Kvartalsstatistik nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik nr.3 2012"

Transkript

1 nr Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde en beskrivelse af de seneste relevante tal fra Danmarks Statistik og andre relevante kilder. I denne tredje udgave i 2012 fokuseres på advokatvirksomhedernes omsætning og på deres indtjening og lønudgifter. Desuden fremlægger vi en særundersøgelse af de jurister, der blev færdiguddannede i år Den viser bl.a., at det procentvise frafald fra advokatbranchen er på samme niveau for mandlige og kvindelige advokater. Indhold: Advokatvirksomhedernes omsætning Indtjeningen i advokatbranchen 2010 Lønnen i advokatbranchen 2010 Særundersøgelse: Arbejdsmarkedstilknytning for jurister dimitteret i år 2000 Ved gengivelse af denne publikation skal kildeangivelsen være: Kilde: Danske Advokater, Kvartalsstatistik nr For yderligere information Øyvind Fagerstrand Danske Advokater T: E:

2 Advokatvirksomhedernes omsætning De første otte måneder af 2012 viste en fremgang i omsætningen på 188 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til en realvækst på 2,5 pct. Denne vækst hidrører dog stort set kun fra årets første fire måneder. Månederne maj til og med august 2012 har således stort set ligget på niveau med samme periode af 2011 korrigeret for inflation. Det er endnu uvist om den hidtidige omsætningsstigning for 2012 skyldes en reel aktivitetsfremgang eller om det må tilskrives en fremrykning af faktureringen. Fremskrives udviklingen baseret på omsætningstallene fra de seneste 12 måneder, vil den samlede omsætning i 2012 blive 12,7 mia. kr. Det betyder, at omsætningen samlet set vokser med ca. 130 mio. kr. i forhold til 2011, svarende til en realvækst på 0,8 pct. Udviklingen i årstotaler vises på næste side. Mio. kr priser Advokatvirksomhedernes omsætning - månedstal (hidtidig) Mio. kr priser Opdateret d. 5. oktober Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger. De markante udsving i omsætningen fra måned til måned, som ovenstående figur viser, skyldes advokatvirksomhedernes faktureringspraksis. Bemærk dog, at faktureringspraksissen er stort set den samme fra år til år. Således bliver knap 40 pct. af omsætningen hvert år faktureret i årets sidste kvartal. Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 2

3 Nedenstående figur viser advokatvirksomhedernes omsætning i årene samt fremskrivningen for Der har været positiv vækst i alle år på nær 2001, 2002 og Den gennemsnitlige årlige realvækstrate fra 2000 til fremskrivningen for 2012 var 2,5 pct. p.a. I forhold til væksten i tidligere år tegner omsætningen altså til at stagnere lidt i Fremskrivningen på dette tidspunkt af året har dog før vist sig at være noget konservativ. Mio. kr priser Advokatvirksomhedernes omsætning årstotaler Mio. kr priser F Opdateret d. 5. oktober Anm.: Mindre databrud fra 2010 til Se Kvartalsstatistik nr Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger Fremskrivningen er alene baseret på omsætningstal for januar 2001 til og med august Den er således ikke baseret på indikatorer for konjunkturudviklingen og skal ikke læses som et eksakt bud på, hvordan resten af 2012 vil forløbe. Kurverne i figuren herover og på s. 2 ligger lidt højere, end de gør i tidligere Kvartalsstatistikkers tilsvarende diagrammer. Det skyldes, at Danmarks Statistik denne gang har offentliggjort tal for eksporten. Så vi har nu tal for hele advokatvirksomhedernes omsætning og ikke kun for indenlandsk salg. Selvom der har været moderat vækst i eksporten i næsten alle årene, har eksportstigningen dog ikke haft afgørende betydning for branchens omsætningsudvikling under ét, da eksporten alene leverer to til seks pct. af den samlede omsætning. Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 3

4 Indtjeningen i advokatbranchen i 2010 Danmarks Statistik har offentliggjort regnskabstal for 2010, og de viser, at indtjeningen i advokatbranchen efter fald i 2008 og 2009 atter udviklede sig positivt i Regnskabsstatistikken udkommer med to års forsinkelse, så det er primært den overordnede trend, der er interessant. Indtjeningsfremgangen i 2010 var på 623 mio.kr. svarende til en realvækst på 17,1 pct., jf. nedenstående figur. Fremgangen kommer efter to års negativ vækst, og indtjeningen i advokatbranchen var i 2010 endnu ikke tilbage på niveauet fra 2007 korrigeret for inflation. Den gennemsnitlige årlige realvækstrate for 2000 til 2010 var på 3,7 pct. p.a., så indtjeningsvæksten i 2010 må ses som en delvis redressering af de foregående års tab. Desuden er indtjeningen vokset hurtigere end omsætningen, jf. ovenfor. Det betyder, at en stigende andel af omsætningen lander på bundlinjen. Den del af indtjeningsfremgangen, som ikke skyldes øget omsætning, kan måske skyldes omlægninger af aflønningsmåden for arbejdende ejere, hvis arbejdende ejere trækker færre penge ud som løn, men flere penge ud som overskud. mio. kr., 2010-priser Den reale indtjening i advokatbranchen, mio. kr., 2010-priser Kilde: Statistikbanken, tabel REGN1A og PRIS Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 4

5 Lønnen i advokatbranchen i 2010 Også reallønnen fortsatte sin overordnede opadgående tendens i 2010, jf. figuren herunder. Den gennemsnitlige årsløn i advokatbranchen steg således med kr. i 2010, hvis der korrigeres for inflation. Det svarer til en realstigning på 0,70 pct. Gennemsnitslønnen i branchen endte dermed på kr. i En væsentlig del af stigningen i gennemsnitslønnen kan utvivlsomt forklares ved, at jurister udgør en voksende andel af beskæftigelsen i advokatbranchen. Således udgjorde jurister 37 pct. af beskæftigelsen i 2000 og 47 pct. af beskæftigelsen i Medianlønnen har i alle år siden 2000 ligget under gennemsnitslønnen og har samtidig vokset noget langsommere end gennemsnitslønnen. Det indikerer, at lønfordelingen i advokatbranchen er blevet skævere. Endelig er de samlede lønudgifter realt steget med 1,7 pct. i Dermed er advokatvirksomhedernes totale lønomkostninger stagneret en anelse i forhold til lønudviklingen siden Overordnet set er de samlede lønudgifter dog steget hurtigere end gennemsnitslønnen. Det skyldes en stigende beskæftigelse i branchen. Samtidig er de samlede lønudgifter steget langsommere end omsætningen, jf. ovenfor. Det betyder, at en faldende andel af omsætningen fordeles til løn kr., 2011-priser 550 Reallønnen i advokatbranchen, kr., 2011-priser Gennemsnitsløn Medianløn Kilde: Statistikbanken, tabel REGN1A og PRIS6 300 Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 5

6 Særundersøgelse: Arbejdsmarkedstilknytning for jurister dimitteret i år 2000 Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse af den årgang af jurister, som færdiggjorde deres cand.jur. eller ph.d.jur. i år Det er for hvert af årene blevet klarlagt, hvilke brancher juradimittenderne fra år 2000 var beskæftigede i. Undersøgelsen har tre vigtige resultater. For det første, at frafaldet fra advokatbranchen var på samme niveau for mænd og kvinder. For det andet, at de frafaldne advokater især blev ansat i den øvrige private sektor. Og endelig, at frafaldet i gennemsnit er 5,9 pct. p.a. for juristerne fra denne årgang under ét. Der blev uddannet 672 jurakandidater i 2000, hvoraf 648 indgår i arbejdsmarkedsstatistikken i Ud af disse var 95,2 pct. i beskæftigelse i Og 2,5 pct. var registreret arbejdsløse. Resten var uden for arbejdsstyrken. Generelt er ledighed ikke et problem for denne årgang af jurakandidater. Sidst i perioden er der dog en stigning i antallet af såvel mandlige som kvindelige 2000-kandidater uden for arbejdsstyrken. Sidstnævnte skyldes formentlig barsel. Bemærk, at jurakandidater fra 2000 i gennemsnit var 37 år i Dermed må undersøgelsen formodes lige akkurat at dække de år, hvor advokaterne typisk udpeges til partnere, og de år, hvor advokaterne bliver forældre. Vi har endnu ikke tal for andre kandidatårgange end årgang Der er imidlertid ifølge Danmarks Statistik ingen statistiktekniske særforhold, der adskiller 2000-årgangens beskæftigelsestal fra andre årgange. Af nationaløkonomiske særforhold kan det nævnes, at Danmark havde lavkonjunktur i med negativ omsætningsvækst i bl.a. advokatbranchen, jf. figuren s.2 ovenfor. Det har åbenbart ikke øget ledigheden for denne årgang nævneværdigt. Men det kan måske have øget andelen af 2000-kandidater, der blev ansat i den offentlige sektor. Så vidt vi ved, er der ingen forhold ved jurauddannelsen, som har haft særlig effekt på jurister med afgangsår i Antallet af færdiguddannede jurister var således normalt. Også de færdiguddannedes køns- og alderssammensætning var normal. Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 6

7 Kvinder og mænd har næsten samme frafald fra advokatbranchen Undersøgelsen viser, hvor mange mandlige og kvindelige jurister fra den nævnte kandidatårgang, der var ansat i advokatbranchen, jf. figuren herunder. 52 pct. af de mandlige jurakandidater og 28 pct. af de kvindelige jurakandidater blev ansat i advokatbranchen umiddelbart efter universitetet. I alt startede knap 4 ud af 10 jurister deres karriere i advokatbranchen. Til sammenligning har over 70 pct. af landets jurastuderende i tidligere undersøgelser ytret aktivt ønske om at få ansættelse i advokatbranchen. Allerede fra fuldmægtiguddannelsens formodede afslutningsår i 2003 begynder juristerne at skifte branche. I hvert af årene faldt antallet af mandlige 2000-kandidater i advokatbranchen med gennemsnitligt 5,5 pct. Tilsvarende var der hvert år 6,5 pct. færre af kvinderne, der arbejdede i advokatbranchen. Undersøgelsen viser således, at mænd og kvinder fra denne kandidatårgang har haft næsten samme nettofrafald fra advokatbranchen. Kun 11 pct. af kønsuligheden kan forklares ved et højere frafald for kvinder end for mænd. Dvs. hvis kvinder havde samme frafaldsrate som mænd, ville der i 2011 kun være fire flere kvinder med afgangsår 2000 ansat i branchen. At der i hvert af årene efter 2000 var flere mandlige end kvindelige jurister fra denne kandidatårgang, skyldes derfor først og fremmest, at der i 2000 blev ansat flere mænd end kvinder fra denne kandidatårgang. Samtidig viser undersøgelsen, at der hvert år er 5,9 pct. af advokater fra denne årgang (dvs. mænd og kvinder under ét), som forlader advokatbranchen. Set over hele perioden er antallet af jurister i branchen, som er færdiguddannede i 2000 derfor faldet med 42 pct. i alt. Personer Beskæftigelse i advokatbranchen for jurister med afgangsår 2000, Mænd Kvinder Personer Kilde: Danmarks Statistik, tabel KOTO2011 og RAS - særkørsel Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 7

8 Advokaterne ansættes i den øvrige private sektor Danske Advokaters særundersøgelse af kandidatårgang 2000 viser ikke kun nettofrafaldet fra advokatbranchen, men også hvilke øvrige brancher juristerne fra denne årgang blev ansat i. Vi kan derfor se, hvilke typer af virksomheder, der konkurrerer med advokatvirksomhederne om juridisk uddannet personale. Den offentlige sektor beskæftiger ca. 46 pct. af de jurister, der dimitterede i 2000 (31 pct. af mændene og 58 pct. af kvinderne). Denne andel var omtrent konstant over hele perioden, hvilket antyder, at advokaterne kun i lille grad skifter til den offentlige sektor. Den øvrige private sektor beskæftiger således en stigende andel af juristerne fra år 2000, jf. tabellen herunder. Dvs. de advokater, der skifter væk fra advokatbranchen, vandrer typisk over i andre private virksomheder. I alle årene er der stort set lige mange mænd og kvinder i den øvrige private sektor. Som det ses af tabellen herunder, er det især finansiering- og forsikringsvirksomhed, der ansætter jurister. Desuden bliver der ansat jurister i industrien samt i informations- og kommunikationsvirksomheder. Nogle af disse tal er dog for små til at kunne antages at gælde generelt. Beskæftigelse i udvalgte brancher for jurister med afgangsår 2000 Antal beskæftigede Privat sektor i alt Juridisk bistand Bogføring & revision Finans & forsikring Industri Handel & transp. mv Inform./kommunik Kilde: Danmarks Statistik, tabel KOTO2011 og RAS særkørsel Anm.: Industri dækker industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed; Handel & transp. mv. dækker detail- og engroshandel, fragt og entreprise. Kvartalsstatistik nr den 12. november 2012 Side 8

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere