BDO INSOLVENS DATAANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO INSOLVENS DATAANALYSE"

Transkript

1 BDO INSOLVENS DATAANALYSE Et værktøj til kurators analyse af virksomheder under konkurs

2

3 FORORD BDO Insolvens Dataanalyse er et værktøj til kurators analyse af virksomheder under konkurs. Det understøtter afsøgningen af omstødelige dispositioner og efterprøvningen af ledelses- og rådgiveransvar. BDO Insolvens Dataanalyse indeholder en række standardiserede analyser, der både giver overblik over konkursboet og detaljeret viden om foretagne transaktioner i bogholderiet. De standardiserede analyser kan udvides med specialanalyser efter behov. Vi har overordnet beskrevet, hvordan økonomidata sikres til brug for den videre behandling i BDO Insolvens Dataanalyse, og hvad dette værktøj indeholder. Vi har desuden givet konkrete eksempler på anvendelsen af de udførte analyser og undersøgelser. Vi står naturligvis klar til en uforpligtende drøftelse af mulighederne for at anvende BDO Insolvens Dataanalyse værktøjet generelt eller i et konkret konkursbo. 3

4 4

5 VÆRKTØJ TIL BRUG I KONKURSBOER Mange virksomheder anvender i dag komplekse økonomiog databasesystemer, ligesom elektronisk arkivering af regnskabsdata er helt almindelig. Det gælder både store koncerner og mindre virksomheder. At skabe overblik og navigere i økonomidata og elektroniske regnskabsmaterialer er derfor ofte en udfordring i konkursboer, når kurator skal: Afsøge omstødelige dispositioner. Vurdere omstødelighed efter de subjektive regler. Efterprøve ledelses- og rådgiveransvar. Vi har på denne baggrund udviklet et dataanalyseværktøj BDO Insolvens Dataanalyse. Ved at indlæse økonomidata i dette værktøj og køre programmerede analyser, kan vi understøtte kurators undersøgelser og vurderinger i konkursboer på en hurtig og effektiv måde. Datasikringen, der sker ved konkursens indtræden, er i nogle tilfælde en udfordring, da virksomhedens itsystemer ofte er opbygget på avancerede teknologiske it-platforme. Fx kan almindelige funktioner for datakopiering og udtagning af harddiske betyde, at data ikke er komplette, eller at de ikke kan læses på grund af fejl i databaser eller på diske. Vi har udviklet metoder, der kan sikre økonomidata og elektroniske regnskabsmaterialer uafhængig af, hvilket økonomi- og databasesystem konkursboet har anvendt. På de følgende sider informerer vi nærmere om sikringen af økonomidata og de standardiserede analyser i BDO Insolvens Dataanalyser. Vi har også givet en række eksempler på specifikke analyser og undersøgelser, som kuratorer har anmodet os om at foretage med udgangspunkt i resultatet af standardanalyser og øvrig viden om konkursboet. BDO Insolvens Dataanalyse Omstødelighed Objektiv Omstødelighed Subjektiv Ansvar Ledelse og rådgivere Fordringsprøvelse KL 67: Betaling er sket med usædvanlige betalingsmidler Betaling er før normal betalingstid Betaling med beløb, som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne KL 74: Forringende eller forrykkende dispositioner Insolvens ved eller på grund af dispositionen Håbløshedstidspunkt Afstemning af opført kreditorgæld i bogholderiet med anmeldte fordringer i konkursboet KL 69: Betalinger ved modregninger KL 72: Betaling af gæld foretaget efter fristdagen Analyser og undersøgelser i BDO Insolvens Dataanalyse er målrettet kurators vurdering af omstødelighed, efterprøvelse af ledelses- og rådgiveransvar samt fordringsprøvelse. 5

6 6

7 SIKRING AF ØKONOMIDATA Vores sikring af økonomidata Til brug for BDO Insolvens Dataanalyse foretager vi sikringen af økonomidata. Datasikringen indledes med en overordnet gennemgang af konkursboets it-systemer med henblik på at undersøge it-platform, servere og databaser i forhold til økonomisystemet. Det er fx vigtigt at få fastlagt, hvilken databasetype der er tale om, og hvorvidt der anvendes selvstændige lagringsenheder og/eller virtuelle servermiljøer. Sker dette ikke, er der risiko for datatab og fejl i data. Efter denne gennemgang får kurator et overblik over, hvordan økonomidataene bedst kan sikres, og hvad prisen er. Datasikringen sker ved udtræk af økonomidata direkte fra konkursboets databaser til BDO s databaser, uden om økonomisystemet. Vores metode er derfor helt uafhængig af, hvilket økonomi- og databasesystem konkursboet har anvendt. Når vi udfører datasikringen, har vi behov for, at der er fysisk adgang til bygninger og servere mv. på konkursboets adresse. Vi skal desuden have logisk adgang til økonomi- systemer og databaser, og det kræver, at vi får oplyst alle relevante passwords. Er økonomisystemet hos en itleverandør, har vi behov for online systemadgang. Vi anbefaler, at vi udfører sikringen af økonomidata, da det både effektiviserer processen og minimerer fejlmulighederne i de efterfølgende analyser og undersøgelser i BDO Insolvens Dataanalyse. Kurators sikring af økonomidata Kurator har mulighed for selv eller med hjælp fra andre itspecialister at foretage sikringen af økonomidata til brug for BDO Insolvens Dataanalyse. For at udføre analyserne i BDO Insolvens Dataanalyse, har vi brug for en fuldstændig kopi af økonomisystemets database eller et komplet udtræk af økonomidata. Vi kan også have brug for password til databasen og andre systemmæssige oplysninger. Vores erfaringer viser, at vi med fordel kan tages med på råd, når kurator selv sikrer økonomidataene, således at data er valide i forhold til de analyser og undersøgelser, vi efterfølgende skal foretage i BDO Insolvens Dataanalyse. konkursbo BDO Kurator Frontend til præsentation Programmerede analyser Transaktioner Økonomisystemer Database Database It-platform Præsentation Dataskringen sker ved udtræk af økonomidata direkte fra konkursboets databaser til BDO s databaser, uden om økonomisystemet. Vores metode er derfor helt uafhængig af, hvilket økonomi- og databasesystem konkursboet har anvendt. BDO Insolvens Dataanalyse er baseret på indlæsning af økonomidata samt kørsel af standardiserede og specialudviklede analyseprogrammer. 7

8 8

9 BDO INSOLVENS DATAANALYSE BDO Insolvens Dataanalyse er et analyseværktøj, der understøtter kurators undersøgelser og vurderinger i konkursboer med fakta fra konkursboets økonomisystem og eventuelle andre systemer, der danner tal til regnskabet. Det gør vi ved at indlæse økonomidata i BDO s databaser, analysere dem og præsentere resultaterne på en overskuelig måde. Før vi påbegynder vores analyser og undersøgelser, vurderer vi datagrundlagets integritet sammen med kurator, herunder bogholderiets fuldstændighed og nøjagtighed i tiden op til konkursen. De fakta, vi leverer til brug for kurators videre undersøgelser og vurderinger, er baseret på ensartede analyser af samtlige økonomidata også på tværs af koncernselskaber. Denne ensartede behandling af data giver større træfsikkerhed og bedre dokumentation. Kurator opnår endvidere en væsentlig tidsbesparelse i forhold til manuelle undersøgelser især ved store datamængder. Anvendelsen af BDO Insolvens Dataanalyse giver desuden overblik over og yderligere viden om konkursboet. BDO Insolvens Dataanalyse indeholder en række standardanalyser med udgangspunkt i finansdata og/eller kreditordata. Disse analyser suppleres med specialanalyser til brug for kurators behandling af særlige forhold i konkursboet. Standardanalyser BDO Insolvens Dataanalyse indeholder standardiserede analyser, der er rettet mod kurators vurdering af omstødelige dispositioner og omstødelighed efter de subjektive regler samt efterprøvning af ledelses- og rådgiveransvar. Standardanalysen giver et grundlæggende overblik over virksomhedens økonomi inden konkursen. Det indeholder blandt andet en oversigt over udviklingen i omsætning, lønomkostninger, faste omkostninger og resultat for de seneste 3 år før konkursen. Tilsvarende dannes en oversigt over den månedsvise udvikling i bankgæld og kreditorer op til konkursen. Flere kuratorer anvender disse oversigter direkte i cirkulæreskrivelserne. Standardanalysen indeholder også en analyse af udviklingen i likviditet og egenkapital dag for dag, opdelt på kontoarter, samt en oversigt over udbetalinger og indbetalinger på alle likvide konti og driftskreditter, sorteret efter givne kriterier eksempelvis de sidste 3 måneder før konkursen. Det gør det nemmere at bestemme håbløshedstidspunktet og identificere mulige omstødelige dispositioner, fx ekstraordinære betalinger og betalinger af ikke forfalden gæld. I standardanalysen kan kontobalancer pr. en given dato og finanskontospecifikationer dannes, og der er mulighed for at søge i transaktioner på alle finanskonti (fritekstsøgning). Omfatter standardanalysen flere selskaber i samme koncern, kan søgninger ske på tværs i alle koncernselskaber. Hvis kreditormodul indgår i standardanalysen, indeholder analysen blandt andet en oversigt over kreditorer, der er betalt før forfald, kreditorliste pr. en given dato og kreditorkontospecifikationer. Der er også mulighed for at søge i transaktioner på alle kreditorer (fritekstsøgning). Specialanalyser I BDO Insolvens Dataanalyse udfører vi også specialanalyser til belysning af konkrete og særlige problemstillinger eller forhold i konkursboet. Specialanalyserne foretages som et supplement til standardanalysen. Vi har fx udsøgt samtlige udstedte kreditnotaer og betalinger med usædvanlige betalingsmidler de seneste 3 måneder før konkursen og opgjort foretagen modregning og samhandel mellem debitorer og kreditorer samt identificeret transaktioner på koncerninterne mellemregningskonti. Alle analyser er foretaget med henblik på at afsøge omstødelige dispositioner. Af andre eksempler på specialanalyser kan vi nævne: Opgørelse af egenkapital på specifikt udvalgte dage til brug for opgørelse af muligt erstatningsansvar. Udsøgning af posteringer, der har ekstraordinær resultatpåvirkning, til vurdering af, om disse ændrer på håbløshedstidspunktet. Sammenholdelse af realiserede tal med budgetter og forecasts samt bevilligede kreditter i pengeinstitutter til brug for vurdering af ledelsesansvar. Undersøgelse og granskning af et selskabs opførte skyldige selskabsskatter og betaling heraf, herunder sambeskatning med koncernens øvrige selskaber, til vurdering af omstødelige krav mod koncernens øvrige selskaber. Gennemgang af anmeldte fordringer med den i bogholderiet opførte gæld, der førte til nedsættelse af fordringen. 9

10 Analyse af den bogførte mellemregning med aktionær for opgørelse af ulovligt aktionærlån. Identifikation og undersøgelse af nedbringelse af gæld til varekreditorer op til konkursen, herunder gæld til hovedkreditor, til brug for omstødelsessag. Analyse og undersøgelse af transaktioner med franchisegiver for flere regnskabsår og de 3 måneder op til konkursen, opdelt i fakturaer, betalinger, kreditnotaer og rabatter til vurdering af omstødelsessag. Analyse og undersøgelse af transaktioner på mellemregningskonti med holdingselskab i op til 2 år før konkursen til brug for omstødelsessag. Endvidere har vi identificeret og klarlagt pengestrømme mellem koncernselskaber samt analyseret pengestrømme for drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Samarbejdet Alle opgaver indledes med en dialog om omfanget af standardanalysen, og hvordan økonomidata fremskaffes. Det skal afklares, om analysen både skal indeholde finansdata og kreditordata, og om vi skal udføre datasikringen, eller kurator selv gør det. Endvidere skal datagrundlagets integritet vurderes. Såfremt der, inden vi påbegynder standardanalyserne, er kendskab til særlige forhold i konkursboet eller mistanke om kriminelle handlinger, gennemfører vi fra begyndelsen specialanalyser. Behovet for sådanne analyser opstår dog i de fleste tilfælde først, når resultatet af standardanalyserne præsenteres. Vi præsenterer altid resultaterne af vores standardanalyser på et rapporteringsmøde, hvor der er mulighed for at få uddybet resultaterne og få svar på spørgsmål. Det sikrer det bedste fundament til det videre arbejde, herunder vurderingen af, om der er behov for specialanalyser. Vores standardanalyser og specialanalyser dokumenter vi i en BDO Insolvens Dataanalyse rapport, der umiddelbart kan refereres til i skriftlige fremstillinger, fx cirkulæreskrivelser eller stævninger. Prisen For at øge analyseværktøjets fleksibilitet og skalerbarhed, har vi valgt at opbygge de standardiserede analyser i moduler. Der betales kun for de moduler, som anvendes. Det kan fx være en standardanalyse af finansdata for en enkelt virksomhed eller samtlige finans- og kreditordata for en hel koncern. Priserne på standardanalyserne omfatter indlæsning og analyse af økonomidata, udarbejdelse af dokumentation samt et rapporteringsmøde, hvor vi præsenterer resultaterne. Der foreligger kun faste priser for Microsoft C5, XAL, NAV og AX, men vi aftaler gerne en fast pris for andre økonomisystemer. Prisen for datasikring og specialanalyser aftales særskilt. De kan honoreres ud fra timepris eller fast pris. Økonomisystem Regnskab for virksomheden Øvrige regnskaber i koncernen Finansmodul Kreditormodul Finansmodul Kreditormodul Microsoft C kr kr kr kr. Microsoft XAL og NAV kr kr kr kr. Microsoft AX kr kr kr kr. Øvrige økonomisystemer Fra kr. Fra kr. Fra kr. Fra kr. Alle priser er ekskl. moms 10

11 ADVOKATER VI HAR LØST OPGAVER FOR: Advokat Pernille Bigaard Plesner Advokaterne Ole Borch og Carsten Ceutz Bech-Bruun Advokat Lisa Bo Larsen Kromann Reumert Advokaterne Henrik Sjørslev og Gert Nissen Lett Advokatfirma Advokat John Sommer Schmidt Gorrissen Federspiel Advokaterne Johnny H. Madsen og Thomas Heering DELACOUR DANIA Advokaterne Steen Rehné-Mathiesen og Kristian Gustav Andersson Rønne & Lundgreen BDO tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. September 2012 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne manual eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale. 11

12 Kontakt Per Sloth Partner Tlf Peter rasborg Partner, statsautoriseret revisor Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande.

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Drevet af ambitionen om at skabe værdi

Drevet af ambitionen om at skabe værdi Drevet af ambitionen om at skabe værdi Revision er et vigtigt værktøj. Men det, der virkelig driver os, er ambitionen om at skabe værdi. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør BDO i hele tal 1 kontor

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere