Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.05.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , Jens-Jakob Jakobsens kontor Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Der var enighed om at behandle sagerne i ændret rækkefølge, således at sagen om budget 2007 behandles efter sagerne om evaluering m.v. Meddelelser: AEH orienterede om, at LBR havde haft en god og udbytterig temadag ledet af ekstern konsulent Bo Hammer. Der kan konstateres stor overensstemmelse mellem LBR s og BEU s prioriteringer af indsats på beskæftigelsesområdet. AEH nævnte sine overvejelser om et kort spørgemøde for borgere og interessenter forud for BEU s møder. AEH oplyste, at JJJ havde oplyst, at spørgsmålet vil blive taget op generelt for alle udvalg i ØU og KB, og at stillingtagen for BEU derfor afventer disse drøftelser. Beskæftigelsesudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet BEU-14/06-B Budget på Beskæftigelsesudvalgets område, 1. møde På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens budget- og temakonference den 21. og 22. april 2006, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 27. april 2006 rammerne for budgetlægning i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer skal Beskæftigelsesudvalget behandle det nye budgetoplæg og gennemføre høringsfase. Beslutning: Udvalget ønsker følgende nye mål indarbejdet i budget 2007 og efterfølgende år: Forbedrede muligheder for beskæftigelse, aktivering, anvendelse af mentorordning og uddannelse til indvandrere og flygtninge fra 1. dag, samt en styrket opfølgning over for personer på sygedagpenge? Kapaciteten af aktiveringsmuligheder udvides, da det er helt afgørende for, at Hørsholm Kommune kan leve op til Statens måltal for den kommende 2-årige periode. Denne kapacitetsudvidelse tænkes gennemført via nye kommunale aktiveringsprojekter og gennem øget anvendelse af private aktører, herunder en videreførelse af projektet med ISS, dog med et mindre antal (ca. 10) projektdeltagere. Herudover skal der fokus på anvendelse af mentorordningen. Nettodriftsudgiften til denne samlede kapacitetsudvidelse udgør kr I forbindelse med kapacitetsudvidelsen skal der ses samlet på optimering af udnyttelsen af lokalerne i JOBSS og Jobhuset og udarbejdes en konkret plan herfor. Der vil derfor endvidere være behov for afsættelse af nødvendige midler til ombygninger m.v. Det Sundhedscoach-projekt der startes i 2006 ønskes videreført i 2007 og Projektet evalueres samlet medio 2007 mhp. at vurdere om projektet skal videreføres i flere år. Projektet finansieres ved tilsvarende mindreudgifter på sygedagpengeområdet. LBR inddrages i initiativerne, herunder delvis finansiering af målene af de midler staten tildeler LBR. Udvalget kan pga., at der er tale om lovbundne udgifter, ikke pege på kompenserende omprioriteringsmål, men forventer på længere sigt, at de foreslåede mål kan bidrage til, at kommunens udgifter til Beskæftigelsesudvalget Side 3

4 kontanthjælp og dagpenge kan nedbringes. Side 7 BEU-15/06-B Budget 2006: Budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der kan forventes et merforbrug på samlet 3,2 mio. kr. i De tekniske korrektioner til budgetoplægget er opgjort. Administrationen forventer et årligt merforbrug på ca. 3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra statsrefusioner af kontanthjælp har været budgetteret for højt i forhold til udgifterne til kontanthjælp. Mindreindtægterne fra statsrefusion skyldes ikke den netop ændrede lovgivning på området. Administrationen vurderer, at den netop ændrede lovgivning på området er udgiftsneutral med den aktiveringsgrad og det revalideringsomfang, der gennemføres i Hørsholm Kommune. Beslutning: Udvalget godkendte administrationens forslag. Side 9 BEU-16/06-B Evaluering af Hørsholm Kommunes beskæftigelses- og aktiveringsindsats på integrationsområdet På baggrund af Integrationsministeriets rapport Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse har Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen foretaget en evaluering af Hørsholm Kommunes beskæftigelses- og aktiveringsindsats set ud fra en sammenligning med andre kommuner. Beslutning: Udvalget tog evalueringsrapporten til efterretning. Udvalget ønsker, at der indarbejdes midler i budget 2007 til forbedrede muligheder for beskæftigelse, aktivering, mentorordning og uddannelse af indvandrere og flygtninge fra 1. dag. Udvalget fremhævede specielt, at der satses mere på mentorordninger. Beskæftigelsesudvalget Side 4

5 Side 12 BEU-17/06-B Sundhedscoach - til opfølgning af sygedagpengesager Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få undersøgt, om midlerne fra Sundhedspuljen kan anvendes til at ansætte en sundhedscoach i den resterende del af 2006 til opfølgning af sygedagpengesager. Beslutning: Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der i 2006 af Sundhedspuljen frigives kr til et projekt med sundhedscoach. Udvalget finder, at måltallet på 15 sager ikke er tilstrækkeligt ambitiøst, og at måltallet for antal sager derfor ønskes øget. Side 14 BEU-18/06-B Erhvervspolitik Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Beslutning: Efter en drøftelse, hvor udvalgets medlemmer fremlagde en række synspunkter og ideer omkring en fremtidig erhvervspolitiks indhold, blev det besluttet: 1. at der udarbejdes såvel en erhvervspolitik som en turistpolitik 2. at der til udvalgets møde i juni fremlægges forslag til økonomi i årene 2006 samt at der (senest til udvalgets septembermøde) udarbejdes oplæg til, hvorledes udarbejdelse af politikkerne struktureres og efterfølgende igangsættes 4. at det overvejes, hvorledes ovennævnte mest hensigtsmæssigt integreres i det arbejde, der skal gennemføres i forbindelse med Bymidten Side 16 BEU-19/06-O Evaluering af ISS projektet Den 10. februar 2005 indgik det daværende Social- og Sundhedsudvalg en aftale med ISS Danmark A/S om et projekt, hvor Beskæftigelsesudvalget Side 5

6 ledige kontanthjælpsmodtagere gennem ressourceafklaring, opkvalificering og virksomhedspraktik skulle komme i fast beskæftigelse over en samlet periode på 12 måneder. Der har nu været 40 ledige igennem forløbet. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har derfor lavet en evaluering af projektet med henblik på, at Beskæftigelsesudvalget kan drøfte indsatsen. Beslutning: Evalueringen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker også fremadrettet at benytte en vifte af forskellige aktører. Side 20 BEU-20/06-O Status for Vejlednings- og afklaringsprojektet I henhold til udvalgets beslutning orienteres om aktuel status på projekt vejledning og afklaring for nye kontanthjælpsmodtagere. Beslutning: Taget til efterretning. Side 23 Beskæftigelsesudvalget Side 6

7 Beskæftigelsesudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BEU-14/06-B Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget på Beskæftigelsesudvalgets område, 1. møde Resume På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens budget- og temakonference den 21. og 22. april 2006, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 27. april 2006 rammerne for budgetlægning i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer skal Beskæftigelsesudvalget behandle det nye budgetoplæg og gennemføre høringsfase. Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget med udgangspunkt i de rammer, der er udmeldt fra aprilkonferencen, behandler det nye budgetoplæg med henblik på identificering af, hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med. Bilag 1. Punktet Proces for budgetlægning i fagudvalgene behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 27. april Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens budget- og temakonference blev rammerne for den videre budgetlægning i fagudvalgene fastlagt. Rammerne er efterfølgende blevet godkendt i Økonomiudvalget den 27. april Beskæftigelsesudvalgets budgetlægning skal finde sted i perioden 2. maj 21. juni Beskæftigelsesudvalget skal således, med udgangspunkt i perspektivnotaterne for politikområde 70 og 79, drøfte, hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med. Budgetønsker og omprioriteringsmål fremlægges på dialogmødet den 8. juni Beskæftigelsesudvalget Side 7

8 Administrationen er ved at udarbejde den disposition og det materiale der skal danne grundlag for dialogmødet. Endvidere arbejder administrationen med et notat der omhandler de nye refusionssatser pr. 1. juli 2006 og som beskriver graden af aktivering og revalidering i Hørsholm Kommune. Begge notater vil kunne give grundlag for formulering af nye mål og de vil snarest blive eftersendt. Administrationen vil på baggrund af drøftelsen foretage konsekvensberegninger på de valgte budgetønsker og omprioriteringsmål. Beslutning Udvalget ønsker følgende nye mål indarbejdet i budget 2007 og efterfølgende år: Forbedrede muligheder for beskæftigelse, aktivering, anvendelse af mentorordning og uddannelse til indvandrere og flygtninge fra 1. dag, samt en styrket opfølgning over for personer på sygedagpenge? Kapaciteten af aktiveringsmuligheder udvides, da det er helt afgørende for, at Hørsholm Kommune kan leve op til Statens måltal for den kommende 2-årige periode. Denne kapacitetsudvidelse tænkes gennemført via nye kommunale aktiveringsprojekter og gennem øget anvendelse af private aktører, herunder en videreførelse af projektet med ISS, dog med et mindre antal (ca. 10) projektdeltagere. Herudover skal der fokus på anvendelse af mentorordningen. Nettodriftsudgiften til denne samlede kapacitetsudvidelse udgør kr I forbindelse med kapacitetsudvidelsen skal der ses samlet på optimering af udnyttelsen af lokalerne i JOBSS og Jobhuset og udarbejdes en konkret plan herfor. Der vil derfor endvidere være behov for afsættelse af nødvendige midler til ombygninger m.v. Det Sundhedscoach-projekt der startes i 2006 ønskes videreført i 2007 og Projektet evalueres samlet medio 2007 mhp. at vurdere om projektet skal videreføres i flere år. Projektet finansieres ved tilsvarende mindreudgifter på sygedagpengeområdet. LBR inddrages i initiativerne, herunder delvis finansiering af målene af de midler staten tildeler LBR. Udvalget kan pga., at der er tale om lovbundne udgifter, ikke pege på kompenserende omprioriteringsmål, men forventer på længere sigt, at de foreslåede mål kan bidrage til, at kommunens udgifter til kontanthjælp og dagpenge kan nedbringes. Beskæftigelsesudvalget Side 8

9 Beskæftigelsesudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BEU-15/06-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget 2006: Budgetrevision 2 på Beskæftigelsesog Erhvervsudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der kan forventes et merforbrug på samlet 3,2 mio. kr. i De tekniske korrektioner til budgetoplægget er opgjort. Administrationen forventer et årligt merforbrug på ca. 3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra statsrefusioner af kontanthjælp har været budgetteret for højt i forhold til udgifterne til kontanthjælp. Mindreindtægterne fra statsrefusion skyldes ikke den netop ændrede lovgivning på området. Administrationen vurderer, at den netop ændrede lovgivning på området er udgiftsneutral med den aktiveringsgrad og det revalideringsomfang, der gennemføres i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at merforbruget på kr. i 2006 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og merforbruget finansieres ved en tillægsbevilling fra kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene tages til efterretning og indgår i materialet til budgetoplægget som tekniske korrektioner. Bilag Bilag 1. Økonomiopfølgning 2006 og tekniske korrektioner Beskæftigelsesudvalget Side 9

10 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2006 opgjort ultimo april måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2006 og forbruget. Administrationen har også opgjort de tekniske korrektioner til budgetoplægget Det samlede resultat i budgetrevision 2 er et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. i Merforbruget dækker over øgede udgifter og reducerede indtægter (statsrefusioner), jf. bilag 1. Nedenstående tabel illustrerer resultatet i 2006 samt i årene Revision af budget 2006 og tekniske korrektioner til budgetoplægget Hele kr., (-) som mindreudgift / merindtægt Politikområde Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob Introduktionsprogram for udlændinge Introduktionsydelse Kontaktperson- og ledsagerordninger* * Flyttes til politikområde 41 Det samlede merforbrug i 2006 på 3,2 mio. kr. årligt skyldes hovedsagligt, at indtægterne fra statsrefusioner af kontanthjælp har været budgetteret for højt i forhold til de budgetterede udgifter til kontanthjælp. På kontanthjælpsområdet refunderer staten en andel af de kommunale udgifter (statsrefusioner). Ud fra de budgetterede udgifter og den gældende lovgivning beregner administrationen de tilhørende indtægter fra statsrefusion. Disse indtægter fra statsrefusion skal indarbejdes i budgettet. I budget 2006 skulle administrationen have beregnet statsrefusion af de budgetterede udgifter til kontanthjælp i årene Ved en fejl blev denne beregning ikke gennemført. Administrationen har nu gennemført beregningen af statsrefusion for årene Resultatet viser, at indtægterne fra statsrefusion har været budgetteret for højt i forhold til de budgetterede udgifter. Dette medfører mindreindtægter på 2,9 mio. kr. Mindreindtægterne for statsrefusion skyldes ikke den netop ændrede lovgivning på området. Administrationen vurderer, at den netop ændrede lovgivning på området er udgiftsneutral med den aktiveringsgrad og det revalideringsomfang, der gennemføres i Hørsholm Kommune. Beskæftigelsesudvalget Side 10

11 Som led i udarbejdelsen af budgetoplægget har administrationen opgjort tekniske korrektioner, som skal indgå i materialet til budgetkonferencen til august måned. De tekniske korrektioner er budgetændringer som følge af bl.a. ny lovgivning og ændrede antalsforudsætninger, som ikke medfører et ændret serviceniveau i forhold til det, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Der henvises til bilag 1 for en nærmere gennemgang. Dette dagsordenpunkt videresendes til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen på møderne henholdsvis d. 8. juni og d. 19. juni Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Beskæftigelse Drift Beslutning Udvalget godkendte administrationens forslag. Beskæftigelsesudvalget Side 11

12 Beskæftigelsesudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: BEU-16/06-B Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Evaluering af Hørsholm Kommunes beskæftigelsesog aktiveringsindsats på integrationsområdet Resume På baggrund af Integrationsministeriets rapport Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse har Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen foretaget en evaluering af Hørsholm Kommunes beskæftigelsesog aktiveringsindsats set ud fra en sammenligning med andre kommuner. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget drøfter kommunens beskæftigelses- og aktiveringsindsats på integrationsområdet med udgangspunkt i vedlagte notat. Bilag Notat vedrørende evaluering af Hørsholm Kommunes beskæftigelses- og aktiveringsindsats på integrationsområdet. Sagsfremstilling Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet et notat omhandlende Hørsholm Kommunes integrationsindsats på beskæftigelses- og aktiveringsområdet. Notatet tager udgangspunkt i konklusioner fra Integrationsministeriets rapport samt i møder og fokusgruppeinterviews med de medarbejdere fra Social og Arbejdsmarkedsafdelingen, der arbejder med indsatsen. Notatet kan være med til at nuancere Beskæftigelsesudvalgets tidligere drøftelser af integrationsindsatsen, og det kan benyttes som benchmarking i forhold til andre kommuner. Notatet er bygget op omkring tabeller, der sammenligner Hørsholms og andre kommuners beskæftigelsesindsats. Denne sammenligning viser, at Hørsholm med sin placering i midtergruppen har en solid indsats, som er forbedret væsentligt fra Sammenligningen viser ligeledes, at flere sammenligningskommuner, der har en integrationsopgave matchende til Hørsholms, er hurtigere til at beskæftige flygtninge. Konklusionen er dermed at kommunens beskæftigelsesindsats kan forbedres. Beskæftigelsesudvalget Side 12

13 Notatet medtager ligeledes tabeller for aktiveringsindsatsen, og her sammenlignes kommunen med de kommuner, der klarer sig bedst og dårligst i beskæftigelsesindsatsen. Hørsholm kommune differentierer sig dels ved at have en høj og en hurtig igangsat aktivering for flygtninge, dels ved specielt at satse på aktiveringstypen Særligt aktiverende forløb. Grundlæggende kan det konkluderes, at beskæftigelsesindsatsen er stabil men kan forbedres, mens aktiveringsindsatsen er ganske god. Sidstnævnte kan dog med fordel nuanceres ved satsning på private som offentlige løntilskud og praktikker, eventuelt med mentorordninger tilknyttet. Nuanceringen kan være med til at hjælpe beskæftigelsestallet i vejret. Beslutning Udvalget tog evalueringsrapporten til efterretning. Udvalget ønsker, at der indarbejdes midler i budget 2007 til forbedrede muligheder for beskæftigelse, aktivering, mentorordning og uddannelse af indvandrere og flygtninge fra 1. dag. Udvalget fremhævede specielt, at der satses mere på mentorordninger. Beskæftigelsesudvalget Side 13

14 Beskæftigelsesudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: BEU-17/06-B Sagsbehandler: Gerda Mejlby Mødedato: Sagsforløb: BEU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Sundhedscoach - til opfølgning af sygedagpengesager Resume Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få undersøgt, om midlerne fra Sundhedspuljen kan anvendes til at ansætte en sundhedscoach i den resterende del af 2006 til opfølgning af sygedagpengesager. Forslag Det foreslås, at udvalget drøfter tilknytning af sundhedscoach alternativt anvendelse af privat aktør til intensivering af dagpengeopfølgningen. Det foreslås, at hvis udvalget beslutter, at der skal ske en intensivering af sygedagpengeområdet, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der ansættes en sundhedscoach alternativt at der træffes aftale med en privat aktør, og at udgiften finansieres af midlerne fra Sundhedspuljen. Bilag Ingen Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget ønskede på mødet den 3. maj 2006 under punkt BEU-12/06-D at få undersøgt, om midlerne i Sundhedspuljen kan anvendes til at ansætte en sundhedscoach i den resterende del af 2006 i sygedagpengeopfølgningen. Administrationen har undersøgt sagen. Midlerne i Sundhedspuljen anvendes efter Økonomiudvalgets beslutning. Anvendelsesmulighederne af sundhedspuljen er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet detaljeret, og der er derfor ikke nogen hindring i at anvende uforbrugte midler i 2006 til at ansætte en sundhedscoach i sygedagpengeopfølgningen. Beskæftigelsesudvalget har derfor mulighed for at anbefale økonomiudvalget, at noget af den afsatte bevilling i 2006 anvendes i sygedagpengeopfølgningen. Beskæftigelsesudvalget Side 14

15 Sygedagpengeområdet vejer tungt i den kommunale økonomi. I 2005 udgjorde de samlede kommunale udgifter til sygedagpenge 15,5 mil. kr., heraf vedrører de 5 mil. kr. udgifter til sygedagpenge til personer, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Budgetrevision 2 viser, at der er pres på budgettet på området, og der kan derfor være god økonomi i at forsøge at intensivere sygedagpengeopfølgningen. En sundhedscoach har til opgave at følge den enkelte borger tæt, vurdere når der er behov for særlig lægelig udredning i starten af et sygedagpengeforløb, koordinere kontakten til praktiserende læger, speciallæger, sygehusundersøgelser og indlæggelser. Det er også sundhedscoachen`s opgave, at give den enkelte borger støtte til at finde mulige veje i behandlingssystemet. Alternativet til at ansætte en sundhedscoach er, at visitere et antal sygedagpengemodtagere til opfølgning hos en privat aktør. Et realistisk mål for en sundhedscoach er tæt opfølgning i maximalt 15 sager indenfor et halvt år. Evaluering af disse forløb kan ske ved sammenligning med et tilsvarende antal sager, hvor der foretages en sædvanlig opfølgning. Udgiften til indsats vil ligge mellem til kr. afhængig af, hvilken model der anvendes. Forslaget forudsætte følgende bevilling ( - er udgift) Tillægsbevilling Indeværende år Politikområde 70 Drift Politikområde 80 Drift I alt 0 Tillægsbevillingen finansieres af puljen til Sundhedsfremme under Økonomiudvalget. Saldoen på puljen er kr. Beslutning Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der i 2006 af Sundhedspuljen frigives kr til et projekt med sundhedscoach. Udvalget finder, at måltallet på 15 sager ikke er tilstrækkeligt ambitiøst, og at måltallet for antal sager derfor ønskes øget. Beskæftigelsesudvalget Side 15

16 Beskæftigelsesudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BEU-18/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Erhvervspolitik Resume Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Forslag Administrationen anbefaler: at der udarbejdes en erhvervspolitik for Hørsholm Kommune, og at der forinden gennemføres en interessentanalyse blandt de erhvervsdrivende med henblik på en afdækning af interessenternes ønsker/forventninger til kommunen på erhvervsområdet at der på området for erhvervsservice afventes udspil fra Kommunekontaktrådet vedr. oprettelse af væksthuse at der på turismeområdet indledes samarbejde med Hørsholm Midtpunkt primært i vinterhalvåret. Bilag Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse Sagsfremstilling Hørsholm Kommune er hovedsalig en bo-kommune uden store erhvervsområder, og de erhvervsvirksomheder, som er beliggende i kommunen, er meget forskelligartet. Der er således enkelte multinationale virksomheder, enkelte videnstunge konsulentvirksomheder og en række mindre håndværksvirksomheder i kommunen. Herudover har kommunen en god detailhandel primært i bymidten. P.t. har Hørsholm Kommune ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, ligesom kommunen ikke yder nogen egentlig service/vejledning til iværksættere eller eksisterende virksomheder. Beskæftigelsesudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget besluttede på møde den 29. august 2005, at administrationen i løbet af 2006 udarbejder forslag til håndteringen af kommunens erhvervsserviceaktiviteter og et evt. engagement i Erhvervsservice Nordsjælland fra Nærværende dagsordenspunkt skal ses som opfølgning herpå. Erhvervsservice: Rammerne for den kommunale erhvervsudviklingsindsats er udstukket gennem Lov om erhvervsfremme. Loven fastlægger, at kommunerne overtager ansvaret for erhvervsservice pr. 1. januar Der er ikke i lovgivningen fastlagt en regional pligt til at drive erhvervspolitik, men udelukkende en ret til på bestemte vilkår at gøre en aktiv indsats for den lokale og regionale erhvervsudvikling. Den lokale erhvervsservice kan således bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan der afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og andre aktiviteter, som tilbydes af private rådgivere. I forbindelse med ansvarsoverdragelsen til kommunerne skal der etableres en overgangsordning frem til år Ordningen skal sikre en landsdækkende erhvervsservice af samme kvalitet og omfang, som den, der hidtil har foregået i 15 erhvervsservicecentre. KL har indgået aftale med regeringen om, at de 15 erhvervsservicecentre erstattes af 5 regionale iværksætterhuse. Målet er at samle statslige og kommunale tilbud til iværksættere og mindre virksomheder i samme hus, og dermed skabe et samlet kvalificeret rådgivningstilbud. Strukturen for kommunernes erhvervsservice vil fremover blive opdelt i hhv. regional erhvervsservice og specialiseret erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice består af grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter, som varetages af kommunerne. Den specialiserede erhvervsservice organiseres af kommunerne i fællesskab. Der er p.t. ikke nogen endelig afklaring på, hvorledes den specialiserede erhvervsservice skal organiseres i region Hovedstaden (eller i resten af landet). Der er i Kommunekontaktrådet (KKR) nedsat et arbejdsudvalg, som skal se på den konkrete organisering. Administrationen anbefaler derfor, at kommunen afventer udspillet fra KKR, for så vidt angår den fremtidige organisering af den faktiske erhvervsservice. Erhvervspolitik: Selv om kommunerne ikke har nogen lovfæstet pligt til at føre erhvervspolitik, er den erhvervspolitiske indsats en vigtig del af kommunernes ansvar for lokalsamfundets økonomiske bæredygtighed. Mange af virksomhedernes nære udviklingsbetingelser er kommunernes ansvarsområder. For eksempel er områderne miljø, fysisk planlægning, skoler, kultur og fritid alt sammen forhold af stor betydning for erhvervsklimaet. Kommunale erhvervspolitiske opgaver Kommunernes erhvervspolitiske ansvar udmøntes i en mængde forskellige opgaver, som kan inddeles i 3 hovedområder: Erhvervsrelaterede myndighedsopgaver Erhvervsrelaterede serviceopgaver Arbejdskraftrelaterede opgaver Beskæftigelsesudvalget Side 17

18 Erhvervsrelaterede myndighedsopgaver udgør rammebetingelserne for virksomhederne. Det gælder opgaver som miljøgodkendelse, fysisk planlægning, kontrolopgaver m.v. Den mest direkte form for erhvervspolitisk indsat er den lokalt forankrede erhvervsservice, som kan består af information, rådgivning, internationale aktiviteter og netværksdannelse. Størstedelen af disse opgaver vil for fremtiden blive løst i væksthusene. Ud over de mange erhvervspolitiske indsatser og initiativer, som retter sig direkte mod de lokale virksomheder, og der en lang række områder, som indirekte har betydning for virksomhedernes rammevilkår. Det drejer sig om bosætning, infrastruktur, uddannelse, arbejdsmarked m.v. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en erhvervspolitik for Hørsholm Kommune, og at politikken indeholder beskrivelse af de erhvervsrelaterede myndighedsopgaver samt de arbejdskraftrelaterede opgaver. De erhvervsrelaterede serviceopgaver varetages således af iværksætterhusene. Erhvervsråd: Hørsholm Kommune har tidligere haft et Erhvervsråd. Rådets opgave var at skabe rammerne for et tværfagligt forum for udveksling af viden og erfaringer. Ligeledes skulle rådet gennemføre aktiviteter med henblik på fremme af kommunens erhvervsliv, kulturliv, turisme og beskæftigelse. Rådet blev oprettet i 1991, men rådet har ikke været aktivt siden midten af 90 erne. Administrationens erfaring er, at erhvervslivet i Hørsholm er så forskelligartet, at det er vanskeligt at etablere et fællesskab, som samlet vil arbejde for de ovenfor nævnte målsætninger. Administrationen anbefaler derfor ikke, at der på ny etableres et erhvervsråd. Administrationen anbefaler dog, at der gennemføres en høring blandt erhvervsinteressenterne med henblik på at afdække hvilke ønsker og ideér interessenterne har til den fremtidige erhvervsrettede indsats samt til erhvervspolitikken. Turisme: Turismen udgør ligeledes en del af erhvervslivet i kommunen. Hørsholm Kommune har etableret turistinformationen på hjørnet af Rungsted Strandvej og Rungstedvej. Turistinformationen holder åbent alle ugens dage i perioden 1/6-31/8 kl , og varetager følgende opgaver: Formidler kontakt til hoteller og bed and breakfast Sælger vandrerkort, campingpas, krochecks og copenhagen card Udarbejder turforslag Sælger is, solbriller, postkort, kort og frimærker Cykeludlejning Udleverer diverse materiale Hørsholm Midtpunkt har udtrykt ønske om at samarbejde med kommunen om turistinformationsopgaven, men der er p.t. ikke nogen afklaring på et evt. samarbejde. Administrationen anbefaler, at der primært i vinterhalvåret indledes et samarbejde med Hørsholm Midtpunk på turismeområdet. Organisatorisk Forankring: Beskæftigelsesudvalget Side 18

19 Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 3. maj 2006 at kommunens erhvervs-og turistmæssige forhold bliver udvalgets ansvarsområde, og at det samlede budgetbeløb for de to områder udgør kr. i Den administrative forankring af området vil fortsat henhøre under Politisk-Administrativt Sekretariat. Beslutning Efter en drøftelse, hvor udvalgets medlemmer fremlagde en række synspunkter og ideer omkring en fremtidig erhvervspolitiks indhold, blev det besluttet: 5. at der udarbejdes såvel en erhvervspolitik som en turistpolitik 6. at der til udvalgets møde i juni fremlægges forslag til økonomi i årene 2006 samt at der (senest til udvalgets septembermøde) udarbejdes oplæg til, hvorledes udarbejdelse af politikkerne struktureres og efterfølgende igangsættes 8. at det overvejes, hvorledes ovennævnte mest hensigtsmæssigt integreres i det arbejde, der skal gennemføres i forbindelse med Bymidten Beskæftigelsesudvalget Side 19

20 Beskæftigelsesudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: BEU-19/06-O Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Evaluering af ISS projektet Resume Den 10. februar 2005 indgik det daværende Social- og Sundhedsudvalg en aftale med ISS Danmark A/S om et projekt, hvor ledige kontanthjælpsmodtagere gennem ressourceafklaring, opkvalificering og virksomhedspraktik skulle komme i fast beskæftigelse over en samlet periode på 12 måneder. Der har nu været 40 ledige igennem forløbet. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har derfor lavet en evaluering af projektet med henblik på, at Beskæftigelsesudvalget kan drøfte indsatsen. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget drøfter evalueringen af ISS projektet med udgangspunkt i vedlagte notat. Bilag Bilag 1: Notat vedrørende evaluering af ISS projektet Sagsfremstilling Projektet omhandler individuelle forløb for 40 ledige kontanthjælpsmodtagere fra Hørsholm Kommune. Kernen i projektet har været det ressourceafklarende og opkvalificerende element, der varetages af sidemandsoplærere, hvis indsats er blevet koordineret af en projektleder i ISS. Resultatmål Målsætningen for ISS projektet er, at minimum 2/3 af projektdeltagerne, der har fuldført forløbet - målt over et år ved fælles indsats i samarbejdet - tilbydes job eller uddannelse. Herunder også fleksjob eller løntilskud i en kortere periode. Målet er at min. 40 % af disse borgere fastholder dette, målt i 10 uger fra udslusningstidspunktet. Evalueringen er lavet med udgangspunkt i resultatmålet. Derudover belyser evalueringen ISS projektets styrker og svagheder i forhold til indsatsen overfor ledige kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesudvalget Side 20

21 Projektets resultat Overordnet set lever ISS op til resultatmålet, da 28 personer ud af 40 deltagere har gennemført forløbet. Heraf har 20 personer fået et tilbud om job fra ISS. Dermed har 71 % af de personer, der har gennemført forløbet fået et jobtilbud. Ud af de 20 personer, der har fået tilbudt et job er 11 fastholdt i mere end 10 uger. Det svarer til 55 %. Dermed er resultatet 15 % bedre end resultatmålet. Det er ikke lykkes ISS at fastholde 15 af de 28 deltagere, der gennemførte forløbet og fik tilbudt beskæftigelse. Af disse personer er 14 personer tilbage på kontanthjælp og en enkelt person har selv fundet beskæftigelse. Desuden viser tabellen, at 12 personer ikke gennemførte forløbet. Heraf blev 5 personer trukket ud af projektet af kommunens sagsbehandler og projektlederen, og 7 deltagere fandt selv beskæftigelse eller påbegyndte uddannelse. Samlet set betyder det, at 11 personer er fastholdt i beskæftigelse samtidig med at 2 personer fortsat er i praktik med henblik på efterfølgende at komme i fast beskæftigelse. Derudover har der været en positiv afledt effekt af projektet, idet 7 personer selv har fundet job. Projektet har samlet set betydet en omkostning på 1,1 mio. kr. for kommunen. Til sammenligning er udgiften til en jobkonsulent ca kr. årligt. En jobkonsulent vil kvantitativt kunne levere samme resultat som ISS projektet. Imidlertid viser evalueringen, at ISS projektet skal ses som et supplement til kommunens øvrige beskæftigelsesindsats, herunder jobkonsulenternes arbejde. Det hænger sammen med, at det er lykkes projektet at finde beskæftigelse til personer, som det har været vanskeligt for kommunen at få ind på arbejdsmarkedet. Projektet har især haft gode resultater i forhold til at få personer med anden etnisk oprindelse i arbejde. Projektet har i den sammenhæng formået at fungere, som en isbryder i forhold til nogle af de barrierer, der ellers kan være i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Projektet har til gengæld haft sværere ved, at fastholde personer i aldersgruppen år i beskæftigelse samt personer med uddannelsesmæssig baggrund. I forhold til denne gruppe har projektet ikke levet op til aftalen mellem kommunen og ISS, hvor det fremgår, at ISS også kan trække på sit netværk og virksomhedskontakter og på den måde sikre deltagerne en bred vifte af job. Hvis samarbejdet med ISS skal fortsætte bør det derfor overvejes om, der eventuelt skal ske en halvering af antallet i pladser fra 40 til 20 pladser, samtidig med, at de færre pladser primært målrettes til personer med anden etnisk baggrund. Beslutning Beskæftigelsesudvalget Side 21

22 Evalueringen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker også fremadrettet at benytte en vifte af forskellige aktører. Beskæftigelsesudvalget Side 22

23 Beskæftigelsesudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: BEU-20/06-O Sagsbehandler: Hanne Hedegaard Mødedato: Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Status for Vejlednings- og afklaringsprojektet Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om aktuel status på projekt vejledning og afklaring for nye kontanthjælpsmodtagere. Forslag Det foreslås Beskæftigelsesudvalget at tage orienteringen til efterretning. Bilag Status maj Sagsfremstilling Opgørelse over status for projekt vejledning og afklaring for nye kontanthjælpsmodtagere fremlægges for udvalget. Beslutning Taget til efterretning. Beskæftigelsesudvalget Side 23

24 Beskæftigelsesudvalgets møde onsdag den Slut kl. Anne Ehrenreich Formand Birger Bøgeblad Næstformand Morten Slotved Lars Høgh Hansen Susanne Rohde Beskæftigelsesudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 20. december Torsdag 20.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Opgørelse over "Ny Chance for Alle" for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.11.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere