Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest"

Transkript

1 Investoroplysninger for 24. marts 2014

2 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, investoroplysningerne skal give. Investoroplysningerne indeholder os bekendt enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 24. marts 2014 s bestyrelse: Børge Nordgaard Hansen Formand Thorkild Juul Jensen Erik Neuberg Rasmussen Den uafhængige revisors erklæring om finansielle oplysninger i investoroplysningerne for World Wide Invest og afdeling Til potentielle medlemmer i World Wide Invest og afdeling Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer kontrolleret de finansielle oplysninger i afsnit 8, som indgår i de af ledelsen udarbejdede investoroplysninger for World Wide Invest og afdeling, dateret den 24. marts Ledelsen har ansvaret for investoroplysningerne og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er i henhold til det aftalte opdrag på grundlag af vores arbejder, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de finansielle oplysninger er korrekt gengivet investoroplysningerne fra årsregnskabet for regnskabsåret 2013 for og afdeling. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de finansielle oplysninger i afsnit 8 er korrekt gengivet fra kapitalforeningens og afdelingens årsregnskab for regnskabsåret 2013, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning dateret den 30. januar 2014 uden forbehold og supplerende oplysninger. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at de finansielle oplysninger i afsnit 8 i al væsentlighed er korrekt gengivet fra årsregnskabet for regnskabsåret 2013 for og afdeling. København, den 24. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tegningsbetingelser for World Wide Invest. Andele i afdeling udbydes på følgende betingelser. Foreningen 1 Foreningens navn, adresse 1161 København K Foreningen er en kapitalforening, der er stiftet den 12. november 2009, er selvstændig og åben for samarbejde med institutionelle investorer og pengeinstitutter. Foreningen er afdelingsopdelt og er registreret i Finanstilsynet under et FT nr og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Formål Foreningens formål er fra en eller flere medlemmer at skabe et afkast til foreningens medlemmer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 pkt. 1, 2 og 3 i lov om finansiel virksomhed og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. punkt Foreningens bestyrelse Direktør Børge Nordgaard Hansen, formand for foreningen Borge Holding ApS Lindegårdsvej 31, 3520 Farum Adm. direktør Thorkild Juul Jensen, TJJ Invest ApS Enevangen 49, 3450 Allerød Direktør Erik Neuberg Rasmussen, EGR International ApS Sandnæsvej 5, 7100 Vejle 4 Forvalter Tiedemann Independent A/S 1161 København K CVR-nr Tlf Direktion Christian Tiedemann, Henrik Tiedemann Klager over forhold i foreningen kan rettes til: Compliance Officer hos Tiedemann Independent A/S 5 Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S - CVR-nr John Ladekarl og Anders O. Gjelstrup Statsautoriserede revisorer. 6 Finanskalender 5. februar 2015 årsrapport 20. februar 2015 foreningens ordinære generalforsamling. Årsrapport udleveres fra foreningens kontor. 7 Foreningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf Fax John Ladekarl statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Side 1 af 4

3 Foreningens afdelinger, investeringsforhold og risici 8 Afdelingen (Akk.) Afdelingen er stiftet den 12. november 2009 og optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen den 16. februar Afdelingen har en fund of funds strategi, hvilket vil sige en afdeling, hvis aktiver består af andele i andre danske eller udenlandske foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf. investerer i Investeringsforeningen Independent Invest, der er en dansk UCITS forening og godkendt af Finanstilsynet. Afdelingen er såkaldt akkumulerende og lagerbeskattes hos investor. Der placeres maksimum 75 % af afdelingens formue i én afdeling. Afdelingen kan også have likvide midler i accessorisk omfang. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen må ikke optage lån eller stille garantier. Afdeling kan dog optage kortfristede lån på højst 10 % af afdelingens formue for at indløse investorer, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Historiske data, formue, indre værdi, samt nøgletal og omkostninger i gennemsnit og af højeste formue pr for World Wide Invest Indre værdi Formue tkr Afkast % 7,51 14,44-11,78 19,11 Omk. gns. % 0,82 0,55 1,24 1,02 Omk. h.f. % 0,76 0,38 1,11 0,84 1) perioden til Det bemærkes, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. 9 Investeringsmål og strategi Investeringsmål Afdeling søger midlerne investeret, så der sker en passende sikkerhed gennem risikospredning for at bevare værdien og opnå et tilfredsstillende afkast på længere sigt. Det er foreningens bestyrelse der fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Afdelingens investeringsmål implementeres ved, at afdelingen erhverver andele i afdelinger af Investeringsforeningen Independent Invest. Det er derfor disse enheders investeringsstrategi og faktiske investeringer, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Der balanceres med en fordeling på 80% af den investerede formue i aktieafdelingerne Independent Global og Independent New Global og 20% af den investerede formue i obligationsafdelingen Independent Bond. Der er en forskellig værdi af de enkelte andele, og der sker en løbende værdimæssig ændring af formuens fordeling mellem de enkelte afdelinger i takt med deres udvikling. Endvidere ved køb og salg til beholdning vil fordelingen mellem andelen af aktier og virksomhedsobligationer være større eller mindre end fordelingen 80/20. Den aktuelle værdi af den enkelte afdelings andel og deres portefølje kan ses på Der tillades udsving i fordelingen mellem aktieafdelingerne og virksomhedsobligationsafdelingen i et bånd på 10% point til hver side. Afdelingerne i Independent Invest er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Independent Global og Independent New Global er aktiebaserede afdelinger som invester globalt i knapt 80 børsnoterede aktier i såvel store, mellemstore som mindre virksomheder spredt geografisk og på sektorer. Der søges opnået langsigtet formuevækst ved investering i velledede og velkapitaliserede virksomheder, der over en periode har vist styrke i soliditet, likviditet, indtjening, og hvor denne udvikling forventes at fortsætte. Independent Bond investerer i virksomhedsobligationer primært fra europæiske udstedere. Udvælgelsen baseres på forvalters regnskabsanalyse og for ratede obligationer efter officielle ratings fra eksempelvis S&P og Moodys. Der anvendes ikke Benchmark. 10 Risikofaktorer Investering i afdelingen skønnes at være forbundet med en moderat risiko for den langsigtede investor. Jf. ovenfor invester World Wide Invest i investeringsafdelinger, der baseres på aktier og obligationer i solide veldrevne virksomheder, hvorfor afdelingens afkast vil afhænge af afkastet på de underliggende afdelingers investeringer. Investering er altid forbundet med risiko. Vore medlemmer skal være opmærksomme på, at investering i foreningen ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i afdelingerne kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. I øvrigt henledes vore medlemmers opmærksomhed på bl.a. nedenstående risikofaktorer, der er væsentlige, men ikke udtømmende, idet også andre faktorer kan øve indflydelse på fastsættelsen af aktierne og obligationernes værdi. Begrænsning af risiko Som tidligere beskrevet investerer foreningen i andele i afdelinger under Investeringsforeningen Independent Invest. Risikoen for negative afkast søges begrænset, ved at følge, at den spredning, der sker ved investering i mange solide virksomheder globalt og på sektorer gennem køb i de underliggende afdelinger fastholdes. Udsving på aktiemarkeder Aktiemarkeder svinger meget og kan falde væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske og politiske forhold. Prisen på en enkelt aktie eller en andel kan også svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som afviger fra markedet. For aktier vurderes der at kunne være udsving i et enkelt år på 5-20 %. Historiske har vi i nyere tid set udsving på 50 % årligt i en global portefølje. Udsving i renter Aktiemarkederne påvirkes af udsving i renter, hvis størrelse igen påvirkes af den økonomiske udvikling og størrelsen af såvel inflation som deflation. Risikofaktorer særligt for obligationer Ved investering i obligationer kan der være risici forbundet med investeringen. Kreditrisiko, risikoen for at kreditværdigheden forværres hos udstederen af en obligation, eller at udstederne går konkurs. Herudover en likviditetsrisiko, som er risikoen for, at værdipapirer ikke kan sælges eller kun kan sælges med tab, fordi der ikke er købere nok. For at reducere risiko ved manglende eller forsinket betaling, vil der være et stort antal obligationer i porteføljen. Afkastet i porteføljen er afhængig af udviklingen i kreditværdigheden af de virksomheder, der investeres i. Investeringsrisikoen er mindre for obligationer end for aktier. Eksponering til udlandet Investeringer uden for Danmark kan yderligere give en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. 11 Medlems- og Investorprofil Investorer i afdelingen forventes primært at være danske privatkunder, herunder midler i pensionsordninger og virksomhedsordning, der ønsker at opnå en aktiv pleje af deres midler med en spredning i aktier i hele verden samt virksomhedsobligationer primært fra europæiske udstedere. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en investeringshorisont på mere end 5 år med moderat risikovillighed indenfor aktier. Medlemmer af foreningens bestyrelse og direktion skal iflg. vedtægterne være investorer i foreningen. Forvalter 12 Administration Foreningen har indgået aftale med Tiedemann Independent A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring og som, på foreningens vegne, efter bestyrelsens anvisninger placerer medlemmernes indskud. Tiedemann Independent A/S s hovedvirksomhed er investeringsrådgivning, formuepleje og administration af investeringsforeninger, Tiedemann Independent A/S er en uafhængigt forvalter der søger tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde efter FAIF-loven. Side 2 af 4

4 Til opfyldelse af det højeste kapitalkrav efter 16 i lov om alternative investeringsfonde, som pt. er tkr. svarende til ¼ af foregående års faste omkostninger, haves en egenkapital på tkr. Kapitalgrundlaget og forsikringsforhold vurderes passende i forhold til de aktuelle risici. Forvalter administrerer også Investeringsforeningen Independent Invest. Tiedemann Independent A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. Selskabet har ansat personer med mangeårig erfaring indenfor analyse og investering. Selskabets direktører Christian Tiedemann og Henrik Tiedemann har stået for udarbejdelsen og grundlaget for foreningens investeringsprincipper. Registreringer og fondskoder 13 ISIN nr., SE NR. og FT-nr.. ISIN nr.: DK , SE-nr.: , FT-nr.: Udbytte og skatteforhold 14 Skatte- og afgiftsregler Afdelingen er akkumulerende, foretager ikke udlodning og er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2 om investeringsselskaber, hvorved den ikke beskattes selvstændigt. 15 Beskatning hos medlemmerne Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af beviserne efter lagerprincippet. Dette betyder årlig beskatning af realiseret og urealiserede gevinst og fradrag for eventuelle tab. Beskatning sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Opmærksomheden henledes på, at beskatning af frie midler som kapitalindkomst kan være mere ugunstig end ved direkte investering i aktier og obligationer. Midler under virksomhedsskatteordningen, beskattes efter lagerprincippet, og afkastet af andele medtages i virksomhedens skatteopgørelse. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. For mere deltaljeret information om skattemæssige forhold henvises til medlemmets egne rådgivere. Tegning og emissionspris m.v. 16 Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Foreningen er bevisudstedende og andelene udstedes gennem VP Securities A/S i andele af nom. kr og multipla heraf. Tegnings- og indløsningskursen afrundes til to decimaler. 17 Emissionspris i løbende emission Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. jf. 54 i lov om investeringsforeninger m.v. respektive i henhold til vedtægternes 11 stk. 2. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, depotselskab, trykning, annoncering og provision til formidling af emissionen. Emissionstillæg omkostninger ved tegning Tillægget dækker estimerede udgifter til afdelingens kurtage og handelsomkostninger ved køb af andele/værdipapirer og øvrige handelsudgifter på 0,25 %. Markedsføring, investoroplysninger, herunder trykning og annoncering m.m. ca. 0,70%. Salgs/tegningsprovision ca. 0,50%, emissionstillægget vil maksimalt udgøre 1,45%. Medlemmets kurtageafgifter er individuelle i forhold til, hvilke vilkår det enkelte medlem kan opnå hos eget pengeinstitut/børsmægler. Ved en afdelings emission af andele i andre afdelinger administreret af Tiedemann Independent A/S pålægges investorerne i afdelingen ikke indirekte dobbelte omkostninger til markedsføring m.v. Emission sker til indre værdi tillagt direkte handelsomkostninger. Emissionstillæg beregnes af indre værdi af nytegnede foreningsandele på tegningstidspunktet og er omfattet af foreningens administrationsaftale med Tiedemann Independent A/S. Foreningens market maker Spar Nord Bank A/S sikrer at køb og salg kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 18 Tegningssteder Spar Nord Bank A/S Skelagervej København K 9000 Aalborg Tlf.: Tlf.: Fax: Køb af andele kan ved foreningens aftale med depotselskabet foregå gennem alle øvrige pengeinstitutter, fonds- og børsmæglerselskaber. Spar Nord Bank A/S er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities A/S. 19 Betaling og opbevaring Foreningsandele købt i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på VP-kontoen. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. 20 Offentliggørelse af indre værdi, emissions- og indløsningspriser oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi, ligesom disse oplysninger fremgår af Nasdaq OMX Copenhagens hjemmeside samt foreningens hjemmeside. Andelene, der er frit omsættelige, kan altid indløses hos foreningen til indre værdi fratrukket indløsningsomkostninger. Omsætning, indløsning 21 Børsnotering Foreningsandelene er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen. 22 Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene er frit omsættelige. Der er indgået aftale med Spar Nord Bank A/S om, at foreningsandelene kan købes og sælges gennem banken. Intet medlem er pligtigt til at lade sine foreningsandele indløse helt eller delvist. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. jf. 55 i lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen er pligtig til at indløse foreningsandele, hvis et medlem ønsker det. Foreningen kan dog, jf. vedtægternes 12, stk. 2, i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Indløsningsprisen beregnes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved et evt. salg af værdipapirer, samt nødvendige omkostninger ved indløsningen iflg. vedtægternes 12. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af sædvanlige handelsomkostninger. Indløsningsfradrag Det samlede indløsningsfradrag udgør p.t. maksimalt 0,75% inden evt. kursafrunding. Ved en afdelings indløsning af andele i andre afdelinger administreret af Tiedemann Independent A/S pålægges investorerne i afdelingen ikke indirekte dobbelte omkostninger. Indløsning sker til indre værdi fratrukket direkte handelsomkostninger. 23. Negotiabilitet Andelene er omsætningspapirer. 24 Notering på navn Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Foreningsandele opbevaret i depot i foreningens depotselskab noteres dog automatisk på navn i foreningens bøger. VP Investor Services A/S er aktiebogsfører. Side 3 af 4

5 Depositar og samarbejdspartnere 25. Depositar Spar Nord Bank A/S Skelagervej Aalborg Tlf CVR-nr Foreningen har indgået aftale med Spar Nord Bank A/S om, at banken som depositar forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Foreningen har endvidere indgået aftale med Spar Nord Bank A/S om, at banken løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingens investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med disse. Prisstillelse skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Aftalerne kan gensidigt opsiges med seks måneders varsel til udgangen af en måned. Foreningens market maker sikrer derved at køb og salg kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for ydelser til depotbanken fremgår af investoroplysningernes punkt 27. har ingen aftaler med en primebrooker med henblik på dennes adgang til at benytte kapitalforeningens værdipapirer til udlån, repoforrretninger eller lignende. 26 Investeringsrådgivning Foreningens porteføljestyring foretages af forvalter Tiedemann Independent A/S og sker på grundlag af de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt. Gennemførelse af investering sker til indre værdi tillagt direkte handelsomkostninger. Foreningens omkostninger og gebyrer 27 Omkostninger, administration og gebyrer Omkostninger Depotgebyr udgøres af de til enhver tid gældende satser for opbevaring i VP Securities med tillæg af depotbankens gebyr som for 2013 udgjorde tkr. 37. For 2014 forventes depotgebyr at udgøre tkr. 45. Herudover betales for prisstillelse i foreningens andele, for at emissionere og for at kursopdatere andele. I henhold til foreningens administrationsaftale med Tiedemann Independent A/S forventes administrationsomkostningerne for 2014 at udgøre 0,60%. Administrationsvederlaget indeholder vederlag til administration, revision, bestyrelse, juridisk assistance, Nasdaq OMX Copenhagen, anden rådgivningsbistand, tilsyn og depotselskab. Forvalter formidler salg af andele til eller gennem professionelle institutioner og pengeinstitutter. Omkostninger til administration kan for foreningen og de foreninger/afdelinger, der investeres i højst udgøre 2,5% af den gennemsnitlige formue. Administrationsomkostningerne i 2013 udgjorde tkr For 2013 udbetaltes ikke vederlag til bestyrelse. Gebyr til Finanstilsynet forventes i 2014 at udgøre tkr. 24 og udgjorde for 2013 tkr. 23. Forvalters vederlag for 3 10 tkr. 10. Intet medlem kan for sit eget vedkommende og/eller som fuldmægtig for en anden afgive stemme for mere end samlet 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i foreningen eller en afdeling til samme. Denne begrænsning gælder dog ikke for fuldmagter, der gives til den samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. og dets udbud af beviser er underlagt dansk ret herunder lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Enhver retstvist som følge af udbuddet af beviserne i foreningen som anlægges mod kapitalforeningen eller dennes forvalter skal anlægges ved byretten i København. 29 Opløsning af foreningen eller en afdeling Initiativet til forslag om en eventuel opløsning af foreningen eller en afdeling kan komme fra bestyrelsen eller enkelte medlemmer af bestyrelsen, fra forvalter, fra et medlem eller fra revisor. Såfremt lovgivningens krav til foreningen eller en afdeling ikke er opfyldt, kan der være pligt til for bestyrelsen m.v. til at fremsætte forslag om en opløsning. 30 Vedtægter Foreningens vedtægter er en integreret del af investoroplysningerne og skal medfølge ved udleveringen af dette. Oplysninger om afdelingen og foreningen i øvrigt fremgår af foreningens hjemmeside 31 Årsrapport Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapport kan hentes på eller udleveres på begæring på foreningens kontor og offentliggøres i øvrigt i henhold til Nasdaq OMX Copenhagens regler herom. 32 Administration Tiedemann Independent A/S udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer. Formidling af oplysninger Oplysning om foreningen, herunder indre værdi, emissionspriser og indløsningspriser og kommunikation til foreningens medlemmer sker løbende på foreningens hjemmeside, hvor også investoroplysningerne, vedtægter, årsrapporter, indkaldelser til generalforsamling samt oplysninger efter 64 i lov om alternative investeringsfonde vil blive offentliggjort. 33 Investoroplysninger 1161 København K 34 Offentliggørelse Nærværende investoroplysninger offentliggøres den 24. marts Administration Afdelingen investerer i afdelinger, der administreres af Tiedemann Independent A/S. Administrationsaftalen kan gensidigt opsiges med 12 mdrs. varsel til udgangen af et kvartal. Handelsvilkår Foreningen handler til indre værdi tillagt direkte handelsomkostninger. Rettigheder, vedtægter, administration og regnskab 28 Stemmeret og rettigheder Hvert medlem har én stemme for hver kr. pålydende investeringsforeningsandel. Udøvelse af stemmeretten på foreningens generalforsamling forudsætter, at andelene 1 uge forud er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Side 4 af 4

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen Investoroplysninger for 5. oktober 2016 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER OG EX-KUPON AFDELINGEN GLOBALE OBLIGATIONER EKSKL.

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER OG EX-KUPON AFDELINGEN GLOBALE OBLIGATIONER EKSKL. INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER OG EX-KUPON AFDELINGEN GLOBALE OBLIGATIONER EKSKL. UDBYTTE FOR 2015 13. JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE ANSVAR FOR PROSPEKT

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 29. november 2011 Afd li USA Udsteders erklæring Vi erklærer

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 85 Investeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om investeringsforeningen:... 5 Information om de inkluderede

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Ansvar Ansvar

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Kapitalforeningen BankInvest Vælger

Kapitalforeningen BankInvest Vælger Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Vælger 25. marts 2015 1 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 16. JUNI 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 16. JUNI 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 16. JUNI 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE ANSVAR FOR PROSPEKT FOR AFDELING PENSION... 4 TEGNINGSBETINGELSER FOR AFDELING PENSION... 5 Foreningen...

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2016. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL

Investeringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den. 14. januar 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Emerging Markets Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Afdeling Formuepleje Merkur KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Afdeling Formuepleje Merkur KL Investoroplysninger Aarhus den 28. januar 2015 Direktionen for Formuepleje Fund Management A/S Søren Astrup direktør Caspar Møller direktør

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september 2007 1 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere