Skema for Studieretningsprojekt 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema for Studieretningsprojekt 2015"

Transkript

1 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge Uge 41 Uge 43 Tirsdag d. 20/10, Senest kl. 12:00. Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med studieretningsprojektet. Skolen afholder SRP-basar du skal få to af dine faglærere til at godkende din fagkombination og emneområde. Du afleverer den udleverede forside udfyldt med: - fag - område - faglæreres underskrift Uge Vejledningsfasen I samråd med vejledere indkredser du studieretningsprojektets indhold. Du tildeles to vejledere. Der vil være planlagt to vejledningsseancer - den første i uge (20 min. pr. elev), den anden i uge (20 min. pr. elev). Derudover afvikles der virtuel vejledning. Vejledning foregår almindeligvis i tidsrummet 08:10 15:20. Uge 49, fredag d. 4/12, senest kl. 15:00 Vejledere oploader opgaveformulering i Lectio. Opgaveformuleringen skrives i den udleverede skabelon. Uge 50 Tirsdag d. 8/12, kl. 15:25 Uge Din SRP-opgaveformulering frigives i Du kan hente din opgaveformulering i Lectio. I timerne efter frigivelse af opgaveformuleringen har du mulighed for at tale med dine vejledere (evt. elektronisk). Opgaveperiode. Undervisningen er aflyst du udarbejder dit studieretningsprojekt Der afholdes værkstedsvejledning i både uge 50 og 51 du skal selv sørge for at booke tid hos dine vejledere. Derudover vil der være mulighed for at få råd i forbindelse med opgaveformalia. Besvarelsen afleveres i lectio senest tirsdag d. 22. december kl. 12 1

2 Elevvejledning til Studieretningsprojektet (SRP) FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan du vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter et studieretningsprojekt (SRP). Formålet med SRP er, at eleverne arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. I arbejdet med SRP styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling. Hvilke fag kan du vælge at skrive SRP i? Det afhænger fuldstændig af din studieretnings sammensætning. I SRP skal indgå et studieretningsfag, du har på A-niveau samt et andet fag på mindst B-niveau. Du vil i uge 41 få udleveret en valgseddel, hvor det fremgår hvilke fag du kan vælge mellem. Er du i tvivl, så spørg Lone Vinum. SRP er en vejledningskrævende opgave? Hvad kan du forvente dig af vejledningen? Ved vejledning forstås gode råd og vink til dit valg af fag/område og dit videre arbejde med projektet. Skolen skal sikre, at du bliver vejledt i alle faser af projektforløbet, fra de første overvejelser om fag og område over indkredsning af problemstilling, den endelige opgaveformulering og arbejdet med besvarelsen frem til afleveringstidspunktet. Du vil derfor få tildelt et antal vejledninger, der fordeles hen over projektperioden. En del af vejledningen foregår ved vejledningsmøder, der planlægges af skolen, og en anden del planlægger du selv sammen med dine vejledere. Denne del af vejledningen kan foregå elektronisk, individuelt eller i grupper og afvikles efter aftale i løbet af projektperioden. Det er dine vejledere, der ud fra en vurdering af dine behov, fastlægger fordelingen af de to typer vejledning for dig. Det er vigtigt, at du møder forberedt til dine vejledninger, også de elektroniske send evt. noget af dit materiale til vejlederne forud for vejledningen. Vejledernes rolle er at få dig til at tænke. Du skal formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale, mens vejledernes rolle er at påpege svagheder, andre disponeringsmuligheder af stoffet, komme med nye synsvinkler m.v. 2. VEJLEDNINGENS FOKUSPUNKTER 1. fase: Valg af fag og område 1. del af vejledningsfasen afvikles i løbet af ugerne Målet med første vejledningsfase er at sikre, at du får valgt område/emne samt hvilke fag, der skal indgå i besvarelsen. Skolens kontor skal have besked om dit valg af fag og område/emne, senest tirsdag i uge 43. Området skal være afgrænset på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som du tidligere har fået evalueret. 2

3 Fokuspunkt for vejledningen: Inspiration I ugerne vil faglærerne i forbindelse med undervisningen orientere om, hvorledes det enkelte fag kan indgå i studieretningsprojektet og giver eksempler på hvordan netop dette kan spille sammen med andre fag. Hvis du gerne vil inddrage et B-niveau fag, som du har afsluttet efter 2.g så kontakt din tidligere faglærer via beskedfunktionen i Lectio. Tal med lærerne om: - hvilket område/faglig problemstilling du godt kunne tænke dig at arbejde med - hvorfor du gerne vil inddrage netop dette fag - hvilket andet fag du har overvejet at inddrage og hvorfor - hvilken litteratur du har tænkt dig at inddrage Dit valg af område/emne sker i samråd med dine lærere. Når du mener at have en idé om hvilket emne og hvilke fag, der skal indgå i dit studieretningsprojekt, kontakter du de relevante faglærere og redegør for dine overvejelser. Faglærerne skal godkende dit valg af område/emne, for dermed har skolen sikkerhed for, at vejlederne rent faktisk kan formulere en fornuftig opgave og du har mulighed for at lave en fornuftig besvarelse. Flere universiteter tilbyder praktikpladser, fx til eksperimentelle projekter - spørg dine vejledere eller kig på universiteternes hjemmesider - husk der er begrænset antal pladser. Det er utroligt vigtigt at du deltager i denne indledende vejledning, og bruger den og samtalerne til at indsnævre det område du vil skrive indenfor. Det er en rigtig god idé at lave en grovdisposition og drøfte den med lærerne. Du kan finde inspiration og få masser af gode råd (både til her: 2]=field_omraade%3A5468, eller se samlingen af opgaveformuleringer i Skrivemarsvinet SRP. Du vil i uge 41 fra kontoret få udleveret en opgaveforside-blanket. Brug biblioteket, men husk, at det undertiden kan være svært at skaffe bøger hjem fra bibliotekerne inden for en rimelig tid, og lånetiden er begrænset. 2. fase: Uge Derefter kommer 2. del af vejledningsfasen. Når fag og område er fastlagt vil skolen udpege to vejledere til dig. Skolen forsøger at indrette det således, at det er faglærerne, der er vejledere men der er ingen garanti for at det kan lykkes. Vejledning foregår som hovedregel ml. 08:10 og 15:20, begge dine vejledere vil så vidt muligt være til stede. Du vil få besked om tidspunktet for vejledning via Lectio-besked/dokumenter. Hvis du skal møde til vejledning, mens du har timer, så skriver du SRP-vejleding i fraværsårsagen. Det er vejlederne, der laver opgaveformuleringen, og derfor er et af dine mål at sikre, at vejlederne bliver klar over, hvad det er, du gerne vil skrive SRP om, og at I sammen får diskuteret, hvilke problemstilligner der er interessante og relevante Der planlægges i denne fase to vejledninger, hver gang ca. 20 min. pr. elev. Så vidt muligt deltager begge vejledere hver gang. 3

4 Din forberedelse Noter - skriftligt dine overvejelser vedrørende: - hvorfor du har valgt de to fag i forhold til det valgte område - hvorledes du gerne vil arbejde med den faglige problemstilling, herunder hvordan skal de to fag vægtes i opgaveformuleringen. - hvorvidt, der skal indgå forsøg? - hvilken litteratur, du er gået i gang med at læse? Hvad mangler du? - hvad ved du om området hvad tror du, du ved hvad vil du gerne vide mere om? - i hvilket fag skal arbejdet gå væsentligt ud over det, du har arbejdet med i undervisningen - hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med opgaveformalia Hvis du af en eller anden grund bliver forhindret i at møde frem til vejledningen så skal du melde afbud til kontoret. Udebliver du fra vejledningen uden afbud, får du ikke nogen erstatningsvejledning. Gode råd Gennem hele denne 2.fase er der normal skolegang med hvad dertil hører af både mundtligt og skriftligt hjemmearbejde. Og det skal naturligvis passes. Det er vigtigt du kommer i gang, så sørg for at sætte tid af til arbejdet med SRP og lad være med at udsætte til sidste øjeblik. Sideløbende med vejledningerne begynder vejlederne at arbejde med opgaveformuleringen. I den sammenhæng har de brug for at kunne tale med dig og du med dem, så derfor forventer skolen, at du er i løbende kontakt med dine vejledere. HUSK: Jo mere du informerer dine vejledere, jo større er din chance for at få en opgaveformulering, der lige passer dine interesser. 3. OPGAVEFORMULERINGEN Hvilke krav er der til opgaveformuleringen? Selve opgaven formuleres af vejlederne. SRP er en individuel opgaver, så hvis I er flere elever, der har arbejdet med helt eller delvist samme område, skal I altså have forskellige opgaveformuleringer. Den stillede opgave (= opgaveformuleringen) skal 1. rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, 2. og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. 3. være konkret og afgrænset 4. i præcise formuleringer angive, hvad der forventes af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven 5. inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med under vejledningen 6. gøre det mulig for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet 7. være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet 8. have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse 9. tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig inden skriveperioden. Ad 1 Der skal være et fagligt fokus i opgaveformuleringen, ligesom der skal være tværgående faglige krav. Opgaveformuleringen skal altså udformes på en sådan måde, at den kan besvares med anvendelse af fagligheder fra de indgående fag. 4

5 Ad2 Kravet om faglig fordybelse kommer til udtryk på forskellige måder bl.a. betinget af fagenes forskellighed. Faglig fordybelse kan således være, at du: - skal demonstrere evne til selvstændigt at sætte dig ind i nye fagområder - kan begrunde valgte metoder og diskutere andre fremgangsmåder - kan begrunde og forklare materialevalg - kan analysere emne/empiri med udgangspunkt i teori - kan vurdere og analysere empiri fra eksperimentelt arbejde - i besvarelsen kan forklare og perspektivere de fundne sammenhænge - kan inddrage litterær analyse og kritik, analyse af faglitteratur eller kommunikationsanalyse - kan inddrage værker fra et forfatterskab eller en given periode i en perspektiverende sammenhæng Vær særlig opmærksom på opgaveformuleringens ordvalg og vær især bevidst om, at forskellige fag taler forskelligt sprog. Ad 5 Opgaveformuleringen kan være ledsaget af supplerende materiale, f.eks. figurer, citater eller artikler. I så fald er det i opgaveformuleringen præciseret, hvordan dette materiale ønskes anvendt i besvarelsen, fx som en sammenligning med kendt materiale, eller hvordan det kan inddrages efter dit eget valg. Husk, at læreren i sin formulering har taget hensyn til, at du skal kunne besvare opgaven fyldestgørende på det angivne sidetal Hvis du på nogen måde kommer i tvivl om, hvilke krav opgaveformuleringen stiller til din besvarelse, skal du hurtigst muligt kontakte dine vejledere. Her kan du få besvaret konkrete spørgsmål, du kan også få vejledning, men dine vejledere kan naturligvis ikke hjælpe dig med at formulere din besvarelse, ligesom de heller ikke læser/kommenterer/retter dele af opgaver. Dine vejledere vil offentliggøre træffetider via Lectio. Træffetiden kan evt. være på en elektronisk konference eller lignende. 4. OPGAVEUDLEVERING OG OPGAVEPERIODEN Opgaven udleveres onsdag d. onsdag d. 9. december, kl. 13:45, og besvarelsen skal afleveres i Lectio, senest d. 22. december, kl. 12. I forbindelse med udlevering af opgaven har du mulighed for at tale med (evt. elektronisk kontakt) dine vejledere om opgavens ordlyd. Almindelig undervisning er aflyst i perioden december. Aflevering af opgaven forventes at foregå elektronisk, via Lectio. Vær allerede nu opmærksom på, at besvarelsen skal afleveres som et word-dokument I opgaveperioden, dvs. i uge er der planlagt SRP-skriveværksted med vejledning. Værkstedsvejledning foregår på skolen, ml. kl. 08 og 15:20. Hver enkelt vejleder indtaster i Lectio, i hvilke tidsrum han/hun afvikler værkstedsvejledning. Du skal selv sørge for at booke tid hos din vejleder. Hvordan kan du forberede dig til værkstedsvejledning? Indholdet i værkstedsvejledningen kan være både fagligt og procesorienteret og fx handle om forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse f de deltagende fag og afgrænsede faglige problemstillinger. 5

6 Dvs. du kan spørge om, - opgaveformuleringen - disposition af opgaven - materialeliste - fx opdelt på enkelte dele af opgaven - konkrete spørgsmål til forståelsen af teori m.m. - spørgsmål til opgaveformalia Du skal ikke medbringe store stykker færdig tekst! For det første har vejlederne ikke tid til at læse det, for det andet må de ikke hjælpe dig med at skrive opgaven. Vejlederne må gerne læse mindre stykker tekst, men kun med henblik på at vejlede - du kan altså ikke forvente at vejlederne vil give dig en forhåndsvurdering af noget du har skrevet. Det er vigtigt for vejlederen at holde rollen som vejleder skarpt adskilt fra rollen som bedømmer. Derudover vil du i skriveperioden også kunne få råd og vejledning vedrørende de mere opgavetekniske elementer, fx indledning, resume, citater osv. 5. OPGAVEBESVARELSEN Opgavens ramme danner også rammen om arbejdet i opgaveperioden. Besvarelsen skal indeholde: 1. Titelblad, med opgaveformulering og evt. bilag (udleveres fra kontoret) 2. Resumé på engelsk 3. Indholdsfortegnelse 4. Indledning til opgaven 5. Besvarelse af selve opgaven 6. Slutning eller konklusion på opgaven 7. Eventuelle bilag 8. Litteraturliste a. Ved opgavens begyndelse henter du titelbladet med opgaveformulering og evt. bilag i Lectio disse dokumenter er automatisk oploadet til din SRP afleveringsmappe i Lectio, så du kun skal aflevere opgavebesvarelsen og evt. bilag til din besvarelse. NB: I forbindelse med din aflevering i Lectio, skal du bekræfte, at du ikke har snydt, så derfor behøver du ikke at underskrive din besvarelse. Resumé på engelsk et absolut must Et kort resume på engelsk Hver elev skal som led i sin besvarelse af studieretningsprojektet udarbejde et kort resumé på engelsk. Resuméet er en miniudgave af opgavebesvarelsen og bør i koncentreret form præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld enhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer, og det anbringes mest logisk lige efter titelsiden. Resuméet bør indeholde undersøgelsens problemstilling Begrundelse for materialevalg Metodiske fremgangsmåder og/eller teoretiske grundlag, væsentligste resultater og konklusioner 6

7 På engelsk kan en disposition (the abstract) se sådan ud: - problem statement - approach - results - conclusions Resuméet bedømmes ikke særskilt, men indgår som en del af helhedsindtrykket i besvarelsen. Se flere tips i Skrivemarsvinet SRP. Indholdsfortegnelse Umiddelbart efter dit engelske resumé placeres indholdsfortegnelsen, der svarer til din endelige disposition for besvarelsen (findispositionen). b. Indholdsfortegnelsen skal gengive dine overskrifter til hovedkapitler og underkapitler i opgaven. Word kan generere en indholdsfortegnelse -vælg menupunktet "Referencer" -> "Indholdsfortegnelse" og se de forskellige muligheder. Her er et eksempel på en indholdsfortegnelse fra en større opgave. Titelblad s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Indledning og problemformulering s. 3 Landboreformernes forløb i Danmark s. 4 Impulser fra udlandet s. 4 Statsmagtens og godsejernes interesser s. 4.. Sammenfatning s. 7 Et eksempel på udskiftning: Landsbyen Årslev s. 8 Situationen før udskiftningen s. 8 Sammenfatning s. 10 Hvem tabte, hvem vandt? s. 11 Statsmagt og godsejere s. 11 Konsekvenserne for samfundsøkonomien s. 13 Konklusion s. 15 Litteraturliste s. 16 Bilag A-C s. 19 Som regel kan du først skrive indholdsfortegnelsen, når hele opgavebesvarelsen i øvrigt er færdig. Indledningen Besvarelsen bør forsynes med en indledning. I den kan du gøre rede for, hvordan du har besluttet at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde ikke hvorfor du har valgt denne opgave/disse fag. Indledningen har til formål at gøre det lettere for læseren at orientere sig i teksten, idet det er her, at afgrænsning, problemstilling og fremgangsmåde (metode) fremlægges. Meget ofte kan indledningen først skrives, når den øvrige del af opgaven er klar. Læs mere i Skrivemarsvinet Hjælp til at komme i gang. Selve besvarelsen Titlen/Opgaveformuleringen er som regel dit første holdepunkt. Den ligger inden for den afgrænsning af emneområdet, du er kommet frem til sammen med dine vejledere, og vil ofte være udformet således, at den giver dig en ide om, hvorledes din besvarelse skal opbygges. Når du har fået klarlagt titlen, kan du udforme en disposition i hovedpunkter, og efter denne kan du så indrette din bearbejdning af materialet. Du må være indstillet på, at denne foreløbige disposition må ændres på visse punkter undervejs, og at det kan ske helt frem til sidst i opgaveperioden. Du skal sørge for, at alle delspørgsmål besvares med passende vægt. 7

8 SRP er en fordybelsesopgave. Man skal demonstrere, at man er i stand til at behandle et område ud fra en faglig synsvinkel, og at en fyldestgørende behandling kræver inddragelse af to fag. I de fleste fag er det nødvendigt at arbejde med et skriftligt materiale, som enten er genstanden for selve opgavearbejdet (primærlitteratur), eller som bruges som baggrundslitteratur for dette arbejde (sekundærlitteratur). Det er absolut tilladt at bruge teorier, synspunkter mv. fra sekundærlitteraturen, men husk altid at anføre kilde, så du ikke risikere at blive mistænkt for snyd. HUSK at du ikke kun skal præsentere din synspunkter, men belægge synspunkterne med argumenter og eksempler, ligesom det heller ikke er nok at gengive dine kilder du skal også helst kunne vurdere dem. Læs mere i Skrivemarsvinet Hjælp til. Skriv - og skriv om Der er ikke nogen bedre måde at forstå indholdet i en tekst end ved at skrive det ned og de første formuleringer er sjældent de bedste, så skriv - og skriv om. Når du får opgaveformuleringen udleveret, er det en god ide først at læse den for at forstå den; dernæst bør du læse den samtidig med, at du skriver alle de ideer ned (brug mindmap, brainstorming og lign.), den giver dig, og til sidst bør du læse den for at strukturere titlen og de ideer, den gav dig Se Skrivemarsvinet Hjælp til at komme i gang. Når du skriver, så pas på med sproglig afsmitning brug dit eget sprog. At strukturere Konklusion Eventuelle bilag Almene arbejdsformer Litteraturlisten Du skal hele tiden, mens du arbejder med opgaven, forsøge at vurdere, hvad der er væsentligt, og hvad der er uvæsentligt i forhold til din foreløbige disposition. Samtidig bør du, mens arbejdet skrider frem, vurdere, om du skal justere på din foreløbige disposition eller om du, i forhold til opgaveformulering, er på vej ud ad en tangent! I de fleste tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at strukturere besvarelsen, således at der jævnligt undervejs kommer nogle delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op - eventuelt ved at resumere delkonklusionerne - sådan at du kan give en sammenfattende vurdering/konklusion (jvf ). Bilag er ofte en uundværlig del af besvarelsen. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, illustrationer, kopier af avisartikler o. lign. men det kunne også være en helt anden form for bilag, fx i form af et USB stik eller en CD. Sidst i opgaven placeres en liste over det anvendte materiale. Dvs. alt det materiale (bøger, film, filer,...), som du har benyttet til din besvarelse. Det gælder også den litteratur m.v., du har brugt, inden du fik selve opgavetitlen udleveret. 6. PRAKTISKE FORHOLD Generelle praktiske forhold Helst ikke flere sider end opgaveformuleringen forventer! Der er en lang række praktiske forhold, du skal være opmærksom på, og det kan få alvorlige følger for dig, hvis du ikke kender reglerne. Læs derfor dette afsnit ekstra grundigt. Opgaveformuleringen angiver forventet omfang i A4-format. Dette er med mindre andet er angivet i opgaveformuleringen - inklusiv noter og litteraturliste, men eksklusiv titelblad, resumé og indholdsfortegnelse, ligesom evt. tabeller og øvrige bilag heller ikke medregnes. Husk i øvrigt at nummerere siderne i besvarelsen fortløbende. Også de ovenfornævnte tabeller og bilag kan nummereres. Men ikke med samme type, som opgavebesvarelsen. 8

9 Fx Opgavebesvarelsens sider nummererer du s. 1, 2, 3 osv. Bilagssider nummererer du fx A, B, C osv. Sprog Format Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Skolen kan dog godkende, at den helt eller delvist udarbejdes med engelsk, tysk eller fransk. Spørg Lone Vinum. Du skal skrive med 1½ linjeafstand og sædvanlig typestørrelse (12 pkt), samt passende margin (fx 3 cm). Vælg et andet format til citater for at fremhæve, at det ikke er dig, der har ordet. Litteraturhenvisningen foretages bedst i Words fodnote- eller slutnotesystem eller i parentes efter citatet, fx: (Gardiner 1964 s ) eller (Den kroniske uskyld s. 15). Vær omhyggelig med litteratur listen Underskrift Alle de benyttede bøger, artikler mm. skal anføres i din litteraturliste. Du skal anføre værkerne efter forfatterens efternavn og skrive titel, udgave, trykkested eller forlag og trykkeår Læs mere i Skrivemarsvinet Hjælp til dokumentation. Sker elektronisk i forbindelse med at du afleverer din besvarelse. Bilag Velvalgte bilag er en god ting. Centrale kilder, oversigtskort, tidslinjer, statistikker, spørgeskema, forsøgsdata, små biografier over vigtige personer osv. kan være nyttige se mere i Skrivemarsvinet Hjælp til dokumentation. Aflevér til tiden! Afleveringstidspunktet står på titelbladet og fremgår også af Lectio. du får udleveret ved opgaveperiodens start, skal overholdes. Kan du af en eller anden grund ikke overholde afleveringstidspunkt, så kontakt skolen telefonisk før fristen er overskredet tlf. nr Hvis du bliver syg Hvis du bliver syg i opgaveperioden, skal du straks kontakte skolen på telefon (skolens hovednummer) og tale med Lone Vinum, der også kan kontaktes direkte på /LV 9. september

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2014

Skema for Studieretningsprojekt 2014 Skema for Studieretningsprojekt 2014 Uge 39-40 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 38 41 Faglærerne giver hver især

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2016

Skema for Studieretningsprojekt 2016 Skema for Studieretningsprojekt 2016 Uge 34-35 Uge 34, 24/8 Uge 35 40 Uge 40 Uge 41 Torsdag d. 13, Senest kl. 12:00. Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet * 3g Silkeborg Gymnasium * 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne qr med din smartphone eller ipad.: 2 1. Om dette hæfte I dette hæfte er samlet en række regler,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojekt 2012 13

Studieretningsprojekt 2012 13 Studieretningsprojekt 2012 13 VIGTIGE DATOER Mandag den 20.08.2012 Indledende orientering om SRP i kantinen kl. 09:50 Uge 35-36 Lærere med SR fag på A niveau orienterer Fredag den 14.09.2012 Valg af fag

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere