Strategi for Danske Advokater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Danske Advokater"

Transkript

1 Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel vil de underliggende handlingsplaner for hvert enkelt år indeholde den konkrete udmøntning af strategien med konkrete indsats- og resultatmål som skal være bestyrelsens og administrationens arbejdsredskab i det daglige. Strategien tager afsæt i Danske Advokaters Idégrundlag, som det er udtrykt i mission, vision og værdier, og målet er naturligvis, at alle de aktiviteter, som vi sætter i gang i Danske Advokater, har en tydelig kobling til Danske Advokaters mission om at udvikle og styrke advokatbranchen i Danmark. Strategien vil blive taget op til revision senest i Idégrundlag 2.1. Missionen Danske Advokater er den forening, hvor danske advokatvirksomheder i fællesskab arbejder for at udvikle og styrke advokatbranchen og den enkelte virksomhed til gavn såvel for branchen som for samfundet Visionen Danske Advokater samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling, varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

2 2.3. Værdierne Danske Advokater arbejder til stadighed for, at foreningen skal være: Uafhængig Demokratisk og gennemsigtig Tilgængelig og Troværdig 3. Overordnede mål Som brancheforening skal Danske Advokater styrke den enkelte medlemsvirksomhed ved at være advokatbranchens stærke talerør, herunder være den markante politiske aktør og interessevaretager, som altid søger at opnå bedst mulige vilkår for den selvstændige, uafhængige advokat, repræsentere advokatvirksomhederne i erhvervs- og branchepolitiske forhold over for ministerier, domstole m.m., være meningsdannende inden for advokatbranchen og være den naturlige samarbejdspartner/modspiller for markedets øvrige aktører og foreninger, ministerier, FSR, DE osv. Som brancheforening skal Danske Advokater skabe optimale rammer for, at advokatvirksomhederne kan yde kunderne bedst mulig interessevaretagelse og dermed udbygge branchens placering i markedet, herunder sikre en høj etik og troværdighed sikre tillid og tryghed omkring rådgivningen og opgavevaretagelsen medvirke til at synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen styrke den enkelte advokatvirksomhed ved rekruttering, uddannelse og fastholdelse af de bedste kompetencer, understøtte udviklingen af nye kundeprodukter og nytænkning og producere og formidle brancheinformation til både medlemmer og kunder Danske Advokater skal i sit virke være handlekraftig, kompetent og efterleve foreningens værdier. 4. Ny struktur i advokatverdenen Danske Advokater blev stiftet i 2008 som den første og eneste erhvervsorganisation for advokatvirksomhederne. Indtil da havde advokaterne i Danmark alene været samlet i Advokatsamfundet, der med obligatorisk medlemskab og administrationen af tildelingen af advokatbestallinger som et af sine ansvarsområder, automatisk havde alle landets advokater som medlemmer. 2/11

3 Ved en ændring af retsplejeloven i 2007 vedtog Folketinget at adskille kontrollen med overholdelsen af de særlige advokatpligter, som ligger i Advokatsamfundet, fra rollen som varetager af danske advokatvirksomheders erhvervspolitiske- og kommercielle interesser. Som en udløber af denne adskillelse dannedes Danske Advokater med fokus på de erhvervspolitiske- og kommercielle interesser for advokatvirksomhederne og med frivilligt medlemskab. Som erhvervsorganisation har Danske Advokater to hovedopgaver: 1. Danske Advokater skal varetage sine medlemmers erhvervspolitiske interesser over for politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere, der øver indflydelse på vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark 2. Danske Advokater skal være med til at udvikle advokaterhvervet i Danmark, således at branchen kan fastholde og udbygge sin position som stedet, hvor den højt fagligt kvalificerede, uafhængige juridiske rådgivning er samlet. Samtidig er det organisationens opgave at anvise nye og innovative måder at udvikle forretningsgrundlaget på, således at der også i fremtiden er et sundt grundlag for at drive advokatvirksomhed i Danmark. 5. Danske Advokater og samarbejdet Danske Advokater er en uafhængig erhvervsorganisation, som ikke har eller søger medlemskab af en hovederhvervsorganisation. Danske Advokater er ikke en arbejdsgiverorganisation og har derfor ingen rolle at spille i forhold til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkårene i branchen, overenskomster eller lignende. Danske Advokater vil dog stille sin viden om den økonomiske udvikling i branchen, herunder relevante nøgletal og statistikker, til rådighed for medlemmerne. I Danske Advokater vil vi søge samarbejde med et bredt udsnit af erhvervsorganisationer ud fra en filosofi om at søge indflydelsen og samarbejdet, der hvor det i hvert enkelt tilfælde er bedst egnet til at fremme Danske Advokaters medlemmers interesser. Også samarbejdet med Advokatsamfundet vil få høj prioritet fremover. Udgangspunktet for samarbejdet er en klar, fælles forståelse af den arbejdsdeling, der er opstået efter ændringen af retsplejeloven og dannelsen af Danske Advokater, jf. figur 1. 3/11

4 Figur 1. Rollefordelingen mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet Da Advokatsamfundets opgaver i høj grad påvirker vilkårene for at drive advokatvirksomhed, ønsker Danske Advokater at spille aktivt sammen med Advokatsamfundet på disse områder. Dialog og samarbejde med Foreningen af Ansatte Advokater og Advokatfuldmægtige (FAAF) og med Foreningen af Virksomhedsjurister er væsentligt for Danske Advokater. Medlemmerne af disse foreninger er ansatte hos eller nære samarbejdspartnere med Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og de er derfor på forskellig vis med til at præge udviklingen af advokaterhvervet i Danmark. For Danske Advokater er det væsentligt at få formaliseret og udbygget den internationale dialog. Det gælder i forhold til Danske Advokaters søsterorganisationer i Norden, Europa og resten af verden, og det gælder i forhold til interessevaretagelsen i forhold til EU og EU's institutioner. Danske Advokater skal derfor repræsenteres i de internationale fora, hvor erhvervets udvikling drøftes. Det gælder i første række IBA og CCBE. 4/11

5 6. Danske Advokater og medlemskabet Danske Advokater er erhvervsorganisationen for advokatvirksomheder i Danmark. Medlemskab er frivilligt, men det er organisationens mål at repræsentere den helt overvejende del af branchen fra de største virksomheder over de store og mellemstore generelle og specialiserede huse til de mange mindre advokatvirksomheder, som udgør en ganske væsentlig del af erhvervet. Det betyder også, at det er organisationens mål at være landsdækkende med en klar tilstedeværelse også uden for de større byer. Størrelse er ikke uden videre et mål i sig selv, men et klart middel til at opnå den legitimitet og tyngde, der gør Danske Advokater i stand til at tale med vægt i alle de sammenhænge, hvor bl.a. vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark bliver påvirket. Danske Advokater har som mål at repræsentere så stor en del af advokaterhvervet i Danmark, at 90 pct. af samtlige advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i advokatvirksomheder, er tilknyttet organisationen via deres advokatvirksomheds medlemskab. Medlemskab af Danske Advokater skal for den enkelte advokatvirksomhed opleves som både værdifuldt og nødvendigt hvad enten der er tale om en stor eller en mindre advokatvirksomhed. Værdien skal bl.a. opleves i kraft af de konkrete ydelser og services, som man modtager fra Danske Advokater som medlem eller som man har adgang til at købe til særlig medlemspris. Men virksomhederne skal også opleve værdien af, at Danske Advokater konkret er med til at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed - både gennem sit politiske arbejde og via vores synlighed i medierne. Synligheden er med til at udvikle og forbedre advokatvirksomhedernes image og fastholde forbrugere og virksomheders forståelse af betydningen af fagligt kvalificeret, uafhængig rådgivning. Medlemskabet skal opleves som nødvendigt, fordi den fortsatte udvikling af branchen fordrer vilje og lyst til at tage aktivt del i det branchepolitiske arbejde ved at stille sine ressourcer til rådighed for fællesskabet. Det gøres mest direkte via kontingentbetalingen, men også ved den tid og viden, som mange kolleger stiller til rådighed for det faglige og politiske arbejde. Sandheden er jo, at der i første række ikke er andre end de danske advokatvirksomheder selv, der har en direkte interesse i at udvikle erhvervet og også sikre advokatvirksomhederne den helt særlige placering, som vi mener, de bør have, i forhold til de mange andre rådgivere, der kæmper om 5/11

6 forbrugernes og erhvervslivets gunst. Nødvendigheden af medlemskabet hviler på noget så grundlæggende og på sin vis enkelt som solidaritet og gensidig forpligtelse. Værdien for den enkelte advokatvirksomhed af medlemskabet kan og skal ikke bare gøres op i et regneark, og betydningen af de politiske landvindinger kan være år om at vise sig. Men i en højt specialiseret branche, hvor virksomhederne selv finansierer det meste, inkl. grunduddannelsen af medarbejderne, er der mange gode grunde til at stå sammen om at sikre branchen en sund fremtid både når det gælder indflydelse og indtjening. 7. Medlemsdemokrati og samarbejde med specialforeningerne Danske Advokater er en demokratisk forening, der tager den demokratiske indflydelse alvorligt. Den direkte vej til demokratisk indflydelse er gennem den formelle organisatoriske opbygning med generalforsamlingen som foreningens højeste myndighed. Medlemmerne vælger Danske Advokaters formand og repræsentantskab, og repræsentantskabet vælger foreningens bestyrelse. Repræsentantskabet mødes flere gange om året med bestyrelse og direktion for at tage stilling til mere principielle spørgsmål og lægge retningen for Danske Advokaters udvikling. Danske Advokaters bestyrelse og formand fungerer som en aktiv sparringspartner for den daglige ledelse af foreningen og har via deres tætte kontakt med medlemmerne til opgave at sikre en tydelig dialog og forventningsafstemning med medlemmerne om foreningens retning og prioriteringer. Ved siden af det formelle medlemsdemokrati har Danske Advokater nedsat en lang række fagudvalg inden for de mange forskellige advokatfaglige specialer. Disse udvalg er helt centrale for Danske Advokaters evne til til stadighed at varetage medlemmernes politiske interesser på bedste vis, og understøttelsen af deres arbejde prioriteres højt i Danske Advokater. Danske Advokater søger et tæt samarbejde med de ca. 20 specialforeninger for advokater, der findes i Danmark. Langt hovedparten af dem har i dag indgået egentlige aftaler med Danske Advokater, som både indebærer, at Danske Advokater står for administrationen af disse foreninger, og som samtidig har sikret en direkte og vigtig kobling mellem Danske Advokaters fagudvalg og de enkelte specialforeninger enten via integration i eller samarbejdsaftaler med Danske Advokater. Formålet med det tætte samarbejde mellem specialforeningerne og Danske Advokater er at sikre advokaterhvervet en større erhvervspolitisk indflydelse. Derfor er et væsentligt element i Danske Advokaters strategi at medvirke til, at specialforeningerne i højere grad fokuserer på, hvordan deres interesser og 6/11

7 viden kan medvirke til at fremme advokatvirksomhedernes placering som erhverv. Danske Advokater skal i samarbejde med specialforeningerne føre branchepolitik både generelt og inden for de enkelte advokatspecialer. Det fordrer en større fokus på det rent politiske arbejde et fokus som vil have en klar prioritet fra Danske Advokaters side. Danmark har i dag 23 Advokatforeninger, som samler advokatvirksomhederne lokalt og regionalt som regel efter retskredsene. Det er Danske Advokaters ambition at få etableret et tættere samarbejde med Advokatforeningerne og at medvirke til, at der er aktive advokatforeninger i samtlige retskredse. Svarene på mange af de udfordringer, som branchen kommer til at stå over for i de kommende år, vil være afhængige af et nært lokalt og regionalt samarbejde mellem advokatvirksomhederne. Det er Danske Advokaters ønske at være med til at sikre grundlaget for dette samarbejde. 8. Danske Advokater og den erhvervspolitiske interessevaretagelse Som erhvervsorganisation er det Danske Advokaters fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser over for alle relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere på de mange områder, der påvirker mulighederne for at drive advokatvirksomhed i Danmark. Det gælder på de områder, der helt målrettet påvirker vilkårene for at drive advokatvirksomhed. Det kan fx være på spørgsmål vedrørende salærfastsættelse, retshjælps- og fri processager, domstolenes sagsbehandling og sagsbehandlingstider, kravene til uddannelse af advokatfuldmægtige og uddannelsesniveauet for de jurister, der dimmiterer fra universiteterne. Det gælder også for de vilkår, der påvirker de forskellige advokatfaglige specialer. Mange af de forslag til lov- og regelændringer, som vi præsenteres for, vedrører særlige fagområder, hvor vi via fagudvalgenes indsigt kan påvirke reglernes endelige udformning i en retning, som er bedre for både advokatvirksomhederne, borgerne og erhvervslivet. Ofte kan afsættet være højt specialiseret, men resultaterne være til gavn for alle advokatvirksomheder, der kommer i berøring med de pågældende love og regler. Men interessevaretagelsen kan også gælde i forhold til en række af de mere almene politiske beslutninger, som påvirker medlemsvirksomhederne. Det gælder fx vedtagelsen af nye eller ændrede skatteregler og fradragsmuligheder og det generelle uddannelsesniveau i Danmark, hvor veluddannede unge med både motivation og kompetencer er det væsentligste råstof for branchen. Men det gælder fx også udviklingen af konkurrenceklimaet i Danmark og den generelle erhvervsliberalisering, som kan gøre det lettere for andre typer virksomheder at træde ind på advokatvirksomhedernes traditionelle 7/11

8 enemærker. Her er det Danske Advokaters opgave at sikre, at beslutningstagerne har et nuanceret billede af balancen mellem den frie konkurrence, som Danske Advokater hylder, og de særlige vilkår, der er gældende for udøvelse af erhvervet i Danmark gennem reguleringen i retsplejeloven. Samtidig er det Danske Advokaters opgave at stille advokatvirksomhedernes viden og ekspertise til rådighed i lovgivningsprocessen og den politiske beslutningstagen i øvrigt for at være med til at påvirke lovgiver i retning af lovgivning, der er konsistent, af høj kvalitet og mulig at efterleve for virksomheder og borgere og at administrere for myndighederne. Lovforberedende udvalg, betænkninger, høringer mv. er alle elementer i den proces, der fører frem til udarbejdelsen og vedtagelsen af lovforslag i Danmark. Det er Danske Advokaters ambition at være en væsentlig aktør i denne proces på områder, der påvirker advokatvirksomhedernes arbejde, ved at sikre, at vi bliver inddraget i disse processer så tidligt, at vi har en reel mulighed for at præge det lovforberedende arbejde mv. I den forbindelse er Danske Advokaters fagudvalg en helt afgørende ressource, fordi meget lovforberedende arbejde er så fagligt specialiseret, at der kræves dyb faglig indsigt for at kunne medvirke på en måde, som gør det muligt at tale med vægt og påvirke beslutningsprocesserne. Det er derfor Danske Advokaters ambition at inddrage fagudvalgene så meget som muligt i dette arbejde. 9. Uddannelse og services Danske Advokater skal være landets førende udbyder af efteruddannelse til advokater og deres medarbejdere. En klar forudsætning for at udvikle branchen er, at virksomhederne er fagligt opdaterede og med mellemrum lader sig inspirere af ny, relevant viden inden for deres fagområder. Danske Advokater vil stille denne viden til rådighed for medlemmer og ikkemedlemmer gennem et alsidigt kursusudbud. Det er også Danske Advokaters opgave at være på forkant rent uddannelsesmæssigt. Vi skal være først med de nye uddannelsestilbud også på felter, som der ikke er tradition for at udbyde kurser inden for. Samtidig vil Danske Advokater stille andre kommercielle fordele til rådighed for medlemmerne med særlig fokus på de ydelser og services, der letter eller billiggør driften af advokatvirksomheden. Det gælder f.eks. annoncering efter arbejdskraft via jobportalen Advojob eller adgangen til rabatter på telefoni og forsikringer. Nye produkter og ydelser vil komme til alle med fokus på driften af advokatvirksomhed. 8/11

9 10. Synlighed og troværdighed Som ny organisation er det afgørende at opbygge både synlighed og troværdighed. To kvaliteter, som det er væsentligt sværere at opbygge i samklang end hver for sig. Redskaberne er tydelig og troværdig kommunikation. Det betyder i praksis, at vi skal stille os til rådighed for medierne i sager, hvor branchen eller en del af branchen har en klar interesse. Enten ved selv at forsøge at sælge en historie, eller ved at reagere hurtigt, når henvendelsen kommer. Danske Advokater skal opbygge et stærkt netværk i medierne, så deres kendskab til Danske Advokater bliver stort nok til at sikre, at vi er det helt naturlige sted for pressen at henvende sig, når de vil vide om branchens udvikling eller holdninger. Mediebilledet i Danmark er mangfoldigt, og Danske Advokater skal være til stede alle de steder, hvor vi med troværdighed kan få præsenteret Danske Advokaters synspunkter. Troværdighed er tæt knyttet til evnen til at demonstrere en tydelig og indgående viden om det, man udtaler sig om, koblet til en vis evne til at formidle stoffet. Denne viden og evne skal findes hos medlemmerne af Danske Advokaters fagudvalg og/eller i specialforeningerne. Det betyder også, at udvalgene og specialforeningerne selv har et ansvar for at tænke medie- og synlighedsvinklen ind i deres mange initiativer. Så er det Danske Advokaters opgave at hjælpe til med at sælge historien. Troværdighed underbygges også af evnen til at være konkret og præsentere eksempler i medierne. Også her er Danske Advokater afhængige af medlemmernes villighed til selv at stille op, når deres konkrete oplevelser kan benyttes til at tale branchens sag. Som ny organisation tager vi også de nye medier til os i målet om troværdig synlighed. Det betyder, at Danske Advokaters hjemmeside til stadighed skal indeholde historier, som præsenterer branchen og nogle af de udfordringer, som vi tumler med, samtidig med at den skal give Danske Advokaters mening til kende i forhold til aktuelle politiske spørgsmål af direkte relevans for branchen. Jævnlige undersøgelser af medlemmernes vurdering af udviklingen i branchen skal udgøre en troværdig underbygning af de synspunkter, vi som erhvervsorganisation bringer til torvs. 9/11

10 11. Danske Advokater står for innovation og forretningsudvikling En væsentlig rolle for Danske Advokater som erhvervsorganisation er at være med til at udvikle advokaterhvervet i Danmark. Vi skal stå i spidsen for nytænkningen. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på innovation og forretningsudvikling både når det gælder produkter, processer og holdninger. Skal vi kunne udvikle os som branche, er det nødvendigt at dele erfaringer og ideer med hinanden. Det fordrer en ny åbenhed over for hinanden og over for omverdenen - som Danske Advokater som branchens organisation gerne vil stå i spidsen for. At det kan føre til fejl og u-vendinger er en naturlig del af innovationsprocessen og det skal advokatvirksomhederne også være parate til at acceptere. Det klassiske billede af et advokatkontor er i opbrud. Rekruttering og fastholdelse skal i centrum i en situation, hvor for mange af de medarbejdere, som advokatvirksomhederne gerne vil holde på, forlader branchen. Det skyldes bl.a. arbejdsvilkår og tider og medarbejdernes opfattelse af ledelsen i virksomhederne. Da en række advokater i de kommende år forlader branchen på grund af alder, er der et særligt stort behov for at reducere afvandringen fra virksomhederne og udvikle modeller til generationsskifte af advokatvirksomheder, som kan gøre det attraktivt at overtage en advokatvirksomhed. Den geografiske udbredelse af advokatvirksomheder i Danmark udgør en særlig udfordring både som følge af de generelle tendenser til centralisering og af konsekvenserne af retskredsreformen, der har reduceret antallet af retskredse i Danmark fra 82 til 24. Gennem en målrettet satsning på innovation og forretningsudvikling skal Danske Advokater være med til at vise vejen til fremtidens advokatkontor. Det gælder både selve virksomhedsdriften og udviklingen af nye forretningsområder, som advokatvirksomhederne kan tilbyde deres kunder. Her er det Danske Advokaters opgave at trække på de nyeste erfaringer fra både andre erhverv og andre lande, så de bedste ideer kan implementeres hos Danske Advokaters medlemmer. Specialiseringsgraden i advokaterhvervet er stigende på en lang række områder. Det fører bl.a. til udbredelsen af certificeringsordninger, der skal være med til synliggøre de særligt specialiserede advokater inden for bestemte områder. Om specialiseringen skal formaliseres i form af egentlige advokatfaglige specialer med autorisation i lighed med f. eks. speciallægebegrebet og med mulighed for at blive specialist i almen jura 10/11

11 er et af de emner, der formentlig vil komme på dagsordnen i de kommende år. Det er Danske Advokaters opgave at tilvejebringe en så detaljeret viden om advokaterhvervet i Danmark, at en langt mere professionel analyse af erhvervets stærke og svage sider bliver muliggjort. Første skridt vil være udviklingen af et sæt centrale nøgletal for branchen, som både gør os i stand til at forstå branchens egne stærke og svage sider, og som gør det muligt at måle virksomhedernes præstation op imod de øvrige videnserhverv. De analytiske værktøjer skal samtidig gøre det muligt for den enkelte advokatvirksomhed at få et tydeligere billede af dens position på markedet, end det lader sig gøre i dag. Udviklingen af advokaterhvervet i Danmark sker også gennem konkret rådgivning over for den enkelte medlemsvirksomhed. I dag rådgiver Danske Advokater primært om it-anvendelsen i branchen, men i fremtiden vil nye områder kunne komme til, i takt med at de identificeres som led i det strukturerede arbejde med forretningsudvikling. Det kan fx være inden for generationsskifte eller salg af nye ydelser. 12. Afslutning Som brancheorganisation for Danmarks advokatvirksomheder er der masser af arbejdsopgaver at tage fat på også mange, som ikke har været nævnt her. Og udviklingen vil helt sikkert tilsige, at Danske Advokater løfter nye opgaver, som ikke var tænkt med, da denne strategiplan blev skrevet. Advokatvirksomhederne i Danske Advokater har et medansvar for samfundsudviklingen. Både gennem den engagerede og ansvarlige måde, vi driver vores virksomheder på og gennem den måde vi agerer som samlet branche. Derfor har Danske Advokater en klar opgave i aktivt at være med til at præge udviklingen i Danmark både inden for advokaterhvervet og bredere politisk. 11/11

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1 Advokatsamfundet og Danske Advokater December 2009 17-12-2009 1 Forhistorien En dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra januar 2006 om forbud mod eksklusivbestemmelser og regeringens generelle ønske om

Læs mere

Handlingsplan 2010 Danske Advokater

Handlingsplan 2010 Danske Advokater Handlingsplan 2010 Danske Advokater 1 Indledning Danske Advokater er en ny organisation. Som sådan har vi mulighed for at finde nye måder at gøre tingene på. Vi har som brancheforening en lang række forskellige

Læs mere

Oplæg til forretningsplan udarbejdet til Styregruppen for Danske Advokater under stiftelse

Oplæg til forretningsplan udarbejdet til Styregruppen for Danske Advokater under stiftelse Oplæg til forretningsplan udarbejdet til Styregruppen for Danske Advokater under stiftelse Invester ti minutter på at læse denne forretningsplan. Brug så andre ti minutter på at overveje: vil jeg være

Læs mere

Oplæg vedrørende Danske Advokaters relation til Advokatsamfundet

Oplæg vedrørende Danske Advokaters relation til Advokatsamfundet Til: Bestyrelsen Fra: Sekretariatet Cc: Direktionen Dato: 19. maj 2009 Sv: Oplæg vedrørende Danske Advokaters relation til Advokatsamfundet 1. Indledning Gennem de seneste måneder har der været ført en

Læs mere

Lars Svenning Andersens mundtlige beretning ved Danske Advokaters generalforsamling lørdag den 12. juni, 2010.

Lars Svenning Andersens mundtlige beretning ved Danske Advokaters generalforsamling lørdag den 12. juni, 2010. 1 Lars Svenning Andersens mundtlige beretning ved Danske Advokaters generalforsamling lørdag den 12. juni, 2010. 1. Velkommen Tak for ordet. Som nævnt vil jeg aflægge den mundtlige beretning, mens Øyvind

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danske Advokaters handlingsplan 2013

Danske Advokaters handlingsplan 2013 Danske Advokaters handlingsplan 2013 Indledning Danske Advokaters handlingsplan for 2013 er blevet til efter udviklingen af vores Vision 2020, som opstiller tre konkrete målsætninger for branchens udvikling

Læs mere

Danske Advokaters handlingsplan 2017

Danske Advokaters handlingsplan 2017 Danske Advokaters handlingsplan 2017 Et medlemskab, der giver værdi Et medlemskab af en forening er sat sammen af delelementer, der hver især sikrer, at alle medlemmer oplever, at de får værdi af deres

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening

Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening Overordnede mål for Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) GA skal ifølge 2 i vedtægterne varetage de grønlandske arbejdsgiveres interesser med henblik

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Danske Advokaters handlingsplan 2016

Danske Advokaters handlingsplan 2016 Danske Advokaters handlingsplan 2016 Skarpere prioritering Danske Advokaters handlingsplan for 2016 er helt overordnet kendetegnet af skarpere prioritering. Det er der flere grunde til. Brancheforeningen

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Handlingsplan for Danske Advokater for 2011

Handlingsplan for Danske Advokater for 2011 Handlingsplan for Danske Advokater for 2011 1. Indledning Med handlingsplanen for 2011 præsenterer Danske Advokater sin anden handlingsplan siden udarbejdelsen af Danske Advokaters strategi i slutningen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011 Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension Forsikring & Pension 2007-2011 Visionen Den overordnede vision for F&P s udvikling i perioden 2007-2011 er at skabe en stærkere forhandlingsplatform,

Læs mere

Brancheglidning. - fordi viden forpligter

Brancheglidning. - fordi viden forpligter Brancheglidning - fordi viden forpligter 1. Brancheglidning Danske Advokaters indsats 2 Danske Advokater har til formål at styrke sine medlemsvirksomheders forretningsgrundlag. Det er derfor naturligt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SAMARBEJDS- OG ADMINISTRATIONSSAFTALE

SAMARBEJDS- OG ADMINISTRATIONSSAFTALE Mellem undertegnede Danske Advokater H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V og medundertegnede Procedureadvokater H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V er indgået nedenstående: SAMARBEJDS-

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER Vi varetager dine kooperative interesser lokalt NÅR VI ARBEJDER FOR MERE END BARE OVERSKUD Ideen om kooperativer en virksomhedsform hvor

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere