Generalforsamling Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde"

Transkript

1 Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft i snart alle de 50 år, grundejerforeningen har eksisteret. Læs f.eks. om grundejerforeningens dynamiske historie fra 1963 til 1988 på Foreningens hjemmeside under Historie. Historien skrives til dagligt i vores medlemsblad Vandposten, som udkommer ca. 3 gange om året. I de sidste par år har bestyrelsen truffet beslutninger og gennemført bekostelige projekter med fornyelse af vore legepladser og stisikring, og den har stået for forskellige festlige arrangementer. Alt sammen forhåbentlig til gavn og glæde for medlemmerne. Opgaven som vagthund i forbindelsen med belysningsprojektet var lærerigt og tidskrævende, og der er fortsat nogle løse ender. Bestyrelsen har god kontakt til Kommunen og til politiet. Den sørger også for, at de områder, som bestyrelsen er ansvarlig for, fremtræder pænt og ordentligt.

2 Indholdsfortegnelse. Side Forside: Bestyrelsesarbejde Indholdsfortegnelse...2 Annoncer: Den glade bager og M.J. Glas...4 Dagsorden til generalforsamling Bestyrelsens beretning Resultatopgørelse, balance og budgetforslag Mere om hegning og deklaration Hvad sker der så nu Annonce: Jyske Bank...19 Hvad forstås der ved færdselsareal Ved defekt gadelysning...21 Tunnel under Hundigevej Indbrudsstatistik...24 Annonce: LokalBolig Sydkysten...25 Ny betalingsfrist for kontingent...25 Løse brosten Service-siden...28 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 Bestyrelsesarbejde I det daglige arbejde er der også en del andre mindre opgaver, som bestyrelsen tager sig af, men som medlemmerne normalt ikke hører så meget om. Imidlertid beretter vi om så meget, vi kan i Vandposten og om det, vi synes er relevant. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af foreningens medlemmer. Den viden og kunnen, vi ikke selv besidder i bestyrelsen, køber vi udefra. Det kan jo ikke forlanges, at al viden og kunnen skal være til stede i en bestyrelse som vores. De fleste medlemmer ved jo nok, at der er en bestyrelse, men bestyrelsen er der ikke bare. Det er frivilligt arbejde, men det er et nyttigt og nødvendigt arbejde. Og så er det ikke mindst borgerligt ombud. Bestyrelsen er til dels, hvad medlemmerne gør den til. Der sker naturligvis fra tid til anden udskiftninger, det være sig f.eks. på grund af fraflytninger, ændrede arbejdsforhold m.m. Men i det daglige foregår bestyrelsesarbejdet som et godt og harmonisk teamwork - og det er ikke særlig farligt. Er du interesseret i at være med, så lad os høre fra dig det er som sagt ikke farligt. Bestyrelsen Formand Christian Jacobi svinger hæksaksen højt til vejrs i én af tunnelerne. Dette hører dog normalt ikke til formandsjobbet! Nummer 3 Side 3

4 v/lone & Jens Bringsjord Mandag Alle rugbrød kr. 15,- Tirsdag 8 Italienske boller kr. 15,- Onsdag 2 onsdagssnegle kr. 15,- Torsdag Dagens brød kr. 15,- Fredag Weekendtærte kr. 30,- Mandag - Fredag Lørdag - Søndag Eriksminde Centret Greve Den glade bager Igen i år har Den glade bager i Eriksminde Centeret sagt ja til at sponsere os med sin herlige kringle til Generalforsamlingen. Der vil ligesom sidste år være rigelig med kringle, så vi håber, at alene dette vil få rigtig mange til at sætte kryds i kalenderen ved Onsdag den 24. november 2010 kl. 19:00 Vel mødt! Skal du have nye ruder? - Så brug områdets egen glarmester på Brydeholm 3 M J Glas MICHAEL JENSEN MICHAEL JENSEN GLARMESTER GLARMESTER (Medlem af glarmesterlauget) (Medlem af glarmesterlauget) Mobil: Mobil: l Forsikringsskader l Indbrudsskader l Termoruder l Energiruder Butiksruder l Butiksruder Forsatsruder l Forsatsruder Spejle l Spejle Glassalg l Glassalg l Indramning Indramning Side 4 Vandposten

5 Grundejerforeningen Hundiegård Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2010 kl. 19:00 i Greve Borgerhus, Store Sal, Greveager 9 Inden generalforsamlingen: Repræsentant fra Jyske Bank fortæller om muligheder for finansering af energiforbedringer DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Advokat Gorm Beck valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen a) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår kr ,- (jf. beretningen side 9). b) Fastlæggelse af budget for 2010/ Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg til bestyrelsen Efter tur afgår: Nikolaj Villumsen, Henrik Larsen og Jette Nielsen. Nummer 3 Henrik Larsen er villig til genvalg. Nikolaj Villumsen og Jette Nielsen genopstiller ikke. Der er inden fristens udløb 1. oktober 2010 ikke anmeldt kandidater til bestyrelsesvalg. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Flemming Koue, Bent Thorvig og Ib Larsen er villige til genvalg. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Villige til genvalg: Mogens Andersen (statsaut. revisor) Suppl.: Jørgen Bendtsen (statsaut.) Villy Bendtsen (kritisk revisor) Kenneth Gløver En af revisorerne skal være statsautoriseret og det samme gælder den ene af revisorsuppleanterne. 9. Eventuelt Side 5

6 Bestyrelsens beretning 2009/2010 Strukturen i bestyrelsen Nikolaj Villumsen og Jette Niel - sen har grundet arbejdspres valgt at trække sig fra bestyrelsen. Begge har ydet en stor indsats, så fra den øvrige bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen. Som en fortsættelse af sidste år har bestyrelsen vendt blikket indad, og sat sig nogle må,l som skulle nås i I skrivende stund er legepladsen på Storebjerg således næsten færdig der mangler blot nogle nye mål, samt opmaling af baner. Stisikringsprojektet er ligeledes næsten færdig - gjort. Vores møder i bestyrel sen har været effektive, og vi føler, at der fort sat er godt gang i arbejdet, med en god fordeling af de forskellige arbejdsopgaver således at alle har noget at se til! Dispensation i byggesager Bestyrelsen har i år ikke modtaget forespørgsler om dispensationer vedrørende byggeri. Kommunen har på et teknikudvalgsmøde i september 2010 bekræftet de hidtil gældende reg ler for hegns (og skures) placering, hvorfor der som en gentagelse af det, vi skrev i juni-nummeret af Vand - posten, skal lyde en opfordring til al - le om at kontakte Kommunen, in den man går i gang med et projekt. Derfor giver vi dette råd med på vejen nemlig at sætte sig grundigt ind i den partielle byplanvedtægt, der gælder for området, og huske på, at der gælder andre byggelinier for bygninger ud mod vej end for bygninger mod skel. Hvorvidt Kommunen vil foretage uopfordret kontrol, ved vi selvfølgelig ikke så derfor, spørg hellere Kommunen én gang for meget end én gang for lidt, inden I går i gang med et projekt! Se også siderne her i bladet. Pleje af grønne områder Har ligesom sidste år været varetaget af vor anlægsgartner Søren Eisbo. Vores medhjælper Niels Jepsen har klaret opgaven med klipning af græs rundt om træer samt opsamling af affald særdeles flot! Beskæring af busketter Er foretaget af vor anlægsgartner. Budgettet rækker desværre ikke til den finere pleje, så også i århar vi opereret med en kraftig beskæring, som så til gengæld skal holde i længere tid. Pleje og beskæring af vejtræer Som mange sikkert har bemærket, Side 6 Vandposten

7 Bestyrelsens beretning 2009/2010 blev der ligeledes foretaget en kraftigere beskæring i 2010 end set tidligere, og det er fortsat holdningen i bestyrelsen, at træerne skal holdes i ave ligesom det er holdningen, at vore træer er med til at give vejene et smukt allé-agtigt præg som mange udefra kommende roser området for. Beskæringen på stamvejene blev foretaget tidligere på sæsonen, end vi plejer, og dette var et bevidst valg, så vi ad den vej minimerer skyggevirkningen. Græsslåning Vor græsslåning på de grønne områder samt den supplerende græsslåning på vore stamveje varetages i dag af LK Anlægsservice. Det arbejde, LK udfører, vurderer vi som meget tilfredsstillende. Men som det også står nævnt, er LK s græsslåning på stamvejene et supplement idet Vej og Park også slår græsset. Vej og Parks indsats har i år været tilfredsstillende, om end der var visse startvanskeligheder. Vintervedligeholdelse Vi har sidste vinter mærket, hvad det vil sige, at boligvejene snerydningsmæssigt kommer nederst i prioriteringsrækken. Det er ærgerligt, at vi selv rydder vore stier så fint, når det så nærmest er umuligt at komme hen til stierne pga. manglende snerydning på stam- og boligveje. Dette er en kommunal opgave, hvorpå vi ingen indflydelse har, med mindre vi da selv fatter sneskraberen, får os lidt nyttig og sund motion og dermed letter fremkommeligheden for postbudet, skolebørn, renovationsfolk og ikke mindste vore ældre medborgere (se Vandposten nr.1, marts 2010 Sne og parkering ros og ris! ) Inden det nu bliver vinter igen, benytter vi her lejligheden til at også gøre opmærksom på bestemmelserne for parkering i vort område: Motorkøretøjer, som hører til en husstand, skal kunne parkeres på egen grund. Det er ikke forudset, at biler skal holde mere eller mindre permanent parkeret på boligvejene til gene for trafik og snerydning m.m. Vi må imidlertid flere steder i området konstatere, at der er medlemmer, der desværre højt og flot blæser på vore gentagne henstillinger. Hegnssager Nogle af vore nye tilflyttere har rettet henvendelse til os, således at vi har kunnet give råd og vejledning, inden en egentlig og ærgerlig skade er sket. Men desværre ser vi også, at selv mangeårige medlemmer enten ikke er Nummer 3 Side 7

8 Bestyrelsens beretning 2009/2010 bekendt med reglerne eller blot ignorerer dem. Vi ved, at Kommunen nu er særdeles aktiv på dette felt (se siderne 13-19) - og er skaden først sket, og står hegnet forkert, kan man blive pålagt at fjerne eller flytte det. Vore veje og stier Vi forfølger fortsat udviklingen af standarden på vore veje men vi er også vidende om, at Kommunens mid ler er små. Bestyrelsen har noteret og visse steder fotograferet fejlene, og disse vil blive indberettet til Kommunen. Vor egen indsats med afbrænding af ukrudt langs kantsten hjælper gevaldigt. Andre steder i Kommunen, hvor dette ikke finder sted, ses ukrudtet til tider stå meterhøjt i kantstenen hvilket er til stor skade for vejen og synd for det visuelle indtryk. Vi kunne ønske os, at den jord der hænger ud over kantsten, skæres bort og vi påtænker måske selv at gøre dette, selvom det burde være en kommunal opgave. Men vil vi have vort område pænt, må vi desværre tage over på opgaver, der rettelig ikke er vores uagtet at vi så må gribe til lommen. Stisikringsprojektet er næsten færdigt. Der vil være enkelte omplace- Side 8 ringer af bomme, men når dette er løst, skulle projektet være færdigt. Vi har modtaget megen ros for projektet, så tak for det. Hastigheden på knallerter er faldet, og bilerne er kommet væk fra stierne. Legepladser Legepladsen på Engrøjel blev desværre udsat for hærværk, hvilket har medført en uforudset ekstraudgift til reparation af skaderne. Vi har pt. ingen planer om renovering af de sidste pladser så pladserne ved Moserøjel må vente. Vandposten og Igen i år er Vandpostens professionelle stil fastholdt og vi syntes selv, at vi i løbet af året har bragt nyttig information til foreningens medlemmer. Hjemmesiden er funktionel, og vi vil se, om vi kan friske den lidt op. En god hjemmeside med billeder og information kan være det, der frister købere af ejendomme i vores område. Vi vil gerne takke for de mange positive tilkendegivelser, vi får - både for Vandposten og for hjemmesiden. Nabohjælp Vore skilte står endnu, men vort om- Vandposten

9 Bestyrelsens beretning 2009/2010 råde er fortsat plaget af indbrud (se side 24). Derfor - hjælp hinanden, så an tallet af indbrud kan bringes ned. Økonomi Bestyrelsen vil fortsætte den stramme og tætte økonomistyring. Resultatet for 2009/2010 er stort som forventet. Da vi pga. af krisen fremrykkede investeringer, som vi har udgiftsført med det samme, ses et underskud. Det var et bevidst valg fra bestyrelsen, da vi vurderede, at håndværksbranchen generelt havde tomme ordrebøger, hvorfor vi kunne få opgaverne løst hurtigt og måske billigere end under en højkonjunktur. Vi kunne vælge at aktivere anlægsudgifter og afskrive disse over en årrække, men det ændrer ikke ved det faktum, at udgifterne nu en gang er der, og tilmed vil en aktivering sløre billedet af vor likviditet. Vi kommer dog ikke uden om, at vi har mange udgifter - herunder bl.a. til den løbende vedligeholdelse. Kombinationen af større udgifter, et fortsat ønske om et pænt og præsentabelt område samt det faktum, at priserne på de ydelser, vi køber, generelt er stigende, gør, at kontingentet som tidligere vedtaget også i år pristalsreguleres med en stigning på ca. 3%. Nummer 3 Næste års regnskab vil ikke være præget af éngangsudgifter til større anlægsopgaver, hvorfor vi forventer og budgettere med et overskud på drif ten, samt akkumulering af likviditet og implicit styrkelse af egenkapitalen alternativt via hensættelser. Alt i alt har året set med bestyrelsens øjne været et fornuftigt år. Antallet af reklamationer og henvendel - ser fra medlemmerne, har været meget begrænsede og dér, hvor bestyrelsen har kunnet, er det fundet go de og pragmatiske løsninger, som forhåbentligt har kunnet tilfredsstille alle. Nyt i 2009/2010 Bestyrelsen er inviteret med til at deltage i projekt Hundige Nord. Det er vor vurdering, at vort kvarter fungerer fint, og at de områder, der er mest udsatte, nok er bedst tjent med selv at finde på forslag og løsninger på deres egne problemer. Beboerne på Engrøjel har pt. fået ødelagt udsigten og er tillige desværre midlertidigt plaget af støj fra renoveringen af Askerød men vi tror og håber på, at renoveringen kan give Askerød et løft. Bestyrelsen Side 9

10 Resultatopgørelse for perioden 1/ / INDTÆGTER: Realiseret Budget 09/10 Kontingent , ,00 Renteindtægter -101, ,00 Diverse , ,00 Indtægter i alt > , ,00 UDGIFTER: Snerydning , ,00 Græsslåning , ,00 Vedligeholdelse områder , ,00 Beskæring grønne områder , ,00 Arbejdsværktøjer 740, ,00 Efterplantning 0, ,00 Diverse 161, ,00 Legepladsen (hensat) , ,00 Stisikring , , , ,00 ADMINISTRATION: Bestyrelseshonorarer , ,00 Best.-møder og generalforsaml. 18,835, ,00 Dataservice 5.194, ,00 Porto/telefon 275, ,00 Kontorhold 0, ,00 Revision , ,00 Vandposten + internet , ,00 Øvrige udgifter inkl. forsikring , , , ,00 UDGIFTER I ALT > , ,00 Nettoresultat , ,00 Side 10 Vandposten

11 Balance pr. 31/08/2010 AKTIVER: Roskilde Bank ,14 Jyske Bank 4.847,17 Nordea ,64 Tilgodehavender 5.000,00 Kontingentrestancer 9.960,00 Aktiver i alt ,95 PASSIVER: Hensættelser: DONG ,00 Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger ,88 Skyldig A-skat ,00 Skyldige feriepenge 4.324,38 > ,00 > ,26 Egenkapital: Saldo primo ,53 Årets resultat ,84 > ,69 Passiver i alt ,95 OBS! Det fuldstændige og reviderede regnskab med noter vil være fremlagt på generalforsamlingen 2010 Nummer 3 Side 11

12 BUDGETFORSLAG 2010/2011 INDTÆGTER: Kontingent Renteindtægter 0 Diverse Indtægter i alt: UDGIFTER: Snerydning Græsslåning Vedligeholdelse gr. områder Beskæring grønne områder Arbejdsværktøjer Efterplantning Diverse > Legepladser ADMINISTRATION: Bestyrelseshonorarer Best.-møder og generalforsaml Dataservice Porto/telefon Kontorhold Revision Vandposten* + internet Øvrige udgifter inkl. forsikring > Udgifter i alt: > Nettoresultat Side 12 Vandposten

13 Mere om hegning og deklaration Forrige nummer af Vandposten var for en stor del helliget regler om hegning og partiel byplanvedtægt nr. 6, med en opfordring til at passe godt på nummeret. På side 4 ff. var gengivet Greve Kommunes henvendelse til Grundejerforeningen Hundiegård vedrørende lovliggørelse af ulovligt opsatte hegn samt diverse bilag. Også bestyrelsens svar til Greve Kommune kunne læses. Den 9. september 2010 behandlede Teknik- og Miljøudvalget som dagsordenens punkt 14 spørgsmålet om Hegn mod veje og stier i Greve Kommune. Af mødereferatet fremgår, at Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende: Teknik- og Miljøudvalget fastholder den nuværende praksis til opsætning af faste hegn, således at fravigelser fra udstykningsdeklarationens hegnsbestemmelser kun sker i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse fra 1974, og at der fortsat gives dispensation til, at det faste hegn kan opsættes indtil 0,75 m fra skel Denne beslutning meddelte Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, os i skrivelse af 6. oktober Skrivelsen med bilag er gengivet på de følgende sider, således at medlemmerne kan være fuldt informeret om, hvilke regler der gælder herefter. Mange steder har hækkene jo nået en sådan alder, at medlemmerne står over for et vigtigt valg om udskiftning. Den opmærksomme læser vil måske ganske berettiget undre sig over, at der i Kommunens skrivelse nævnes et afstandskrav på 1,75 m fra skel, mens vi altid tidligere har opereret med 1,5 m, hvilket også er det afstandskrav, som fremgik af forrige nummer af Vandposten, og som fremgår af bilaget til den i dette nummer gengivne kommunale skrivelse. Det virker ganske forvirrende, for hvad gælder så egentlig? Også kommunens hjemmeside nævner et afstandskrav på 1,75 m, og medlemmer, der har haft kontakt med Kommunen i hegnssager, får også oplyst 1,75 m fra skel. Sagen er imidlertid den, at der efter det oplyste i den af 27. juli 1962 på området tinglyste servitut oprindeligt ikke var anført noget afstandskrav, idet den Nummer 3 Side 13

14 Mere om hegning og deklaration tinglyste udstykningsdeklaration tog afsæt i Hegnslovens bestemmelser om egenhegn. Her dukker så de 1,75 m op. Hegnslovens oprindelige afstandskrav er således ikke ændret, hvilket også er årsagen til afstandskravet på 1,75 m på Kommunens hjemmeside, men senere er afstandskravet blevet administrativt lempet, således at der efter udvalgsafgørelsen i 1974 efter behørig dispensationsansøgning herom altid har været dispenseret administrativt fra hegnsbestemmelserne bl.a. til at opsætte raftehegn og lignende tætte hegn, hvis hegnet anbringes mindst 1,5 m skel, og der etableres en tæt beplantning i samme højde. Hegnet må maks. være 1,80 m højt. Senere er afstandskravet så blevet lempet yderligere og nedsat til mindst 0,75 m, men der skal fortsat plantes hæk eller anden tæt beplantning foran, som naturligvis forudsættes holdt! Lidt forvirrende måske, men nu skulle det så forhåbentlig være på plads. Det fuldstændige referat fra udvalgsmødet kan læses på Klik ind på politik og demokrati, dagsordener og referater og herefter på punkt 14. Her kan også de forskellige grundejerforeningers svar til Kommunen læses, og der findes også fotos, som viser et par eksempler på lovliggørelse. Et kig ind kan anbefales. FK Bro over grænsefloden til Ishøj Kommune Side 14 Vandposten

15 Kommunens brev af 6. oktober 2010 til grundejerforeningen Se Kommunens forslag til hegning på næste side Nummer 3 Side 15

16 Side 16 Vandposten

17 OBS - OBS - OBS - OBS Vi gentager for en sikkerhedsskyld nedenfor de regler, som fremover vil være gældende og som med et flertal blev bekræftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den , punkt 14: 17 Hegn 17.1 Hegn mod fællesanlæg (jvf. 4.1) skal udføres på én af følgende måder: a) som levende hegn b) som trådhegn uden overligger i forbindelse med levende hegn c) som stensætning i maks. 1,00 m højde d) som andet hegn i åben udførelse, når der umiddelbart bag hegnet etableres beplantning. Levende hegn mod vej- og stiarealer skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund og må ingensinde vokse ud over færdselsarealet. Trådhegnet skal anbringes mindst 10 cm inde på grunden Hegn mod facadeløse veje og stier skal (jvf. 8.1 og 8.2) udføres som en ubrudt hegning, f.eks. som nævnt under 17.1 b Raftehegn og lignende tættere hegn må uanset bestemmelserne i 17.1 opføres mod fællesanlæg (jf. 4.1), såfremt hegnet anbringes mindst 1,5 m fra skel, og såfremt der mellem hegnet og skellet etableres en tæt beplantning i samme højde som hegnet. Denne bestemmelse gælder også mod facadeløse veje og stier, forudsat at hegnet opføres ubrudt. Nummer 3 Side 17

18 Hvad sker der så nu? Der sker jo alligevel ikke noget, så det kan være lige meget! - Men vær ikke mere så sikker på det! Som nævnt er Kommunen nu på banen og fortsætter ifølge referater fra udvalgsmøder arbejdet med lovliggørelse af faste hegn, der ikke er opsat i henhold til hegnsbestemmelserne i udstykningsdeklarationer m.v. Nu, da der er truffet beslutning, genoptages en prøvesag om lovliggørelsen på Storeholm i grundejerforeningen Lundemosegård. Der var faktisk ifølge referatet allerede sidste efterår truffet beslutning om at opnå bemyndigelse til indgivelse af politianmeldelse mod ejeren, men sagen blev stillet i bero, fordi der var et ønske om at høre grundejerforeningerne vedrørende hegnsbestemmelserne. Dette er nu sket. I den pågældende sag var der fremsat 2 alternativer til beslutning: Alternativ 1 At der indgives politianmeldelse med idømmelse af straf efter planlovens 64, stk. 1, nr. 2 og 4, og tvangsbøder efter retsplejelovens 997, stk. 3, indtil det faste hegn er lovliggjort. eller Alternativ 2 At der meddeles dispensation fra hegnsbestemmelsen i udstykningsdeklarationen til at bibeholde stedsegrønne klatreplanter i stedet for levende hegn foran et fast hegn opsat 0,3 m fra skel. Dispensationen gives under indtryk af, at klatreplanterne på sigt vil dække det faste hegn, og i udtryk kan betragtes som et levende hegn. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede den (punkt 15) at stemme for alternativ 1 med den ændring, at der ikke indgives politianmel- Side 18 Vandposten

19 Hvad sker der så nu? delse, men at administrationen retter fornyet henvendelse til ejeren om lovliggørelse af fast hegn. Hele referatet i denne sag kan læses på Klik derefter ind på politik og demokrati, dagsordener og referater og herefter på punkt 15. Her kan også ses et billede af, hvad sagen drejer sig om. I Eriksminde forlyder det ifølge denne forenings bestyrelse, at der skulle være mellem ulovligt opsatte hegn. Vi understreger endnu engang, at bestyrelsen bl.a. her i Vandposten udelukkende anser det for sin opgave og pligt at vejlede og informere medlemmerne grundigt om, hvad der sker på dette område. Det er alene Kommunen, der er påtaleberettiget i de nævnte sager. FK total.jyskebank.dk. Nummer 3 Side 19

20 Hvad forstås der ved færdselsareal? Iforbindelse med bestemmelsen i udstykningsdeklarationen (pkt. 17.1): "Levende hegn mod vej- og stiarealer skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund og må ingensinde vokse ud over færdselsarealet" har redaktionen fra et medlem modtaget følgende meget relevante spørgsmål: "Er færdelsarealet = sti og græsrabatter i forbindelse med stisystemerne eller hvordan skal det fortolkes? Vi er mange, som betragter både sti og græsrabatter som færdelsarealet; det er jo på græsrabatterne, vi med hund ofte færdes, og det er det område, som børnene bruger hele vinteren til træk af kælke mm. Det er meget generende, at der flere steder er beplantninger, som vokser ud over skellinjen, ja, de hænger flere steder så langt ud og ned, at det faktisk ikke er muligt at komme forbi. Derfor vil jeg gerne have en klar definition af færdelsarealet, dvs. ordets betydning i denne sammenhæng. På forhånd tak." Da Kommunen er rette vedkommende (vejmyndighed) at stille spørgsmålet til, rettede redaktionen derfor henvendelse til Kommunen, hvorfra vi har modtaget følgende svar: Hej Flemming Færdselsareal er faktisk ikke defineret i lovgivningen, andet end et sted for gående, cyklende osv. Som vejmyndighed opfatter vi uden tvivl også rabatarealer som færdselsareal og selvfølgelig også stier. Mht. plantning af levende hegn, kan man faktisk også se det beskrevet i Hegnsloven, hvor der også er regler for, hvor langt bag skel et hegn skal plantes. Det siger jo egentlig sig selv, at da hækken ikke må vokse ud over skel, så giver det ingen mening, at plante hegnet i skellet. Før i tiden var det som regel ret nemt at finde ud af, om hækken var vokset for Side 20 Vandposten

21 Hvad forstås der ved færdselsareal? langt ud, for el-ledningerne hang som regel lige i skellet, men de er jo væk nu. Da mange grundejere ikke ved, hvor skelpælene er placeret, er det nu sværere at finde ud af, hvor skellet egentligt er. Jeg håber, at det hjælper lidt. Mvh. Torben Danielsen Så skulle det vist være på plads. - Kigger man sig lidt om i foreningen, er skellinien mod færdselsarealer, stier og veje vist mange steder noget af en anakronisme, men der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at reglen flere steder er mere end almindeligt overtrådt. Det var den f.eks. på hjørnet af Hundiegårdsvej og Godsvej, hvor Kommunen efter klager tog affære, og der er nu klippet ind, så man kan passere hinanden risikofrit, og skiltene kan ses. Medlemmerne opfordres derfor indtrængende til at holde bevoksninger og hække inde på egen grund, således at de ikke er til gene for sikkerhed og færdsel på færdselsarealet. Bestyrelsen Ved defekt gadebelysning Vær opmærksom på, at 1) Defekt gadebelysning skal anmeldes via til 2) Ved fare for stød, berøringsfare mm. skal man straks ringe til Bestyrelsen Nummer 3 Side 21

22 Tunnel under Hundigevej Der bliver nu via den nye tunnel adgang til dette idylliske område med bænke nord for Hundigevej Siden gammel tid (byplanvedtægten siden 1969) har der været planer om en niveaufri skæring af Hundigevej ved matr. 9 nl, dvs. en stitunnel. Kommunen har bedt os om tilladelse til at etablere rampen og tunnelen, som på sydsiden vil komme til at ligge på nævnte matrikel, som tilhører Grundejerforeningen. Selve stitunnelen bliver udført som et stålrørselement. På den modsatte side af Hundigevej altså mod nord, vil der blive etableret en sti langs Hundigevej hen til Godsvej, som vist på luftfotoet på modstående side. Årsagen til dette projekts gennemførelse er rent sikkerhedsmæssigt. Selvom det lysregulerede kryds Godsvej/Hundigevej er forsynet med fodgængerovergange og stålbomme, er det alligevel et farligt kryds for de mange børn, som skal forcere krydset og de trafikerde vejstykker på Engrøjel, f.eks. til Hundigeklubben og privatskolerne i Hundige landsby. Grundejerforeningen har naturligvis sagt ja til, at projektet kan gennemføres. Der bliver ganske vist mere trafik på Røjlestien, da den jo givetvis nu vil blive benyttet af børn og voksne helt fra Eriksminde, men de sikkerhedsmæssige a - Side 22 Vandposten

23 Tunnel under Hundigevej spekter er tungtvejende, - og så får vi nu selv også en direkte og ufarlig adgang til de grønne områder nord for Hundigevej her fra foreningen. Der er naturligvis nogle udestående spørgsmål vedrørende supplerende stisik - ring på vor side af tunnelrøret, rydningspligt m.m. - Gravearbejdet forventes påbegyndt november/december FK Figur 1 Med venlig hilsen Luftfoto af den nye stis linjeføring Torben Kelm Danielsen Sektionsleder, Civilingeniør Her påbegyndes gravearbejderne i novemer/december 2010 Nummer 3 Side 23

24 Indbrudsstatistik Indbrudsstatistikken fra politiet på denne side er i sig selv lidt op mun - trende. Kun 9 anmeldte indbrud siden den 1. juni og til den 4. oktober. Måske skyldes det lave tal, at nogle af tyveknægtene i øjeblikket er taget ud af omsætningen. Men ellers må man jo nok sige, at det i Sydkysten fra f.eks. 5. oktober er stærke sager, der står at læse her fra området. Forulempning af 18-årig kvinde på Storebjerg en sen fredag aften. Omkringluskende vindueskigger på Rugbjerg en sen lørdag aften, røveri på Eriksmindevej en søndag ved højlys dag, overfald af kvinde i sit eget hjem både på Nordrøjel og Sløjen. I stort set alle tilfældene beskrives lovbryderne som værende af udenlandsk eller anden etnisk herkomst. Desværre er det i ingen af disse tilfælde lykkedes for ordensmagten selv med hjælp fra hundepatruljer - at få tag i nogen af lovbryderne. Overordentlig ubehageligt. Vi kan kun opfordre alle til at være på vagt og ringe til politiet (ring 114) ved selv den mindste mistanke om noget unormalt. Politiassistent Torben Thomsen meddeler, at der siden 1. juni til 4. oktober har været anmeldt indbrud, der fordeler sig som følger: FK Sløjen: 2 Marholm: 1 Rugbjerg: 2 Engrøjel: 2 Dørrøjel: 1 Østrøjel: 1 Resten af kvarteret: 0 I alt 9 indbrud Side 24 Vandposten

25 Velkommen Velkommen til LokalBolig til LokalBolig Sydkysten Sydkysten - Solrød &- Solrød Greve & afd. Greve afd. FK Velkommen til LokalBolig Sydkysten! Det er et erfarent team, der alle har boet eller arbejdet i området, du møder i LokalBolig Solrød. Med mere end 50 års erfaring med bolighandel sikres du tryghed, tillid og nærvær i enhver henseende. Vi tilbyder selvfølgelig en helt gratis og uforpligtende salgsvurdering, bare med helt friske øjne og et åbent sind, der ikke har taget stilling på forhånd. Ring til os for aftale. Vi vurderer din bolig du tager beslutningen. Lokal Bolig Solrød V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Solrød Strandvej Solrød Strand Tlf Lokal Bolig Greve V/Lars Elbæk Kim Johansen & Poul Gerdil Greve Strandvej Greve Tlf Åbningstider Man - Fre: 9:30-18:00 Lørdag: 9:00-15:00 Søndag: 10:00-16:00 24 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på Ændring af tidspunkt for betaling af kontingent Det kan til medlemmernes orientering oplyses, at betalingsfristen for kontingentet fremover vil blive fremrykket til første hverdag i januar måned. Bestyrelsen Nummer 3 Side 25

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Årgang 48 November 2015 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Hermed følger materiale og indkaldelse til grundejerforeningens årlige generalforsamling. God læselyst. Bestyrelsen I I dette nummer kan du

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016 Årgang 49 Oktober 2016 Indkaldelse til generalforsamling 2016 Hermed følger materiale og indkaldelse til grundejerforeningens årlige generalforsamling. God læselyst. Bestyrelsen I dette nummer kan du læse

Læs mere

Man hører om boligområder, der har udfordringer med kamphunde - denne

Man hører om boligområder, der har udfordringer med kamphunde - denne Nummer 3 Årgang 42 November 2009 Generalforsamling 2009 Hajer og krokodiller Man hører om boligområder, der har udfordringer med kamphunde - denne udfordring har vi heldigvis ikke i foreningen. Derimod

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt

Snart forår? Tunnelrør på himmelflugt Nummer 1 Årgang 44 Marts 2011 Snart forår? Læserbrev: Tunnelrør på himmelflugt Sådan er der så meget... Her midt i januar er sneen næsten væk, og vi har en skøn solskinsdag. Dejlig dag at gå tur i vort

Læs mere

Forår i Hundiegård. Et af vore smukke blomstrende vejtræer (MALUS SIBOLDI)

Forår i Hundiegård. Et af vore smukke blomstrende vejtræer (MALUS SIBOLDI) Nummer 2 Årgang 43 Juni 2010 Forår i Hundiegård Et af vore smukke blomstrende vejtræer (MALUS SIBOLDI) Så kom sommeren endelig - den 2. juni efter den længste og koldeste vinter i 14 år. Det har godt nok

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Intentionerne for 2008 har været at følge de sager til dørs, som er igangsat, vedligeholde

Intentionerne for 2008 har været at følge de sager til dørs, som er igangsat, vedligeholde Nummer 3 Årgang 41 November 2008 Generalforsamling 2008 Formanden har ordet Intentionerne for 2008 har været at følge de sager til dørs, som er igangsat, vedligeholde vort område og sikre, at der også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Er det hos jer næste gang?

Er det hos jer næste gang? Er det hos jer næste gang? Vi har oplevet en voldsom stigning i indbrud i kommunen og her i GF Hundigegård. Vi har sammen med Politi og Kommunen aftalt at arbejde for at sænke antallet af indbrud. Et af

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro 1 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Velkommen til foreningens årlige generalforsamling 16. juni 2016 2 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Dagsorden pkt.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Herlig forårsdag bag Kildebrønde Kirke og Kildebrønde gamle skole. Stort JA til vagtordningen

Herlig forårsdag bag Kildebrønde Kirke og Kildebrønde gamle skole. Stort JA til vagtordningen Nummer 1 Årgang 45 Marts 2012 Herlig forårsdag bag Kildebrønde Kirke og Kildebrønde gamle skole Stort JA til vagtordningen Godt frosten for en stund havde sluppet sit tag i Greve, specielt torsdag aften

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Storebjerg-legepladsen et scoop!

Storebjerg-legepladsen et scoop! Nummer 1 Årgang 43 Marts 2010 Festlig indvielse af legeplads Storebjerg-legepladsen et scoop! Det var lørdag den 5. december 2009 festdag og samtidig manifestation af en betydelig økonomisk satsning i

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse 1. Valg af dirigent Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 28. Februar 2013 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen VandPosten Årgang 46 - januar 2013 Referat fra generalforsamlingen Hermed følger referat fra grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 22/11-2012. God fornøjelse. Som det blev nævnt på generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Onsdag den 29. marts kl. 19:00

Onsdag den 29. marts kl. 19:00 Stavtrup, den 10.03.2017 Mødeindkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Jarlsminde Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 14 i Lokalcenter Søholm, Bispevej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gjelstensåsen 7. februar 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Torsdag den 27. februar 2014

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere