Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand."

Transkript

1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark med den tilhørende prisliste skal anses som en normalløns- eller en minimallønsoverenskomst. Klager, Malerforbundet i Danmark, har påstået indklagede, Danske Malermestre, tilpligtet at anerkende, at den mellem parterne gældende overenskomst med tilhørende prisliste skal reguleres i overensstemmelse med de bestemmelser i Forligsmandens mæglingsforslag af 21. marts 2014, der er fastsat for normallønsoverenskomster. Indklagede har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at klager skal anerkende, at den mellem parterne gældende overenskomst med tilhørende prisliste skal reguleres i overensstemmelse med de bestemmelser i Forligsmandens mæglingsforslag, der er fastsat for minimallønsområdet. Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. september 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Som sidedommere medvirkede valgt af klager næstformand Ras-

2 2 mus Gunnarson og faglig sekretær Carsten Niebuhr samt valgt af indklagede overenskomstchef Keld Burmølle, DA, og afdelingschef Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri. Der blev afgivet forklaring af forbundsformand Jørn Erik Nielsen samt af direktør Ole Draborg og chefkonsulent Søren Christoffersen, begge Danske Malermestre. Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Der var enighed om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens mundtligt meddelte tilkendegivelse, hvorefter Danske Malermestres påstande ville blive taget til følge. Baggrunden for sagen I 1985 skete overenskomstfornyelsen ved lov nr. 123 af 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler mv. På dette grundlag blev det ved opmandskendelse af 22. marts 1985 i en sag anlagt af Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestres Arbejdsgiverforening fastslået: Malerfagets overenskomst er som anført en landsdækkende, ren akkordlønsoverenskomst, hvilket er en meget ualmindelig overenskomsttype For at opnå den ved loven forudsatte ligelige lønudvikling for alle lønmodtagere må det anses for nødvendigt, at der sker en forhandling om ændringer af prislisterne, og en sådan forhandling findes under hensyn til overenskomstens usædvanlige karakter ikke at være i strid med lovens bestemmelser. Overenskomsten findes nærmest at måtte sidestilles med en normallønsoverenskomst, fordi de i prislisterne aftalte satser er bindende for hele overenskomstperioden, og forbundets påstand om forhandling efter lovens 2 tages herefter til følge. Det bemærkes, at samme opmand (Erik Bjerregaard) ved faglig voldgiftskendelse af 20. maj 1985 i en sag anlagt af Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark mod Træet Arbejdsgivere afgjorde, at prislisten for bygningssnedkerarbejde ikke i henhold til fornyelsesloven kunne behandles som en selvstændig overenskomst og dermed sidestilles med en normallønsoverenskomst, idet overenskomsten mellem parterne måtte anses som en helhed. Parterne i den sag var enige om, at deres overenskomst henhørte under minimallønssystemet. På linje hermed afgjorde en anden opmand (Preben Kistrup) ved faglig voldgiftskendelse af 21. oktober 1985 i en sag anlagt af Murerforbundet i Danmark mod Centralforeningens Afdeling for Mu-

3 3 rermestre i Nordsjælland, at overenskomsten og priskuranten som en helhed fastlægger grundlaget for fagets lønbetalinger, og at priskuranten derfor ikke i henhold til fornyelsesloven kunne udskilles som en selvstændig enhed. Parterne var også i den sag enige om, at deres overenskomst var en minimallønsoverenskomst. Maleroverenskomsten indeholdt dengang i 7 om akkordarbejde en bestemmelse om, at alt bygningsmalerarbejde skulle udføres på akkord efter den for faget gældende prisliste. Der kunne dog træffes anden aftale mellem mester og svend evt. om en timebetaling på basis af den fastsatte udbetaling, dvs. akkordlønnen (akkordforskudsudbetalingen) ifølge overenskomstens 9. I 1993 blev overenskomstens 7 ændret således, at en aftale om en timebetaling ikke må være under den gældende akkordudbetaling. Endelig blev overenskomstens 9 om akkordløn i 2007 ændret således, at der i punkt 3 om akkordudbetalingen blev indsat et afsnit under overskriften Garantiløn og akkordophør. Det hedder i dette afsnit bl.a., at mindstebetalingen udgør den overenskomstmæssige akkordudbetaling. Alle overenskomstfornyelser i perioden efter 1985 og indtil 2014 er sket ved aftale mellem parterne. Det har ikke i forbindelse med nogen af disse overenskomstfornyelser eller i øvrigt været forhandlet, om overenskomsten med tilhørende prisliste fortsat skal anses for en normallønsoverenskomst. Opmandens begrundelse Uoverensstemmelsen angår, om parternes overenskomst i henhold til Forligsmandens mæglingsforslag skal anses som en normallønsoverenskomst med deraf følgende nærmere fastsat regulering af prislisten (mæglingsforslagets afsnit C.1.2) eller som en minimallønsoverenskomst med deraf følgende alene ret til årlig forhandling af prislisten (mæglingsforslagets afsnit C.1.1). I 1985 blev det ved faglig voldgiftskendelse afgjort, at den dagældende overenskomst mellem parterne med tilhørende prisliste i relation til 1985-loven om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler måtte anses som en normallønsoverenskomst. Det må på denne baggrund påhvile Danske Malermestre at påvise, at overenskomsten siden 1985 er undgået sådanne strukturelle ændringer, at overenskomsten nu må anses som en minimallønsoverenskomst, og/eller at der i øvrigt foreligger sådanne særlige omstændigheder, at overenskomsten i henhold til mæglingsforslaget må anses som en minimallønsoverenskomst.

4 4 Overenskomstens 7 om akkordarbejde blev i 1993 ændret således, at en aftale om arbejde på timeløn, der tidligere evt. kunne aftales på basis af akkordlønnen forstået som det beløb, der i henhold til overenskomsten skal betales som akkordforskud nu ikke må være under akkordlønnen, og i 2007 blev det yderligere under overskriften garantiløn aftalt, at mindstebetalingen udgør den overenskomstmæssige akkordudbetaling, således at et eventuelt akkordunderskud nu ikke længere kunne kræves betalt af svenden med et større beløb end ned til denne akkordløn. Det kan endvidere lægges til grund, at overenskomsten i hvert fald ikke længere rent faktisk kan betegnes som en ren akkordlønsoverenskomst, idet malerarbejde direkte prissat i henhold til prislisten efter det oplyste i dag blot udgør ca. 5 % af malerarbejdet, mens nu ca. 74 % af malerarbejdet udføres på individuelt aftalt timeløn. Akkordarbejde er dog stadig i henhold til overenskomstens 7 det formelle udgangspunkt for aflønningsformen, som hver af parterne i et ansættelsesforhold kan forlange betalingen fastsat i henhold til, ligesom det må antages, at, at prislisten i væsentligt omfang er grundlag både for prisfastsættelsen af slumpakkorder og for størrelsen af den aftalte timeløn ved timelønsarbejde. Det kan endelig lægges til grund, at for så vidt lignende overenskomster om håndværksmæssigt arbejde med tilhørende prisliste alt overvejende anses for minimallønsoverenskomster. På den således anførte baggrund må Maleroverenskomsten med tilhørende prisliste i dag utvivlsomt isoleret bedømt anses for en minimallønsoverenskomst. Spørgsmålet er så, om dette også gælder henset til den faglige voldgiftskendelse fra Ved afgørelsen af, hvilken retskraft der i så henseende kan tillægges 1985-kendelsen, må det tages i betragtning, at denne kendelse udtrykkeligt er begrundet med en henvisning til forarbejderne til 1985-fornyelsesloven, herunder med særlig henvisning til at kunne opnå den ved loven forudsatte ligelige lønudvikling. Det samme formål ses ikke at ligge til grund for Forligsmandens mæglingsforslag, hvor der blot er tale om to forskellige reguleringsmåder gældende for hhv. normalløns- og minimallønsoverenskomster. Endelig kan der ikke bortses fra, at parterne, som det efter bevisførelsen må lægges til grund, ved deres løbende overenskomstfornyelser siden 1991 ses at have aftalt forhøjelser af den i 9 fastsatte akkordløn som svarende de almindelige overenskomstmæssige reguleringer på normallønsområdet. I hvert fald på denne baggrund findes parternes overenskomstforhold efter en helhedsbedømmelse at være undergået så væsentlige både faktiske og retlige forandringer siden 1985, at Maleroverenskomsten med tilhørende prisliste i dag uanset til den faglige voldgiftskendelse fra 1985 må skulle

5 5 reguleres efter Forligsmandens mæglingsforslags afsnit C.1.1 om minimallønsområderne alt med den følge, at prislistens satser ikke skal reguleres som anført i mæglingsforslagets afsnit C.1.2 om normallønsområderne, men alene kan kræves undergivet årlige forhandlinger mellem overenskomstparterne. Indklagede frifindes herefter for klagers påstand, og modsvarende tages indklagedes selvstændige påstand til følge. Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv. København den 17. september 2014 Poul Sørensen

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere