Strategi for Danske Advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Danske Advokater"

Transkript

1 Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel vil de underliggende handlingsplaner for hvert enkelt år indeholde den konkrete udmøntning af strategien med konkrete indsats- og resultatmål som skal være bestyrelsens og administrationens arbejdsredskab i det daglige. Strategien tager afsæt i Danske Advokaters Idégrundlag, som det er udtrykt i mission, vision og værdier, og målet er naturligvis, at alle de aktiviteter, som vi sætter i gang i Danske Advokater, har en tydelig kobling til Danske Advokaters mission om at udvikle og styrke advokatbranchen i Danmark. Strategien vil blive taget op til revision senest i Idégrundlag 2.1. Missionen Danske Advokater er den forening, hvor danske advokatvirksomheder i fællesskab arbejder for at udvikle og styrke advokatbranchen og den enkelte virksomhed til gavn såvel for branchen som for samfundet Visionen Danske Advokater samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling, varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

2 2.3. Værdierne Danske Advokater arbejder til stadighed for, at foreningen skal være: Uafhængig Demokratisk og gennemsigtig Tilgængelig og Troværdig 3. Overordnede mål Som brancheforening skal Danske Advokater styrke den enkelte medlemsvirksomhed ved at være advokatbranchens stærke talerør, herunder være den markante politiske aktør og interessevaretager, som altid søger at opnå bedst mulige vilkår for den selvstændige, uafhængige advokat, repræsentere advokatvirksomhederne i erhvervs- og branchepolitiske forhold over for ministerier, domstole m.m., være meningsdannende inden for advokatbranchen og være den naturlige samarbejdspartner/modspiller for markedets øvrige aktører og foreninger, ministerier, FSR, DE osv. Som brancheforening skal Danske Advokater skabe optimale rammer for, at advokatvirksomhederne kan yde kunderne bedst mulig interessevaretagelse og dermed udbygge branchens placering i markedet, herunder sikre en høj etik og troværdighed sikre tillid og tryghed omkring rådgivningen og opgavevaretagelsen medvirke til at synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen styrke den enkelte advokatvirksomhed ved rekruttering, uddannelse og fastholdelse af de bedste kompetencer, understøtte udviklingen af nye kundeprodukter og nytænkning og producere og formidle brancheinformation til både medlemmer og kunder Danske Advokater skal i sit virke være handlekraftig, kompetent og efterleve foreningens værdier. 4. Ny struktur i advokatverdenen Danske Advokater blev stiftet i 2008 som den første og eneste erhvervsorganisation for advokatvirksomhederne. Indtil da havde advokaterne i Danmark alene været samlet i Advokatsamfundet, der med obligatorisk medlemskab og administrationen af tildelingen af advokatbestallinger som et af sine ansvarsområder, automatisk havde alle landets advokater som medlemmer. 2/11

3 Ved en ændring af retsplejeloven i 2007 vedtog Folketinget at adskille kontrollen med overholdelsen af de særlige advokatpligter, som ligger i Advokatsamfundet, fra rollen som varetager af danske advokatvirksomheders erhvervspolitiske- og kommercielle interesser. Som en udløber af denne adskillelse dannedes Danske Advokater med fokus på de erhvervspolitiske- og kommercielle interesser for advokatvirksomhederne og med frivilligt medlemskab. Som erhvervsorganisation har Danske Advokater to hovedopgaver: 1. Danske Advokater skal varetage sine medlemmers erhvervspolitiske interesser over for politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere, der øver indflydelse på vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark 2. Danske Advokater skal være med til at udvikle advokaterhvervet i Danmark, således at branchen kan fastholde og udbygge sin position som stedet, hvor den højt fagligt kvalificerede, uafhængige juridiske rådgivning er samlet. Samtidig er det organisationens opgave at anvise nye og innovative måder at udvikle forretningsgrundlaget på, således at der også i fremtiden er et sundt grundlag for at drive advokatvirksomhed i Danmark. 5. Danske Advokater og samarbejdet Danske Advokater er en uafhængig erhvervsorganisation, som ikke har eller søger medlemskab af en hovederhvervsorganisation. Danske Advokater er ikke en arbejdsgiverorganisation og har derfor ingen rolle at spille i forhold til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkårene i branchen, overenskomster eller lignende. Danske Advokater vil dog stille sin viden om den økonomiske udvikling i branchen, herunder relevante nøgletal og statistikker, til rådighed for medlemmerne. I Danske Advokater vil vi søge samarbejde med et bredt udsnit af erhvervsorganisationer ud fra en filosofi om at søge indflydelsen og samarbejdet, der hvor det i hvert enkelt tilfælde er bedst egnet til at fremme Danske Advokaters medlemmers interesser. Også samarbejdet med Advokatsamfundet vil få høj prioritet fremover. Udgangspunktet for samarbejdet er en klar, fælles forståelse af den arbejdsdeling, der er opstået efter ændringen af retsplejeloven og dannelsen af Danske Advokater, jf. figur 1. 3/11

4 Figur 1. Rollefordelingen mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet Da Advokatsamfundets opgaver i høj grad påvirker vilkårene for at drive advokatvirksomhed, ønsker Danske Advokater at spille aktivt sammen med Advokatsamfundet på disse områder. Dialog og samarbejde med Foreningen af Ansatte Advokater og Advokatfuldmægtige (FAAF) og med Foreningen af Virksomhedsjurister er væsentligt for Danske Advokater. Medlemmerne af disse foreninger er ansatte hos eller nære samarbejdspartnere med Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og de er derfor på forskellig vis med til at præge udviklingen af advokaterhvervet i Danmark. For Danske Advokater er det væsentligt at få formaliseret og udbygget den internationale dialog. Det gælder i forhold til Danske Advokaters søsterorganisationer i Norden, Europa og resten af verden, og det gælder i forhold til interessevaretagelsen i forhold til EU og EU's institutioner. Danske Advokater skal derfor repræsenteres i de internationale fora, hvor erhvervets udvikling drøftes. Det gælder i første række IBA og CCBE. 4/11

5 6. Danske Advokater og medlemskabet Danske Advokater er erhvervsorganisationen for advokatvirksomheder i Danmark. Medlemskab er frivilligt, men det er organisationens mål at repræsentere den helt overvejende del af branchen fra de største virksomheder over de store og mellemstore generelle og specialiserede huse til de mange mindre advokatvirksomheder, som udgør en ganske væsentlig del af erhvervet. Det betyder også, at det er organisationens mål at være landsdækkende med en klar tilstedeværelse også uden for de større byer. Størrelse er ikke uden videre et mål i sig selv, men et klart middel til at opnå den legitimitet og tyngde, der gør Danske Advokater i stand til at tale med vægt i alle de sammenhænge, hvor bl.a. vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark bliver påvirket. Danske Advokater har som mål at repræsentere så stor en del af advokaterhvervet i Danmark, at 90 pct. af samtlige advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i advokatvirksomheder, er tilknyttet organisationen via deres advokatvirksomheds medlemskab. Medlemskab af Danske Advokater skal for den enkelte advokatvirksomhed opleves som både værdifuldt og nødvendigt hvad enten der er tale om en stor eller en mindre advokatvirksomhed. Værdien skal bl.a. opleves i kraft af de konkrete ydelser og services, som man modtager fra Danske Advokater som medlem eller som man har adgang til at købe til særlig medlemspris. Men virksomhederne skal også opleve værdien af, at Danske Advokater konkret er med til at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed - både gennem sit politiske arbejde og via vores synlighed i medierne. Synligheden er med til at udvikle og forbedre advokatvirksomhedernes image og fastholde forbrugere og virksomheders forståelse af betydningen af fagligt kvalificeret, uafhængig rådgivning. Medlemskabet skal opleves som nødvendigt, fordi den fortsatte udvikling af branchen fordrer vilje og lyst til at tage aktivt del i det branchepolitiske arbejde ved at stille sine ressourcer til rådighed for fællesskabet. Det gøres mest direkte via kontingentbetalingen, men også ved den tid og viden, som mange kolleger stiller til rådighed for det faglige og politiske arbejde. Sandheden er jo, at der i første række ikke er andre end de danske advokatvirksomheder selv, der har en direkte interesse i at udvikle erhvervet og også sikre advokatvirksomhederne den helt særlige placering, som vi mener, de bør have, i forhold til de mange andre rådgivere, der kæmper om 5/11

6 forbrugernes og erhvervslivets gunst. Nødvendigheden af medlemskabet hviler på noget så grundlæggende og på sin vis enkelt som solidaritet og gensidig forpligtelse. Værdien for den enkelte advokatvirksomhed af medlemskabet kan og skal ikke bare gøres op i et regneark, og betydningen af de politiske landvindinger kan være år om at vise sig. Men i en højt specialiseret branche, hvor virksomhederne selv finansierer det meste, inkl. grunduddannelsen af medarbejderne, er der mange gode grunde til at stå sammen om at sikre branchen en sund fremtid både når det gælder indflydelse og indtjening. 7. Medlemsdemokrati og samarbejde med specialforeningerne Danske Advokater er en demokratisk forening, der tager den demokratiske indflydelse alvorligt. Den direkte vej til demokratisk indflydelse er gennem den formelle organisatoriske opbygning med generalforsamlingen som foreningens højeste myndighed. Medlemmerne vælger Danske Advokaters formand og repræsentantskab, og repræsentantskabet vælger foreningens bestyrelse. Repræsentantskabet mødes flere gange om året med bestyrelse og direktion for at tage stilling til mere principielle spørgsmål og lægge retningen for Danske Advokaters udvikling. Danske Advokaters bestyrelse og formand fungerer som en aktiv sparringspartner for den daglige ledelse af foreningen og har via deres tætte kontakt med medlemmerne til opgave at sikre en tydelig dialog og forventningsafstemning med medlemmerne om foreningens retning og prioriteringer. Ved siden af det formelle medlemsdemokrati har Danske Advokater nedsat en lang række fagudvalg inden for de mange forskellige advokatfaglige specialer. Disse udvalg er helt centrale for Danske Advokaters evne til til stadighed at varetage medlemmernes politiske interesser på bedste vis, og understøttelsen af deres arbejde prioriteres højt i Danske Advokater. Danske Advokater søger et tæt samarbejde med de ca. 20 specialforeninger for advokater, der findes i Danmark. Langt hovedparten af dem har i dag indgået egentlige aftaler med Danske Advokater, som både indebærer, at Danske Advokater står for administrationen af disse foreninger, og som samtidig har sikret en direkte og vigtig kobling mellem Danske Advokaters fagudvalg og de enkelte specialforeninger enten via integration i eller samarbejdsaftaler med Danske Advokater. Formålet med det tætte samarbejde mellem specialforeningerne og Danske Advokater er at sikre advokaterhvervet en større erhvervspolitisk indflydelse. Derfor er et væsentligt element i Danske Advokaters strategi at medvirke til, at specialforeningerne i højere grad fokuserer på, hvordan deres interesser og 6/11

7 viden kan medvirke til at fremme advokatvirksomhedernes placering som erhverv. Danske Advokater skal i samarbejde med specialforeningerne føre branchepolitik både generelt og inden for de enkelte advokatspecialer. Det fordrer en større fokus på det rent politiske arbejde et fokus som vil have en klar prioritet fra Danske Advokaters side. Danmark har i dag 23 Advokatforeninger, som samler advokatvirksomhederne lokalt og regionalt som regel efter retskredsene. Det er Danske Advokaters ambition at få etableret et tættere samarbejde med Advokatforeningerne og at medvirke til, at der er aktive advokatforeninger i samtlige retskredse. Svarene på mange af de udfordringer, som branchen kommer til at stå over for i de kommende år, vil være afhængige af et nært lokalt og regionalt samarbejde mellem advokatvirksomhederne. Det er Danske Advokaters ønske at være med til at sikre grundlaget for dette samarbejde. 8. Danske Advokater og den erhvervspolitiske interessevaretagelse Som erhvervsorganisation er det Danske Advokaters fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser over for alle relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere på de mange områder, der påvirker mulighederne for at drive advokatvirksomhed i Danmark. Det gælder på de områder, der helt målrettet påvirker vilkårene for at drive advokatvirksomhed. Det kan fx være på spørgsmål vedrørende salærfastsættelse, retshjælps- og fri processager, domstolenes sagsbehandling og sagsbehandlingstider, kravene til uddannelse af advokatfuldmægtige og uddannelsesniveauet for de jurister, der dimmiterer fra universiteterne. Det gælder også for de vilkår, der påvirker de forskellige advokatfaglige specialer. Mange af de forslag til lov- og regelændringer, som vi præsenteres for, vedrører særlige fagområder, hvor vi via fagudvalgenes indsigt kan påvirke reglernes endelige udformning i en retning, som er bedre for både advokatvirksomhederne, borgerne og erhvervslivet. Ofte kan afsættet være højt specialiseret, men resultaterne være til gavn for alle advokatvirksomheder, der kommer i berøring med de pågældende love og regler. Men interessevaretagelsen kan også gælde i forhold til en række af de mere almene politiske beslutninger, som påvirker medlemsvirksomhederne. Det gælder fx vedtagelsen af nye eller ændrede skatteregler og fradragsmuligheder og det generelle uddannelsesniveau i Danmark, hvor veluddannede unge med både motivation og kompetencer er det væsentligste råstof for branchen. Men det gælder fx også udviklingen af konkurrenceklimaet i Danmark og den generelle erhvervsliberalisering, som kan gøre det lettere for andre typer virksomheder at træde ind på advokatvirksomhedernes traditionelle 7/11

8 enemærker. Her er det Danske Advokaters opgave at sikre, at beslutningstagerne har et nuanceret billede af balancen mellem den frie konkurrence, som Danske Advokater hylder, og de særlige vilkår, der er gældende for udøvelse af erhvervet i Danmark gennem reguleringen i retsplejeloven. Samtidig er det Danske Advokaters opgave at stille advokatvirksomhedernes viden og ekspertise til rådighed i lovgivningsprocessen og den politiske beslutningstagen i øvrigt for at være med til at påvirke lovgiver i retning af lovgivning, der er konsistent, af høj kvalitet og mulig at efterleve for virksomheder og borgere og at administrere for myndighederne. Lovforberedende udvalg, betænkninger, høringer mv. er alle elementer i den proces, der fører frem til udarbejdelsen og vedtagelsen af lovforslag i Danmark. Det er Danske Advokaters ambition at være en væsentlig aktør i denne proces på områder, der påvirker advokatvirksomhedernes arbejde, ved at sikre, at vi bliver inddraget i disse processer så tidligt, at vi har en reel mulighed for at præge det lovforberedende arbejde mv. I den forbindelse er Danske Advokaters fagudvalg en helt afgørende ressource, fordi meget lovforberedende arbejde er så fagligt specialiseret, at der kræves dyb faglig indsigt for at kunne medvirke på en måde, som gør det muligt at tale med vægt og påvirke beslutningsprocesserne. Det er derfor Danske Advokaters ambition at inddrage fagudvalgene så meget som muligt i dette arbejde. 9. Uddannelse og services Danske Advokater skal være landets førende udbyder af efteruddannelse til advokater og deres medarbejdere. En klar forudsætning for at udvikle branchen er, at virksomhederne er fagligt opdaterede og med mellemrum lader sig inspirere af ny, relevant viden inden for deres fagområder. Danske Advokater vil stille denne viden til rådighed for medlemmer og ikkemedlemmer gennem et alsidigt kursusudbud. Det er også Danske Advokaters opgave at være på forkant rent uddannelsesmæssigt. Vi skal være først med de nye uddannelsestilbud også på felter, som der ikke er tradition for at udbyde kurser inden for. Samtidig vil Danske Advokater stille andre kommercielle fordele til rådighed for medlemmerne med særlig fokus på de ydelser og services, der letter eller billiggør driften af advokatvirksomheden. Det gælder f.eks. annoncering efter arbejdskraft via jobportalen Advojob eller adgangen til rabatter på telefoni og forsikringer. Nye produkter og ydelser vil komme til alle med fokus på driften af advokatvirksomhed. 8/11

9 10. Synlighed og troværdighed Som ny organisation er det afgørende at opbygge både synlighed og troværdighed. To kvaliteter, som det er væsentligt sværere at opbygge i samklang end hver for sig. Redskaberne er tydelig og troværdig kommunikation. Det betyder i praksis, at vi skal stille os til rådighed for medierne i sager, hvor branchen eller en del af branchen har en klar interesse. Enten ved selv at forsøge at sælge en historie, eller ved at reagere hurtigt, når henvendelsen kommer. Danske Advokater skal opbygge et stærkt netværk i medierne, så deres kendskab til Danske Advokater bliver stort nok til at sikre, at vi er det helt naturlige sted for pressen at henvende sig, når de vil vide om branchens udvikling eller holdninger. Mediebilledet i Danmark er mangfoldigt, og Danske Advokater skal være til stede alle de steder, hvor vi med troværdighed kan få præsenteret Danske Advokaters synspunkter. Troværdighed er tæt knyttet til evnen til at demonstrere en tydelig og indgående viden om det, man udtaler sig om, koblet til en vis evne til at formidle stoffet. Denne viden og evne skal findes hos medlemmerne af Danske Advokaters fagudvalg og/eller i specialforeningerne. Det betyder også, at udvalgene og specialforeningerne selv har et ansvar for at tænke medie- og synlighedsvinklen ind i deres mange initiativer. Så er det Danske Advokaters opgave at hjælpe til med at sælge historien. Troværdighed underbygges også af evnen til at være konkret og præsentere eksempler i medierne. Også her er Danske Advokater afhængige af medlemmernes villighed til selv at stille op, når deres konkrete oplevelser kan benyttes til at tale branchens sag. Som ny organisation tager vi også de nye medier til os i målet om troværdig synlighed. Det betyder, at Danske Advokaters hjemmeside til stadighed skal indeholde historier, som præsenterer branchen og nogle af de udfordringer, som vi tumler med, samtidig med at den skal give Danske Advokaters mening til kende i forhold til aktuelle politiske spørgsmål af direkte relevans for branchen. Jævnlige undersøgelser af medlemmernes vurdering af udviklingen i branchen skal udgøre en troværdig underbygning af de synspunkter, vi som erhvervsorganisation bringer til torvs. 9/11

10 11. Danske Advokater står for innovation og forretningsudvikling En væsentlig rolle for Danske Advokater som erhvervsorganisation er at være med til at udvikle advokaterhvervet i Danmark. Vi skal stå i spidsen for nytænkningen. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på innovation og forretningsudvikling både når det gælder produkter, processer og holdninger. Skal vi kunne udvikle os som branche, er det nødvendigt at dele erfaringer og ideer med hinanden. Det fordrer en ny åbenhed over for hinanden og over for omverdenen - som Danske Advokater som branchens organisation gerne vil stå i spidsen for. At det kan føre til fejl og u-vendinger er en naturlig del af innovationsprocessen og det skal advokatvirksomhederne også være parate til at acceptere. Det klassiske billede af et advokatkontor er i opbrud. Rekruttering og fastholdelse skal i centrum i en situation, hvor for mange af de medarbejdere, som advokatvirksomhederne gerne vil holde på, forlader branchen. Det skyldes bl.a. arbejdsvilkår og tider og medarbejdernes opfattelse af ledelsen i virksomhederne. Da en række advokater i de kommende år forlader branchen på grund af alder, er der et særligt stort behov for at reducere afvandringen fra virksomhederne og udvikle modeller til generationsskifte af advokatvirksomheder, som kan gøre det attraktivt at overtage en advokatvirksomhed. Den geografiske udbredelse af advokatvirksomheder i Danmark udgør en særlig udfordring både som følge af de generelle tendenser til centralisering og af konsekvenserne af retskredsreformen, der har reduceret antallet af retskredse i Danmark fra 82 til 24. Gennem en målrettet satsning på innovation og forretningsudvikling skal Danske Advokater være med til at vise vejen til fremtidens advokatkontor. Det gælder både selve virksomhedsdriften og udviklingen af nye forretningsområder, som advokatvirksomhederne kan tilbyde deres kunder. Her er det Danske Advokaters opgave at trække på de nyeste erfaringer fra både andre erhverv og andre lande, så de bedste ideer kan implementeres hos Danske Advokaters medlemmer. Specialiseringsgraden i advokaterhvervet er stigende på en lang række områder. Det fører bl.a. til udbredelsen af certificeringsordninger, der skal være med til synliggøre de særligt specialiserede advokater inden for bestemte områder. Om specialiseringen skal formaliseres i form af egentlige advokatfaglige specialer med autorisation i lighed med f. eks. speciallægebegrebet og med mulighed for at blive specialist i almen jura 10/11

11 er et af de emner, der formentlig vil komme på dagsordnen i de kommende år. Det er Danske Advokaters opgave at tilvejebringe en så detaljeret viden om advokaterhvervet i Danmark, at en langt mere professionel analyse af erhvervets stærke og svage sider bliver muliggjort. Første skridt vil være udviklingen af et sæt centrale nøgletal for branchen, som både gør os i stand til at forstå branchens egne stærke og svage sider, og som gør det muligt at måle virksomhedernes præstation op imod de øvrige videnserhverv. De analytiske værktøjer skal samtidig gøre det muligt for den enkelte advokatvirksomhed at få et tydeligere billede af dens position på markedet, end det lader sig gøre i dag. Udviklingen af advokaterhvervet i Danmark sker også gennem konkret rådgivning over for den enkelte medlemsvirksomhed. I dag rådgiver Danske Advokater primært om it-anvendelsen i branchen, men i fremtiden vil nye områder kunne komme til, i takt med at de identificeres som led i det strukturerede arbejde med forretningsudvikling. Det kan fx være inden for generationsskifte eller salg af nye ydelser. 12. Afslutning Som brancheorganisation for Danmarks advokatvirksomheder er der masser af arbejdsopgaver at tage fat på også mange, som ikke har været nævnt her. Og udviklingen vil helt sikkert tilsige, at Danske Advokater løfter nye opgaver, som ikke var tænkt med, da denne strategiplan blev skrevet. Advokatvirksomhederne i Danske Advokater har et medansvar for samfundsudviklingen. Både gennem den engagerede og ansvarlige måde, vi driver vores virksomheder på og gennem den måde vi agerer som samlet branche. Derfor har Danske Advokater en klar opgave i aktivt at være med til at præge udviklingen i Danmark både inden for advokaterhvervet og bredere politisk. 11/11

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen ØGLEORD AMLE AUTOBRANCHEN ROVÆRDIGHED >: ilbranchen Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen èê Autobranchen er kendetegnet ved at rumme mange og forskelligartede virksomheder.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Få en konto i Danske Speditørers vidensbank En bank der indeholder viden og rådgivning der målrettet arbejder for at skabe de bedste rammer, forhold og

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere