Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010"

Transkript

1 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere en eksisterende lovgivning på et område, er det naturligt at kaste et blik bagud for at se, hvilke dele af lovgivningen der har fungeret tilfredsstillende, og hvilke der har skabt problemer for det samfund, som lovgivningen er sat til at tjene. For udenlandske selskaber med afdelinger her i landet har især de strenge danske regnskabsfrister skabt problemer. Regnskabsfristerne er ikke harmoniserede i EU, og der er store lokale forskelle på, hvor lang tid der må gå, fra et regnskabsår slutter, til de nationale myndigheder skal have modtaget regnskaber fra selskaberne. Mens tyske selskaber har mellem 8 og 12 måneder til at indsende deres regnskaber til de tyske myndigheder, har danske selskaber kun en frist på mellem 4 og 5 måneder fra regnskabsårets udløb, før de danske myndigheder skal have modtaget regnskaberne. Når et tysk selskab etablerer en filial her i landet, underlægges filialen de strenge danske regnskabsregler. Årsregnskabsloven er formuleret således, at den danske filialbestyrer inden for en frist på enten 4 eller 5 måneder skal indsende regnskabet (årsrapporten) for det tyske selskab. Det er således ikke filialens eget regnskab, der skal indsendes, men hele det tyske selskabs regnskab. For at et tysk selskab problemfrit skal kunne drive filial her i landet, er det derfor nødvendigt for selskabet at udarbejde sit regnskab flere måneder tidligere, end selskabet er forpligtet til efter de tyske regler. I praksis er det dog ikke, hvad der sker. I stedet indledes et årligt tilbagevendende spil mellem den danske registreringsmyndighed (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) og den danske filial af det tyske selskab. Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 eller 5 måneder efter regnskabsårets afslutning konstaterer, at filialen af det tyske selskab ikke rettidigt har indsendt selskabets regnskab, sender styrelsen et brev til filialbestyreren med besked om, at vedkommende skal indsende regnskabet inden for 4 uger, da filialen ellers vil blive afregistreret. Da det tyske selskab fortsat har god tid til at indsende sit regnskab til de tyske myndigheder, overholdes denne frist som oftest ikke. Det medfører for det første, at filialbestyreren modtager en bøde på kr., fordi vedkommende ikke har overholdt sin forpligtelse til at indsende selskabets regnskab rettidigt. For det andet medfører den manglende indsendelse, at filialen afregistreres fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register. For filialbestyreren kan det virke uretfærdigt, at vedkommende pålægges en bod for en manglende handling, som den pågældende ikke reelt har mulighed for at udføre. Men det er ikke det værste. Det værste er, at det tyske selskab i forbindelse med afregistreringen fratages retten til at drive erhvervsvirksomhed i Danmark gennem den oprettede filial. Da de tyske regnskabsfrister er væsentligt længere end de danske, kan der derfor gå adskillige måneder, før den danske filialbestyrer får mulighed for at indsende det tyske selskabs regnskab, og først når det er sket, kan filialen genregistreres, hvorved retten til at drive erhvervsvirksomhed her i landet gennem filialen generhverves. Dette spil gentages året efter og året efter og året efter og...

2 Er det hensigtsmæssigt? Var det ikke et af de forhold, man i forbindelse med reformen af den danske selskabsret skulle have taget hånd om? Det mener jeg helt klart, at man skulle. Var man ikke opmærksom på problemet i forbindelse med reformen af den danske selskabslovgivning? Jo, i den betænkning som ligger til grund for den nye selskabslov bruges intet mindre end 4 sider på at beskrive problemet og diskutere om den danske lovgivning på dette område er i strid med EU-retten. Alligevel drog man ikke den nødvendige konklusion. Resultatet? Afregistrering, genregistrering, afregistrering, genregistrering Med andre ord: Beskæftigelsesterapi for filialbestyrerne og for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen! Publikationer Bøger Thomas Elholm har udgivet bogen: 8:13 om bøder og proportionalitet i specialstrafferetten, på Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, 355 sider. Troels Michael Lilja har udgivet bogen: Filialbegrebet, på Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, 461 sider. Artikler Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: Markedsføring, rådgivning og salg Finanstilsynets nye og skærpede praksis, finans/invest 03/2010 s Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: NASDAQ OMX, Copenhagen Afgørelser og udtalelser 2009, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2010:1, s Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: Finanstilsynets afgørelser 2009 børsområdet, Nordisk tidsskrift for Selskabsret 2010:1, s Jane Ferniss har publiceret artiklen: Udviklingen i udenlandske selskabers og foreningers skattepligt til Danmark, i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2010, 414. Jane Ferniss har publiceret artiklen: Nye skattepligtsregler for vandselskaberne, i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2010, 276. Ole Hammerslev og Arnholtz Hansen, Jens Bourdieu og staten i Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab 1-2, pp , Ole Hammerslev, Arnholtz Hansen, Jens og Mathiesen, Anders (red.) Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kulturog samfundsvidenskab 1-2, pp , Ole Hammerslev, Arnholtz Hansen, Jens og Mathiesen, Anders Indledning: Bourdieu og staten i Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab 1-2, pp. 5-10, 2010.

3 Ole Hammerslev, Boye Koch, Pernille og Gøtze, Michael Independence of the Danish judiciary in de Grootvan Leeuwen, Leny and Rombouts, Wannes (eds.) Seperation of Powers: International Perspectives. Wolf Legal Publishers, pp , Søren Friis Hansen har udgivet artiklen: Mere om ejeraftaler vedrørende skævdeling af udbytte efter den nye selskabslov, Revision & Regnskabsvæsen 2010/6, s Søren Friis Hansen har udgivet artiklen: Begrænsning af kapitalselskabers levetid, i Ugeskrift for Retsvæsen U.2010B.196. Søren Friis Hansen har udgivet artiklen: Terningerne er kastet (EU-domstolens seneste praksis vedrørende nationale spillemonopoler som baggrund for reformen af det danske spillemonopol fra 1948), Skattepolitisk Oversigt 2010, SPO Inge Langhave Jeppesen har publiceret artiklen: Beskatning af beviser i investeringsforeninger og investeringsselskaber med særlig fokus på overgangsreglerne, i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS) 2010, 327. Nyt fra Juridisk Institut Professor i strafferet Fra den 1. juni 2010 er Thomas Elholm ansat som professor i strafferet ved Juridisk Institut. Thomas Elholm har en fortid på Københavns Universitet, men har siden 2003 været tilknyttet Juridisk Institut på SDU, hvor han har været med til at udvikle de strafferetlige og kriminologiske fag på jurauddannelsen. Han har især forsket og publiceret inden for emner som EU-strafferet, strafudmåling, retssikkerhed og politiret (se litteraturliste), og han er en af personerne bag det netop offentliggjorte»manifesto on European Criminal Policy«(http://www.zis-online.com/dat/artikel/2009_12_383.pdf). Thomas Elholm er formand for Dansk selskab for international strafferet og EU-ret, medlem af bestyrelsen i Dansk Kriminalistforening, medlem af Justitsministeriets forskningspolitiske udvalg, og medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg. Fra 2011 er han desuden hovedredaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Læs mere om Thomas Elholm på medarbejdersiden, hvor man kan få et overblik over bl.a. publikationer.

4 SDUs Procedurekonkurrence En beretning fra en studerende, som så med. Den mundtlige procedure Torsdag den 25. april 2010 blev lokale U140 fyldt med jura og HA(jur.)-studerende, advokater, ansatte ved Juridisk Institut og endda dekanen for det samfundsvidenskabelige fakultet. Sagen 25 jurastuderende havde tilmeldt sig og udgjorde de i alt 10 hold. Sagen omhandlede et ægtepar, som havde købt nogle andele i en investeringsafdeling i en bank. Den fiktive sag var bygget op over de nutidige problemstillinger, som mange er blevet mødt med under den finansielle krise, og det gennemgående tema i casen var bankjura. Deltagerne Deltagerne mødtes på instituttet til lidt opvarmning og en snak om resten af dagen. Herefter indledte professor Nis Jul Clausen i U140 med en velkomst og en stor tak til alle sponsorerne. I den indledende runde kunne man som tilhører se og høre 10 forskellige bud på en procedure og mange forskellige gode og mindre gode argumenter blev forelagt dommerne. Dommerpanelet Dommerpanelet bestod til lejligheden af retspræsident Henrik Agersnap fra Retten i Odense, advokat Tue Lundkvist fra Odense Advokatforening og professor ved Juridisk Institut, med stor viden inden for bankområdet, Nina Legind - en yderst kompetent dommertrio. Semifinalen Alle holdt vejret spændt da klokken nærmede sig 15.15, og semifinalisterne skulle annonceres. De 4 hold var Hold 1: Sisse Hansen, Christian Hornskov og Ulrik Madsen; Hold 10: Dorte Bächer, Mai Madsen, Michelle Persson og Maria Hauge; Hold 5: Peter Qvist og Andreas Sørensen og Hold 4: Paw Jensen og Bjarke Asmussen. Ikke mange havde regnet med, at et hold bestående af 2. semesters studerende skulle nå til semifinalen, men Hold 10 overraskede alle med en imponerende god procedure og sikre argumenter. Finalen Finalisterne blev Hold 1 og Hold 5. Præmieoverrækkelserne stod dekan Jesper Strandskov for, og de foregik i sammenhæng med receptionen for deltagere, tilskuere og tutorer. Vinderne Vinderne af Procedurekonkurrence 2010 blev Hold 5: Peter Qvist og Andreas Sørensen. De to 4. semesters studerende leverede en overbevisende indsats og formåede endda begge at procedere i hver runde uden forvirring og uden tidsspild. En meget fortjent check på kr., sponsoreret af Gorrissen Federspiel, blev overrakt til dem.

5 En spændende, hektisk og sjov dag blev afsluttet med en middag i Restauranten på SDU for de deltagende og deres tutorer. Katrine Schultz-Pedersen Vi glæder os til SDU s Procedurekonkurrence 2011 og takker alle deltagere, tutorer og ikke mindst sponsorerne for et vellykket arrangement. Se mere på Vindere af SDUs Procedurekonkurrence: Præmie Sponsor Beløb Holdnr. Navne på modtagere Bedste procedør Odense Advokatforening kr. 4 Paw Fruerlund Jensen Vinderen af SDUs Procedurekonkurrence 2010 Bedste procedure for sagsøger Bedste procedure for sagsøgte Gorrissen Federspiel kr. 5 Peter Qvist Andreas Emdal Sørensen Kammeradvokaten kr. 4 Paw Fruerlund Jensen Bjarke Graae Asmussen Bech-Bruun kr. 1 Sissel Egede Hansen Christian Hornskov Ulrik Madsen Bedste stævning Djøf kr. 2 Stephan Normann Østergaard Tobias Liechti Jeppe Hornemann Hunsdahl Bedste svarskrift Thomson Reuters kr. 10 Dorte Bächler Mai Staal Madsen Michelle Persson Maria Hauge Næstbedste procedure for sagsøger Næstbedste procedure for sagsøgte Moalem Weitemeyer Bendtsen Moalem Weitemeyer Bendtsen kr. 5 Peter Qvist Andreas Emdal Sørensen kr. 10 Dorte Bächler Mai Staal Madsen Michelle Persson Maria Hauge Næstbedste stævning Maare Advokater kr. 6 Børge Knakkergaard Emil Alstrup Malmberg Næstbedste svarskrift Maare Advokater kr. 7 Nanna Grønning Rasmussen Whitney Maria Nielsen Daniel Bøgelund Dokkedahl Dimittendafslutning...for BA jur., HA(jur.), cand.jur. og cand.merc.(jur.) Der var tilmeldt ca. 100 dimittender med familie (omkring 400 personer), så afslutningen var den hidtil største i Juridisk Instituts historie.

6 Der var taler ved dekan Jesper Strandskov, alumne og advokatfuldmægtig, cand.jur. Maria Malling Eriksen fra Focus Advokater og dimittend cand.jur. Ayo Næsborg-Andersen. Følgende legater blev uddelt: Legat Sponsor Beløb Bedste kandidatafhandling Focus Advokater kr. Højeste snit på cand.jur. Kammeradvokaten kr. Højeste snit på cand.merc.(jur.) Kammeradvokaten kr. Bidrag til studiemiljø på kandidat Kielberg Advokater kr. Højeste snit på BA jur. DJØF Forlag kr. Højeste snit på HA(jur.) DJØF Forlag kr. Bidrag til studiemiljø på bachelor Studenterboghandlen kr. Nyt bestyrelsesmedlem i DIIS Lektor, cand.jur. og ph.d. Bugge Thorbjørn Daniel er udpeget af Rektorkollegiet til nyt bestyrelsesmedlem i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Bugge Daniel forsker inden for folkeret, WTO-ret, international konfliktret og EU-ret (menneskerettigheder). Se mere om Bugge Thorbjørn Daniel under dette medarbejderlink (publikationer mm.). Optag af studerende I det nye år begynder 150 på jura og 70 på HA(jur.). Ph.d.-seminar og konference Den september afholdes kombineret ph.d.-seminar og konference, Concepts of Justice in Legal Research, arrangeret i samarbejde med Juridisk Institut. Se mere her: eller læs om det nye nummer af Retfærd. Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For 4100 kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår af denne side: Se valgfagsoversigt over alle kandidatfag på:

7 Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellig undervisningsform afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Yderligere information på Studiesekretariatet for Jura ved Karina Dolmer Hansen, Skræddersyet efteruddannelse Vi har i januar 2010 gennemført et efteruddannelseskursus om ændringerne i aktieavancebeskatningsloven efter Forårspakke 2.0. Skulle du have forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind, Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Se også valgfagsoversigten herover. Kalender Efteråret august: Summer School i Petrozavodsk (Karelien) og august: Introdage for nye studerende, studiestartsreception, rustur august: Institutseminar september: Ph.d.-seminar og konference, Concepts of Justice in Legal Research oktober: Brobygning Foråret 2011 Medio april: Mundtlig procedure i SDUs Procedurekonkurrence (dato endnu ikke fastlagt). Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder ANKESAGER SE HITLISTEN over HVOR OFTE DOMME ÆNDRES BOLIG KØBERE RISIKERER LANG NÆSE UDEN ADVOKAT LØGNAGTIG KAN DOMMERE GENNEMSKUE VIDNER? ADVOKATERNES SERVIC 1 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET RETSLØSE

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

Årsrapport 2014. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2014. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2014 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Indhold Indblik i vores virksomhed Årets resultater Om LETT 2 Vejen til fremtidig vækst 3 Et marked i forandring 4 Andre større opgaver i 2014

Læs mere

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise DOM MÅ VI UDSULTE MENNESKER I DANMARK? VOLDGIFT FOKUS PÅ RENFÆRDIGE DOMMERE KLAGENÆVN HAR KUNDEN ALTID RET? A D V O K A T E R N E S S E R V I C 7 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat NØL DANMARK DØMT FOR LANGTRUKNE RETSSAGER INKASSO NYE KENDELSER FRA ADVOKATNÆVNET FORMANDSVALG TO KANDIDATERS VALGTALE ADVOKATERNES SERVIC 4 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET SORTE SKYER OVER VOLDGIFT Voldgiftens

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere