Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. -l,,?/~ UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1965, den l. narts, afsagde Overfredningsnævnet følgende kendelse i sag nr. 1704/63 vedrørende fredning af en del af "Veddinge Bakker" i Fårevejle kommune. I den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 30. september 1963 afsagte kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 11/ har Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningssag med hensyn til et område af Fårevejle og Asnæs kommuner omfattende højdedraget fra Kårup Skov i vest til skellet mellem Høve og Asnæs byer i øst, almindeligt betegnet som "Veddinge Bakker", med det formål at bevare status quo. Området fremgår nærmere af den nærværende kendelse som bilag l vedhæftede situationsplan, hvorpå med mørk og skraveret signatur er angivet de arealer, der ønskes fredet, og hvoraf de ~)mørke partier angive~ områder, der påstås fredet af landskabelige ttl og geologiske' grunde, og de skraverede udsigtsfredninger. Af de tilsvarende som bilag 2 A-D vedhæftede udsnit af matrikelskortet, hvorpå fredningsområdet er indlagt med samme signatur, fremgår dettes udstrækning i forhold til de enkelte ejendomme i eller om~ring området i Fårevejle kommune. Fredningspåstanden er sålydende:

4 -2- "l. Formål: Formålet med fredningsbegæringen er at bevare det karakteristiske og særprægede landskabsområde9 der strækker sig fra øst for Ordrup over Veddinge til Høve9 hvor det afsluttes med det kuperede landskab øst for Høve stræde 9 i den form og karakter 9 hvori det i dag henligger. le Fredningen baserer sig på 3 elementer i landskabet 9 dels selve de stærkt kuperede og i mange henseender enestående geologiske ~lormationer9 dels det nødvendige forterræn9 hvorigennem bakkeformationeme opleves af dem9 der færdes på vejene omkring dem9 og endelig en del områder 9 hvor udsigten fra arealerne, dels mod nord og nordvest udover strand- og fjordlandskab, dels mod syd og sydvest ind over / det åbne frie landskab, er særlig storartet. Det er ikke formålet at lægge hindringer i vejen for en landbrugsmæssig eller lignende udnyttelse som hidti19 men formålet er alene at bevare landskabets helhed og karakteristiske storhed mod..overdreven udstykning9,.,j. e' ninger. ~ 2. Begæringens ordlyd: bebyggelse og de deraf følgende foranstalt- De på kortet angivne områder fredes således: a. Ændringer i terræn. Det skal ikke være tilladt at foretage ændringer i det naturlige terræn ved afgravning 9 opfyldning eller lignende 9 ligesom ændring eller udtørring af søer9 vandhuller eller vandløb ikke skal være tilladt. Undtaget herfra skaj dog være sådanne foranstaltninger, sop.

5 -3- alene tjener en landbrugsmæssig drift af de pågældende arealer eller - med nævnets tilladelse - foranstaltninger med beslægtede formål. b. Bebyggelse. Det skal ikke være tilladt at opføre huse på de pågældende områder, hvad enten det drejer sig om sommerhuse, helårsboliger, industribygninger eller bygninger til andre formål. Undtaget herfra er dog sådanne bebyggelse~ som alene tjener landbrugsmæssige formåi eller andre allerede bestående erhvervsvirk- ~pmheder, som kan sidestilles hermed, herunder også boliger til brug for de ved landbruget beskæftigede personer. Sådanne huse skal dog forinden opførelse sker, forelægges fredningsnævnet til godkendelse med hensyn til placering og udformning. I c. Andre foranstaltninger. Det skal ikke være tilladt at opføre boder, skure, kiosker, master, reklameskilte, eller andre skæmmende og/eller udsigtshihdrende foranstaltninger. Undtaget herfra er dog sådanne foranstaltninger, som måtte..~ise sig nødvendige, såfremt der på området senere skulle etableres arealer til brug for offentligheden (campingpladser, rastepladser el. ~ign); i sådanne tilfælde skal dog såvel planerne herom som de dermed følgende foranstaltninger godkendes af nævnet. d. Hegn. Det skal ikke være tilladt at opsætte hegn, plankeværker, raftehegn, mure el.lign. på området. Undtaget herfra er alene sådanne foranstaltninger, som tjener landbrugsmæssige formål, f.eks. læhegn for kreaturer og lignende.

6 -4- e. Beplantning. Det skal ikke være tilladt at foretage beplantning af de ubevoksede arealer inden for området o Undtaget herfra skal dog være sådanne læplantninger, som kan påvises nødvendige af hensyn til den landbrugsmæssige drift. Disse må under ingen omstændigheder etableres på højdepunkter, højderygge eller på steder, hvor ~redningen til- ~gter bevaring af udsigterne. f. Påtaleret. -ȯg Danmarks Denne tilkommer fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds Naturfredningsforeningll. Danmarks Naturfredningsforening har senere ved skrivelse af 21/ udvidet fredningspåstanden til også at omfatte de på den som bilag 3 vedhæftede situationsplan med skråskravering og prikket signatur indtegnede områder syd for Asnæs Indelukke. Fredningspåstanden f.s.v. ang. dette areal er sålydende: "Ændring af terrænformen må ikke finde sted. Grunde, der 2 udstykkes enkeltvis, skal have en størrelse af mindst 3000 m. Grunde,, 'titlerudstykkes på en gang eller efter en af fredningsnævnet forud godti kendt udstykningsplan, kan dog, forsåvidt det drejer sig om ikke sam- ~mengrænsende grunde, udstykkes i mindre arealer, dog ikke under 2000 m 2, på grunden må kun opføres et hus, hvis udseende og placering forud er godkendt af fredningsnævnet. Huset må ikke optage mere end 1/20 af grundarealet og må ikke være over 3 meter højt regnet fra terræl til den linie, hvor ydervæg og tagflade skærer hinanden. Ydervæggene skal fremtræde i mørke fortrinsvis sorte og brune farvetoner og skal forsynes med tag i sort eller grå farvetone eller tag af strå eller tegl.

7 -5- Der må ikke plantes skov på arealet, men læhegn og mindre trægrupper skal være tilladt. Opstilling af boder, skure, master og andre skæmmende indretninger er ikke tilladt." I en til fredningssagen den 8/ afgivet erklæring har geolog, cand.mag. Arne Vagn Nielsen, Danmarks Geologiske Under-,~gelse, blandt andet udtalt: ".... Odsherreds natur rummer store geologisk-morfologiske vær- Ilt dier, der i tide og i videst muligt omfang bør sikres i naturtilstand. ta, Hovedelementet i Odsherreds landskab er den store bakkekæde (Odsherredbuerne), der som et meget markant højdedrag - hvis højeste partier når over 100 m.o.h. - rejser sig nordvest om Lamme fjord og Sidinge Fjord. Bakkerne er dannet af det sidste isfremstød til disse egne under kvartærtidens nedisninger. Fra øst og sydøst er store gletsjere trængt frem til Nordvest-Sjælland. En række istunger har "gravet sig ned" og dermed udhulet de nuværende fjordbassiner. Materialet her- ~ra, tilligemed hvad isen iøvrigt førte med sig, er skubbet sammen ~: og aflejret ved gletsjernes rand under isens afsmeltning og fremtræ-,ttder i dag som Odsherredsbuernes kompakte morænevolde (randmoræner). Smeltevandet er strømmet videre mod vest-nordvest udover den nu h~vdækkede hedeslette (Sejerø Bugt). Hele denne landskabelige udvikling - den glaciale serie - ~~~_!~~~E±~~!~~~E eller ~~~~E~±~~EE~~~!2~~E (Lammefjord, Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt), E~~~~EE~~~E~~~~E (Odsherredsbuerne) og hede- ~1~~~~ (Sejerø Bugt), er så enestående veludviklede i Odsherred som næppe noget andet sted i Danmark...

8 -6- Odsherred landskabet er en international kendt og anerkendt geologisk lokalitet ikke blot på grund af sin historiske pri oritetsrang, men i lige så hø j grad på grund af den overskue-, lige og tydelige landskabs-udvikling. Det er tillige et ttlbage.- vendende ekskursionsobjekt både for skole og universitet. Vi anser det ikke blot for ønskværdigt, men påk:c2vet, at '4Ifisse enestående landskaber bevares frit tilgængelige og overskuelige, fri for al skæmmende og dækkende bebyggelse og b8plantning, " og det må være en national-videnskabelig pligt at gennemføre de -fornødne fredninger hertil " Under sagens behandling har Danmarks Naturfredningsforening ved skrivelse af 26/ hævet fredningssagen f.s.v. ang. den del af området, der er beliggende i Asnæs kommune, dog at Foreningen har forbeholdt sig ret til til enhver tid at rejse særskilt fredningssag for enkelte ejendomme. Ved samme skrivelse har Danmarks Naturfredningsforening endvidere hævet fredningssagen f.s.v. ang. de af fredningspåstanden, It0mfattede områder i Fårevejle kommune, der ligger nord for den på de e til ovennævnte bilag 2A-D svarende som bilab ~ A-Dvedhæftede udsnit af matrikulskortet markerede linje, dog således at indskrænkning af fredningen for dette område sker med det forbehold, at de af nævnet opnåede for.ligmed enkelte lodsejere, hvis ejendomme efter ovenståe:i.1.-. de vil komme til at ligge uden for fredningen, opretholdes, idet Da~arks Naturfredningsforening samtidig under eet har tiltrådt og godkendt disse. Under sagens behandling er af nævnet afsagt særskilt kendelse med hensyn til følgende ejendomme:

9 -7- Matr.nr.ene: 2b og 12b, Veddinge by, Fårevejle sogn, ved nævnets kendelse af 30/ " " 7;:.og 7:::., Høve by, Asnæs sogn, "Høve Møllegård" kaldet, ved nævnets kendelse af 13/ " " 4t, Veddinge, lo~, Kårup-Ordrup, 9f, 9~ og lo~, Kårup- Ordrup, alle af Fårevejle sogn,ved nævnets kendelse af 11/ For disse ejendommes vedkommende henvises til lige nævnte.. særskilte kendelser. ''-e; F.s.v. ang. de områder i Fårevejle kommune, der efter Danmarks Naturfredningsforenings ovennævnte skrivelse af 26/ er udgået af fredningen,har nævnet opnået forligsmæssig afgørelse f.s.v. ang. følgende ejendomme: Matr.nr. lob og lof, Veddinge by, Fårevejle sogn, "Veddinge Strandgård", tilhørende gdr. Ejnar Blidahl: Ejeren har mod tilladelse til, at ejendommen, der er på ca 65 tdr. land, frigives til udstykning og sommerhusbebyggelse, tilttbudt uden vederlag at stille til rådighed for offentligheden arealet 4t langs stranden til overkanten af skrænten fra ejendommens østskel tt til kilden, der er beliggende ca midtvejs mellem øst- og vestskellet, således som dette areal nærmere fremgår af det som bilag 5 nærværende kendelse vedhæftede rids over ejendommen. Det pågældende areal åbnes for offentligheden, således at der bliver ret til ophold på og badning fra dette, men ikke ret til campering og teltslagning. Ejeren har endvidere ligeledes uden vederlag tilbudt at udlægge en 3 meter bred sti langs ejendommens østskel, ad hvilken der er ret til gående færdsel for offentligheden, samt stillet til rådighed som offentlig

10 -8- parkeringsplads en del af ejendommen langs den offentlige b~vcj, nen nærmere beliggehned af stien og parkeringspladsen fremgår af det ovennævnte rids over ejendommen. Idet nævnet ved rærværende kendelse endelig~ accepter8r ovennævnte tilbud~ b e s t 8 m m e s: Ejendorr...menmat~.l1r. 10E. og lof 9 Veddinge by9 Få::'8v0J1G sogn~ fritages for fredning~ og pålægges alene nys ne3vnte ei' :;jr)j:'c: ' tiloudte servitutter...;-. - Matr.nr.rnr: 5f og 5,s:"9Veddinge by9 Fårevejle SOSJl, ;:-j'.-' l1ørei'de hhv. redaktor Ar::1.eT[eldgaa.rd9 Ved Bellahøj 119 Brol1sh3j, og fru Ellen Sierf1tfd, Grøndalsvej 8 9 København: Matr.nr. 5!? herunder med tillæg nf en parcel af mnt.cc:1.t. 5Q1 jfr. nætme~e nedenfor~ statvs QUOfredes uden erstatnins. Matr.nr, 5~ udgtj~k98 i 3 parceller: parcel l frastykkes til sammenlc9gning med matr. nr. 5f og c~atus,:11),"") fredes sa~men wed denne 9 W])arcel 2 frastykkes til overdragelse e' Gl.Køge Landevej 734~ Brzndby Strand. På pnrcej.len ~11'~~ sp - føres eet sommerhus. Iøvrj.g t status quo fredes e j endo"'y:'18!:l~ parcel 3 ~d8r ikld m:? ud8t~t:!:lresyderligere ~status quo fredes? clos :;,t de:j..~l'tl parcellen P1å opføres ect s ommerh 1.;:'S.'_,::,.~oveu'1æv:;rlie-;;idlle;ere forligomæssige afgørelse vej ".l. endoligt accepteres Cl nævrjs li? b e 9 t e ID m e s: Ejendommene matr.nr.ene: 5f og 59.? Veddinge by~ Fåre\/8jJ.e sogn? status quo fredes som lige anført.

11 -9- Med hensyn til det område, der efter fornævnte indskrænkning af fredningspåstanden fortsat påstås fredet, finder nævnet anledning til først at udtage til særskilt behandling og påkendelse følgende område, der findes at burde udgå af fredningen: l. De af udsigtsfredningen mod syd omfattede ejendomme langs ~ed den offentlige bivej Riis-Ordrup og den fra denne i retning mod syd-vest førende offentlige, mindre befærdede bivej: nærmere betegtt net arealer af følgende ejendomme: jjatr.nr.ene: 16~, 12~ 12b, ll~, e tt'lld, ll~, llf, lo, 9~, 9b, Riis by, Fårevejle sogn, og 7~, 7~, Stubberup by, Fårevejle sogn. For hele dette område gælder, at ingen del af denne "vejfacade" for øjeblikket er genstand for bebyggelse eller andre udsigtshæmmende foranstaltninger og efter sin beliggenhed næppe heller vil blive det i hvert fald i den nærmeste fremtid, hvilket i særdeleshed gælder strækningen langs den mindre befærdede nordøst-sydvestgående vej. - e Allerede herefter og idet bemærkes, at der fra vejen ikke ses at være nogen udsigt af betydning over matr.nr. 16~, Riis, findes fredningspåstanden, selvom udsigten iøvrigt er fredningsværdig, ikke at burde gennemføres for dette områdes vedkommende. 2. Området omkring Kårup og Ordrup byer, nærmere betegnet arealer af følgende ejendomme: matr.nr.ene~ 3~g, 4~, 4~, 4b, 5~, 13~, 5~, 9~, 91, Kårup-Ordrup byer, Fårevejle sogn. Når henses til, at dette område er skilt fra det egentlige

12 -10- bakkeområde af Kårup og Ordrup byer samt ejendommene: matr.nr. lo~ og 9! m.fl.~ Kårup-Ordrup byer~ der ved nævnets ovennævnte kendelse af 11/ er udgået af fredningen~ at området tillige må anses for et naturligt udviklings område for de nævnte to byer samt iøvrigt til~ at området ikke har helt den samme landskabelige værdi som det egentlige bakkeområde~ finder nævnet ikke tilstrækkelig anledning 4iJil atopretholde fredningen for dette område. T h i b e s t e rom e s: Den af Danmarks naturfredningsforening fremsatte begæring e'e om status quo fredning af de faste ejendomme matr.nr.eno: 16~? 12~? 12b~ ll~~ lld~ ll~~ llf~ lo~ 9~ og 9b~ Riis by~ og 7~ og 7~~ Stubberup by~ 3dg, 4rq~ 4~, 4b~ 5~, 13~~ 5~, 9~, 9~, Kårup-Ordru] bye~, alle af Fårevejle sogn, kan ikke tages til følge. Med hensyn til den tilbageværende del af fredfiingcområdet, det egentlige bakkeområde~ be~ærkcs, at dettes fredningsmæssige værdi~ selvom fredningssagen er hævet for den del af højdedraget, der er beliggende i Asnæs kommune~ fortsat må ses i semmenhæng med omttrådet i denne, idet dette, der er af ove-rordentlig stor landsl,abelig ",'I.. værdi og stort set friholdt for sommerhuse - eller anden bebyggelse~ ttmå forventes i hvert fald også i den nærmeste fremtid at kunne bevares således ad bygningsmæssig vej. Herefter må nævnet med Danmarks Naturfredningsforening være enig i, at dette område som helhed er særdeles fredningsv~rdigt og bestemroer~ at fredningen vil være at gennemføre som nærmere nedenfor ved hver enkelt ejendom bestemt:

13 -11- l. Matr.nr. l6~, Veddinge by, tilhørende parcellist Rasmus Madsen, Veddinge. Ejendommen, der har tilhørt den nuværende ejer i godt 40 år, er på ca 8 tdr. land og ligger for størstedelens vedkommende inden for 300 meter fra Høve Skov. Ejendomsværdi: kr. Da ejendommen findes at burde fredes, bestemmer nævnet, at denne fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstat- ~ngen fastsættes efter omstændighederne til kr. 2. Matr.nr. 16d, 16~, 16f, Veddinge, tilhørende fru Dorthea tttifensen, Veddinge. Ejendommen, der er på ca 16 tdr. land, ligger for det nordøstligste hjørnes vedkommendes inden for 300 meter fra Høve Skov. Ejendomsværdi er kr. Ejendommen, der er overtaget af ejerinden ved hendes mands død i 1960, har været i familiens eje gennem en lang årrække. Ejerinden har ønsket at udstykke ejendommen til sommerhusbebyggelse og har forelagt nævnet en under hensyn til de landskabelige værdier udarbejdet udstykningsplan til godkendelse. Hun har anslået ejendommens værdi ved salg til udstykning til ca kr. eepr. td. land. Nævnet bestemmer, at ejendommen vil være at frede i over- 4t ensstemmelse med fredningspåstanden og fastsætter erstatningen til kr. 3. Matr.nr. 16b og 15g, Veddinge,tilhørende boelsmand Ove Petersen, Veddinge. Ejeren har købt ejendommen, der er på ca 13 tdr. land, i Ejendomsværdien er kr. I~

14 -12- Ejeren har haft liebhavere til parceller af ejendommen og har skrevet slutseddel om en enkelt parcel til 3 kr. pr. ~vadratalen. På skellet mellem matr.nr. l6b og l6a er beliggende et fredet oldtidsminde "Brandeshøj". Nævnet bestemmer 1 at ejendoæmen fredes og fastsætter er-- ttstatningen til kr. 4. Matr.nr. l6i, Veddinge 9 tilhørende Hans V.Petersen. Done-e ne ejendom 1 der består af en beboelsesej endom med købmandsforre i.;-~ ning uden jordtilligende1 fritages for fredning. 5. Matr.nr. 16~1 Veddinge1 tilhørende gdr. Kaj Sejer Larsen. Veddinge. Af ejendommen 1 der er på ca 35 tdr. land 1 ligger ca lo tdr. land nord for vejen. På skellet op mod matr.nr. 16b er bg~iggende en fredet oldtidshøj. Der har ikke foreligget konkrete uclstykningsinteresser. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i april 1962 for 4t kr. Ejendomsværdien er kr. It, Efter nævnets opfattelse findes der ikke tilstrækkelig grund til at gennemføre udsigtsfredningen syd for vejen 9 hvorfor denne udgår af fredningen. Det nord for den offentligq vej beliggende område status quo fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstatningen findes efter alt foreliggende at burde fastsætt3s til kr. 6. Matr.nr. 15a og l5~1 Veddinge 9 tilhørende gdr. N.P.Mogensen 9 Veddinge.

15 -13- Ejendommen? der er på ca 28 tdr. land? er erhvervet af den nuværende ejer i 1939 efter dennes forældre for den daværendo ejendomsværdi kr. Ejendomsværdien er nu kr. Af e jendommen liggor ca lo tdr. land nord for den offent - lige bivej. Nævnet finder under hensyn til, at der for øjeblikket langs en del af den offentlige bi ve j syd for d,;;nneer Gn uds.i..gtsl18:"!.- ttmende læplantning ikke anledning til at gennemføre den påst28de uusigtsfredning? hvorimod det bestemmes, at området nord for vejen ee;l status quo fredes i overensstermnelso med fredningspåfltanden. Erstatningen findes at kunne fastsættes til kr. e, Matr.nr. 15~, og 15~, Veddinge, tilhørende planteskoleej8r Bernhard Hansen, MalwÆosevej 131? Virum. Ejendommen, der er på godt lo tdr. land, e:r under fro,l.-- ningssagens behandling solgt til den nuværende ojer af fru Ellen Larsen, der havde overtaget ejendommen i 1956 efter sin IDanQ. Bjondomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde status quo fredes. Ersta,tnt:J.;::::i. tit fastsættes til kr. -',8. Matr.nr. 15b og l5f, Veddinge, tilhørende frk. Anna I~g0- borg Petersen, Veddinge. Ejendommen? der er på godt 9 tdr. land, er erhvervet af ejerinden efter dennes forældre i EjendcIDsværdien er k~. Ejendommen status quo fredes. Erstatningen fastsæt~es til kr.

16 Matr.nr. 14~ og 15~, Veddinge, tilhørende boelsmand Holger Andersen, Veddinge. Ejendommen er på ca 12 tdr. land. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde fredes i sin helhed. Erstatningen fastsættes til kr. Matr.nr. 14b, Veddinge, tilhørende konsulent, landbrugskandidat Peter Klausen, Uglestrup,og fru Grethe Nørhede, Rubinsteins- vej 18, København. Ejendommen, der er på ca 26. tdr. land, og hvis navn er II Oversøgård", er købt af de nuværende ejere den 1/ for y:y E~endomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde fredes. Erstatningen findes bl.a. under hensyn til, at ejendommen er erhvervet, efter at fredningssagen er rejst, at burde fastsættes til kr. ll. Matr.nr. 14~, Veddinge, tilhørende gdr.e Anna og Laurits 4tNielsen, Veddinge. ti Ejendommen, der er på ca 24. tdr. land, er overtaget af de nuværende ejere efter deres fo~ældre. Ejendomsværdien er kr. Af ejendommen ligger kun en ubetydeli~ del nord for vejen. Under hensyn hertil, og idet nævnet ikke finder grund til at gennemføre udsigtsfredningen syd for vejen, vil denne ejendom i sin helhed være at fritage for fredning. 12. Matr.nr. l4e og 3b, Veddinge, tilhørende gdr. Axel Ludvigsen, Veddinge. Ejendommen el på ialt ca 15 tdr. land, hvoraf ca 7

17 -15- tdr. land ligger nord for vejen og påstås fredet. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i 1946 af dennes svigerforældre for ca kr. Ejendomsværdien er kr. Den del af ejendommen~ der ligger nord for vejen, findes at burde status quo fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstatningen findes passende at kunne fastsættes til kr. ~13. Matr.nr. 3~, Veddinge, tilhørende gdr. Jens Erik Jensen, Veddinge. Af ejendommen udgør det areal~ der ligger nord for vejen ""Og påstås fredet, ca 60 tdr. land. Heraf har ejeren ved slutseddel solgt et areal på 28 tdr. land for kr. betinget af, at arealet kan udstykkes og bebygges med sommerhuse. Der er intet betalt af købesummen. Ejendomsværdien for hele ejendommen, der er på 75 tdr. land, er kr. Ejendommen findes at burde fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden. Erstatningen fastsættes til kr. 14. Matr.nr. 3~, Veddinge, tilhørende husmand Peter Jensen, aa Veddinge. Ejendommen er på ca 4 tdr. land bortset fra en parcel tf på 3500 kvadratalen,der&udstykket som matr.nr. 3i~ Veddinge. På ejendommen vest for den offentlige nord-sydgående bivej vest for ejendommen ligger en fredet gravhøj i en afstand af ca 75 meter fra ejendommens vestskel. Ejendomsværdien er for matr.nr. 3~ og matr.nr. 33~, der er på 4i tdr. land og ligger uden for fredningspåstanden, kr. Ejendommen findes at burde fredes. Erstatningen fastsættes til kr.

18 Matr.nr. 3i, Veddinge 9 tilhørende arbejdsmand Kaj Jensen, Veddinge 9 består alene af en beboelsesejendom uden jordtilliggende af betydning og findes at burde udgå af fredningen. 16. Matr.nr. 3h 9 Veddinge, tilhørende laboratorieassistent Ulla Hartmann Iversen, Ny Kongensgade 59 København. Denne ejendom består alene af en mindre beplantet parcel i4ltedet ældre sommerhus og findes at burde udgå af fredningen 17. -sen 9 Matr.nr. 4t 9 Veddinge, tilhørende parcellist Karl Kr.Jen- Veddinge. På ejendommen, der er på ca 12 tdr. land, ligger i dennes nordøstlige hjørne en fredet gravhøj "Skovtoppehøj" kaldet. Ejendommen er købt for 2-3 år siden af den nuværende ejer for kr. Ejendomsværdien er kr. Ved nævnets kendelse af 11/7 1963, jfr. forovenjer der meddelt tilladelse til at frastykke en parcel og til på denne at opføre en helårsbeboelse. Ejendommen findes at burde fredes. Erstatningen fastsæte tes til 25 ooo kr. e Ejerne af samtlige ovenstående ejendomme har protesteret tt mod fredningen og har forbeholdt sig erstatning, såfremt fredningen gennemføres. Samme standpunkt er indtaget også af ejerne af de følgende ejendomme 9 med mindre andet er anført ved den enkelte ejendom. Erstatningskravene har for de flestes vedkommende ligget på kr, pr. td. land. 18. Matr.nr. 4a, Veddinge, tilhørende billedhugger Julius Wederkind, Veddinge.

19 -17- Ejendommen? der er på 26 tdr. land, er købt af den nuværende ejer i 1960 for kr. Ejendomsværdien er kr. Ejeren har erklæret? at han er sympatisk indstillet over for en fredning af ejendommen, og har erklæret at ville medgå til en fredning af denne uden erstatning mod, at det tillades ham at anbringe 4 huse på arealet. Nævnet finder, at ejendommen bør totalfredes 1 0g fastsætter -erstatningen til kr. '~19. Matr.nr. 4~? Veddinge, tilhørende maskinarbejder AageMejldal? Lobardigade 28,København 9 der o;; mindre grund med et enkelt beboelseshus, findes at burde udgå af fredninge. 20. Matr.nr. 4q? Veddinge, tilhørende gdr. Peter Meincke? Veddinge. På ejendommen, der er på ca 30. tdr. land, er beliggende ca 50 meter fra dennes skel mod matr.nr. 4y og ca 200 meter nord for e- jendommens bygninger en fredet gravhøj "Maglehøjn kaldet. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i 1945 uden byg-,_ni:lger for kr. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen findes at burde status quo fredes, således at 4t erstatningen fastsættes til kr. 21. Matr.nr. 4~, Veddinge, tilhørende keramiker A.J.Andersen, Stilidsvej 47, Tåstrup. Ejendommen har et tilliggende af ca 3t tdr. land. På naboejendommen matr.nr. 4~ er beliggende en fredet gravhøj "Maglehøjll, jfr. det ovenfor under denne ejendom bemærkede. er kr. Ejendommen er købt i 1959 for kr. Ejendomsværdien

20 -18- Ejendommen findes at burde status quo fredes. Erstatningen findes passende at kunne fastsættes til kr. 22. Matr.nr. 5~, Veddinge, tilhørende gdr. Hardy Madsen,Veddinge. Ejendommen har oprindelig været på 62 tdr. land. Heraf ligger ca 12 tdr. land syd for vejen og er ikke omfattet af fredningspåstanden. Omkring "Lyshøj" har ejeren frasolgt til sommerhus- ~ebyggelse ca lo tdr. land. Endvidere er under sagens behandling frasolgt frugtplantagen vest for vejen på ca l td. land, hvor der tt~igeledes med nævnets godkendelse er opført et sommerhus. Som led i denne udstykning og bebyggelse har ejeren frivilligt fredet en td. land nord for frugtplantagen. Herefter udgør resten af ejendommens areal inden for fredningsområdet er kr. ca 38. tdr. land. Ejendommen er købt i 1950 for kr. Ejendomsværdien Dette område findes at burde status quo fredes. Erstatningen findes efter alt foreliggende atburde fastsætte til kr. 11taget efter dennes forældre domsværdien er kr. i 1952 for kr. + aftægt. '1If23. Matr.nr. 52, Veddinge, tilhørende gdr. Erling Madsen, ti! Veddinge. Ej ondommen, der er på ca 30 tdr. land, er af ejeren over- Ejen- Af ejendommens areal er 8-9 tdr. land under fredningsområdet. Dette areal findes at burde status quo fredes, således at erstatningen fastsættes til kr. 24. Matr.nr. 6b, 6d, 6e og 6~, Veddinge, tilhørende gdr. Jens Chr. Jensen, Veddinge.

21 -19- Ejendommen, der er på ca 22 tdr. land, og er ansat i e- jendomsværdi til kr., vil være at status quo frede. Erstatningen fastsættes til kr. 25. ~1atr.nr. 5~, Veddinge, tilhørende Joachim Nielsen, der er en mindre parcel med et enkelt beboelseshus, findes at burde udgå _af fredningen. 26. Matr.nr. 5!, Veddinge, tilhørende fru Lillian Jørgensen og Preben Jørgensen, der ligeledes er et jordløst hus, findes lige- ledes at burde udgå af fredningen. Ejendommen tilhører nu Jacob Petersen, Helgesvej 24, Køberu~avn. 27. Matr.nr. 6~,6~, Veddinge, tilhørende B.Muhlerwirth, findes at samme grund at burde udgå af fredningen. 28. Matr.nr. 6~, Veddinge, tilhørende gdr. Jens A.Nielsen, Veddinge. Ejendommen har et areal på ca 48 tdr. land. TIet er af ejeren oplyst under sagens behandling, at han har solgt ejendommen til et københavnsk konsortium for en købesum af kr. under forudsætning af, at denne kan udstykkes til sommerhusbebyggelse. Ejeren har købt ejendommen i 1953 for kr. Ejendomsværdien er kr. Under sagens behandling har en panthaver i ejendommen, Overformynderiet,ladet sig repræsentere og forbeholdt sig at kræve pantebrevet, der er stort til rest kr., indfriet helt eller delvist, såfremt ejendommen fredes. på ejendommen er beliggende et fredet oldtidsminde.

22 -20- Ejendommen findes at burde fredes og erstatningen efter alt foreliggende passende at kunne fastsættes til kr. 29. Matr.nr. 19~, 19~, 191 og 19~, Riis og Fårevejle byer, tilhørende gdr. Evald Johs. Nielsen, Riis. På ejendommen, der er på 81 tdr. land, ligger to fredede oldtidsminder. Ejeren har under sagens behandling oplyst, at han har solgt ejendommen til s~~me køben- ~avnske konsortium som ejeren af matr.nr. 6~, Veddinge, broderen Jens A.Nielsen, for en købesum af kr. under forudsætning af, tt at ejendommen kan udstykkes til sommerhusbebyggelse. Ejendomsværdien er kr. Ejeren har købt ejendommen i 1957 for kr. Ejendommen findes at burde status quo fredes, og erstatningen fastsættes til kr. 30. Matr.nr. 19f, 19h, 19~, 19k, 199, Riis og Fårevejle byer, 6~, Veddinge, samt 19i, Riis og Fårevejle byer, tilhørende gdr. Fred-... ~'''''-... lev Andersen, Veddinge. Af ejendommen, der er på ca 22 tdr. land, ~ligger matr.nr. 19i, Riis og Fårevejle byer, der er på ca 2 tdr. land, ti)' syd for vejen og således uden for det af fredningspåstanden omfate tede område. Ejendomsværdien er ca kr. Ejeren har overtaget ejendommen efter sine forældre for 6 år siden for kr. Ejeren har under sagens behandling oplyst, at han har haft forbindelse med samme..københavnske konsortium, som har ønsket at købe de to fornævnte ejendomme, og at han over for dette vil forlange kr. for ejendommen. Ejendommen findes at burde status quo fredes~og erstatnin- ", gen fastsættes til k4.

23 Matr.nr. 18~, Riis og Fårevejle byer, tilhørende lrs. Niels Jørgensen, Sankt Annæ Plads 3, København. på ejendommen, der er på ca 50 tdr. land, er beliggende et fredet oldtidsminde. Af ejendommen er ca 7 tdr. land undtaget fra fredningspåstanden. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen er købt af den nuværende ejer 1/ for kr. Ejendommen findes at burde fredes, og erstatningen efter ~~alt foreliggende fastsættes til kr. 32. Matr.nr. 16~, Riis og Fårevejle Dyer, tilhørende gdr.einar Larsen, Riis. Af ejendommen, dgr er på ca 23. tdr. land, er kun ca 9 tdr. land nord for vejen påstået fredet. Ejendomsværdien er kr. Ejendommen er købt af den nuværende ejer i 1951 for kr. Nævnet finder, at de 9 tdr. land nord for vejen bør fredes,,,~erstatningen fastsættes til kr. tt 33. Matr.nr. 18k og 181, Riis og Fårevejle byer, tilhørende Riisegårds Legatstiftelse. Ejendommen er på mellem 6 og 7 tdr. land. Ejendomsværdien er kr. Ej endommen findes at burde fredes og erstatningen fastsæt-- tes til kr.

24 Matr.nr. 16~, Riis og Fårevejle byer, tilhørende gdr. Johs. Larsen, Riis. Ejendommen, der er på ca 38 tdr. land, er købt i 1939 for kr. Ejendomsværdien er kr. En del af ejendommen er påstået udsigtsfredet, men er fritaget herfor, jfr. tidligere bemærkninger om de områder, der på forhånd fritages for fredningen. Af resten af ejendommen 4Ifåstået landskabsfredet. er et areal på ca 7~ tdr. land Dette område er lavtliggende og findes i sig selv ikke :Il særligt fredningsværdigt. Af hensyn til landskabets helhed findes 4tfredningen dog også at burde gennemføres for dette områdes vedkommende. Erstatningen findes passende at kunne fastsættes til kr. 35. Matr.nr. 16b, Riis og Fårevejle byer, tilhørende boelsmand Rasmus Jensen, Riis. Ejendommen, der er på ca 12i tdr. land, er købt i 1953 for kr. Ejendomsværdien er kr. Af ejendommen er 6 tdr. land påstået fredet. Af samme grund som den foregående ejendom findes dette omttttråde at burde fredes. Erstatningen fastsættes til kr. tt36. Matr.nr. 16~, Riis og Fårevejle byer, samt lob og lo~, Kårup-Ordrup byer, tilhørende gdr. Jacob A.Larsen, Ordrup. Ejendommen, der har et tilliggende af ca 20 tdr. land, er købt i 1941 (lob og lo~) for kr. og i 1947 (16~) for kr. Ejendomsværdien er kr. Ejeren ejer desuden matr.nr.ene: 16~, 16~, l6~, Riis og Fårevejle byer, der ligger uden for fredningsområdet.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet

00050.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00. Fredningen vedrører: Bregninge Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Natu rklagenævnet 00050.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00050.00 Fredningen vedrører: Bregninge Kirke Domme Taksationskommissionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1965, 13-05-1963, 03-11-1951 Fredningsnævnet 30-11-1963

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

00458.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00. Fredningen vedrører: 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964, 00458.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00458.00 Fredningen vedrører: Fynshoved Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-05-1975, 28-05-1968, 10-12-1965, 09-08-1964,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere