Sluseholmen et godt byrum?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sluseholmen et godt byrum?"

Transkript

1 Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4 Vejleder: Jesper Visti Hansen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, 3. semester efteråret 2009 Roskilde Universitet 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PROBLEMFELT Byplanlægningen i et historisk rids Nye strategier for byplanlægning Sluseholmen Problemstilling PROBLEMFORMULERING: Uddybning af problemformulering: METODE TVÆRVIDENSKAB VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER Ontologiske overvejelser Epistemologiske overvejelser Metodologi VALG OG BEHANDLING AF TEORI Videnskabsteoretiske overvejelser over teorivalg EMPIRI PT CASESTUDIUM AF SLUSEHOLMEN Kvalitative interviews Vurdering af dokumenter VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER OVER EMPIRIVALG TEORETISKE OG EMPIRISKE AFGRÆNSNINGER OPSUMMERING TEORI DET MENINGSFULDE BYRUM Byplanlægningens dimensioner Meta-byen LIVET MELLEM HUSENE Den sociale kontakts betydning for det gode byrum Det gode byrum Sanser og byrum Én plus én er tre mindst! At samle eller sprede, at integrere eller segregere og at åbne eller lukke OPSUMMERING

3 4 SLUSEHOLMEN ANALYSESTRATEGI ANALYSE ANALYSENS FØRSTE DEL Beboer Heidi Beboer Simon Beboer Mette Beboer Anja Det meningsfulde byrum i Sluseholmen ANDEN DEL AF ANALYSEN Udeområder i Sluseholmen Social interaktion Kontaktformer Faciliteter og liv i området Savn og mangler Sluseholmen - enklave i Sydhavnen? OPSUMMERING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BØGER ARTIKLER INTERNETSIDER OFFENTLIGE DOKUMENTER VIDENSKABELIGE ARTIKLER, ARBEJDSPAPIRER OG LIGNENDE...91 APPENDIKS 1: INTERVIEW MED METTE D. 3. DECEMBER APPENDIKS 2: INTERVIEW MED HEIDI D. 1. DECEMBER APPENDIKS 3: INTERVIEW MED SIMON D. 5. DECEMBER APPENDIKS 4: INTERVIEW MED ANJA D. 3. DECEMBER

4 1 INDLEDNING Planlægningen af byen har altid været et omdiskuteret emne og har haft stor betydning for byers fysiske udformning. Byens udformning har indflydelse på dens beboere på flere forskellige niveauer, både på det økonomiske, sociale og individuelle plan. Dette projekt tager afsæt i en samfundsmæssig problemstilling, som vedrører planlægningen af boligområder. Fokus i projektet går på, hvordan diverse arkitekter og planlæggere forsøger at indrette byrummet, så det forekommer positivt for dets brugere, således at byrummet bliver udnyttet på bedste vis. Projektets grundlæggende spørgsmål omhandler, hvorvidt det er muligt at planlægge sig til et godt byrum. Med dette skal forstås, at vi undrer os over, hvor grænsen for byplanlægning går, og i hvor høj grad man kan planlægge et byrum, så det får betydning for andet end blot det fysiske udseende. Er det overhovedet muligt at planlægge, således at individerne bruger byrummet, som det er ønsket ud fra visionerne, eller hvor går grænsen for fysisk planlægning? Den æstetiske del af byrummet har uanfægteligt en indvirkning på brugerne, men kan arkitekter og planlæggere overhovedet påvirke andet end blot det synlige? Man kan spørge, hvor stor en indvirkning de fysiske rammer har, for hvordan byrummet kommer til at fungere i praksis. I den forbindelse synes vi, det er relevant at undersøge, hvilken påvirkning et planlagt byrum har på dets brugere og mere præcist at undersøge, hvordan visionerne vedrørende et byrum, bliver opført i praksis, og særligt hvordan beboerne anvender byrummet og oplever at færdes i det. Genstandsfeltet for projektet ligger således i spændingsfeltet mellem det fysisk planlagte byrum, og hvordan beboerne oplever dette planlagte byrum. I det følgende vil vi præsentere projektets problemstillinger. Det vil ske gennem et oprids af de vigtigste tendenser inden for byplanlægning op gennem tiden og forholde dette til projektets omdrejningspunkt, det nybyggede område i Københavns Sydhavn, Sluseholmen. 4

5 Gennem dette bliver rammerne for projektets problemstilling og problemformulering tegnet. 1.1 Problemfelt Byplanlægning er en utrolig kompleks størrelse, der er dækket af mange aspekter som for eksempel politiske, tekniske, administrative, arkitektoniske og sociale. Begrebet byplanlægning beskrives ud fra Byplanhåndbogen fra Dansk Byplanlaboratorium, som den målbevidste styring for hvordan man fastlægger rammerne for udviklingen af fysiske områder, både fornyelse af eksisterende boligområder og placering af nyt byggeri (Post 2009:54). De afgørende faktorer inden for byteori og byplanlægning har traditionelt set være økonomiske og politiske forhold (Pløger 2008: 4), men parallelt med samfundsudviklingen har byplanlægningen skiftet fokus mod i højere grad at omfatte sociale aspekter: Arkitektkonkurrencer beskæftiger sig mere og mere med helheden, miljøet, atmosfæren og andre socio-kulturelt og menneskelige diffuse forhold (Pløger 2008: 2). Individets oplevelse af det planlagte byrum spiller dermed en vigtigere rolle i planlægningen af byen. Byplanlægning rummer som sagt utroligt mange felter. Vi beskæftiger os med en lille del, nemlig spændingsfeltet mellem det fysisk planlagte byrum og hvordan beboerne oplever dette planlagte byrum. Området Sluseholmen er et nybygget område og er et eksempel på noget af det nyeste inden for byplanlægning Byplanlægningen i et historisk rids Arkitekturhistorien er inddelt i mange forskellige perioder med forskellige værdier for byggeri og planlægning. Den periode som i arkitekturhistorien bliver betegnet modernisme begyndte så småt i Danmark i 1930 erne (Dansk Arkitektur Center /1). I Danmark kaldes denne periode også for funktionalismen, hvor arkitekten skulle tænke funktionelt, og alt hvad der ikke tjente bygningens formål skulle fjernes. Alt skulle være så enkelt som muligt, og man skulle ikke følge gamle traditioner, men finde nye løsninger og nye konstruktioner (Dansk Arkitektur Center /1). Tiden efter 2.verdenskrig var i byplanlægningens lys præget af boligmangel og sanitetsproblemer, og derfor blev 5

6 velfærdstatens idealer om lighed og lige behov sat i fokus. I 1960 erne og starten af 1970 erne blev der i modernistisk stil masseproduceret nye stok- og højhusbebyggelser for at komme disse problemer til livs (Nielsen 2008a: 26). Nogle kendte eksempler er Gellerupparken og Avedøre Stationsby. Systembyggerierne løste mange af efterkrigstidens problemer, men blev også udsat for megen kritik (Beck-Danielsen 2004: 124ff; Nielsen 2008a: 26). I den modernistiske planlægning gik man ud fra idéer om, at mennesket havde nogle universelle og gennemsnitlige behov, og at byer var nogle sociale mekanismer, der kunne konstrueres gennem store sammenhænge og totalplaner (Nielsen 2008b: 11). Den modernistiske bymodel var rettet mod fremtiden og skulle være baseret på rationalitet på velplanlagte byer, hvor folk havde god plads, lys og luft for på den måde ikke at blive eksponeret for sygdomme (Nielsen 2008a: 25). De store boligprojekter blev kritiseret for, at omgivelserne med beton, asfalt og store grønne græsplæner virkede fremmedgørende for folk, der tidligere havde boet i tætbefolkede og livlige karrebebyggelser, da der ikke i samme grad var taget højde for sansernes oplevelse af byrummet (Nielsen 2008b: 24; Gehl 1996: 59ff). Kritikken af modernismen gik også på, at når man havde disse fuldstændig rationelt planlagte bysystemer, så var der ikke plads til kreativ udfoldelse (Nielsen 2008b: 11). Der opstod også et behov for at manifestere sig selv og sin personlige stil frem for sit tilhørsforhold til en bestemt social klasse. Samtidig blev modernismens udtryk for social lighed også opfattet som en snæver ramme for den individuelle udfoldelse af personlige livsprojekter (Beck-Danielsen 2004: 129). Det betød, at systembyggerierne op gennem slutningen af 1970 erne og 1980 erne blev udsat for meget kritik (Beck-Danielsen 2004: 128). Efter modernismen har byplanlægningen været præget af mange retninger (Dansk Arkitektur Center/2), men det store spørgsmål for os er, hvilke elementer planlægningen skal tage højde for i skabelsen af et vellykket byrum Nye strategier for byplanlægning Som tidligere nævnt har byplanlægningstraditionen primært været præget af den økonomiske og teknologiske udvikling, hvor man har fokuseret på rummelige midler. Dette skal forstås således, at byplanlæggere og politikere i meget høj grad har fokuseret på det fysiske frem for det sociale og individuelle (Pløger 2004b: 171). Dette skal også 6

7 ses i forlængelse af den senmoderne samfundsudvikling, forstået på den måde at blandt andet nye værdier spiller ind. Byens brugere har fået nye livsmønstre, og deres adfærd skaber nye muligheder for at bruge byens rum, hvilket medfører, at byens tilbud og mødesteder ændrer sig (Juul 2008: 8). På baggrund af udviklingen af den senmoderne by, hvor individualitet, oplevelser og videnssamfund er nøgleord, skabes der også behov for i højere grad at inddrage sociologiske aspekter af byplanlægning, hvor mangfoldighed og kreativitet er i højsædet (Bech-Danielsen 2004: 173; Juul 2008: 7). Bysociologen John Pløger mener, at man i byplanlægning skal fokusere på det meningsfulde byrum, hvor man i høj grad netop inddrager de sociale former og kompleksiteter, som skabes af det at leve i byen: Byen er på utallige måder meningsfuld for dens beboere. Hverdagslivet har mening og tilskrives mening, men denne meningsfuldhed er ikke nødvendigvis den, som politikere og planlæggere gerne vil give indtryk af, nemlig den, der er knyttet til byens strukturelle funktionalitet, servicetilbud, bomiljøet eller livsformen (Pløger 2004a: 100). Ifølge Pløger skal byplanlægningen med andre ord i dag forsøge at forene konfrontationerne mellem den individuelle livsverden og de kollektive strukturer. I forlængelse af dette skal den individuelle livsverden i dette projekt forstås som en betegnelse for det oplevede og det meningsfulde for selve individet, samtidig er det også et udtryk for det enkelte individs oplevelse af hverdagen. Hermed er det centrale, at individernes livsverden er forskellige fra hinanden, men samtidig ikke uforenelige. Individets individuelle oplevelse af byrummet skal derfor sammen med de kollektive hverdagsstrukturer forme den planlagte by. Samtidig har arkitekten Jan Gehl også påpeget, at de fysiske rammer er afgørende for muligheden for social interaktion mellem individerne. Det er den sociale interaktion og fællesskaberne i det fælles udemiljø, der skaber det gode byrum. Herved mener han, at byplanlæggere og arkitekter bør indtænke muligheden for den sociale interaktion, når de fysiske rammer skal udformes. Dette gøres ifølge Gehl ved at kigge på livet mellem husene og for eksempel inddrage individers kontaktformer, sanser og afstande, når et nyt område skal planlægges. Disse aspekter er for Gehl medvirkende til et at skabe et vellykket byrum (Gehl 1996). 7

8 1.1.3 Sluseholmen Københavns kommune fremlagde i 2003 en kommunalplan, hvor man netop i højere grad end tidligere forsøgte at inddrage byens borgere og livsformer i byplanlægningsdebatten frem for entydigt at fokusere på de økonomiske, politiske og erhvervsmæssige kræfter i planlægning (Pløger 2004a: 106). Dette er et udtryk for, at man i den senmoderne byplanlægning også forsøger at inddrage individernes livsverden i langt højere grad end tidligere. Dette ses i flere af de nyeste byplan-projekter i København. Her kan blandt andet nævnes udbygningen af Nordhavn, hvor visionerne for området er præget af en fokusering på den levede og mangfoldige by (Københavns kommune), samt ombygning af det gamle Carlsberg-bryggeri i Valby, hvor idégrundlaget præges af visioner om at skabe en ny og mangfoldig bydel, som brandes under sloganet Carlsberg vores by. De påpeger, at de ved at bygge 300 billige boliger vil sikre mangfoldigheden, samtidigt med at man gennem store og åbne uderum vil forsøge at skabe plads til aktiviteter på både individuelt og kollektivt niveau (Carlsbergbyen). Disse projekter er dog endnu ikke realiseret som færdigbyggede projekter modsat området Sluseholmen i Købehavns Sydhavn, hvor man gennem moderne planlægning og arkitektur har forsøgt at skabe en ny bydel. Københavns Sydhavn, som også bliver kaldt Kongens Enghave, er kendetegnet ved at være et gammelt område, der altid har været betegnet som et arbejderkvarter. Kvarterets huse og boligblokke er opstået på baggrund af behovet for arbejdskraft til den tunge industri, som også lå i området. Området har haft et ry for at være et af Københavns hårdeste sociale miljøer, hvor en stor gruppe af marginaliserede mennesker har været bosat. Kongens Enghave er desuden Købehavns fattigste bydel målt på indtægt (Roskilde Universitet Center, institut for Samfund og Erhvervsøkonomi/1). I de sidste par år er industrien flyttet væk fra bydelen til fordel for kontorvirksomheder og andre store byggeprojekter langs havnen (Plum 2009: 9; Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv). Området Sluseholmen er et boligbyggeri ved havnen, som startede i 2005, hvor de første beboere flyttede ind i efteråret 2006 (Copenhagen X). Sluseholmen er opført efter inspiration af kanalbyer i Holland. Det danske arkitektfirma Arkitema har haft det 8

9 overordnede ansvar for planlægningen af området i samarbejde med den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters. Selve grundidéen har været at få mange arkitekters planer på banen for netop at skabe en mangfoldig kanalby. Sluseholmen består af otte øer, eller holme som de også kaldes, hvor der er opført boliger med omkringliggende kanaler. Her danner større og mindre blokke sammenhængende karréer med grønne gårdrum i midten. Området har udsyn til de omkringliggende havneområder, samtidig med at mange af husene ligger placeret helt ud til kanaler, broer og vandtrapper (Arkitema/1). Sluseholmen består af både ejer- og lejeboliger i de otte holme og kan til dels karakteriseres som luksusboliger (Information). I området er der ikke mange almene boliger, modsat den resterende del af Sydhavnen (Roskilde Universitets Center- institut for Samfund og Erhvervsøkonomi/2). Ud fra de lejligheder, der er til salg og til leje, kan man vurdere, at man skal have en indtægt, der ligger i en højere indtægtsgruppe end det gennemsnitlige for at bo i Sluseholmen. En søgning på ejendomsmæglersider viser, at lejeboligerne typisk koster omkring kr. om måneden (Poul Erik Bech; dinlejebolig.dk) og ejerboliger koster omkring 3 mio. kr. (boligliga.dk). Byggeriet på Sluseholmen er blevet rost fra mange sider og bliver af mange betragtet som et bud på noget af det nyeste inden for byplanlægning i Danmark. Blandt andet modtog Københavns Kommune i oktober 2009 årets Byplanpris 1 for kanalmiljøet i Sluseholmen. Prisen blev givet for Sluseholmens: ( ) fine proportioner og den menneskelige skala, de enkle, men stramme plangreb samt den konsekvente brug af praktiske løsninger (Dansk byplanlaboratorium/1). Det fremhæves, at kommunen har formået at udnytte vandets kvaliteter, og at der er opnået en god balance mellem intimitet og intensitet, da byplanen er stram, men at der netop skabes variation gennem de forskellige facader. Selvom Sluseholmen bliver rost, er der også en del kritik af den nye bydel. For eksempel bliver området også betegnet som: ( ) et iskoldt bymiljø, stort se renset for alle andre funktioner end lige netop det at bo (Politiken/a). Det bliver også påpeget, at der er langt til institutioner, daglige indkøb, og at der stadig mangler 1 Byplanprisen bliver indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening og uddeles hvert år til en kommune, region eller organisation, der gjort noget særligt for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Byplansprisen gives til planlægning, der både er udtryk for nytænkning, men samtidig videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet (byplanlab.dk/2) 9

10 forbindelse til resten af Sydhavnen, gennem for eksempel bedre offentlig transport, samt mere liv i gaden (Arkitektur dk; Politiken/b) 2. På denne baggrund kan man derfor udlede, at der er forskellige meninger og holdninger omkring Sluseholmen som et eksempel på et nybygget boligområde. Senere i projektet vil yderligere information om Sluseholmen blive præsenteret Problemstilling Med udgangspunkt i ovenstående finder vi det derfor interessant at undersøge, hvor grænserne for nytænkende byplanlægning går, i forhold til hvordan det planlagte byrum i Sluseholmen egentlig fungerer, og hvordan byrummet bliver opfattet af Sluseholmens beboere. Vores fokus af byplanlægningens mange aspekter retter sig dermed mod den fysiske udformning i sammenhold med den individuelle oplevelse af det gode byrum. Forståelsen af det gode byrum knyttes til Gehl og Pløgers definitioner. Gehl mener, at det gode byrum findes, hvor der er mulighed for social interaktion og hvor den fysiske udformning indbyder til dette. Efter Pløgers opfattelse er det gode byrum et byrum, der er meningsfyldt for individet. Det vil altså sige, at vi i projektet definerer og bruger det gode byrum, som et byrum, hvor der i planlægningen er taget højde for, at byrummet skal være meningsfyldt for den enkelte, samt at der i den fysiske planlægning skal være mulighed for at social interaktion og fællesskaber kan opstå. Vi har på denne baggrund udledt følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering: Hvordan kan grænserne for byplanlægning forstås, i henhold til hvordan Sluseholmen fungerer som det gode byrum? 2 For mere information omkring ros og ris af Sluseholmen se blandt andet disse artikler, som er anført i litteraturlisten: Politiken/b, Politiken/c, Politiken/d, Kristeligt Dagblad, Kgs Enghave Bladet Jyllands Posten. 10

11 1.2.1 Uddybning af problemformulering: Vores problemformulering består af to niveauer, hvor det overordnede niveau fokuserer på byplanlægningens grænser i forhold til det sociologiskorienterede aspekt af planlægningen. Det andet niveau omhandler det planlagte byrum Sluseholmen. Dette gøres med henblik på, hvordan den fysiske udformnings skaber potentiale for det gode byrum, og hvordan individerne oplever dette byrum. På baggrund af dette kan der trækkes tråde til det overordnede niveau. I problemstillingen skal der tages højde for det gode byrums to aspekter, der tager udgangspunkt i henholdsvis Gehl og Pløgers teoretiseringer omkring planlægning, byrum og byliv, som også er præsenteret i problemfeltet. På denne baggrund har vi valgt at formulere følgende arbejdsspørgsmål: - Hvordan oplever individerne byrummet, og hvordan er det meningsfyldt for dem? - Hvordan har man fordret muligheden for social interaktion gennem den fysiske udformning af Sluseholmen? 1.3 Afgrænsning af problemstilling Planlægningen af området Sluseholmen har fordret mange problemstillinger, hvor vi har afgrænset os til at fokusere på, hvordan området fungerer som byrum. Det betyder, at vi med teoretisk afsæt i Gehl og Pløger fokuserer på den fysiske udformnings betydning for skabelsen af det gode byrum, sammenstillet med individernes oplevelse af dette rum. Vi fokuserer derfor på to af byplanlægningens mange aspekter. Hermed har vi eksempelvis afgrænset os fra at fokusere på beboersammensætningen og derved analysere, hvorvidt Sluseholmen reelt skaber et mangfoldigt og ikke-segregerende område, eller i modsætning hertil skaber et isoleret område for folk med indkomster over gennemsnittet. Samtidig har vi også afgrænset os fra at fokusere på de konflikter, der kan gemme sig mellem det gamle Sydhavn og det nye Sluseholmen. Vores interesse 11

12 for urbanitet og byplanlægning har drevet os i retningen af vores aktuelle problemstilling. 12

13 2 METODE I dette kapitel præsenteres projektets metode. Dette indebærer de overvejelser, som vi har gjort os gennem projektets tilblivelse og ligeledes de til- og fravalg, vi har taget for på bedste vis at kunne besvare vores problemformulering. Kapitlet vil indeholde en gennemgang af opgavens tværvidenskabelig dimension, videnskabsteoretiske overvejelser, valg af teori og empiri samt afgrænsninger. Afslutningsvis vil vi opsummere de væsentligste pointer i kapitlet. 2.1 Tværvidenskab Projektets faglige dimensioner er sociologi og planlægning, rum og ressourcer (PRR), da projektet omhandler byplanlægning og individernes livsverden. Hermed repræsenteres PRR gennem teorier om byrum og byliv samt arkitektonisk planlægning af byen. Rent sociologisk vil vi gerne undersøge det levede liv i Sluseholmen for at forså, hvordan byplanlægning har betydning for individernes livsverden. Det er derfor et sociologisk projekt i en planlægningsmæssig kontekst. 2.2 Videnskabsteoretiske overvejelser I arbejdet med vores projekt har vi fra starten tilstræbt at forholde os refleksivt til de forskellige ontologiske, epistemologiske, metodologiske og teoretiske spørgsmål ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har vi forsøgt at arbejde med de videnskabsteoretiske til- og fravalg, som vi har gjort. Vi har forholdt os til hvilke forudsætninger og på hvilke niveauer, de enkelte formuleringer og fremhævede problemer ligger. Dette systematiske arbejde med alle de afgørende valg i projektet er selvfølgelig underlagt visse begrænsninger. I praksis vil det være umuligt at arbejde med en 13

14 problemstilling uden at lade nogle forudantagelser gå forud for analysen. Dog vil vi argumentere for, at vi med denne bevidsthed og gennem arbejdet og diskussionerne omkring hvilke valg vi tager, ruster os til at arbejde mere reflekteret Ontologiske overvejelser I det refleksive arbejde med vores problemformulering har vi diskuteret flere forskellige retninger som udgangspunkt for vores ontologiske standpunkt, og hvordan vores problemformulering kan anskues ud fra forskellige perspektiver. Vi er af den overbevisning, at vores problemformulering bedst besvares ud fra en fortolkende indgangsvinkel, hvor vi lægger vægt på forståelse og fortolkning, af hvordan byrummet i Sluseholmen fungerer. Dette skyldes, at vi arbejder ud fra den antagelse, at vi gennem fortolkning af subjekter kan opnå størst forståelse af vores problemstilling (Højberg 2009: 309). Hermed er vi af den opfattelse, at subjekter er sociale individer, der er bærere af betydningssammenhænge, som vi har brug for at forstå og fortolke for at besvare vores problemformulering. Vi bevæger os derved mod et ontologisk genstandsfelt, som er konstrueret. Dette betyder er vores verdensopfattelse i nogen grad præget af at være konstrueret af fortolkende subjekter. Samtidig er vi gennem vores fokus på den fysiske virkelighed også af den opfattelse, at der findes en virkelighed uden for den konstruerede, hvilket vil sige, at der også eksisterer en verden, som er uafhængig af vores og beboernes erkendelse af byrummet. Dermed kan vores ontologiske udgangspunkt ses som værende konstrueret med et realistisk præg, hvor vi anerkender, at der også findes en verden uden for den konstruerede, selvom det primært er med opfattelsen af den konstruerede verden, at vi opnår svar på vores problemstilling. I denne sammenhæng vil beboernes forståelse af deres livsverden være essentiel, når man søger at opnå indblik i den individuelle opfattelse af det faktiske byrum. Vores forståelseshorisont udgør således den personlige tilgang til verden, det vil sige, alt det der er gjort af beboernes private erfaringer. Samtidig er forståelseshorisonten også til dels præget af at være kollektiv, da det enkelte individs oplevelse er en del af et sprogligt, historisk og kulturelt fællesskab (Højberg 2009: 323) i den konkrete planlægningspraksis. Dette betyder, at fortolkningen af de individuelle oplevelser af 14

15 Sluseholmen bruges som forklaringsmodel på, hvordan man kan forstå grænserne for byplanlægning på det samfundsmæssige niveau. Hermed præges vores tilgang af den metodiske individualisme, som netop drager slutninger om det strukturelle og kollektive fra individuelt niveau (Olsen 2008: 258). Ud fra det ovenstående kan man argumentere for, at vi med vores ontologiske tilgang læner os op ad de grundantagelser, som gør sig gældende inden for den filosofiske hermeneutik, der er repræsenteret af Hans-Georg Gadamer (Højberg 2009: 310). Som videnskabelig retning bygger den hermeneutiske forskning på grundideen om, at verden består af sociale aktørers forståelse af sociale fænomener, hvorved de netop skal fortolkes for at opnå erkendelse. Forståelse og fortolkning er hermed helt essentielt i hermeneutikken for at komme frem til meningen af udsagn (Højberg 2009: 309ff). Hermeneutikken opfatter derved individer som historiske, der også præges af deres omgivelser, hvorved de er i stand til selvstændig refleksion. Dette skaber grobund for fortolkning. Dette vil blive uddybet i vores epistemologiske overvejelser. Et væsentligt ontologisk grundprincip for den filosofiske hermeneutik er den hermeneutiske cirkel, som beskæftiger sig med den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed. Dette betyder, at delen kun kan forstås, hvis helheden inddrages og modsat. Her er det essentielt for hermeneutikken, idet det er sammenhængen mellem del og helhed, der skaber grobund for, at der kan fortolkes. Samtidig gælder det for den filosofiske hermeneutik, at fortolkeren er en del af den hermeneutiske cirkel, for at fortolkeren kan forstå menneskets væren i verden (Højberg 2009: 312f). Dette kan også knyttes an til vores problemstilling, idet det netop er i mødet med beboerne, at vi opnår indsigt i deres livsverden for at kunne fortolke på byrummet i Sluseholmen Epistemologiske overvejelser For at kunne afgøre hvordan vi opnår viden om vores genstandsfelt, har vi som udgangspunkt et perspektivistisk afsæt i stedet for et objektivistisk. Dette betyder, at vi går ud fra den forestilling om, at den viden vi opnår ikke er universel, men konstrueret og foranderlig (Pedersen 2008: 150). I sammenspil mellem de interviewede og os skabes mulighed for erkendelse. Gennem vores fortolkning af beboernes oplevelse af 15

16 byrummet konstrueres et billede af virkeligheden, som den fremstår. Samtidig er vi også bevidste om, at vi ikke kan skabe endegyldig sand viden, idet vi netop tolker på beboernes oplevelse af byrummet i Sluseholmen i forhold til vores teoretiske forforståelser og derfor ikke når frem til en absolut sandhed. Dette skyldes netop, at deres oplevelser skaber mulighed for mange fortolkninger, hvor vores fortolkning afhænger af vores forforståelser. Vores epistemologiske udgangspunkt bliver derved præget af den hermeneutiske tilgang, hvor man opnår erkendelse om viden gennem forståelse og fortolkning (Højberg 2009: 320). Hermed præges vores vej til erkendelse også af vores bevidsthed om vores fordomme, og hvordan disse gennem processen har udviklet sig. Dette kan også knyttes til den filosofiske hermeneutik, som fastholder, at intet kan være fordomsfrit, hvilket betyder, at man gennem fortolkning altid vil medtage sin forforståelse i form af traditioner og historie. Hermed udledes forståelse og mening gennem en horisontsammensmeltning mellem subjektet og fortolkeren af subjektet. Det er netop i dette møde, at fortolkeren sætter sine forforståelser på spil og hermed opnår nye erfaringer, som kan føre til nye fortolkninger. Herved ser den filosofiske hermeneutik fordomme som noget produktivt, der sikrer, at vi er i stand til at tolke (Højbjerg 2009: 324f). Sammen med fortolkning er forforståelser og fordomme derfor nødvendige for at opnå erkendelse af, hvordan byrummet i Sluseholmen fungerer. På baggrund af de ovenstående overvejelser kan det forekomme væsentlig at inddrage en diskussion af, hvorvidt vi i et vist omfang kan tilslutte os det fænomenologiske udgangspunkt. Ontologisk deler den hermeneutiske og fænomenologiske videnskabsteori dele af de samme antagelser. Dette ses med baggrund i den fælles interesse for individers erfaring og opfattelser af deres livsverden og samfundet som helhed (Fuglsang & Olsen 2009: 46). Vi adskiller os dog på flere punkter fra den fænomenologiske tilgang. Som det væsentligste bygger vores epistemologiske grundantagelse på, at vi ikke er i stand til at tilsidesætte vores teoretiske fordomme om det gode byrum. I stedet inddrages disse i sammenspil med beboernes udlægning af deres livsverden. På den måde skabes konkret en forståelse og erkendelse af beboernes opfattelse af byrummet, og i mødet mellem os og dem dannes vores fortolkning. Endvidere går vejen til vores erkendelse gennem teoretiske forforståelser, der vil danne 16

17 ramme omkring vores tolkning af beboernes opfattelse af byrummet i Sluseholmen. Her ville det for et projekt, der læner sig op af den fænomenologiske tilgang, være nødvendigt at sætte parentes omkring disse forforståelser. I stedet ville fokus være at gå til sagen selv og forsøge at forstå beboerne, som beboerne forstår sig selv for på den måde induktivt at kunne udlede lovmæssigheder (Fuglsang & Olsen 2009: 46) Metodologi En klassisk diskussion i metodologien omhandler, hvorvidt man skal begynde sin analyse i det empiriske eller teoretiske, og opdelingen går på induktion, abduktion og deduktion. I projektet har vi tilstræbt at arbejde deduktivt for at besvare vores problemformulering, idet vi med vores teoretiske udgangspunkt vil forstå, hvordan beboerne oplever byrummet i Sluseholmen. Konkret udvælges teori, som inden for emnet er relevant i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. Dernæst sammenholdes disse med vores empiriske udgangspunkt, således at vi kan tilnærme os en forståelse af, hvordan den fysiske planlægning påvirker individernes oplevelse af Sluseholmen. På den måde fungerer analysen som en form for test af den konkrete sammenhæng, der ligger til grund for vores projekt (Bryman 2008: 9). Med vores teoretiske afsæt bevæger vi os derfor deduktivt frem mod at opnå forståelse for, hvordan byrummet fungerer i Sluseholmen, for derefter at kunne forklare hvor grænserne for byplanlægning går. Den deduktive fremgangsmetode hjælper os i besvarelsen af vores problemformulering, men metoden findes sjældent i sin rene form, og der kan fremhæves flere problemer med den. For det første kan det være svært at fokusere teoretisk. Det kan være næsten umuligt at navigere mellem de mange teoretiske retninger og vælge de væsentligste teorier inden for det valgte emne. Endvidere kan man ved at afgrænse sig til bestemte teorier komme til at overse vigtige elementer og sammenhænge (Sørensen & Torfing 2005: 168). Med dette in mente vil vi i vores analyse løbende reflektere over, hvilke elementer vores empiriske udgangspunkt kan bidrage med. På denne måde sikres åbenhed over for at erfare vigtige elementer, som går ud over vores teoretiske udgangspunkt. 17

18 2.3 Valg og behandling af teori I dette afsnit præsenteres opgavens teorivalg. Teori er en måde, hvorpå man kan belyse og identificere en problemstilling, altså en forklaringsmodel på et givent fænomen. Vores teori giver os derfor en forståelsesramme for, hvordan man planlægger det gode byrum. Samtidig vil dette afsnit også i forlængelse af vores videnskabsteoretiske refleksioner belyse teoretikernes videnskabsteoretiske ståsted. John Pløger teoretiserer over det gode byrum (Pløger 2002), hvor han pålægger individernes livsverden stor betydning for udformningen og planlægningen af det gode byrum. Pløger påpeger, at for at planlægge det gode byrum bør der ske en vekselvirkning mellem de strukturelle kræfter, det meningsfulde for individerne og byens sociokulturelle kræfter (Pløger 2002: 6). Dermed kan Pløgers teoretisering over det gode byrum tilføje projektets problemstilling en dimension, hvor man primært lægger vægt på det individuelle niveau. Udover Pløger benyttes også hovedpointerne fra Jan Gehls teoretiske værk Livet mellem Husene fra Værket beskæftiger sig med, hvordan individers ageren påvirkes af de fysiske omgivelser, samt hvorledes det fysiske rum skaber potentiale for social interaktion mellem individer (Gehl 1996). I forhold til vores problemstilling kan dette hjælpe med at forstå, hvorledes den fysiske udformning af Sluseholmen påvirker det gode byrum i området. Pløger og Gehl benyttes som supplement til hinanden, hvilket betyder, at vi bruger deres styrker, som på hver deres måde kan være medvirkende til at forklare vores problemstilling. Dette betyder konkret, at vi med Livet mellem Husene får en begrebsverden, der kan hjælpe os med at udlede det fysiske niveau i planlægningen af det gode byrum, mens Pløger i højere grad kan hjælpe os til at få en forståelse af planlægningen af det gode byrum i forhold til individernes egen livs- og erfaringsverden Videnskabsteoretiske overvejelser over teorivalg I forhold til vores egne videnskabsteoretiske grundantagelser forsøger vi i dette afsnit at overveje betydningen af vores teoretikeres forståelse af videnskabsteoretiske spørgsmål i forhold til vores problemstilling. 18

19 Gehl kan være svær at placere videnskabsteoretisk, men man får fornemmelsen af, at han har et realistisk udgangspunkt. Dette skyldes, at han opstiller kriterier, som skal være opfyldte for at skabe det gode byrum. Dermed bevæger han sig mod, at der findes en endegyldig sandhed i forhold til, hvordan det gode byrum kan skabes. Med vores hermeneutiske tilgang bevæger vi os væk fra den ontologiske opfattelse af, at der findes en universel sandhed for det gode byrum og bruger derfor Gehl som en begrebsramme, der hjælper med at forstå hvordan den fysiske planlægning har betydning for det gode byliv. Livet mellem Husene fungerer derfor i høj grad som et analyseredskab, der er medvirkende til at skabe erkendelse for hvilke elementer, der spiller ind i forhold til det gode byrum i Sluseholmen. Rent videnskabsteoretisk bevæger Pløger sig i en anden retning end Gehl, idet han netop vægter individernes livsverden højt. Man kan derfor placere ham inden for fortolkningsvidenskaberne, hvor man lægger vægt på subjektets oplevelser og fortolkning heraf. Der hersker derfor ikke hos Pløger en ontologisk universel sandhed, men snarere en forståelse af hvordan individernes erfaring og oplevede livsverden i samfundet har betydning for skabelsen af det gode byrum. Pløger bruges derfor også som et analyseredskab, men kan samtidig også give os en dybere forklaring af det gode byrum end det fysiske niveau, som ses hos Gehl. Med udgangspunkt i vores ontologiske og epistemologiske grundantagelser kan Gehls analyseramme ikke i sammenhæng med vores empiri alene besvare vores problemstilling. Pløgers teoretisering hjælper os derfor med at give en forståelse for beboernes oplevelser af byrummet, og på denne måde kan vi fortolke på deres oplevede livsverden i forhold til planlægningen af byrummet i Sluseholmen. 2.4 Empiri Et casestudium af Sluseholmen Vi benytter det nybyggede område Sluseholmen i Københavns Sydhavn som praktisk eksempel på nyere byplanlægning i forhold til projektets problemstilling. Dette skyldes, at det konkrete eksempel netop kan give nogle erfaringer i den aktuelle kontekst, som teorien ikke i samme grad kan udtrykke. Den konkrete case vil derfor blive analyseret i 19

20 samspil med de teoretiske forforståelser for bedst muligt at kunne undersøge projektets problemformulering. At vi vælger at undersøge det specifikke område Sluseholmen, skyldes, at dette er et nyt og moderne område, der ikke i samme grad har været udsat for mange undersøgelser, som det for eksempel ses af Ørestaden og diverse kvarterløft af Københavns gamle brokvarterer. Dermed bliver det interessant at finde ud af, hvordan beboere i Sluseholmen oplever det planlagte byrum for at kunne opløfte dette til en generel antagelse om, hvordan moderne byrum kan planlægges, og hvori grænserne for byplanlægning befinder sig. Det er hermed relevant at undersøge Sluseholmens byrum i forhold til planlægning af fremtidige byrum, hvor de samme grundelementer som for eksempel vand og alsidig arkitektur også medtænkes i planlægningen. Dette betyder, at projektets perspektiver i princippet ville kunne inddrages i fremtidig byplanlægning, idet der bliver undersøgt, hvorledes et moderne byrum fungerer. Her bliver der lagt fokus på beboernes opfattelse af byrummet i Sluseholmen, som ét af byplanlægningens mange aspekter. Dermed åbner casen op for, at vi overordnet kan trække tråde til grænserne for moderne byplanlægning med udgangspunkt i det sociokulturelle aspekter. Rent empirisk laves der førstehåndsempiri, som består af kvalitative interviews med udvalgte beboere i Sluseholmen for at forstå deres livsverden og opfattelse af det gode byrum. Endvidere benyttes også indsamlede dokumenter, som omhandler visioner og planer for Sluseholmen. Her foretages en kvalitetsvurdering af de enkelte dokumenter for at sikre projektets validitet. At benytte forskellige datakilder og dermed ikke kun for eksempel interviews sikrer, at man kommer omkring casen på flere niveauer (Rendtorff 2007: 248) Kvalitative interviews I forsøg på at afdække beboernes oplevelse og opfattelse af byrummet i Sluseholmen benytter vi kvalitative interviews som empiri. Idet projektet har fokus på beboernes oplevelse af byrummet og den arkitektoniske udformnings påvirkning af individernes livsverden, findes netop denne metode anvendelig. Det kvalitative interview har til formål at danne et billede af interviewpersonens livsverden, der beskriver dennes 20

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere