DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 7/ august 2015

2 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg Grundlagt 1852 Telefon Telefax Direktion Administrerende direktør Petter Blondeau Rasmussen Bestyrelse Cand. agro, HD., Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Advokat Arne Knudsen (næstformand) Direktør Bent Jensen Direktør Finn Boel Pedersen Fhv. reg. revisor Hans Skriver Lektor Jeppe Gorm Frederiksen Direktør John Svane Hansen Arkitekt Michael Købmand Petersen Kædechef Niels Peter Nøddeskou-Fink Malermester Vagn Kamp Larsen Kreditkonsulent Steen Borring Sørensen (medarbejdervalgt) Erhvervsrådgiver Gitte Madsen (medarbejdervalgt) Kunderådgiver Ole Eiler Rasmussen (medarbejdervalgt) Filialdirektør Steen Vinum (medarbejdervalgt) Filialchef Steffen Grønbech Jakobsen (medarbejdervalgt) Revision Ernst & Young Side 1 af 23

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hovedtal side 3 Bankens hovedaktiviteter side 4 1. halvår 2015 i overblik side 4 Kapitalstyring, solvens og solvensbehov side 6 Forventninger til 2015 side 7 Koncern side 7 Ledelsespåtegning side 9 Halvårsregnskab: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse side 10 Balance side 12 Egenkapitalopgørelse side 13 Pengestrømsopgørelse side 14 Noter side års hoved- og nøgletal side Kvartalssammenligning side Side 2 af 23

4 HOVEDTAL Tilfredsstillende halvårsresultat med øget basisresultat og stigende kundetilgang Resultat før skat på 37,5 mio.kr. mod 42,4 mio.kr. for 1. halvår 2014 Resultat efter skat på 30,8 mio.kr. mod 36,7 mio.kr. for 1. halvår 2014 Basisindtjening på 50,6 mio.kr. mod 43,7 mio.kr. for 1. halvår 2014 Kursregulering på 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. for 1. halvår 2014 Nedskrivninger på 18,3 mio.kr. mod 20,3 mio.kr. for 1 halvår 2014 Solvens på 18,5% Likviditetsoverdækning på 335% Netto rente- og gebyrindtægter er stigende Banken oplever fortsat vækst i kundebestand, ligesom både udlån og indlån er stigende Banken har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en kernekapital på 18,5% Udlån på 2,8 mia.kr., der er øget med 76,7 mio.kr. i forhold til 31. december 2014 Indlån (incl. indlån fra puljeordninger) på 4,9 mia.kr. der er øget med 259,9 mio. kr. i forhold til 31. december 2014 Egenkapital på 860 mio.kr. mod 844 mio.kr. pr. 31. december 2014 Hovedtal 1. halvår 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Resultat af associerede virksomheder Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisresultat Nedskrivninger på udlån Andre driftsudgifter (primært sektorløsninger) Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat Side 3 af 23

5 LEDELSESBERETNING Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet, Fynske Bank A/S og datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S samt bankens ejendomsselskaber med domicilejendomme. Som et led i Fynske Bank A/S s vækststrategi blev der primo året åbnet en ny afdeling i Odense. Der opleves god aktivitet i den nye afdeling i Odense, ligesom der stadig generelt opleves god tilgang af nye kunder til banken. 1. halvår har endvidere været præget af høj aktivitet med låneomlægninger af realkreditlån og handel med værdipapirer for kunder. Halvåret har internt været præget af aktiviteter omkring den sidste store fase af fusionsprocessen, med den afsluttende konvertering til ny fælles IT platform hos BEC. Hovedaktivitet Fynske Bank er en lokal fullservice detailbank med private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som primære målgrupper. Hovedaktiviteterne er almindelige bankforretninger, som består af indlån, udlån, garantistillelser, handel med værdipapirer og valuta samt rådgivning vedrørende finansiering, pension, investering og bolighandel m.v. Fynske Banks primære markedsområde er Fyn og Trekantområdet, som betjenes via 15 filialer. Gennem deltagelse i Leasing Fyn udbydes produkter inden for finansiel leasing og factoring rettet mod erhvervslivet i hele landet. Der tilbydes tillige leasing af biler til private. Banken har ingen datterselskaber eller filialer i udlandet og forretninger med udlandet begrænser sig til kundernes behov for transaktioner, låneoptagelse, investeringer eller risikoafdækning. 1. halvår 2015 i overblik Fynske Bank A/S s delårsrapport for 1. halvår 2015 viser et koncernresultat på 37,5 mio.kr. før skat mod et koncernresultat før skat på 42,4 mio.kr. i Efter skat udgør resultatet 30,8 mio.kr. mod et resultat på 36,7 mio.kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med henholdsvis 8,8% p.a. før skat og 7,2% p.a. efter skat. Resultatet for 1. halvår 2015 er påvirket af kursreguleringer der er på 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. i Ligeledes er resultatet positiv påvirket af lavere nedskrivninger. Basisindtjeningen på 50,6 mio.kr. er øget med 6,9 mio.kr. i forhold til 1. halvår Den større basisindtjening kan primært henføres til øgede netto rente- og gebyrindtægter med 6,6 mio.kr. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende, især grundet væksten i basisindtjeningen, de store ressourcer allokeret til IT konverteringen samt det fortsat faldende nedskrivningsbehov. Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser, der har betydning for bankens økonomiske stilling siden regnskabsperiodens udløb. Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne udgør 85,6 mio.kr. mod 90,6 mio.kr. i 1. halvår Nettorenteindtægter består af renteindtægter og renteudgifter. Underliggende kan reduktionen i renteindtægterne, i forhold til 1. halvår 2014, henføres til øget konkurrence på udlån og lavere placeringsrente af banken værdipapirer. Den underliggende lavere renteudgift, i forhold til 1. halvår 2014, dækker primært over bankens indfrielse af hybrid lånekapital samt lavere indlånsrenter. Udbytter udgør 6,1 mio.kr. mod 4,7 mio.kr. i 1. halvår Nettogebyrindtægterne er opgjort til 50,1 mio.kr. mod 40,0 mio.kr. i 1. halvår Stigningen i nettogebyrindtægterne kan primært henføres til højere aktivitet med handel med værdipapirer samt til lånekonverteringer af formidlede realkreditlån. Andre driftsindtægter udgør 12,5 mio.kr. mod 8,7 mio.kr. i 1. halvår Fremgangen stammer primært fra indtægtsførte dagsværdireguleringer af udlån fra tidligere Vestfyns Bank. Omkostningerne til personale og administration udgør 97,0 mio.kr. mod 97,1 mio.kr. i 1. halvår Udgifter til personale udgør 55,7 mio.kr. mod 49,6 mio.kr. i 1. halvår Stigningen i udgifter til personale skal ses i sammenhæng med investering i åbning af afdelingen i Odense, 2. del af konvertering til ny fælles IT platform hos BEC samt fratrædelsesgodtgørelser. Reguleret for disse poster er bankens udgifter til personale faldende. Øvrige administrationsomkostninger udgør 41,2 mio.kr. mod 47,5 mio.kr. i 1. halvår 2014, hvor 1. halvår 2014 indeholdt engangsomkostninger i forbindelse med fusionen. Afskrivningerne på materielle og immaterielle aktiver er opgjort til 5,0 mio.kr. mod 4,6 mio.kr. i 1. halvår Heraf kan 3,6 mio.kr. henføres til immaterielle aktiver. Andre driftsudgifter udgør 6,8 mio.kr. mod 4,7 mio.kr. i 1. halvår Heraf udgør 3,6 mio.kr. bankens bidrag til Indskydergarantifonden for de dækkede indlån. Koncernens basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger) kan herefter opgøres til 50,6 mio.kr. mod 43,7 mio.kr. for 1. halvår Side 4 af 23

6 LEDELSESBERETNING Stigningen på 6,9 mio.kr. kan primært henføres til øgede netto rente- og gebyrindtægter med 6,6 mio.kr. Kursreguleringerne er opgjort til 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. for 1. halvår Kursreguleringerne er fordelt med -5,8 mio. kr. på bankens obligationsbeholdning, 15,9 mio.kr. på bankens aktiebeholdninger samt -1,4 mio.kr. på valuta og finansielle instrumenter. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender m.v. er udgiftsført med 18,3 mio.kr. mod 20,3 mio.kr. i 1. halvår Nedskrivningerne vedrører i overvejende grad allerede identificerede problemengagementer, som ikke har udviklet sig tilfredsstillende eller hvor sikkerhederne er blevet værdimæssigt forringet. Nedskrivningerne er fortsat præget af konjunkturerne i landbruget. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er opgjort til 1,3 mio.kr. som er på niveau med 1. halvår Beløbet udgør resultatet af bankens andel af Leasing Fyn Bank A/S, som banken er medejer af med 33,3%. Moderselskabets resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på 5,2 mio.kr., består udover associerede selskaber primært af Leasing Fyn Svendborg A/S og bankens domicilejendomme. Resultat i 2. kvartal Resultatet før skat udgør 16,8 mio.kr. mod 20,7 mio.kr. i 1. kvartal I forhold til 1. kvartal er resultatet væsentligt påvirket af: Stigende nettorente- og gebyrindtægter på 3,0 mio.kr. Stigning i andre driftsindtægter på 3,6 mio.kr. Vækst i nedskrivninger på 2,6 mio.kr. (som dog skal sammenholdes med stigning i andre driftsindtægter, idet denne post indeholder væsentlig indtægtsførsel på dagsværdireguleringer af udlån fra tidligere Vestfyns Bank) Reduktion af kursreguleringer med 9,0 mio.kr. Banken har i 2. kvartal oplevet en udlånsvækst på 56 mio.kr., mens indlånet er øget med 223 mio.kr. Balancen Fynske Bank koncernens balance udgør 6,0 mia. kr. og er øget med 296 mio.kr. i 1. halvår 2015, som primært skyldes øget indlån og øgede tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Likvide midler, indestående i Nationalbanken og øvrige kreditinstitutter udgør 713 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 504 mio.kr. 31. december Udlån udgør mio.kr., og er øget med 77 mio.kr. i 1. halvår 2015, som primært vedrører tilgang af nye kunder. Beholdningen af obligationer og aktier er pr. 30. juni 2015 bogført til mio.kr. mod mio.kr. 31. december Kapitalandele i associerede virksomheder udgør 35,5 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 37,2 mio.kr. 31. december Immaterielle aktiver er indregnet med 25,6 mio.kr. i balancen pr. 30. juni 2015 mod 29,2 mio.kr. 31. december 2014 og vedrører overtagne immaterielle aktiver i forbindelse med fusionen. Gælden til kreditinstitutter og centralbanker er bogført med 128 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 75,7 mio.kr. 31. december Indlån (incl. indlån fra puljeordninger) udgør mio.kr. pr. 30. juni 2015 og er øget med 260 mio.kr. fra mio.kr. 31. december Fremgangen kan blandt andet henføres til en øget kundetilgang samt stigning i bankens generelle indlån. Eventualforpligtelser Fynske Banks eventualforpligtelser består i det væsentlige af afgivne garantier på i alt mio.kr. pr. 30. juni december 2014 udgjorde samlede afgivne garantier 927 mio.kr. Andre eventualforpligtelser Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til bankens leasingaktiviteter for Banken er ikke enig i anvendelse af reglerne bag dette krav, og sagen har derfor været indbragt for Landsskatteretten. Landsskatteretten har den 11. februar 2015 meddelt deres kendelse, der stadsfæster afgørelsen fra SKAT. Banken har besluttet at sagen prøves ved domstolene. Verserende retssager Udover momskrav som anført under eventualforpligtelser har SKAT tillige rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering på 7,1 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Beløbet er udgiftsført i regnskabsåret Banken er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse har derfor været indbragt for Landsskatteretten. Landsskatteretten har den 11. februar 2015 meddelt deres kendelse, der stadsfæster afgørelsen fra SKAT. Banken har besluttet at sagen prøves ved domstolene. I forlængelse af, at Fynske har opsagt samarbejdet med en samarbejdspartner, er der opstået tvivl om, hvordan og hvornår Fynske Bank kan afhænde en aktiebesiddelse hos sam- Side 5 af 23

7 LEDELSESBERETNING arbejdspartneren. Fynske Bank har sammen med to andre aktionærer anlagt sag om, at ændring af en samarbejdspartners vedtægter i 2014 ikke kunne vedtages uden samtykke fra de tre udtrædende aktionærer. Samarbejdspartnerens øvrige aktionærer har krav på, at kunne erhverve de udtrædende aktionærers aktier i forbindelse med at samarbejdet ophører i løbet af Udnytter andre aktionærer denne køberet vil sagen blive hævet. Banken forventer ikke, at det nævnte sagsanlæg påvirker værdiansættelse af vores aktier, der er medtaget til den af samarbejdspartneren angivne indre værdi. Likviditet Fynske Banks likviditet er fortsat betydelig med en overdækning på 335% i forhold til lovens krav. Banken har etableret en løbende overvågning af likviditetsudviklingen og af vores beredskab på likviditetsområdet. Kapitalforhold Aktiekapitalen udgør kr., som består af aktier á 10 kr. pr. stk. Den samlede egenkapital udgør 860 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 835 mio.kr. 30. juni 2014 og 844 mio.kr. 31. december Egenkapitalen pr. 30. juni 2015 er primært påvirket af 1. halvårs resultat efter skat samt udloddet udbytte og køb af egne aktier. Egne aktier Pr. 30. juni 2015 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. eller 1,9 % af aktiekapitalen. Kursværdien af beholdningen af egne aktier udgjorde 11,7 mio.kr. pr. 30. juni 2015 og værdien er, som regnskabsbestemmelserne foreskriver ikke medregnet i balancen eller egenkapitalen. Egenkapitalen er opgjort til 860 mio.kr. Den indre værdi pr. aktie (á 10 kr. og ekskl. beholdningen af egne aktier) er således på 113 kr. Slutkursen for Fynske Banks aktier udgjorde pr. 30. juni kr. Kapitalstyring, solvens og solvensbehov Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Banken vurderer løbende behovet for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller, hvor banken på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at have behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapital og solvens. Kapitalgrundlaget udgør 30. juni i alt 735,8 mio. kr., der sammenholdt med de risikoeksponerede poster på i alt 3.968,6 mio. kr. giver en solvens på 18,5 pct. Bankens interne målsætning om en solvens på dels min. 16,0 pct. og dels min. 5 pct. point over solvensbehovet, der er opgjort til 9,5 pct. jævnfør senere, er således opfyldt. Kernekapitalprocenten 30. juni 2015 udgør 18,5 pct. Solvensen er opgjort uden indregning af periodens resultat med 30,8 mio.kr. For yderligere specifikation henvises til note 13 samt bankens risikorapport på hjemmesiden Banken skal, udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Til beregning af bankens solvensbehov anvendes kreditreservationsmetoden. Den anvendte model er udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter og tager udgangspunkt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Metoden tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I Finanstilsynets vejledning opstilles målepunkter for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt indenfor de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i væsentlig grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller målepunkter på de fleste områder, vurderer banken på alle områder om de angivne målepunkter i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, og om nødvendigt foretages individuelle tilpasninger. Ligeledes vurderer banken kvartalsvis metoden og beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet er for Fynske Bank koncernen ultimo 2014 opgjort til 9,5 pct. For moderselskabet udgør solvensbehovet 9,6 pct. Koncernens solvens er opgjort til 18,5 pct. som medfører en overdækning på 9,0 pct. point i forhold til solvensbehovet, svarende til 357,3 mio.kr. For moderselskabet Fynske Bank A/S udgør solvensprocenten 19,1. Overdækningen udgør således 9,5 pct. point, svarende til 363,9 mio.kr. På den baggrund vurderer ledelsen, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler bankens aktiviteter. Fynske Bank er kapitalmæssigt velpolstret og de fælles europæiske regler, CRD IV forordningen, som indfases frem mod 2019, opfyldes allerede på nuværende tidspunkt. Side 6 af 23

8 LEDELSESBERETNING Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Dette sker på hjemmesiden www. fynskebank.dk/risikorapport hvortil der henvises. Leasing Fyn Svendborg A/S hjemsted Faaborg - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat Egenkapital 30. juni ,3 mio.kr. 10,9 mio.kr. Forventninger til årsresultatet for 2015 Det er bankens vurdering, at forudsætningerne for de udmeldte forventninger ved årsskiftet ikke er ændret i væsentlig grad, hvorfor banken fastholder de tidligere udmeldte forventninger til en basisindtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat i et niveau på mio.kr. Det forventes ligeledes, at tab og nedskrivninger vil blive på samme niveau som i 2014, dog med usikkerhed om de enkelte sektorers generelle og markedsmæssige udvikling. Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører, at Fynske Banks forventninger er behæftet med nogen usikkerhed. Større aktionærer Ved udgangen af 1. kvartal 2015 ejes Fynske Bank af godt aktionærer. I fortegnelsen over større aktionærer er opført: Fonden for Fynske Bank. Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab. Strategic Capital ApS. Koncernselskaber I Fynske Bank koncernen indgår, udover moderselskabet Fynske Bank A/S, følgende selskaber: Ejendomsselskabet Centrumpladsen, Svendborg ApS (hjemsted Svendborg) - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat 0,8 mio.kr. Egenkapital 30. juni ,5 mio.kr. Filialejendomsselskabet af 5. dec ApS hjemsted Svendborg - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat Egenkapital 30. juni ,1 mio.kr. 9,0 mio.kr. Leasing Fyn Bank A/S, hjemsted Faaborg - ejerandel 33,3 % (gennem Leasing Fyn Svendborg A/S) Resultat 1. halvår 2015 efter skat 4,0 mio.kr. Egenkapital 30. juni ,3 mio.kr. Risikoforhold Det overordnede princip for Fynske Bank er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko på udlån og modparter, markedsrisiko i forbindelse med fonds- valuta og likviditetsområdet samt operationelle risici i forbindelse med bankens organisatoriske sammenlægning og løbende drift. Fynske Banks risikorapport er tilgængelig på Anvendt regnskabspraksis Koncernens delårsrapport aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med IAS 34. For moderselskabet Fynske Bank A/S aflægges delårsrapporten i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret og der er ikke udført review af bankens eksterne revisorer. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, værdiansættelse af finansielle instrumenter, af og nedskrivninger samt hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til delårsrapporten. Ejendomsselskabet Østerport, Rudkøbing ApS hjemsted Svendborg - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat Egenkapital 30. juni ,1 mio.kr. 9,4 mio.kr. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Ejendomsselskabet Kellersvej ApS hjemsted Herning - ejerandel 90 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat -0,7 mio.kr. Egenkapital 30. juni ,6 mio.kr. (Egenkapitalen forventes retableret via salg af aktiver) Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Side 7 af 23

9 LEDELSESBERETNING Fynske Bank koncernen opfylder komfortabelt grænseværdierne, der er opgjort således: Pejlemærke Fynske Bank Finanstilsynets grænseværdi Summen af store engagementer 11,8 % < 125 % Udlånsvækst 0,4 % < 20 % Ejendomseksponering 13,5 % < 25 % Funding ratio 0,53 < 1,0 Likviditetsoverdækning 335,0 % > 50 % For nærmere definitioner og beregninger henvises til Finanstilsynets hjemmeside: Finanskalender november 2015: Delårsrapport 1.-3.kvartal Side 8 af 23

10 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Fynske Bank koncernen. Delårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Finansiel Reporting som godkendt af EU, og delårsrapporten for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 30. juni Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Delårsrapporten er ikke revideret, ligesom der ikke er udført review. Svendborg, den 20. august 2015 Direktion: Petter Blondeau Adm. direktør Bestyrelse: Peter Cederfeld de Simonsen Formand Arne Knudsen Næstformand Jeppe Gorm Frederiksen John Svane Hansen Steffen Grønbech Jakobsen *) Bent Jensen Vagn Kamp Larsen Gitte Madsen *) Niels Peter Nøddeskou-Fink Finn Boel Pedersen Michael Købmand Petersen Ole Eiler Rasmussen *) Hans Skriver Steen Borring Sørensen *) Steen Vinum *) *) Medarbejderrepræsentant Side 9 af 23

11 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar juni 2015 Koncern DKK Koncern Note 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 4,13 4,88 6,24 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 4,13 4,88 6,24 Totalindkomstopgørelse 1. januar juni 2015 Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Side 10 af 23

12 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar juni 2015 Moderselskab DKK Moderselskab Note 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse 1. januar juni 2015 Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Side 11 af 23

13 BALANCE Balance pr. 30. juni 2015 Note Aktiver: DKK Koncern Moderselskab 30. juni 30. juni 31. dec. 30. juni 30. juni 31. dec Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidig overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner o.l. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 12 af 23

14 EGENKAPITAL Egenkapitalopgørelse Koncern DKK Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Moderselskab Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Side 13 af 23

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse DKK Koncern halvår 1. halvår 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for periodens nedskrivninger Indlån herunder puljer Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Køb af egne aktier køb Salg af egne aktier salg Anden værdiregulering Udbytte til aktionærer Udbytte af egne aktier Efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likviditet primo Tilgang ved fusion Likviditet ultimo Side 14 af 23

16 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. juni DKK Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 1 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter heraf: valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Fastforrentede indlån (fusion) Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Andre driftsindtægter: Dagsværdireg. af lån overtaget fra tidl. Vestfyns Bank Øvrige driftsindtægter (herunder leasingrelaterede) I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter: Omkostninger vedrørende fonden for indskydere Omkostninger vedrørende fusion Omkostninger vedrørende skift af IT-centraler, netto Øvrige driftsudgifter I alt andre driftsudgifter Side 15 af 23

17 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. juni DKK Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 8 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Samlede nedskrivninger og hens. ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån Hensættelser i perioden Tabsbogført ej tidligere hensat Tilbageførte hensættelser i perioden Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hens. i alt Udlån, hvor der er foretaget individuelle nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Udlån, hvor der er foretaget gruppevise nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Der er i forbindelse med fusionen overtaget udlån med bruttokontraktforpligtelser på 1.231,5 mio.kr. fra tidligere Vestfyns Bank. Disse udlån er overtaget med en nettoværdi før dagsværdiregulering på 1.170,4 mio.kr. Den afledte "korrektivkonto" på 61,1 mio.kr. er - med baggrund i regnskabsreglerne - ikke indregnet i ovennævnte note. Pr. 31/ er afskrevet 10,3 mio.kr og tilbageført nedskrivninger på 8,2 mio.kr fra denne "korrektivkonto". I 1. halvår 2015 er der yderligere afskrevet 1,4 mio.kr og tilbageført nedskrivninger på 6,6 mio.kr., hvorefter der resteret 34,6 mio.kr. herpå. Fynske Banks samlede nedskrivninger og hensættelser udgør herefter 245,6 mio.kr. pr. 30. juni 2015 på koncernniveau. I forbindelse med fusionen blev en række engagementer med svaghedstegn i tidligere Vestfyns Bank dagsværdireguleret med -27,5 mio.kr. Pr. 31/ er 5,5 mio.kr. heraf indtægtsført som følge af forbedringer i disse engagementer. I 1. halvår 2015 er yderligere 2,7 mio.kr. indtægtsført. Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 9 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks Skat: Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Side 16 af 23

18 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. juni DKK Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker (Danmarks Nationalbank) Gæld til kreditinstitutter Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Udtrædelsesforpligtelser Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Solvensopgørelse: Opgjort i h.t. CRD4 direktiv (EU-forordning af 26. juni 2013) Egenkapital.. Ej medregnet overskud år til dato Foreslået udbytte Kapitalandele, finansielle sektor... Uudnyttet del ramme til anskaffelse af egne kapitalandele (2%) Øvrige reguleringer Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Eksponeringer med kreditrisiko Eksponeringer med markedsrisiko m.v Eksponeringer med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Risikoeksponeringer i alt Kernekapitalprocent ,5% 21,6% 18,2% 19,1% 22,2% 18,6% Kapitalprocent/solvensprocent 18,5% 21,6% 18,2% 19,1% 22,2% 18,6% Side 17 af 23

19 NOTER 14 Segmentoplysninger: 1. halvår 2015 Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital halvår 2014 Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Side 18 af 23

20 5 ÅRS OVERSIGT - KONCERN (udvalgte hovedposter) DKK 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår *) *) *) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån og andre tilgodehavender Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Kapitalprocent/solvensprocent... 18,5% 21,6% 20,9% 20,6% 20,6% Kernekapitalprocent... 18,5% 21,6% 21,0% 20,6% 20,3% Egenkapitalforrentning før skat... 4,4% 5,2% -5,0% 0,4% -0,1% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,6% 4,5% -3,8% 0,2% 0,3% Afkastningsgrad... 0,5% 0,7% -0,7% 0,0% 0,1% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,29 1,33 0,75 1,03 0,99 Renterisiko... 1,3% 1,4% 2,1% 1,5% 2,6% Valutaposition... 6,9% 7,2% 8,9% 8,6% 9,9% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 335,0% 334,5% 274,9% 259,5% 233,6% Summen af store engagementer... 11,8% 11,4% 40,8% 0,0% 33,2% Nedskrivningsprocent... 5,1% 4,8% 7,0% 6,5% 5,6% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,4% 0,5% 2,2% 1,1% 0,7% Periodens udlånsvækst... 2,8% -1,3% 0,8% 1,1% 2,4% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 Periodens resultat pr. aktie... 4,85 5,48-44,89 2,17 3,99 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,72 0,78 0,50 0,54 0,75 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,9% 6,0% *) Udvalgte poster for tidligere år er ikke tilrettet i henhold til IFRS11 om indregning af kapitalandele i associerede virksomheder Side 19 af 23

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1.kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 8 Resultatopgørelse side 9-10 Balance side 11

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2017 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 8/2017 17. maj 2017 HOVEDTAL FOR KONCERN Perioderesultat Stærkt perioderesultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 1.-3. kvartal 2017 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 11/2017 16 november 2017 Ledelsesberetning Perioderesultat Meget tilfredsstillende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

DELÅRSRAPPORT kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 12. november 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

DELÅRSRAPPORT kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2016 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 11/2016 3. november 2016 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 12. maj 2016 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 9/2016 18. august 2016 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere