Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. -l,,?/~ UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1965, den l. narts, afsagde Overfredningsnævnet følgende kendelse i sag nr. 1704/63 vedrørende fredning af en del af "Veddinge Bakker" i Fårevejle kommune. I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 30. september 1963 afsagte kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 11/ har Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningssag med hensyn til et område af Fårevejle og Asnæs kommuner omfattende højdedraget fra Kårup Skov i vest til skellet mellem Høve og Asnæs byer i øst, almindeligt betegnet som "Veddinge Bakker", med det formål at bevare status quo. Området fremgår nærmere af den nærværende kendelse som bilag l vedhæftede situationsplan, hvorpå med mørk og skraveret signatur er angivet de arealer, der ønskes fredet, og hvoraf de ~)mørke partier angive~ områder, der påstås fredet af landskabelige ttl og geologiske' grunde, og de skraverede udsigtsfredninger. Af de tilsvarende som bilag 2 A-D vedhæftede udsnit af matrikelskortet, hvorpå fredningsområdet er indlagt med samme signatur, fremgår dettes udstrækning i forhold til de enkelte ejendomme i eller om~ring området i Fårevejle kommune. Fredningspåstanden er sålydende:

4 -2- "l. Formål: Formålet med fredningsbegæringen er at bevare det karakteristiske og særprægede landskabsområde9 der strækker sig fra øst for Ordrup over Veddinge til Høve9 hvor det afsluttes med det kuperede landskab øst for Høve stræde 9 i den form og karakter 9 hvori det i dag henligger. le Fredningen baserer sig på 3 elementer i landskabet 9 dels selve de stærkt kuperede og i mange henseender enestående geologiske ~lormationer9 dels det nødvendige forterræn9 hvorigennem bakkeformationeme opleves af dem9 der færdes på vejene omkring dem9 og endelig en del områder 9 hvor udsigten fra arealerne, dels mod nord og nordvest udover strand- og fjordlandskab, dels mod syd og sydvest ind over / det åbne frie landskab, er særlig storartet. Det er ikke formålet at lægge hindringer i vejen for en landbrugsmæssig eller lignende udnyttelse som hidti19 men formålet er alene at bevare landskabets helhed og karakteristiske storhed mod..overdreven udstykning9,.,j. e' ninger. ~ 2. Begæringens ordlyd: bebyggelse og de deraf følgende foranstalt- De på kortet angivne områder fredes således: a. Ændringer i terræn. Det skal ikke være tilladt at foretage ændringer i det naturlige terræn ved afgravning 9 opfyldning eller lignende 9 ligesom ændring eller udtørring af søer9 vandhuller eller vandløb ikke skal være tilladt. Undtaget herfra skaj dog være sådanne foranstaltninger, sop.

5 -3- alene tjener en landbrugsmæssig drift af de pågældende arealer eller - med nævnets tilladelse - foranstaltninger med beslægtede formål. b. Bebyggelse. Det skal ikke være tilladt at opføre huse på de pågældende områder, hvad enten det drejer sig om sommerhuse, helårsboliger, industribygninger eller bygninger til andre formål. Undtaget herfra er dog sådanne bebyggelse~ som alene tjener landbrugsmæssige formåi eller andre allerede bestående erhvervsvirk- ~pmheder, som kan sidestilles hermed, herunder også boliger til brug for de ved landbruget beskæftigede personer. Sådanne huse skal dog forinden opførelse sker, forelægges fredningsnævnet til godkendelse med hensyn til placering og udformning. I c. Andre foranstaltninger. Det skal ikke være tilladt at opføre boder, skure, kiosker, master, reklameskilte, eller andre skæmmende og/eller udsigtshihdrende foranstaltninger. Undtaget herfra er dog sådanne foranstaltninger, som måtte..~ise sig nødvendige, såfremt der på området senere skulle etableres arealer til brug for offentligheden (campingpladser, rastepladser el. ~ign); i sådanne tilfælde skal dog såvel planerne herom som de dermed følgende foranstaltninger godkendes af nævnet. d. Hegn. Det skal ikke være tilladt at opsætte hegn, plankeværker, raftehegn, mure el.lign. på området. Undtaget herfra er alene sådanne foranstaltninger, som tjener landbrugsmæssige formål, f.eks. læhegn for kreaturer og lignende.

6 -4- e. Beplantning. Det skal ikke være tilladt at foretage beplantning af de ubevoksede arealer inden for området o Undtaget herfra skal dog være sådanne læplantninger, som kan påvises nødvendige af hensyn til den landbrugsmæssige drift. Disse må under ingen omstændigheder etableres på højdepunkter, højderygge eller på steder, hvor ~redningen til- ~gter bevaring af udsigterne. f. Påtaleret. -ȯg Danmarks Denne tilkommer fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds Naturfredningsforeningll. Danmarks Naturfredningsforening har senere ved skrivelse af 21/ udvidet fredningspåstanden til også at omfatte de på den som bilag 3 vedhæftede situationsplan med skråskravering og prikket signatur indtegnede områder syd for Asnæs Indelukke. Fredningspåstanden f.s.v. ang. dette areal er sålydende: "Ændring af terrænformen må ikke finde sted. Grunde, der 2 udstykkes enkeltvis, skal have en størrelse af mindst 3000 m. Grunde,, 'titlerudstykkes på en gang eller efter en af fredningsnævnet forud godti kendt udstykningsplan, kan dog, forsåvidt det drejer sig om ikke sam- ~mengrænsende grunde, udstykkes i mindre arealer, dog ikke under 2000 m 2, på grunden må kun opføres et hus, hvis udseende og placering forud er godkendt af fredningsnævnet. Huset må ikke optage mere end 1/20 af grundarealet og må ikke være over 3 meter højt regnet fra terræl til den linie, hvor ydervæg og tagflade skærer hinanden. Ydervæggene skal fremtræde i mørke fortrinsvis sorte og brune farvetoner og skal forsynes med tag i sort eller grå farvetone eller tag af strå eller tegl.

7 -5- Der må ikke plantes skov på arealet, men læhegn og mindre trægrupper skal være tilladt. Opstilling af boder, skure, master og andre skæmmende indretninger er ikke tilladt." I en til fredningssagen den 8/ afgivet erklæring har geolog, cand.mag. Arne Vagn Nielsen, Danmarks Geologiske Under-,~gelse, blandt andet udtalt: ".... Odsherreds natur rummer store geologisk-morfologiske vær- Ilt dier, der i tide og i videst muligt omfang bør sikres i naturtilstand. ta, Hovedelementet i Odsherreds landskab er den store bakkekæde (Odsherredbuerne), der som et meget markant højdedrag - hvis højeste partier når over 100 m.o.h. - rejser sig nordvest om Lamme fjord og Sidinge Fjord. Bakkerne er dannet af det sidste isfremstød til disse egne under kvartærtidens nedisninger. Fra øst og sydøst er store gletsjere trængt frem til Nordvest-Sjælland. En række istunger har "gravet sig ned" og dermed udhulet de nuværende fjordbassiner. Materialet her- ~ra, tilligemed hvad isen iøvrigt førte med sig, er skubbet sammen ~: og aflejret ved gletsjernes rand under isens afsmeltning og fremtræ-,ttder i dag som Odsherredsbuernes kompakte morænevolde (randmoræner). Smeltevandet er strømmet videre mod vest-nordvest udover den nu h~vdækkede hedeslette (Sejerø Bugt). Hele denne landskabelige udvikling - den glaciale serie - ~~~_!~~~E±~~!~~~E eller ~~~~E~±~~EE~~~!2~~E (Lammefjord, Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt), E~~~~EE~~~E~~~~E (Odsherredsbuerne) og hede- ~1~~~~ (Sejerø Bugt), er så enestående veludviklede i Odsherred som næppe noget andet sted i Danmark...

8 -6- Odsherred landskabet er en international kendt og anerkendt geologisk lokalitet ikke blot på grund af sin historiske pri oritetsrang, men i lige så hø j grad på grund af den overskue-, lige og tydelige landskabs-udvikling. Det er tillige et ttlbage.- vendende ekskursionsobjekt både for skole og universitet. Vi anser det ikke blot for ønskværdigt, men påk:c2vet, at '4Ifisse enestående landskaber bevares frit tilgængelige og overskuelige, fri for al skæmmende og dækkende bebyggelse og b8plantning, " og det må være en national-videnskabelig pligt at gennemføre de -fornødne fredninger hertil " Under sagens behandling har Danmarks Naturfredningsforening ved skrivelse af 26/ hævet fredningssagen f.s.v. ang. den del af området, der er beliggende i Asnæs kommune, dog at Foreningen har forbeholdt sig ret til til enhver tid at rejse særskilt fredningssag for enkelte ejendomme. Ved samme skrivelse har Danmarks Naturfredningsforening endvidere hævet fredningssagen f.s.v. ang. de af fredningspåstanden, It0mfattede områder i Fårevejle kommune, der ligger nord for den på de e til ovennævnte bilag 2A-D svarende som bilab ~ A-Dvedhæftede udsnit af matrikulskortet markerede linje, dog således at indskrænkning af fredningen for dette område sker med det forbehold, at de af nævnet opnåede for.ligmed enkelte lodsejere, hvis ejendomme efter ovenståe:i.1.-. de vil komme til at ligge uden for fredningen, opretholdes, idet Da~arks Naturfredningsforening samtidig under eet har tiltrådt og godkendt disse. Under sagens behandling er af nævnet afsagt særskilt kendelse med hensyn til følgende ejendomme:

9 -7- Matr.nr.ene: 2b og 12b, Veddinge by, Fårevejle sogn, ved nævnets kendelse af 30/ " " 7;:.og 7:::., Høve by, Asnæs sogn, "Høve Møllegård" kaldet, ved nævnets kendelse af 13/ " " 4t, Veddinge, lo~, Kårup-Ordrup, 9f, 9~ og lo~, Kårup- Ordrup, alle af Fårevejle sogn,ved nævnets kendelse af 11/ For disse ejendommes vedkommende henvises til lige nævnte.. særskilte kendelser. ''-e; F.s.v. ang. de områder i Fårevejle kommune, der efter Danmarks Naturfredningsforenings ovennævnte skrivelse af 26/ er udgået af fredningen,har nævnet opnået forligsmæssig afgørelse f.s.v. ang. følgende ejendomme: Matr.nr. lob og lof, Veddinge by, Fårevejle sogn, "Veddinge Strandgård", tilhørende gdr. Ejnar Blidahl: Ejeren har mod tilladelse til, at ejendommen, der er på ca 65 tdr. land, frigives til udstykning og sommerhusbebyggelse, tilttbudt uden vederlag at stille til rådighed for offentligheden arealet 4t langs stranden til overkanten af skrænten fra ejendommens østskel tt til kilden, der er beliggende ca midtvejs mellem øst- og vestskellet, således som dette areal nærmere fremgår af det som bilag 5 nærværende kendelse vedhæftede rids over ejendommen. Det pågældende areal åbnes for offentligheden, således at der bliver ret til ophold på og badning fra dette, men ikke ret til campering og teltslagning. Ejeren har endvidere ligeledes uden vederlag tilbudt at udlægge en 3 meter bred sti langs ejendommens østskel, ad hvilken der er ret til gående færdsel for offentligheden, samt stillet til rådighed som offentlig

10 -8- parkeringsplads en del af ejendommen langs den offentlige b~vcj, nen nærmere beliggehned af stien og parkeringspladsen fremgår af det ovennævnte rids over ejendommen. Idet nævnet ved rærværende kendelse endelig~ accepter8r ovennævnte tilbud~ b e s t 8 m m e s: Ejendorr...menmat~.l1r. 10E. og lof 9 Veddinge by9 Få::'8v0J1G sogn~ fritages for fredning~ og pålægges alene nys ne3vnte ei' :;jr)j:'c: ' tiloudte servitutter...;-. - Matr.nr.rnr: 5f og 5,s:"9Veddinge by9 Fårevejle SOSJl, ;:-j'.-' l1ørei'de hhv. redaktor Ar::1.eT[eldgaa.rd9 Ved Bellahøj 119 Brol1sh3j, og fru Ellen Sierf1tfd, Grøndalsvej 8 9 København: Matr.nr. 5!? herunder med tillæg nf en parcel af mnt.cc:1.t. 5Q1 jfr. nætme~e nedenfor~ statvs QUOfredes uden erstatnins. Matr.nr, 5~ udgtj~k98 i 3 parceller: parcel l frastykkes til sammenlc9gning med matr. nr. 5f og c~atus,:11),"") fredes sa~men wed denne 9 W])arcel 2 frastykkes til overdragelse e' Gl.Køge Landevej 734~ Brzndby Strand. På pnrcej.len ~11'~~ sp - føres eet sommerhus. Iøvrj.g t status quo fredes e j endo"'y:'18!:l~ parcel 3 ~d8r ikld m:? ud8t~t:!:lresyderligere ~status quo fredes? clos :;,t de:j..~l'tl parcellen P1å opføres ect s ommerh 1.;:'S.'_,::,.~oveu'1æv:;rlie-;;idlle;ere forligomæssige afgørelse vej ".l. endoligt accepteres Cl nævrjs li? b e 9 t e ID m e s: Ejendommene matr.nr.ene: 5f og 59.? Veddinge by~ Fåre\/8jJ.e sogn? status quo fredes som lige anført.

11 -9- Med hensyn til det område, der efter fornævnte indskrænkning af fredningspåstanden fortsat påstås fredet, finder nævnet anledning til først at udtage til særskilt behandling og påkendelse følgende område, der findes at burde udgå af fredningen: l. De af udsigtsfredningen mod syd omfattede ejendomme langs ~ed den offentlige bivej Riis-Ordrup og den fra denne i retning mod syd-vest førende offentlige, mindre befærdede bivej: nærmere betegtt net arealer af følgende ejendomme: jjatr.nr.ene: 16~, 12~ 12b, ll~, e tt'lld, ll~, llf, lo, 9~, 9b, Riis by, Fårevejle sogn, og 7~, 7~, Stubberup by, Fårevejle sogn. For hele dette område gælder, at ingen del af denne "vejfacade" for øjeblikket er genstand for bebyggelse eller andre udsigtshæmmende foranstaltninger og efter sin beliggenhed næppe heller vil blive det i hvert fald i den nærmeste fremtid, hvilket i særdeleshed gælder strækningen langs den mindre befærdede nordøst-sydvestgående vej. - e Allerede herefter og idet bemærkes, at der fra vejen ikke ses at være nogen udsigt af betydning over matr.nr. 16~, Riis, findes fredningspåstanden, selvom udsigten iøvrigt er fredningsværdig, ikke at burde gennemføres for dette områdes vedkommende. 2. Området omkring Kårup og Ordrup byer, nærmere betegnet arealer af følgende ejendomme: matr.nr.ene~ 3~g, 4~, 4~, 4b, 5~, 13~, 5~, 9~, 91, Kårup-Ordrup byer, Fårevejle sogn. Når henses til, at dette område er skilt fra det egentlige

12 -10- bakkeområde af Kårup og Ordrup byer samt ejendommene: matr.nr. lo~ og 9! m.fl.~ Kårup-Ordrup byer~ der ved nævnets ovennævnte kendelse af 11/ er udgået af fredningen~ at området tillige må anses for et naturligt udviklings område for de nævnte to byer samt iøvrigt til~ at området ikke har helt den samme landskabelige værdi som det egentlige bakkeområde~ finder nævnet ikke tilstrækkelig anledning 4iJil atopretholde fredningen for dette område. T h i b e s t e rom e s: Den af Danmarks naturfredningsforening fremsatte begæring e'e om status quo fredning af de faste ejendomme matr.nr.eno: 16~? 12~? 12b~ ll~~ lld~ ll~~ llf~ lo~ 9~ og 9b~ Riis by~ og 7~ og 7~~ Stubberup by~ 3dg, 4rq~ 4~, 4b~ 5~, 13~~ 5~, 9~, 9~, Kårup-Ordru] bye~, alle af Fårevejle sogn, kan ikke tages til følge. Med hensyn til den tilbageværende del af fredfiingcområdet, det egentlige bakkeområde~ be~ærkcs, at dettes fredningsmæssige værdi~ selvom fredningssagen er hævet for den del af højdedraget, der er beliggende i Asnæs kommune~ fortsat må ses i semmenhæng med omttrådet i denne, idet dette, der er af ove-rordentlig stor landsl,abelig ",'I.. værdi og stort set friholdt for sommerhuse - eller anden bebyggelse~ ttmå forventes i hvert fald også i den nærmeste fremtid at kunne bevares således ad bygningsmæssig vej. Herefter må nævnet med Danmarks Naturfredningsforening være enig i, at dette område som helhed er særdeles fredningsv~rdigt og bestemroer~ at fredningen vil være at gennemføre som nærmere nedenfor ved hver enkelt ejendom bestemt:

13 -11- l. Matr.nr. l6~, Veddinge by, tilhørende parcellist Rasmus Madsen, Veddinge. Ejendommen, der har tilhørt den nuværende ejer i godt 40 år, er på ca 8 tdr. land og ligger for størstedelens vedkommende inden for 300 meter fra Høve Skov. Ejendomsværdi: kr. Da ejendommen findes at burde fredes, bestemmer nævnet, at denne fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstat- ~ngen fastsættes efter omstændighederne til kr. 2. Matr.nr. 16d, 16~, 16f, Veddinge, tilhørende fru Dorthea tttifensen, Veddinge. Ejendommen, der er på ca 16 tdr. land, ligger for det nordøstligste hjørnes vedkommendes inden for 300 meter fra Høve Skov. Ejendomsværdi er kr. Ejendommen, der er overtaget af ejerinden ved hendes mands død i 1960, har været i familiens eje gennem en lang årrække. Ejerinden har ønsket at udstykke ejendommen til sommerhusbebyggelse og har forelagt nævnet en under hensyn til de landskabelige værdier udarbejdet udstykningsplan til godkendelse. Hun har anslået ejendommens værdi ved salg til udstykning til ca kr. eepr. td. land. Nævnet bestemmer, at ejendommen vil være at frede i over- 4t ensstemmelse med fredningspåstanden og fastsætter erstatningen til kr. 3. Matr.nr. 16b og 15g, Veddinge,tilhørende boelsmand Ove Petersen, Veddinge. Ejeren har købt ejendommen, der er på ca 13 tdr. land, i Ejendomsværdien er kr. I~

14 -12- Ejeren har haft liebhavere til parceller af ejendommen og har skrevet slutseddel om en enkelt parcel til 3 kr. pr. ~vadratalen. På skellet mellem matr.nr. l6b og l6a er beliggende et fredet oldtidsminde "Brandeshøj". Nævnet bestemmer 1 at ejendoæmen fredes og fastsætter er-- ttstatningen til kr. 4. Matr.nr. l6i, Veddinge 9 tilhørende Hans V.Petersen. Done-e ne ejendom 1 der består af en beboelsesej endom med købmandsforre i.;-~ ning uden jordtilligende1 fritages for fredning. 5. Matr.nr. 16~1 Veddinge1 tilhørende gdr. Kaj Sejer Larsen. Veddinge. Af ejendommen 1 der er på ca 35 tdr. land 1 ligger ca lo tdr. land nord for vejen. På skellet op mod matr.nr. 16b er bg~iggende en fredet oldtidshøj. Der har ikke foreligget konkrete uclstykningsinteresser. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i april 1962 for 4t kr. Ejendomsværdien er kr. It, Efter nævnets opfattelse findes der ikke tilstrækkelig grund til at gennemføre udsigtsfredningen syd for vejen 9 hvorfor denne udgår af fredningen. Det nord for den offentligq vej beliggende område status quo fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstatningen findes efter alt foreliggende at burde fastsætt3s til kr. 6. Matr.nr. 15a og l5~1 Veddinge 9 tilhørende gdr. N.P.Mogensen 9 Veddinge.

15 -13- Ejendommen? der er på ca 28 tdr. land? er erhvervet af den nuværende ejer i 1939 efter dennes forældre for den daværendo ejendomsværdi kr. Ejendomsværdien er nu kr. Af e jendommen liggor ca lo tdr. land nord for den offent - lige bivej. Nævnet finder under hensyn til, at der for øjeblikket langs en del af den offentlige bi ve j syd for d,;;nneer Gn uds.i..gtsl18:"!.- ttmende læplantning ikke anledning til at gennemføre den påst28de uusigtsfredning? hvorimod det bestemmes, at området nord for vejen ee;l status quo fredes i overensstermnelso med fredningspåfltanden. Erstatningen findes at kunne fastsættes til kr. e, Matr.nr. 15~, og 15~, Veddinge, tilhørende planteskoleej8r Bernhard Hansen, MalwÆosevej 131? Virum. Ejendommen, der er på godt lo tdr. land, e:r under fro,l.-- ningssagens behandling solgt til den nuværende ojer af fru Ellen Larsen, der havde overtaget ejendommen i 1956 efter sin IDanQ. Bjondomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde status quo fredes. Ersta,tnt:J.;::::i. tit fastsættes til kr. -',8. Matr.nr. 15b og l5f, Veddinge, tilhørende frk. Anna I~g0- borg Petersen, Veddinge. Ejendommen? der er på godt 9 tdr. land, er erhvervet af ejerinden efter dennes forældre i EjendcIDsværdien er k~. Ejendommen status quo fredes. Erstatningen fastsæt~es til kr.

16 Matr.nr. 14~ og 15~, Veddinge, tilhørende boelsmand Holger Andersen, Veddinge. Ejendommen er på ca 12 tdr. land. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde fredes i sin helhed. Erstatningen fastsættes til kr. Matr.nr. 14b, Veddinge, tilhørende konsulent, landbrugskandidat Peter Klausen, Uglestrup,og fru Grethe Nørhede, Rubinsteins- vej 18, København. Ejendommen, der er på ca 26. tdr. land, og hvis navn er II Oversøgård", er købt af de nuværende ejere den 1/ for y:y E~endomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde fredes. Erstatningen findes bl.a. under hensyn til, at ejendommen er erhvervet, efter at fredningssagen er rejst, at burde fastsættes til kr. ll. Matr.nr. 14~, Veddinge, tilhørende gdr.e Anna og Laurits 4tNielsen, Veddinge. ti Ejendommen, der er på ca 24. tdr. land, er overtaget af de nuværende ejere efter deres fo~ældre. Ejendomsværdien er kr. Af ejendommen ligger kun en ubetydeli~ del nord for vejen. Under hensyn hertil, og idet nævnet ikke finder grund til at gennemføre udsigtsfredningen syd for vejen, vil denne ejendom i sin helhed være at fritage for fredning. 12. Matr.nr. l4e og 3b, Veddinge, tilhørende gdr. Axel Ludvigsen, Veddinge. Ejendommen el på ialt ca 15 tdr. land, hvoraf ca 7

17 -15- tdr. land ligger nord for vejen og påstås fredet. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i 1946 af dennes svigerforældre for ca kr. Ejendomsværdien er kr. Den del af ejendommen~ der ligger nord for vejen, findes at burde status quo fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstatningen findes passende at kunne fastsættes til kr. ~13. Matr.nr. 3~, Veddinge, tilhørende gdr. Jens Erik Jensen, Veddinge. Af ejendommen udgør det areal~ der ligger nord for vejen ""Og påstås fredet, ca 60 tdr. land. Heraf har ejeren ved slutseddel solgt et areal på 28 tdr. land for kr. betinget af, at arealet kan udstykkes og bebygges med sommerhuse. Der er intet betalt af købesummen. Ejendomsværdien for hele ejendommen, der er på 75 tdr. land, er kr. Ejendommen findes at burde fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstatningen fastsættes til kr. 14. Matr.nr. 3~, Veddinge, tilhørende husmand Peter Jensen, aa Veddinge. Ejendommen er på ca 4 tdr. land bortset fra en parcel tf på 3500 kvadratalen,der&udstykket som matr.nr. 3i~ Veddinge. På ejendommen vest for den offentlige nord-sydgående bivej vest for ejendommen ligger en fredet gravhøj i en afstand af ca 75 meter fra ejendommens vestskel. Ejendomsværdien er for matr.nr. 3~ og matr.nr. 33~, der er på 4i tdr. land og ligger uden for fredningspåstanden, kr. Ejendommen findes at burde fredes. Erstatningen fastsættes til kr.

18 Matr.nr. 3i, Veddinge 9 tilhørende arbejdsmand Kaj Jensen, Veddinge 9 består alene af en beboelsesejendom uden jordtilliggende af betydning og findes at burde udgå af fredningen. 16. Matr.nr. 3h 9 Veddinge, tilhørende laboratorieassistent Ulla Hartmann Iversen, Ny Kongensgade 59 København. Denne ejendom består alene af en mindre beplantet parcel i4ltedet ældre sommerhus og findes at burde udgå af fredningen 17. -sen 9 Matr.nr. 4t 9 Veddinge, tilhørende parcellist Karl Kr.Jen- Veddinge. På ejendommen, der er på ca 12 tdr. land, ligger i dennes nordøstlige hjørne en fredet gravhøj "Skovtoppehøj" kaldet. Ejendommen er købt for 2-3 år siden af den nuværende ejer for kr. Ejendomsværdien er kr. Ved nævnets kendelse af 11/7 1963, jfr. forovenjer der meddelt tilladelse til at frastykke en parcel og til på denne at opføre en helårsbeboelse. Ejendommen findes at burde fredes. Erstatningen fastsæte tes til 25 ooo kr. e Ejerne af samtlige ovenstående ejendomme har protesteret tt mod fredningen og har forbeholdt sig erstatning, såfremt fredningen gennemføres. Samme standpunkt er indtaget også af ejerne af de følgende ejendomme 9 med mindre andet er anført ved den enkelte ejendom. Erstatningskravene har for de flestes vedkommende ligget på kr, pr. td. land. 18. Matr.nr. 4a, Veddinge, tilhørende billedhugger Julius Wederkind, Veddinge.

19 -17- Ejendommen? der er på 26 tdr. land, er købt af den nuværende ejer i 1960 for kr. Ejendomsværdien er kr. Ejeren har erklæret? at han er sympatisk indstillet over for en fredning af ejendommen, og har erklæret at ville medgå til en fredning af denne uden erstatning mod, at det tillades ham at anbringe 4 huse på arealet. Nævnet finder, at ejendommen bør totalfredes 1 0g fastsætter -erstatningen til kr. '~19. Matr.nr. 4~? Veddinge, tilhørende maskinarbejder AageMejldal? Lobardigade 28,København 9 der o;; mindre grund med et enkelt beboelseshus, findes at burde udgå af fredninge. 20. Matr.nr. 4q? Veddinge, tilhørende gdr. Peter Meincke? Veddinge. På ejendommen, der er på ca 30. tdr. land, er beliggende ca 50 meter fra dennes skel mod matr.nr. 4y og ca 200 meter nord for e- jendommens bygninger en fredet gravhøj "Maglehøjn kaldet. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i 1945 uden byg-,_ni:lger for kr. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde status quo fredes, således at 4t erstatningen fastsættes til kr. 21. Matr.nr. 4~, Veddinge, tilhørende keramiker A.J.Andersen, Stilidsvej 47, Tåstrup. Ejendommen har et tilliggende af ca 3t tdr. land. På naboejendommen matr.nr. 4~ er beliggende en fredet gravhøj "Maglehøjll, jfr. det ovenfor under denne ejendom bemærkede. er kr. Ejendommen er købt i 1959 for kr. Ejendomsværdien

20 -18- Ejendommen findes at burde status quo fredes. Erstatningen findes passende at kunne fastsættes til kr. 22. Matr.nr. 5~, Veddinge, tilhørende gdr. Hardy Madsen,Veddinge. Ejendommen har oprindelig været på 62 tdr. land. Heraf ligger ca 12 tdr. land syd for vejen og er ikke omfattet af fredningspåstanden. Omkring "Lyshøj" har ejeren frasolgt til sommerhus- ~ebyggelse ca lo tdr. land. Endvidere er under sagens behandling frasolgt frugtplantagen vest for vejen på ca l td. land, hvor der tt~igeledes med nævnets godkendelse er opført et sommerhus. Som led i denne udstykning og bebyggelse har ejeren frivilligt fredet en td. land nord for frugtplantagen. Herefter udgør resten af ejendommens areal inden for fredningsområdet er kr. ca 38. tdr. land. Ejendommen er købt i 1950 for kr. Ejendomsværdien Dette område findes at burde status quo fredes. Erstatningen findes efter alt foreliggende atburde fastsætte til kr. 11taget efter dennes forældre domsværdien er kr. i 1952 for kr. + aftægt. '1If23. Matr.nr. 52, Veddinge, tilhørende gdr. Erling Madsen, ti! Veddinge. Ej ondommen, der er på ca 30 tdr. land, er af ejeren over- Ejen- Af ejendommens areal er 8-9 tdr. land under fredningsområdet. Dette areal findes at burde status quo fredes, således at erstatningen fastsættes til kr. 24. Matr.nr. 6b, 6d, 6e og 6~, Veddinge, tilhørende gdr. Jens Chr. Jensen, Veddinge.

21 -19- Ejendommen, der er på ca 22 tdr. land, og er ansat i e- jendomsværdi til kr., vil være at status quo frede. Erstatningen fastsættes til kr. 25. ~1atr.nr. 5~, Veddinge, tilhørende Joachim Nielsen, der er en mindre parcel med et enkelt beboelseshus, findes at burde udgå _af fredningen. 26. Matr.nr. 5!, Veddinge, tilhørende fru Lillian Jørgensen og Preben Jørgensen, der ligeledes er et jordløst hus, findes lige- ledes at burde udgå af fredningen. Ejendommen tilhører nu Jacob Petersen, Helgesvej 24, Køberu~avn. 27. Matr.nr. 6~,6~, Veddinge, tilhørende B.Muhlerwirth, findes at samme grund at burde udgå af fredningen. 28. Matr.nr. 6~, Veddinge, tilhørende gdr. Jens A.Nielsen, Veddinge. Ejendommen har et areal på ca 48 tdr. land. TIet er af ejeren oplyst under sagens behandling, at han har solgt ejendommen til et københavnsk konsortium for en købesum af kr. under forudsætning af, at denne kan udstykkes til sommerhusbebyggelse. Ejeren har købt ejendommen i 1953 for kr. Ejendomsværdien er kr. Under sagens behandling har en panthaver i ejendommen, Overformynderiet,ladet sig repræsentere og forbeholdt sig at kræve pantebrevet, der er stort til rest kr., indfriet helt eller delvist, såfremt ejendommen fredes. på ejendommen er beliggende et fredet oldtidsminde.

22 -20- Ejendommen findes at burde fredes og erstatningen efter alt foreliggende passende at kunne fastsættes til kr. 29. Matr.nr. 19~, 19~, 191 og 19~, Riis og Fårevejle byer, tilhørende gdr. Evald Johs. Nielsen, Riis. På ejendommen, der er på 81 tdr. land, ligger to fredede oldtidsminder. Ejeren har under sagens behandling oplyst, at han har solgt ejendommen til s~~me køben- ~avnske konsortium som ejeren af matr.nr. 6~, Veddinge, broderen Jens A.Nielsen, for en købesum af kr. under forudsætning af, tt at ejendommen kan udstykkes til sommerhusbebyggelse. Ejendomsværdien er kr. Ejeren har købt ejendommen i 1957 for kr. Ejendommen findes at burde status quo fredes, og erstatningen fastsættes til kr. 30. Matr.nr. 19f, 19h, 19~, 19k, 199, Riis og Fårevejle byer, 6~, Veddinge, samt 19i, Riis og Fårevejle byer, tilhørende gdr. Fred-... ~'''''-... lev Andersen, Veddinge. Af ejendommen, der er på ca 22 tdr. land, ~ligger matr.nr. 19i, Riis og Fårevejle byer, der er på ca 2 tdr. land, ti)' syd for vejen og således uden for det af fredningspåstanden omfate tede område. Ejendomsværdien er ca kr. Ejeren har overtaget ejendommen efter sine forældre for 6 år siden for kr. Ejeren har under sagens behandling oplyst, at han har haft forbindelse med samme..københavnske konsortium, som har ønsket at købe de to fornævnte ejendomme, og at han over for dette vil forlange kr. for ejendommen. Ejendommen findes at burde status quo fredes~og erstatnin- ", gen fastsættes til k4.

23 Matr.nr. 18~, Riis og Fårevejle byer, tilhørende lrs. Niels Jørgensen, Sankt Annæ Plads 3, København. på ejendommen, der er på ca 50 tdr. land, er beliggende et fredet oldtidsminde. Af ejendommen er ca 7 tdr. land undtaget fra fredningspåstanden. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen er købt af den nuværende ejer 1/ for kr. Ejendommen findes at burde fredes, og erstatningen efter ~~alt foreliggende fastsættes til kr. 32. Matr.nr. 16~, Riis og Fårevejle Dyer, tilhørende gdr.einar Larsen, Riis. Af ejendommen, dgr er på ca 23. tdr. land, er kun ca 9 tdr. land nord for vejen påstået fredet. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i 1951 for kr. Nævnet finder, at de 9 tdr. land nord for vejen bør fredes,,,~erstatningen fastsættes til kr. tt 33. Matr.nr. 18k og 181, Riis og Fårevejle byer, tilhørende Riisegårds Legatstiftelse. Ejendommen er på mellem 6 og 7 tdr. land. Ejendomsværdien er kr. Ej endommen findes at burde fredes og erstatningen fastsæt-- tes til kr.

24 Matr.nr. 16~, Riis og Fårevejle byer, tilhørende gdr. Johs. Larsen, Riis. Ejendommen, der er på ca 38 tdr. land, er købt i 1939 for kr. Ejendomsværdien er kr. En del af ejendommen er påstået udsigtsfredet, men er fritaget herfor, jfr. tidligere bemærkninger om de områder, der på forhånd fritages for fredningen. Af resten af ejendommen 4Ifåstået landskabsfredet. er et areal på ca 7~ tdr. land Dette område er lavtliggende og findes i sig selv ikke :Il særligt fredningsværdigt. Af hensyn til landskabets helhed findes 4tfredningen dog også at burde gennemføres for dette områdes vedkommende. Erstatningen findes passende at kunne fastsættes til kr. 35. Matr.nr. 16b, Riis og Fårevejle byer, tilhørende boelsmand Rasmus Jensen, Riis. Ejendommen, der er på ca 12i tdr. land, er købt i 1953 for kr. Ejendomsværdien er kr. Af ejendommen er 6 tdr. land påstået fredet. Af samme grund som den foregående ejendom findes dette omttttråde at burde fredes. Erstatningen fastsættes til kr. tt36. Matr.nr. 16~, Riis og Fårevejle byer, samt lob og lo~, Kårup-Ordrup byer, tilhørende gdr. Jacob A.Larsen, Ordrup. Ejendommen, der har et tilliggende af ca 20 tdr. land, er købt i 1941 (lob og lo~) for kr. og i 1947 (16~) for kr. Ejendomsværdien er kr. Ejeren ejer desuden matr.nr.ene: 16~, 16~, l6~, Riis og Fårevejle byer, der ligger uden for fredningsområdet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 04113.00 Afgørelser- Reg. nr.: 04113.00 Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen. 02386.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02386.00 Fredningen vedrører: Store østersten Domme Taksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet.Fredningsnævnet 16-01-1958 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen.

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen. 03048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00 Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-02-1965 F'redningsnævnet 18-07-1963 Kendelser

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet 02808.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02808.00 Fredningen vedrører: Gilbjerg Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1963 Fredningsnævnet 17-07-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord 02763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02763.00 Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-04-1963, 04-12-1963

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere