Afviklingsregnskab for perioden 1. januar marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr."

Transkript

1 Afviklingsregnskab for perioden 1. januar marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Resultatopgørelse 6 Balance pr. 23. marts Noter Regnskabsnoter om andelsklassen 8 Anvendt regnskabspraksis 10 For yderligere information kontakt venligst: Jens Lohfert Jørgensen Administrerende direktør Jørgen Jepsen Regnskabschef

3 Foreningsoplysninger Foreningen Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Jens Peter Fabricius (formand) Finn Fabricius Jan Bo Jakobsen Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S St. Kongensgade København K CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen Tabel 1 - Afdeling og andelsklasse i Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling: Afd. nr. Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato 1 European Equity AKL april 2011 Andelsklasse AKL European Equity DKK april 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling - 1

4 Ledelsesberetning Beslutning om afvikling af Foreningen Baggrunden for beslutningen om afvikling af foreningen er, at indløsning fra en større investor bragte Foreningens formue ned på et niveau, hvor bestyrelsen ikke længere vurderede, at Foreningen kunne fortsætte. Bestyrelsen traf derfor det valg at afvikle Foreningen efter 115 i Lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen består af afdelingen European Equity AKL med andelsklassen AKL European Equity DKK. Bestyrelsens forslag om afvikling af Foreningen blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. november Proklama blev udstedt i Statstidende d. 6. november 2014, og udløb d. 6. februar Medlemmernes formue blev udbetalt med valør 16. december Eventuelle indtægter, der måtte tilgå Foreningen eller udgifter der vil kunne henføres til Foreningen efter balancedagen, vil tilgå/blive dækket af SEB A/S. Periodens resultat Resultater for perioden 1. januar 2015 til 23. marts 2015 udgør: European Equity AKL (konsolideret) AKL European Equity DKK 0 t.kr. 0 t.kr. Omkostninger De samlede omkostninger beløb sig i perioden 1. januar 2015 til 23. marts 2015: European Equity AKL (konsolideret) AKL European Aquity DKK 0 t.kr. 0 t.kr. Foreningens hjemmeside Foreningens tidligere hjemmeside er nedlagt. Foreningens historiske dokumenter, herunder års- og halvårsrapporter samt beholdningsopgørelser, kan fremover rekvideres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. 2 - Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling

5 Bestyrelsens tillidshverv Jens Peter Fabricius, formand Advokat, født 1967 I bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling siden Medlem af bestyrelsen for: Filipine Invest Aps Jan Bo Jakobsen Direktør, født 1964 I bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling siden Medlem af bestyrelsen for: Return Advisors A/S Finn Fabricius Direktør, født 1955 I bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling siden Medlem af bestyrelsen for: Quator A/S Frida Forsikring Agentur A/S UCAP Holding A/S UCAP Asset Management FMS A/S Hannelore og Findus Aps Bolighandel Aps Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling - 3

6 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt afviklingsregnskabet for Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling for perioden 1. januar marts 2015 og erklærer hermed: At afviklingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. At afviklingsregnskabet for Foreningen og andelsklassen giver et retvisende billede af afdelingens og andelsklassens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold. København, den 23. marts 2015 Bestyrelsen Jens Peter Fabricius Bestyrelsesformand Finn Fabricius Bestyrelsesmedlem Jan Bo Jakobsen Bestyrelsesmedlem Direktion Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør 4 - Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling

7 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling Påtegning på afviklingsregnskabet Vi har revideret afviklingsregnskabet for afdelingen i Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling for regnskabsåret 1. januar 23. marts 2015, der omfatter afdelingens resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Afviklingsregnskabet udarbejdes efter lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsens ansvar for afviklingsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af afviklingsregnskabet for afdelingen, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde afviklingsregnskabet for afdelingen uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om afviklingsregnskabet for afdelingen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om afviklingsregnskabet for afdelingen er uden væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at afviklingsregnskabet for afdelingen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 23. marts 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 23. marts 2015 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst foreningens ledelsesberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af afviklingsregnskabet for afdelingen. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning er i overensstemmelse med afviklingsregnskabet for afdelingen. København, den 23. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i afviklingsregnskabet for afdelingen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i afviklingsregnskabet for afdelingen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af afviklingsregnskabet for afdelingen, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af afviklingsregnskabet for afdelingen. Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen statsautoriseret revisor Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling - 5

8 European Equity AKL EUROPEAN EQUITY AKL KONSOLIDERET AFVIKLINGSREGNSKAB Resultatopgørelse Note DKK DKK Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Renteudgifter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instr Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 0 17 Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Overført til formuen Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler: Indestående i depotselskab 0 0 Kapitalandele:, Not. aktier fra DK selskaber 0 0, Not. aktier fra udl. selskaber 0 0 Unot. kap.and. fra DK selsk. 0 0 I alt kapitalandele 0 0 Afledte finansielle instrumenter: Not. afledte finansielle instrumenter 0 0 Unot. afledte finansielle instrumenter 0 0 I alt afledte finansielle instrumenter 0 0 Andre aktiver: Mellemv. vedr. handelsafv. 0 0 Aktuelle skatteaktiver 0 0 I alt andre aktiver 0 0 Aktiver i alt 0 0 Passiver 6 Medlemmernes formue 0 0 Afledte finansielle instrumenter: Not. afledte finansielle instrumenter 0 0 Unot. afledte finansielle instrumenter 0 0 I alt afledte finansielle instrumenter 0 0 Anden gæld: Skyldige omkostninger 0 0 Mellemv. vedr. handelsafv. 0 0 I alt anden gæld 0 0 Passiver i alt Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling

9 European Equity AKL Noter til resultatopgørelse og balance (fortsat) DKK DKK DKK DKK Note 1: Renteindtægter Indestående i depotselskab 0 2 Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Renteudgifter 0-1 I alt renteindtægter Note 2: Udbytter Not. aktier fra danske selskaber 0 89 Not. aktier fra udenlandske selskaber Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger 0 0 I alt udbytter Note 6: Medlemmernes formue Formue- Formueværdi værdi DKK DKK Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 53 Overførsel af periodens resultat I alt Medlemmernes formue 0 0 Note 3: Kursgevinster og -tab Noterede obl. fra danske udstedere Not. obl. fra udenlandske udstedere I alt fra obligationer Not. aktier fra danske selskaber Not. aktier fra udenlandske selskaber Inv.beviser i udenlandske investeringsforeninger 0 0 I alt fra kapitalandele Valutaterminsforretninger/futures Aktieterminer/futures I alt fra afledte finansielle instrumenter Note 4: Administrationsomkostninger Afdelings- Andel af Samlede Samlede direkte fællesomk. omkostninger omkostninger Honorar til bestyrelse Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt adm.omkostninger Andel af fællesomkostninger udgør afdelingens andel af de omkostninger, der ikke kan henføres direkte til en enkelt afdeling. Fordelingen sker under hensyntagen til afdelingernes formuer. Fast administrationshonorar udgør beregnede omkostninger i henhold til særskilt aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Note 5: Skat Afdelingen er ikke skattepligtig. Periodens skatteudgift består af betalte ikke refunderbare udbytteskatter. Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling - 7

10 8 - Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling Regnskabsnote - AKL European Equity DKK

11 Regnskabsnoter Tabel 4 - Administrationsomkostninger (DKK 1.000) Foreningens samlede omkostninger til bestyrelse, forvaltningsselskab, revision og tilsyn Vederlag til bestyrelsen: Torben Moltke-Leth 0 25 Erik Adolphsen 0 25 Arve Nilsson 0 25 Jens Peter Fabricius 0 38 Finn Fabricius 0 38 Jan Bo Jakobsen 0 38 Vederlag til bestyrelsen, ialt Administrationsomkostninger til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Revisionshonorar til PricewaterhouseCoopers Samlet honorar 0 35 Heraf honorar for andre ydelser 0 19 Lovbestemt gebyr til Finanstilsynet, i alt 0 17 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling - 9

12 Noter Anvendt regnskabspraksis Afviklingsregnskabet er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens GMT valutakurser. Renter og udbytter Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer, indestående i depotbank m.v. Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti og finansielle instrumenter. De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem salgsværdi og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt de finansielle instrumenter er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som de samlede omkostninger til kurtage, afvikling m.v. ved handel med finansielle instrumenter. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger består af omkostninger, som afdelingerne afholder i forbindelse med blandt andet porteføljepleje, markedsføring og administration af afdelingerne. Afdelingsdirekte administrationsomkostninger defineres som omkostninger, der kan henføres direkte til en afdeling. Fællesomkostninger er afdelingernes andel af de omkostninger, der vedrører mere end en afdeling. Fællesomkostningerne fordeles mellem afdelingerne i forhold til de enkelte afdelingers formue. Afdelinger, der investerer i investeringsbeviser, friholdes for enkelte omkostninger for undgå dobbeltbetaling for samme ydelse. Skat Afdelingen er ikke selvstændig skattepligtig. I regnskabsposten Skat indgår ikke refunderbare rente- og udbytteskatter. Forslag til udlodning Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særlig post under medlermmernes formue. Balancen Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem indregnede aktiver og forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Likvide midler Indestående i fremmed valuta omregnes til GMT valutakurser pr. balancedagen. Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter (aktier og obligationer) og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for offentlig kursnotering, måles til noterede børskurser og GMT valutakurser. Udtrukne obligationer optages til nutidsværdien. Dagsværdien af investeringsbeviser, der handles på regulerede markeder, og hvis offentliggjorte kurs må antages ikke at afspejle investeringsbevisernes dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen, måles til seneste tilgængelige regnskabsmæssige indre værdi. Unoterede finansielle instrumenter måles efter en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling

13 Noter Kapitalandele i IFS SEBinvest A/S måles efter den indre værdi opgjort på baggrund af seneste årsregnskab. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, måles til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdier. Afledte finansielle instrumenter opgøres som brutto-positioner. Det betyder, at afledte finansielle instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden. Ved køb eller salg af finansielle instrumenter indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt emissioner, der er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af finansielle instrumenter samt indløsninger, der er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Fem års nøgletal I afviklingsregnskabet indgår følgende nøgletal for de seneste fem år: Årets nettoresultat Deltagernes formue ultimo året Indre værdi pr. andel Årets afkast i procent Udbytte pr. andel Omkostningsprocent Cirkulerende kapital ultimo året Standardafvigelse Sharpe ratio Omsætningshastighed Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er beregnet således: Geninvesteret udbytte Udbytte i kroner pr. andel x Indre værdi ultimo x 100 ( Indre værdi umiddelbart efter udbytte Omkostningsprocent Administrationsomkostninger ( Medlemmernes gennemsnitlige formue opgjort som ) x 100 et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret Omsætningshastighed Værdipapirernes omsætningshastighed kan udtrykkes ved følgende formel: (Kursværdi af køb + Kursværdi ved salg)/2 Afdelingens gennemsnitlig formue Dette nøgletal viser, hvor mange gange en afdelings beholdning af aktier eller obligationer er blevet omsat ved porteføljepleje i løbet af et år. Deltagernes gennemsnitlige formue opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. ) Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue*) Cirkulerende andele ultimo året. *) Medlemmernes formue er opgjort inklusive afsat udbytte for regnskabsåret. Afkast i procent Indre værdi ultimo året + geninvesteret udbytte - 1 x 100 ( Indre værdi primo året ) Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling - 11

14

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere