammel tid (byplanvedtægten siden 1969) har der været planer om en niveaufri skæring af Hundigevej ved matr. 9 nl, dvs. en stitunnel. Kommunen har bedt os om tilladelse til at etablere rampen og tunnelen, som på sydsiden vil komme til at ligge på nævnte matrikel, som tilhører Grundejerforeningen. Selve stitunnelen bliver udført som et stålrørselement. På den modsatte side af Hundigevej altså mod nord, vil der blive etableret en sti langs Hundigevej hen til Godsvej, som vist på luftfotoet på modstående side. Årsagen til dette projekts gennemførelse er rent sikkerhedsmæssigt. Selvom det lysregulerede kryds Godsvej/Hundigevej er forsynet med fodgængerovergange og stålbomme, er det alligevel et farligt kryds for de mange børn, som skal forcere krydset og de trafikerde vejstykker på Engrøjel, f.eks. til Hundigeklubben og privatskolerne i Hundige landsby. Grundejerforeningen har naturligvis sagt ja til, at projektet kan gennemføres. Der bliver ganske vist mere trafik på Røjlestien, da den jo givetvis nu vil blive benyttet af børn og voksne helt fra Eriksminde, men de sikkerhedsmæssige a - Side 22 Vandposten

23 Tunnel under Hundigevej spekter er tungtvejende, - og så får vi nu selv også en direkte og ufarlig adgang til de grønne områder nord for Hundigevej her fra foreningen. Der er naturligvis nogle udestående spørgsmål vedrørende supplerende stisik - ring på vor side af tunnelrøret, rydningspligt m.m. - Gravearbejdet forventes påbegyndt november/december FK Figur 1 Med venlig hilsen Luftfoto af den nye stis linjeføring Torben Kelm Danielsen Sektionsleder, Civilingeniør Her påbegyndes gravearbejderne i novemer/december 2010 Nummer 3 Side 23

24 Indbrudsstatistik Indbrudsstatistikken fra politiet på denne side er i sig selv lidt op mun - trende. Kun 9 anmeldte indbrud siden den 1. juni og til den 4. oktober. Måske skyldes det lave tal, at nogle af tyveknægtene i øjeblikket er taget ud af omsætningen. Men ellers må man jo nok sige, at det i Sydkysten fra f.eks. 5. oktober er stærke sager, der står at læse her fra området. Forulempning af 18-årig kvinde på Storebjerg en sen fredag aften. Omkringluskende vindueskigger på Rugbjerg en sen lørdag aften, røveri på Eriksmindevej en søndag ved højlys dag, overfald af kvinde i sit eget hjem både på Nordrøjel og Sløjen. I stort set alle tilfældene beskrives lovbryderne som værende af udenlandsk eller anden etnisk herkomst. Desværre er det i ingen af disse tilfælde lykkedes for ordensmagten selv med hjælp fra hundepatruljer - at få tag i nogen af lovbryderne. Overordentlig ubehageligt. Vi kan kun opfordre alle til at være på vagt og ringe til politiet (ring 114) ved selv den mindste mistanke om noget unormalt. Politiassistent Torben Thomsen meddeler, at der siden 1. juni til 4. oktober har været anmeldt indbrud, der fordeler sig som følger: FK Sløjen: 2 Marholm: 1 Rugbjerg: 2 Engrøjel: 2 Dørrøjel: 1 Østrøjel: 1 Resten af kvarteret: 0 I alt 9 indbrud Side 24 Vandposten

25 Velkommen Velkommen til LokalBolig til LokalBolig Sydkysten Sydkysten - Solrød &- Solrød Greve & afd. Greve afd. FK Velkommen til LokalBolig Sydkysten! Det er et erfarent team, der alle har boet eller arbejdet i området, du møder i LokalBolig Solrød. Med mere end 50 års erfaring med bolighandel sikres du tryghed, tillid og nærvær i enhver henseende. Vi tilbyder selvfølgelig en helt gratis og uforpligtende salgsvurdering, bare med helt friske øjne og et åbent sind, der ikke har taget stilling på forhånd. Ring til os for aftale. Vi vurderer din bolig du tager beslutningen. Lokal Bolig Solrød V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Solrød Strandvej Solrød Strand Tlf Lokal Bolig Greve V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Greve Strandvej Greve Tlf Åbningstider Man - Fre: 9:30-18:00 Lørdag: 9:00-15:00 Søndag: 10:00-16:00 24 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på Ændring af tidspunkt for betaling af kontingent Det kan til medlemmernes orientering oplyses, at betalingsfristen for kontingentet fremover vil blive fremrykket til første hverdag i januar måned. Bestyrelsen Nummer 3 Side 25

Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt

Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt Nummer 1 Årgang 44 Marts 2011 Snart forår? Læserbrev: Tunnelrør på himmelflugt Sådan er der så meget... Her midt i januar er sneen næsten væk, og vi har en skøn solskinsdag. Dejlig dag at gå tur i vort

Læs mere

Storebjerg-legepladsen et scoop!

Storebjerg-legepladsen et scoop! Nummer 1 Årgang 43 Marts 2010 Festlig indvielse af legeplads Storebjerg-legepladsen et scoop! Det var lørdag den 5. december 2009 festdag og samtidig manifestation af en betydelig økonomisk satsning i

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere