TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. København den 23. maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har ved mail af 31. marts 2005 indgivet en klage over en ulovlig reklameafbrydelse i programmet Reportagen sendt samme dato på TV Danmark A/S (i det følgende benævnt TV Danmark). Klager er af den opfattelse, at første afsnit Far til mænd og andet afsnit Tommys hemmelighed reelt er ét program; dette bl.a. på baggrund af, at afsnittene omhandler de samme menneskers situation og har samme vært. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr TV Danmark har med sit høringssvar tilsendt Nævnet en dvd med de to afsnit af Reportagen. Afsnittene blev sendt i forlængelse af hinanden kun afbrudt af en reklameblok. Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Aftenens første afsnit Reportagen Far er til mænd varer ca. 22 minutter og begynder med en sædvanlig intro samt kendingsmelodi. Herefter introducerer programværten Kaare Sand aftenens tema og deltagere. Programmet omhandler tre homoseksuelle mænd, Tommy, Ove og Tim, som alle tidligere har været gift med en kvinde og har børn. Kaare Sand interviewer deltagerne og deres familier, og fokuserer på de problemstillinger, der har været forbundet med at springe ud som homoseksuel. Seerne følger Tommys besøg hos sine kristne forældre, hvor bl.a. moderen interviewes, mens hun vasker op. Seerne følger tillige Tims besøg hos sin søster, og Ove, der har sine to børn til middag. Optagelserne med de tre deltagere er klippet sammen således, at man skiftevis ser klip med Tommy, Ove og Tim. Programmet afsluttes med end-credits og logoet fra Freeport Media. Derefter vises en reklameblok. J.nr.:

2 - 2 - Andet afsnit Reportagen Tommys hemmelighed varer ca. 23 minutter og indledes med en intro, kendingsmelodi og en præsentation af programmets deltagere ved Kaare Sand. Kaare Sands interviews fortsætter i sin fortælling, men har tillige fokus på Tommy, som afslører, at han er HIVsmittet. Værten følger Tommy under en behandling på Rigshospitalet, og de bivirkninger han får af medicinen. Seeren overværer også Tommys telefonsamtale med sin mor, da han fortæller, at han er HIV-smittet. I programmet vises igen klip med Tommys forældre, og man ser igen moderen, der fortsat er i gang med samme opvask, som i første afsnit. I andet afsnit følger man ligeledes de to andre deltagere, og hos Ove fortsætter middagen fra første afsnit og Tim er stadig på besøg hos sin søster. Samtaleemnet er hovedsagelig den større risiko for at blive smittet med hiv, som homoseksuelle lever med. Der er imidlertid tillige andre samtaler, som ikke omhandler HIV, men som er en fortsættelse af samtalerne i første afsnit. Programmet afsluttes med end-credits og logoet fra Freeport Media. Høring.. Reportagen er navnet på en længere række programmer med Kaare Sand, som har været udsendt af TV Danmark siden efteråret Programmerne har omhandlet forskellige emner og i nogle af programmerne, har man ladet samme emne gå igen i 2 eller flere programmer eksempelvis var serien om en række unge mødre over hele 10 episoder af Reportagen. Den 31. marts 2005 udsendtes to af reportageprogrammerne. Det første var Far er til mænd og det næste var Tommys hemmelighed. Begge programmer var egenproducerede programmer og produceret som to programmer i samme serie af programmer. Det første program introducerede tre forskellige homoseksuelle mænd, Tommy, Ove og Tim, som alle tidligere har levet i et normalt forhold med hver deres hustru. I programmet interviewes de medvirkende og deres familier. Programmet fokuserede på den almene problemstilling og ikke mindst forholdet til mændenes børn. Det næste program omhandlede primært Tommy og hemmeligheden var, at han var blevet Hiv-smittet. Man fulgte Tommy under behandlingen på

3 - 3 - Rigshospitalet og virkningerne af hans medicin. Der var i dette program nogle enkelte interviews med de to andre personer, som blev introduceret i det første program. Disse interviews fokuserer i særlig grad på spørgsmålet om HIV. Begge programmer indledtes med en omtale af personerne i programmerne og afsluttedes med sædvanlige endcredits. Der var ikke i første program henvisning til det efterfølgende program, idet der ikke var tale om en fortsættelse af det første program. Uanset at begge programmer viser de samme personer, var der dog en klar adskillelse mellem indholdet i de to programmer, da de fokuserede på hvert sit hovedemne, nemlig at leve i et homoseksuelt parforhold og relationer til børn og familie i det første program og at leve med risiko for HIV/AIDS i det andet program. Dette er også årsagen til, at Tommy, som var Hiv-smittet, var den gennemgående person i det andet program. Begge programmer havde stort set samme længde på henholdsvis ca. 22½ minut og 23 minutter og svarede således til samme længde, som andre reportageprogrammer. I Radio- og TV-Nævnets afgørelse af 24. februar 2005 vedrørende reklameafbrydelser i programmerne "Drømmekvinden" sendt på TV Danmark den 6. januar 2005 citeredes forarbejderne til radio- og tv-loven, hvorefter bl.a. en række elementer i den tidligere retsstilling skulle videreføres, såsom at begrebet "program" ikke defineres i loven, og at det er op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program, idet man ikke har ønsket uhensigtsmæssige begrænsninger af de redaktionelle overvejelser hos tv-stationen. Endvidere fremgår det af de citerede forarbejder, at de enkelte afsnit i en tv-serie må betragtes som ét program (dvs. selvstændige programmer) og at det m.h.t. andre typer af programmer må bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang. I Nævnets vurdering blev der bl.a. lagt vægt på, om hvert enkelt afsnit "har et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb". I Reportage-programmerne sendt 31. marts 2005 er der, som beskrevet ovenfor netop tale om to programmer, h.h.v. "Far er til mænd" og "Tom-

4 - 4 - mys hemmelighed", som hver behandler to forskellige temaer og fortæller to forskellige historier. Hvert program har således en selvstændig dramaturgi og er dramaturgisk afrundet. Temaerne i de to programmer er forskellig. Temaet "at fortælle familien, at man er bøsse" beskrives og afrundes i det første program. Og temaet "at få konstateret HIV/AIDS" behandles og berøres kun i det andet program. Begge programmer har derfor et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb, og de to programmer kan ses uafhængigt af hinanden, og omhandler hver sin egen historie. Det er således ikke nødvendigt at have fulgt det første afsnit for at følge med i det efterfølgende afsnit. I Nævnets afgørelse af 20. januar 2005 vedrørende Stop tyven og Reportagen anførte Nævnet følgende i sin begrundelse: Begge afsnit af programmet Stop tyven afsluttes med sponsorkrediteringer og rulletekster. Efter Radio- og tv-nævnets opfattelse er der imidlertid ingen redaktionel begrundelse for at opdele programmet i to dele, da afsnittene hænger indholdsmæssigt tæt sammen og afsluttes helt den pågældende aften. Da der er tale om et egenproduceret program finder Nævnet imidlertid, at opdelingen ville have være lovlig, såfremt der havde været en mere fyldestgørende indledning i andet afsnit, idet korte glimt af det foregående afsnit ikke er tilstrækkeligt. Samme argumentation gælder for programmet Reportagen, hvor såvel første som andet afsnit afsluttes med rulletekster. I dette tilfælde indeholder andet afsnit ikke et resumé af det foregående afsnit, hvorfor seerens udbytte af at se andet afsnit separat er begrænset. Programmet kunne dermed vises under forudsætning af, at der havde været en detaljeret præsentation af programmets emne i indledningen. I det aktuelle program fra den 31. marts 2005 "Reportagen - Tommys hemmelighed" indledes ikke med et egentligt resume men med en introduktion af det tema, som programmet handler om. Programmerne hænger således ikke indholdsmæssigt sammen på en sådan måde, at disse ikke kan ses individuelt, ligesom rækkefølgen af programmerne i dette tilfælde var uden væsentlig betydning. Der ville ikke have været noget til hinder

5 - 5 - for, at Reportagen - Tommys hemmelighed" blev sendt førend "Reportagen - Far er til mænd". Det er TV Danmarks opfattelse, at der var tale om to forskellige programmer, som opfyldte både lovgivningens krav og Nævnets praksis, således at der mellem programmerne kunne udsendes en reklameblok. Det er endvidere TV Danmarks opfattelse, at programmerne var i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig på andre kommercielle danske TVstationer, hvor der udsendes to eller flere programmer adskilt af en reklameblok, og hvor elementer fra disse programmer går igen i de efterfølgende programmer. Eksempelvis Station 2 på TV 2 henvises der inde i programmet til det efterfølgende program Station 2 Efterlyst, hvilket ikke var tilfældet i forbindelse med de ovennævnte programmer på TV Danmark. Et yderligere eksempel på samme praksis på TV 2 er de sidste afsnit af Restauranten, hvor samme forhold gør sig gældende. Det er endvidere TV Danmarks opfattelse, at når der er tale om forskellige programmer, der kan ses uafhængigt af hinanden, så kan TV Danmark i lighed med andre tv-stationer programsætte disse programmer, således at disse udsendes efter hinanden og med en reklameblok imellem programmerne. Nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2005 og skal udtale: I henhold til 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven skal reklamer placeres i blokke mellem udsendelserne. Bestemmelsen er gentaget i reklamebekendtgørelsens 4. Loven definerer ikke begrebet program, men i lovens bemærkninger hedder det:.. Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og udgangs-

6 - 6 - punktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varighed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang... TV Danmark sendte den 31. marts 2005 i forlængelse af hinanden kun afbrudt af en reklameblok to afsnit af Reportagen Far er til mænd og Tommys hemmelighed. Reportagen er en egenproduktion, og hvert afsnit varer ca minutter, hvilket er en almindelig varighed for et sådant program. Programmerne er forsynet med indledning og end-credits. Når der er tale om en vurdering af programmer, som sendes samme aften i umiddelbar forlængelse af hinanden og med en reklameafbrydelse, skal der efter Nævnets praksis som et afgørende moment bl.a. lægges vægt på, om hvert enkelt afsnit har et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb. I den forbindelse henvises der til, at Nævnet i tidligere afgørelser har udtalt, at det ikke alene er tilstrækkeligt at indsætte endog fyldestgørende indledning og end-credits. TV Danmark er af den opfattelse, at der er tale om en klar adskillelse mellem indholdet i de to programmer, da disse fokuserer på hvert sit hovedemne; nemlig problemerne med at leve i et homoseksuelt parforhold samt relationerne til børn og familie i det første program, og risikoen for

7 - 7 - HIV/AIDS som behandles i det andet program. TV Danmark finder derfor, at hvert afsnit har et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb, og som en konsekvens heraf kan ses uafhængigt af hinanden. Programmerne består imidlertid af ét optagelsesforløb, som i sin produktionsmetode anvendes i begge afsnit. Herunder vises interviews og samtaler, der i sin opbygning og kronologi vises strakt over begge afsnit; eksempelvis moderen, der vasker op, middagen hos Ove, hvor børnene ankommer i dagslys i første afsnit og forlader middagen i mørke i andet afsnit samt Tims besøg hos søsteren. Endvidere er personerne i disse situationer iklædt samme tøj i første og andet afsnit. Da Reportagen ikke i sit forløb indeholder en forløsende afslutning, finder Nævnet, at programmerne ikke indeholder et afsluttet dramaturgisk forløb. Spørgsmålet er herefter, om scenerne er tilfældigt sammensat eller, om der er en klar tematisk opdeling. Da der er tale om to afsnit, der sendes i umiddelbart forlængelse af hinanden samme aften, anlægger Nævnet en restriktiv vurdering i sit krav til tematisk opdeling. Det må til brug for denne vurdering konstateres, at der til dels er mere fokus på Tommy i afsnit to, hvor samtaleemnet bl.a. er risikoen for at blive smittet med HIV. Der er imidlertid tillige andre væsentlige samtaler, som er en fortsættelse fra første afsnit. Hertil kommer som anført, at programmerne dels omhandler de samme mennesker med samme overordnede tema, dels er filmet i samme omgivelser med samme gennemgående optagelser. Der er derfor Nævnets opfattelse, at der samlet set ikke er tale om en klar tematisk opdeling. TV Danmark henviser til, at Nævnet i en tidligere afgørelse vedr. Reportagen om Farmerdating og Farmerfesten var kommet frem til, at det var lovligt at sende to afsnit i forlængelse af hinanden, selvom der var en tæt indholdsmæssig sammenhæng mellem afsnittene. Nævnet skal hertil bemærke, at hvert enkelt afgørelse er en konkret vurdering, og at de to reportageprogrammer i sin programopbygning adskilte sig fra hinanden.

8 - 8 - På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Der er i programmet Reportagen sendt den 31. marts 2005 sket en overtrædelse af radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1. Tilsidesættelsen af bestemmelsen vil - da Nævnet er i en positiv dialog med TV Danmark, som i flere tilfælde på eget initiativ har foretaget ændringer i programplanlægningen, således at udsendelser bringes i overensstemmelse med Nævnets praksis - imidlertid ikke blive yderligere sanktioneret. Det skal dog understreges, at fremtidige lovovertrædelser af samme karakter kan medføre en midlertidig eller endelig fratagelse af programtilladelsen. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere