DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 7/ august 2015

2 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg Grundlagt 1852 Telefon Telefax Direktion Administrerende direktør Petter Blondeau Rasmussen Bestyrelse Cand. agro, HD., Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Advokat Arne Knudsen (næstformand) Direktør Bent Jensen Direktør Finn Boel Pedersen Fhv. reg. revisor Hans Skriver Lektor Jeppe Gorm Frederiksen Direktør John Svane Hansen Arkitekt Michael Købmand Petersen Kædechef Niels Peter Nøddeskou-Fink Malermester Vagn Kamp Larsen Kreditkonsulent Steen Borring Sørensen (medarbejdervalgt) Erhvervsrådgiver Gitte Madsen (medarbejdervalgt) Kunderådgiver Ole Eiler Rasmussen (medarbejdervalgt) Filialdirektør Steen Vinum (medarbejdervalgt) Filialchef Steffen Grønbech Jakobsen (medarbejdervalgt) Revision Ernst & Young Side 1 af 23

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hovedtal side 3 Bankens hovedaktiviteter side 4 1. halvår 2015 i overblik side 4 Kapitalstyring, solvens og solvensbehov side 6 Forventninger til 2015 side 7 Koncern side 7 Ledelsespåtegning side 9 Halvårsregnskab: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse side 10 Balance side 12 Egenkapitalopgørelse side 13 Pengestrømsopgørelse side 14 Noter side års hoved- og nøgletal side Kvartalssammenligning side Side 2 af 23

4 HOVEDTAL Tilfredsstillende halvårsresultat med øget basisresultat og stigende kundetilgang Resultat før skat på 37,5 mio.kr. mod 42,4 mio.kr. for 1. halvår 2014 Resultat efter skat på 30,8 mio.kr. mod 36,7 mio.kr. for 1. halvår 2014 Basisindtjening på 50,6 mio.kr. mod 43,7 mio.kr. for 1. halvår 2014 Kursregulering på 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. for 1. halvår 2014 Nedskrivninger på 18,3 mio.kr. mod 20,3 mio.kr. for 1 halvår 2014 Solvens på 18,5% Likviditetsoverdækning på 335% Netto rente- og gebyrindtægter er stigende Banken oplever fortsat vækst i kundebestand, ligesom både udlån og indlån er stigende Banken har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en kernekapital på 18,5% Udlån på 2,8 mia.kr., der er øget med 76,7 mio.kr. i forhold til 31. december 2014 Indlån (incl. indlån fra puljeordninger) på 4,9 mia.kr. der er øget med 259,9 mio. kr. i forhold til 31. december 2014 Egenkapital på 860 mio.kr. mod 844 mio.kr. pr. 31. december 2014 Hovedtal 1. halvår 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Resultat af associerede virksomheder Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisresultat Nedskrivninger på udlån Andre driftsudgifter (primært sektorløsninger) Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat Side 3 af 23

5 LEDELSESBERETNING Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet, Fynske Bank A/S og datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S samt bankens ejendomsselskaber med domicilejendomme. Som et led i Fynske Bank A/S s vækststrategi blev der primo året åbnet en ny afdeling i Odense. Der opleves god aktivitet i den nye afdeling i Odense, ligesom der stadig generelt opleves god tilgang af nye kunder til banken. 1. halvår har endvidere været præget af høj aktivitet med låneomlægninger af realkreditlån og handel med værdipapirer for kunder. Halvåret har internt været præget af aktiviteter omkring den sidste store fase af fusionsprocessen, med den afsluttende konvertering til ny fælles IT platform hos BEC. Hovedaktivitet Fynske Bank er en lokal fullservice detailbank med private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som primære målgrupper. Hovedaktiviteterne er almindelige bankforretninger, som består af indlån, udlån, garantistillelser, handel med værdipapirer og valuta samt rådgivning vedrørende finansiering, pension, investering og bolighandel m.v. Fynske Banks primære markedsområde er Fyn og Trekantområdet, som betjenes via 15 filialer. Gennem deltagelse i Leasing Fyn udbydes produkter inden for finansiel leasing og factoring rettet mod erhvervslivet i hele landet. Der tilbydes tillige leasing af biler til private. Banken har ingen datterselskaber eller filialer i udlandet og forretninger med udlandet begrænser sig til kundernes behov for transaktioner, låneoptagelse, investeringer eller risikoafdækning. 1. halvår 2015 i overblik Fynske Bank A/S s delårsrapport for 1. halvår 2015 viser et koncernresultat på 37,5 mio.kr. før skat mod et koncernresultat før skat på 42,4 mio.kr. i Efter skat udgør resultatet 30,8 mio.kr. mod et resultat på 36,7 mio.kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med henholdsvis 8,8% p.a. før skat og 7,2% p.a. efter skat. Resultatet for 1. halvår 2015 er påvirket af kursreguleringer der er på 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. i Ligeledes er resultatet positiv påvirket af lavere nedskrivninger. Basisindtjeningen på 50,6 mio.kr. er øget med 6,9 mio.kr. i forhold til 1. halvår Den større basisindtjening kan primært henføres til øgede netto rente- og gebyrindtægter med 6,6 mio.kr. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende, især grundet væksten i basisindtjeningen, de store ressourcer allokeret til IT konverteringen samt det fortsat faldende nedskrivningsbehov. Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser, der har betydning for bankens økonomiske stilling siden regnskabsperiodens udløb. Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne udgør 85,6 mio.kr. mod 90,6 mio.kr. i 1. halvår Nettorenteindtægter består af renteindtægter og renteudgifter. Underliggende kan reduktionen i renteindtægterne, i forhold til 1. halvår 2014, henføres til øget konkurrence på udlån og lavere placeringsrente af banken værdipapirer. Den underliggende lavere renteudgift, i forhold til 1. halvår 2014, dækker primært over bankens indfrielse af hybrid lånekapital samt lavere indlånsrenter. Udbytter udgør 6,1 mio.kr. mod 4,7 mio.kr. i 1. halvår Nettogebyrindtægterne er opgjort til 50,1 mio.kr. mod 40,0 mio.kr. i 1. halvår Stigningen i nettogebyrindtægterne kan primært henføres til højere aktivitet med handel med værdipapirer samt til lånekonverteringer af formidlede realkreditlån. Andre driftsindtægter udgør 12,5 mio.kr. mod 8,7 mio.kr. i 1. halvår Fremgangen stammer primært fra indtægtsførte dagsværdireguleringer af udlån fra tidligere Vestfyns Bank. Omkostningerne til personale og administration udgør 97,0 mio.kr. mod 97,1 mio.kr. i 1. halvår Udgifter til personale udgør 55,7 mio.kr. mod 49,6 mio.kr. i 1. halvår Stigningen i udgifter til personale skal ses i sammenhæng med investering i åbning af afdelingen i Odense, 2. del af konvertering til ny fælles IT platform hos BEC samt fratrædelsesgodtgørelser. Reguleret for disse poster er bankens udgifter til personale faldende. Øvrige administrationsomkostninger udgør 41,2 mio.kr. mod 47,5 mio.kr. i 1. halvår 2014, hvor 1. halvår 2014 indeholdt engangsomkostninger i forbindelse med fusionen. Afskrivningerne på materielle og immaterielle aktiver er opgjort til 5,0 mio.kr. mod 4,6 mio.kr. i 1. halvår Heraf kan 3,6 mio.kr. henføres til immaterielle aktiver. Andre driftsudgifter udgør 6,8 mio.kr. mod 4,7 mio.kr. i 1. halvår Heraf udgør 3,6 mio.kr. bankens bidrag til Indskydergarantifonden for de dækkede indlån. Koncernens basisindtjening (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger) kan herefter opgøres til 50,6 mio.kr. mod 43,7 mio.kr. for 1. halvår Side 4 af 23

6 LEDELSESBERETNING Stigningen på 6,9 mio.kr. kan primært henføres til øgede netto rente- og gebyrindtægter med 6,6 mio.kr. Kursreguleringerne er opgjort til 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. for 1. halvår Kursreguleringerne er fordelt med -5,8 mio. kr. på bankens obligationsbeholdning, 15,9 mio.kr. på bankens aktiebeholdninger samt -1,4 mio.kr. på valuta og finansielle instrumenter. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender m.v. er udgiftsført med 18,3 mio.kr. mod 20,3 mio.kr. i 1. halvår Nedskrivningerne vedrører i overvejende grad allerede identificerede problemengagementer, som ikke har udviklet sig tilfredsstillende eller hvor sikkerhederne er blevet værdimæssigt forringet. Nedskrivningerne er fortsat præget af konjunkturerne i landbruget. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder er opgjort til 1,3 mio.kr. som er på niveau med 1. halvår Beløbet udgør resultatet af bankens andel af Leasing Fyn Bank A/S, som banken er medejer af med 33,3%. Moderselskabets resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på 5,2 mio.kr., består udover associerede selskaber primært af Leasing Fyn Svendborg A/S og bankens domicilejendomme. Resultat i 2. kvartal Resultatet før skat udgør 16,8 mio.kr. mod 20,7 mio.kr. i 1. kvartal I forhold til 1. kvartal er resultatet væsentligt påvirket af: Stigende nettorente- og gebyrindtægter på 3,0 mio.kr. Stigning i andre driftsindtægter på 3,6 mio.kr. Vækst i nedskrivninger på 2,6 mio.kr. (som dog skal sammenholdes med stigning i andre driftsindtægter, idet denne post indeholder væsentlig indtægtsførsel på dagsværdireguleringer af udlån fra tidligere Vestfyns Bank) Reduktion af kursreguleringer med 9,0 mio.kr. Banken har i 2. kvartal oplevet en udlånsvækst på 56 mio.kr., mens indlånet er øget med 223 mio.kr. Balancen Fynske Bank koncernens balance udgør 6,0 mia. kr. og er øget med 296 mio.kr. i 1. halvår 2015, som primært skyldes øget indlån og øgede tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Likvide midler, indestående i Nationalbanken og øvrige kreditinstitutter udgør 713 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 504 mio.kr. 31. december Udlån udgør mio.kr., og er øget med 77 mio.kr. i 1. halvår 2015, som primært vedrører tilgang af nye kunder. Beholdningen af obligationer og aktier er pr. 30. juni 2015 bogført til mio.kr. mod mio.kr. 31. december Kapitalandele i associerede virksomheder udgør 35,5 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 37,2 mio.kr. 31. december Immaterielle aktiver er indregnet med 25,6 mio.kr. i balancen pr. 30. juni 2015 mod 29,2 mio.kr. 31. december 2014 og vedrører overtagne immaterielle aktiver i forbindelse med fusionen. Gælden til kreditinstitutter og centralbanker er bogført med 128 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 75,7 mio.kr. 31. december Indlån (incl. indlån fra puljeordninger) udgør mio.kr. pr. 30. juni 2015 og er øget med 260 mio.kr. fra mio.kr. 31. december Fremgangen kan blandt andet henføres til en øget kundetilgang samt stigning i bankens generelle indlån. Eventualforpligtelser Fynske Banks eventualforpligtelser består i det væsentlige af afgivne garantier på i alt mio.kr. pr. 30. juni december 2014 udgjorde samlede afgivne garantier 927 mio.kr. Andre eventualforpligtelser Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til bankens leasingaktiviteter for Banken er ikke enig i anvendelse af reglerne bag dette krav, og sagen har derfor været indbragt for Landsskatteretten. Landsskatteretten har den 11. februar 2015 meddelt deres kendelse, der stadsfæster afgørelsen fra SKAT. Banken har besluttet at sagen prøves ved domstolene. Verserende retssager Udover momskrav som anført under eventualforpligtelser har SKAT tillige rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering på 7,1 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Beløbet er udgiftsført i regnskabsåret Banken er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse har derfor været indbragt for Landsskatteretten. Landsskatteretten har den 11. februar 2015 meddelt deres kendelse, der stadsfæster afgørelsen fra SKAT. Banken har besluttet at sagen prøves ved domstolene. I forlængelse af, at Fynske har opsagt samarbejdet med en samarbejdspartner, er der opstået tvivl om, hvordan og hvornår Fynske Bank kan afhænde en aktiebesiddelse hos sam- Side 5 af 23

7 LEDELSESBERETNING arbejdspartneren. Fynske Bank har sammen med to andre aktionærer anlagt sag om, at ændring af en samarbejdspartners vedtægter i 2014 ikke kunne vedtages uden samtykke fra de tre udtrædende aktionærer. Samarbejdspartnerens øvrige aktionærer har krav på, at kunne erhverve de udtrædende aktionærers aktier i forbindelse med at samarbejdet ophører i løbet af Udnytter andre aktionærer denne køberet vil sagen blive hævet. Banken forventer ikke, at det nævnte sagsanlæg påvirker værdiansættelse af vores aktier, der er medtaget til den af samarbejdspartneren angivne indre værdi. Likviditet Fynske Banks likviditet er fortsat betydelig med en overdækning på 335% i forhold til lovens krav. Banken har etableret en løbende overvågning af likviditetsudviklingen og af vores beredskab på likviditetsområdet. Kapitalforhold Aktiekapitalen udgør kr., som består af aktier á 10 kr. pr. stk. Den samlede egenkapital udgør 860 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 835 mio.kr. 30. juni 2014 og 844 mio.kr. 31. december Egenkapitalen pr. 30. juni 2015 er primært påvirket af 1. halvårs resultat efter skat samt udloddet udbytte og køb af egne aktier. Egne aktier Pr. 30. juni 2015 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. eller 1,9 % af aktiekapitalen. Kursværdien af beholdningen af egne aktier udgjorde 11,7 mio.kr. pr. 30. juni 2015 og værdien er, som regnskabsbestemmelserne foreskriver ikke medregnet i balancen eller egenkapitalen. Egenkapitalen er opgjort til 860 mio.kr. Den indre værdi pr. aktie (á 10 kr. og ekskl. beholdningen af egne aktier) er således på 113 kr. Slutkursen for Fynske Banks aktier udgjorde pr. 30. juni kr. Kapitalstyring, solvens og solvensbehov Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Banken vurderer løbende behovet for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller, hvor banken på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at have behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapital og solvens. Kapitalgrundlaget udgør 30. juni i alt 735,8 mio. kr., der sammenholdt med de risikoeksponerede poster på i alt 3.968,6 mio. kr. giver en solvens på 18,5 pct. Bankens interne målsætning om en solvens på dels min. 16,0 pct. og dels min. 5 pct. point over solvensbehovet, der er opgjort til 9,5 pct. jævnfør senere, er således opfyldt. Kernekapitalprocenten 30. juni 2015 udgør 18,5 pct. Solvensen er opgjort uden indregning af periodens resultat med 30,8 mio.kr. For yderligere specifikation henvises til note 13 samt bankens risikorapport på hjemmesiden Banken skal, udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Til beregning af bankens solvensbehov anvendes kreditreservationsmetoden. Den anvendte model er udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter og tager udgangspunkt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Metoden tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I Finanstilsynets vejledning opstilles målepunkter for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt indenfor de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i væsentlig grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller målepunkter på de fleste områder, vurderer banken på alle områder om de angivne målepunkter i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, og om nødvendigt foretages individuelle tilpasninger. Ligeledes vurderer banken kvartalsvis metoden og beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet er for Fynske Bank koncernen ultimo 2014 opgjort til 9,5 pct. For moderselskabet udgør solvensbehovet 9,6 pct. Koncernens solvens er opgjort til 18,5 pct. som medfører en overdækning på 9,0 pct. point i forhold til solvensbehovet, svarende til 357,3 mio.kr. For moderselskabet Fynske Bank A/S udgør solvensprocenten 19,1. Overdækningen udgør således 9,5 pct. point, svarende til 363,9 mio.kr. På den baggrund vurderer ledelsen, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler bankens aktiviteter. Fynske Bank er kapitalmæssigt velpolstret og de fælles europæiske regler, CRD IV forordningen, som indfases frem mod 2019, opfyldes allerede på nuværende tidspunkt. Side 6 af 23

8 LEDELSESBERETNING Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Dette sker på hjemmesiden www. fynskebank.dk/risikorapport hvortil der henvises. Leasing Fyn Svendborg A/S hjemsted Faaborg - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat Egenkapital 30. juni ,3 mio.kr. 10,9 mio.kr. Forventninger til årsresultatet for 2015 Det er bankens vurdering, at forudsætningerne for de udmeldte forventninger ved årsskiftet ikke er ændret i væsentlig grad, hvorfor banken fastholder de tidligere udmeldte forventninger til en basisindtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat i et niveau på mio.kr. Det forventes ligeledes, at tab og nedskrivninger vil blive på samme niveau som i 2014, dog med usikkerhed om de enkelte sektorers generelle og markedsmæssige udvikling. Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører, at Fynske Banks forventninger er behæftet med nogen usikkerhed. Større aktionærer Ved udgangen af 1. kvartal 2015 ejes Fynske Bank af godt aktionærer. I fortegnelsen over større aktionærer er opført: Fonden for Fynske Bank. Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab. Strategic Capital ApS. Koncernselskaber I Fynske Bank koncernen indgår, udover moderselskabet Fynske Bank A/S, følgende selskaber: Ejendomsselskabet Centrumpladsen, Svendborg ApS (hjemsted Svendborg) - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat 0,8 mio.kr. Egenkapital 30. juni ,5 mio.kr. Filialejendomsselskabet af 5. dec ApS hjemsted Svendborg - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat Egenkapital 30. juni ,1 mio.kr. 9,0 mio.kr. Leasing Fyn Bank A/S, hjemsted Faaborg - ejerandel 33,3 % (gennem Leasing Fyn Svendborg A/S) Resultat 1. halvår 2015 efter skat 4,0 mio.kr. Egenkapital 30. juni ,3 mio.kr. Risikoforhold Det overordnede princip for Fynske Bank er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko på udlån og modparter, markedsrisiko i forbindelse med fonds- valuta og likviditetsområdet samt operationelle risici i forbindelse med bankens organisatoriske sammenlægning og løbende drift. Fynske Banks risikorapport er tilgængelig på Anvendt regnskabspraksis Koncernens delårsrapport aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med IAS 34. For moderselskabet Fynske Bank A/S aflægges delårsrapporten i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret og der er ikke udført review af bankens eksterne revisorer. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, værdiansættelse af finansielle instrumenter, af og nedskrivninger samt hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til delårsrapporten. Ejendomsselskabet Østerport, Rudkøbing ApS hjemsted Svendborg - ejerandel 100 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat Egenkapital 30. juni ,1 mio.kr. 9,4 mio.kr. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Ejendomsselskabet Kellersvej ApS hjemsted Herning - ejerandel 90 % Resultat 1. halvår 2015 efter skat -0,7 mio.kr. Egenkapital 30. juni ,6 mio.kr. (Egenkapitalen forventes retableret via salg af aktiver) Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Side 7 af 23

9 LEDELSESBERETNING Fynske Bank koncernen opfylder komfortabelt grænseværdierne, der er opgjort således: Pejlemærke Fynske Bank Finanstilsynets grænseværdi Summen af store engagementer 11,8 % < 125 % Udlånsvækst 0,4 % < 20 % Ejendomseksponering 13,5 % < 25 % Funding ratio 0,53 < 1,0 Likviditetsoverdækning 335,0 % > 50 % For nærmere definitioner og beregninger henvises til Finanstilsynets hjemmeside: Finanskalender november 2015: Delårsrapport 1.-3.kvartal Side 8 af 23

10 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Fynske Bank koncernen. Delårsrapporten for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Finansiel Reporting som godkendt af EU, og delårsrapporten for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 30. juni Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Delårsrapporten er ikke revideret, ligesom der ikke er udført review. Svendborg, den 20. august 2015 Direktion: Petter Blondeau Adm. direktør Bestyrelse: Peter Cederfeld de Simonsen Formand Arne Knudsen Næstformand Jeppe Gorm Frederiksen John Svane Hansen Steffen Grønbech Jakobsen *) Bent Jensen Vagn Kamp Larsen Gitte Madsen *) Niels Peter Nøddeskou-Fink Finn Boel Pedersen Michael Købmand Petersen Ole Eiler Rasmussen *) Hans Skriver Steen Borring Sørensen *) Steen Vinum *) *) Medarbejderrepræsentant Side 9 af 23

11 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar juni 2015 Koncern DKK Koncern Note 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 4,13 4,88 6,24 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 4,13 4,88 6,24 Totalindkomstopgørelse 1. januar juni 2015 Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Side 10 af 23

12 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse 1. januar juni 2015 Moderselskab DKK Moderselskab Note 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse 1. januar juni 2015 Periodens resultat Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Side 11 af 23

13 BALANCE Balance pr. 30. juni 2015 Note Aktiver: DKK Koncern Moderselskab 30. juni 30. juni 31. dec. 30. juni 30. juni 31. dec Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidig overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner o.l. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 12 af 23

14 EGENKAPITAL Egenkapitalopgørelse Koncern DKK Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Moderselskab Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Totalindkomst i perioden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med ejere i perioden i alt Egenkapital 30. juni Side 13 af 23

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse DKK Koncern halvår 1. halvår 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for periodens nedskrivninger Indlån herunder puljer Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Køb af egne aktier køb Salg af egne aktier salg Anden værdiregulering Udbytte til aktionærer Udbytte af egne aktier Efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likviditet primo Tilgang ved fusion Likviditet ultimo Side 14 af 23

16 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. juni DKK Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 1 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter heraf: valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Fastforrentede indlån (fusion) Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Andre driftsindtægter: Dagsværdireg. af lån overtaget fra tidl. Vestfyns Bank Øvrige driftsindtægter (herunder leasingrelaterede) I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter: Omkostninger vedrørende fonden for indskydere Omkostninger vedrørende fusion Omkostninger vedrørende skift af IT-centraler, netto Øvrige driftsudgifter I alt andre driftsudgifter Side 15 af 23

17 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. juni DKK Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 8 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Samlede nedskrivninger og hens. ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån Hensættelser i perioden Tabsbogført ej tidligere hensat Tilbageførte hensættelser i perioden Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hens. i alt Udlån, hvor der er foretaget individuelle nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Udlån, hvor der er foretaget gruppevise nedskrivninger: Udlån før nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Der er i forbindelse med fusionen overtaget udlån med bruttokontraktforpligtelser på 1.231,5 mio.kr. fra tidligere Vestfyns Bank. Disse udlån er overtaget med en nettoværdi før dagsværdiregulering på 1.170,4 mio.kr. Den afledte "korrektivkonto" på 61,1 mio.kr. er - med baggrund i regnskabsreglerne - ikke indregnet i ovennævnte note. Pr. 31/ er afskrevet 10,3 mio.kr og tilbageført nedskrivninger på 8,2 mio.kr fra denne "korrektivkonto". I 1. halvår 2015 er der yderligere afskrevet 1,4 mio.kr og tilbageført nedskrivninger på 6,6 mio.kr., hvorefter der resteret 34,6 mio.kr. herpå. Fynske Banks samlede nedskrivninger og hensættelser udgør herefter 245,6 mio.kr. pr. 30. juni 2015 på koncernniveau. I forbindelse med fusionen blev en række engagementer med svaghedstegn i tidligere Vestfyns Bank dagsværdireguleret med -27,5 mio.kr. Pr. 31/ er 5,5 mio.kr. heraf indtægtsført som følge af forbedringer i disse engagementer. I 1. halvår 2015 er yderligere 2,7 mio.kr. indtægtsført. Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 9 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virks Skat: Beregnet skat af periodens indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Side 16 af 23

18 NOTER Noter til delårsrapporten pr. 30. juni DKK Koncern Moderselskab halvår 1. halvår 1/1-31/12 1. halvår 1. halvår 1/1-31/12 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker (Danmarks Nationalbank) Gæld til kreditinstitutter Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Udtrædelsesforpligtelser Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Solvensopgørelse: Opgjort i h.t. CRD4 direktiv (EU-forordning af 26. juni 2013) Egenkapital.. Ej medregnet overskud år til dato Foreslået udbytte Kapitalandele, finansielle sektor... Uudnyttet del ramme til anskaffelse af egne kapitalandele (2%) Øvrige reguleringer Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Eksponeringer med kreditrisiko Eksponeringer med markedsrisiko m.v Eksponeringer med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Risikoeksponeringer i alt Kernekapitalprocent ,5% 21,6% 18,2% 19,1% 22,2% 18,6% Kapitalprocent/solvensprocent 18,5% 21,6% 18,2% 19,1% 22,2% 18,6% Side 17 af 23

19 NOTER 14 Segmentoplysninger: 1. halvår 2015 Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital halvår 2014 Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Pengeinstitut Leasing Koncern Total drift eliminering Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Skat Resultat efter skat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Side 18 af 23

20 5 ÅRS OVERSIGT - KONCERN (udvalgte hovedposter) DKK 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår *) *) *) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance: Udlån og andre tilgodehavender Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Kapitalprocent/solvensprocent... 18,5% 21,6% 20,9% 20,6% 20,6% Kernekapitalprocent... 18,5% 21,6% 21,0% 20,6% 20,3% Egenkapitalforrentning før skat... 4,4% 5,2% -5,0% 0,4% -0,1% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,6% 4,5% -3,8% 0,2% 0,3% Afkastningsgrad... 0,5% 0,7% -0,7% 0,0% 0,1% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,29 1,33 0,75 1,03 0,99 Renterisiko... 1,3% 1,4% 2,1% 1,5% 2,6% Valutaposition... 6,9% 7,2% 8,9% 8,6% 9,9% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 335,0% 334,5% 274,9% 259,5% 233,6% Summen af store engagementer... 11,8% 11,4% 40,8% 0,0% 33,2% Nedskrivningsprocent... 5,1% 4,8% 7,0% 6,5% 5,6% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,4% 0,5% 2,2% 1,1% 0,7% Periodens udlånsvækst... 2,8% -1,3% 0,8% 1,1% 2,4% Udlån i forhold til egenkapital... 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 Periodens resultat pr. aktie... 4,85 5,48-44,89 2,17 3,99 Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,72 0,78 0,50 0,54 0,75 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,9% 6,0% *) Udvalgte poster for tidligere år er ikke tilrettet i henhold til IFRS11 om indregning af kapitalandele i associerede virksomheder Side 19 af 23

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere