Strategi for Danske Advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Danske Advokater"

Transkript

1 Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel vil de underliggende handlingsplaner for hvert enkelt år indeholde den konkrete udmøntning af strategien med konkrete indsats- og resultatmål som skal være bestyrelsens og administrationens arbejdsredskab i det daglige. Strategien tager afsæt i Danske Advokaters Idégrundlag, som det er udtrykt i mission, vision og værdier, og målet er naturligvis, at alle de aktiviteter, som vi sætter i gang i Danske Advokater, har en tydelig kobling til Danske Advokaters mission om at udvikle og styrke advokatbranchen i Danmark. Strategien vil blive taget op til revision senest i Idégrundlag 2.1. Missionen Danske Advokater er den forening, hvor danske advokatvirksomheder i fællesskab arbejder for at udvikle og styrke advokatbranchen og den enkelte virksomhed til gavn såvel for branchen som for samfundet Visionen Danske Advokater samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling, varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

2 2.3. Værdierne Danske Advokater arbejder til stadighed for, at foreningen skal være: Uafhængig Demokratisk og gennemsigtig Tilgængelig og Troværdig 3. Overordnede mål Som brancheforening skal Danske Advokater styrke den enkelte medlemsvirksomhed ved at være advokatbranchens stærke talerør, herunder være den markante politiske aktør og interessevaretager, som altid søger at opnå bedst mulige vilkår for den selvstændige, uafhængige advokat, repræsentere advokatvirksomhederne i erhvervs- og branchepolitiske forhold over for ministerier, domstole m.m., være meningsdannende inden for advokatbranchen og være den naturlige samarbejdspartner/modspiller for markedets øvrige aktører og foreninger, ministerier, FSR, DE osv. Som brancheforening skal Danske Advokater skabe optimale rammer for, at advokatvirksomhederne kan yde kunderne bedst mulig interessevaretagelse og dermed udbygge branchens placering i markedet, herunder sikre en høj etik og troværdighed sikre tillid og tryghed omkring rådgivningen og opgavevaretagelsen medvirke til at synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen styrke den enkelte advokatvirksomhed ved rekruttering, uddannelse og fastholdelse af de bedste kompetencer, understøtte udviklingen af nye kundeprodukter og nytænkning og producere og formidle brancheinformation til både medlemmer og kunder Danske Advokater skal i sit virke være handlekraftig, kompetent og efterleve foreningens værdier. 4. Ny struktur i advokatverdenen Danske Advokater blev stiftet i 2008 som den første og eneste erhvervsorganisation for advokatvirksomhederne. Indtil da havde advokaterne i Danmark alene været samlet i Advokatsamfundet, der med obligatorisk medlemskab og administrationen af tildelingen af advokatbestallinger som et af sine ansvarsområder, automatisk havde alle landets advokater som medlemmer. 2/11

3 Ved en ændring af retsplejeloven i 2007 vedtog Folketinget at adskille kontrollen med overholdelsen af de særlige advokatpligter, som ligger i Advokatsamfundet, fra rollen som varetager af danske advokatvirksomheders erhvervspolitiske- og kommercielle interesser. Som en udløber af denne adskillelse dannedes Danske Advokater med fokus på de erhvervspolitiske- og kommercielle interesser for advokatvirksomhederne og med frivilligt medlemskab. Som erhvervsorganisation har Danske Advokater to hovedopgaver: 1. Danske Advokater skal varetage sine medlemmers erhvervspolitiske interesser over for politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere, der øver indflydelse på vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark 2. Danske Advokater skal være med til at udvikle advokaterhvervet i Danmark, således at branchen kan fastholde og udbygge sin position som stedet, hvor den højt fagligt kvalificerede, uafhængige juridiske rådgivning er samlet. Samtidig er det organisationens opgave at anvise nye og innovative måder at udvikle forretningsgrundlaget på, således at der også i fremtiden er et sundt grundlag for at drive advokatvirksomhed i Danmark. 5. Danske Advokater og samarbejdet Danske Advokater er en uafhængig erhvervsorganisation, som ikke har eller søger medlemskab af en hovederhvervsorganisation. Danske Advokater er ikke en arbejdsgiverorganisation og har derfor ingen rolle at spille i forhold til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkårene i branchen, overenskomster eller lignende. Danske Advokater vil dog stille sin viden om den økonomiske udvikling i branchen, herunder relevante nøgletal og statistikker, til rådighed for medlemmerne. I Danske Advokater vil vi søge samarbejde med et bredt udsnit af erhvervsorganisationer ud fra en filosofi om at søge indflydelsen og samarbejdet, der hvor det i hvert enkelt tilfælde er bedst egnet til at fremme Danske Advokaters medlemmers interesser. Også samarbejdet med Advokatsamfundet vil få høj prioritet fremover. Udgangspunktet for samarbejdet er en klar, fælles forståelse af den arbejdsdeling, der er opstået efter ændringen af retsplejeloven og dannelsen af Danske Advokater, jf. figur 1. 3/11

4 Figur 1. Rollefordelingen mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet Da Advokatsamfundets opgaver i høj grad påvirker vilkårene for at drive advokatvirksomhed, ønsker Danske Advokater at spille aktivt sammen med Advokatsamfundet på disse områder. Dialog og samarbejde med Foreningen af Ansatte Advokater og Advokatfuldmægtige (FAAF) og med Foreningen af Virksomhedsjurister er væsentligt for Danske Advokater. Medlemmerne af disse foreninger er ansatte hos eller nære samarbejdspartnere med Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og de er derfor på forskellig vis med til at præge udviklingen af advokaterhvervet i Danmark. For Danske Advokater er det væsentligt at få formaliseret og udbygget den internationale dialog. Det gælder i forhold til Danske Advokaters søsterorganisationer i Norden, Europa og resten af verden, og det gælder i forhold til interessevaretagelsen i forhold til EU og EU's institutioner. Danske Advokater skal derfor repræsenteres i de internationale fora, hvor erhvervets udvikling drøftes. Det gælder i første række IBA og CCBE. 4/11

5 6. Danske Advokater og medlemskabet Danske Advokater er erhvervsorganisationen for advokatvirksomheder i Danmark. Medlemskab er frivilligt, men det er organisationens mål at repræsentere den helt overvejende del af branchen fra de største virksomheder over de store og mellemstore generelle og specialiserede huse til de mange mindre advokatvirksomheder, som udgør en ganske væsentlig del af erhvervet. Det betyder også, at det er organisationens mål at være landsdækkende med en klar tilstedeværelse også uden for de større byer. Størrelse er ikke uden videre et mål i sig selv, men et klart middel til at opnå den legitimitet og tyngde, der gør Danske Advokater i stand til at tale med vægt i alle de sammenhænge, hvor bl.a. vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark bliver påvirket. Danske Advokater har som mål at repræsentere så stor en del af advokaterhvervet i Danmark, at 90 pct. af samtlige advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i advokatvirksomheder, er tilknyttet organisationen via deres advokatvirksomheds medlemskab. Medlemskab af Danske Advokater skal for den enkelte advokatvirksomhed opleves som både værdifuldt og nødvendigt hvad enten der er tale om en stor eller en mindre advokatvirksomhed. Værdien skal bl.a. opleves i kraft af de konkrete ydelser og services, som man modtager fra Danske Advokater som medlem eller som man har adgang til at købe til særlig medlemspris. Men virksomhederne skal også opleve værdien af, at Danske Advokater konkret er med til at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed - både gennem sit politiske arbejde og via vores synlighed i medierne. Synligheden er med til at udvikle og forbedre advokatvirksomhedernes image og fastholde forbrugere og virksomheders forståelse af betydningen af fagligt kvalificeret, uafhængig rådgivning. Medlemskabet skal opleves som nødvendigt, fordi den fortsatte udvikling af branchen fordrer vilje og lyst til at tage aktivt del i det branchepolitiske arbejde ved at stille sine ressourcer til rådighed for fællesskabet. Det gøres mest direkte via kontingentbetalingen, men også ved den tid og viden, som mange kolleger stiller til rådighed for det faglige og politiske arbejde. Sandheden er jo, at der i første række ikke er andre end de danske advokatvirksomheder selv, der har en direkte interesse i at udvikle erhvervet og også sikre advokatvirksomhederne den helt særlige placering, som vi mener, de bør have, i forhold til de mange andre rådgivere, der kæmper om 5/11

6 forbrugernes og erhvervslivets gunst. Nødvendigheden af medlemskabet hviler på noget så grundlæggende og på sin vis enkelt som solidaritet og gensidig forpligtelse. Værdien for den enkelte advokatvirksomhed af medlemskabet kan og skal ikke bare gøres op i et regneark, og betydningen af de politiske landvindinger kan være år om at vise sig. Men i en højt specialiseret branche, hvor virksomhederne selv finansierer det meste, inkl. grunduddannelsen af medarbejderne, er der mange gode grunde til at stå sammen om at sikre branchen en sund fremtid både når det gælder indflydelse og indtjening. 7. Medlemsdemokrati og samarbejde med specialforeningerne Danske Advokater er en demokratisk forening, der tager den demokratiske indflydelse alvorligt. Den direkte vej til demokratisk indflydelse er gennem den formelle organisatoriske opbygning med generalforsamlingen som foreningens højeste myndighed. Medlemmerne vælger Danske Advokaters formand og repræsentantskab, og repræsentantskabet vælger foreningens bestyrelse. Repræsentantskabet mødes flere gange om året med bestyrelse og direktion for at tage stilling til mere principielle spørgsmål og lægge retningen for Danske Advokaters udvikling. Danske Advokaters bestyrelse og formand fungerer som en aktiv sparringspartner for den daglige ledelse af foreningen og har via deres tætte kontakt med medlemmerne til opgave at sikre en tydelig dialog og forventningsafstemning med medlemmerne om foreningens retning og prioriteringer. Ved siden af det formelle medlemsdemokrati har Danske Advokater nedsat en lang række fagudvalg inden for de mange forskellige advokatfaglige specialer. Disse udvalg er helt centrale for Danske Advokaters evne til til stadighed at varetage medlemmernes politiske interesser på bedste vis, og understøttelsen af deres arbejde prioriteres højt i Danske Advokater. Danske Advokater søger et tæt samarbejde med de ca. 20 specialforeninger for advokater, der findes i Danmark. Langt hovedparten af dem har i dag indgået egentlige aftaler med Danske Advokater, som både indebærer, at Danske Advokater står for administrationen af disse foreninger, og som samtidig har sikret en direkte og vigtig kobling mellem Danske Advokaters fagudvalg og de enkelte specialforeninger enten via integration i eller samarbejdsaftaler med Danske Advokater. Formålet med det tætte samarbejde mellem specialforeningerne og Danske Advokater er at sikre advokaterhvervet en større erhvervspolitisk indflydelse. Derfor er et væsentligt element i Danske Advokaters strategi at medvirke til, at specialforeningerne i højere grad fokuserer på, hvordan deres interesser og 6/11

7 viden kan medvirke til at fremme advokatvirksomhedernes placering som erhverv. Danske Advokater skal i samarbejde med specialforeningerne føre branchepolitik både generelt og inden for de enkelte advokatspecialer. Det fordrer en større fokus på det rent politiske arbejde et fokus som vil have en klar prioritet fra Danske Advokaters side. Danmark har i dag 23 Advokatforeninger, som samler advokatvirksomhederne lokalt og regionalt som regel efter retskredsene. Det er Danske Advokaters ambition at få etableret et tættere samarbejde med Advokatforeningerne og at medvirke til, at der er aktive advokatforeninger i samtlige retskredse. Svarene på mange af de udfordringer, som branchen kommer til at stå over for i de kommende år, vil være afhængige af et nært lokalt og regionalt samarbejde mellem advokatvirksomhederne. Det er Danske Advokaters ønske at være med til at sikre grundlaget for dette samarbejde. 8. Danske Advokater og den erhvervspolitiske interessevaretagelse Som erhvervsorganisation er det Danske Advokaters fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser over for alle relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere på de mange områder, der påvirker mulighederne for at drive advokatvirksomhed i Danmark. Det gælder på de områder, der helt målrettet påvirker vilkårene for at drive advokatvirksomhed. Det kan fx være på spørgsmål vedrørende salærfastsættelse, retshjælps- og fri processager, domstolenes sagsbehandling og sagsbehandlingstider, kravene til uddannelse af advokatfuldmægtige og uddannelsesniveauet for de jurister, der dimmiterer fra universiteterne. Det gælder også for de vilkår, der påvirker de forskellige advokatfaglige specialer. Mange af de forslag til lov- og regelændringer, som vi præsenteres for, vedrører særlige fagområder, hvor vi via fagudvalgenes indsigt kan påvirke reglernes endelige udformning i en retning, som er bedre for både advokatvirksomhederne, borgerne og erhvervslivet. Ofte kan afsættet være højt specialiseret, men resultaterne være til gavn for alle advokatvirksomheder, der kommer i berøring med de pågældende love og regler. Men interessevaretagelsen kan også gælde i forhold til en række af de mere almene politiske beslutninger, som påvirker medlemsvirksomhederne. Det gælder fx vedtagelsen af nye eller ændrede skatteregler og fradragsmuligheder og det generelle uddannelsesniveau i Danmark, hvor veluddannede unge med både motivation og kompetencer er det væsentligste råstof for branchen. Men det gælder fx også udviklingen af konkurrenceklimaet i Danmark og den generelle erhvervsliberalisering, som kan gøre det lettere for andre typer virksomheder at træde ind på advokatvirksomhedernes traditionelle 7/11

8 enemærker. Her er det Danske Advokaters opgave at sikre, at beslutningstagerne har et nuanceret billede af balancen mellem den frie konkurrence, som Danske Advokater hylder, og de særlige vilkår, der er gældende for udøvelse af erhvervet i Danmark gennem reguleringen i retsplejeloven. Samtidig er det Danske Advokaters opgave at stille advokatvirksomhedernes viden og ekspertise til rådighed i lovgivningsprocessen og den politiske beslutningstagen i øvrigt for at være med til at påvirke lovgiver i retning af lovgivning, der er konsistent, af høj kvalitet og mulig at efterleve for virksomheder og borgere og at administrere for myndighederne. Lovforberedende udvalg, betænkninger, høringer mv. er alle elementer i den proces, der fører frem til udarbejdelsen og vedtagelsen af lovforslag i Danmark. Det er Danske Advokaters ambition at være en væsentlig aktør i denne proces på områder, der påvirker advokatvirksomhedernes arbejde, ved at sikre, at vi bliver inddraget i disse processer så tidligt, at vi har en reel mulighed for at præge det lovforberedende arbejde mv. I den forbindelse er Danske Advokaters fagudvalg en helt afgørende ressource, fordi meget lovforberedende arbejde er så fagligt specialiseret, at der kræves dyb faglig indsigt for at kunne medvirke på en måde, som gør det muligt at tale med vægt og påvirke beslutningsprocesserne. Det er derfor Danske Advokaters ambition at inddrage fagudvalgene så meget som muligt i dette arbejde. 9. Uddannelse og services Danske Advokater skal være landets førende udbyder af efteruddannelse til advokater og deres medarbejdere. En klar forudsætning for at udvikle branchen er, at virksomhederne er fagligt opdaterede og med mellemrum lader sig inspirere af ny, relevant viden inden for deres fagområder. Danske Advokater vil stille denne viden til rådighed for medlemmer og ikkemedlemmer gennem et alsidigt kursusudbud. Det er også Danske Advokaters opgave at være på forkant rent uddannelsesmæssigt. Vi skal være først med de nye uddannelsestilbud også på felter, som der ikke er tradition for at udbyde kurser inden for. Samtidig vil Danske Advokater stille andre kommercielle fordele til rådighed for medlemmerne med særlig fokus på de ydelser og services, der letter eller billiggør driften af advokatvirksomheden. Det gælder f.eks. annoncering efter arbejdskraft via jobportalen Advojob eller adgangen til rabatter på telefoni og forsikringer. Nye produkter og ydelser vil komme til alle med fokus på driften af advokatvirksomhed. 8/11

9 10. Synlighed og troværdighed Som ny organisation er det afgørende at opbygge både synlighed og troværdighed. To kvaliteter, som det er væsentligt sværere at opbygge i samklang end hver for sig. Redskaberne er tydelig og troværdig kommunikation. Det betyder i praksis, at vi skal stille os til rådighed for medierne i sager, hvor branchen eller en del af branchen har en klar interesse. Enten ved selv at forsøge at sælge en historie, eller ved at reagere hurtigt, når henvendelsen kommer. Danske Advokater skal opbygge et stærkt netværk i medierne, så deres kendskab til Danske Advokater bliver stort nok til at sikre, at vi er det helt naturlige sted for pressen at henvende sig, når de vil vide om branchens udvikling eller holdninger. Mediebilledet i Danmark er mangfoldigt, og Danske Advokater skal være til stede alle de steder, hvor vi med troværdighed kan få præsenteret Danske Advokaters synspunkter. Troværdighed er tæt knyttet til evnen til at demonstrere en tydelig og indgående viden om det, man udtaler sig om, koblet til en vis evne til at formidle stoffet. Denne viden og evne skal findes hos medlemmerne af Danske Advokaters fagudvalg og/eller i specialforeningerne. Det betyder også, at udvalgene og specialforeningerne selv har et ansvar for at tænke medie- og synlighedsvinklen ind i deres mange initiativer. Så er det Danske Advokaters opgave at hjælpe til med at sælge historien. Troværdighed underbygges også af evnen til at være konkret og præsentere eksempler i medierne. Også her er Danske Advokater afhængige af medlemmernes villighed til selv at stille op, når deres konkrete oplevelser kan benyttes til at tale branchens sag. Som ny organisation tager vi også de nye medier til os i målet om troværdig synlighed. Det betyder, at Danske Advokaters hjemmeside til stadighed skal indeholde historier, som præsenterer branchen og nogle af de udfordringer, som vi tumler med, samtidig med at den skal give Danske Advokaters mening til kende i forhold til aktuelle politiske spørgsmål af direkte relevans for branchen. Jævnlige undersøgelser af medlemmernes vurdering af udviklingen i branchen skal udgøre en troværdig underbygning af de synspunkter, vi som erhvervsorganisation bringer til torvs. 9/11

10 11. Danske Advokater står for innovation og forretningsudvikling En væsentlig rolle for Danske Advokater som erhvervsorganisation er at være med til at udvikle advokaterhvervet i Danmark. Vi skal stå i spidsen for nytænkningen. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på innovation og forretningsudvikling både når det gælder produkter, processer og holdninger. Skal vi kunne udvikle os som branche, er det nødvendigt at dele erfaringer og ideer med hinanden. Det fordrer en ny åbenhed over for hinanden og over for omverdenen - som Danske Advokater som branchens organisation gerne vil stå i spidsen for. At det kan føre til fejl og u-vendinger er en naturlig del af innovationsprocessen og det skal advokatvirksomhederne også være parate til at acceptere. Det klassiske billede af et advokatkontor er i opbrud. Rekruttering og fastholdelse skal i centrum i en situation, hvor for mange af de medarbejdere, som advokatvirksomhederne gerne vil holde på, forlader branchen. Det skyldes bl.a. arbejdsvilkår og tider og medarbejdernes opfattelse af ledelsen i virksomhederne. Da en række advokater i de kommende år forlader branchen på grund af alder, er der et særligt stort behov for at reducere afvandringen fra virksomhederne og udvikle modeller til generationsskifte af advokatvirksomheder, som kan gøre det attraktivt at overtage en advokatvirksomhed. Den geografiske udbredelse af advokatvirksomheder i Danmark udgør en særlig udfordring både som følge af de generelle tendenser til centralisering og af konsekvenserne af retskredsreformen, der har reduceret antallet af retskredse i Danmark fra 82 til 24. Gennem en målrettet satsning på innovation og forretningsudvikling skal Danske Advokater være med til at vise vejen til fremtidens advokatkontor. Det gælder både selve virksomhedsdriften og udviklingen af nye forretningsområder, som advokatvirksomhederne kan tilbyde deres kunder. Her er det Danske Advokaters opgave at trække på de nyeste erfaringer fra både andre erhverv og andre lande, så de bedste ideer kan implementeres hos Danske Advokaters medlemmer. Specialiseringsgraden i advokaterhvervet er stigende på en lang række områder. Det fører bl.a. til udbredelsen af certificeringsordninger, der skal være med til synliggøre de særligt specialiserede advokater inden for bestemte områder. Om specialiseringen skal formaliseres i form af egentlige advokatfaglige specialer med autorisation i lighed med f. eks. speciallægebegrebet og med mulighed for at blive specialist i almen jura 10/11

11 er et af de emner, der formentlig vil komme på dagsordnen i de kommende år. Det er Danske Advokaters opgave at tilvejebringe en så detaljeret viden om advokaterhvervet i Danmark, at en langt mere professionel analyse af erhvervets stærke og svage sider bliver muliggjort. Første skridt vil være udviklingen af et sæt centrale nøgletal for branchen, som både gør os i stand til at forstå branchens egne stærke og svage sider, og som gør det muligt at måle virksomhedernes præstation op imod de øvrige videnserhverv. De analytiske værktøjer skal samtidig gøre det muligt for den enkelte advokatvirksomhed at få et tydeligere billede af dens position på markedet, end det lader sig gøre i dag. Udviklingen af advokaterhvervet i Danmark sker også gennem konkret rådgivning over for den enkelte medlemsvirksomhed. I dag rådgiver Danske Advokater primært om it-anvendelsen i branchen, men i fremtiden vil nye områder kunne komme til, i takt med at de identificeres som led i det strukturerede arbejde med forretningsudvikling. Det kan fx være inden for generationsskifte eller salg af nye ydelser. 12. Afslutning Som brancheorganisation for Danmarks advokatvirksomheder er der masser af arbejdsopgaver at tage fat på også mange, som ikke har været nævnt her. Og udviklingen vil helt sikkert tilsige, at Danske Advokater løfter nye opgaver, som ikke var tænkt med, da denne strategiplan blev skrevet. Advokatvirksomhederne i Danske Advokater har et medansvar for samfundsudviklingen. Både gennem den engagerede og ansvarlige måde, vi driver vores virksomheder på og gennem den måde vi agerer som samlet branche. Derfor har Danske Advokater en klar opgave i aktivt at være med til at præge udviklingen i Danmark både inden for advokaterhvervet og bredere politisk. 11/11

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER WALK AND TALK WALK AND TALK WALK AND TALK WALK AND TALK WALK AND TALK

LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER LEDER WALK AND TALK WALK AND TALK WALK AND TALK WALK AND TALK WALK AND TALK Hvad er det vigtigste for et godt Hvad er det vigtigste for et godt Hvad er det vigtigste for et godt Hvad er det vigtigste for et godt Hvad er det vigtigste for et godt Hvad er det vigtigste for et godt

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer

EPOS. Grundlæggende undervisningsmateriale. Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer Juli 2003 Baggrund for uddannelsen inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område IT-viden og erfaringer er ofte forankret hos den enkelte

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Customer Business Planning Profitabel vækst med dine kunder DLF Netværkstræf Comwell, Kolding Dato: 14. Juni 2012 EffectMakers: Henrik

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

! " # " $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2

!  #  $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2 1 ! " # " $ % $ % &' ( )*+',-./ 011 2 2/3 14134 56 /7 /4 32 +! 2 3 /14$5 14 6$ 5 + 4 / 7 4+/17 8 /$1 57 3 9/ 43 + 7 2+! 14/*611 + 1 6:*61: +! 6 7 " 1 #++ 14 /; $4 "1! $3 :2 613,: :

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Galoptræner Bent Olsen - År 2014

Galoptræner Bent Olsen - År 2014 Galoptræner Bent Olsen - År 2014 Herunderfølgerenpræsentationogbilledkavalkadeafdeheste derharudvisttoppræstationerforstaldeniåretdergik. MissTiffany(DEN) MissTiffanyhariår2014tagettostoresejre,ihenholdsvisMowerinaløbetpåKlampenborg,og

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere